Page 1

L/O/G/O

ซอฟต์ แวร์ (software)

www.themegallery.com


ผู้จัดทา 1.นางสาววรารัตน์ กองแสน รหัส 544148017 2.นายตติพงษ์ เถาวัลย์ รหัส 544148022 3.นางสาวปรียาภรณ์ สุ วรรณวงค์ รหัส 544148038 4.นางสาวสุ ชาฎา สุ เสนา รหัส 544148043 เอก วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ค.บ. 2

www.themegallery.com


ความหมายของซอฟต์ แวร์ ซอฟต์ แวร์ (Software) หมายถึง ส่ วนที่ทา หน้าที่เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ควบคุมการทางานของเครื่ อง คอมพิวเตอร์ หรื ออาจเรี ยกว่า “โปรแกรม” ก็ได้ ซึ่ ง หมายถึงคาสัง่ หรื อชุดคาสัง่ สามารถใช้เพื่อสัง่ ให้ คอมพิวเตอร์ทางาน เราต้องการให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทา อะไรก็เขียนเป็ นคาสัง่ ที่จะต้องสัง่ เป็ นขั้นตอน และแต่ละ ขั้นตอนต้องทาอย่างละเอียดและครบถ้วน www.themegallery.com


ความจาเป็ นของการใช้ ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ ทางานได้ มากมาย เพราะมีผพู้ ฒั นา โปรแกรม คอมพิวเตอร์ มาสัง่ งาน คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ จึงเป็ น ส่ วนสาคัญ ของระบบ คอมพิวเตอร์ หาก ขาด ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ก็ไม่สามารถ ทางานได้

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ 1. ซอฟต์ แวร์ ระบบ ( System Software) หมายถึง โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการทางานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็ น โปรแกรมตามหน้าที่การทางานดังนี้ 2. ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่ผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์เป็ นผูเ้ ขียนมาใช้งานเอง เพื่อสัง่ ให้คอมพิวเตอร์ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตอ้ งการ ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ (1)ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 1.1)

ดอส (Disk Operating System :DOS) เป็ นซอฟต์แวร์

จัดระบบงานที่พฒั นามานานแล้ว การใช้งานจึงใช้คาสัง่ เป็ น ตัวอักษร ดอสเป็ นซอฟต์แวร์ ที่รู้จกั กันดีในหมู่ผใู้ ช้ไมโครคอมพิวเตอร์

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ (1)ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 1.2) วินโดวส์ (Windows) เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พฒั นาต่อจากดอสเพื่อเน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถทางานหลายงานพร้อมกันได้ โดยงานแต่ละงานจะอยูใ่ นกรอบ ช่องหน้าต่างที่แสดงผลบนจอภาพ การใช้งานเน้นรู ปแบบกราฟิ กผูใ้ ช้งาน สามารถใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้ตาแหน่งเพื่อเลือกตาแหน่งที่ปรากฏบนจอภาพ ทาให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายวินโดวส์จึงได้รับความนิยมในปัจจุบนั

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ (1)ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 1.3) โอเอสทู (OS/2)

เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบเดียวกับวินโดวส์ แต่บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาคือ บริ ษทั ไอบีเอ็ม เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ให้ผใู้ ช้สามารถใช้ทางานได้ หลายงาน พร้อมกัน และการใช้งานก็เป็ นแบบกราฟิ ก เช่นเดียวกับ วินโดวส์

www.themegallery.com


ระบบปฏิบัตกิ าร

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ (1)ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

1.4) ยูนิกส์ (UNIX)

เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พฒั นามาตั้งแต่ใช้กบั เครื่ อง มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ สามารถใช้งานได้หลายงานพร้อมกันและทางานได้หลายๆ งานใน เวลาเดียวกัน ยูนิกซ์จึงใช้ได้กบั เครื่ องที่เชื่อมโยงและต่อกับเครื่ อง ปลายทางได้หลายเครื่ องพร้อมกัน

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ (2) ตัวแปลภาษา 2.1) ภาษาปาลคาล (Pascal) เป็ นภาษาสัง่ งาน คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบเป็ นโครงสร้างเขียนสัง่ งานคอมพิวเตอร์ เป็ น กระบวนความผูเ้ ขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็ นชิ้นเล็กๆแล้วมา รวมกันเป็ นโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ 2.2) ภาษาเบสิ ก (BASIC)เป็ นภาษาที่มีรูปแบบคาสัง่ ไม่ ยุง่ ยากสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบคาสัง่ พื้นฐานที่ สามารถนามาเขียนเรี ยงต่อกันเป็ นโปรแกรมได้ www.themegallery.com


ตัวแปลภาษา ภาษาซี

www.themegallery.com

ภาษาปาสคาล


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ระบบ 2.3) ภาษาซี (C)เป็ นภาษาที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการ พัฒนาซอฟต์แวร์ อื่นๆ ภาษาซี เป็ นภาษาที่มีโครงสร้างคล่องตัว สาหรับการเขียนโปรแกรมหรื อให้คอมพิวเตอร์ ติดต่อกับอุปกรณ์ ต่างๆ 2.4) ภาษาโลโก (LOGO) เป็ นภาษาที่เหมาะสาหรับ การเรี ยนรู้ และเข้าใจหลักการโปรแกรม ภาษาโลโก ได้รับการพัฒนาสาหรับเด็ก

