Page 1

Jaarverslag Wartburg College

Jaarverslag

2011


Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

Voorwoord 1. Onze missie, visie en strategische doelen

05

2. Raad van Toezicht

07

3. Het Wartburg College en zijn omgeving

09

4. Locatie Guido de Brès

12

5. Locatie Marnix

14

6. Locatie Revius

18

7. Locatie De Swaef

20

8. Ondersteunende activiteiten

22

8.1. Onderwijs

22

8.2. Personeel & Organisatie

23

8.3. ICT

24

8.4. Communicatie

25

8.5. Planning & Control

26

9. Financieel verslag

27

10. Diverse tabellen 10.1. Personeel

34

35

10.2. Leerlingen

34

11. Personalia

36

11.1. Personalia

36

11.2. N evenfuncties en honorering leden Raad van Toezicht

37

12. Verklarende woordenlijst

02

03

39


Wartburg College | Jaarverslag

Voorwoord

Rotterdam, mei 2012 Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gemeenten. Het jaar 2011 is in nogal wat opzichten het jaar van veranderingen geweest. Allereerst heeft de omzetting plaatsgevonden naar het nieuwe bestuursmodel. Een voorbereidingstijd van enkele jaren werd afgesloten met de installatie van een nieuwe Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Belangrijke afweging bij de invulling van dit nieuwe model is steeds geweest de borging van de identiteit op hetzelfde niveau als in de oude situatie. In het verslagjaar werd tevens het nieuwe Strategisch Beleidskader vastgesteld. De zes speerpunten van beleid zijn als een rode draad door dit verslag terug te vinden, zowel in het gedeelte waarin onze missie, visie en strategische doelen worden geformuleerd, als in de verslagen van de locaties. Als onderdeel van de overgang naar het nieuwe bestuursmodel is een nieuwe planning- en controlcyclus ontworpen, waarin we structureel onderzoeken en zichtbaar maken in hoeverre we erin slagen om onze doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Kwaliteitsbewustzijn en het afleggen van verantwoording zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. Een belangrijk aandachtspunt was ook de financiële situatie. Bij ongewijzigd beleid zou de organisatie in meerjarenperspectief afkoersen op een jaarlijks tekort van ruim € 700.000. Na intensieve communicatie met ons personeel werd voldoende steun verkregen voor forse bezuinigingsplannen die het Wartburg College weer uitzicht geven op een gezonde financiële positie. We realiseren ons dat we hiermee forse offers van ons personeel hebben gevraagd. Het gaat bij ons om onderwijs. Op alle locaties zijn intensieve trajecten gestart om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Het is onze ambitie om op basis van heldere locatieprofielen meer uit onze leerlingen te halen. Excelleren, vakmanschap en brede vorming zijn daarbij belangrijke kernwoorden. We zijn ons daarbij bewust dat het goede evenwicht van groot belang is. Daarom hebben we twee belangrijke identiteitsdoelen geformuleerd die hiermee hand in hand moeten gaan: verdieping vanuit de bronnen (de Bijbel en de belijdenisgeschriften) en werken aan een apologetische toerusting. We begonnen dit voorwoord met het aangeven dat dit jaarverslag een verantwoordingsdocument is aan onze belanghebbenden. In dat kader nodigen wij u uit om uw vragen of opmerkingen over dit jaarverslag te mailen naar onze secretaresse, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is AIppel@wartburg.nl. W. Büdgen en G.J. Heijboer College van Bestuur

03


Wartburg College | Jaarverslag

Het managementteam V.l.n.r. W. B端dgen, G.J. Heijboer, R. Bisschop, mw. A. Ippel, H. den Hollander, J.J. van Dam, R. Toes, B. Vonk

04


Wartburg College | Jaarverslag

1. Onze missie, visie en strategische doelen

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge mensen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12:30- 31) Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die inhoud te geven door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels proberen wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden na te leven. Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde

samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren. Voor de periode 2011 – 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaarverslag wordt zowel bij de locaties als de ondersteunende activiteiten de realisatie ervan in 2011 beschreven.  Via dit teken wordt een vooruitblik voor 2012 aangekondigd. Onze identiteit 1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschriften verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers. 2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participerende en beïnvloedende competenties sleutelbegrippen zijn. Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs 3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften). 4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Professionaliteit 5. Het Wartburg College realiseert een professionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn. Goed onderwijsbestuur 6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwikkeling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsverdeling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

05


Wartburg College | Jaarverslag

06


Wartburg College | Jaarverslag

2. Raad van Toezicht

Inleiding In het vorige jaarverslag schreven we dat alles er op gericht was om het nieuwe bestuursmodel per augustus 2011 in te voeren. We kunnen nu melden dat dit per 31 oktober 2011 heeft plaatsgevonden. Op laatstgenoemde datum is de akte van statutenwijziging bij de notaris gepasseerd en is het nieuwe bestuursmodel in werking getreden. Het voormalige algemeen bestuur kwam in het verslagjaar tienmaal bijeen waarvan tweemaal met het managementteam. De Raad van Toezicht heeft na de overgang naar het nieuwe bestuursmodel tweemaal vergaderd. Samenstelling Raad van Toezicht Op het moment van schrijven van dit jaarverslag maken onderstaande personen deel uit van de Raad van Toezicht: • • • • • • • •

ds. J.P. Boiten, Sliedrecht O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht A. van Eijsden, Ridderkerk H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel A. Koolmees, Krimpen aan den IJssel drs. N.J. Teerds, Hendrik-Ido-Ambacht ds. L. Terlouw, Barendrecht ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Zij zijn allen overgegaan vanuit het algemeen bestuur. Een aantal zittende leden zal via een versneld rooster van aftreden de Raad verlaten, zodat per augustus 2012 of zo spoedig mogelijk daarna sprake is van een Raad van Toezicht die voor meer dan 50% bestaat uit leden die geen deel uitmaakten van het voormalige bestuur. Bij de werving van nieuwe Raad van Toezichtleden is begonnen met een nieuwe voorzitter. Tijdens de vergadering met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen van november jl. is de heer prof.dr. F.A. van der Duijn Schouten te Ridderkerk benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij treedt per 1 april 2012 tot de Raad toe. Volgens het reglement van de Raad van Toezicht wordt één lid benoemd op bindende voordracht van de centrale medezeggenschapsraad. Per 1 maart 2012 vervult de heer mr. P.M.D. Weijers te Capelle aan den IJssel deze plaats in de Raad van Toezicht. Invulling code Goed Onderwijsbestuur Zoals eerder vermeld, is per 31 oktober 2011 invulling gegeven aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Per genoemde datum functioneren een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, en hebben het algemeen bestuur en de

‘oude’ Raad van Toezicht opgehouden te bestaan. Gedurende de eerste helft van het kalenderjaar 2011 heeft het algemeen bestuur zich vooral beziggehouden met deze omzetting. De wijziging van de statuten is voorbereid. De reglementen voor de Raad van Toezicht en voor het College van Bestuur, het managementstatuut, de klokkenluidersregeling, het profiel voor de Raad van Toezicht en de reglementen voor de Remuneratiecommisie, Auditcommissie, Commissie Identiteit & Personeel/ benoemingscommissie zijn voorlopig vastgesteld. Na toetreding van de nieuwe voorzitter tot de Raad worden deze documenten definitief vastgesteld. De heer W. Büdgen, voorheen voorzitter van de centrale directie, is met ingang van 1 januari 2011 benoemd als beoogd voorzitter van het College van Bestuur. De heer G.J. Heijboer RA is per 1 juni 2011 in een ontstane vacature benoemd tot beoogd lid van het College van Bestuur. Bij de overgang naar het nieuwe bestuursmodel zijn beiden formeel benoemd tot voorzitter respectievelijk lid van het College van Bestuur. Identiteit Na de presentatie van de Herziene Statenvertaling in december 2010 heeft het voormalige bestuur zich beraden hoe daarmee om te gaan binnen de school. Het bestuur heeft na raadpleging van en gesprekken met het managementteam, de toenmalige raad van toezicht, de centrale medezeggenschapsraad en de docenten godsdienst besloten deze vertaling binnen de school niet in gebruik te nemen om de eenheid in de school en in de achterban te dienen en vast te houden aan de Statenvertaling. Het voormalige bestuur heeft de nota ‘Mediawijs’ voorlopig vastgesteld. In dit document wordt de basis gelegd voor het mediabeleid en de mediaopvoeding zoals de school daarmee in de komende jaren wil omgaan. Deze nota kan ook gebruikt worden als handreiking aan kerkenraden en schoolbesturen om in gesprek te gaan over media en mediaopvoeding. De centrale medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de nota. Andere thema’s Naast bovengenoemde zaken kwamen in het voormalig bestuur dan wel de nieuwe Raad van Toezicht in het verslagjaar de volgende thema’s aan de orde: • Jaarverslag/jaarrekening 2010: Deze documenten zijn in mei vastgesteld. • Begroting 2012: Deze begroting is in december goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover

07


Wartburg College | Jaarverslag

een advies had afgegeven. • S trategisch Beleidskader 2011-2014: Deze nota is in november voorlopig vastgesteld. Inmiddels heeft de centrale medezeggenschapsraad met deze nota ingestemd. • Benoeming directeur Marnix: In de vacature door het vertrek van de heer drs. D. van Meeuwen, directeur van de locatie Marnix, is per augustus 2011 de heer H. den Hollander uit Vlaardingen benoemd. Tenslotte Een jaar met een tweeledig gevoel ging voorbij. Enerzijds was er het ‘gewone’ werk van het bestuur, anderzijds speelden we steeds meer in op de nieuwe bestuursvorm met een Raad van Toezicht. Natuurlijk moet iedereen zijn draai daarin nog vinden, maar de eerste vergaderingen geven moed voor de toekomst. Een nieuwe bestuursvorm, maar op dezelfde grondslag. We laten dingen achter ons, we staan voor nieuwe opdrachten en andere werkwijzen, wat blijft is de bede om hulp en bijstand van de Heere. Hij leidde ons door de voorbije jaren als bestuur en directie. Ons uitzien als Raad van Toezicht en College van Bestuur is bij de voortduur naar Hem Die alle dingen leidt, ook het Wartburg College, personeelsleden en leerlingen. Namens de Raad van Toezicht, A. Koolmees secretaris

08


Wartburg College | Jaarverslag

3. Het Wartburg College en zijn omgeving

Profiel Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 3.900 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening.

Guido de Brès

Marnix

Revius

havo/vwo onderbouw

havo/vwo bovenbouw

vmbo-g/t onderbouw

vmbo-g/t bovenbouw

vmbo-b/k onderbouw

vmbo-b/k bovenbouw vmbo / lwoo

• •

praktijkonderwijs cluster 4 / rebound

De Swaef

• •

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organisatie, ICT, communicatie en het secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond.

