Page 1

DESIGN MANUAL


คู่มือประกอบการออกแบบ ร้านนมโจ จัดทำ�โดย น.ส.วราลี ตะวันธรงค์ 04540087

REBRANDING

DESIGN MANUAL


CONTENT สารบัญ ที่มาของโครงการ 4 Design brief 5 Logo 7 Logo usage 8 Logo color 9 Namecard 10 Uniform 11 cafe design 11 Menu 12 Packaging 14 Event&Advertising 17


ที่มาของโครงการ ร้านนมโจ เป็น ร้านขาย ขนมปังปิง้ นมสด และเครือ่ งดืม่ ต่ า งๆที่ เ ปิ ด ทำ � การ มาได้ไม่นาน โดยเริม่ แรกเดิ ม ที มี เ พี ย งแค่ สาขาเดียว เป็นร้าน รถเข็ น เล็ ก ๆตั้ ง อยู่ ที่ 109 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้ า พ่ อ เสื อ เขตพระนครพระนคร , 10200

ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารขยาย ร้านให้มีที่นั่งและมีความ สะดวกสบายมากขึ้ น โดยได้เพิ่มอีกหนึ่งสาขา ใกล้ๆกัน เป็นห้องแถว ติดแอร์

ร้านนมโจเป็นร้านที่เริ่ม เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว เพราะ อาหารอร่อย ราคาไม่แพง และ ที่สำ�คัญคือความเป็นกันเอง ความนิ ย มในร้ า นนม โจมากขึ้นเรื่อยๆ และจากที่ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ร้ า นนี้ ม าได้ พ บ ว่าร้านนมโจ ยังไม่มีอัตลักษณ์ ของตนที่ชัดเจน เป็นเหตุหนึ่ง ที่ทำ�ให้ร้านเป็นที่จดจำ�ได้ยาก

ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ข้ า ง ต้ น ทั้ ง หมดทำ � ให้ ดิ ฉั น คิ ด ว่ า ร้ า น นมโจควรได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มีความชัดเจน ทันสมัยขึ้น เสนอและคงความเป็นมิตร ให้ กับกลุ่มลูกค้าได้เห็น นอกจาก นี้ยังจะเพิ่ม กิจกรรมส่งเสริม การขายต่างๆ เพื่อเพิ่มกลุ่ม เป้าหมาย

4


DESIGN BRIEF ข้อมูลร้าน Background

-ร้านนมโจจำ�หน่าย ขนมปังปิ้ง นมสด และ เครื่องดื่มต่างๆ -ร้านนมโจมีสองสาขาเปิดจันทร์-เสาร์ เวลา 14.00 - 22.30 น.

ข้อดี -ร้านนมโจตั้งอยู่ในทำ�เลที่ดี อยู่ริมถนนหาง่าย และยังตั้งอยู่ใหล้แหล่งท่องเที่ยว สำ�คัญต่างๆทำ�ให้มีลูกค้าทั้งคนไทย และ ชาวต่างชาติด้วย -อาหารและเครื่องดื่มของร้านมีราคาไม่แพง -จุดเด่นของร้านนมโจคือความเป็นกันเอง ข้อเสีย -ร้านนมโจเป็นร้านที่เปิดมาไม่นานมาก -อัตลักษณ์ของร้านยังไม่มีความโดดเด่น ชัดเจน -แม้ว่าร้านนมโจจะตั้งอยู่ในทำ� เลที่ดีติดถนน แต่ก็มีร้านที่ขายสินค้าชนิดเดียวกัน อยู่ในละแวกนั้นด้วย -ยังมีเมนูอาหารไม่มากเท่ากับร้านอื่นๆ ปัญหาการออกแบบ Problem ร้านนมโจ เปิดทำ�การมาไม่นานนัก แต่ก็พร้อมที่พัฒนาและขยายธุรกิจด้วยความที่เป็น ร้านที่เริ่มจากทำ�กันในครอบครัวจึงไม่ได้เน้นเรื่องการออกแบบอัตลักษณ์ หรือ ทำ�การตลาดที่ ดีนัก ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่าที่ควร ด้วยลักษณะของร้านในตอนนี้ ทำ�ให้กลุ่มลูกค้า ยังไม่กว้างมากนัก และด้วยภาพลักษณ์ของร้านที่ตั้งใจให้ดูเป็นกันเองแต่ยังดูเชยๆ อยู่บ้าง 5


