Page 1


คำนำ เมื่อมนุษย์เราเริ่มมีพัฒนาการ การ ดารงชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนไป มีการนาเอา เทคโนโลยีมาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจาวันมากมาย ซึ่งก็นับได้ว่าเทคโนโลยีมีความจาเป็นต่อมนุษย์ เราเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์พึงพาเทคโนโลยีกันมาขึ้น ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นทาง อาจารย์ผู้สอนเองก็ได้เน้นย้าในเรื่องของการนาเอาเทคโนโลยี มาใช้ควบคู่กับการเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่ออานวนความสะดวกให้กับตนเองเวลาที่เราดาเนินงาน ใดๆ โดยเฉพาะการผลิตและจัดจาหน่ายในงาน Gift On The Moonด้วย ซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เมื่อเราทาวิวัฒนาการสมัยใหม่มาเป็นเครื่องทุ่นแรงก็ทาให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นางสาววารี ควรหา ผู้จัดทา


สารบัญ เนื้อหา

หน้า

บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้า Mini White Board

1

- ที่มาและความสาคัญของโครงการ

1

- วัตถุประสงค์

1

- แนวความคิด

1

บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ

2

- แนวความคิดในการออกแบบ

2

- ความต้องการและจุดมุ่งหมาย

2

- การเลือกวัสดุ

4

บทที่ 3 การผลิตผลงาน

4

- การออกแบบ Mini White Board

5

- ขั้นตอนการผลิต

7

- การเก็บรายละเอียดของงาน

10

บทที่ 4 การนาไปขายในงาน Gift on The moon

14

- สรุปยอดขาย

17

- สรุปปัญหาที่พบ

17


บทที่1 โครงการออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อเป็นที่ระลึก ที่มาและความสาคัญของโครงการ เนื่องจากว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งวามรัก เพราะว่าในวันที่ 14 ภุมภาพันธ์นั้น เป็นวันวา เลนไทม์ สาหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็จะให้ความสาคัญกับวันนี้ เพราะเป็นวันที่สามารถแสดงออกถึง ความรักที่เรามีต่ออีกฝ่ายได้ โดยการมอบของที่ระลึก อย่างเช่น ชอคโกเลต ดอกไม้ ตุ๊กตา ของที่ ใช้สื่อความหมายความรู้สึก หรือแม้กระทั้งการใช้เป็นตัวแทนที่ให้อีกฝ่ายระลึก หรือ นึกถึงผู้ให้ โดยเฉพาะของที่เป็นสิ่งของแทนใจเมื่อผู้ให้มอบให้กับผู้ที่ได้รับก็จะทาให้ ผู้รับนั้นรู้สึกถึงความรู้สึก ภายในใจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิต/จัดทา จัดจาหน่าย ในงาน Gift On The Moon 2013 2.เพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการออกแบบ 3.เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตรของวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ เพือ่ นามาประดิษฐ์เป็นสินค้าตามรูปแบบทีค่ ดิ ไว้

แนวความคิด เมื่อคนเราได้ยินหรือได้ฟัง การจดจาของคนเรานั้นมีข้อจากัด บาคนอาจจะจาได้ตลอด แต่ สาหรับบางคนอาจจะจาได้เพียงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้ นการที่เราจะบันทึกข้อความที่เราอยากจะจาให้ได้ เราก็สามารถเขียนไว้บนไวท์บอร์ดนี้เพื่อเตือนความจา หรือเราจะใช้สาหรับเป็นที่เขียนโน้ตก็ได้ และที่ ทาเป็นธีมสตอเบอร์รี่ก็เพราะป็นลไม้ที่มีรสชาตหวานอมเปรี้ยว อีกทั้งยังเป็นสีแดงบ้าง ชมพูบ้าง แล้วแต่พันธุ์ก็ให้อารมณ์ถึงความรักที่หวานเหมือนสตอเบอร์รี่ที่สดใหม่ได้


