Page 1

%-s,


r

Voor veel leut

en plezier, naar de slijter van het Waterkwartier

!

AD VAN STRATEN Waterstraat 105

-

Telefoon 774765

stoelen en taf els te huur

Belt u gerust,

wij

bezorgen het graag bU u thuis !


,,DĂŞ Waoterjokers"

Bijzonder graag voldoe ik aan het verzoek een voorwoordje te schrijven voor ,,De Waoterjokers". ,,De Waoterjokers", waar ik samen met mijn kabinet zo geweldig ben ontvangen. zo zal ik niet gauw vergeten de momenten, die wij al dansend en springend op de tafels, met een goed glas in de hand, hebben mogen beleven. En bij ons laatste bezoek, dat wij, gezeten in de bus, bijna naar buiten zijn gedragen.

lk dank u allen ook voor de geweldige prestatie geleverd bij de optocht.

ook hieruit blijkt, dat de hechte band en goede onderlinge samenwerking binnen uw vereniging garant staat voor,kwaliteit.

lk hoop dan ook, dat wij Knotsenburgers en speciaal u allen uit het waterkwartier nog heel lang van uw inzet mogen genieten.

Mede namens mijn kabinet (Miranda, Marian, Adrie, Henk en Ton) wens ik een bijzonder gezellig karnavalsjaar toe en sluit met mijn motto: HET KNOTSENBURGS KARNAVAL MOT BLIEVE.

Prins WinĂ?ried

I

u


Voor een volledig verzorgd Ă?eest naar het

GEMEENSCHAPSHUIS Wij verzorgen voor U: Bruiloften

Koffietafels Diner's Hartige hapjes

Partr.len

Personeelsfeesten Jaarfeesten

Karnavalsfeesten Feestvergaderi ngen

Bingoavonden Verenigingsfeesten enz.

Gemiddelde zaalbezetting 30 tot 300 personen

U ziet, voor elke bijeenkomst, feest of veigadering een gepaste ruimte. lnlichtingen:

A. van Straten, Waterstraat l05, Nijmegen t.o. Gemeenschapshuis. Telefoon

774719

b.S.g. privĂŠ 774765

Reserveer ttldig om teleurstelling te voorkomen.


Waoterjokers

Wanneer de algemene vergadering in haar voorjaarsvergadering de plannen

goedkeurt, welke door de algemene bestuursvergadering worden voorgelegd, dan heerst er onmiddellijk een sfeer van ,,we zien het al helemaal gebeuren". De samenwerking tussen de diverse kommissies garandeert weer een perfecte presentatie. Met enthousiasme wordt er geluisterd naar de uiteenzetting van onze regisseur Ruud Kleinschiphorst, die ook het verhaal schrijft, met uiteraard nog mogelijkheden tot inbreng van de medewerkers. Het geheel wordt tijdens de vakantie nog eens bijgewerkt, zodat in augustus de voorbereidingen kunnen beginnen.

Toen echter, tijdens de vakantie, ons het bericht bereikte dat Henny Kleinschiphorst ziek geworden was bekroop ons de angst en het vermoeden dat hij er deze keer niet bij zou zijn. Op zich geen reden om een stap terug te doen, we zouden in staat zijn een prima zitting te presenteren, maar de ontwikkelingen van het ziektebeeld en de betrokkenheid van zijn gezin en zijn vrienden bij zijn ziekte waren zo groot, dat na rijp beraad, de algemene bestuursvergadering het besluit heeft genomen de zitting uit te stellen tot november 1981.

wij waren er van overtuigd dat u onze beslissing zou respekteren, waarbij wij ons gesteund voelde door de vele reakties van u, als ware het, dat u de beslissing zelf genomen had.

Dat wij Henny voorgoed moesten missen, is hard aangekomen.zijn overlijden

is een groot verlies voor zijn vrouw, kinderen, vrienden en het kainaval. Maar


Antieke poppen en speelgoed

%o"tiel,e

€louclia St. Annastraat 267 -269 N ijmegen Telefoon 080-550443

INSTALLATIETECHNIEK TELEFOOI{ (080) 22 q, 7s,

4

LTJNEN

Aanleg en onderhoud van

:

CENTR. VERWARMINGSINSTALLATIES SANITAIRE INSTALLATIES DAKBEDEKKINGEN - GAS - WATER ELEKTRISCHE INSTALLATIES STORINGSDIENST OLtE- en GASAPPARATUUR

I{IJTIEGEN

b.v.

