Page 1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน Computer Tablet PC ประกอบการสอน เรื่อง

ศึกษาชีวิตพืช

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5

นางสาวจีระนันท์ ทองปั้น

นิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

A


ค�ำน�ำ หนังสืออิเลฺ็กทรอนิกส์บน Computer Tablet PC ประกอบการสอน เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เป็นหนังสือประกอบการเรียนที่ผู้จัดท�ำขึ้นตามหลักการ มาตรฐานการ เรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 หนังสือเล่มนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับชีวติ พืช โดยมี เป้าหมายให้ัผู้เรียนและครูผู้สอนได้ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มคี ุณภาพ และมีสมรรถนะส�ำคัญตามที่ต้องการทัง้ ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี อันจะช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน Computer Tablet PC การสอน เรื่อง ศึกษาชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้เรียนได้เพิ่มประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามาก ยิ่งขึ้นและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิติประจ�ำวันได้

B


สารบัญ

ศึกษาชีวิตพืช

ศึกษาชีวิตพืช

หน้า

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ส่วนประกอบของพืชดอก

2 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

14

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

พืชขยายพันธุ์อย่างไร

22

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

วัฏจักรชีวติ ของพืชดอก

34

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

พืชดอกและพืชไม่มดี อก

38

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่

44

แบบทดสอบหลังเรียน

52

บรรณานุกรม

58

A


แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกที่สุด 1. โครงสร้างของดอกไม้มที ั้งกี่ส่วน ก. 4 ส่วน ข. 3 ส่วน ค. 2 ส่วน ง. 1 ส่วน 2. ส่วนประกอบของดอกส่วนใดท�ำหน้าที่ ล่อแมลง ก. เกสรเพศเมีย ข. กลีบดอก ค. กลีบเลี้ยง ง. เกสรเพศผู้ 3. ดอกของพืชในข้อใดจัดเป็นดอก สมบูรณ์เพศ ก. ต�ำลึง ข. มะยม ค. มะเขือ ง. ฟักทอง 4. พืชดอกในข้อใดที่มีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียวในหนึ่งดอก ก. บัว ต�ำลึง ข. ข้าวโพด กุหลาบ ค. ข้าว พู่ระหง ง. ข้าวโพด บวบ 2


ศึกษาชีวิตพืช 5. เซลล์สบื พันธุ์เพศผู้ของพืชดอกคือข้อใด ก. ออวุล ข. เซลล์ไข่ ค. อับเรณู ง. ละอองเรณู 6. ดอกของพืชชนิดใดสามารถสืบพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้ ก. ดอกบวบ ข. ดอกต�ำลึง ค. ดอกพู่ระหง ง. ดอกข้าวโพด 7. ปัจจัยในข้อใดที่ท�ำให้พืชเปลี่ยนลักษณะของสิ่งแวดล้อมหรือถิ่นที่เจริญได้ง่ายที่สุด ก. มีละอองเรณูมากๆ ข. การมีการปฏิสนธิภายใน ค. มีเมล็ดที่มีระยะพักตัวยาว ง. มีลมช่วยแพร่กระจายละอองเรณู 8. ข้อใดเป็นข้อดีของการขยายพันธุ์พชื โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช ก. ให้ผลตรงตามสายพันธุ์ ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย ค. ต้นพืชแข็งแรง ง. กลายพันธุ์ได้ง่าย

3


แบบทดสอบก่อนเรียน

9. ข้อเสียของการขยายพันธุ์พชื โดยใช้ส่วนต่างๆของพืชเป็นอย่างไร ก. พืชให้ผลช้า ข. พืชไม่แข็งแรง ค. พืชกลายพันธุ์ ง. พืชเป็นโรคง่าย 10. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ ก. การปักช�ำ ข. การแตกหน่อ ค. การติดตา ง. การตอนกิ่ง 11. การที่วัฏจักรชีวิตของพืชไม่สามารถด�ำเนินต่อไปได้เรื่อย ๆ จะเกิดผลต่อพืชอย่างไร ก. พืชสูญพันธุ์ ข. พืชกลายพันธุ์ ค. พืชไม่มีผลผลิต ง. พืชไม่เจริญเติบโต 12. วัฏจักรชีวิตของพืชชนิดใดสัน้ ที่สุด ก. มะม่วง ข. มะพร้าว ค. กล้วย ง. ทุเรียน 4