บทที่2 การดาเนินการออกแบบ 1.ความต้องการและจุดมุ่งหมาย(Concept) ต้องการที่จะออกแบบ Mini White Board โดยที่ให้มีลวดลายของสะตอเบอร์รี่และดอกไม้เพื่อให้เข้า กับช่วงเทศกาลวาเลนไทม์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรัก ลักษณะการใช้งานก็เพื่อใช้บันทึกข้อความ ,โน้ต ต่างๆ การออกแบบ Mini White Board ได้ใช้เทคโนโลยีโดยการออกแบบลวดลายใน คอมพิวเตอร์และปริ้นส์ออกมาบนกระดาษสติ๊กเกอร์

2.รูปลักษณ์ที่ต้องการ(Design Briefs) 2.1 Mini White Board ที่มีลวดลายสวยงาม 2.2 สามารถจดบันทึกข้อความ หรือ โน้ต ต่างๆได้ 2.3 เป็นของขวัญที่คู่รักจะมอบให้กันและกัน

โดยมีขั้นตอนการออกแบบ การแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทั่งสาเร็จเป็นผลงานออกแบบ ที่ใช้งานได้จริงดังนี้

1. ร่างแบบเพื่อหารูปแบบที่จะนาไปสู่การพัฒนาสินค้า การหาสินค้าต้นแบบ เพื่อไปสู่การสร้างผลงาน


ภาพต้นแบบชิ้นที่ 1

ภาพต้นแบบ: ในภาพ ไวท์บอร์ดนี้มีรูปลักษณ์ที่ไม่ได้สื่อถึงความรักแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นรูปสัตว์ เท่านั้นอีก ทั้งไวท์บอร์ดนี้ก็ไม่มีขาตั้งหรือที่แขวนแต่อย่างใด ที่มาขอภาพ: นางสาววารี ควรหา ,2556 ภาพต้นแบบชิ้นที่ 2

ภาพต้นแบบ: ในภาพนี้ เป็นไวท์บอร์ดที่มีลวดลายสวยงาม แต่ก็ยังไม่มีขาตั้งหรือที่แขวน


ที่มาของภาพ: http://www.zazzle.com/zebra_stripe_dry_erase_whiteboard256777626700527385,2556 URL: http://rlv.zcache.com/zebra_stripe_dry_erase_whiteboardr45b6c6618a544adfac849da8e7d3c4 d3_fumjx_8byvr_512.jpg 2.การเลือกวัสดุ วัสดุที่ใช้นี้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษ วัสดุหลักก็คือ กระดาษโฟโต้บอร์ดซึ่งจะมีความหนาเพราะเกิดจาก การอัดทับของกระดาษหลายๆชั้นส่วนด้านนอกนั้นก็จะเป็นกระดาษที่เคลือบสารพลาสติกบางๆเพื่อให้ เกิดความลื่น วัสดุตัวต่อมาเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ด้าน ที่สามารถใช้ งานกับเครื่องปริ้นส์ได้โดยเรา จะปริ้นส์ลายลงไปในกระดาษนี้ ส่วนวัสดุชิ้นสุดท้ายก็คือสติ๊กเกอร์ใสที่เมื่อติดทับลงไปแล้วจะทาให้ ลายที่ปริ้นส์ไว้บนกระดาษสติ๊กเกอร์ด้านจะไม่จางเมื่อโดนน้าจะไม่ละลายแล้วยั งสามารถใช้ปากกาไวท์ บอร์ดเขียนได้ ลบ ได้ด้วย 2. กระบวนการผลิตสินค้า Tools เครื่องมือหลัก อุปกรณ์ในการผลิต Mini White Board 1.กระดาษโฟโต้บอร์ด 550 แกรม ขนาด A4 2.กระดาษสติ๊กเกอร์ด้านขนาด A4 3.กระดาษสติ๊กเกอร์ใส ขนาด A4 4. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี - การออกแบบ = โปรแกรม Adobe Photoshop = โปรแกรม Adobe Illustrator - การพิมพ์ =เครื่องปรินส์เตอร์ Brother รุ่น MFC-J220