Ontwikkelingen om de school Het is onmiskenbaar dat politiek en samenleving op dit moment bijzonder gefocust zijn op hogere leerprestaties. Voor alle onderwijssectoren verscheen er in 2010 een actieplan gericht op het verbeteren van prestaties. In het actieplan voor het VO ‘Beter presteren’ wordt enerzijds wel melding gemaakt van de vormingsopdracht van de school, maar het merendeel van de voorstellen richt zich op het verbeteren van de prestaties op de vakken Nederlands, Engels, wis- en natuurkunde. Verder lijkt het vmbo wat minder in beeld te zijn en ligt de focus op excelleren, specifiek in het vwo. Daarnaast is er sprake van een voortdurende druk op het (christelijk) onderwijs om aandacht te geven aan seksuele diversiteit, met daarachter de drijfveer om met name de homo-emancipatie te bevorderen. Tenslotte staat ook de herziening van het ‘zorgstelsel’ binnen het onderwijs nog steeds in de schijnwerpers. Met het beleid rond passend onderwijs wil de minister de organisatie en de kosten van de zorg nadrukkelijker bij scholen in een bepaalde regio leggen.

09


Wartburg College | Jaarverslag

Ontwikkelingen binnen de school Goed onderwijs, goed bestuur In het verslagjaar werd de laatste hand gelegd aan het traject Goed Onderwijsbestuur. Het in 2010 opgestelde Strategisch Perspectief werd uitgewerkt tot een Strategisch Beleidskader. De op de locaties ontwikkelde schoolplannen en teamplannen namen het beleidskader als vertrekpunt. Er werd een Raad van Toezicht ingesteld. De centrale directie werd College van Bestuur met de daarbij behorende taken en bevoegdheden. Op de locaties kregen de directeuren een grotere verantwoordelijkheid. Ook werden de teams ingericht overeenkomstig de uitgangspunten van Goed Onderwijsbestuur. De planning- en controlcyclus werd ingericht en er werd een begin gemaakt met de uitvoering. In 2012 zal één en ander nog verder worden uitgewerkt. Opbrengstgericht werken Een belangrijk uitgangspunt in het actieplan ‘Beter presteren’ is het zogenaamde opbrengstgericht werken. Binnen de school is op verschillende manieren verder gewerkt aan hetgeen al in 2010 werd ingezet. Er is op alle locaties een goed zicht op de resultaten van de vakken en de eindexamens. Er is gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de toetsing. Er is een begin gemaakt met het systematisch analyseren van opbrengsten. Daar horen ook verbeterplannen bij. Deze zijn nog niet op alle locaties opgesteld. Het reken- en taalbeleid is verder ontwikkeld en in september werden voor het eerst de toetsen afgenomen om het referentieniveau vast te stellen. Op basis van de uitkomsten zijn voor leerlingen voor wie dat noodzakelijk was, extra taal- en rekenlessen georganiseerd. De secties Engels belegden een gezamenlijke dag om nader kennis te nemen van de werkzaamheden van het Lectoraat Engels. Het College van Bestuur had op elke locatie een ontmoeting met een delegatie docenten rond het onderwerp ‘Vormen en tot presteren brengen’. Naar nog sterker voorbereidend beroepsonderwijs Al enige jaren achtereen worden de activiteiten gemeld rond de versterking van het beroepsonderwijs. De ontwikkelingen rond het Beroepencollege op De Swaef gingen door. In augustus werd het tweede leerjaar gestart. Er worden voorbereidingen getroffen om het concept ook vorm te geven binnen de gemengde leerweg. De besprekingen met het Hoornbeeck College wer-

10

den voortgezet met het oog op een gezamenlijk onderwijsgebouw in Rotterdam-Zuid. Op de andere locaties werd gewerkt aan een eigen profilering voor het vmbo binnen het aanbod van het Wartburg College. Mediaopvoeding De contouren van een curriculum ‘Mediaopvoeding’ werden door het College van Bestuur vastgesteld. Een groep docenten kreeg de opdracht om dit uit te werken tot in totaal 30 lessen voor de onderbouw van de gehele school. Vensters voor Verantwoording In het vorige jaarverslag schreven we over de aansluiting bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken en zich te verantwoorden over de behaalde resultaten. Inmiddels is Vensters voor Verantwoording in de website van de school geïntegreerd. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt gedaan door de vier kwaliteitszorgmedewerkers op de locaties. Verantwoorden en monitoren Vensters voor Verantwoording biedt niet alleen interessante informatie voor ouders, basisscholen en de inspectie, maar is ook van belang voor gebruik binnen de school. De verzamelde gegevens worden gebruikt bij de monitoringsgesprekken van de directeuren met het College van Bestuur, die vanaf het schooljaar 2011/2012 driemaal per jaar worden gehouden. Daartoe zijn de voor het strategisch beleid relevante thema’s uit Vensters voor Verantwoording, aangevuld met andere gewenste gegevens, ondergebracht in prestatieindicatoren (KPI’s). De monitoringsgesprekken dragen bij aan het realiseren van doelen van verantwoording: • legitimering van het beleid en verkrijgen van draagvlak; • afleggen van rekenschap; • verkrijgen van inzicht in verbetermogelijkheden en die realiseren. De kwaliteitszorgmedewerkers bereiden deze gesprekken samen met hun directeur voor. In de startfase is veel energie gestoken in het verzamelen van cijfers ten behoeve van de monitoringsgesprekken en minder tijd besteed aan het analyseren


Wartburg College | Jaarverslag

van de cijfers. Het blijkt een proces dat alleen door middel van een positieve benadering van de betrokkenen, het tijdig aanleveren van gegevens en formats en voldoende tijd en aandacht kan worden gerealiseerd. Visitaties Het systematisch afleggen van verantwoording over de kwaliteit van handelen door middel van bijvoorbeeld visitaties heeft in 2011 gestalte gekregen in een visitatie over het thema kwaliteitszorg op de locatie Marnix. De uitkomst was dat op velerlei terreinen sprake is van een streven naar kwaliteit, maar dat de borging door vastlegging van concrete afspraken en door het aanwijzen van verantwoordelijken moet worden verbeterd. Deze visitatie en het daaruit voortvloeiende verbeterplan worden gebruikt voor een intensieve doordenking over dit thema binnen het managementteam. Kwaliteit De middelen die de school ontving in het kader van kwaliteitsverbetering werden ingezet in overleg met de medezeggenschapsraden. Het grootste deel werd ingezet voor activiteiten op de locaties: onderzoek, toetsing en verbeteractiviteiten met betrekking tot taal en rekenen, activiteiten gericht op het verbeteren van het onderwijsrendement, huiswerkbegeleiding en steunlessen. Op centraal niveau werden middelen ingezet om Vensters voor Verantwoording verder in te richten. Planning & control In oktober 2009 is in het document ‘Wartburg in dialoog’ naar aanleiding van een auditrapportage een aantal doelen geformuleerd onder ‘Resultaten planning & control’. Deze doelen zijn onderlegger geweest voor de opdracht voor het project ‘Planning & control’ dat als einddoelstelling meekreeg: Het College van Bestuur beschikt voor control van de school per 1 oktober 2011 over een eerste set prestatie-indicatoren (KPI’s) per strategisch doel. In de paragraaf ‘Planning & Control’ in het hoofdstuk ‘Ondersteunende activiteiten’ wordt het resultaat beschreven. Verhuizing College van Bestuur en stafbureau Het College van Bestuur en het stafbureau verhuisden in de zomervakantie van locatie Guido de Brès naar een kantoorpand in Barendrecht. Dit was nodig omdat locatie Guido de Brès al enkele jaren kampte met een tekort aan onderwijsruimten. In oktober werd een open huis gehouden voor personeelsleden van het Wartburg College en voor relaties, familie en vrienden van het College van Bestuur en de stafmedewerkers.

11


Wartburg College | Jaarverslag

4. Locatie Guido de Brès

Gezamenlijke roeping 2011 was geen eenvoudig jaar. Het overlijden van een oud-collega die nog maar een half jaar uit dienst was en de echtgenoot van een collega maakten diepe indruk. Er moesten ook forse personele ingrepen gedaan worden. Een grootscheepse verbouwing halverwege het jaar gaf de nodige onrust. De vierde etage is inmiddels geheel ingericht als onderwijsruimte en het stafbureau is nu gehuisvest in een kantoorpand in Barendrecht. Ook is een nieuwe personeelskamer gerealiseerd. Er waren ook mooie momenten. Zo kreeg onze school een Award van de gemeente Rotterdam naar aanleiding van het stageproject Erasmus Medisch Centrum. Ook is onze locatie inmiddels officieel een TTO-juniorschool. Tenslotte vond een ingrijpend incident plaats na een vechtpartij, vlak voor de kerstvakantie. Het tekent de hectiek van dit jaar. Juist in zulke momenten wordt ook merkbaar dat we een christelijke school zijn. Het meeleven van ouders, leerlingen en collega’s op diverse niveaus bij de diverse gebeurtenissen is vaak hartverwarmend geweest. Het geeft iets weer van de gezamenlijke roeping waarvoor we staan. R. Toes directeur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

De ontwikkeling van een helder uitganspunt: “Focus op talenten: verbredend, verdiepend, veelzijdig” (afgeleid van strategische doelen 1 t/m 5) Identiteit In 2011 is de laatste hand gelegd aan het opstellen van vakleerplannen. In deze vakleerplannen wordt vanuit de identiteit aangegeven welke identiteitsaspecten voor de specifieke vakken gelden. Daarnaast is een bezinningsdag gehouden rondom het vormgeven van de identiteit in de vakken.  De leerplannen worden jaarlijks bijgesteld. Het zijn werkdocumenten die via een jaarlijks sectieplan levend gehouden worden. Apologetische attitude In 2011 is een bundel uitgegeven onder de titel ‘Scholen voor burgerschap’. Eén van de scholen waarvan een profiel wordt gegeven is onze locatie. We proberen veel te doen aan de opdracht

12

om als christen te staan in de stad, in de samenleving.  Er wordt een ‘follow up’ gegeven aan de participatie in het scholenpanel Burgerschap. Maatwerk Er heeft een doordenking plaatsvonden over de positionering van het vmbo van de diverse locaties. Ook het gymnasium verdient aandacht, omdat steeds minder leerlingen voor deze klassieke opleiding kiezen. In de tweede helft van het jaar volgden 40 leerlingen onderwijs binnen de cluster 4-voorziening. Het tevredenheidonderzoek dat binnen deze voorziening is afgenomen, leverde een ruime 8 op; een resultaat waarover we tevreden zijn. Een aantal leerlingen van cluster 4 stroomde door naar de Guido de Brès met hulp van de satellietklas. Dat is een lokaal in de Guido de Brès waar de leerlingen worden voorbereid om in een grote reguliere school te kunnen functioneren. We geven hiermee uitvoering aan een van onze uitgangspunten: ‘Ondersteuning in cluster 4 waar nodig, regulier onderwijs waar mogelijk’. De rebound-afdeling voorziet ook in 2011 weer in een behoefte. Leerlingen die in het reguliere VO


Wartburg College | Jaarverslag

zijn vastgelopen, worden geholpen om hun onderwijsloopbaan weer op orde te krijgen.  Er wordt een werkgroep opgericht om het gymnasium opnieuw vorm te geven. Daarnaast wordt een inhoudsvol curriculum vastgesteld om het mavo in 2013 vorm te kunnen gaan geven. Cluster 4 en rebound zijn gehuisvest aan de Twentestraat in Rotterdam. Voor de toekomst is een plaats binnen locatie Guido de Brès gewenst. Doorstroom van leerlingen en uitwisselingen van kennis en materialen kunnen dan efficiënter georganiseerd worden. Prestaties Op het gebied van de opbrengsten scoort onze locatie steeds beter. Inmiddels zijn alle indicatoren van de inspectie als voldoende beoordeeld. Het havo-niveau gaat zelfs richting excellent. De inzet van jaren aandacht voor de opbrengsten heeft inmiddels echt effect. De afstroom is onder controle en de opstroom is steeds meer gewoonte aan het worden.  In de komende jaren worden via de ‘stuurgroep opbrengsten’ de opbrengsten nauwgezet gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Professionaliteit De opleiding en scholing van docenten is een belangrijke determinant om goed onderwijs te geven. Daarom wordt vervolgstudie (eerstegraads) sterk bevorderd. Uiteraard staat het behalen van een bevoegdheid voor onbevoegden op de eerste plaats.  Het ingezette beleid wordt voortgezet.

