Page 1

NEWS:

KunsAND & ARTS Vermaak: LIFESTYLE:

SPORT:

RAG 2018 ends with

Registration Fee vs. Eerstejaar Registration Free - 3

NWU verloor finaal Varsity rugbyteen TUKS - 11 16

Schalk a bang - 6 Bezuidenhout -8

vryheid - 2

0

88 Februarie 2018 Maart 2018 WAPAD® IS DIE STUDENTEKOERANT VAN DIE NWU-POTCHEFSTROOMKAMPUS

LEES JOU KAMPUS JAARGANG 72

TEL: ( 018 ) 299 2875

WAPAD@NWU.AC.ZA

FOTO: TIAN DU PREEZ

Koshuisdrag kommunikasie skok KSR was nie bewus van enige klagtes nie

foto: jene liebenburg

NWU Medical School: The time has come Dennis Delport

@Dennisdelport Alet Janse van Rensburg & Jené Liebenberg @aletjvrensburg @NEkiee

P

rof Dan Kgwadi, Visekanselier aan die Noordwes-Universiteit (NWU), se skokaankondiging tydens R&O rakende koshuisdrag s the North-West University wasSchool onverwags en daarProfessionals was geen for Health kommunikasie met studenteleiers a rumor, a wish or a reality? en koshuise vooraf nie. Net nóg ’n geval This is the question Professor van waar die NWU nie sy studente Refilwe Phaswana-Mafuya, deputyse stemme aanhoor nie. vice-chancellor for research and Wapad verneem reeds at op 19 innovation, asked dat the daar audience Januarie vanjaar ’n vergadering onder the second public lecture in the die Universiteitsbestuur plaasgevind North-West University’s Research het waar daar besluit was dat daar and Innovation Seminar Series. onmiddellike aanpassings gemaak “What I like about this series of moet word tot die R&O-program public lectures is that theontvang audience na afloop van klagtes wat members range from students, is. Studenteleiers is egter eers op 20 members committees andhierdie Januarie inofkennis gestel van members of management,” said besluit en die aanpassings was reeds Professor Dan op Kgwadi, Vicevan toepassing koshuise. Volgens Chancellor of voorsitter the North-West Jacques Hugo, van die

I

Studentekampusraad (KSR) op die NWU se Potchefstroomkampus, weet die KSR tot op hede nie vanwaar University. Kgwadi why hierdie klagtes gekomquestioned het of wat die other universities have inhoud daarvan is nie, hymedical verneem wel schools butenkele the more developed dat dit net individuele gevalle NWU doesisnot. was . “Daar net gesê die klagtes Also inhet attendance shed bestaan,” Hugo gesê.toHy vertel light ondat the subject verder daar geen matter klagtes were op die Klagteen Gedagtelyn is nie, and maar dat Professors Wieland Gevers dié enkeleRobinson. klagtes direk aan die Andrew Gevers hasVisiekanselier uitgemaak over was. a Lifetime won the Individual Die dokument watthe aanNational Award awarded by studenteleiers uitgestuur was, se Science and Technology Forum voorwoord het verwys na sekere and is still actively involved in praktyke nieimpressive die NWU-strategie research wat at the age of bevorder of aan toepaslike beleide, 80. Robinson is a public health reëls en regulasies voldoen nie. physician and is currently an Die dokument het agt bepalings extraordinary professor at the verskaf waaraan voldoen moes NWUAl at hierdie the Potchefstroom word. bepalings wascampus. reeds “I’m very enthusiastic and I geïmplementeer deur koshuise commend thedrie university for this behalwe punt van die dokument initiative. knowhet: it does require wat as volgI gelei “koshuisuniforms further processing andna-ure approval, moet slegs gedra word (na but I honestly that weenhave 17:00), behalwebelieve koshuishoede all the keywat ingredients for success -rugsakke reeds aangeskaf was.” in Die the NWU enterprise,” saidopGevers. het egter die aand

Het jy nuus? Stuur ’n epos aan wapad@nwu.ac.za

Wapad

van 22 Januarie die geleentheid aan KSR-lede en koshuis primari gebied om hul misnoeë teenoor die NWUThe project plan shows theteNWU bestuur te bespreek en vrae rig. already has specialised centres, a Louis Jacobs, woordvoerder van die broad spread of disciplines and NWU, het bevestig dat koshuise wel the appropriate orientation forbetrek eers op die bogenoemde datum the implementation the plan. was by die proses. Na of afloop van Initially,vyftwo will be used hierdie urecampuses lange vergadering is daar sekere aanpassings gemaak tot for the medical program (Mafikeng die van die bogenoemde andbewoording Potchefstroom) with the third punt driedevelopment. en was dit baie duidelik dat for later dieThis punte wat geopper wastraining deur die course will offer studente, nie onderStudents die aandag van die with a difference. will Universiteitsbestuur was toe hulle be placed in one of ten hospitals die besluit geneem het sonder studente and clinics in their first year of se insette nie. studies. Thereafter selection will Wapad het op 15 September 2017 take place for the following five berig: “Studente kan gerus voel. Die years of education based on their koshuiskleure of name sal nie verander competency during thevan firstprof year, nie,” dít was die woorde Rikus not only matric results. Fick, direkteur van studentelewe aan NWU needs a medical die“The NWU se Potchefstroomkampus. school that is in not build on the Daar was ook 2017 groot oproer old Eurocentric model.toe It should onder koshuisinwoners gerugte die be Afrocentric, decolonialized rondte gedoen het dat koshuiskleure andname community oriented. very het en gaan verander. DieANWU detailed business plan has been toe ’n SMS aan studente uitgestuur

@NWUWapad

wat hierdie gerugte ontken het. “Die KSR se beginselpunt oor hierdie saak is as daar werklik ’n developedisand has alreadydan been probleem op grondvlak, sal die submitted to thevlak Department of by leiers op daardie betrek word Higher Education and Training in die oplossing van daardie probleem July The business plandaardie has en nie2017. deel gemaak word van taken intonie. account themoontlik distributed probleem Dit is nie vir campus, decentralized model and hierdie kampus se studenteleiers om saam bou aan die eenheid van ons otherteexamples of decentralized universiteit indien dieinstudenteleiers health training like Canada and met agterdog hanteer wordthey nie,”are het British Columbia where Hugo doinggesê. this distributed learning.” Die hetRobinson tog by dieexplained, ThisNWU is why, bogenoemde vergadering ’n there will not be a Medical onderneming aan studente gegee School building like the Groote dat daar nie in die toekoms besluite Schuur found at the University gemaak sal word wat direk van of Cape Town. There is sufficient toepassing is op studente, sonder dat infrastructure to start with. studenteleiers betrek word by die Ideally, the NWU wants besluitnemingsproses nie. to produce 1000 health professionals Dit is egter nie die eerste keer dat a year, making use of die NWU sy studente sethe stemme decentralised programme. ignoreer en afskiet nie. Op 23The NWU is planning November 2017 hettodiemake raaduse die of the University voorlegging vanof ’n Pretoria’s nuwe pers AITA NWU application Dít to support thedaar distance goedgekeur. kom nadat ’n learning. konsultasieproses plaasgevind het

@NWUWapad

waar studente kon stem vir ’n nuwe unitêre kleur. Die konsultasieproses se meederheidsuitslag was 64% vir Theuniversiteitskleure purpose of this model is to die ou met swart thekleur. shortage asaddress ’n unitêre “Onsofis doctors nie teen per percentage notwyse onlyenin die kleur nie, population ons is teen die the North West province but also proses hoe hierdie besluit geneem is. in South Hoe kanAfrica. jy voortgaan met ’n besluit Professor as 64% van jouRefilwe studentePhaswananie saamstem nie? Dit dui juis daarop dit nie die Mafuya could not givedata clear regte besluit is what nie enthe deur dit te doen answer as to language of loop ’n universiteit diebut gevaar om sy instruction will be, insisted that studente te verloor,” Hugo gesê. the university has het a language policy. Hugo ook of dieexperts volgende Withwil thegraag support like aan studente sê “dit is die KSR se Professors Wieland Gevers and mandaat die studente stem Andrewdat Robinson, thisse initiative gehoor word. Dit is dus belangrik dat has no choice but to be successful. jy jou stem in hierdie tyd laat hoor. The North-West University is more Ons wil weet wat is ons studente than willing and capable to make se gevoel oor die algemeen, deel dit this proposal a reality.platforms en gerus op die toepaslike gesels met ons oor sosiale media. Ons verteenwoordig jou en wil graag weet hoe jy voel.” Dit blyk dus dat gerugte op die NWU nie meer net gerugte is nie – maar tog die realiteit.


Nuus 8 Maart 2018

2 Wapad

Van ‘Mamma mag ek?’ na ‘Ma ek gaan.’ Lisa van Rooyen @lisavanrooyen16

D

ie sprong vir eerstejaars vanaf die ‘mamma mag ek’ na die ‘mamma ek gaan’ fase mag dalk vir sommiges te oorweldigend wees. Nie net beteken vryheid dat jy jou eie besluite kan neem nie, maar ook dat jy jouself kan wees sonder om gedwing te word om jouself te verander.

Ek kan erken die vryheid is baie oorweldigend. foto: tian du preez

Suzette Truter, joernalis van

Sarie, meen dat eerstejaarstudente

die studentelewe kan geniet,

“sonder om oorboord te gaan”. Sy vertel verder dat eerstejaars heeltemal oud genoeg is om nou hul eie besluite te kan neem en om met die gevolge daarvan saam te leef.

Ilahn Ungerer, ’n eerstejaarstudent in BA taal- en literatuurstudie, bieg dat hy die vryheid geniet. “Ek kan vir die eerste keer werklik ervaar wat

vryheid is. Ek kan wees wie ek wil wees,” vertel Ungerer. Vir alle eerstejaarstudente is die sprong van hoërskool na universiteit ’n groot een. Byna

elkeen se ervaring sal verskillend wees van die ander een s’n. Ja, daar is baie wie die vryheid geniet, maar vir ander is dit ’n reuse aanpassing veral in die eerste semester. Nog ’n uitdaging vir eerstejaarstudente is die sogenaamde new found freedom. Dit behels dat jy moet leer hoe om jou tyd te bestuur, veral noudat mamma nie meer daar is om jou soggens wakker te maak nie. Dit is uiters belangrik dat jy ’n balans sal vind tussen werkstye, klastye en Bourbons. “Ek kan erken die vryheid is baie oorweldigend,” vertel Nikki van Eijk, ’n eerstejaarstudent in BA sielkunde en tale. Sy erken dat dit moeilik was, maar dat tydsbestuur van kardinale belang is. “Die vryheid het my selfdissipline geleer,” erken sy. Sy vertel verder dat sy in die afgelope twee maande wat sy deel is van die NWU, meer oor haarself geleer het as wat sy het in haar hoërskool loopbaan. Dit blyk daarom dat tydsbestuur ’n groot kommer is vir eerstejaars. Goeie tydsbestuur is daarom die kernpunt om ’n balans te handhaaf sodat die nuwe vryheid terselfdertyd geniet en verantwoordelik hanteer kan word.

Veritas resident lends helping hands for women Umamah Bakharia @its_umamahb

An initiative called Stand up for girls was recently formed and aims to benefit girls in rural areas around Potchefstroom that cannot afford sanitary products. The brain behind this brilliant concept, Tshlofelo Ngwescaue, a first-year student studying education and residing at the Veritas Mens hostel vamped

this initiative along with the help of Frans Malai from the SJGD and Coetzee Smith the prim from the Veritas men hostel as well as fellow undergraduate student and friend Ivan Mputhi. The idea was formed when Ngwescaue scrolled through his Facebook timeline and saw a post which emphasized that women need to buy sanitary products but that condoms are for free. Ngwescaue said that the post touched his heart. “I had discussions with my primarius at the hostel that I’m part of and asked how I can help

out. We came up with the initiative of Stand up for girls which will satisfy their needs without them having to pay a cent for products that are a necessity,” he said. Let us show our support to this beneficial project by dropping off our share of sanitary products at the Veritas Mens hostel, which will later be distributed to the Ikageng region.

photo: schené meyer


8 Maart 2018

Nuus

Where’s the budget for free education?

Wapad

3

Dennis Delport @Dennisdelport

O

n 16 December 2017 former president of South Africa Jacob Zuma announced free higher education for poor and working class students. The announcement came as a surprise to political observers as no clear funding plan for higher education students has been established. The government defines poor and working class students as those coming from households with a combined annual income of up to R350 000. Only South African students starting their first year in 2018 would qualify. In a statement released by Zuma he further explained the extent of the plan, “fully subsidised full cost of study will include Tuition Fee, Prescribed Study Material, Meals, Accommodation and/or Transport.” After Zuma dropped the bombshell to national media, many citizens were left puzzled as to where the money would come from as South Africa was already operating with a budget deficit. There were a few possible options,

photo: itweb

the first one and most likely was that the government would take on the full burden which would further increase the South African budget deficit. To counter the increased spending, taxes would need to be raised along with an increased fuel levy. Under this plan the everyday cost of life for the average citizen would increase in order to fund the prospective students.

The other option was that each university would need to accommodate the enrolled students from their own budget surplus. According to a KPMG audit of the finances of the NWU for the 2016 financial year, the NWU had a budget surplus of R281 021 711. That’s more than two hundred and eighty-one million rand.

Unfortunately, it is unclear at this stage what it would cost the university to support the students out of its own pocket. It is clear that this option would not be sustainable as not only would the university be providing free education but would also need to support students with other aspects such as provision of study materials. 2018 has already seen budget cuts

at the NWU, in some faculties such as humanities tutorials which is a supplementary style class have been removed. There were nationwide fears that South Africa cannot afford free education yet, while it is too early to draw conclusions on the success of this decision, what we can observe so far is that a frugal future lies ahead for nationwide universities.