ศึกษาชีวิตพืช 13. ข้อใดเป็นการเจริญเติบโตของพืชดอก ก. เมล็ด-ราก-ล�ำต้น-ใบ-ดอก-ผล ข. เมล็ด-ราก-ใบ-ล�ำต้น-ดอก-ผล ค. เมล็ด-ล�ำต้น-ราก-ใบ-ดอก-ผล ง. เมล็ด-ล�ำต้น-ราก-ใบ-ผล-ดอก 14. ข้อใดเป็นพืชมีดอก ก. มอส ข. ชบา ค. ยูคาริปตัส silver dollar ง. เฟิร์นสาย 15. พืชในข้อใดใช้ดอกในการสืบพันธุ์ ก. ผักกูด ข. เฟิร์น ค. มอส ง. กล้วยไม้ 16. ข้อใดเป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ก. ล�ำต้นเป็นเถาเลื้อย ข. มีเส้นใบเรียงแบบขนาน ค. มีรากแก้ว ง. มีใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ด 1 คู่

5


แบบทดสอบก่อนเรียน

17. ลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่เป็นอย่างไร ก. มีรากแก้ว ข. มีเส้นใบเรียงขนานกัน ค. มีกลีบดอก 3 กลีบ ง. ล�ำต้นเจริญออกทางด้านข้างไม่ได้ 18. พืชในข้อใดเป็นพืชดอกที่เป็นพืชใบ เลี้ยงเดี่ยว ก. มะพร้าว มะม่วง ไผ่ ข. มะม่วง ไผ่ ข้าว ค. ไผ่ ข้าว อ้อย ง. ข้าว อ้อย หูกวาง 19. ชาญชัยจัดกลุ่มพืชได้ดังนี้ กลุ่ม 1 ข้าว ไผ่ มะพร้าว กลุ่ม 2 ชมพู่ ขนุน ทุเรียน อยากทราบว่า เขาใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่ม ก. พืชขนาดเล็ก – พืชขนาดใหญ่ ข. พืชไม่มดี อก – พืชมีดอก ค. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว – พืชใบเลี้ยงคู่ ง. พืชไม่มผี ล – พืชมีผล

6


ศึกษาชีวิตพืช 20. ชาติพบพืชชนิดหนึ่ง ดอกมี 6 กลีบ ใบยาวเรียว เส้นใบขนานกัน สุชาติควรจัดกลุ่มพืชชนิดนี้อยู่ในข้อใด ก. พืชไม่มดี อก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ข. พืชไม่มีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ ค. พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ง. พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่

7


ส่วนประกอบของพืชดอก

ส่วนประกอบของพืชดอก

ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง 1. 2. 3. 4. 5.

8

สามารถบอกส่วนประกอบของพืชดอกได้ สามารถอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชดอกได้ สามารถบอกประเภทของพืชดอกได้ สามารถสรุปส่วนประกอบและประเภทของพืชดอกได้ สามารถยกตัวอย่างของดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่ สมบูรณ์เพศได้


ศึกษาชีวิตพืช

ส่วนประกอบของดอก ดอกของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน ดอกของพืชบางชนิด มีสีสันสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอมบางชนิดมีน�้ำหวาน สิ่งเหล่านี้ ดอก ใช้เป็น การดึงดูดแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ ดอกของพืชประกอบด้วย ส่วนต่างๆ 4 ส่วน ดังนี้

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของดอก ที่มา : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ. (2555). ติวเข้มวิทยาศาสตร์1ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ�ำกัด. 1. 2. 3. 4.

กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย 9


ส่วนประกอบของพืชดอก

กลีบเลี้ยง เป็นส่วนของดอกที่อยู่ด้านนอกสุด มักมีสีเขียว ท�ำหน้าที่ห่อหุ้ม ส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลง ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของดอก

กลีบดอก เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยง มักมีสีสวยงาม ท�ำหน้าที่ห่อหุ้มเกสร ขณะเกสรยังอ่อนอยู่ และมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร เกสรเพศผู้ เป็นชัน้ ที่อยู่ถัดจากกลีบดอก มักมีอยู่หลายอัน ประกอบด้วยก้าน อับละอองเรณูท�ำหน้าที่ชูอับละอองเรณูและอับละอองเรณูภายในจะประกอบ ด้วยละอองเรณูซ่งึ เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เกสรเพศเมีย เป็นส่วนประกอบที่อยู่ชั้นในสุด ท�ำหน้าที่ สร้างไข่ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย ก้านชูเกสรเพศเมีย และรังไข่

ภาพที่ 3 ส่วนประกอบของดอก

10


ศึกษาชีวิตพืช

การจ�ำแนกดอกของพืช

สามารถแบ่งพืชดอกออกเป็น 4 ประเภท คือ

ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที่มีส่วนประกอบของดอกครบทั้ง 4 ส่วน ในหนึ่งดอกคือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย เช่น ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกมะเขือ

ภาพที่ 4 ดอกบัว

ภาพที่ 5 ดอกกุหลาบ

ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกที่ขาดส่วนประกอบบางส่วนไปท�ำให้ไม่ครบ 4 ส่วน ในหนึ่งดอก เช่น ดอกมะละกอ ดอกบวบ