De teams als kleinste vorm van sturingseenheid in positie brengen en het creëren van een helder beeld van de taken en bevoegdheden van de secties (afgeleid van strategisch doel 6) Goed Onderwijsbestuur Het schoolplan en de teamplannen zijn gemaakt in rapport met het strategisch kader. In de loop van het schooljaar werd duidelijk dat enkele plannen aangepast moeten gaan worden, daar waar het gaat om het vormgeven van het mavo, het gymnasium en de bovenbouw TTO.  Er wordt een update van de teamplannen geschreven.

Een planmatige aanpak is nodig voor zowel het delen van de ambities als het borgen van resultaten en verworvenheden die bereikt zijn (afgeleid van strategisch doel 6) Bedrijfsvoering De groei van het leerlingenaantal noopte tot het creëren van een aantal lokalen op de vierde verdieping van het gebouw.  De prognoses geven aan dat er een verdergaande groei is van het leerlingenaantal. Ook de cluster 4-voorziening zou idealiter op de locatie Guido de Brès gehuisvest dienen te worden. Komend jaar moeten daarvoor strategische afspraken gemaakt worden.

13


Wartburg College | Jaarverslag

5. Locatie Marnix

Jubileum Het schooljaar 2011/2012 is voor de Marnix een jubileumjaar. De voormalige ds. Balthasar Lydiusmavo – later Marnix – startte 50 jaar terug in Dordrecht met reformatorisch onderwijs. Daarmee is de school een van de oudste scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs in Nederland. Voor deze gelegenheid werd een jubileumwebsite (www.marnix50jaar.nl) geopend. Op de herdenkingsbijeenkomst van vrijdag 30 september in de Grote kerk van Dordrecht hebben we het 50-jarig bestaan herdacht vanuit het eerste gedeelte van Psalm 105. De voorzitter van het College van Bestuur, de heer W. Büdgen, opende de avond door het gedenken van de HEERE van het verbond centraal te stellen. Onze oud-directeur, de heer drs. D. van Meeuwen, hield een jubileumtoespraak getiteld ‘Reformatorische school in de stad’. Naast muzikale intermezzo’s luisterden we naar declamaties door leerlingen en een referaat over ‘Reformatorische school in deze tijd’ van ds. P. Mulder. Deze avond werd ook een jubileumuitgave gepresenteerd. Eindredacteur was jeugdboekenschrijver en Marnix-docent Henk Koesveld. Voor de (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers werd zaterdag 8 oktober een reünie in de school georganiseerd. Aansluitend op onze traditionele activiteitenweek wordt er vrijdag 27 april 2012 een speciale jubileumdag voor onze leerlingen georganiseerd. Naast het jubileum stond dit jaar in het teken van het afscheid nemen van directeur D. van Meeuwen en kennismaking met ondergetekende. H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Identiteit en de vakken (afgeleid van strategisch doel 1) Identiteit Er is blijvende aandacht voor de identiteit. Er is een Bijbelrooster samengesteld dat dagelijks met de leerlingen en wekelijks met de medewerkers behandeld wordt. In zes jaar tijd wordt de complete Bijbel behandeld. Er heeft een bezinning plaatsgevonden door identiteit te verbinden met het vak. Een inventarisatie is opgesteld.  De kennis dient door de verschillende teams en vaksecties gedeeld te worden. Er wordt daarvoor een plan van aanpak opgesteld.

14

Mediaopvoeding Er is een raamprogramma voor mediaopvoeding opgesteld, waarvan de uitvoering plaatsvond. Met ouders en opvoeders is een media-avond gehouden.  Er vindt een evaluatie en beoordeling plaats op grond waarvan eventuele bijstellingen kunnen plaatsvinden. Seksuele vorming Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is in het praktijkonderwijs begonnen met de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’, een lesmethode die speciaal ontworpen is voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het lwoo.  Het lesmateriaal seksuele vorming wordt geëvalueerd.


Wartburg College | Jaarverslag

Burgerschapskunde (afgeleid van strategisch doel 2) Voor het eerst werd het project ‘No Apologies’ uitgevoerd. Gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit, werden onder deskundige begeleiding in de tweede klassen bespreekbaar gemaakt. De leerlingen hebben regelmatig contacten met de buurt. De locatie Marnix wil leerlingen meegeven dat ze voor de maatschappij iets kunnen betekenen. Diverse buurtactiviteiten lopen intussen al enkele jaren. Zo wordt er met de buren gewerkt aan een buurttuin ‘Pluk en proef’ en worden karweitjes bij buurtbewoners thuis uitgevoerd. De buurtbewoners kunnen cursussen volgen op onze school en worden uitgenodigd bij lunchpauzeconcerten van de leerlingen. Bijzonder was ook het herfstdiner dat door de leerlingen werd aangeboden aan de buurtbewoners.  Naast lopende activiteiten in het kader van burgerschapskunde zal in het vervolg van schooljaar 2011/2012 een inventarisatie worden opgesteld waarbij de relatie tot de verplichte onderdelen van burgerschapskunde wordt vastgelegd.

Maatwerk voor alle typen leerlingen (afgeleid van strategisch doel 3) Versterkend Talen Onderwijs Het Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) is verder geprofessionaliseerd doordat meer collega’s zich verder bekwaamden in het Engels en het Cambridge Proficiency certificaat behaalden. Met succes wordt bij verschillende vakken in het Engels lesgegeven. Taal- en rekenbeleid Het taal- en rekenbeleid hebben dit jaar extra aandacht gekregen door o.a. de entreetoetsen en inhaalprogramma’s. Taal en rekenen worden positief gestimuleerd door het zo mogelijk in alle vakken onder de aandacht te brengen via de zogenaamde weekwoorden. Het uitnodigen van bekende boekenschrijvers stimuleert leerlingen om boeken ter hand te nemen. Praktijkonderwijs In het praktijkonderwijs is vooral aandacht besteed aan de versterking van het vak Engels en de verdere doorontwikkeling van het onderwijsaanbod in de bovenbouw. Voor het vak Engels is overgegaan op de aanbieding van het vak in diverse niveaugroepen om nog meer recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Voor de verdere uitbouw van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen is het overleg met het Hoornbeeck College vervolgd. Inmiddels wordt een zestal MBO niveau-1 opleidingen aangeboden. Het programma ‘StartWerkBlijfVeilig’ is in drie klassen opgestart. Het programma maakt de leerlingen bewust van risico’s in de school, maar ook er buiten en is vooral van belang voor stageen werksituaties.  Het programma ‘StartWerkBlijfVeilig’ wordt naar verwachting aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs aangeboden. Passend onderwijs Na onderzoek wordt via een plan van aanpak scholing via Léérkracht, het interne scholingsprogramma, opgezet.  Doelstelling is om te voldoen aan de Wet passend onderwijs. Onderwijsprestaties De kwaliteit van de onderwijsprestaties gaat samen met het welzijn van de leerling. De gewijzigde overgangsnormen en de doorlopende leerlijnen vragen meer en meer om een resultaatgerichte aanpak. Tussentijdse metingen vertellen ons of de gestelde doelen worden gehaald of leiden tot verbetertrajecten. Kwaliteit is niet alleen een wettelijke eis, maar betreft de visie en missie van de school en komt de leerlingen en het personeel ten goede. Het huiswerkbeleid en de motivatie van de leerlingen zijn zichtbaar verbeterd. Er zijn minder ordeproblemen, conflicten en een lager aantal uitgestuurde leerlingen dan vorig jaar. Opbrengsten en examenresultaten zijn geëvalueerd. Pedagogisch en didactisch klimaat Naast de reguliere lessen zijn er voor de leerlingen extra doe- en leermomenten in de activiteitenweken. Projecten als ‘Doe even gezond’, ‘Afrika’, ‘Respect and Responsibility’, ‘Energie’, Make the Match’ leveren enthousiaste reacties op. Evenals andere jaren waren er weer diverse sport- en buitenactiviteiten. Ook dit jaar namen diverse leerlingen deel aan het jeugddebat, leuk en leerzaam. Zowel leerlingen als buurtbewoners namen enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee en het Groot Leerpark Dictee. Eind maart bezochten Hongaarse docenten en leerlingen uit Boedapest onze school. Gezamenlijk werden een aantal lessen gevolgd en diverse excursies ondernomen.

15


Wartburg College | Jaarverslag

Elektronische leeromgeving, stages en excursies (afgeleid van strategisch doel 4)

Professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Elektronische leeromgeving (ELO) In het kader van doorlopende leerlijnen is een pilot gehouden met de elektronische leeromgeving. De succesvolle praktijkervaring heeft geleid tot voortzetting en uitbreiding van het ELO- traject.  Er wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de invoering van een digitaal portfolio en verdere uitbreiding over meer vakken.

School- en teamplannen Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de teams opnieuw ingedeeld. Naast het PrO-team zijn er teams samengesteld voor havo/vwo, vmboonderbouw en vmbo-bovenbouw. Er wordt in de periode 2011-2015 aan verschillende strategische doelen gewerkt. De school- en teamplannen zijn gebaseerd op de strategische Wartburgdoelen en afgeleid van de eerder ontwikkelde onderwijsvisie ‘Via Marnixiana’. De locatie wil het onderwijs versterken en uitbreiden vanuit de twee invalshoeken kwaliteit en betrokkenheid.

Stages en excursies In het kader van beroepskeuzeoriëntatie werden er verschillende stages gelopen. Er zijn diverse excursies naar musea, bedrijven en scholen georganiseerd. De eerdergenoemde activiteitenweken, projecten en excursies zijn stimulerende onderwijsvormen die de leerlingen voorbereiden op banen in de verschillende sectoren van onder andere techniek, welzijn, zorg en onderwijs. De schoolkampen voor de leerlingen van het praktijkonderwijs waren dit jaar voor de onderbouw in Zeeland en voor de bovenbouw in de Ardennen. Gedurende twee periodes in het jaar was er een buitenlandse stage van een week georganiseerd voor een geselecteerde groep leerlingen: naar het Beierse Woud in Duitsland en naar Oasecamp Storastrand in Zweden.