Insleep kompeteer vir spogkafeetitel op die Bult Annami den Heyer @Annami87399366

Die Insleep supermark op die Bult sal vir seker sy man kan staan in die boksgeveg teen die swaargewigkampioen van kafees – Varsity Café. Dít is te danke aan die sakeman en ook nuwe eienaar van Insleep, David Gomes, wat diep in sy sakke gegrou het om van InSleep ’n spogkafee te maak. Die vraag is egter – watter een verkies jy? Gomes meen dat dit tyd was vir ontwikkeling en verandering, terwyl Varsity Café steeds vasklou aan sy wenresep wat sy spiere reeds 14 jaar gelede laat begin bult het. “InSleep se nuwe beeld moet gereelde kliënte nie afskrik nie, baie

FOTO’s: lisa van rooyen

van die resepte is aangepas, maar die bekende topverkopers is dieselfde,” het Gomes aan Wapad gesê. Pizza is ook bygevoeg tot InSleep se spyskaart. Nuwe personeel het ook by van die ou gesigte aangesluit. “Kliënte was nuuskierig om die nuwe beeld te sien en binne die eerste twee dae was daar oor die 2 000 kliënte wat ingestroom

het.” Afina Nulapo, kassier asook oudpersoneellid, beskryf die bestuurder as “’n briljante bestuurder, maar die nuwe beeld is baie om in te neem en verg baie druk.” Varsity Café, ’n kafee wat al deel is van baie mense se lewens, het nie ’n nuwe beeld nie, maar die huidige

beeld bly steeds goed genoeg. Roseline Sekand, die bestuurder, werk al vir 8 jaar vir dié kafee en het gesê, “ek is steeds gelukkig met die salaris wat ek kry asook die manier waarop ek hanteer word deur die eienaar”. Na die insident van aanranding wat voor die kafee plaasgevind het, is hul sekuriteit opgegradeer, Sekand het

ook gesê, “daar is nou kameras buite die gebou, wat nie in die verlede daar was nie”. Die kwaliteit van die kos is goed en elkeen het sy gunsteling item op die spyskaart. Só persoon is Franco de Villiers wie se gunsteling item “vir seker die oliebolle” is. Hy is wel van mening dat die items te duur is vir die kwaliteit wat jy kry. Shawn van Niekerk, ’n tweedejaar BCom regte student meen dat hy nie van die lang rye tydens middagetes hou nie. Hy vertel verder dat dit blyk of die werknemers agter die bakkery toonbank ongeskik is en stadige diens lewer. Na miljoene se opknappings lyk InSleep na ’n gedugte teenstander. Maar die feit dat hy nie 24 uur ’n dag oop is nie, mag hom dalk net potjie. Aan die anderkant is Varsity Café se lang rye dalk sy slegtepunt. So wie gaan dit wees? Tyd sal leer.

Die toekoms van CANVAS: maak gereed vir ’n kunste-kampus Karlien Meiring @UpKarlien

Die jaarlikse CANVAS-inisiatief wat deur die Kampusstudenteraad Kunste (KSR:Kunste) geloods is, het hierdie jaar grense verbreed deur die kunswerke teen die Amfiteater se boonstebetonmure ten toon te stel . Die vraag is nou of die komende jare hierdie tendens sal navolg. Elizma Brits, sekretaresse van Kunsteraad het gesê CANVAS word aangebied om vir skilderkunstenaars op kampus die geleentheid te gee om hul talent te ontwikkel en dit met die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus te deel. “CANVAS is nie net ’n NWU-tradisie nie, maar skep ’n gees onder koshuise. Dit bied kultuuropvoeding in die milieu van kultuuraktiwiteite, ook vir

seniorstudente.” Oor die Kunsteraad se besluit om CANVAS hierdie jaar in die amfiteater te hou, moes die idee deur menigte kanale gaan vir goedkeuring. Die oorhoofse gevoel is dat dit gesien word as ’n merk wat studente kan agterlaat vir die toekoms. Arno Hollander, ondervoorsitter: Projekte van Kunste, voel hierdie jaar se CANVAS is uniek omdat dit studente nuwe waardering vir die amfiteater sal gee sorg dat studente die trappe tot bo sal uitklim om die kunswerke en verduidelikings te bestudeer. Kunste plaas hul hoop op die toekomstige Kunsteraad om in komende jare meer plekke op kampus – behalwe die duikweg – te identifiseer, om kunswerke uit te stal. Hollander het gesê: “Ongelukkig gaan daar ’n tyd kom wanneer ouer kunswerke toegeverf sal moet word om geleentheid vir die toekomstige studente te skep. Hierdie is onvermydelik. Dit is wel

die verantwoordelikheid van die studente-bestuur om kunswerke so lank as moontlik, behoue te laat bly. Ek glo daar sal 3-jaar intervalle plaasvind waar dit roteer tussen die Ingenieurswese-duikweg, WesKampus duikweg en die amfiteater. Elke CANVAS uitstalling van die verlede, kan in die Kunsteraad se argief opgespoor word. Die tendens onder studente om

hul “merk” in die vorm van name en boodskappe op kunswerke in die duikweg te los, word sterk ontmoedig. Brits het gesê: “Daar is kunstenaars vanuit elke koshuis wat hard gewerk het aan die ontwerp, beplanning en finale uitvoering van daardie kunswerke. Dus is dit nie regverdig om bo-oor dit te gaan krap nie, aangesien dit nie die platform is wat aan hulle gebied is nie.

Dus doen ons ’n beroep op die studente om nie die amfiteater se Kunswerke te bekrap nie, aangesien dit die beeld is wat verskaf word aan mense tydens, veral, opedag.” Die rede waarom daar nie planne in werking gestel word vir die herstel van die kunswerke in die duikweg nie, is omdat die Kunsteraad voel dat die studente steeds daarop sal skryf.

foto: Le-lanie ludick


Nuus

4 Wapad

Die volgende stap na ’n groener kampus

Kafeteria en die Bib, maar ek het nog nie iets soortgelyks elders op kampus gesien nie.” Hierdie asblikke, bedoel om rommel in kategorieë te sorteer, se doeltreffendheid kan egter gemeet word aan die verwaarloosde voorkoms en fisiese inhoud van die asblikke wat nie met die plakkers voorop geplak (as daar wel is), ooreenstem nie. Alhoewel Matos nie in ‘n posisie is om ’n vraag oor die beskikbare finansies vir die betrokke inisiatiewe te beantwoord nie, het hy vertroue dat dit ten volle ondersteun sal word, omdat dit baie voordelig sal wees vir alle belanghebbendes. Met AKSA se afgelope projek, Groen Week, is daar gepoog om bewustheid te kweek oor alle omgewingskwessies; en studente aan te moedig om aktief deel te neem aan die probleemoplossing daarvan. Die AKSA-komitee verwag van studente om meer bewus te wees van die rol wat hulle speel in die samelewing, krities te wees oor die gevolge van besoedeling en ook met innoverende idees vorendag te kom, wat progressief is in die bekamping van praktyke wat nie omgewingsvriendelik is nie, en sodoende ’n groen leefstyl te bevorder.

Karlien Meiring @UpKarlien

D

ie omgewingsvriendelikheid van die NoordwesUniversiteit (NWU) se Potchefstroomkampus word bevraagteken met ’n skynbare afwesigheid van effektiewe sisteme in plek vir herwinning. Paul Pistono, visepresident van Waste Management se openbare sektor, wat saam met universiteite werk om herwinnings- en afvalverminderingsprogramme te implementeer, het gesê voordele vir universiteite strek verder as geld. “’n Universiteit met ’n ernstige herwinningsprogram kan sy handelsmerk verhoog, navorsingsbefondsing vermeerder, positiewe openbare betrekkinge genereer, en studente sowel as donasies lok,” het Pistono gesê. Volgens Mário Matos, voorsitter van KSR: Aktuele Sake (AKSA) is ons kampus goed op dreef na die ideale stand van omgewingsvriendelikheid, maar dat daar ruimte is vir

FOTO: CHANE JONKER

verbetering. “Daar word talle pogings aangewend om ’n groen leefstyl te handhaaf: die Studentesentrum wat die verpakking van sekere produkte aangepas het, verskeie fakulteite wat aan herwinningsprojekte deelneem, koshuise wat herwinning as volhoubare projekte aanpak, die bome wat op die JOOLplaas geplant is en die

deurlopende moeite wat gedoen word om dit te bewaar.” “Ek hou ook baie van die sigarethouer inisiatief, en die herwinningsasblikke wat op kampus is. Ek doen wel ‘n beroep op bestuur om dit te oorweeg om hierdie asblikke by meer plekke op kampus op te sit en selfs ook in koshuise en fakulteite om die volhoubaarheid hiervan te

8 Maart 2018

verseker.” Op die vraag of dié kampus dit vir studente maklik maak om hulle rol in die herwinningsproses te speel, is daar soeke na meer infrastruktuur. Lené Cronjé, ‘n eerstejaar in BSc fisiologie en plantkunde, het gesê: ”Ek weet van asblikke (bedoel vir herwinning) voor die Klipoog

Meneer op die sportveld en in die klaskamer . Alet Janse van Rensburg @aletjvrensburg

Louis Janse van Rensburg is ’n onderwyser by Hoërskool Ferdinand Postma, maar meeste NWU-Pukke sal hom ken as “Meneer” wat die seremoniemeester by Varsity Sports aangeleenthede is. Louis vertel dat hy eintlik al ’n Potchefstromer is – al het hy in Mosselbaai grootgeword. Hy het in 2006 Potchefstroom toe gekom om BA kommunikasie te studeer. Nadat hy sy BA kommunikasiegraad gekry het, het hy twee jaar tale studeer en uiteindelik ’n onderwyser geword. “Ek het baie lank geswot, maar

ek sal studente nie aanraai om so lank te swot nie. Ek was ook ’n rukkie in Heimat, maar die koshuislewe was nooit vir my nie. Daarom het ek meeste van my pelle in die kommunikasie-departement gemaak. Ek was selfs deel van die band – ekhouvanjou, okay!” Louis het al dié groep se besprekings hanteer, maar werk deesdae onder die produksiemaatskappy “Meneer” wat ook besprekings, vir onder andere Bouwer Bosch, hanteer. Die maatskappy reël seremonieleiers vir funksies maar werk ook aan korporatiewe ontwerp en handelsname. Dis dan ook sy seromoniemeester persona. “Meneer is die brand. Die ou wat raas en seker maak dat almal lekker kuier by die sport. Eintlik is ek skaam in ’n kleiner groep, maar voor

Student maan voetgangers Alet Janse van Rensburg @aletjvrensburg

’n Student aan die NoordwesUniversiteit (NWU) het ’n gevoel van magteloosheid ervaar toe ’n rooi kar haar raakgery het op die voetgangersoorgang tussen die Friendly Grocer en die hoek waarop Minjonet geleë is. Die insident het op 23 Februarie gebeur, maar die student het dit nie aangemeld nie omdat sy onseker was oor “wat presies die voorval nou eintlik was”. Die bestuurder het ongeveer 13:00 uit Meyerstraat regs gedraai in Hoffmanstraat in, waar hy toe die student liggies gestamp het terwyl sy die pad oorgesteek het op die voetoorgang. “Ek kan nie sê ek was in ’n ongeluk nie, want ek is nie regtig beseer nie. Dis moeilik om te verduidelik wat presies gebeur het, maar ek dink ek moet definitief mense bewus maak daarvan, want dit kon so lelik uitgedraai het,” het die student wat

verkies om anoniem te bly aan Wapad vertel. Die student sê die hele insident het vir haar nie langer as tien sekondes gevoel nie en dat sy dadelik na haar koshuis toe is waar sy eers tot verhaal gekom het. Sy kon glad nie onthou hoe die bestuurder gelyk het en of daar passasiers in die kar was nie. Net dat dit ’n klein rooi kar was. “Mens besef nie die impak waarmee ’n kar mens tref nie. ’n Voetganger is regtig weerloos teen ’n kar. Ek is baie dankbaar dat dit nie erger was nie en dat ek vinnig genoeg uit die pad gekom het om nie ernstige beserings op te doen nie.” Die saak gaan vir die student lankal nie meer daaroor om die bestuurder op te spoor nie, alhoewel sy teleurgesteld was dat hy nie eers gestop het om uit te vind wat gebeur het nie. “Ek besef nou eers hoe gevaarlik die oorgange is, nou dat iets met my gebeur het. Studente moet regtig versigtig wees – selfs op die sebrastrepe waar voetgangers eintlik veilig behoort te voel.”

duisende mense kan ek dans en my naam gat maak.” Louis waardeer die geleentheid om van ekhouvanjou, okay! oor te skakel na iemand wat sportmal is. Hy geniet ook die feit dat hy baie tussen studente is. Dit hou hom ingelig oor kampussake, terwyl hy iets doen wat hy geniet. “Van die mees interessante werk wat ek al gedoen het is om die master of ceremony te wees by ’n kindermodeparade. Dit was insane, want al die kinders was laat en toe moes ek die gehoor vir baie lank besig hou. Die ander ding was toe ’n paartjie verloof geraak het (19 Januarie) by die Varsity Cup. Ek was so op my senuwees, want daar was so baie goed wat verkeerd kon loop. Darem het die meisie dit gelove en ek is baie bly ek kon deel wees van iets so spesiaal.”