ภาพที่ 6 ดอกมะละกอ

ภาพที่ 7 ดอกบวบ 11


ส่วนประกอบของพืชดอก

ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย อยู่ในดอกเดียวกัน เช่น กล้วยไม้ ดอกบัว ดอกพู่ระหง ดอกชบา ดอกกุหลาบ เป็นต้น

ภาพที่ 8 ดอกกล้วยไม้

ภาพที่ 9 ดอกบัว

ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างใด อย่างหนึ่งในหนึ่งดอกเท่านั้น เช่น บวบ ข้าวโพด

ภาพที่ 10 ดอกบวบ 12

ภาพที่ 11 ดอกข้าวโพด


ศึกษาชีวิตพืช

13


การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง 1. 2. 3. 4.

บอกความหมายของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ สามารถอธิบายการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิได้ สามารถอธิบายสิ่งที่ช่วยในการถ่ายเรณู ด้วยวิธกี ารต่างๆ ได้ บอกความหมายของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้

14


ศึกษาชีวิตพืช

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การสืบพันธุ์ของพืชดอกต้องอาศัยส่วนประกอบของดอกที่ท�ำหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ซึ่งได้แก่ เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย ภาพที่ 12 เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นที่เก็บของเซลล์สืบพันธุ์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เมื่อพืชดอกเจริญเติบโตเต็มที่ จะเริ่มออกดอก ภายในดอกมีการสร้างเซลล์สบื พันธุ์ โดยเกสรเพศผู้สร้าง เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือละอองเรณูเก็บไว้ในอับเรณู ส่วนเกสรเพศเมียจะมี รังไข่ และภายในรังไข่มอี อวุล ซึ่งท�ำหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือ เซลล์ไข่

ภาพที่ 13 ส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ที่มา : ศิริรัตน์ วงศิริ และคณะ. (2552) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 15


การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิ เริ่มจากการถ่ายละอองเรณูละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย และได้รับ อาหารที่ยอดเกสรเพศเมีย จะงอกหลอดแทงเข้าไปตามก้านเกสรเพศเมีย ของรังไข่และเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในออวุลเกิดการปฏิสนธิ

ภาพที่ 14 แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการปฏิสนธิของพืชดอก ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอกสามารถเขียนแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 15 แผนภาพแสดงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

16


ศึกษาชีวิตพืช

สิ่งที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธี ได้แก่ ลม โดยลมจะพัดพาละอองเรณู จากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง หรือ ในดอกเดียวกันก็ได้ เมล็ดพวกนี้จะมีลักษณะแบน ๆ อาจมีโครงสร้าง เช่น ปีก ที่ช่วยให้เมล็ดปลิวไปได้ไกล ๆ เช่น นุ่น ฝ้าย ธูปฤาษี และดอกหญ้าต่าง ๆ

ภาพที่ 16 ดอกหญ้าต่าง ๆ ที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยลมพาไป แมลง โดยละอองเรณูจะติดไปกับขาและปีกของแมลงเมื่อแมลงไปกิน น�้ำหวาน ดอกอื่นละอองเรณูท่ตี ิดไปก็จะท�ำให้เกิดการถ่ายละอองเรณูได้

ภาพที่ 17 การถ่ายละอองเรณูโดยอาศัยแมลง 17


การสืบพันธุ์ของพืชดอก

น�้ำ โดยเกิดจากการดีดตัวของเมล็ดหรือฝนตก ซึ่งจะท�ำให้ละอองเรณูกระเด็นไป ตกลงบนยอดเกสรตัวเมียได้ เช่น การดีดตัวของดอกต้อยติ่ง เมื่อแก่จัดและได้รับน�้ำ ฝนจะแตกกระจายดีดเมล็ดข้างในให้กระเด็นออกไปไกล

ภาพที่ 18 การถ่ายละอองเรณูโดยอาศัยน�้ำและการดีดตัวของเมล็ด อาศัยสัตว์หรือคนพาไป มักมีขอหรือหนามส�ำหรับเกี่ยว เกิดจากสัตว์เดินผ่าน ละอองเรณูท่อี าจติดไปกับตัวสัตว์ หรือแรงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเมื่อสัตว์เดิน