DESIGN BRIEF วัตถุประสงค์ของการออกแบบ Objective -ปรับปรุงอัตลักษณ์ของร้านนมโจให้ดูทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของ ความเป็นกันเองไว้ด้วย -ปรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขาย -ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เข้ากันกับอัตลักษณ์ของร้าน -ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับร้าน -ปรับเพิ่มเวลาทำ� การให้เปิดในช่วงเช้าด้วยเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย Target group -บุคคลทั่วไป ผู้ชอบทานของหวาน ขนมปัง นมสด -กลุ่มคนที่นอนดึก -(เพิ่ม) นักเรียน นักศึกษา หรือ คนทำ�งานที่ตื่นเช้า แนวทางการพัฒนา พัฒนาร้านนมโจให้เป็นร้านที่มีความทันสมัย เป็นกันเอง เป็นร้านที่เหมาะแก่การ มานั่งพัก ดับร้อน หรือ นั่งคุยกัน ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ

6


LOGO เครื่องหมายการค้า

การปรับปรุงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของร้านนม โจ ของเดิมจะเป็นรูปวัวทั้งตัว ข้างๆจะ เป็นชื่อร้านนมโจ เนื่องจากร้านนมโจยังไม่ได้เป็นที่ จดจำ�ในด้านของโลโก้มากนัก จึงคิดว่า ควรจะทำ � อะไรให้ แ ปลกใหม่ ไ ด้ มี ก ารตั ด ทอนให้มากขึ้นจากรูปของวัวทั้งตัว ก็ ให้เหลือแค่รูปหน้าของวัว ส่วนคำ�ว่านม โจ ก็ได้ทำ�การเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษ เพราะต้องการให้มีความเป็นสากล เพื่อ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตัวอักษรในโลโก้นี้ ถูกดัดแปลงมาจากรูป แบบตัวอักษร “Zag Bold “ 7


LOGO USAGE การใช้งาน เครื่องหมายการค้า องค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์

อักษรเฉพาะ

โลโก้ร้านนมโจมีองค์ประกอบอยู่ สองส่ ว นคื อ สั ญ ลั ก ษของร้ า น ที่ เ ป็ น รู ป หน้ า วั ว และอี ก ส่ ว นเป็ น อักษรเฉพาะชื่อร้าน ทั้ ง สองส่ ว นสามารถแยก ออกจากกันได้ตามความเหมาะสม กับการใช้งาน เช่นหากจะนำ�โลโก้ไปวางบนบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามกว้ า งมากกว่ า ความสู ง ก็ ค วรเลื อ กใช้ ส่ ว นใด ส่วนหนึ่ง

สีของโลโก้ สีของโลโก้ร้านนมโจสามารถใช้ได้ สามสี ที่มาจากสีหลักของร้านซึ่ง จะมีดังนี้

8


สีของโลโก้นี้สามารถนำ�ไปใช้ในงาน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมี เดียต่างๆโดยใช้ค่าสีตามนี้

For website

For pinting

RGB : 88/140/201 HEX : #598CC9

CMYK: 68 /38 /0 /0

For website

For pinting

RGB : 135/171/271 HEX : #94b5de

CMYK: 46/21 /2/0

For website

For pinting

RGB : 35/43/51 HEX : #2b3035

CMYK: 77/64/54 /64

9


NAMECARD นามบัตรและบัตรสะสม แต้มแบบเดิม

นามบัตร แต่เดิมของร้าน นมโจยั ง มี ลั ก ษณะเชยๆ อยู่ บ้ า งการเปลี่ ย นอั ต ลั ก ษณืของร้านจึงจำ�เป็นต้อง เปลี่ ย นแบบนามบั ต รใหม่ โดยในนามบั ต รประกอบ ไปด้ ว ยข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ แผนที่ แ สดงตำ � แหน่ ง ของ ร้านทั้งสองสาขา