FOTO: FACEBOOK

NWU learning goes the distance Jené Liebenberg @NEkiee

The North-West University’s (NWU) distance learning programmes sit in a cool 2nd place when it comes to the biggest distance learning universities in South Africa. No1? You guessed right – Unisa. The NWU’s distance learning programmes were established in 2012. The programmes offered include nursing, teaching, theology, policing practice, BSc in information technology and Preparatory Programmes. The distance learning programme has 65 whiteboard centres across not only South Africa but Southern Africa, including Botswana and Namibia. The centres in South Africa stretch as wide as Queens Town in Eastern Cape and Tzaneen in Limpopo. The centres are split up into general, nursing and education centres. The contact sessions are provided through the whiteboard centres.

The Potchefstroom campus has the most distance learners, with 29 568 students in 2017 (figures not finalised). These are mostly education students, according to the statistics found on the NWU website. The Vaal Triangle and Mafikeng have considerably less distance learners, with 802 at Vaal and 406 students at Mafikeng. The distance learners make up for up to 42% of the North-West University’s total students. Students can apply to study

through the distance learning programme at any time, but there are limits as to the amount of time the student has to obtain their qualification which consists of a certain number of assessments that have to be completed within the stipulated time. Distance learning students are supported through multi-media resources loaded onto the distance learning website, including video resources and tutorial notes.

GRAPHIC: NORTH WEST UNIVERSITY


8 Maart 2018

Nuus

Interkampus: Stellenbosch

Wapad

5

Kampusmenings Kampusmenings:

Beweerde verkragting op kampus Dominique Fuchs @DominiqueFuchs9

Die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus gons oor die onlangse beweerde verkragting wat in ’n kampuskoshuis plaasgevind het. Dié skokkende nuus het die voorblad van die Rapport op 25 Februarie 2018 behoorlik ontsier. Dominique Fuchs het met talle studente gaan praat aangaande hul veiligheid op kampus en of hulle voel die universiteit skep genoeg bewusmaking ten opsigte van hierdie omstrede kwessie.

Of course we are scared, it’s like something that happens in a prison. We feel like we should watch our backs at all time.

FOTO: DIE MATIE

Dennis Delport @Dennisdelport

D

ie Universiteit van Stellenbosch (US) se Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe Fakulteit het sy eerste vroulike dekaan aangestel sedert sy bestaan. Ingrid Woolward, voormalige werknemer aan die Universiteit van

Haar liefde vir ekonomie neem haar terug na haar oupa en oom toe, wat PhD grade gehad het in die veld van ekonomie.

Kaapstad (UCT) en nou dekaan aan die fakulteit, meen dat sy nog altyd onder manlike domineerende kantore gewerk het. Sy glo egter dat sy ‘n sukses sal maak van hierdie taak, omdat sy reeds as vrou by die Nelson Mandela Metropoliaanse Universiteit (NMMU) ook in ‘n hoë posisie was. Haar liefde vir ekonomie neem haar terug na haar oupa en oom toe, wat PhD grade gehad het in die veld van ekonomie. Bron: Die Matie

LGBTQI+ community - safe on campus? Karlien Meiring @UpKarlien

Following the alleged rape case of two male students on the campus’ grounds, the question rises if students, especially those who identify as LGBTQI+ , feel safe and welcome on the Potchefstroom campus. Daniel Selamolela, Chairperson of the SCC: Council of Societies said: “In the general sense I am of the opinion that the LGBTQI+, as well as individuals of any sex, race feel welcome and safe on campus and in hostels. However, I believe that there’s plenty of room for improvement.” The North-West University’s

Potchefstroom campus has definitely taken steps in the right direction to create a LGBTQI+positive environment on campus: A LGBTQI+ student organization has been created in the form of the social society, Campus Pride, who has done their part in planning social activities. Courtney van Nierop, second year in BEd Senior and FET Phase, who identifies as a lesbian said: “I feel very safe and welcome on campus and have never had to deal with any homophobic people.” The areas on which the Potchefstroom campus can improve upon, however, is allowing students to identify their gender and preferred name on forms, providing gender inclusive accommodation for new and returning students as well as gender inclusive/single occupancy restroom facilities

in hostels and across campus. In addition, it is important for staff and faculty members to receive training on LGBTQI+ issues and gender identity/expression. For a person who doesn’t identify with their sex assigned at birth, safe spaces are very important. No student is forced to live in a hostel that is not of their choice. It is recommended that students unwilling to live in a residence provided by the University, seek accommodation of their choice in the neighbouring area of our campus. The Council of Societies plays an important role in affording the LGBTQI+ as well as other societies, to advance their mandates and create a sense of belonging for students sharing convictions. Specifically, in regard with LGBTQI+, they are in the process of launching an event that will educate our campus community on the LGBTQI+ students. It is expected of all students to be sensitive and considerate to different beliefs, cultures and convictions of fellow students. In that manner they will ensure that one need not to be one to appreciate one and speaks spirit of appreciating diversity among ourselves.

Wellington Nyembe, second year BA law

Ek voel nog steeds veilig op kampus, dis ’n lekker omgewing. Ek het nog glad nie bedreig gevoel op die kampus nie.

Hannelie Duvengha, tweedejaar BSc verbruikerswetenskappe

Eerlikwaar voel ek glad nie bedreig nie. Ek gaan aan soos normaal. Die soort dinge gebeur reg rondom ons elke dag.

Rian Hamman, tweedejaar BSc IT

Ek voel dat die Universiteit meer van hulle kant af kan doen om bewusmaking te skep. ’n Voorsorgmaatreël wat in plek gestel kan word, is dat elke koshuiskamer ‘n paniekknoppie behoort te hê wat jy kan druk sodra jy jouself in ’n gevaarlike situasie bevind.

Jeanie Meyerowitz, derdejaar BEd (Snr. en VOO)

Die Universiteit moet beslis meer bewusmaking skep. Dit sal wondere verrig as elke koshuis en die Universiteit se AKSA-komitee saamstaan en aan idees dink om hierdie kwessie te voorkom en uit te wis. Verder kan Beskermingsdienste ook net soveel doen. Dis nie altyd die Universiteit se skuld dat sulke dinge gebeur nie, maar meer die studente wat soek vir moeilikheid. Allen Jacobs, derdejaar BSc geologie en geografie


6

Wapad

Nuus

8 Maart 2018

Maak die NWU-eetsale voorsiening vir almal? Corine Raath @corine_raath

D

it is geen geheim dat studente van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus se eetgewoontes verskil soos dag en nag nie. Die vraag rondom hierdie kwessie is eenvoudig – maak die NWU voorsiening vir al sy studente se eetbehoeftes? Die biodiversiteit op die NWU sluit Vegaan -, Halaal -, Suiwel- en Glutenvry eetgewoontes in. Emma Nel, eerstejaar BEd grondslagfase, eet ’n suiwel- en glutenvrydieet. Nicole Noppe, ’n derdejaar in BA psigologie en Engels, is ’n vegaan. Wat dié twee egter in gemeen het, is hul daaglikse stryd met die tekort aan spesiale dieet-opsies op kampus. Noppe volg om etiese redes haar dieet, maar Nel is laktoseen gluten-intolerant. Nel se gesondheid hou dus direk verband met haar dieet. Sy moet daagliks probiflora-pille drink nét vir ingeval sy aan gluten of laktose blootgestel word. Alhoewel beide diëte veronderstel is om gesondheid te bevorder, is dit moeilik om te volhou as besige

foto: schené meyer

studente. Tydens R&O het Nel baie gesukkel. “Op die JOOL-plaas was brood die enigste opsie vir middagete. Ek kon dit nie eet nie, dus het ek niks geëet gedurende die tydperk nie,” het Nel gesê. Nel en Noppe maak beide vir hulself kos. Noppe en haar vriendin, Nicolene Joubert, ’n derdejaar in LLB regte, deel dié werk, maar hulle moet mooi beplan “want groente raak vinnig vrot,” het Noppe gesê. Nel, ’n inwoner van Minjonet vrouekoshuis, probeer om in die koshuis kos voor te berei, maar sy

sukkel om genoeg tyd te kry. Oor die eetsale het Noppe die volgende gesê: “Hulle dek vir halaal en vegetariërs, maar kom kort by gluten-vry produkte en vegan-opsies. Die groot probleem is die versteekte bestanddele in die eetsaal-disse soos room in die spinasie, eiers in die brood en botter in die aartappels.” Nel het saamgestem: “Hulle is nie altyd bewus daarvan dat hulle vir ander mense ook moet cater nie, daar kan meer gesondheidsopsies aangebied word.” Ester Botha, hoof

van voedseldienste het gesê “daar is tans nie ’n groot behoefte vir vegan of glutenvrye opsies in die eetsale nie, ons het in die verlede meer vegetariese opsies beskikbaar gestel, maar dit is nie goed ondersteun nie”, sy voeg egter by “ons is tans besig om meer van hierdie opsies te ondersoek aangesien ons in die mark oplet dat daar groter getal van die bevolking is wat in hierdie rigting begin beweeg”. Volgens Noppe is “om weg te bly van gemorskos omdat dit so toeganklik en gerieflik is,” die

grootste struikelblok. Vir Nel voel dit dikwels asof sy haar dieet moet wegsteek omdat sy nie vir ander mense moeite wil wees nie. Aan die ander kant het Noppe gesê: “Dit is beter om mense vooraf in te lig oor jou eetgewoontes om sodoende ongemaklike situasies in die toekoms te voorkom.” Die NWU het die afgelope tyd werklik ’n poging aangewend om meer diëte tegemoed te kom. Verskeie halaalopsies is deesdae by die studentesentrum (SS) te koop. Noppe het selfs op ’n KSRuitnodiging die opsie gehad om haar dieetvoorkeur saam met die RSVP aan te meld. Botha het ook gesê, “studente met vegetariese behoeftes moet dit asseblief by die onderskeie eetsale aanmeld sodat ons kan bepaal hoe ons hulle behulpsaam kan wees”. Hierby het Reonette Jansen, bestuurder van die Klipoog Kafeteria, gesê, “wanneer ons spesiale versoeke ontvang, ondersoek ons dit en kyk of ons dit bekostigbaar kan aanbied vir ons kliënte”. Die kruks van die saak is die tekort aan gesonde opsies. Noppe stel voor dat die NWU bewegings soos meat-free Mondays ondersteun. “Gelukkig,” het Noppe gesê, “ is ’n piesang ’n vegan se beste vriend.” Dis duidelik tyd vir die NWU om ook op die gesondheidslorrie te klim.

SS rye: die einde van ’n vinnige happie op kampus Chanmari van Graan @chanmari_vg

Studente wat hulself moet tuismaak op trappe tydens klasse is deesdae ’n alledaagse gesig op die Noordwes-Universiteit (NWU) omdat die universiteit oorvol is. Dit is egter nie net in klasse waar die getalle ’n probleem is nie, maar ook in die Klipoog Kafeteria (SS) omdat

ellelange rye nou tot gevolg is. Dus is vinnige happies tussen klasse nie meer so alledaags op die NWU nie. “Dis deesdae meer effort om SS toe te kom tussen klasse as om na die eetsale, soos die Voorhuis, te gaan om tyd te bespaar,” het Chandré Roux, ’n derdejaar regsstudent, gesê. “Ons is besig om na oplossings vir die rye te kyk, uitbreidings en ’n dubbelverdieping koop-area is moontlike opsies,” was die SS bestuur se antwoord. Hulle beplan om so gou as die tweede semester

Groen is nie net ’n kleur nie Nicole Noppe @n_noppe

Om groen te gaan is ’n onderwerp wat deesdae gereeld in die media voorkom. Vir ’n besige student klink herwinning en hergebruik egter soos baie moeite. Hier is ’n paar wenke wat jy kan toepas, wat nie net die omgewing gaan bevoordeel nie, maar jou beursie ook. Om ’n groener leefstyl aan te neem hoef nie ’n hoofpyn te veroorsaak nie. 1. Minder papier. Papier is een van die hoofareas waar studente geld en die omgewing kan spaar. Enkele eenvoudige wenke om te begin: • Gebruik die agterkant van die papier wanneer jy notas skryf. • Vermy die neem van ekstra papierservette by die kafeteria. • Maak elektroniese notas. Danksy die wêreld se digitale benadering tot amper alles, kan jou

studies ook maklik wees. In plaas daarvan om boeke te koop, papiere te soek in ’n deurmekaar spul en ’n koppie koffie oor ’n bladsy te mors, kan jy al jou modules netjies onder gidse stoor en selfs veilig hou onder Cloud stoorplek. 2. Gebruik ’n herbruikbare waterbottel. Dit vat 3 keer die hoeveelheid water om ’n plastiek bottel te vervaardig as wat dit vat om een vol te maak. Met die huidige situasie in die Kaap, word die belangrikheid van water net weereens onder aandag gebring. 3. Verminder vleis verbruik. Selfs net een dag sonder vleis is genoeg om ’n verskil te maak. Vee laat ’n groot hoeveelheid kweekhuisgasse vry in die omgewing, wat nog te praat van die statistiek agter watergebruik om een stuk steak te produseer. 4. Koop tweedehands. Vermy nuwe boeke koop, tensy dit ’n nuwe uitgawe is. Tweedehandse boeke gaan jou minder kos, en hulle dra nie by tot nuwe drukwerk nie.

hierdie probleem op te los. “Die SS is ’n absolute nagmerrie, ek kan nie die ophef om die saamkoms plek verstaan nie,” het Marné Janse van Rensburg, ’n eerstejaars farmasiestudent, gesê. Die vooruitsig van minder studente op die NWU het ook nie werklik ’n been om op te staan nie, omdat die moontlikheid van gratis hoër onderwys nou meer moontlik lyk as nog ooit van tevore. Dus sal daar heel waarskynlik nog meer studente op die NWU aanvaar word.

foto: LISA VAN ROOYEN

Water drive held for Cape water crisis Chané Jonker @Chanejonk

As the Cape pulls closer to Day Zero, the School of Psychosocial Health has been collecting water as their yearly project. The project aims to collect 5000 litres of water by the 20th of March, leading up to National Social Work day, celebrated on the 21st of March. “There are many students and colleagues working at this institution and if each person can donate just one litre, we will make the university proud and aid those in need,” Tasleem Hassim Sayed, lecturer, faculty advisor, and project co-ordinator, said in an interview. The project forms part of their ongoing theme, promoting community and environment with sustainability. “We always think about what people need from us,” said Sayed.