POSTBUS Íoos

Berg en Dalseweg 22a


in de overtuiging dat dit ook de wens van Henny geweest zou zijn, hebben wij rye]v.9.o.1pereidingen getroÍfen tot het organiseieó van batavonden. wij hopeÁ dat dit fijne karnavalsdagen zullen worden met goede herinneringen'aari de

man, die vanaf de oprichting zijn beste krach[en heeÍt gegeveá aan ,,De Waoterjokers".

ook wil ik nog even stil staan bij het overlijden van Mevrouw corrie

de

Vries-van Huizen, waarvan wij, na een langduri! ziekbed in augustus afscheid moesten nemen. Als vrouw van senator Jo de Vries was zij karnavaliste in hart en nieren. wij mochten !aar-tijdens de karnavalsd.agen in februari, welke dagen zij noj onverkort heeft meegemaakt, nog feliciteren met haar 35e verjaa'rdag.bnzé bewondering gaat uit.naar Jo en zijn 4 kinderen, die haar'in huà eigen omgeving begeleid hebben, tot God haar bij zich riep. Rest mij nog, mijn Bestuur, de Raad, de Senaat, pages, Adjudanten, de vele medewerkers en de leden ondanks de problemen wàarvoor wij gesteld zijn, veel karnavalsplezier toe te wensen.

Ook onze zusteryerenigingen wensen wij veel sukses.

Jo Holland Voorzitter, President

Heerlijk, helderHeineken.


va N

o

3 E

o -) P-

(ob (uCE q)p

(n a) \z (Do

o)9

:=F

c -(u {Jg

oE >€

c

(oo

cg

:=o

-o;'o 0)

ooo


+

+ B u u rtcafĂŠ

Bar

,I0l-T01" Piet en Gonnie Baams

Voorstadslaan 130 N ijmegen Telefoon 782828

Was U er nog niet, : bij Gonnie en Piet, o voor veel plezier in het Waterkwartier?


RAAD VAN ELF

Jo Holland, President Hein Alwicher Willy Delgijer Willy Holland Theo Janssen Theo Kersten Cor Klaassen Ruud Kleinschiphorst Piet Roos Ruud de Vries Piet Wegh ADJUDANTEN

Nol Teunissen Theo Wullings SENATOREN

Thijs Aalders Jr. Jo Arts Piet Baams Jr. Ton van de Broek Ton Hijmans Henny Janssen Erik Kleinschiphorst Jos Kleinschiphorst Jo de Vries Jan Wolzak

CONVENT-SENATOREN

Thijs Aalders Sr. Piet van Beek Eef Jansen Toon Janssen Bernard Nicolasen

PAGES

Henriëtte Holland Carola Roos

MEDEWERKERS

Theo Looijschelder Piet Polkamp

ER

E-S ENATO

REN

(TR I C ES )

Jo Danner Theo Eijkmans Marian Hendri ks-Legrand lna Hijmans-Janssen Miep Klei nschi phorst-Jacobs P. van Wanrooij Br. Modestinus José Janssen

BESÏUUR

Jo Holland, Voorzitter Ruud de Vries, Secretaris Ruud Klei nschi phorst, penni ngmeester Cor Klaassen, 2e Secretaris Theo Janssen, 2e Penningmeester


beleggings my & machinefabriek verheijen bv Weurtseweg 263

- telefoon 080 - 772410 -

Nijmegen

VOOR:

verhuur van gebouwen en opslagruimte

VOOR:

nieuwbouw van machines en installaties automatisering van transportinrichtingen

MAAR OOK VOOR: uitvoering van reparaties laswerkzaamheden, constructiewerken

Speciaalzaak in blaasinstrumenten en elektronische orgels

SCHREEVEN M UZI EKI NSTRU M ENTEN B.V. PLEIN 1944 nr 24 - Nijmegen TELEFOON 220068

a a a a a a

Solina Eminent Omega Hammond Cosmovor Gen


ln memoriam Henny Kleinschiphorst

Bij de ziekte en het overlijden van Henny, hadden we een vreemde berusting. Een berusting, in de wetenschap dat God dit zo gewild had. We dachten nog niet aan hen, die achter bleven. Pas nadatwe Henny een waardig afscheid bereid hadden, realiseerden we ons dat vooral zijn vrouw Lien en zijn kinderen hem zouden missen, maar ook zijn vrienden met wie hij zo nauw verwant was. Veel kracht hebben wij geput uit de tranen die er geschreid zijn., Uit warme genegenheid voor alles wat we voor elkaar betekend hebben en zéker niet uit wroeging, voor alles wat we elkaar te kort gedaan hebben. We hebben samen geleefd, lief en leed gedeeld. We zullen verder leven met een herinnering aan Henny, die ons verplicht één grote vriendenkring te blijven zoals hem die voor ogen stond. Henny, je was een man, vader en vriend, door dik en dun. Wij zijn je veel dank verschuldigd.

Jo Holland, Voorzitter President


Wilt u goedkoop kopen moet u naar Jan Linders lopen t\

JAN LINDERS Weurtseweg 159, Tet. 77S85S

I

Gaat u verbouwen, of uw interieur verbeteren? Wij geven u deskundig advies

J.r

!

Lauwaars N umegen b.v. at

Handel in bouwmaterialen afd

Nijverheidsweg 44, Nijmegen erclurieve wandtegcls plevuizen

marmerlegel;

lndustrieterrein

Telefoon 77OO44

handvormstenen open hearden

rierpleirtcr: cn aller op

Zrterdegs voor

rtucadoorgcbled

dc mlddag geopcndl

Wij wensen PRETTIG

iedereen

E KARNAVALSDAG

EN

Sigarenmagazijn Postagentschap

BIEZENSTRAAT 14O


Beste vrienden

lk vind het persoonlijk erg moeilijk nu een voorwoord te schrijven. Maar ook juist nu is het belangrijk te weten, wanneer wij geconf ronteerd worden met de betrekkelijkheid van het leven, dat wij met ons allen het leven zo mooi mogelijk moeten maken. De gebondenheid van uw vereniging straalt zeer sterk naar buiten uit. De aktiviteiten van ,,De waoterjokers" zijn alom bekend; de basis van het succes werd door het senioren-convent gelegd. De jongeren hebben er goed gebruik van gemaakt en het verder uitgebouwd. Vrienden, het moet toch fijn zijn om lid te zijn van dezevereniging. Het bestuur van de stichting openbaar Carnaval is bijzonder gelukkig met zo'n krachtige wijkvereniging, zoals ,,De waoterjokers" zich in het waterkwartier en ver daarbuiten presenteren. wij hopen dan ook, dat uw aktieve leden in dezelfde geest van vriendschap verder zullen werken aan de uitbouw van ons KNorSENBURGS CARNAVAL.

Jan van Lier,

Voorzitter S.C.O.N.


w,:

Van achter de bestuurstaÍel Het is voor een bestuur van een vereniging altijd fijn te weten, dat je een prachtig stel mensen om je heen hebt, welke de vereniging op een bijzóndere manier een steun in de rug geven. Een vereniging, zoals ,,De Waoterjókers" is zonder een gezond stel medewerkers ondenkbaar. Gelukkig zijn sinds jaar en dag alle positieve elementen bij ons aanwezig, en daardoor zijn we geworden, wat we nu zijn. De leus ,,Op naar het vierde Lustrum" kom je regelmatig tegen en de tijd gaat

hard. Over twee jaar is het weer zover.

Wij zullen er samen naar toe moeten groeien, want u, leden, bent onze drijÍveer. uit onze leden ,,putten" wij onze medewerkers, waaruit vaak een vaste band.is gegroeid, zodat men menig medewerker als senaÍor zagver-

schijnen. Hierdoor blijft onze vereniging jong en bij de tijd, een goed perépectief voor de toekomst.