16

Scholing personeel Twee dagen lang werden de intussen bekende kloosterdagen gehouden. Op deze bezinnende dagen werden de teamplannen met elkaar gedeeld en was er een boeiende uiteenzetting over ‘Rembrandt en de Bijbel’. Als het over personeel gaat, mag de waardering voor het vele vrijwilligerswerk, surveillanten, klusjesmensen en het werk in de mediatheek niet onvermeld blijven. In het PrO-team is gewerkt aan de opbrengsten van de gevolgde training met betrekking tot onderlinge communicatie en gebruik van kwaliteiten van de teamleden. Daarnaast is begonnen met de training van alle teamleden met het oog op de uitvoering van het programma StartWerkBlijfVeilig’ voor de leerlingen. Er is ook een studiedag voor het PrO-team gehouden met oriënterende bezoeken aan twee vormen van beschermde arbeid.


Wartburg College | Jaarverslag

17


Wartburg College | Jaarverslag

6. Locatie Revius

Sonder ommesien Een meester die het kint sorchvuldich schrijven leerde, sach dat het nade want sijn ogen stadich keerde, alwaer de sonneschijn de schadu roeren dee. Dies sprack hy: Siet na my, en maeckt u dingen ree. O Heer’, Ghy wijst ons oock hoe wy ons moeten dragen. Ghy stieret onse hant na u goet welbehagen. Maer wy sien na de schim, en achten menschen sot, die seggen dit of dat, vaeck meer als U gebot. Geeft dat van Uwe leer wy nimmer af en wijcken, maer goet doen onbeschroomt en sonder omme-kijcken. Jacobus Revius, Over-ijsselsche sangen en dichten Het lijkt op het eerste gezicht wat minder toepasselijk om een jaarverslag te openen met dit gedicht van Revius. Een jaarverslag betekent immers per definitie ‘ommesien’, iets waar de dichter Revius hier juist tegen lijkt te waarschuwen. Bovendien beleeft locatie Revius dit schooljaar als een jubileumjaar en dat is ook al een vorm van ‘omme-kijcken’. Toch gaat het in bovenstaand gedicht niet om dergelijke terugblikken. Revius verwijst hier impliciet naar Filippensen 3:14 ‘Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus’. En daarmee is de kern van ons christelijk onderwijs getypeerd. R. Bisschop directeur

Jubileum In schooljaar 2011-2012 herdenkt Revius op bescheiden wijze het feit dat de locatie – na een aanloopperiode van enkele jaren – dertig jaar geleden onder de naam ‘Jacobus Revius’ als een zelfstandige scholengemeenschap voor havo en mavo aan de Olijflaan in Schiebroek met 468 leerlingen van start ging. Na tien jaar werd aan de Piccolo / hoek President Rooseveltweg (Rotterdam-Zevenkamp) de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. Die werd in 1992 als ‘Revius College’ in gebruik genomen. Vanaf 1995 ging de school verder onder de paraplu van het Wartburg College en kreeg zij de aanduiding ‘locatie Revius’. De school groeide door tot bijna 1.000 leerlingen. Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

18

Onderwijsvisie en vervolg (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Enkele jaren geleden hebben we als Revius-team onze onderwijskundige visie geformuleerd, in samenspraak met ouders en leerlingen. Dat heeft afgelopen jaar een vervolg gekregen in een nadere uitwerking. De aftrap daarvoor werd gegeven op onze tweedaagse studiebijeenkomst in oktober. Daar zijn de contouren geschetst van een ‘excellente school’: een school met bewuste christelijke identiteit, een warm pedagogische klimaat, ruimte voor ondernemerschap, waardering voor vakmensen, prima resultaten en denkend vanuit kansen voor leerlingen. Daarmee sluiten we aan bij zowel strategische Wartburgdoelen als bij locatiespecifieke doelen.  Het is de bedoeling dat komend jaar gewerkt gaat worden aan de actualisering van de vakwerkplannen. Daarbij zal expliciet aandacht worden besteed aan de verankering van een organische verwevenheid van identiteitsaspecten met de leerstof.


Wartburg College | Jaarverslag

Opbrengsten (afgeleid van strategisch doel 3) Met dankbaarheid mogen we constateren dat de examenresultaten van Revius goed blijven. Het havo kende afgelopen jaren wel een dipje: voor het eerst sinds jaren minder dan 90% geslaagden. Hoewel de officiële doorstroomcijfers nog even op zich laten wachten, maakt een voorzichtige eigen analyse duidelijk dat die niet significant zullen afwijken van eerdere jaren. Verder hebben we dit jaar het taal- en rekenbeleid neergezet, is een start gemaakt met maatschappelijke stage en zijn we begonnen met een pilot om het niveau van Engels omhoog te krijgen. Dat laatste gebeurt door middel van het Anglia-project, dat deelnemers, van bk-1 tot en met vwo-6, uitdaagt om nét dat ene stapje verder te zetten. De eerste resultaten zijn veelbelovend.  Het ingezette beleid wordt voortgezet.

Evaluatie bovenbouw havo en vwo (afgeleid van strategisch doel 6) Veel tijd en energie is besteed aan de evaluatie van de bovenbouw havo en vwo. Daartoe was een aantal jaren geleden besloten. Deze opdracht hield in dat leerlingaantallen, kosten, opbrengsten en levensvatbaarheid kritisch tegen het licht werden gehouden. Uit de analyses bleek duidelijk dat de bovenbouw havo en vwo op Revius financieel aandacht behoeft, maar wel een levenskrachtige afdeling is, die uitstekende resultaten boekt.  Er zijn stappen gezet om de instroom vanuit vmbo-4 in havo-4 structureel te vergroten.

Versterking vmbo (afgeleid van strategisch doel 3) Als nevenconclusie bleek uit bovenstaande evaluatie dat met name de vmbo-afdeling versterking behoefde. Dit gevoegd bij de vmbo-ontwikkeling die enkele jaren geleden in het kader van het project ‘Al doende leren’ is ingezet, heeft het ertoe geleid dat onder het motto ‘Kansen voor leerlingen’ twee vmbo-speerpunten zijn geformuleerd. Eind 2011 is een begin gemaakt met de uitvoering daarvan. Het gaat daarbij niet alleen om vergroting van het leerlingenaantal, maar ook om een onderwijsinhoudelijk vernieuwingsprogramma.  Voor vmbo-1bk en -2bk is een concept ontworpen dat leerlingen uitdaagt beter te presteren dan het beruchte 6-je, terwijl de begeleiding waar mogelijk meer op maat gesneden wordt. Voor vmbo-3gt en -4gt is het ‘vmbo-t extra’ concept ontwikkeld. Daardoor krijgen leerlingen de kans om na het behalen van hun diploma drempelloos in te kunnen stromen in havo-4 of een mbo-sprintopleiding te volgen.

19


Wartburg College | Jaarverslag

7. Locatie De Swaef

Op weg naar een volwaardig Beroepencollege! In het vorige jaarverslag werd gesproken over een nieuwe start. We hadden het toen over de start van ons nieuwe onderwijsconcept in leerjaar 1 dat vorm kreeg onder de naam ‘Beroepencollege’. Het is goed om te merken dat het Beroepencollege voor velen binnen en buiten de school inmiddels een bekende naam begint te worden. In 2011 is deze formule doorgezet in het tweede leerjaar en we mogen intussen constateren dat deze aanpak in twee jaar tijd een groei van onze onderbouw van bijna 25% tot gevolg heeft gehad. Voor het derde en vierde leerjaar proberen we de komende jaren deze lijn door te zetten. Elke dag opnieuw merken we dat onze aanpak die zich het best laat omschrijven met ‘Al doende leren’ goed aansluit bij onze leerlingen. Elke dag opnieuw wordt er door een enthousiaste groep docenten gewerkt aan de opleiding van nieuwe vakmensen voor onze maatschappij. Vakmensen die we straks - menselijkerwijs gesproken - hard nodig zullen hebben. Het bijzondere van ons Beroepencollege is dat we naast de (vak) opleiding elke dag in afhankelijkheid van de Heere mogen werken aan de toerusting van onze leerlingen. Een toerusting die - als God het geeft er aan mag bijdragen dat de leerlingen straks in een seculiere maatschappij samen met seculiere collega’s op een bijbels verantwoorde manier hun beroep mogen uitoefenen. J.J. van Dam directeur

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Identiteit Binnen het Beroepencollege is ook in 2011 veel aandacht voor het maken van eigen dagopeningen geweest, die goed aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van onze vmbo-leerlingen. Onder verantwoordelijkheid van de directie wordt continu gewaakt over de aansluiting bij onze identiteit qua inhoud en vormgeving. Voor het personeel wordt gezocht naar meer momenten van bezinning rondom onze identiteit. Een belangrijke aanzet hiertoe is gegeven tijdens de studietweedaagse met het personeel in 2011.  Het is de bedoeling voor elke vakgroep te komen tot een concreet vakleerplan. De directie ziet erop toe dat het aspect identiteit in elk plan een plaats krijgt. Apologetische attitude Het tweede Wartburgbrede strategisch doel

20

krijgt continu aandacht in de vakken godsdienst en maatschappijleer. Ook in de beroepsgerichte vakken, in het bijzonder tijdens de terugkoppeling van de stages, wordt hieraan door de beroepsgerichte docenten aandacht besteed.  Per vakgroep wordt hieraan in de vakleerplannen aandacht besteed.

Uitbouwen van het Beroepencollege (afgeleid van strategische doelen 3 en 4) Maatwerk Het Beroepencollege ontwikkelt zich tot een college waar plaats is voor leerlingen op alle vmbo-niveaus. In 2011 heeft zich dit nog beperkt tot leerlingen op basis- en kaderniveau. Er is gewerkt aan een leerlijn binnen het concept van het Beroepencollege waarin met ingang van het schooljaar 2012/2013 leerlingen op gt-niveau een passende plek krijgen (de G-PLUSleerlijn). Voor het Beroepencollege is in concept een nieuw zorgplan opgesteld.  Dit zorgplan wordt op basis van ervarings gegevens definitief gemaakt. Met ingang van schooljaar 2012/2013 staat de G-PLUS-leerlijn. Tevens wordt een programma ontwikkeld voor de reguliere gt-leerlijn.


Wartburg College | Jaarverslag

Prestaties In het opbrengstenoordeel van de inspectie dat in 2011 werd opgesteld, komen voor de kader-leerlijn geen onvoldoendes voor. Voor de basis-leerlijn laat één van de indicatoren, namelijk het gemiddelde cijfer voor het centraal examen, echter een onvoldoende beoordeling zien. Alhoewel de totale beoordeling voor beide niveaus voldoende is, is er in het najaar van 2011 direct een begin gemaakt met een grondige analyse van de onderwijsopbrengsten van de afgelopen jaren. In 2011 waren de overall slagingspercentages voor basis- en kaderkandidaten respectievelijk 94,5% en 95,7%.  Er wordt een plan ter verbetering van de onderwijsopbrengsten vastgesteld. Belangrijke speerpunten zijn de kwaliteit van de schoolexamens en de voorbereiding op het centraal examen. Klimaat Door strikte toepassing van de normen met betrekking tot de grootte van de klassen en het consequent toepassen van het bestaande beleid rondom ‘Orde & gezag’ wordt continu gewaakt over het pedagogisch- en didactisch klimaat in de klas en de school.