So far just over 200 litres of water have been collected, “I’m quite disappointed that this is all I’ve got,” said Sayed. Sayed wants to get the entire university involved with the project and not just the School of Psychosocial Health. “I want to make it an integrated project and I want to put the North-West University on the map.” The water will be transported to the Cape by Gift of the Givers, who have certain areas where the water will be divided, “I’ve told them that I trust their judgement, they should give it to whoever needs it, whether it’s a rural community, school or

anywhere” said Sayed. Regarding the importance of the project, Sayed points out that it is not only to aid with the water crisis, “I think we are all going to be professionals one day and we are encouraging and empowering these students to become great humans and become responsible professionals.” Sealed water bottles can be donated at building E8 room 204. Money donations will also be accepted. Contact Tasleem Hassim at 018 299 2195 or send an email to 2006261@nwu.ac.za

photo: chané jonker


8 Maart 2018

News

Ken jou Kampusstudenteraad

P

ieter Gouws Media en Kommunikasie Meganiese Ingenieurswese Privaat

FOTO: VERSKAF

Wat is jou rol in die KSR? Beheer die sosiale media van die KSR, help met hulle IT benodighede, koordineer Pukki, update the koshuise se webtuistes, reël LAN league en Lumiere Film Festival. Wat kan ons van jou verwag vir hierdie jaar? Om meer ingelig te wees oor jou KSR, meer awesome studentelewe videos, crazy LAN league en Lumiere Film Fest. Wat maak jou portefeulje belangrik? Al die ander portefeuljes het MEK nodig om hulle aksies beter te bemark. Dit geen elke student iets om te wys oor hulle kampus en iets om oor trots te wees. Wat is die beste deel van die

S

imoné Vos JOOL/RAG 3de jaar BA Regte

FOTO: VERSKAF

Wat behels jou portefeulje? Ons slagspreuke druk dit perfek uit: Studentegedrewe fondsinsameling vir Gemeenskapsbetrokkenheid. Skakel met HK-lede wat projekte hardloop om geld in te samel vir liefdadigheid, ons eie projekte, die bekende JOOL-shows en dan ook die alombekende reël van die Vlotoptog! Waarna kan ons uitsien in 2018? Nuwe projekte wat ons as KSR:JOOL en koshuise gaan loods. Wat maak jou portefeulje uniek op die KSR? Ek dink JOOL en SJGD word blootgestel aan ’n wêreld buite net die studente. Ons het die voorreg om deur ons studente se vrywilligheid terug te gee en regtig

M

ário Matos KSR: Aktuele Sake 4de jaar (finale jaar) B.Ed Senior & VOO

FOTO: VERSKAF

Wat behels jou portefeulje? My portefeulje behels alle kontemporêre kwessies wat ’n impak op studente het om jou toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om die kwessies aan te spreek. Alles oor veiligheid, gesondheid, bewustheid, sosiale integrasie en transformasie. Ons is vir Integrasie; Diversiteit; Eenheid. Waarna kan ons uitsien in 2018? Meer platforms waar mense kan deelneem in gespreke wat die awkward transformasie proses fasiliteer en opvoedkundige geleenthede wat jou voorberei vir die buite wêreld. Wat maak jou portefeulje uniek op die KSR? Behalwe die aantreklike voorsitter en sy UK-lede, is dit die

Wapad

7

Puk vir jou? Studentelewe Wat is die laaste ding wat jy op TV gekyk het? Jan braai vir erfenis want ek was by die huis en ek was verveeld. Hoe kan ek meer soos jy wees? Wees vriendelik met almal, weet hoe om ’n gesprek nie awkward te eindig nie en maak intellegente grappies (basically net puns, maak meer puns!!!). As jy ’n superkrag kon hê, wat sou dit wees? Om mense te gedagtes te lees maar net as ek wil. Ek wil nou nie regtig weet wat almal van my dink nie. Wat doen jy vir ontspanning? Ek maak vir Marlien Labuschagne bang in die KSR kantore of gaan kuier saam my vriende. As jy een liedjie moet kies om vir die res van jou lewe te luister, wat sal dit wees? Ek sal nie kan nie want komaan

watse vraag is dit?! Okay ek sal hom antwoord, dit moet iets wees soos n 3 hour rainfall background music of rain forest vibes. Wat is die domste ding wat jy onlangs gedoen het? Geskreeu toe ek een van my vriendinne sien en toe was dit nie sy nie. Ek het soos n mal mense gelyk wat Francis skreeu. Nog dinge wat Pieter dink belangrik is wat lesers moet weet: My lewens quote is “Do what you can’t”- Casey Neistat. My sielskleur is grys soos iets tussen ʼn ligte kopseer en die vel van ’n vriendelik slang. My hero is Riaan Cruywagen. My gunstelingbier is “Innis & Guns Rum cast”. As ek dood gaan sal ek wil terugkom as Margaret Thatcher. Ek werk nie op Woensdae nie vir obvious reasons. Ek is baie goed in kompetisies waarin ek ’n toaster kan wen.

’n verskil te maak. Ons werk ook met projekte wat jy NET hier in die hartjie van die NWU sal kry, die vlotoptog, die funksies en die mense! Wat is die laaste ding wat jy op TV gekyk het en hoekom? Dis moeilik. Ons studente en koshuisrotte kyk mos eintlik net series en stream graag. Ek moet wel bieg en sê die laaste ding wat ek op TV gekyk het by die huis sal Big Little Lies wees, nadat ek gehoor het dit het soveel pryse gewen by die Emmy’s. Wat kan ek doen om soos jy te wees? Ek dink die beste raad is om te sê hoe ek graag poog om te wees, aangesien mens nie self perfek is nie. Wees altyd vriendelik, dit kan een persoon se dag die moeite werd maak. Buiten dit, eet baie Nutella en drink wyn wanneer nodig!

Wat doen jy om te ontspan? (Kry jy ooit kans om te ontspan?) Ek dink my definisie van ontspan het redelik verander vandat ek KSR is. Ek sien ontspan as om met my vriende en familie te kuier. Dit gebeur met meer moeite maar is nie onmoontlik nie! Dit is die perfekte wegbreek van ’n dol dag. Wat is die domste (vernederendste) ding wat jy onlangs gedoen / gesê het? Ek doen daagliks dom goed, so ek dink enige iemand kan my deur die dag dophou en iets vind! Ek is ook baie gullible so kom baie dom voor as ek onrealistiese goed glo wat mense my vertel.

kritiese denkvaardighede wat die individue het. Hulle gretigheid om probleme op te los en ’n verskil in die denkwyse van mense te maak. Wat kan ek doen om soos jy te wees? Wees hardwerkend, hê ’n sterk persoonlikheid en wees ambisieus en veerkragtig. Altyd doelgerig wees. As jy ’n superhero was, wat sou jou superpower wees? Telepatie Wat doen jy om te ontspan? (Kry jy ooit kans om te ontspan?) Daar is nogal min tyd vir ontspanning… Maar musiek luister. Kwaliteit, hartroerende musiek! As jy net een liedjie vir die res van jou lewe kan luister, wat sal dit wees? Chance the Rapper ft Francis and the lights- May I have this dance Wat is die domste (vernederendste) ding wat jy onlangs gedoen / gesê het? In die klas aan die slap geraak…

toe poep ek kliphard. Nog nooit so wakker geskrik nie.

Daar is nogal min tyd vir ontspanning… Maar musiek luister. Kwaliteit, hartroerende musiek!


8

Wapad

Kuns & Vermaak

Schalk Bezuidenhout laat Impala skaterlag Le-Lanie Ludick @le_ludick

S

chalk Bezuidenhout, die krulkop komediant het Potchefstroom besoek met sy eenmanvertoning, Voksbesit. Hy beskryf Impala as die perfekte plek vir die vertoning, omdat dit is waar die studente gaan. Dit was duidelik die ideale plek aangesien meer as helfte van die plekke gevul was met studente wat geskaterlag het vir sy eerlike en nie-gesensorde vertoning. Wapad het die voorreg gehad om ’n drankie saam met hom te geniet voor sy vertoning en het meer uitgevind oor sy truie, stokperdjies en sy plan-B. Die vertoning was nou al orals van Atterbury tot by Innibos. Is elke vertoning se inhoud dieselfde? Wat maak ’n vertoning uniek? 80%-90% van die show sal dieselfde wees, maar ek los ruimte

FOTO: LISA VAN ROOYEN

vir spontaniteit en ek raak ook gatvol vir sekere jokes dan sal ek dit vervang met iets nuuts. Ek sal mal gaan as ek by die script moes stick. Enige pre-show rituele? Ek drink rooiwyn voor die show. Ek het nou nie ’n limiet nie dit hang af van hoe lank ons voor die tyd daar is en hoe nervous ek is. (Sy gunsteling wyn is Beyerskloof Pinotage.)

Ek kry nie baie tyd om niks te doen nie. Ons ry baie in karre en vlieg baie in vliegtuie. Dis nou niks glamorous nie.

As jy vandag jou stand-up talent verloor wat sal jou plan-B wees? Ek sal net terugval op acting. Dis nog een van my groot passies. Ek wou nog altyd as ’n kind ’n akteur gewees het. Wie is jy as jy by die huis is? Beoefen jy enige stokperdjies? Ook Schalk. Wat het jy verwag, Hennie Pretorius? En nee ek is nogal besig ek kry nie baie tyd om niks te doen nie. Ons ry baie in karre en vlieg baie in vliegtuie. Dis nou niks glamorous nie. Dis meestal tussen Kaapstad en Johannesburg. Wanneer ek ’n middag af het sal ek series binge, hang af wat ek op daardie oomblik kyk. Sal jy ooit genoeg truie hê? My meisie het ’n teorie en ek begin dit al meer en meer glo. Die vintage klere raak op. Elke keer as ek nou in ’n vintage shop inloop voel ek daar is minder vir my om van te kies. Dit raak ook moeiliker om truie te kry, omdat my truie alreeds so epic is. ’n Trui moet regtig amazing wees, want anders

8 Maart 2018

gaan ek dit nie koop nie. So ja ek sal genoeg hê. Schalk het iemand wie spesiaal vir hom truie brei. Sy brei vir hom truie volgens sy keuse en sal truie brei met die titel van sy Engelse vertonings op die trui. Wanneer sal jy sê het jy dit gemaak? Daar is nooit ’n limiet nie. As jy voel jy het dit gemaak dan begin jy relax en dis nie ’n goeie ding nie, want dan raak jy lui en mense sal dit ook sien in jou werk. Wapad het kort keusevrae aan Schalk gevra en hy het die volgende gekies: Wyn of brandewyn? Wyn. Stad of platteland? Stad. Platteland en Brandewyn is baie dieselfde, maar op sy tyd nie net sommer nie. Potch of Kaap? Potch, want julle het Gummie Berry Juice en ek’s ’n sucker vir ’n Gummie.

Potch Yoga op kampus—goed vir die gesondheid én gemoed Corine Raath @corine_raath

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus se weeklikse jogaklasse word op ʼn Dinsdag- en Donderdagoggend deur Potch Yoga aangebied. Dié uurlangesessies word soggens vanaf 06:00 op die tweedevloer van die sportsentrum deur Estelle Strydom aangebied. Die kampusklasse bevat hoofsaaklik Hatha-yoga. Dit fokus op hóé jy posisies hou eerder as op hoe vinnig jy deur die posisies kan beweeg Potch Yoga is in Junie 2017 deur Karlé Bell en Adèle Croucamp gestig. Hulle het deur Facebook besef daar is ’n behoefte aan jogaklasse in Potchefstroom. Strydom wou aanvanklik nie self klasgee nie, maar in November 2017 het sy ingestem om die leisels by Bell en Croucamp oor te neem. Strydom

is tans besig met haar PhD in BSc Dieetkunde “Potch Yoga wou van die begin af klasse op kampus aanbied, maar ons het gesukkel om ’n gepaste ruimte te kry,” het sy gesê. Die opgeknapte sportsentrum het aan hulle ’n gulde geleentheid gebied. Strydom het gesê: “Ons klasse groei vinnig dié jaar.” Die kampusstudio kan 20 studente akkommodeer. Studente kan ook die amptelike jogastudio in Stilstraat besoek. Strydom beoog om in die toekoms joga tydens middagete aan te bied en intermediêre Ashtanga-yoga en kinderjoga by te voeg Joga-instruktrises word nie sommer maar net aangestel nie. “Ek het vroeg in 2017 Yoga Teacher Training in Johannesburg by Trifocus Fitness Academy gedoen om my eie yoga practice te verbeter,” het Strydom gesê. Sy het nóg ’n 200 uur-kursus, wat jogafilosofie en anatomie ingesluit het, by Shakti Yoga Peeth in Indië gedoen. Dié kursus is geregistreer by die Internasionale Joga Alliansie.