4. อุปกรณ์การทา Mini White Board =คัตเตอร์ =ไม้บรรทัด =แผ่นรองตัด 5. Packgagin = ถุงแก้ว ขนาด 9 X 11 นิ้ว = ตาไก่ทองเหลือง = ที่เจาะ และหนีบตาไก่ ขั้นตอนการผลิตโดยการออกแบบ


การกาหนดลวดลาย: ลวดลายตามที่ตกลงกันในกลุ่มนั้นลวดลายของเราก็ได้ตกลงกันไว้ให้เป็นสตอ เบอร์รี่ก็เพราะว่า สตอเบอร์รี่นั้นมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน เหมือนกับความรัก เมื่อเรามีความรักเราก็ จะมองข้ามความเปรี้ยวเล็กน้อยนั้นไป เพื่อลิ้มรสชาติของความหวานให้เต็มที่

ขั้นตอนในการทา Mini White Board


1.ทาการออกแบบลวดลายตามที่เราต้องการในโปรแกรมคอมพิวเตอร์


2.จากนั้นก็ปริ้นส์ลายบนกระดาษสติ๊กเกอร์ด้าน

3. จากนั้นทาการลอกสติ๊กเกอร์และติลงในกระดาษโฟโต้บอร์ด แล้วลอกกระดาษสติ๊กเกอร์ใสติดทับ อีกที


4.เมื่อติดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วให้ใช้คัดเตอร์ตัดตามขอบเพื่อเก็บรายละเอียด


ที่มาของภาพ:นางสาววารี ควรหา,2556 ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ การออกแบบ Tag Packaging

โลโก้กลุ่ม ที่มาของภาพ:นางสาวเสาวภา ใจมนตร์ URL: https://docs.google.com/document/d/1mY5Ywl3JUgk1L62YOHLD7VX9WxdqdAOE_TFb5kGGXs/edit


Done...ได้นาไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์อย่างไร

ที่มาของภาพ: นางสาววารี ควรหา URL: https://docs.google.com/document/d/1aQUWsD62Mc1iwHoGpGoVyXd54cyPGvYLr8Cil8Kavo g/edit


บทที่ 4

สรุปผลการทางาน การนาไปขายจริงในงาน Gift on the moon 11-13 กุมภาพันธ์


สินค้า และ รหัสสินค้า

LL0006

LL0002

LL0005

LL0007

LL0001

Mini White Board มีวางจาหน่ายทั้งหมด 10 ชิ้น 7 ลาย

LL0009

LL00010

LL0008


ราคาชิ้นละ 30 บาท สรุปยอดการขาย วันที่ 11-02-2013 รหัส LL0003 LL0004 LL0002

วันที่ 12-02-2013 วันที่ 13-02-2013 รหัส LL0008 LL0009 LL0006 LL0010

รวมทั้งสิ้นสามวันขายได้ทั้งหมด 7 ชิ้น ชิ้นละ 30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 210 บาท


สรุปปัญหาที่พบ

จากการดาเนินงานที่ผ่านมาปัญหาที่พบนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบสินค้าที่มีขนาเล็ก กะทัดรัด ซึ่ง ชิ้นงานที่ทามานั้นมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4เมื่อลูกค้าเห็นก็ทาให้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไป จึง ควร ปรับขนาดให้เล็กลงกว่านี้

อุปสรรคของการทางาน การทางานนี้มีอุปสรรคตรงที่อันดับแรกขาดการวางแผนงาน ซึ่งการเลือกที่จะผลิตสินค้า และ ธีมยังไม่ลงตัว จึงไม่เป็นที่แน่นอนในการผลิตสินค้า มีการเปลี่ ยนแปลงหลายครั้งกว่าที่จะสามารถ เลือกสินค้าให้ตรงตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงตามวิชาที่เรียน ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ประชิด ทิณบุตร ที่ คอยให้คาแนะนา ในการทางานที่ถูกต้องในหลายอย่าง และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยให้คาแนะนาพร้อมทั้งคาปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด

Technology  

visual communication design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you