Versterking van onze positionering in de regio (afgeleid van strategisch doel 4) Leerlijnen In 2011 is extra aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van doorlopende leerlijnen naar het mbo. Het tweede jaar BBL-2 Bouwtechniek in samenwerking met het Hoornbeeck College verliep succesvol. In 2011 is tevens de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn Voertuigentechniek met het mbo ontwikkeld. Naast genoemde ontwikkelingen is er in 2011 gewerkt aan doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen binnen de school.  Met ingang van schooljaar 2012/2013 start BBL-2 Voertuigentechniek. Er vindt een oriëntatie plaats op overige mogelijkheden voor BBL-2 trajecten in samenwerking met het Hoornbeeck College. Het geformuleerde reken- en taalbeleid wordt geïmplementeerd.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategische doelen 5 en 6) Professionaliteit In de opgestarte cyclus van verantwoordingsgesprekken wordt veel aandacht besteed aan de bereikte resultaten en de verdere verbetering

hiervan. In 2011 is een stevig begin gemaakt met het wegwerken van een achterstand aan functioneringsgesprekken.  Er vindt een verdere professionalisering van functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats waarbij daadwerkelijke gerealiseerde opbrengsten een belangrijke rol zullen spelen. Teamsamenstelling De teams binnen de school zijn geformeerd op basis van een sectorale indeling. Omdat de sector Economie relatief klein is, is deze sector organisatorisch samengevoegd met de sector Zorg & Welzijn tot één team. Er is nu binnen de school sprake van vergelijkbare teams. Leiderschap Op basis van in 2011 afgeronde assessments is door alle leidinggevenden gestart met een ontwikkelingstraject.  De opgestarte ontwikkeltrajecten worden voortgezet. Personeel In 2011 hebben diverse docenten hun bevoegdheid behaald. Inmiddels heeft 87% van de docenten een officiële bevoegdheid. Onbevoegde docenten staan altijd onder toezicht van een bevoegde docent.  Studerende docenten worden gefaciliteerd om hun studie met succes af te ronden. Teamontwikkeling Om een uniforme toepassing van het bestaande orde- en gezagbeleid te waarborgen, is binnen elk team de rol van teamondersteuner herijkt. Om de kwaliteit van de geleverde teamprestaties te valideren, is per team een rekenschapmeester aangesteld.  De rol van de rekenschapmeester in de praktijk wordt uitgewerkt. Bedrijfsvoering In 2011 is gewerkt volgens een strenge begrotingsdiscipline. Met name bij het opstellen van het formatieplan en het plan van inzet is veel aandacht geweest voor efficiency. Intensivering van de samenwerking met het Hoornbeeck College, zowel qua huisvesting als BBL-2 trajecten, heeft verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering tot gevolg gehad. Veilige school Het in 2010 opgestelde beleid rondom ‘Orde & gezag’ is volledig geïmplementeerd. Tijdens de periodieke verantwoording wordt blijvende naleving van de afspraken getoetst.

21


Wartburg College | Jaarverslag

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Onderwijs Hieronder beschrijven we de voornemens en realisatie van een aantal Wartburgbrede activiteiten op het gebied van onderwijs.

Identiteit (afgeleid van strategische doelen 1 en 2) Homoseksualiteit Het beleid is er op gericht om enerzijds een bijbels verantwoord standpunt in te nemen en uit te dragen als verantwoording richting de samenleving. Anderzijds moet het handreikingen opleveren met betrekking tot het zorgvuldig en respectvol omgaan met leerlingen en docenten. Bij de doordenking en beleidsvorming wordt gebruik gemaakt van materialen van de landelijke stuurgroep homoseksualiteit binnen het reformatorisch onderwijs. Er is op basis van een door deze stuurgroep uitgebrachte nota door het bestuur een visienota met betrekking tot homoseksualiteit vastgesteld. Ook zijn er handreikingen vastgesteld op basis van de handreikingen van de stuurgroep.  De activiteiten met betrekking tot de beleidsvorming vinden voortgang. Mediabeleid Binnen de activiteit ‘Media in de school’ zijn mediabeleid en mediaopvoeding bij elkaar gebracht. Er is al enige jaren een zekere verlegenheid ten aanzien van de mediaopvoeding binnen het curriculum. Ook vragen nieuwe beeldtechnieken om bezinning en aanpassing van mediabeleid. Er is een beleidsnota (‘Mediawijs’) opgesteld en door het voormalig bestuur vastgesteld. Er is een samenvatting van de nota gemaakt, bedoeld voor communicatie en als reglement. Er is een raamprogramma (curriculum) voor mediaopvoeding gereed, dat dient als uitgangspunt voor uitwerking op de locaties.  Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het raamprogramma naar een lessencyclus van 30 lessen met betrekking tot mediaopvoeding. Deze lessen worden vanaf augustus 2012 in de onderbouw van de school gegeven. Versterken van onderwijsprocessen (afgeleid van strategische doelen 3 en 4) Passend onderwijs Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat een projectgroep zich bezig houdt met de nadere vormgeving van passend onderwijs binnen de school. De activiteiten richten zich enerzijds op het volgen en mede gestalte geven aan ontwikkelingen en beleid vanuit het reformatorisch samenwerkingsverband VO. Anderzijds wordt gewerkt aan

22

de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de school. Voorafgaand aan de projectperiode had de groep de status van brede CLZ. Dat betekent dat de projectgroep zich onder andere bezighoudt met de zorgstructuur van de regio en van de school, de inzet van het zorgbudget, het monitoren van de reboundvoorziening en de cluster 4-groepen, de afstemming van het werk van zorgdeskundigen (schoolmaatschappelijk werkenden, orthopedagogen) en het zorgbeleid. Een deel van de leden van de projectgroep is ook lid van de commissie toelating rebound en cluster 4. Vanuit de school is een bijdrage geleverd aan het regionaal beleid rondom passend onderwijs. Deze bijdrage krijgt gestalte door deel te nemen aan het regionaal overleg 1Loket/Cluster 4. De activiteiten binnen de regio zijn in dit schooljaar beperkt in afwachting van definitieve besluiten rond (de financiering van) passend onderwijs. De school neemt


Wartburg College | Jaarverslag

ook deel aan een overleg dat wordt belegd door de drie VO-scholen samen in de regio, met DriestarEducatief en Eleos. De projectgroep monitort het verzoek aan het ministerie om cluster 4-leerlingen in te schrijven in het reformatorisch speciaal onderwijs te Barendrecht en doet indien nodig voorstellen voor een goede implementatie van de mogelijke inschrijving in het speciaal onderwijs. De aanmeldingen van lwoo en PrO zijn gemonitord.  De geschetste activiteiten vinden doorgang. De rebound- en cluster 4-voorzieningen krijgen bijzondere aandacht. Daarvoor worden nadere kaders geschetst om voorbereid te zijn op de Wet passend onderwijs. Deze kaders hebben te maken met afspraken die in het reformatorisch samenwerkingsverband worden gemaakt over financiering, voedingsgebied en toelatingsbeleid van de Wartburgvoorzieningen. Leer (middelen) beleid Veranderingen in het aanbod van leermiddelen (van boek naar digitaal), kostenontwikkelingen en de veranderingen in instructie- en verwerkingsmiddelen nopen de school om na te denken over het beleid ten aanzien van leren en onderwijzen, inzet van materialen en werkvormen. In 2011 is er vooral sprake geweest van informatie en kennisuitwisseling. In het managementteam heeft kennisdeling rond digitale ontwikkelingen plaatsgevonden. Er is een technologisch perspectief geschetst en er zijn verkenningen naar digitaal leermateriaal gedaan.  Er vinden nog enkele besprekingen plaats binnen het managementteam. Het moet richtinggevende uitspraken opleveren over de mate van inzet van digitale leermiddelen en de consequenties die deze keuzes hebben voor het onderwijsleerproces, waarmee in het jaar daarop het gesprek breder in de school kan worden gevoerd. Electronische leeromgeving (ELO) Op de locaties Guido de Brès en Marnix is in het schooljaar 2010/2011 een pilot met It’s learning (onze ELO) uitgevoerd. Deze pilot is succes verlopen. Op basis van de bevindingen uit de pilot is besloten om de ELO verder uit te bouwen op Guido de Brès en Marnix en kleinschalig te starten op De Swaef en Revius. Op Revius is in het najaar gestart en De Swaef heeft de start in verband met andere activiteiten uitgesteld naar schooljaar 2012/2013.  Er wordt een besluit genomen over het vervolg van de invoering.

8.2. Personeel & Organisatie Hieronder worden op het gebied van personeel & organisatie de voornemens en de realisatie ervan beschreven. Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Digitaal personeelsinformatiesysteem In 2011 is AFAS, het nieuwe systeem, voor het grootste deel ingericht. Het salarissysteem werkt en ook het HRM-gedeelte is ingericht. Op autorisatie en enkele workflows na is het bijbehorende personeelsgedeelte gereed.  Het personeelsgedeelte wordt getest met behulp van een kleine groep mensen op het stafbureau voordat het geïntroduceerd wordt bij het gehele personeel. Daarnaast zal de module competentiemanagement ingericht worden. Eind 2012 moet het gehele systeem opgeleverd zijn. Inkorting salarislijnen docenten en realisering streefcijfers LB-, LC- en LD-functies In januari 2011 zijn de salarisschalen van docenten verkort met één periodiek, van 16 naar 15 periodieken. Verder heeft in het verslagjaar een tweede promotieronde plaatsgevonden. Op alle locaties is een aantal docenten benoemd in hogere schalen. Aan het eind van het jaar is geconstateerd dat de streefpercentages van de overheid voor LB-, LC- en LD-functies voor de eerste periode (2008-2011) zijn gerealiseerd.  De verkorting van de loonschalen loopt door tot 2014 en komt uit op 12 periodieken. De gewenste strategie voor de tweede tranche wordt geformuleerd. Ontwikkeling beoordelingssysteem In 2011 is gestart met een plan van aanpak dat de werkwijze van het project beschrijft en het project in delen opknipt. Het eerste deel beschrijft de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor (adjunct)directeuren. Er heeft in 2011 een interne oriëntatie plaatsgevonden naar bestaande beleidsdocumenten en stukken rondom dit onderwerp. Verder heeft een externe oriëntatie plaatsgevonden en is een drietal scholen bezocht om te inventariseren welk beleid en welke systematiek deze scholen hanteren rondom het functioneren van medewerkers. Ook heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met medewerkers uit verschillende lagen om samen te discussiëren over wat de kern van het (adjunct)

23


Wartburg College | Jaarverslag

directeurschap inhoudt. Naar aanleiding van deze informatie is een notitie in concept opgeleverd, met daarin een voorstel voor een beoordelingssystematiek voor (adjunct)directeuren.  De weg naar een beoordelingssystematiek bestaat uit een getrapte aanpak, waarbij gestart wordt met een beoordelingssystematiek voor (adjunct)directeuren. Deze moet in juni 2012 gereed zijn. Het beloningsbeleid zal vervolgens worden aangepast. Ontslagregeling Als er sprake is van disfunctioneren, doen we er als werkgever alles aan om met gesprekken, begeleiding, training en coaching de medewerkers zodanig te laten functioneren dat zij zich prettig voelen en gemotiveerd kunnen werken. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterste middel is om mensen te laten vertrekken. Gezien het feit dat de school eigen risicodrager is, zijn we erbij gebaat om zo weinig mogelijk WW-lasten te hebben van ex-medewerkers. Als vertrek onvermijdelijk blijkt, wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van outplacement om mensen te begeleiden naar een andere werkkring. Streven naar optimale arbeidsomstandigheden Om optimale arbeidsomstandigheden voor personeel en leerlingen te bereiken, wordt het werk op zo’n manier georganiseerd dat onaanvaardbare risico’s in principe worden uitgesloten. Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid krijgen veel aandacht. Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is er het streven om personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. De doelstellingen van het Arbobeleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen geformuleerd.  De doelstellingen van het Arbobeleidsplan worden door de locatiedirecties vertaald naar locatieniveau. Speerpunten op locatieniveau worden hierin opgenomen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&E). De Ri&E wordt op iedere locatie vernieuwd. De locatiemedezeggenschapsraad fungeert als inspraakorgaan bij de totstandkoming van het plan van aanpak. Ongevalanalyse Binnen de school worden alle ongevallen centraal geregistreerd. Een ongevalanalyse is nodig en heeft als doel: hoe gaan we om en wat kunnen we leren van de incidenten.