“Mense het die idee dat yoga net strek, net vir oumense of net om godsdienstige redes beoefen word,” het Strydom gesê, “Dit is alles mites! Yoga lei tot ’n groot toename in jou lewenskwaliteit as gevolg van die fisiese en geestelike voordele.” Studente moet duidelik nie met vooropgestelde idees na dié klasse gaan nie. Volgens Strydom is “die eerste klas die moeilikste”. Sy het egter

bygevoeg: “Jy besef vinnig yoga is vir almal. Dit is ’n journey.” Joga is ook nie net vir vroue nie. Strydom het gesê die mansstudente “bring energie”. Anders as pilates, wat fokus op dinamiese bewegings, gaan joga hoofsaaklik oor liggaamsbewustheid. Strydom het gesê: “Mense dink hulle hou hul arms reguit, maar hulle doen nie. Daarom is daar spieëls in die

FOTO: VERSKAF

studio’s.” Strydom het onder andere ’n jogastudent wat al vir agt jaar lank die fagot (ʼn blaasinstrument) speel, maar vandat sy joga beoefen, het haar postuur só verbeter dat sy ’n beter klank voortbring. Volgens Strydom is mense se gunstelingposisies dikwels dié waarmee hulle die meeste sukkel. “Jy besef dat jy dit die nodigste het.” Sy fokus tans self op die pincha mayurasana (voorarmstaan). Haar raad vir nuwe yogis? Begin net. “Jy moet fokus op jouself en wat jou lyf vir jou probeer sê.” Vir Strydom is dié ’n manier hoe sy ’n verskil in ander se lewens kan maak. “Yoga is ’n leefstyl. Dit groei op jou.” Besoek gerus Potch Yoga op hul webwerf by www.potchyoga. co.za. Voorafbesprekings vir klasse is noodsaaklik. Alternatiewelik, volg hulle op Instagram by @potchyoga en Facebook by die Potch Yogablad.


8 Maart 2018

Kuns en Vermaak

Wapad

Meraki Denise Robertson @Denisemybru

Meraki (v). To do something with soul, creativity or love; to put something of yourself into your work. As you can see in the above definition, Meraki is all about soulful creativity and love. In this creative corner, Wapad wants to celebrate students’ art in all kinds of formats, as students don’t receive enough credit for their hard work and talent. Whether you are an art student, or you just enjoy art in your free time,

this corner is a creative space for students to express their inner love for their own personal kind of art. We want to encourage amateur artists to keep on persevering to become professional one day, or just to make another soul smile because of their art. Therefore, students can feel free to send in their diverse artworks to us at wapad@nwu.ac.za, where it will be shared either via our Facebook page or a printed edition of the newspaper. The first Meraki artist is Jené Liebenberg, a 2nd year in BA Communication Studies. She wrote an Afrikaans poem, expressing her inner sorrow, combined with a never ending love. “I wrote this poem trying to work through the heartache I was

Stay trendy! 10 current trends Bianca Stevens @bee_the_bibi

Wapad did some research to find out some of the things currently trending on the internet and on our very own campus. So read on for popular songs, bad shoe taste and overrated quotes Number one song: Drake God’s plan Most liked photo on Instagram: Kylie Jenner’s baby name announcement photo on Instagram (Stormi Webster, 17,528,728 likes up to 1 March 2018) Trending YouTube video:

Ralph Breaks The Internet: WreckIt Ralph 2 Official Teaser Trailer (1 March 2018) Most worn shoes on campus by girls: White Adidas Superstars Most worn shoes on campus by dudes: Havaianas flip-flops Most overrated quote on campus: “Pukki is a dinosaur…” Most popular food on campus: SS breakfast pittas Most hated people on campus: Graduates during graduate season and lack of parking due to proud parents Most popular “kuierplek” in Potch by Wapad: Mystics Most hated place on campus: F1’s queues Bonus Favourite lecture hall on campus: G12 (Just try to guess where G12 is. You will not be dissapointed.)

9

vlugtige liefde alles in my breek weer soos strale Sonskyn deur die swaar grys reënwolke

experiencing at the time. I lost Jo to malaria, someone who I truly loved, and to write poetry was the only way that I could make sense of everything – Jo will always be the Sunshine of my life.” The second Meraki artist is Douw Kruger, a 2nd year in BA Graphic Design. For an assignment, he had to draw a copic-marker detailed sketch of a car of his own choice. Because of his will to always pick a challenge, he chose a car where the parts are quite transcended and floating in the air – giving the sketch another dimension. If you look closely, you can see every little detail that can be found in a reallife vehicle.

ek droom nutteloos van Sonskyn wat hierdie eindelose tranewolk verbreek my bedek in goue genade my bekleedsel die ewige skaduwee -’n vrywillige gasvrou Van jou vlugtige liefde

Stockholm choir enchants NWU Colette Combrink @CombrinkColette

A packed conservatorium filled with sounds of angel voices and people from all walks of life was the sound picture on 27 February, with the visit of the Stockholm Music Gymnasium choir on their fourth day in South Africa, visiting the NWU School of Music in Potchefstroom. For almost 50 years the Stockholm Music Gymnasium has been an integrated part of the music classes of the Adolf Fredrik Music School in Stockholm, Sweden. Under their conductor, Bengt

Olléns, their moving performances are characterised by an excellent Swedish choir-sound, wonderful presence and a joy of singing. Bengt’s vision is to create music beyond the notes, and the choir has won numerous international awards for their performances and fine musical interpretations. A range from classic Swedish choir music, to self-written kaleidoscopes of sounds from nature, the young choir had the crowd on their feet. Music that transgresses all boundaries of language and culture with absolute purity of tone, perfection of intonation, and depth of feeling. The climax of the evening definitely being a rendition of an African melody, keeping the crowd on their feet on the beat of an African drum.


10

Wapad

Kuns en Vermaak

8 Maart 2018

Movie reviews: Inxeba and Black Panther Ndumiso Goeieman @teddy_the_batman

F

ebruary 2018 has seen the Xhosa language and culture widely commercialized on the silver screen, with Inxeba and Marvel’s Black Panther being this Valentine season’s must see films. Director John Trengove’s Inxeba, a love story set against the backdrop of a traditional Xhosa rite of passage, Ukwaluka, is one of the most controversial motion pictures South Africa has ever experienced. The movie follows Xolani (Nakhane Touré), a lonely factory worker, who travels to the mountains with the men from his community to initiate a group of teenage boys into manhood. The movie’s protagonist has different reasons for annually frequenting the mountain, i.e. his love for a fellow caregiver, married Vijami (Bongile Mantsai). A movie

with a lot of tension, inviting intimacy in a way that highlights the vast contrasts between urban and rural, ancient and modern, wealthy and rich as well as the conservative and liberal perspectives present within the contemporary South Africa. The controversy surrounding this movie is the result of a breach in a traditionally unspoken Xhosa cultural procedure, Ukwaluka. A rite of passage, the knowledge of which is only reserved for the Xhosa men that emerge victorious from their experience in the Eastern Cape Mountains. Another major intrinsic fault with the movie’s premise is how the homosexual practices within subtly devalue the traditional practice. It is a movie which although only a love story, has offended many South Africans, but it is still a movie that South Africans have been lining up to see. It is surely a bittersweet phenomenon that many people, South African and internationally alike, will be talking about for years to come. In sharp contrast, Disney and Marvel Cinematic Universe’s Black Panther, the studio’s first ever all-black

starring and directed film has been the beacon of light for African people and African descendants worldwide. The film stars the likes of Chadwick Boseman, Michael B Jordan, Lupita Nyong’o, and South Africans; Connie Chiume, John and Atandwa Kani and has broken box office records in all of Africa. With Kendrick Lamar and TDE, as well as various South African artists, Babes Wodumo and Sjava to name a few, lending their talents to make Black Panther a spectacular experience. Director Ryan Coogler’s take on the iconic hero, is the first of its kind. Based on the graphic novel series with the same name, first published in January 1977. The movie sees T’Challa (Chadwick Boseman) return to his home the isolated, technologically advanced African nation of Wakanda after the events of Marvel’s Captain America, Civil War, to succeed his late father T’Chaka (South Africa’s John and Atandwa Kani). The movie is one of a kind. It has reached all over the world and inspired young women and black

image: leafly

communities worldwide. It resonates with the power that resides amongst the hearts of millions of black people around the world. The artwork, music, and culture illustrated in the film highlighted the essence of being an African. With the world in a fragile position when it comes to race, Coogler resists the natural inclination to avoid the aspects and motifs of slavery and oppression of black people everywhere, further inspiring

everyone of colour. The African-American filmmaker highlighted how the project was personal to him, a chance to tell a story about Africa that is not based on the slave trade - it is truly a movie like no other. With much hype and controversy surrounding both films, it is no wonder moviegoers have made these movies their top priority.

Glïmpse: ’n intieme, musiekwaarderende band Annami den Heyer & Megan Olivier @Annami87399366 @Meganolivier9

Glïmpse is ’n opkomende band in Potchefstroom wat sedert 2017 ’n naam op almal se lippe is. Al vier lede van die band is in Patria manskoshuis. Hoekom het julle ’n band gevorm? Ons het vir die Pukki talentfees in 2017 ingeskryf, maar ons het ontmoet by die eerstejaarskonsert. Ons het goed oor die weg gekom in ’n musikale, asook persoonlike sin en het besluit ons om ’n band te vorm en van daar af het ons begin optredes doen. Hoe het julle jul naam gekry? Ons het gegoogle: cool band names en toe ons die woord Glïmpse raaklees, het ons daarvan gehou en

besluit op dit as ons naam. Hoe het dit gevoel om die volkslied by VarsityCup te sing? MJ: Dit was die grootste voorreg wat ek persoonlik al gehad het. Die gevoel was die lekkerste een wat ons al ooit gehad het, dit was verseker ons gunsteling optrede, maar dit is nie net ’n optrede nie, dis eerder ’n voorreg. Hoe sal julle jul genre beskryf? Ons is verseker Indie Folk Rock. Dis baie ingewikkeld, maar die liedjies wat ons skryf is baie alternatief. Wie besluit op die liedjies? Ons besluit saam op watter bands om te cover, Mumfords and Sons is ons gunsteling band om te cover, maar ons moet ’n reeks van liedjies doen. Jy moet kyk na die gehoor wat jy het jy kan nie dadelik al jou oorspronklike liedjies sing nie. MJ skryf al die liedjies en terwyl hulle oefen sal elkeen sy mening gee. MJ is indirek die leier, omdat hy die musiek skryf en die lirieke sy gevoelens is, aanvaar al die lede dit so.

Hoe gereeld oefen julle? Ons is almal baie besig met ons studies en so aan, maar voor ’n optrede sal ons meer gereeld saam oefen. Ons elkeen oefen gereeld ons eie instrumente daar is nie spesifieke tye nie. Hoe was jul optrede by Jool? Ons het 17:00 opgetree so die gehoor was klein, maar almal wat daar was wou ons sien, dus was dit baie intiem en ongelooflik lekker. Waar wil julle nog optree? Ons wil net soveel as moontlik musiek deel, soos byvoorbeeld by die Klein Cachet, dis klein en intiem, en die mense is daar vir die musiek en nie vir ander redes soos drink en kuier nie. Hul beskryf hul band as ’n “lekker ding” en ons sien uit om meer van hulle te hoor. Besoek gerus hul Facebook-blad vir meer inligting. Hulle musiek is ongelukkig nog nie buite live optredes beskikbaar nie, so maak maar ’n plan om hierdie manne te gaan sien.

Hemelse vanielje-sjokoladesplinterkoekies Dominique Fuchs @DominiqueFuchs9

Hoeveelheid: Maak een koekie Benodighede: Slegs ’n eetlepel en ’n mikrogolf. Bestanddele: • 2 eetlepels suiker vir die soettande, slegs een vir normale mense • 1 eetlepel sagte botter • 3 eetlepels bruismeel • 1 doppie vanielje geursel • ½ eetlepel melk • 1 eetlepel sjokoladesplinters/ enige fyngekapte sjokolade/neute/ fudge/malvalekkers Metode: 1. Verroom die botter en suiker. 2. Voeg die vanieljegeursel en melk by. Daarna die bruismeel. Voeg sjokoladesplinters of enige lekkernye van jou keuse by die deeg. 3. Gebruik jou hande om die deeg saam te bring in ’n balletjie. Druk dit

plat met jou hande afhangend van hoe dik of dun jy jou koekie verkies. 4. Plaas die deeg in ’n bakkie of bordjie en dan in die mikrogolf. 5. Stel die mikrogolf op sy hoogste hitte en laat die mikrogolf sy betowering doen vir 45 sekondes tot ’n minuut.

6. Laat staan die koekie in die mikrogolf vir ’n minuut of twee – dit verg baie selfbeheersing. 7. Geniet die varsgebakte koekie saam met melk, koffie of tee. Wenk: Vervang ’n eetlepel meel met ’n eetlepel kakao vir ’n dubbelsjokolade-koekie.

fOTO: VERSKAF

Plaatkoekieresep Dominique Fuchs @DominiqueFuchs9

Plaatkoekies in ’n japtrap Tyd: 10 minute vir voorbereiding.15 minute vir bak. Hoeveelheid: 25 – 30 plaatkoekies Wenk: Halveer die resep as jy net vir jouself plaatkoekies wil maak. Bestanddele: • 500ml bruismeel • 2 eiers • 5 eetlepels suiker • 1 ½ eetlepels gesmelte botter • 1/3 teelepel sout • 250ml melk Instruksies:

PRENT: TASTE

1. Klits die eiers en suiker saam. 2. Voeg die helfte van die melk by asook die gesmelte botter en eiermengsel. Meng alles deeglik saam. 3. Meng die bruismeel en sout by die eiermengsel. Voeg die oorblywende melk ook by die mengsel. 4. Skep lepelsvol van die beslag in ’n voorverhitte pan wat reeds olie in het. Druk sjokoladesplinters, aarbeie of bessies op die een kant van die plaatkoekie vir ’n lekker geur. 5. Draai die plaatkoekie om sodra die bokant borreltjies begin maak. 6. Bedien met botter, stroop, heuning, konfyt, sjokoladesmeer of kaas. Nou is jy toegerus om daardie hongerpyne te beveg en terselfdertyd jou vriende of iemand spesiaal te beïndruk.