ภาพที่ 19 การถ่ายละอองเรณูโดยอาศัยคนหรือสัตว์พาไป

18


ศึกษาชีวิตพืช การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พืชดอกสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเซลล์สบื พันธุ์ได้การสืบพันธุ์ ในลักษณะนี้จะไม่มีการปฏิสนธิ แต่จะเป็นการเพิ่มจ�ำนวนพืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ในการแพร่พันธุ์แทน เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ซึ่งสามารถเกิดขึน้ ได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่ การแตกหน่อของพืชดอกบางชนิด เกิดขึ้นโดยส่วน ของเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เจริญยื่นออกมาจากล�ำตัวหรือล�ำต้นเดิม แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างจนคล้ายตัวเดิมหรือต้นเดิม จากนั้นจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดสามารถจะด�ำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มักพบในสิ่งมีชีวิตชั้นต�่ำ เช่น ต้นกล้วย ต้นดอกดาหลา ต้นก้ามปู ต้นไผ่ ต้นดอกพุทธรักษา เป็นต้น

ภาพที่ 20 กล้วย

ภาพที่ 21 ดอกดาหลา

19


การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การแตกต้นใหม่จากใบพืช หรือการน�ำใบมาปักช�ำหรือ ใบที่มีรากออกมา ก็จะ แตกเป็นต้นอ่อนเล็กๆ สามารถน�ำไปขยายพันธุ์ได้ เช่น ต้นคว�่ำตายหงายเป็น ต้นบีโกเนีย เป็นต้น

ภาพที่ 22 ต้นคว�่ำตายหงายเป็น ที่มา www.bloggang.com/data/trytobeillustrator/picture/1183704640.jpg

ภาพที่ 23 ต้นบีโกเนีย 20


ศึกษาชีวิตพืช

21


พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร

พืชขยายพันธุ์อย่างไร ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง 1. รู้และเข้าใจวิธีการขยายพันธุ์พชื ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ปักช�ำ ตอนกิ่ง ติดตา และทาบกิ่งได้ 2. สามารถขยายพันธุ์พชื ด้วยวิธปี ักช�ำ และตอนกิ่งได้ 3. สามารถเลือกวิธีการขยายพันธุ์พชื ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ตามความ เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด 4. สามารถบอกประโยชน์ของการขยายพันธุ์พชื ด้วยวิธีการต่างๆ ได้

22


ศึกษาชีวิตพืช การขยายพันธุ์พชื คือ การท�ำให้ต้นพืชมีจ�ำนวนมากขึ้น ซึ่งท�ำได้หลาย วิธีนอกจากใช้วธิ ีเพาะเมล็ด ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้ว เรายัง สามารถขยายพันธุ์พชื โดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อกี หลายวิธี เช่น การปักช�ำ การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ เป็นต้น การเพาะเมล็ด VDO การเพาะเมล็ดเป็นการน�ำเมล็ดพันธุ์ท่ผี ่านการคัดเลือกคุณภาพ มาปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ เช่น กระบะเพาะ แปลงเพาะ หรือภาชนะต่างๆ โดยปฏิบัติ ดังนี้

ภาพที่ 24 การเพาะเมล็ด ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

23


พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร

เตรียมดินโดยการดายหญ้าออกให้หมด ขุดพลิกดินด้านล่างขึ้นมา แล้วตากดินเอาไว้ 2-3 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรค ย่อยดินให้ร่วนซุย จากนัน้ ใส่ปุ๋ยคอกผสมให้เข้ากันแล้วน�ำไปใส่ ภาชนะหรือแปลงเพาะที่เตรียมไว้

ภาพที่ 25 การหว่านเมล็ด ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุร:ี บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

หว่าน โรย หรือหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุม ในภาชนะหรือแปลงเพาะที่ เตรียมไว้ แล้วใช้ดนิ กลบและรดน�้ำให้ชุ่ม ดูแลจนเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าและเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้ว จึงย้าย ต้นกล้าไปปลูกในบริเวณที่ต้องการหรือในแปลงต่อไป 24


ศึกษาชีวิตพืช การปักช�ำ

VDO

ภาพที่ 26 การปักช�ำ ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุร:ี บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

การปักช�ำเป็นการขยายพันธุ์พืช โดยการตัดส่วนต่างๆ ของพืช เช่น กิ่ง ก้าน ใบ ล�ำต้น ราก เป็นต้น ออกจากต้นเดิมมาปักลงดิน หรือทราย หรือวัสดุเพาะช�ำ ที่มีความชื้นพอสมควร แล้วรดน�้ำทุกวันหรือ น�ำมาปักลงในน�้ำ รอจนเกิดแตกยอดอ่อน พร้อมกับรากแตกออกมาจาก ส่วนที่ปักลงดินหรือส่วนที่แช่ในน�้ำ เมื่อรากมีปริมาณมาก และแข็งแรง จึงน�ำกิ่งนัน้ ไปปลูกในดิน 25


พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร

การตอนกิ่ง VDO การตอนกิ่งเป็นการขยายพันธุ์พชื โดยการท�ำให้กิ่งเกิดราก ขณะที่กิ่งยังติด อยู่กับต้นแม่ การตอนกิ่งมีวธิ ีท�ำ ดังนี้

ภาพที่ 27 การตอนกิ่ง

ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

เลือกกิ่งที่ตั้งตรง ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ควั่นรอบๆ กิ่ง โดยให้รอยควั่นห่างกันประมาณ 0.5-1 นิ้ว แล้วลอก เปลือกที่อยู่ระหว่างรอยควั่นออก ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อล�ำเลียงกิ่งออกให้หมด

26


ศึกษาชีวิตพืช

ภาพที่ 28 การตอนกิ่งหุ้มด้วยกาบมะพร้าวชุ่มน�้ำ

ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุร:ี บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

น�ำดินร่วนค่อนข้างเหนียวมาหุ้มที่รอยควั่นจนมิด จากนั้นหุ้มด้วยกาบ มะพร้าวชุ่มน�้ำ แล้วใช้เชือกมัดหัวและท้ายให้แน่น ใช้ถุงพลาสติกพันทับอีกครั้ง เพื่อป้องกันน�้ำเข้า ดูแลรดน�้ำประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเห็นรากงอกออกมา เมื่อรากงอก ยาวพอสมควรแล้ว จึงตัดบริเวณใต้รอยควั่น เพื่อน�ำกิ่งตอนไปปลูก

27


พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร

การติดตา การติดตาแบบตัวทีมีวิธีท�ำ ดังนี้

ภาพที่ 29 การติดตา คัดเลือกต้นพันธุ์ดี และต้นพันธุ์พ้นื เมืองที่จะน�ำมาติดตา เลือกกิ่งต้นตอที่เป็นสีเขียวปนน�้ำตาล จากนัน้ ใช้มีดคมๆ กรีดเปลือกล�ำต้น ของต้นตอให้เป็นรูปตัวที (T) ยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร ใช้ปลายมีดเปิดเปลือกไม้ เฉือนแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดีออกมา น�ำแผ่นตาของต้นพันธุ์มาเสียบเข้าไปในรอยกรีดของต้นตอพื้นเมือง ใช้แผ่นพลาสติกพันให้แน่น โดยพันจากด้านล่างนี้ด้านบนเพื่อป้องกันน�้ำเข้าตา เพราะถ้าน�ำ้ เข้าอาจท�ำให้ตาเน่าได้ และควรเปิดส่วนของตาไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อแผ่นตาติดกับต้นตอแล้วแตกกิ่งก้านออกมา จึงตัดยอดของต้นตอทิ้งไป แล้วกรีดแผ่นพลาสติกออก 28


ศึกษาชีวิตพืช การทาบกิ่ง

VDO

การทาบกิ่งเป็นการขยายพันธุ์พชื โดยการใช้ก่งิ ของต้นพันธุ์ดมี าทาบกับกิ่ง ของต้นตอพันธุ์เมือง การทาบกิ่งมีวิธีท�ำ ดังนี้ น�ำต้นตอพันธุ์พ้นื เมืองมาปลูกลงในถุงพลาสติก เมื่อเจริญเติบโตได้ขนาด พอเหมาะ จึงน�ำไปทาบกับกิ่งพันธุ์ดีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ใช้มีดคมๆ เฉือนเอาเปลือกด้านที่หันเข้าหากันออก

ภาพที่ 30 การทาบกิ่ง

ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุร:ี บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

ใช้แผ่นพลาสติกพันให้แน่น ทิ้งไว้ 2-36 สัปดาห์ จนเนือ้ เยื่อของกิ่งทั้ง 2 กิ่ง ประสานกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดกิ่งพันธุ์ใต้บริเวณที่ทาบเอาไว้ออก จากนัน้ ให้น�ำ ต้นพันธุ์พ้นื เมืองที่มี ยอดเป็นต้นพันธุ์ดไี ปปลูก 29


พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร

การเสียบยอดหรือต่อกิ่ง VDO การเสียบยอดเป็นการตัดเอายอดของต้นพันธุ์ดีที่ต้องการมาเสียบ ลงบนตอของต้นพันธุ์พ้นื เมือง หรือพันธุ์ธรรมดาที่หาได้ง่าย เพื่ออาศัยรากแก้ว ของต้นตอในการเลี้ยงยอดกิ่งพันธุ์ดีให้เจริญเติบโตขึ้น การเสียบยอด มีวิธีท�ำ ดังนี้

ภาพที่ 31 การผ่าต้นตอให้เป็นแผล

ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ. (2555). ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ�ำกัด.1

ภาพที่ 32 การเฉือนกิ่งโคนพันธุ์ดี

ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ. (2555). ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ�ำกัด.1

