Page 1

คอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น

จัดอบรมโดย ส่ วนคอมพิวเตอร์ กวบ.สตช.ทบ.


จุดประสงค์ในการอบรม - อธิบายลักษณะการทางานของคอมพิวเตอร์ ได้ - บอกส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้ - อธิบายเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ได้ - บอกลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบต่ างๆ ได้ - บอกส่ วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ - เข้ าใจคาศัพท์ ทใี่ ช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - สามารถอ่ านสเป็ คของเครื่องได้


การทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่องมือช่ วยในการทางานของเรา ช่ วย ทาให้ เราทางานได้เร็วขึน้ สะดวกและแม่ นยามากขึน้ การ จะได้ประโยชน์ จากคอมพิวเตอร์ ให้ ได้ ผลเต็มที่ เราต้ องรู้ วิธีการทางาน ตลอดจนลักษณะต่ างๆของคอมพิวเตอร์ ให้ ครบถ้ วน


ขั้นตอนการทางานของคอมพิวเตอร์ มี 4 ขั้นตอนดังนี้

1.การรับข้ อมูลและคาสั่ ง คอมพิวเตอร์ รับรู้ข้อมูลและคาสั่ งผ่ าน อุปกรณ์ นาเข้ าคือเมาส์ คีย์บอร์ ด ฯลฯ 2.การเก็บข้ อมูล ทาหน้ าที่เก็บข้ อมูลและโปรแกรมต่ างๆหน่ วย เก็บข้ อมูลได้ แก่ ฮาร์ ดดิส ดิสเกตต์ และซีดีรอม


ขั้นตอนการทางานของคอมพิวเตอร์ 3.การประมวลผลหรือคิดคานวณ หรือ CPU (Central processing Unit) ทาหน้ าที่คานวณ ประมวลผลคาสั่ งและ ควบคุมอุปกรณ์ อื่นๆ 4.การนาเสนอ แสดงผลลัพธ์ ที่ได้ จากการประมวลผลทาง จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็ นต้ น


ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 1.จอภาพ(Monitor) อาจเรียกทับศัพท์ ว่า มอนิเตอร์ , สกรีน(Screen), ดิสเพลย์ (Display) 2.ตัวเครื่อง(Computer Case) เป็ นที่เก็บอุปกรณ์ หลักต่ างๆ 3.คีย์บอร์ ด(Keyboard) หรือแป้ นพิมพ์ ใช้ ป้อนข้ อมูลเข้ าสู่ คอมพิวเตอร์ 4.เมาส์ (Mouse) เป็ นอุปกรณ์ ทใี่ ช้ บังคับตัวชี้บนจอภาพ เพื่อเลือกคาสั่ งต่ าง


ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 5.เครื่องพิมพ์(Printer) เป็ นอุปกรณ์ แสดงผลข้ อมูลออกมาทาง กระดาษ 6.สแกนเนอร์ (Scanner) เป็ นอุปกรณ์ นาข้ อมูลภาพ 7.โมเด็ม(Modem) เป็ นอุปกรณ์ ที่ทาหน้ าที่แปลงสั ญญาณ คอมพิวเตอร์ ให้ สามารถส่ งไปตามสายได้


ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) 1.ไมโครโปรเซสเซอร์

2. หน่ วยความจา(RAM) 3.อุปกรณ์ เก็บข้ อมูล

4.อุปกรณ์ รับข้ อมูลและแสดงผล


ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ซอฟต์ แวร์ (Software) - โปรแกรมต่ างๆ ที่เขียนขึน้ โดยโปรแกรมเมอร์ เพื่อสั่ งให้ เครื่อง ทางานตามวัตถุประสงค์ ต่างๆ


ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัติการ(Operating System Software) - โปรแกรมต่ างๆ ที่เขียนขึน้ ควบคุมการทางานทั้งหมดของ คอมพิวเตอร์ เพื่อ ได้ แก่ Windows 95 ,Windows98 ,Linux,Dos ฯลฯ ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์(Application Software) - โปรแกรมต่ างๆ ที่เขียนขึน้ เพื่อสั่ งให้ คอมพิวเตอร์ ทางานเฉพาะ อย่ างเช่ นโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมสาเร็จรูปต่ างๆ เช่ นExcel, Oracle ,Photoshop เป็ นต้ น


ตัวเครื่ อง หมายถึงรูปร่ างลักษณะทั่วๆไปของคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่อง จะห่ อหุ้มอุปกรณ์อเิ ลคโทรนิคต่ างๆ ไว้ ปัจจุบันตัวเครื่องมี หลากหลายรู ปแบบขึน้ อยู่กบั การออกแบบของผู้ผลิต ซึ่งสามารถแบ่ งได้เป็ น 4 ประเภทคือ 1.ตัวเครื่ องแนวนอน(Desktop Case) 2.ตัวเครื่ องแนวตั้ง(Tower Case) 3.ตัวเครื่ องแบบรวมในชิ้นเดียว(All-in-one Case) 4.ตัวเครื่ องแบบพกพา