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (1) ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ (package) 1.1) ซอฟต์ แวร์ ประมวลคา (word processing software) เป็ น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้สาหรับ การพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรู ปแบบเอกสาร ได้อย่างดี เอกสารที่ พิมพ์ไว้ จัดเป็ น แฟ้ มข้อมูล เรี ยกมา พิมพ์หรื อ แก้ไข ใหม่ได้ การพิมพ์ ออก ทาง เครื่ องพิมพ์ ก็มีรูปแบบ ตัวอักษร ให้เลือกหลาย รู ปแบบ เอกสารจึงดู เรี ยบร้อย สวยงาม ปัจจุบนั มีการเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ ประมวลคาอีกมากมาย ที่นิยมอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น วินส์เวิร์ด จุฬาจารึ ก โลตัส เอมิโปร www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (1) ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ (package) 1.2) ซอฟต์ แวร์ ตารางทางาน (spread sheet software) เป็ น ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการ คิดคานวณ การทางาน ของซอฟต์แวร์ ตาราง ทางาน ใช้หลักการ เสมือนมีโต๊ะ ทางานที่มีกระดาษ ขนาดใหญ่ วางไว้ มี เครื่ องมือ คล้ายปากกา ยางลบ และเครื่ องคานวณ เตรี ยมไว้ ให้เสร็ จ บน กระดาษมีช่อง ให้ใส่ ตวั เลข ข้อความ หรื อสูตร สามารถ สัง่ ให้ คานวณ ตาม สูตร หรื อเงื่อนไข ที่กาหนด ผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ ตารางทางาน สามารถประยุกต์ ใช้งานประมวลผล ตัวเลขอื่นๆ ได้กว้างขวาง ซอฟต์แวร์ ตารางทางาน ที่ นิยมใช้ เช่น เอกเซล โลตัส www.themegallery.com


ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ Excel Power Point

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (1) ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ (package) 1.3) ซอฟต์ แวร์ จัดการฐานข้ อมูล (data base management software) การใช้งาน คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งคือการใช้เก็บข้อมูล และจัดการกับข้อมูลที่จดั เก็บใน คอมพิวเตอร์จึงจาเป็ นต้องมีซอฟต์แวร์จดั การข้อมูล การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เรื่ องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์ เราก็เรี ยกว่า ฐานข้ อมูล ซอฟต์แวร์ จัดการฐานข้อมูล จึงหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บ การเรี ยกค้นมาใช้งาน การทารายงาน การสรุ ปผล จากข้อมูล ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูล ที่นิยมใช้ เช่น เอกเซล ดีเบส พาราด็อก ฟ๊ อกเบส www.themegallery.com


ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (1) ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ (package) 1.4) ซอฟต์ แวร์ นาเสนอ (presentation software) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับนาเสนอข้อมูลการแสดงผลต้องสามารถ ดึงดูดความ สนใจ ซอฟต์แวร์เหล่านี้จึงเป็ นซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความใน ลักษณะที่จะสื่ อความหมายได้ง่ายแล้วจะต้องสร้างแผนภูมิ กราฟ และรู ปภาพ ได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์นาเสนอ เช่น เพาเวอร์พอยด์ โลตัสฟรี แลนซ์ ฮาร์วาร์ดก ราฟิ ก

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (1) ซอฟต์ แวร์ สาเร็จ (package) 1.5) ซอฟต์ แวร์ สื่อสารข้ อมูล (data communication software)หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์ ติดต่อสื่ อสาร กับเครื่ องคอมพิวเตอร์อื่นในที่ห่างไกลโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ซอฟต์แวร์ สื่ อสารใช้เชื่อมโยง ต่อเข้ากับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ทา ให้สามารถใช้บริ การอื่นๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รับส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ใช้โอนย้ายแฟ้ มข้อมูล ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสารนอกจากนี้ยงั ใช้ในการ เชื่อมเข้าหามินิคอมพิวเตอร์ หรื อเมนเฟรม เพื่อเรี ยกใช้งานจากเครื่ องเหล่านั้นได้ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลที่นิยม เช่น โปรคอม ครอสทอล์คเทลิก www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (2) ซอฟต์ แวร์ ใช้ งานเฉพาะ การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สาเร็ จมักจะเน้นการใช้งาน ทัว่ ไป แต่อาจจะนามาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอย่างไม่ได้ เช่น ในกิจการธนาคารมีการฝากถอนเงิน งานทางด้านบัญชี หรื อใน ห้างสรรพสิ นค้าก็มีงานการขายสิ นค้า การออกใบเสร็ จรับเงิน การควบคุม สิ นค้าคงคลัง ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสาหรับงาน แต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละราย

www.themegallery.com


Software Icons

www.themegallery.com


ประเภทของซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ มักเป็ นซอฟต์แวร์ที่ผพู้ ฒั นา ต้อง เข้าไป ศึกษารู ปแบบการทางาน หรื อความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทาขึ้น โดยทัว่ ไปจะเป็ นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่ วนรวมกัน เพื่อร่ วมกันทางาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กนั ในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจาหน่าย ระบบงานใน โรงงานอุตสาหกรรม บริ หารการเงิน และการเช่าซื้ อ

www.themegallery.com


ซอฟต์ แวร์ ใช้ งานเฉพาะ

www.themegallery.com


www.themegallery.com

Microsoft Power Point  

Microsoft Power Point to weblog