30


ศึกษาชีวิตพืช

ภาพที่ 33 การสอดกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอ

ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ. (2555). ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ�ำกัด.1

ภาพที่ 34 การพันด้วยพลาสติก

ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ. (2555). ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ�ำกัด.1

31


พืชขยายพันธุ์ได้อย่างไร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

VDO

การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อเป็นการขยายพันธุ์พชื ที่ท�ำให้ได้พืชต้นใหม่ ที่มีคุณภาพดีจ�ำนวนมากในคราวเดียวกันและใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว การ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 35 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

32


ศึกษาชีวิตพืช การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง คือ การน�ำธาตุอาหารหลัก ที่พืชต้องใช้ใน การเจริญเติบโต เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารอื่นๆ มาผสมกับวุ้น ฮอร์โมนพืช วิตามิน และน�้ำตาล ในอัตราส่วนที่พอเหมาะแล้วน�ำไปเพาะเลี้ยง เพื่อใช้เป็นอาหารให้กับ เนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืชที่ท�ำการเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ การน�ำเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ยอดอ่อน ตาอ่อน เป็นต้น ที่เราต้องการขยายพันธุ์มาท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อ แล้วจึงน�ำไปวางบนอาหารเพาะเลี้ยง จนเกิดเป็นต้นอ่อนของ พืชจ�ำนวนมาก การย้ายเลี้ยงต้นอ่อน แยกต้นอ่อนออกจากกัน เพื่อน�ำไปเพาะเลี้ยงบน อาหารเพาะเลี้ยงใหม่จนต้นอ่อนแข็งแรง จึงน�ำไปปลูกในแปลงเพาะเลี้ยง ต่อไป

33


วัฏจักรชีวติ พืช

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง 1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกตัง้ แต่ต้นอ่อนจน มีดอก มีผลได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายและเขียนแผนภาพแสดง วัฏจักรชีวิตของพืชได้

34


ศึกษาชีวิตพืช

วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

พืชดอกเมื่อผสมพันธุ์เกิดการปฏิสนธิจนเกิดผลและเมล็ดแล้ว เมื่อน�ำเมล็ดพืชไปปลูกสักระยะหนึ่ง เมล็ดพืชจะค่อย ๆ งอกออกมา จากนั้น ล�ำต้นจะงอกออกมาจนเป็นต้นพืชต้นเล็ก ๆ และเริ่มมีขนาดใหญ่ข้นึ และสูงขึ้น เมื่อต้นพืชเจริญเติบโตเต็มที่พืชจะออกดอก เมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์ก็จะ เกิดเป็นผล ซึ่งภายในผลของพืชบรรจุเมล็ดที่สามารถเจริญเติบโตเป็นพืชต้น ใหม่ต่อไปได้อีกถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า วัฏจักรชีวิตพืชดอก ซึ่งจะเกิดการหมุนเวียนต่อกันไปเช่นนี้เรื่อย ๆ

ภาพที่ 36 วัฏจักรชีวิตพืชของถั่ว ซึ่งมีวัฏจักรชีวิตยาวนานประมาณ 1 ปี ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5 พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.

35


วัฏจักรชีวติ พืช

วัฏจักรชีวิตพืชแต่ละชนิดมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน พืชบางชนิด มีวัฏจักรชีวิตสั้น ๆ เช่น ต้นข้าวมีวัฏจักรชีวิตประมาณ 5 เดือน ต้นกระเจี๊ยบแดงมีวัฏจักรชีวิตประมาณ 4 เดือน พืชบางชนิด มี

ภาพที่ 37 วัฏจักรชีวิตของมะม่วง http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge

36


ศึกษาชีวิตพืช

37


พืชดอกและพืชไม่มดี อก

พืชดอกและพืชไม่มีดอก

ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง 1. บอกลักษณะของพืชดอกได้ 2. บอกลักษณะพืชไม่มดี อกได้ 3. จ�ำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มดี อกได้

38


ศึกษาชีวิตพืช

พืชดอก เป็นพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะสร้างดอกขึ้นท�ำหน้าที่ในการ สืบพันธุ์ เพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ พืชประเภทนี้จะมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ราก ล�ำต้น ใบ และดอก พืชมีหลายชนิด เช่น ดอกกุหลาบ ดอกทานตะวัน ดอกกล้วยไม้ ดอกตะบองเพชร ดอกชบา ดอกมะเขือ