ส่ วนประกอบภายในเครื่ อง 1.เมนบอร์ ด(MotherBoard) เป็ นแผงวงจรหลักของ คอมพิวเตอร์ อปุ กรณ์ อิเลคโทรนิคทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์ จะต้ องต่ อเชื่ อมเข้ ากับเมนบอร์ ดนี้

2.หน่ วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit) เป็ นสมอง ของระบบคอมพิวเตอร์ 3.หน่ วยความจา (Ram Random Access Memory) ใช้ บันทึกข้ อมูล หรือโปรแกรมเรียกคาสั่ งจากหน่ วยความจาหลัก เมื่อปิ ดเครื่องค่ าที่ อยู่ในหน่ วยความจาจะหายไป


ส่ วนประกอบภายในเครื่ อง 4.หน่ วยความจารอม (Rom- Read Only Memory)เป็ นชิ ปทีใ่ ช้ บันทึกโปรแกรมต่ างๆ โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่อง ผู้ใช้ งานไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ แม้ ว่าจะปิ ดเครื่องไปแล้ วคาสั่ งต่ างๆ ที่บรรจุอยู่ในหน่ วยความจารอมจะไม่ หายไป 5. ซีดีรอมไดร์ (CD-Rom Drive)เป็ นอุปกรณ์ เล่ นแผ่ นซีดีรอม โดยคอมพิวเตอร์ จะอ่ านแผ่ นข้ อมูลและแสดงผลมาทางจอภาพ 6. ฟลอปปี้ ไดรฟ์ (Floppy Drive)เป็ นช่ องสาหรับอ่ านแผ่ นดิสก์ 3.5นิ้ว โดยคอมพิวเตอร์ จะอ่ านข้ อมูลและนาไปประมวลผลในเครื่องอีกทีหนึ่ง


ส่ วนประกอบภายในเครื่ อง 8.ฮาร์ ดไดร์ (Hard Drive)หรือฮาร์ ดิสก์ เป็ นที่เก็บข้ อมูลสารองที่ใหญ่ ที่สุดของเครื่อง 9. หม้ อแปลงไฟฟ้ า(Power Supply)เป็ นอุปกรณ์ แปลงไฟฟ้าทีใ่ ช้ ตามบ้ าน หรือไฟฟ้าทั่วไปเพื่อมาจ่ ายให้ กับระบบคอมพิวเตอร์

10.การ์ ดขยาย(Expansion Card) เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการขยายขีดความ สามารถเฉพาะด้ านมีลักษณะคล้ ายบัตร เช่ น การ์ ดแสดงผล การ์ ดเสี ยง เป็ นต้ น


ส่ วนประกอบภายในเครื่ อง 11.ช่ องเสี ยบอุปกรณ์ เพิ่ม(Expansion Slot) หรือที่เรียกว่ า”สล็อต” เป็ นช่ องใช้ เสี ยบการ์ ดขยายเฉพาะด้ านให้ สามารถเชื่ อมต่ อสั ญญาณ กับเมนบอร์ ดได้ PCI SLOT AGP SLOT

- AGP 2X -AGP 4X -AGP 8X


ส่ วนประกอบภายในเครื่ อง 12.ช่ องต่ ออุปกรณ์ ภายนอกหรือที่เรียกว่ าพอร์ ต เป็ นช่ องใช้ เสี ยบอุปกรณ์ ภายนอกให้ สามารถเชื่ อมต่ อสั ญญาณ กับเมนบอร์ ดได้ เช่ นเครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ ดเป็ นต้ น - พอร์ตขนาน Parallel Port - พอร์ต อนุกรม serial Port - USB 1 - USB 2 - Ps2 port - Fiwi (IEEE1394)


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ - แผงแป้ นอักขระ(KeyBoard) -เมาส์ (Mouse) -คลิก(Click) -ดับเบิลคลิก(Double Click) -ลากแล้วปล่อย(Drag and Drop) -คลิกเมาส์ปุ่มขวา(Right Click) -จอภาพและการ์ ดแสดงผล(Monitor and Video) จอ VGA (video Graphics Array)ความละเอียด 640x480 จุด จอ SVGA(Super Video Graphic Array)ความ ละเอียด 1,280x1024จุด


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ การ์ดแสดงผล(Video Card) หรื อ Video Adapter นาข้อมูลจากการ ประมวลผลมาแปลงเป็ นสัญญาณภาพ จะมีหน่วยความจาภายใน ตั้งแต่ 1 MBขึ้นไป โดยปกติแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ 1.ดีแรม(Dynamic Random Access Memory –Dram) ความสามารถในการรับส่ งข้อมูลค่อนข้างต่า ราคาถูก 2.วีแรม(Video Random Access Memory –VRam) ความสามารถในการรับส่ งข้อมูลสูง ราคาถูก