24

Om dit doel te bereiken, zijn er vijf stappen geformuleerd: • het erkennen van het belang van een professionele omgang met incidenten op school; • het voorkomen van incidenten; • het voorbereid zijn op een ernstig incident; • het beheersen van een ernstig incident; • de afhandeling na een ernstig incident.  Hoe er omgegaan wordt met de ongeval analyse wordt verder uitgewerkt in het Schoolveiligheidsplan dat ontwikkeld en vastgesteld wordt.

8.3. ICT Hieronder wordt op het gebied van ICT de realisatie van het doel beschreven. Technische ontwikkelingen binnen een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Overstap van @VO naar SOM Omdat de ondersteuning van ons huidige leerlingenadministratiesysteem (@VO) stopt, is besloten om over te stappen naar de opvolger, SOM. De geplande overstap in februari kon niet doorgaan, omdat het systeem toen nog niet voor gebruik gereed was. De uitgestelde overstap heeft plaatsgevonden in de zomervakantie. De start met het nieuwe systeem verliep moeizaam door fouten bij de conversie en in de software. Het herstellen van de fouten heeft veel extra tijd en moeite gekost.  Er wordt intern geëvalueerd of we verder kunnen en willen met SOM, na de herstelwerkzaamheden van de leverancier. Overstap van Windows XP naar Windows 7 Alle softwaretoepassingen zijn overgezet naar Windows 7. In de herfstvakantie is op alle 1.000 pc’s Windows 7 geïnstalleerd. De start met Windows 7 was moeizaam. De meeste problemen konden redelijk snel worden verholpen. De traagheid van het inloggen bleef een probleem.  De restpunten worden afgehandeld, waaronder het structureel verbeteren van de snelheid van het inloggen. Overstap naar Windows 2008 In het kader van vereenvoudiging van de infrastructuur en het beheer zijn diverse servers overgezet naar Windows 2008.  De resterende servers worden overgezet naar Windows 2008.


Wartburg College | Jaarverslag

8.4. Communicatie Hieronder wordt op het gebied van communicatie de realisatie van het doel beschreven. Er is een professionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5) Professionele leerlingwerving In de tweede helft van 2011 startten de voorbereidingen voor de leerlingwervingscampagne gericht op het schooljaar 2012/2013. Nieuw bij deze campagne is de ‘Wartbrugger’, een krant voor nieuwe leerlingen die met medewerking van leerlingen, de ‘Wartburgreporters’, tot stand kwam. De intro-filmpjes voor nieuwe leerlingen zijn in 2011 vervangen voor vier nieuwe, professionele filmpjes waarbij de ‘Wartburgreporters’ een grote rol spelen.  Wegens het succes van de ‘Wartbrugger’ wordt overwogen om bij de wervingscampagne voor het schooljaar 2013/2014 opnieuw een krant uit te geven met medewerking van leerlingen. Digitale nieuwsbrief De voorbereidingen voor het omzetten van een gedrukte nieuwsbrief naar een digitale nieuwsbrief zijn getroffen. Met een digitale nieuwsbrief kunnen we ouders en belangstellenden frequenter van nieuws voorzien. Daarnaast zorgt het vervangen van de gedrukte nieuwsbrief in een digitale versie voor een flinke besparing.  Er wordt gestart met de uitgave van de eerste digitale nieuwsbrief via MailPlus, een gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het versturen van professionele mailings. Naast de digitale nieuwsbrief wordt ook de mogelijkheid van mailings met betrekking tot arbeidsmarktcommunicatie onderzocht. Huisstijl In 2011 onderging de lay-out van ouderweb een restyling om goed aan te sluiten bij onze huidige website en huisstijl. De in 2010 ingezette nieuwe lijn voor personeelsadvertenties werd in 2011 voortgezet. Er is veel gebruik gemaakt van het online sollicitatieformulier.  Er wordt eenzelfde restyling bij het personeelsweb doorgevoerd. De personeelsadvertenties worden uitgebreid met online banners. Er volgt een uitgebreide reflectie op de ingezette lijn voor personeelsadvertenties.

25


Wartburg College | Jaarverslag

8.5. Planning & Control In deze paragraaf wordt de realisatie van onderstaand doel beschreven. Het College van Bestuur beschikt voor control van de school per 1 oktober 2011 over een eerste set prestatie-indicatoren (KPI’s) per strategisch doel (afgeleid van strategisch doel 6) Een monitor- en rapportagegereedschap is ontwikkeld in Excel met de naam Mirror (Management Informatie en Rapportage van Relevante Onderwijs Ratio’s). In de aanloop naar een professioneel management informatiesysteem wordt dit ingezet voor: • opslag en beheer van KPI-data; • rapportagegereedschap; • vaststelling van de jaarplanning planning & contolcyclus. mirror is beschikbaar, samen met een gedetailleerde instructie/handleiding. Het gereedschap is tevens de database waarin alle relevante gegevens worden opgeslagen. De planning & control-jaarplanning die eveneens in mirror is opgenomen, toont de periodiek

26

geplande monitorgesprekken, gebaseerd op specifiek benoemde KPI’s . De normering wordt periodiek geëvalueerd (trendanalyse) en zo nodig bijgesteld en vastgelegd in de jaarlijkse managementafspraken. De in mirror samengebrachte data bevatten gegevens uit Vensters voor Verantwoording, waarmee externe benchmark-analyses mogelijk zijn, die meegenomen worden in de definitie van acties tijdens de verantwoordingsgesprekken om zo richting aan het beleid te geven. Het ontwikkelde document ‘Prestatie-afspraken’ voorziet in de mogelijkheid periodieke streefdoelen te benoemen. Het rapportageformat voorziet in doelgerichte informatie die op termijn inzicht in trendontwikkelingen mogelijk maakt. mirror heeft een uitgebreide set KPI’s die de onderwijsresultaten betreffen. mirror maakt adequate informatievoorziening mogelijk. Als essentiële component van een kwaliteitszorgsysteem is hiermee een fundamentele stap gezet. Doordenking en ontwikkeling van overige componenten van kwaliteitzorg, zoals procesbeheersing is een logisch vervolg. Met gebruikmaking van mirror en de planning & control-jaarplanning wordt voldaan aan een integraal systeem van sturing en performance.


Wartburg College | Jaarverslag

9. Financieel verslag

Onze zes strategische doelen zijn gericht op onderwijs, identiteit en kwaliteit. Financiële doelen dienen de onderwijsvisie. De cyclus rond de planning en control vormt de verbinding tussen de strategische doelen en de financiële ruimte. In de verantwoordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig aangepast op grond van de resultaten. In meerjarenperspectief stond de begroting onder druk. In 2010 is ingegrepen in het onderwijsaanbod, in de lessentabel en in de groepsgrootte. Hierdoor is in 2010 een daling van het personeelsbestand gerealiseerd. Verder zijn de personeelslasten verlaagd door het terugdringen van taakuren en doordat de directieleden meer lessen verzorgen. In materieel opzicht is destijds kritisch gekeken naar de budgetten.

In de afgelopen maanden is opnieuw veel gesproken over bezuinigingen. Uit de meerjarenbegroting bleek dat aanvullende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen. De plannen zijn door het personeel middels een daartoe vereiste meerderheid van minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen goedgekeurd. Met de ingrepen in het taakbeleid die vanaf 1 augustus 2012 ingaan, is een verantwoorde keuze gemaakt om de noodzakelijke besparingen te realiseren. Bij al deze maatregelen heeft ons voor ogen gestaan om de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen zoveel mogelijk te handhaven, de werkdruk niet onverantwoord te laten stijgen en de continuïteit van onze organisatie te waarborgen. Het is onze verwachting dat de genomen maatregelen hiertoe voor middellange termijn afdoende zijn.

Balans Balans per 31 december (x € 1.000) Activa

2011

2010

Passiva

Vaste Activa Materiële vaste activa

3.517

3.661

Eigen Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden

Totaal vaste activa

3.517

3.661

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

1.050 5.933

844 6.263

Totaal vlottende activa

6983

7.107

10.500

10.768

Totaal

2011

2010

3.800 3.276 3.424

3.812 3.195 3.761

10.500

10.768

Toelichting op de balans Het eigen vermogen is opgebouwd uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Deze reserves zijn bedoeld voor toekomstige uitgaven die (mogelijk) niet uit toekomstige middelen gedekt kunnen worden. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen.

27


Wartburg College | Jaarverslag

Financieel resultaat

Het kalenderjaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat van € 12.000. Begroot was een positief resultaat van € 29.000. Staat van Baten en Lasten (x € 1.000) Activa

2011

Begroting 2011

Afwijking

2010

Begroting 2012*

27.533

27.351

182

27.401

28.149

235

271

36-

357

104

1.515

1.336

179

1.438

1.626

29.283

28.958

325

29.196

29.879

22.941

23.096

155-

23.096

24.297

Afschrijvingen

1.065

1.084

19-

1.088

1.002

Huisvestingslasten

2.229

1.750

479

1.833

1.870

Overige lasten

3.203

3.094

109

3.297

3.174

29.438

29.024

414

29.314

30.343

155-

66-

89-

118-

464-

Financiële baten en lasten

143

95

48

106

90

Resultaat

12-

29

41-

12-

374-

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten

w * De bezuinigingsmaatregelen zijn niet verwerkt in de begrotingscijfers. Toelichting op het financieel resultaat Rijksbijdragen In 2010 heeft het kabinet in de Voorjaarsnota besloten om voor alle overheidssectoren de nullijn te hanteren voor de loonontwikkeling en de materiële bekostiging. In 2011 heeft het kabinet deze lijn doorgezet en is geen prijsbijstelling toegekend. Wel is in het kader van het Convenant Leerkracht van Nederland een geringe ophoging van de personele bekostiging verstrekt en is een vergoeding voor de stijging van de werkgeverslasten van € 120.000 ontvangen. Deze laatste verhoging was in de begroting 2011 niet voorzien. Ook de ontvangen subsidies voor kosten die gemoeid zijn met studieverlof en het opleiden van zij-instromers van € 100.000 waren niet voorzien in de begroting. Overige baten Door intensivering van de samenwerking met het MBO (met name het Hoornbeeck College) als speerpunt bij de verdere ontwikkeling van het Beroe-

28

pencollege op locatie De Swaef konden extra baten worden gegenereerd. In het verslagjaar bestond deze samenwerking met name uit het exploiteren van de BBL-2 opleiding Bouwtechniek en de verhuur van delen van het gebouw aan de Carnissesingel. Verder werden extra inkomsten gegenereerd uit de ouderbijdragen en door de verhuur van gebouwen in de avonduren. Personeelslasten De gemiddelde personele bezetting was in 2011 hoger dan voorzien. Ondanks de toename van het personeelsbestand in fte zijn de personeelslasten over 2011 lager dan begroot. De pensioenpremie is minder hard gestegen dan we hadden verwacht. In de begroting 2011 was vooruitgelopen op maatregelen van het ABP om zijn financiële positie te verbeteren. Inmiddels is bekend dat het ABP heeft besloten de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 te verhogen van 1% naar 3%.