ภาพที่ 38 ดอกกุหลาบ

ภาพที่ 39 ดอกทานตะวัน 39


พืชดอกและพืชไม่มดี อก

ภาพที่ 40 ดอกกล้วยไม้

ภาพที่ 41 ดอกตะบองเพชร

ภาพที่ 42 ดอกชบา

ภาพที่ 43 ดอกมะเขือ

40


ศึกษาชีวิตพืช

พืชไม่มีดอกหรือพืชไร้ดอก

เป็นพืชที่ไม่มีดอกเลยตลอดการด�ำรงชีวิต แม้ว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่ แล้วก็ตาม พืชประเภทนี้จะสืบพันธุ์โดย การสร้างสปอร์ ซึ่งสามารถงอกเป็น พืชต้นใหม่ได้ พืชไม่มีดอกเหล่านี้จะมีส่วนประกอบ ได้แก่ ราก ล�ำต้น และใบ แต่จะไม่มดี อก ผล และเมล็ด พืชไม่มีดอก เช่น มอส เฟิร์น ปริก กระแตไต่ไม้ เป็นต้น

ภาพที่ 44 มอส

41


พืชดอกและพืชไม่มดี อก

ภาพที่ 45 กระแตไต่ไม้

ภาพที่ 46 ยูคาริปตัส silver dollar

ภาพที่ 47 เฟิร์นสาย

ภาพที่ 48 เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

42


ศึกษาชีวิตพืช

43


พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่

ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง 1. บอกลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้ 2. บอกลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่ได้ 3. จ�ำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้

44


ศึกษาชีวิตพืช

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จ�ำนวนใบเลี้ยง 1 ใบในระยะที่งอกออกจากเมล็ด ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน

ภาพที่ 49 กล้วย

ภาพที่ 50 ข้าวโพด

ภาพที่ 51 วาสนา

ภาพที่ 52 อ้อย 45


พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

มีระบบรากฝอย

ภาพที่ 53 ระบบรากฝอย ล�ำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน ไม่มกี ารเจริญทางด้านข้าง

ภาพที่ 54 ล�ำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน 36 46


ศึกษาชีวิตพืช ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบดอก มีจ�ำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3

ภาพที่ 55 ตัวอย่างกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีจ�ำนวน 3 กลีบ

ภาพที่ 56 ตัวอย่างกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีจ�ำนวน ทวีคูณของ 3 กลีบ 35 47


พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงคู่ ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ มีใบเลี้ยง 2 ใบ ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห

ภาพที่ 57 ม่อน

ภาพที่ 58 เมเปิ้ล

48


ศึกษาชีวิตพืช มีระบบรากแก้ว

ภาพที่ 59 ระบบรากแก้ว ล�ำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจนการเจริญออกทางด้านข้าง

ภาพที่ 60 ล�ำต้นมองเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจนการเจริญออกทางด้านข้าง 49


พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

ส่วนประกอบ ของดอกคือ กลีบดอกมีจ�ำนวนเป็น 4-5 กลีบ หรือ ทวีคูณของ 4-5 กลีบ

ภาพที่ 61 ตัวอย่างกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคู่ มีจ�ำนวน 4 กลีบ

ภาพที่ 62 ตัวอย่างกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคู่ มีจ�ำนวน 5 กลีบ 50


ศึกษาชีวิตพืช

51


แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกที่สุด 1. โครงสร้างของดอกไม้มที ั้งกี่ส่วน ก. 4 ส่วน ข. 3 ส่วน ค. 2 ส่วน ง. 1 ส่วน 2. ส่วนประกอบของดอกส่วนใดท�ำหน้าที่ ล่อแมลง ก. เกสรเพศเมีย ข. กลีบดอก ค. กลีบเลี้ยง ง. เกสรเพศผู้ 3. ดอกของพืชในข้อใดจัดเป็นดอก สมบูรณ์เพศ ก. ต�ำลึง ข. มะยม ค. มะเขือ ง. ฟักทอง 4. พืชดอกในข้อใดที่มีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียวในหนึ่งดอก ก. บัว ต�ำลึง ข. ข้าวโพด กุหลาบ ค. ข้าว พู่ระหง ง. ข้าวโพด บวบ 52


ศึกษาชีวิตพืช 5. เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกคือข้อใด ก. ออวุล ข. เซลล์ไข่ ค. อับเรณู ง. ละอองเรณู 6. ดอกของพืชชนิดใดสามารถสืบพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้ ก. ดอกบวบ ข. ดอกต�ำลึง ค. ดอกพู่ระหง ง. ดอกข้าวโพด 7. ปัจจัยในข้อใดที่ท�ำให้พืชเปลี่ยนลักษณะของสิ่งแวดล้อมหรือถิ่นที่เจริญได้ง่ายที่สุด ก. มีละอองเรณูมากๆ ข. การมีการปฏิสนธิภายใน ค. มีเมล็ดที่มีระยะพักตัวยาว ง. มีลมช่วยแพร่กระจายละอองเรณู 8. ข้อใดเป็นข้อดีของการขยายพันธุ์พชื โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช ก. ให้ผลตรงตามสายพันธุ์ ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย ค. ต้นพืชแข็งแรง ง. กลายพันธุ์ได้ง่าย