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์(Printer) - ความเร็วในการพิมพ์ - ความละเอียดในการพิมพ์ เครื่ องพิมพ์ แบบจดุ (Dot-Matrix Printer) ใช้หวั พิมพ์ กระแทกผ้าหมึกโดยทัว่ ไปจะพิมพ์ได้25-450 cpsหรื อ 1-18 หน้า ต่อนาที เครื่ องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Ink Jet Printer) ใช้วิธีพ่นหมึก ไปบนกระดาษ สามารถพิมพ์ได้ 1-15 หน้าต่อนาที


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ แบบเลเซอร์ (Laser Printer) เป็ นเครื่ องพิมพ์ ที่ทางานคล้ายเครื่ องถ่ายเอกสาร ความเร็วในการพิมพ์ 4-20 หน้า ต่อนาที เครื่ องพิมพ์ หมึกแข็ง(Solid Ink Printer) เหมาะกับงาน พิมพ์ที่ตอ้ งการคุณภาพสูงต้นทุนต่อแผ่นต่าใช้ในงานพิมพ์สี ทัว่ ไปและงานพิมพ์แผ่นใสไปบนกระดาษ สามารถพิมพ์ได้ 1-15 หน้าต่อนาที


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ ขี้ผึ้งร้ อน(Thermal-Wax Printer) เหมาะกับ งานพิมพ์ที่ตอ้ งการคุณภาพสูง เครื่ องพิมพ์ Dye Sublimation ใช้พิมพ์งานสี คุณภาพสูง สวยงานเหมือนภาพถ่าย


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ (Scanner)เป็ นอุปกรณ์ นาเข้ าข้ อมูลประเภท ที่ไม่ สะดวกในการป้ อนข้ อมูลทางคีย์บอร์ ด เช่ นภาพถ่าย โลโก้ ต่ าง เป็ นต้ น โมเด็ม(Modem) เป็ นอุปกรณ์ ที่ต่อพ่วงกับเครื่ อง คอมพิวเตอร์ใช้ในการเชื่ อมต่อกับอินเตอร์เน็ต การรับส่ ง Fax การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วในปั จจุบนั =56 Kbps( กิโลบิตต่อวินาที)มาตรฐาน V.90


อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์ การ์ ดเสียง(Sound Card)เป็ นอุปกรณ์ ที่ทาให้ เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ทาหน้ าที่ได้ เหมือนเครื่ องเล่ นเทป โทรศัพท์ เครื่ อง เสียง บางทีเรี ยกว่ าซาว์ ดการ์ ด(Sound Card) ซาว์ ดบอร์ ด (Sound Board)หรื อ ออดิโอซาว์ ด (Audio Sound) 1.คุณภาพเสียงดูได้ จาก Sampling Size และ Sampling Rate การ์ ดเสียงที่พอใช้ งานได้ ควรมี Sampling Size 16 บิต และ Sampling Rate 44.1 Khz 2.สามารถพูดและฟังได้ พร้ อมกัน ในการใช้ งานระบบเครื อข่ าย


หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit-CPU บางทีกเ็ รียกว่ า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) หรือ ชิป(Chip) ทาหน้ าที่ในการคานวณประมวลผล และควบคุมการทางาน ของอุปกรณ์อนื่ ๆ ในระบบ ผ้ผู ลิตหลักๆ ได้แก่ Intel,Amd,Cyrix และ Motorola ความเร็วมีหน่ วยวัดเป็ นเมกะเฮิรตซ์ (MHz MegaHertz)


หน่วยประมวลผลกลาง Intel Pentium 4 3.2 Ghz bus 800MHZ

Amd AthlonXP 3.0+ bus 333 MHZ


หน่วยความจา Memory แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆได้ แก่ 1.หน่ วยความจารอม (ROM) ย่ อมาจาก Read only Memory 2.หน่ วยความจาแรม(RAM)ย่ อมาจาก Random Access Memory

หน่ วยความจามีหน่ วยวัดเป็ นเมกะไบต์ (MB)

DRAM,SIMM,EDO RAM,SDRAM,RDRAM

ปั จจุบนั นิยมใช้ SD RAM,DDR RAMและRDRAM


หน่วยความจาเสมือน Virtual Memory เป็ น หน่ วยความจาที่ถูกสร้ างขึน ้ มาใน

กรณีที่RAM ไม่ พอใช้ โดยเอาพืน้ ที่ใน ฮาร์ ดดิสก์บางส่ วนมา ใช้ เราจึงเรียกว่ าความจาเสมือน