Wartburg College | Jaarverslag

Personeelsbestand in fte

FTE

2011

Begroot 2011

2010

Begroot 2012

345,7

339,9

345,2

349,1

De toename van het aantal fte is te verklaren door een verdere toename van het aantal leerlingen, uitbreiding van de cluster 4-voorziening en vervanging in verband met zwangerschapsverlof en (langdurige) ziektegevallen. Met dit laatste element is in de begroting rekening gehouden

door 1% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten. In het kader van transparant verantwoorden wordt hieronder de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

Bezoldiging bestuurders

W. Büdgen G.J. Heijboer RA*

2011

Begroot 2011

2010

104.400

100.000

99.600

43.800

91.000

-

* De heer G.J. Heijboer RA is per 1 juni 2011 benoemd tot lid van het College van Bestuur.

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris, apparatuur en lesmateriaal In 2011 is er voor € 658.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op de inrichting van nieuwe lokalen en de personeelskamer op locatie Guido de Brès (zie verder onder Huisvestingslasten), vervanging van ICT-apparatuur en de inrichting van lokalen met Smartboarden ter ondersteuning van het onderwijs. In lesmateriaal met een gebruiksduur langer dan 1 jaar is € 266.000 geïnvesteerd. Huisvestingslasten - Investeringen in huisvesting Adequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. In het verslagjaar is er hard gewerkt aan de verbouw van locatie Guido de Brès. Deze locatie kampte al een aantal jaren met een ruimteprobleem. Er moesten lessen worden gegeven in kleine lokalen en bijvoorbeeld de aula. Deze ruimteproblematiek werd versterkt door de toename van het aantal leerlingen. Tenslotte was er de wens om een grotere personeelskamer te realiseren. De personeelskamer was te klein om in een pauze aan alle personeelsleden plaats te bieden. Nadat diverse opties om financiële, onderwijskundige of organisatorische redenen waren afgevallen,

is begin 2011 het besluit genomen – na positief advies van de MR-algemene dienst – het College van Bestuur samen met de complete staf elders te huisvesten. Op deze manier ontstond de mogelijkheid om zes nieuwe lokalen op de vierde verdieping te realiseren. Ook is er een nieuwe personeelskamer gerealiseerd en zijn diverse lokalen vergroot. Op locatie Revius is begonnen om het interieur in nieuwe kleuren te schilderen. Iedere verdieping en vleugel van het gebouw heeft nu een herkenbare kleur gekregen. Inmiddels bestaat het gebouw twintig jaar en was meer dan het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud nog niet nodig geweest. De kleurstelling deed inmiddels gedateerd aan. Daarnaast blijkt het CO2-niveau in de school structureel te hoog te zijn. Een onderzoek naar de wijze waarop de CO2-waarde naar een verantwoord niveau teruggebracht kan worden, is inmiddels in gang gezet. Op de Marnix zijn de twee trappenhuizen opgeknapt. Doordat de bestaande afwerklaag ging scheuren en afbrokkelen, was een gevaarlijke situatie ontstaan. Deze investeringen waren grotendeels niet begroot waardoor een overschrijding op de huisvestingslasten is ontstaan.

29


Wartburg College | Jaarverslag

Huisvestingslasten – Aanbestedingstrajecten Eind 2010 is met succes een aanbestedingstraject afgerond voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden met ingang van 1 januari 2011. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de schoonmaakkosten van bijna € 60.000. In 2011 is een aanbestedingstraject opgestart voor het huren en onderhouden van repromachines. Inmiddels is de opdracht gegund en zal lopende 2012 ook een aanzienlijke besparing op de reprokosten worden gerealiseerd. Overige lasten In augustus 2011 bestond locatie Marnix 50 jaar. Dit bijzondere jubileum mocht niet ongemerkt voorbij gaan. Vanaf augustus 2011 zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Gekozen is om dit jubileum uit de reserve te financieren. Voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, ontvangt de school geen geld van het ministerie. Voor deze activiteiten zijn meer kosten gemaakt dan begroot, maar zijn ook extra inkomsten ontvangen uit de ouderbijdragen.

Strategisch beleidskader Onderstaand geven we ons oordeel over enkele financiële aspecten uit het Strategisch beleidskader en geven hierop een nadere toelichting en uitwerking. Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s en betreft de volgende aspecten: • de financiële continuïteit; • de financiële doelmatigheid; • de financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding. Financiële continuïteit Een gezonde financiële positie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit op de financiële continuïteit van alle besturen van het bekostigde onderwijs in Nederland. Dat doet de inspectie allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

2011

2010

Ondergrens

Bovengrens

2,04

1,89

0,50

1,50

Solvabiliteit

67,4%

65,1%

20,0%

geen

Rentabiliteit

-0,04%

-0,04%

geen

5,00%

Kerngetal Liquiditeit

De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat het Wartburg College in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabiliteit geeft aan dat bij het Wartburg College het weerstandsvermogen in 2011 niet kon worden versterkt.

30


Wartburg College | Jaarverslag

Financiële doelmatigheid Geld dat de overheid verstrekt aan onderwijsbesturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, zolang het bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Voor het beoordelen daarvan gelden de signaleringsgrenzen van de kapitalisatiefactor en financiële buffer. 2011 totaal

2011 publiek

2010 totaal

2010 publiek

Ondergrens

Bovengrens

34,0%

24,3%

34,9%

25,5%

geen

35,0%

8,7%

-1,0%

5,8%

-3,6%

geen

5,0%

Kerngetal Kapitalisatiefactor Financiële buffer

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

In 2009 heeft de commissie Don onderzoek gedaan naar het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer heeft de commissie een nieuw kengetal geïntroduceerd, de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor geeft volgens de commissie Don aan in hoeverre het beschikbare kapitaal in de organisatie doelmatig gebruikt wordt. Naar aanleiding van een onderzoek van de inspectie is besloten de kapitalisatie op een andere wijze te beoordelen, namelijk door de bufferfunctie. De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. De toename van de financiële buffer is ontstaan door het administratief buiten gebruik stellen van een deel van de activa (zie verder ‘Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse’). Financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding Financiële rechtmatigheid betreft de mate waarin het bestuur zich zowel bij de verkrijging van de bekostiging als bij de besteding daarvan houdt aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De interne risicobeheersing- en controlesystemen van het Wartburg College worden regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn geen indicaties dat de opzet van de bestaande systemen niet adequaat zou zijn. De financiële beheershandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatigheidscriteria. We beseffen dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden

dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbeteren. In de organisatie is de begrotingsdisipline verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en investeringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn.  Nu het nieuwe bestuursmodel is ingevoerd, zal de beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing worden geactualiseerd. Het in stand houden van ‘voldoende’ (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse Het Wartburg College duidt het weerstandsvermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Dit is in overeenstemming met het advies van de VO-Raad. Bij een financiële calamiteit dient het weerstandsvermogen als buffer. Het geeft, met andere woorden, het vermogen weer om ook in ongunstige tijden de activiteiten te kunnen voortzetten en geeft

31


Wartburg College | Jaarverslag

zodoende een indicatie van de continuïteit van de schoolorganisatie bij een onvoorziene gebeurtenis. Hiervoor zijn in het financieel beleidsplan de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van nieuwbouw/ verbouw, onzekere financiering en fluctuatie van het leerlingaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2011 van € 3.590.000, ofwel 12,3% van de baten van 2011. Het weerstandsvermogen per 31 december 2011 komt in werkelijkheid uit op 13,0%. 2011

2010

Streefwaarde

13,0%

13,1%

12,3%

Kengetal Weerstandsvermogen

Uit de meerjarenbegroting 2012-2015 blijkt dat bij ongewijzigd beleid het weerstandsvermogen vanaf 2012 onder de streefwaarde zou uitkomen, zie verder onder ‘Een sluitende begroting in meerjarenperspectief’.  Het risicomanagement wordt geïmplementeerd in de monitoringsgesprekken. Het risicobewustzijn wordt op deze manier verder ontwikkeld en er wordt op een eenduidige manier over risico’s gecommuniceerd.

Een sluitende begroting in meerjarenperspectief In de afgelopen maanden is veel gesproken over bezuinigingen. De meerjarenbegroting tot 2015 laat een oplopend tekort zien tot € 744.000 in 2015. Dit oplopende tekort in de begroting ontstaat met name door het bevriezen van de bekostiging van de lonen in de collectieve sector (de nullijn). In verband met het oplopende begrotingstekort van de overheid wordt ook voor de jaren 2012–2015 geen indexering verwacht in het kader van loonontwikkeling, terwijl de loonkosten verder zullen stijgen. De loonkosten zullen mede stijgen doordat de positie van het ABP is verslechterd. De dekkingsgraad kwam eind 2011 uit op 94%. Onder meer door het verhogen van de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 van 1% naar 3%, wil het ABP de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau van 105% brengen.

32

Op een aantal punten is de bekostiging instabiel: • Op 8 april 2011 heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra om de onderwijssubsidies te herzien. Voor het voortgezet onderwijs komt het neer op een bezuiniging van naar schatting € 45 miljoen in 2012 oplopend tot € 50 miljoen vanaf 2014. • In het regeerakkoord zijn voornemens opgenomen om binnen havo en vwo het aantal profielen terug te brengen en het bekostigingsmodel te vereenvoudigen, waarbij wordt ingezet op het versnellen van excellente leerlingen en het tegengaan van vertraging. De ‘efficiencywinst’ moet oplopen tot € 110 miljoen in 2015. • De minister heeft op 13 april 2011 besloten de bezuinigingen op passend onderwijs met een jaar te vertragen en daarna geleidelijker in te voeren. Deze temporisering wordt gedekt door tijdelijk minder geld beschikbaar te stellen voor prestatiebeloning, de maatschappelijke stage en de prijsbijstelling van de materiële bekostiging. De VO-raad schat de directe kosten hiervan voor het voortgezet onderwijs op ongeveer € 10 miljoen in 2011 en 2014 en € 20 miljoen in 2012 en 2013. Ook zullen in 2015 minder middelen beschikbaar zijn voor prestatiebeloning. • In het actieplan ’Beter Presteren’ zijn de ambities voor het voortgezet onderwijs voor de komende jaren uiteengezet. Het kabinet wil in de komende jaren over de hele linie de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Er komt één prestatiebox van doelen en beschikbare middelen die aanvullend op de lumpsum beschikbaar komen. Nieuwe structurele bezuinigingen waren nodig om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen. Met de ingrepen in het taakbeleid die vanaf 1 augustus 2012 ingaan, is een verantwoorde keuze gemaakt om de noodzakelijke besparingen te realiseren. Het doorvoeren van deze bezuinigingen betekent dat de school vanaf 2013 een positief exploitatieresultaat verwacht en voor middellange termijn naar verwachting voldoende buffer heeft om de continuïteit te borgen.