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ไ ด้ เ พิ่ ม ใ ห้ น า ม บั ต ร นี้ เ ป็ น ทั้ ง นามบั ต รที่ บ อกข้ อ การ ติ ด ต่ อ ของร้ า นและยั ง เป็นการ์ดสะสมแต้มไปใน ตัวอีกด้วย เพื่อลดค่าใช้ จ่าย ส่ ว นของบั ต รสะสมแต้ ม จะใช้ตราประทับ stamp เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องร้ า น รูปวัว

10


UNIFORM พนักงานในร้านจะต้องใส่ผ้ากัน เปื้อนโดยเลือกได้ทั้งสองสี และ เสื้อที่สวมควรเป็นสีขาว

CAFE DESIGN

ภาพจำ�ลองร้านนมโจ โดยยัง คงโต๊ะกับเก้าอี้เอาไว้ ปรับสีหน้า ร้าน และ ภายในร้านให้เป็นไป ตามสีอัตลักษณ์ของร้าน ทำ�ที่ จอดจักรยานหน้าร้าน 11


MENU

เมนูของร้านทำ�ออกมาสไตล์สบายๆ รูปเล่นทุกหน้า ไม่เหมือนกัน ขนาดไม่เท่ากัน และ ในแต่ละเล่มอาจ จะใช้กระดาษต่างๆกันด้วย 12


13


PACKAGING บรรจุภัณฑ์

1.ถาดใส่ขนมปัง เป็นกระดาษ พิมพ์สีมีสองแบบ

pattern

14


2. แก้วน้ำ� ร้อน/เย็น แก้วสำ�หรับใส่เครื่องดื่มจากเดิม ร้านนมโจ ไม่ได้มีการนำ�แก้วร้อนแบบซื้อกลับ ดิฉันเลย ได้เพิ่มขึ้นมา เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้า สำ� หรับผู้ที่อยากซื้อกาแฟ หรือ เครื่องดื่ม ร้อนใดๆนำ� ปฝากผูู้อื่น หรือ กิเนองด้วยว ตัวแก้วทำ�มาจากกระดาษการเป็นกระ ดาษ พิมพ์สีมีสองแบบ

ปลอกคอแก้วร้อน เพื่อความ สะดวดในการถือ เป็นกระดาษ สีน้ำ�ตาล พิมพ์ลายสัญลักษณ์ วัวของร้าน และทำ�ทำ�เครื่อง หมายว่าภายในแก้วเป็นเครื่อง ดื่มชนิดใด

15


3. เครื่องดื่มชนิดขวดแแก้ว เริ่มแรกร้านนมโจยังไม่มีการให้ความใส่ใจกับการซื้อ สินค้ากลับมากนัก ดิฉันจึงได้คิดเพิ่มสินค้าให้กับร้าน โดยการนำ�เครื่องดื่มที่มีอยู่แล้วมาใส่ขวด โดยจะมี นม สด, กาแฟ, ชาเย็น และ นมเย็น เป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้า ที่อยากจะซื้อกลับเป็นของฝากหรือทานเอง ตัวขวดเป็นแก้ว พิมลายแบบเดียวกันคือโลโก้แบบเต็ม ทำ�มาจากกระดาษการเป็นกระดาษ พิมพ์สีมีสองแบบ

16


EVENT & ADVERTISING Application แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์ มือถือ เป็นอีกหนึ่งทาง เลื อ กให้ กั บ ลู ก ค้ า ร้ า นนม โจ ที่กลัวว่าจะทำ�บัตรสะสม แต้มหาย โดยการสะสม แต้มแบบออนไลน์ได้ เพียง แค่ เ มื่ อ ลู ก ค้ า ซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม หนี่ ง แก้ ว ก็ บ อกพนั ก งาน พนักงานก็จะนำ� QR code ของทางร้านมาให้ สแกน

17


18 POSTER


PROMOTION

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย Happy hour สำ�หรับผู้ที่ชอบดื่มนมโดยเฉพาะ 19

nomjoe(rebrand) design manual 2014  
nomjoe(rebrand) design manual 2014  

2014

Advertisement