Page 1

ปลาโลมากับสิ งโต ปลาโลมากับสิ งโตได้ตกลงเป็ นเพื่อนร่ วมเป็ นร่ วมตายต่อกัน ครั้นวันหนึ่งสิ งโตมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับควายป่ าจนถึงขั้นต่อสู้กนั สิ งโตจึงวิ่งมาที่ชายหาดเเล้วร้องว่า "โลมาเพื่อนยาก ถึงคราวที่ท่านต้องทำาตามสัญญาเเล้ว ไปช่วยข้าสู้กบั ควายป่ าด้วยเถิด" เเต่ปลาโลมาต้องปฏิเสธเพราะไม่สามารถขึ้นมาบนบกได้ เเม้วา่ มีนาใจอยากจะช่ ้ำ วยมิตรสหาย เพียงใดก็ตาม "โธ่เอ๋ ย! ปลาโลมาเพื่อนทรยศ ไม่สมกับเป็ นเจ้าเเห่งทะเลเลย" สิ งโตบ่นว่าเพื่อนร่ วมสาบาน ปลาโลมาจึงว่า ำ ะสิ ขึ้นบกไปเเล้วข้าก็ทาำ อะไรไม่ได้ ทำาไมท่านไม่เข้าใจเลย" "ก็เพราะข้าเป็ นใหญ่ในน้าน่

นิทานเรื่ องนี้ สอนให้รู้วา่ "จะขอให้ใครช่วย ควรดูความถนัด

ปลาโลมากับสิงโต  

นิทานอิสปสนุกสนาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you