Treasury De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij het Wartburg College is dat deze de financiële


Wartburg College | Jaarverslag

continuïteit van de organisatie waarborgt. De stichting belegt voor langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan AAA en voor de korte termijn niet lager dan A-1 (+). Overtollige middelen worden aangehouden bij het ministerie van Financiën door middel van Schatkistbankieren en bij de Rabobank op een bedrijfsbonusrekening en bedrijfstelerekening. Er zijn geen effecten aanwezig. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.  Het treasurystatuut wordt aangepast aan het nieuwe bestuursmodel.

Bestuursverklaring De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van het Wartburg College. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum van het Wartburg College. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschreven waarmee het Wartburg College wordt geconfronteerd.

Controleverklaring De in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2011, waarbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

33


Wartburg College | Jaarverslag

10. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2011

10.1. Personeel Personeel per functiecategorie

Ziekteverzuim 2011

Wartburg

Landelijk

2011

4,5

4,9

2010

3,0

3,8

2010 man

vrouw

man

vrouw

26

1

21

1

207

110

205

106

52

38

54

38

285

149

280

145

Directie Onderwijzend personeel

Ziekteverzuim 2011 Het verzuimcijfer is ten opzichte van vorig jaar procentueel behoorlijk gestegen. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door een forse stijging in het aantal langdurig ziektegevallen in de verslagperiode. In de meeste gevallen was er sprake van niet-werkgerelateerde verzuimoorzaken, waarop de werkgever geen directe invloed heeft. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, wordt er vanuit de afdeling P&O samen met de direct-leidinggevende van de zieke medewerker concreet gewerkt aan de noodzakelijke reïntegratie-inspanningen. Enerzijds is dit noodzakelijk in het kader van de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter en vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap in samenhang met goed werknemerschap. Anderzijds zijn we als werkgever gebaat bij een effectieve reïntegratie, omdat er voor de eerste twee jaar een loondoorbetalingsverplichting geldt en we ook eigenrisicodrager zijn voor de WGA. Uiteindelijk is het ook voor de medewerker van belang snel weer aan de slag te gaan, omdat de WIA-keuringen streng zijn en het een forse terugval in salaris kan betekenen. Daarbij geldt dat werken loont én dat wij er alles aan doen om het verzuim terug te dringen.

Het aantal on(der)bevoegd gegeven lessen is het afgelopen jaar flink gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Een groot aantal collega’s heeft de bevoegdheid behaald waardoor het percentage zich gunstig ontwikkelt. Het aantal onderbevoegd gegeven vacature-uren is in het verslagjaar licht gedaald. De intentie die we hebben om er alles aan te doen om het aantal onbevoegden te laten dalen, wordt in deze trend duidelijk zichtbaar.

34

2011

Onderwijsondersteunend personeel Totaal

Personeel per soort dienstverband

2010

2011

man

vrouw

man

vrouw

Fulltime

203

22

199

19

Parttime

82

127

81

126

285

149

280

145

Totaal

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2010

2011

99,6

99,8

0,4

0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2010

2011

Bevoegd

73

83

On(der)bevoegd

27

17


Wartburg College | Jaarverslag

10.2. Leerlingen Aantal leerlingen per 1 oktober

Verleden 2008 Guido de Brès

2009

Prognose

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.564

1.607

1.675

1.711

1.787

1.826

1.867

1.878

1.889

1.882

1.880

Marnix

744

741

743

755

788

820

833

832

826

794

790

Revius

888

869

859

899

889

895

917

921

935

928

900

De Swaef

604

567

556

559

589

618

634

622

604

585

575

Wartburg

3.800

3.784

3.833

3.924

4.054

4.159

4.251

4.253

4.253

4.190

4.145

Examenresultaten

2009/2010

2010/2011

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagingspercentage

Percentage landelijk gemiddelde

Vmbo-gt

127

97.6

94

112

96,4

92,6

Havo

159

90,6

85

162

96,9

85,5

Vwo

84

91,7

89

92

89,1

88,8

80

96,3

94

96

86,5

92,6

Vmbo-gt

55

98,2

94

49

98,0

92,6

Havo

68

95,6

85

51

88,0

85,5

Vwo

45

95,6

89

40

95,0

88,8

Vmbo-b

87

96,6

98

73

94,5

95,4

Vmbo-k

112

99,1

94

117

95,7

94,4

Guido de Brès

Marnix Vmbo-gt Revius

De Swaef

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

Binnen de stichting participerende kerken Niet-participerende kerken

2009/2010

2010/2011

2011/2012

96,3

95,3

94,9

3,7

4,7

5,1

35


Wartburg College | Jaarverslag

11. Personalia

11.1. Personalia 40 jaar in overheidsdienst

Promotie

20 januari 2011 H.C. de Gelder, d ocent op Guido de Brès

16 november 2011 J.P. Bijl, docent op Guido de Brès, werd doctor in de letteren aan de VU te Amsterdam

10 mei 2011 M. van Essen, docent op Revius 15 mei 2011 P. Peeman, salarisadministrateur Wartburg College 16 juni 2011 A. Zonnenberg, adjunct-directeur op Guido de Brès 1 juli 2011 A. van Werkhoven, facilitair manager op Guido de Brès 12 juli 2011 B.S. van Groningen, docent op Guido de Brès 1 augustus 2011 P. Schillemans, docent op Guido de Brès

Gebruik FPU-regeling 1 maart 2011 J.C. Hotting, docent op De Swaef 1 augustus 2011 J.C. Bernouw, docent op Revius 1 augustus 2011 J. Koolmees, repromedewerker op Guido de Brès 1 augustus 2011 P. Schillemans, docent op Guido de Brès 1 november 2011 H.C. de Gelder, docent op Guido de Brès 1 november 2011 J. Stok, docent op Guido de Brès

16 augustus 2011 J. Brand, docent op Marnix Overlijden 25 jaar in overheidsdienst 24 maart 2011 mw. S. Versluis, docent op De Swaef 28 april 2011 mw. A. van de Breevaart-van Bruggen, docent op Marnix 1 augustus 2011 M.H. Eckhardt, docent op Guido de Brès 1 augustus 2011 mw. C. Goud-de Schipper, receptioniste/telefoniste op Guido de Brès 1 augustus 2011 G. van Werkhoven, docent op De Swaef 12 augustus 2011 C.J. Mol, docent op Guido de Brès 4 november 2011 mw. M.J. Hilgers-Heijmenberg, docent op Revius

36

31 december 2010 P. Schot, tot augustus 2010 docent op Guido de Brès


Wartburg College | Jaarverslag

11.2. Nevenfuncties en honorering leden Raad van Toezicht Nevenfuncties leden Raad van Toezicht Naam

Nevenfuncties

ds. J.P. Boiten O. van de Breevaart

Diaken Oud Ger. Gem. te H.I.Ambacht

A. van Eijsden

• • • • • • •

Voorzitter Stichting China Eindredacteur Kluwer BV Eindredacteur Involon BV Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht Redactielid Vakstudie Nieuws Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

H.T. Groenendijk

• • • •

Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West Docent HRO-CT/BK Docent Betonvereniging Gouda Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht

A. Koolmees

• • • • • •

Voorzitter Limena internaat schipperskinderen Secretaris Steunstichting Salem Secretaris plaatselijke SGP Voorzitter Nevis, werkgeversvereniging internaten Bestuurslid Censis, koepel internaatsbesturen Ambtenaar burgerlijke stand, gemeente Krimpen aan den IJssel

drs. N.J. Teerds

• • • • • • • •

Voorzitter schoolbestuur VCORG Zwijndrecht Interim-voorzitter Voetiusschool Doorn Voorzitter werkgroep Deputaatschap Evangelisatie Ger. Gem. Docent CGO Voorzitter kerkenraad Ger. Gem. Zwijndrecht Mediator / interim-manager Driestar Educatief Voorzitter FPO Rijnmond Secretaris/bestuurslid Stichting OGO

ds. L. Terlouw

• • • •

Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem. Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem. Hoofdredacteur Jeugdblad Daniël Jeugdbond Ger. Gem. Docent CGO

ds. W. van Weelden

Bestuurslid Protestants Nederland

Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter

€ 1.250,- per jaar

Leden

€ 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie

Presentiegeld van € 50,- per vergadering

37


Wartburg College | Jaarverslag

38


Wartburg College | Jaarverslag

12. Verklarende woordenlijst

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBL

beroepsbegeleidende leerweg

b/k

beroepsoriënterende/kaderoriënterende leerweg

CLZ

commissie leerlingenzorg

ELO

elektronische leeromgeving

fte

fulltime-equivalent

g/t

gemengde/theoretische leerweg

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

ICT

informatie- en communicatietechnologie

lwoo

leerwegondersteunend onderwijs

KPI

key performance indicator

MBO

middelbaar beroepsonderwijs

MIRROR

managementinformatie en rapportage van relevante onderwijs ratio’s

MR

medezeggenschapsraad

PrO

praktijkonderwijs

Ri&E

risico-inventarisatie en -evaluatie

TTO

tweetalig onderwijs

VéTO

versterkend talenonderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO

voortgezet onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WGA

(regeling) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

39


Jaarverslag Wartburg College Colofon

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 3.900 leerlingen en 325 personeelsleden verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en een cluster 4-voorziening. College van Bestuur W. Büdgen (voorzitter), Moerkapelle G.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle Directeuren Guido de Brès: drs. R. Toes, Oud-Beijerland Marnix: H. den Hollander, Vlaardingen Revius: dr. R. Bisschop, Veenendaal De Swaef: ing. J.J. van Dam, Veenendaal Secretariaat College van Bestuur en Raad van Toezicht mw. A. Ippel Postbus 2062 2990 DB Barendrecht telefoon (0180) 72 66 50 Guido de Brès Smeetslandseweg 127 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Postbus 9202, 3007 AE Rotterdam (010) 292 39 00 infoguido@wartburg.nl Marnix Prof. Waterinklaan 41 3312 KM Dordrecht Postbus 329, 3300 AH Dordrecht (078) 639 28 00 infomarnix@wartburg.nl Revius Piccolo 50 3068 HR Rotterdam-Zevenkamp Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam (010) 286 60 00 inforevius@wartburg.nl De Swaef Carnissesingel 20 3084 NA Rotterdam-Carnisse Postbus 55094, 3008 EB Rotterdam (010) 480 14 22 infoswaef@wartburg.nl Vormgeving Sprékend Communicatie & Creatie, Nieuwerkerk aan den IJssel Druk De Groot Drukkerij, Goudriaan Mei 2012 www.wartburg.nl

Jaarverslag 2011 Wartburg College  

Jaarverslag 2011

Advertisement