53


แบบทดสอบหลังเรียน

9. ข้อเสียของการขยายพันธุ์พชื โดยใช้ส่วนต่างๆของพืชเป็นอย่างไร ก. พืชให้ผลช้า ข. พืชไม่แข็งแรง ค. พืชกลายพันธุ์ ง. พืชเป็นโรคง่าย 10. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ ก. การปักช�ำ ข. การแตกหน่อ ค. การติดตา ง. การตอนกิ่ง 11. การที่วัฏจักรชีวิตของพืชไม่สามารถด�ำเนินต่อไปได้เรื่อย ๆ จะเกิดผลต่อพืชอย่างไร ก. พืชสูญพันธุ์ ข. พืชกลายพันธุ์ ค. พืชไม่มีผลผลิต ง. พืชไม่เจริญเติบโต 12. วัฏจักรชีวิตของพืชชนิดใดสัน้ ที่สุด ก. มะม่วง ข. มะพร้าว ค. กล้วย ง. ทุเรียน 54


ศึกษาชีวิตพืช 13. ข้อใดเป็นการเจริญเติบโตของพืชดอก ก. เมล็ด-ราก-ล�ำต้น-ใบ-ดอก-ผล ข. เมล็ด-ราก-ใบ-ล�ำต้น-ดอก-ผล ค. เมล็ด-ล�ำต้น-ราก-ใบ-ดอก-ผล ง. เมล็ด-ล�ำต้น-ราก-ใบ-ผล-ดอก 14. ข้อใดเป็นพืชมีดอก ก. มอส ข. ชบา ค. ยูคาริปตัส silver dollar ง. เฟิร์นสาย 15. พืชในข้อใดใช้ดอกในการสืบพันธุ์ ก. ผักกูด ข. เฟิร์น ค. มอส ง. กล้วยไม้ 16. ข้อใดเป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ก. ล�ำต้นเป็นเถาเลื้อย ข. มีเส้นใบเรียงแบบขนาน ค. มีรากแก้ว ง. มีใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ด 1 คู่

55


แบบทดสอบหลังเรียน

17. ลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่เป็นอย่างไร ก. มีรากแก้ว ข. มีเส้นใบเรียงขนานกัน ค. มีกลีบดอก 3 กลีบ ง. ล�ำต้นเจริญออกทางด้านข้างไม่ได้ 18. พืชในข้อใดเป็นพืชดอกที่เป็นพืชใบ เลี้ยงเดี่ยว ก. มะพร้าว มะม่วง ไผ่ ข. มะม่วง ไผ่ ข้าว ค. ไผ่ ข้าว อ้อย ง. ข้าว อ้อย หูกวาง 19. ชาญชัยจัดกลุ่มพืชได้ดังนี้ กลุ่ม 1 ข้าว ไผ่ มะพร้าว กลุ่ม 2 ชมพู่ ขนุน ทุเรียน อยากทราบว่า เขาใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่ม ก. พืชขนาดเล็ก – พืชขนาดใหญ่ ข. พืชไม่มดี อก – พืชมีดอก ค. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว – พืชใบเลี้ยงคู่ ง. พืชไม่มผี ล – พืชมีผล

56


ศึกษาชีวิตพืช 20. ชาติพบพืชชนิดหนึ่ง ดอกมี 6 กลีบ ใบยาวเรียว เส้นใบขนานกัน สุชาติควรจัดกลุ่มพืชชนิดนี้อยู่ในข้อใด ก. พืชไม่มีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ข. พืชไม่มีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ ค. พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ง. พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 1. ก 6. ค 11.ก 16.ข

2. ข 7. ง 12.ค 17.ก

3. ค 8. ก 13.ก 18.ง

4. ง 9. ข 14.ข 19.ค

5. ง 10. ข 15.ง 20.ค

57


บรรณานุกรม ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ. (2555). ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ�ำกัด.1 วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ส�ำนัก. (2552).ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.1 ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5. พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด. ศิริรัตน์ วงศ์ศิริ และคณะ. (2552). คู่มือครู ใช้ประกอบการสอนร่วมกับ


หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 5. พิมพ์ครั้งที่ 14. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด. ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.สถาบัน. )2547(.หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. 1 พิมพ์ครัง้ ที่ 1: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.สถาบัน. )2547(.คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5. พิมพ์ครั้งที่ 1: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. (2551). แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ วิทยาศาสตร์ ป. 5. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทะบุรี: บริษัทไทยร่มเกล้า จ�ำกัด.


Plant Study  

Electronic book "Plant Study"