Page 1

NAT&PLACES URE MY PORTFOLIO MAGAZINE

MONTHIRA LAOITICHOTE


CONTENT ........................................ ‘WARM’ My first online portfolio magazine Designed by Monthira Laoitichote 5345104828 Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University


‘Beehive’ pattern...................1 ‘Anubis’ pattern.....................7 Thai painting : Color.............13 Illuminated Flowers.............19 in the night of the dreams

‘WARM’ Font........................25 ISSUU REFERENCE.................29


B

eehive PATTERN à¡Ô´¨Ò¡ÀÒ¾ 3 ÀÒ¾·Õè¹ÓÁÒ

2


1

3

3


THE FINISH ‘BEEHIVE’ PATTERN

4


A

nubis PATTERN

TOPSHOP UNIQUE SPRING 2012 ÅѡɳÐ

9

“·Ñ¹ÊÁÑ” “ËÃÙËÃÒ” áÅÐ “ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì”


‘ANUBIS’

Pattern by Monthira Laoitichote

10


‘ÊͧÁ× ‘ÊͧÁ×ÍÍ·Õ·ÕèâèâͺÍØ ÍºÍØŒÁŒÁ´Ç§ÇÔ ´Ç§ÇÔÞÞÞÒ³ ÞÒ³

ANUBIS PATTERN 12


MONOCHROME

TONE

HARMONY

13


HARMONY 80 COMPLEMENTARY 20

COMPLEMENTARY

SPLIT COMPLEMENTARY

14


T

hai painti Color Wheel

15


ng COLOR

ÅÒÂä·Â·Õ ã è ªŒ ÅÒÂä·Â¹Õé໚¹ÅÒÂä·Â ·Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹ ÅÇ´ÅÒ»ÃШÓÂÒÁ áÅÐÅÒ¡¹¡

16


HARMONY

TONE

COMPLEMENTARY

17


SPLIT COMPLEMENTARY

HARMONY 80 COMPLEMENTARY 20

MONOCHROME

18


19


20


I

lluminated flowers in the night of the dreams COLOR

ÅÒ¡ÃШѧãºà·È

HARMONY 80 COMPLEMENTARY 20

21


‘ILLUMINATED FLOWERS IN THE NIGHT OF THE DREAMS’ BY MONTHIRA LAOITICHOTE

22


‘Illuminated ‘Illuminated flowers flowers

in inthe thenight night of of the dreams

24


¡ç µÒÁ


W

arm FONT 26


‘WARM’ FONT

27


28


R

eference

http://issuu.com/lw ‘Little White Lies áÁ¡¡Ò«Õ¹·ÕèÁÕÃÙ»ÀÒ¾»ÃСͺ â´Â໚¹ÃÙ»ÀÒ¾·ÕèÍÒÈÑ¡ÒÃÇÒ´

29


wlies/docs/lwlies43 43 : on the Road’ ઋ¹à´ÕÂǡѺáÁ¡¡Ò«Õ¹àÅ‹Á¹Õé·Õè㪌·Ñ¡ÉСÒÃÇҴઋ¹¡Ñ¹ µ‹Ò§

30


‘WARM ’

PORTFOLIO MAGAZINE

'WARM' magazine  
'WARM' magazine  

My first online portfolio For New Media Production Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

Advertisement