PRENT: inenomdiehuis


8 Maart 2018

Kuns en Vermaak

Mode - dosente haal uit en wys

Wapad

11

Bianca Stevens @bee_the_bibi

D

ie week het Wapad by die dosente gaan inloer om ’n gevoel te kry van hulle mode tendense op kampus en hoe hulle gedruk voel om elke dag netjies te lyk. Mev. Marcell Smit, dosent in Kommunikasie: “Ek as ’n dosent voel definitief gedruk om op my beste te lyk, want jy wil in die eerste plek onderskei word van die ander sodat hulle kan sien jy is ’n dosent. Jy wil ook hê daar moet ’n vorm van respek wees omdat jy in ’n gesagsposisie is. Jy wil ook hê dat studente ernstig voel oor jou module.”

MEV. MARCEL SMIT

Dr. Thalyta Swanepoel, dosent in joernalistiek: “Ek sal nie sê ek voel gedruk nie, maar ek dink tog dit is belangrik dat mens goed lyk voor jou student en nie

DR. THALYTA SWANEPOEL

net dít nie, jy moet gemaklik voel.” Mev. Cornia Pretorius, dosent in joernalistiek: “Met my agtergrond in joernalistiek is dit redelik informeel en ons almal

MEV. CORNIA PRETORIUS

het ’n spesifieke styl, so jy probeer jou styl inkorporeer in ’n meer professionele manier in. Jy voel wel voor studente soms bietjie selfbewus oor wat jy aan het.”

DR. ANDRE GOODRICH

Dr. Andre Goodrich, dosent in sosiale antropologie: “I don’t feel pressured to dress a certain way because I dress the same way everyday.”

Do men feel the pressure for a perfect body as well? Néno Amurié Beneke @NenoAmurie

Body image is not a new term in our society, it has become the norm to look at someone and body shame them or to look at a magazine and think “Oh wow, I wish I looked like that” As men, they are compelled to act a certain way by society’s untold

rules. Men are not allowed to wallow in despair because they gained a few kilograms over Christmas because that’s just ‘not what a guy is supposed to do.’ Wapad asked a few men on campus if they felt pressurised to have a perfect body? Kagisho Dithebe, a third year industrial psychology and labour relations student said yes, he does feel pressurised to have a so called ‘perfect’ body. “Men have to be tall, have the perfect body and a good-looking face – not too good looking, because women want to shine – but not feel

insecure if they don’t have all the above mentioned.” Thuto Magome, a honours student studying microbiology, had the opposite opinion. “No, not at all. For me it’s about the change that I go through. I don’t believe that I am pressured by people. I see body changes and I’m like, yeah, okay, let’s go. It’s not that I’m pressured, I like to live my life. If I’m getting bigger, yeah that’s great, if I’m getting skinnier, that’s also great for me. I’m confident in whatever changes I go through.” Bradley Thomas, derde jaar

in MBW and fisiologie: Ons voel half pressurised om ’n perfekte lyf te hê, as gevolg van wat ek swot, wat biokinetika is. Jy wil nie iemand train en dan lyk jy nie goed nie. Dit is sleg vir besigheid. Jy voel ook sleg om langs party mense te sit as jy nie so goed lyk nie. Ainsley Hendrick, eerste jaar in onderwys: “Ek voel nie pressurised nie. Ek is die manier wat ek is, want God het ons almal uniek geskape. Ek is okay met my lyf, ek worry nie oor wat ander dink of sê of hoe hulle na my lyf kyk nie, soos ek is fine met hoe my lyf is en God het my uniek geskape.”

Nico Pick, finale jaar in forensiese rekeningkunde: “Nee, ek sal se mans word nie gedruk nie. Dit hang af van persoon tot persoon, ek is gelukkig hoe ek is. Party ouens is dit, en party nie. Vir my nie.” D.P Maree, 5de jaar in BCom ekonomie-risiko-en belggingsbestuur: “Ek voel nie pressured om die perfekte lyf te he nie maar wel, ek voel ons generasie nou gee nie meer so om oor hoe hulle lywe lyk nie. mens kyk nie meer na hulself soos wat hulle moet nie.”


12

Wapad

Saamryrit of saamryriller? Corine Raath @corine_raath

D

it was drieuur op ʼn Vrydagmiddag. Ek loop, trollietas en al, by die kampushekke uit om my lift in te wag. Soos baie ander Pukke het ek sommer deur Facebook ʼn saamrygeleentheid gereël en, soos enige normale mens, het ek die persoon eers deeglik op Facebook bestudeer totdat ek seker was dit is ʼn veilige bestuurder. Uiteindelik het ek die grys BMW gewaar. Sy was twintig minute laat. Dít kon ek nog hanteer. Die probleem met saamrygeleenthede is dat sosiale media nie die betroubaarste bron is nie. Jy het nie ALDA 111 nodig om dit te weet nie. Op Facebook maak dit nie saak of jy iemand op hul voorkoms oordeel nie, want profielfotoʼs jok. Terwyl ek inklim, het ek die bestuurder se lang, plastieknaels,

FOTO: VERSKAF

wat om die stuurwiel én haar selfoon krul, opgemerk. Ek moes tóé al gevaarligte sien flikker het, maar soos my mede-joernalis, Jené, wat ook al ʼn nare saamryervaring gehad het, was ek te bang om iets te sê. Voor ek my kon kry, sit ek, Lebo, Kealetso en Tsidi in die kar. Hieroor het ek glad nie omgegee nie, al het die prentjie van my, ʼn wit Afrikanermeisie, tussen dié drie,

vreemde kyke van verbygangers ontvang. Saamrygeleenthede stel jou dikwels aan nuwe soorte mense bekend. Dit is een van die voordele. Nee, my probleem was: hoe meer die twee aan die voorkant gesels het, hoe meer het die snelheidsmeter 140km/h begin nader. Jené se verhaal is soortgelyk. Toe sy in haar saamrygeleentheid se swart Honda Getz klim, kon sy sien dat die motor baie vuil is. Daar het

ʼn dik laag stof gelê. Sy het dadelik vermoed alles is nie pluis nie. “Ons het vieruur die middag, mét verkeer, vanaf Pretoria na Potch gery. Dit vat jou gewoonlik twee ure, maar ons het dit in ʼn uur en ʼn half gery. Ons het 160 op die Rysmierbultpad gery én sy was op haar foon.” Terselfdetyd het die bestuurder aan die radio gestel en gerook. Dit was boonop Jené se verjaarsdag, maar al waarvoor sy gewens het, was vir

Too much emphasis put on appearance for men and women Andrew Mac Donald

My name is Andrew Mac Donald, I am currently a 23-year-old first year studying Physiology and Psychology, and I am a proud member of Heimat hostel. My whole life I have been faced with body image stereotypes. I am a pale, redhaired, average build, average height male with little to no muscle definition. Too much emphasis is put on looks and appearance, for both men and women. We are expected to conform to unrealistic body types, and adjust our personal appearance to fit a cookie cutter society. From the moment of puberty, we are expected to look and act a certain way, men in particular enjoy the sport of body shaming one another with no positive reinforcement. You are not hairy enough, you are not muscular enough, your shoulders are not broad enough, your voice is not deep enough. You are not man enough. Society will always find something to critique. Our images of what is beautiful is constantly shifting, and varies from culture to culture and indeed individual to individual. While in today’s age, I find two male body types are found desirable, these can be simply broken down to jock and nerd. While ‘The Jock’, has always been popular, tan, perfectly shaped jawline, sculpted abs., biceps thick enough to crack nuts, recently the image of a ‘Nerd’, pale, slightly underweight, usually taller, spectacle wearing book worm has become more popular in recent years, largely due to the comic book revolution. On the Puk campus, I have noticed a more metro hipster look

is deemed dream worthy. This man has mastered the unkept look, slightly more rugged, mysterious, essentially effortless style which in reality takes hours to perfect. Men are expected to care about their appearance and how they present themselves, but when a goal is reached they are broken down by peers for trying too hard, made fun of for expressing their personal identity, or simply labelled homosexual. In summary I feel men are exposed to as much if not more pressure to look and act a certain way as woman, but have no voice or

PHOTO: SUPPLIED

no audience to turn to. They are expected to accept it with a smile and go on never able to meet a shifting standard of beauty.

Redaksioneel

8 Maart 2018

ʼn verkeersman om hulle af te trek sodat iemand anders haar kan kom oplaai. Hierdie is ongelukkig nie ʼn uitsondering nie. My niggie, Carli, verlede jaar ʼn honneursstudent, moes vir twee ure lank in ʼn motor vol sigaretrook sit terwyl die bestuurder sy ma se tuisgemaakte mieliesakbroeke aan haar en haar vriendin probeer afsmeer. Moet ʼn mens werklik vir só ʼn ervaring betaal? Jené het dit oorweeg om te weier, maar sy was bang vir die meisie se reaksie. Facebook-saamrygroepe het met goeie bedoelings ontstaan. Die probleem is om dit so te hou. Jené sê ook “daar moet ʼn platform geskep word waar mense kan kommentaar lewer, goed óf sleg oor hoe hul saamrygeleentheid was.” Studente sal dan ingeligte besluite kan neem. Hier is die realiteit—sommige saamrygeleenthede dobbel deesdae met studentelewens teen ʼn gemiddelde prys van honderdrand per lift. Die vraag is: gaan jy saamspeel of veilig speel?


8 Maart 2018

Redaksioneel

Wapad 13

Redaksioneel Daar’s nog tyd

As jy gespanne is, want jy het nog steeds nie helfte van jou handboeke nie, en jy kry eFundi-boodskappe vir klasse wat jy nog nie eers kon opspoor nie, wees rustig, dis nog vroeg... nee, wag. Dis Maart. Dis Maart en ek wonder nog waaroor helfte van my modules regtig gaan, en of my dosente dan nou meneer of mevrou of doktor of prof of “noem my sommer net op my eerstenaam, my ma het my nie prof laat doop nie” is. Dis oukei! Dis werklik nog nie te laat nie! As die eensaamheid in jou uitsiglose woonstel jou vreet, gaan kry vir jou ‘n kamermaat by PAWS, so red ons dalk die wêreld een liefdesbolletjie op ‘n slag. Aan die positiewe sy is ek al meer oortuig dat sonsteek nie elke dag ons realiteit hoef te wees nie, die bome raak al kaler en studente vat darem nog ‘n lagie klere klas toe - net vir ingeval.

Eerstejaars het die Bult ontdek en besef dat Donderdagoggendklasse áltyd opsioneel is, so daar kan op kampus geloop word sonder té veel ongemak. Die SS se rye bly wel lank, maar darem kyk die NWU in die opsie van ‘n mediese skool in, vir hulp as iemand dalk een Enterprise-worsie te veel geëet het. Daarby het die rugbymanne weer ‘n houvas gekry op die hoop om die eerste persgekleede Varsity Cup-wenners te wees. Die vakansie is ook in sig! Rus, bly uit die son uit, doen daardie voorbereiding waaroor jy so dreig, en vertel vir jou ouers van jou skandes. Hulle sal verstaan. Geheime vreet net op (al probeer jy hulle onder ‘n pers kleed wegsteek). Kaalvoet Koebaai C

Wapader(s) van die uitgawe: Jené Liebenberg en Alet Janse van Rensburg - julle is so mooi voorbeeld van vriendskap, van vrouwees en van uitstekende journalistiek. Dankie dat julle altyd meer as julle kant bring, nie net in julle berigte nie maar ook in julle uitstaande menswees. Ons waardeer julle harte.

Regstellings Die helfte van Denise Robertson se opinie stuk van die vorige uitgawe op bladsy 12, “Twee ogies, vier pote en ’n magdom liefde”, het ongelukkig tydens die uitleg proses buite die kantlyne van die koerant beland en het dus nie op die blad verskyn nie. Die “Maak ’n verskil in diere se lewens” storie op bladsy 5 het kontroversie bereik aangaande mense verneem het dat die honde in die

Redaksie

foto’s dood is. Die honde is wel lewendig, maar slegs ernstig beseer en onder behandeling. Die doel van hierdie storie en sy foto’s is dat lesers kan begryp hoe swaar diere op straat kry en dat hulle wel in daardie toestand gered kan word. Dus kan studente aktief betrokke raak deur om hierdie diere te help in hulle toestand van nood. (E-pos deniserobertson91@gmail. com om betrokke te raak.)