Het nieuwe seizoen gaan wij dan ook met een gerust hart tegemoet, nooit wetend natuurlijk wat ons nog allemaal te wachten staat, want óok in 19g0 en 1981 zijn wij geen ,,koffiedik-kijkers". De dagen van november staan thans voor de deur. wij als ,,waoterjokerfamilie", staan klaar om voor u allen een paar prettige dagjen táverzorgien, terwijl

we het in februari nog eens een keer dunnetjeé ovei doen.

Het bestuur, senaat en alle medewerkers wensen u bij voorbaat gezellige dagen toe.


Met al die gein Kun je toch beter bij Theo Roelofs zijnl Zuivel- en levensmiddelenbedrijf

,' D E LU

IFE

L"

J'['"ï,i::'.2[r", te, 77s87s

Voor uw bloemwerken ZELFBEDIENINGSKAS

,,'f,

drlrepenlom

Rivierstraat 230, Nijmegen

-

Telefoon 771981

Aannemingsbedrijf {.t^. ct"C. Yeroten

& Zn.

Grond- en Rioolwerk - Wegenbouw Verhuur van Bulldozers ên Draglines BREDESTRAAT 63 - TEL Hierbij hebben

ui

het genoegen

U

ilt

O8O

.710215

te nodigen uor onze Fotd-Sbou net \rze ilieaue

80" Ford-Taunus 80' Ford-Fiesta Team 80" Ford-Granada

U

bent welkom

ix

Kronerburgenirgel

oxze showtoom:

207

en de allernieuwste FORD-ESCORT

TERWINI'I TII HEKKI]IG AUÏOÍNOBIEITII. B.Y. KRONENBUR,GERSINGEL

HOEK VR,EDESTR,AAT

_

CENTR,UM STAD


Narrinnen en Narren van n,DĂŞ Waoterjokers"

lk, Jeugdprins RenĂŠ l, heb het hartstikke fijn gevonden om met mijn prinsenkabinet bij jullie te mogen komen. De eerste keer mocht ik 's middags de kinderoptocht openen. Dat vond ik een fantastische gebeu rtenis. De tweede keer was ik op de kindermiddag, ook dit festijn was weer tot in de puntjes verzorgd. Dit was karnaval van de bovenste plank, ga zo door. Van deze gelegenheid wilde ik meteen gebruik maken om jullie nogmaals hartelijk te bedanken voor de geweldige ontvangst, die ik bij jullie kreeg. lk vond het alleen jammer dat ik die middag niet langer kon blijven.

Narrinnen en Narren van ,,De waoterjokers", ga zo door met karnaval vieren!

3 x alaaf voor ,,De Waoterjokers" Jeugdprins RenĂŠ I


LEIDEKKERS-

en LOODGTETERSBEDRTJF

HUNDERTMARK b.V. Sinds 1880

Voor al uw DAKBEDEKKINGEN en

LOODGIETERSWERK Corn. Drebbelstraat 2, Wijchen, Tel. 0 8894

- 2Sg3

Voor al Uw Íotowerk en Íoto-apparatuur

Íoto [ené u. HaldeÍGn HATERTSEWEG

847, NIJMEGEN

TELEFOON 080-557758

II


C

c)

P

c(u

-o f

E

Co

P

C)

E

P I

O @

O)

9LU

c(o

! Co

(o

r 1

i1 r ::ii :

,1,i

"l

l:it'

. ';


BINGO ledere zondagavond

BINGO in het Gemeenschapshuis Aanvang 20.00 uur

BINGO

BINGO

Uw hobbyzaak Vlakbry in de Lange Hezelstraat 83a

Alles voor uw tuin vogels - vissen - kleine huisdieren - alle voeders

Jan van Hout's zaadhandel Regelmatig leuke voordelige

aanbiedingen

Telefoon 220774

Auto-, Motor- en Scooterrijlessen

G5nëbï COOP

VEBENIGINGG.A SINDS 1948 .22r;r-32 I03 TEL. OAO NIJMEGEN

BLOEMERSTRAAT

Vrachtauto. en Aulobuslessen Verkeerstheorielessen Autotechnisch onderwijs Verlenging van uw rijbewijs Autoservice