การใช้หน่วยความจา เราจะต้ องเลือกขนาดของ แรมให้ เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ (OS) เช่ น Windows 95,Windows 98 จาเป็ นต้ องใช้ แรมอย่ างน้ อย 32 MBขึน้ ไป หากใช้ น้อยกว่ านี้อาจทาให้ เครื่องหยุดชะงักได้ สาหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows XP ควรจะมีแรมไม่ ต่ากว่ า 128 MB แต่ แนะนาที่ 256 MB จะเหมาะสมกว่ า


หน่วยความจา 1.หน่ วยความจาแคช (Memory Cache)เป็ นการเก็บข้ อมลู ที่เคยถกู เรี ยกมาใช้ แล้ ว หากต้ องการจะเรี ยกใช้ อีกก็สามารถเรี ยกข้ อมูลจาก แคชได้ เลยหน่ วยความจาประเภทนี้มีความเร็ วสูงมากและราคา แพง

1.1 แคชภายในติดตั้งอย่ใู น cpu 1.2 แคชภายนอกติดตั้งอย่บู นเมนบอร์ ด บัส (BUS) เป็ นเส้นทางระหว่างข้อมูลหรื อคาสัง่ หน่วยในการ ความกว้างของบัสมีหน่วยเป็ น “บิต” 8บิต = 1ไบท์หรื อ 1 ตัวอักษร


หน่วยเก็บข้อมูลสารอง 1.ฟลอปปี้ ดิสก์(Floppy Disk)หรือที่นิยมเรียกกันว่ าดิสเก็ตต์ (diskette) มีขนาดความจุ1.44 MB ขนาด 3.5 นิ้ว 2.ฮาร์ ดดิสก์ (Hard Disk) เป็ นหน่ วยเก็บข้ อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบัน มีหน่ วยวัดเป็ น กิกะไบต์ (GB) (1000 MB = 1GB) 3.ซีดีรอม(CD-RAM) ย่ อมาจาก Compact Disk Read- only Memoryเป็ นอุปกรณ์ ที่ทาสามารถบันทึกข้ อมูลได้ มาก ราคาถูก เก็บ รักษาได้ นาน


หน่วยเก็บข้อมูลสารอง 4.ดีวีดีรอม(DVD-ROM)ย่ อมาจาก Digital Video Disk ReadOnly Memory ขนาดเท่ ากับ CD-ROM แต่ จุข้อมูลได้ มากกว่ า ประมาณ 7 เท่ า( 17 GB)


หน่วยเก็บข้อมูลสารอง 5.สื่อเก็บข้ อมูล แผ่น CD,CD-RW,DVD,DVD-RW


คาที่ควรรู้ เข้ าใจคาศัพท์ ที่ใช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - ดิจิตอล(digital) - แอนะล๊ อก(analog) - เดสก์ ทอป(Desktop) - ไอคอน(Icon) - ปุ่ มStart - แถบเครื่องมือ(Quick Launch) - ทาสก์ บาร์ (Taskbar)


คาที่ควรรู้ เข้ าใจคาศัพท์ ที่ใช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - นาฬิ กา - แชลแนลบาร์ (Channel bar) - Show Desktop - ช่ อง Address - วินโดวเอ็กซ์ พลอเรอร์ (Windows Explorer - เว็ปเพจ(Web Page) - (My Computer)


คาที่ควรรู้ เข้ าใจคาศัพท์ ที่ใช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • System Tools • Maintenance Wizard - Disk Cleanup - Scan Disk - Disk Defragmemter


คาที่ควรรู้ เข้ าใจคาศัพท์ ที่ใช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • การปรับแต่ งหน้ าจอ (Active Desktop) • Properties • Folder • Rename • My Computer • My Documents • Internet Explorer • Recycle Bin


คาที่ควรรู้ เข้ าใจคาศัพท์ ที่ใช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - นามสกุล • .txt • .ppt • .xls • .doc • .mdb • .exe • .sys • .dll

• .jpg • .bmp • .gif • .htm • .html • .asp • .zip


คาที่ควรรู้ เข้ าใจคาศัพท์ ที่ใช้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • .mp3 • .avi • .wav


โฮมเพจ โฮมเพจที่น่าสนใจ

• http://www.rta.mi.th • http://www.geocities.com/aao_rta • http://www.google.com • http://www.yahoo.com • http://www.hotmail.com • http://www.sanook.com • http://www.pantip.com


วารสาร วารสารที่น่าสนใจ

• Windows • Chip • Commart • Computer today • Computer User • Shopping Computer


คาสั่งที่น่าสนใจ  Dos  Format  Delete  Rename  copy


คาสั่งที่น่าสนใจ  Format (c:), (a:)  Del.  Del *.  Del *.*  Rename oldname newname Copy *. Copy *.* ……..

computer  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you