HOOFREDAKTRISE: Colette Combrink NUUSREDAKTEUR: Dennis Delport KUNS-, VERMAAK- EN LEEFSTYLREDAKTRISE: Denise Robertson FOTOREDAKTRISE: Marianne Steyn TEKSREDAKTRISE: Le-Lanie Ludick (Afrikaans) & Megan Olivier (Engels) SPORTREDAKTRISE: Kristien Kruger WEBREDAKTRISE: Marné Coetzee UITLEGREDAKTRISE: Tayla de Beer Interne Koördineerder: Bianca Stevens DRUKKERS: Paarl Coldset ADVERTEER BY ONS: e-pos wapad@nwu.ac.za of bel 072 511 8289 WAPAD-KANTOOR: 018 299 2875 FACEBOOK: www.facebook.com/Wapad TWITTER EN INSTRAGRAM: @NWUWapad Het jy iets om te sê? Skryf vir ons en stuur dit aan wapad@nwu.ac.za. Dalk verskyn jy in die volgende Wapad. Die volgende uitgawe verskyn 19 April. Tot dan, besoek ons Facebook-blad vir die varste nuus en lekker leesgoed.

Die begin van ’n nuwe lewe Jade Sateria

W

el, klere is ’n aardse dinge. Dit laat my as persoon nie uitstaan nie, maar wat my laat uitstaan op kampus, is my glimlag. My liefde vir my medemens, medestudente, vriende en familie. Ek glo dat ek die eerste persoon is op kampus wat vroumensklere dra. Dit is wat die hele storie so uniek maak: “Die lang fyn seun met ’n look soos ’n vrou.” Hoe lagwekkend is dit. Ek bring nuwe styl, klas en ’n sin van humor op kampus, nie deur mode nie, deur die feit dat ek so vrolik is. Openlik en tog te kostelik om ’n geselsie aan te knoop. Ek as individu het geweet dat daar gaan bakstene na my kant toe rol, maar ek loop oor dit, met my Sissy Boy high heels en vee dit weg met my Louis Vuitton mantel. Die meerderheid van vroulike studente aanvaar my al van dag een af, maar om te beweeg na die manlike weergawe gee ek hulle nog kans om die skok, pyn en tragedie te verwerk. Wat glad nie my probleem is nie? Ek is ’n individu op my eie. Ek voel klaar aanvaar deur alle dosente, professors ens. As die Noordwes-Universiteit my aanvaar, wie is die studente om vir my te besluit? Kampuslewe is baie besig met harde kwale, maar lekker. Ek pas goed aan met elke student gedurende klastye, maar dan is daar daardie tipe studente wat die naam “Jade” wil afbreek. Wat toe nou laaste kom teen die einde van die dag? Kampuslewe pas goed aan by die persoon wie ek is. Besig, hardwerkend, kommunikeerbaar, lag, sing, uitleef en naweke-rustigheid! Ek het geen vrese vir ’n enkele persoon op kampus nie. Wie kan my stry? My voorkoms. Wys dit klaar!

Ek dra wat ek wil, maar volg tog reëls, want ’n dame bly ’n dame. Op skool het ek reëls en regulasies gevolg van “geen grimering, haarstyle ens.”, maar op kampus, is ek bang vir niemand en niks nie. Ek dra wat ek wil, maar volg tog reёls, want ’n dame bly ’n dame. “Praat en reageer soos ’n dame. Ek is ’n dame met respek, klas, styl en met register. Ek kan my uitleef op alle platforms op kampus, maar dan is daar nog steeds mense wat vir my wil besluit. “Skatjie, hoërskool tyd is verby. Raak groot. Bou ’n brug en kom oor dit. Vee voor jou deur voor jy na myne toe kom.” Ek glo daar is niks wat ’n glimlag nie kan stop nie. Ek as individu het daardie stralende glimlag. Wat almal mal maak oor my? Dit is nie dat ek spog nie, maar ek leef met ’n register en glo in respek. Dit is wat my uniek maak as ’n “Sateria”, welbekend maar kan ook ’n goeie geselsie aanknoop.

foto: verskaf


14

Wapad

Spansport oor drie kampusse?

Sport

8 Maart 2018

Megan Olivier & Krsitien Kruger @Meganolivier9 @Kris10Kruger

D

ie Noordwes-Universiteit (NWU) het bevestig dat die drie kampusse se sportspanne nie sal verenig nie. Alhoewel die naam eenvormig moet wees en al drie gelukbringers teenwoordig moet wees by Varsity Cup rugbywedstryde, sal die sportspanne steeds eie wees aan elke kampus.

Alhoewel elke kampus steeds individualiteit in hul sportspanne sal beoefen, word daar slegs een kampusspan gekies om die NWU te verteenwoordig.

Wapad vertel dat elke kampus steeds hulle eie spanne sal kies en apart sal oefen en deelneem. Alhoewel elke kampus steeds individualiteit in hul sportspanne sal beoefen, word daar slegs een kampusspan gekies om die NWU te verteenwoordig. Hierdie span sal op grond van prestasie gekies word. Fick meen dat dit meer geleenthede sal bied vir studente om deel te neem. Die uitvoerende direkteur van studentelewe op die NWU, Prof Lumikle Lalende, meen dat dit onprakties sal wees om spanne te verenig. Hierdie is veral relevant tot die afstand wat proewe, oefeninge en voorbereiding sou bemoeilik. Individuele sporte, soos atletiek, sal steeds net soos in die verlede gebruik maak van atlete van al drie kampusse.

Prof Rikus Fick, direkteur van studentlewe aan die NWU se Potchefstroomkampus, het aan

foto: north west university

North West University athletes dominate Provincial Championships Isaac Welcome Ndlovu @

Athletes from around the province gathered to compete against one another to qualify for the South African Senior Championships. The North-West University’s (NWU) athletes arrived in their new purple attire and turned themselves into another gear with their performances on a high.

The championships were held on 27th of February at the McArthur stadium, Potchefstroom. Although the meeting was interrupted by early rain showers as the day progressed it proved to be a successful one. “I am happy, the weather is good, which take some stress off for us to qualify” said Mmusi Monlhonyane before competing for his 5000 m race. The South African Senior Championships will be taking place from 15th to the 17th of March on the Bestmed TUKS Stadium in Pretoria.

Qualifying for the championships will have the NWU Athletes competing against the country’s elite. The likes of Akani Simbine, Caster Seymena, Luvo Manyonga and Zack Visser will be among them, just to name a few. Some highlights from the meeting included the mens 100 m final where first, second and third place were NWU athletes. The winner of the race was Chederick van Wyk with a time of 00:10:39. Theodor Young came in second with 00:10:54 and close behind in third place was Le Roux van

SA Swem Kampioenskappe in van Niekerk se sig Lizaan Snyman @lizaan09

ʼn Noordwes-Universiteit (NWU) tweedejaarstudent, Franco van Niekerk, is tans besig met voorbereiding vir die Suid-Afrikaanse Swem Kampioenskappe. Dié kampioenskappe sal einde April in Port Elizabeth plaasvind en Van Niekerk bestuur vanjaar krities sy items deur minder te doen om meerderheid van sy fokus op sy

hoofitem te plaas. Sy doelwit vir die kampioenskappe is om in die finaal van sy hoofitem, die 200m vryslag, te swem, maar sal ook tevrede wees met ʼn verbetering in sy tye. Van Niekerk het tydens verlede jaar se Noordwes-Kampioenskappe sewe goue medaljes verwerf waarvan drie in die aflosse was en die res individueel. Tesame met die goue medaljes het hy drie silwer- en twee bronsmedaljes gekry. Een van sy beste oomblikke in sy kort swemloopbaan was toe hy by Suid-Afrika se Short Course Championship die 800m vryslag

foto: verskaf

voor ’n groot skare gewen het. Dit is sy droom om eendag Suid-Afrika te verteenwoordig by die Olimpiese Spele, maar hy weet hy gaan lang ure in die swembad moet insit om dit te bereik. Matthew Meyer is iemand waarna Van Niekerk baie opkyk. Meyer is dieselfde ouderdom as wat hy is en is ’n nederige Suid-Afrikaanse Olimpiese swemmer wat twee jaar terug, op die ouderdom van 18 sy debuut by die Olimpiese spele gemaak het. “Elke keer as ek kyk hoe hy swem wil ek net harder werk”, het Van Niekerk gesê. Van Niekerk is gebore in Potchefstroom waar hy nou bly en studeer. Hy het gesê “ek kon by ander universiteite gaan studeer en swem, maar ek het gekies om hier te studeer want die mense hier is vriendeliker”. Hy is ook ʼn voormalige lid van Villagers manskoshuis, maar het nie vanjaar weer aangesluit nie, omdat hy nie baie tyd het vir koshuisverpligtinge of aksies nie. Hier het hy wel sy ander talente ten toon gestel toe hy laasjaar vir Villagers rugby gespeel het, maar het besluit om dit hierdie jaar uit te sit omrede hy op sy swem wil fokus en beserings wil voorkom.

Tonder with 00:10:57. The hammer throw also included a great performance by Tshepang Makhethe with a distance of 68,96 m. In the women’s category it was Letitia Jansen van Vuuren who took the gold throwing 55,99 m. In the 400 m it was Ariane Nel who took the gold with an impressive time of 00:53:96, the closest competing athlete to her was Danel Holten, who finished with a time of 00:55:29. Two NWU athletes, Rantso Mokopane and Pieter Conrade, are

looking to defend their titles as South African Senior Champs. Although with this provincial meeting Conradie, whose main event is 400 m, finished 8th in the 200 m race. Mokopane failed to finish the 3000 m steeplechase because of a mistake made by the competition organizers who did not place one of the steeplechase hurdles on the 300 m mark in time. Mokopane’s time would therefore have been unvalid even if he had finished the race.

Kanopolospan beïndruk Marianne Steyn @marianne_steyn

Die Noordwes-Universiteit (NWU) kanoklub se kanopolospan het ondanks ʼn agterstand ʼn derde plek in die Vikings Cup kanopolo toernooi behaal. Volgens Henk Louw, die koördineerder van die kanoklub, is dit die eerste keer in jare wat die klub deelneem aan ʼn toernooi. Dit was ook die meeste van die spanlede se eerste keer wat hulle aan so ʼn kompetisie deelneem. Die kompetisie het plaasgevind op die Homestead Dam in Benoni en was in round robin formaat gespeel. Die NWU-span het hulle eerste wedstryd teen Parys gewen. Hulle het egter hulle opeenvolgende twee wedstryde verloor. Louw voeg by dat dit egter twee van die grootste kanopolo klubs in die land is. Die span het in die uitspeel vir derde en vierde plek weer teen Parys se span te staan gekom. Hulle kon in die wedstryd weereens wys dat hulle

die beter span is en het die derde plek behaal. Louw voeg by dat die span se prestasie veral indrukwekkend is, omdat hulle met verouderde toerusting deelneem en nie eers doelhokke of ʼn amptelike oefenveld het vir oefening het nie. Die span het bestaan uit Jason Spengler, Karl Jacobie, Dawid Jordaan, Leo Kerkhoff, Ryan Gossayn en Emile Janse van Rensburg.

foto: verskaf


8 Maart 2018

Sport

Veritas kraai koning in krieketliga NJ Gelderman

15

te kom, is ʼn groot verligting.” Smit meen ook dat dit gehelp het om teen Excelsior te speel in die finaal na hulle voorheen gespeel het in die groepfases. “Excelsior is ʼn sterk krieketkoshuis en na ons nederlaag teen hulle vroeër in die seisoen, het ons geweet ons sal beslis harder moet werk om ʼn kans te staan in die finaal, hulle het niks teruggehou nie en hul kompeterende gees het gesorg vir ʼn great game.”

@GeldermanNJ

V

anjaar se twee voorloper krieketkoshuise, Excelsioren Veritas manskoshuis, het die stryd aangesê in die koshuis krieketliga eindstryd. Op hierdie dag het beide koshuise uitnemende vertonings gelewer om die opposisie te probeer stuit. Soos dit ʼn eindstryd betaam het die finale boulbeurt die wenner bepaal, Veritas manskoshuis. Die finaal en halfeindstryde het op 3 Maart op Senwes Park plaasgevind. Reeds tydens die halfeindstryde het spanning begin bou met die gevolg dat Patria- en Caput manskoshuis uitgeskakel is. Patria en Caput was die top twee spanne van die eerste poel wat ander spanne soos Over-de-Voor manskoshuis en Villagers manskoshuis ingesluit het. Veritas en Excelsior was die top spanne vanuit die tweede poel. Excelsior het ’n uitstekende toernooi ervaar en het in hulle stryd teen Patria in die finale boulbeurt ʼn

Wapad

oorwinning met 7 paaltjies behaal en het hulle plek in die finaal verdien. Veritas het die oggend vir Caput gewys waarom hulle die ander plek in die eindstryd verdien het. Excelsior het die loot gewen en Veritas ingestuur om eerste te kolf. Herman Prinsloo, een van Veritas se top orde kolwers en ook die kolwer van die wedstryd, het in sy beurt slegs 67 balle trotseer vir sy indrukwekkende 82 lopies. Danksy dié kolfbeurt, kon Veritas ʼn verdedigbare 155 lopies akkumuleer in hul 20 boulbeurte.

Excelsior se aanvangskolwers en van die top orde kolwers het ʼn stabiele begin gehad om die nodige 156 lopies te moker. Dit wou voorkom of hulle wel die mas sou opkom en voortou sou neem, net vir die opposisie om oomblikke later weer die wedstryd in hulle guns te draai. Dit het daarop neergekom dat Excelsior 10 lopies van die laaste boulbeurt benodig het om te wen. Roelof Sauerman, een van Veritas se snelboulers, het die verantwoordelikheid gehad om die laaste 6 balle af te stuur. Die eerste

bal was as ʼn wydloper deur die FOTO: verskaf skeidsregter beslis, wat beteken het dat Excelsior nou 9 lopies benodig het van die laaste 6 balle. Sauerman se volgende 6 balle was egter byna onspeelbaar en kon Excelsior nie daarin slaag om die oorblywende lopies aan te teken nie. Sauerman was ook aangewys as die bouler van die wedstryd. Coetzee Smit, Veritas se kaptein en primarius, is gelukkig met sy span se oorwinning, “ons het die afgelope twee jaar in die finaal verloor, so om uiteindelik oor die wenstreep

Reeds tydens die halfeindstryde het spanning begin bou met die gevolg dat Patria- en Caput manskoshuis uitgeskakel is.

Veritas en Karlien kraai koning tydens korfbal koshuisliga NJ Gelderman @GeldermanNJ

Geskiedenis is vanjaar gemaak in die korfbal koshuisliga. In die mansafdeling was dit die eerste keer wat daar van ekstratyd gebruik gemaak is om die wenner te bepaal. Na ʼn vreesaanjaende addisionele 10 minute, was dit uiteindelik Veritas manskoshuis wat geseëvier het oor Laureus manskoshuis. Dit was Karlien vrouekoshuis wat die vroueafdeling gewen het en Heide vrouekoshuis wat met die

tweedeplek tevrede moes wees. Alfred Esterhuyse, Veritas-doel en ook die mansspeler van die liga, was in ekstase oor sy koshuis se oorwinning, “ons het dit vir onsself moeilik gemaak met tye, maar ek is baie trots op die karakter wat die outjies gewys het, baie dankie ook aan Laureus wat ʼn taai opponent was. Beide koshuise behoort trots te wees op hulself.” Laureus het in die halfeindstryd vir Veritas 2 gewen en met selfvertoue na die volgende rondte deurgedring. Veritas 1 het egter nie in hulle halfeindstryd dieselfde gemak ervaar in hulle wedstryd teen Villagers nie. Na ʼn gemiddelde eerste helfte het Veritas hulle karakter in die tweede helfte getoon en hulle plek in die eindrondte verseker.

In die tweede helfte van die eindrondte, was die momentum aan Laureus se kant. Die manne in blou het meer gemaak van hulle balbesit en hulle suksesvolle doelpogings het hulle voorsprong verseker. Danksy twee uitstaande doele in die doodsnikke van die wedstryd, het Veritas se doel, Alfred Esterhuyse, verseker dat die eindrondte na ekstratyd verlang is. Die addisionele 10 minute het gesorg vir groot opwinding, met beide koshuise se ondersteuners wat hulle span probeer opbeur en motiveer. Die doele van Veritas het egter ʼn ommekeer gemaak en dié akkuraatheid het gevolg dat Veritas die wedstryd en die toernooi wen. Die eindtelling was 40 – 30 in Veritas se guns.

Die vroueligafinaal was tussen Heide en Karlien, die vyande van Wes-kampus. Met hierdie geleentheid was dit wel Karlien

wat met ʼn weghol oorwinning van 32 – 14 die liga wen.

FOTO: verskaf prent: fropr.com

Caput maak geskiedenis tydens eerstejaarsrugby Kristien Kruger @Kris10Kruger

Caput manskoshuis het tydens die eerstejaarsrugbytoernooi alle verwagtinge oortref. Hulle is reeds voor die kwarteindstryd uitgeskakel, maar nog ʼn kans gegun toe Heimat manskoshuis gediskwalifiseer is. Na hierdie terugslag het hulle met nuwe kragte die toernooi aangepak en as

oorwinnaars uit die stryd getree. Caput Sport huiskomitee-lid, Ickie Roos, noem dat hulle 46 eerstejaars vanjaar gehad het waarvan slegs 24 rugby speel of al gespeel het. “Om te kom en die toernooi te wen sê baie van die harde werk, passie en trots wat gekweek word in Caput,” het Roos gesê. Roos noem ook dat hierdie die eerste keer in geskiedenis is wat Caput in hierdie toernooi se finaal speel. Die finaal het op Vrydag, 23

Februarie, plaasgevind en Caput en Over-de-Voor manskoshuis het volwaar kragte gemeet. Binne die eerste helfte van die wedstryd het geen span daarin geslaag om ʼn drie te druk nie. Dit was wel Caput wat na die afloop van twee strafskoppe met ʼn telling van 6 – 0 voorgeloop het. Eers na halftyd het Over-de-Voor hulle eerste punte op die telbord aangeteken na ʼn suksesvolle omskakeling vanaf ʼn strafskop wat die telling op 6 – 3 laat

staan het. Met 5 minute van die wedstryd oor was die agsteman van Over-de-Voor, ST Meiring, afgestuur met ʼn geelkaart as gevolg van ʼn gevaarlike takel. Hiermee het Caput nog ʼn strafskop gekry wat weereens suksesvol oorgeskop was deur buitesenter Reinard Jordaan. Die eindtelling was 9 – 3 in die guns van die algehele wenners – Caput manskoshuis. BF van Staden, die agterlyn afrigter

van Over-de-Voor, het gesê dat hulle glad nie tevrede was met die uitslag nie en dat hulle “al die skietgoed gehad het”, maar dat hulle skopwerk hulle in die steek gelaat het. Roos praat namens sy koshuis wanneer hy sê, ”elke liewe Caputter is ongelooflik trots op die manne vir die goeie prestasie en die karakter wat elkeen gewys het. Om ʼn Caputter te wees is ʼn eer vir my , ja ʼn eer om in Caput te bly.”

FOTO: verskaf


Sport 8 Maart 2018

foto: verskaf

Varsity Atletiek – kort op Tuks se hakke Kristien Kruger @Kris10Kruger

D

ie jaarlikse Varsity Atletiek Toernooi het op ’n goeie noot afgeskop. Verlede jaar se wenners, Universiteit van Pretoria (Tuks) het hierdie eerste been gewen. Die NoordwesUniversiteit (NWU) was wel kort op hulle hakke met slegs ʼn 46 punte verskil tussen die twee universiteite. Die NWU mik om in die volgende

en finale been van die toernooi vir Tuks uit te oorlê. Die toernooi wat op 2 Maart in Pretoria plaasgevind het, het ʼn kompeterende gees gekweek, veral tussen die NWU en Tuks. Aan die einde van die byeenkoms was dit slegs die aflos-item wat die wenner sou bepaal het. Hierna is dit bekend gemaak dat Tuks 15 628 punte ingesamel het en die NWU ʼn korte 15 582 punte. ʼn Besonderse atleet wat veral goed presteer het tydens hierdie geleentheid was Johan Grobler. Hy het ʼn Varsity Atletiek rekord in die

mansspiesgooi opgestel. Hy was eerste met ʼn massiewe afstand van 80,25m. Ook Lente Pieterse het ʼn goud in die vroue 100m gekry met ʼn tyd van 11,61s en ʼn silwer in die 200m. Die 200m was gewen deur die blitsige en bekende Justine Palframan van die Universiteit van Stellenbosch (Maties), maar Pieterse was agter haar met ʼn tyd van 23,78s. In die derde plek nog ʼn NWU-atleet, Arianne Nel wat ingekom het op ʼn tyd van 23,91s. Rantso Mokopane was die wenner in die mans 1500m en

het na dié wedloop gesê dat dit nie maklik was nie, omrede sy opponente die afgelope jaar baie verbeter het en dat hy moes gewerk het vir die wen. Die mansaflos was ʼn hoogtepunt vir die NWU, omdat hulle vir Tuks gewen het. Chederick van Wyk was deel van die aflosspan en het ʼn derde plek verkry in die 100m met ʼn tyd van 10,44s. Hy het die 200m in ʼn tyd van 20,86s gehardloop en daar met die goud weggestap. Willem Coertzen, voormalige tienkamp Olimpiese-atleet en afrigter by die NWU het aan Wapad

gesê: ”Die span gaan nie verskriklik verander vir die volgende been nie, maar daar sal seker een of twee skuiwe wees.” Coertzen sê ook dat hulle van elke atleet verwag om net “ʼn bietjie op te trap” en beter te doen om dan hopelik vir Tuks te wen. Die volgende been is weer in Pretoria en sal op 23 Maart plaasvind.

Tuks (is) niks: verdedigende kampioen vertrap in vyfde rondte Dennis Delport @Dennisdelport

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het tydens rondte 6 van Varsity Cup, die verdedigende kampioen, die Universiteit van Pretoria (Tuks) in sy eie kraal met 40–26 verslaan. Dit was van vroeg af duidelik dat die manne in pers hul stempel wou afdruk, ten spyte van die feit dat Tuks die eerste punte van die wedstryd aangeteken het nadat Cliven Loubcher ’n strafdoel na 15 minute oorgeskop het. Tuks se voorsprong het

slegs drie minute gehou. NWU se generaal Schalk Hugo het die telling gelyk laat trek met 3 elk toe hy ’n strafdoel oorgeskop het. Dit was na die eerste strategiese breuk wat Pretoria krane oopgedraai het. Die NWU se blitsige skrumskakel, Chriswel September, het oorgeduik vir sy span se eerste drie van die wedstryd na 22 minute en Hugo het die doelskop ook oorgeskop. Hy het kort na die doelskop ook met nog ’n strafdoel geslaag. ’n Indrukwekkende deel van die NWU se spel was hul skrumwerk. Die 8-tal van die NWU het na 40 minute, net voor rustyd, Tukkies se voorspelers oorrompel om ’n vaskop te haak op Tukkies se 5-tree lyn en sodoende nog ’n drie aan te teken. Dit was die flank, Gideon van der Merwe, wat die afrondingswerk

voltooi het. Hugo het die ekstra twee punte bygevoeg. Die halftyd telling was 20–3 in die guns van die NWU. Tukkies is kort na halftyd weer geknak in die skrum en het die agsteman Tiaan Bezuidenhout nog 5-punte tot die NWU se telling bygevoeg. Hugo het nie met die doelskop geslaag nie. Die NWU het kort hierna nog twee drieë aangeteken deur onderskeidelik, Tapiwa Mafura en die binnesenter Henko Marias. Marais se drie was 7-punte werd gewees as gevolg

van Powerplay wat in spel was. Hugo kon slegs slaag met een doelskop. Hy het wel met nog ’n strafdoel kort daarna geslaag om die telling 40–3 in die NWU se guns te maak. Tuks het wel in die laaste 10-minute van die wedstryd drie drieë gedruk maar dit was eenvoudig te laat gewees vir die manne van Pretoria. Die eindtelling was 40-26 in die guns van die NWU. Tukkies kon na 6 rondtes van

foto: verskaf

die toernooi nog geen wedstryd wen nie en bevind hulself heel laaste op die punteleer. Die NWU aan die ander kant bevind hulself 3de op die punteleer, met ’n wedstryd in hand teenoor Wits en Maties. Maties is tans 1ste op die punteleer met Wits kort op hul hakke. ’n Indrukwekkende feit is dat indien NWU daarin slaag om hul volgende twee wedstryde te wen en Maties klop die Madibaz Maandag, sal die stryd tussen NWU en Maties in Potchefstroom bepaal wie eerste op die punteleer sal eindig. Die finaal sal dan moontlik op eie bodem gespeel word. Die NWU speel Maandag teen Shimlas op die Fanie du Toit sportgronde in Potchefstroom om 19:00.

Pienk broek skep sedert 2013 bewusmaking Lizaan Snyman @lizaan09

Die pienk broek inisiatief bly onveranderd al vir die laaste 6 jaar van Varsity Cup rugby. Ten spyte van die reëls wat jaarliks hersien word, is die pienk broek steeds deel van Varsity Cup spel ter ondersteuning van geweld teenoor vroue en kinders. Die pienk broek inisiatief

was deur FNB Varsity Cup se organiseerders in 2013 geïnisieer na die styging in geweld teenoor vroue en kinders in Suid-Afrika. Die doelwitte vir hierdie inisiatief is bewusmaking van die geweld teen vroue. Inligting oor prosedures om slagoffers van geslagsgebaseerde geweld te help word ook deurgegee en hulle ondersteun gemeenskaplike organisasies wat hierdie slagoffers help. Dié broek dien ook as ʼn konstante visuele herinnering om geweld stop te sit. Die fondse vir hierdie inisiatief word verkry deur donasies, borge,

die verkoop van pienk broeke en die veiling van die pienk rugbyballe op Varsity Cup webtuiste. In rondte een van die Varsity Cup toernoooi was dit die verskeie spankapteine wat in pienk broeke gespeel het. In die volgende rondtes was die gesogte pienk broek slegs aan die “Player that Rocks”, die speler van die wedstryd, oorhandig. Die Noordwes-Universiteit (NWU) se kaptein, Tian Bezuidenhout, sowel as die flank, Estehan Visagie en die heelagter, Tapiwe Mafura, is sover die enigste spelers in die span wat

onderskeidelik in rondte een, drie en vyf die pienk broek gedra het tydens ’n wedstryd. Bezuidenhout het later gesê: “Dit is ’n goeie inisiatief, maar partykeer voel dit asof die skeidsregters die spelers in pienk meer raaksien en penaliseer al is dit nie noodwendig so nie”. Buiten die pienk broek wat steeds dieselfde is, het Varisty Cup baie veranderinge ingebring. Die Powerplay prosedures wat verander het, maar ook die rooikaart se straftydperk. Wanneer ʼn speler ʼn rooi kaart

kry, moet hy slegs 20 minute in die koelboks gaan sit en daarna kan hy met ʼn ander speler van die plaasvervangerbank vervang word, en daarom nie die oorsaak wees dat sy span die hele wedstryd met net 14 spelers speel nie. Alhoewel nie alle studente van die nuwe reëls hou nie, het Bezuidenhout gesê: “Ons as span vind dit baie interessant en as ʼn lekker uitdaging”.

Wapad - 8 Maart  
Wapad - 8 Maart  
Advertisement