Wim Hijstek, een man van

het eerste uur ! ln dit boekje van ,,De waoterjokers" wil de commissie pers en propaganda u laten kennis maken met een lid van het eerste uur, nl. wim Hijsiek. Nu zijn er uiteraard meer leden, die al sinds de oprichting van ,,De waoterjokers" licí van o.nze vereniging zijn, maar toch hebben we onze keus laten vallen op wim Hijstek. Hij is namelijk een man, die het hele jaar door bezig is met karnaval. op welke manieren hij dat doet, proberen we in dit artikel duidelijk te maken. Zoals al vermeld is, heeft wim Hijstek zich bij de oprichting van ,,De waoterjokers" onmiddelijk als lid aangemetd. Voor die tijd heeft hilzich nooit echt met karnaval beziggehouden. Maar bij onze vereniging kon hij echt karnaval gaan vieren met mensen, die hij kende vanuit zijn eigeÀ woonwilx. Juist het góeoe kontakt tussen de lede.n onderling maakt lret kàrnaval tot eón groots fee-st. Hij vindt, dat ,,De waoterjokers" eeÀ goede reputatie hebben oigebouwd. Mei

name noemt hij de kleding van senatoren en pages, de afwérking van de karnavalswagen en het feit dat er bijna nooit calamiteiten zijn.tiJdens de karnavalsdagen. Hij is bereid eraan mee te werken dat de naam -van ,,De waoterjokers" zijn goede klank behoudt. Zijn steentje heeft hij hiertoe'bij gedragen door in het verleden de waoterjokórpop en de waoterlokervlag tó ontwerpen en te maken. op onze vraag wat hij van de motto-avonden viàdt, vgfql! hij dat deze avonden over het atgèmeen órg goed zijn. Hij vermaakt zich altijd. biizonder goed en waardeert hét dat oit àttes door amáteurs gedaan wordt. De beste zittingsavonden vond wim Hijstek de Beierse avoná, zeemansavond en de Franse avond. Het feit dat de zaal destijds volgens het motto aangekleed was, sprak hem erg aan. De mo.oiste dag tijdens de f_ebiuari-d.aoe.n is volgens hem de maandag. Hij typeert.deze dag als volgt: ,,De maandag is oe dag, waarop vader, moeoér ed de kinderen met een tas brood naar hét Gemeeïschapdnuis komen om er karnaval te vieren!"


Fa. H, Beck

& Zonen

VERHUIZINGEN en TRANSPORTBEDRIJF

door binnen- en buitenland Onder garantie

64 en 74 - Nijmegen Telefoon 775643 -773139 Niersstraat

NATUURSTEENBEDRI'F

Q. ron

t""u-e

LEEU

b.o.

stNDs 192ó

Natuursteenhandel Steenhouwerij Open haarden Tegelvloeren

GRAFWERKEN

Weurtseweg 52

-

52a - 54 Niimegen TeleÍoon 774776

It?i'a'

aitrl

TROïsEERÏ DE EEUWETI


Dit interview metWim Hijstek is niet alleen afgenomen omdat hijal 17 jaar lid is van ,,De waoterjokers", maar ook omdat hif als leider van de karnavalscommissie Biezendwarsstraat al sinds 1967 mót een wagen deelneemt aan de optocht en omdat hij al 5 jaar mede de versiering van de Biezendwarsstraat verzorgt. Met de bouw van de wagen begint hij al in augustus. De ideeën voor een wagen komen meestal.spontaan op. Het materiaalvoor de wagen scharrelt hij bij elkaar. wim Hijstek probeert met zo weinig mogelijk gJld een ,o goecÍ mogelijk resultaat te krijgen. En daar staagt hij eig goóo ih, v'inden wij. Vai het prijzengeld, dat hij tijdens de optochteh veroleát en de betoning die hij o.ntvangt voor het opknappen van klusjes bekostigt hij zijn karnavalswagen. Voor de bouw van zijn wagen kan hij altijd terechf in de schuur van dhr.-van Gent, zoals bekend, oud-groenteman in het waterkwartier. Als hij tijdens een strenge winter in de schuur niet kan werken, dan verhuist hij naaizijn huiskamer. Mevr. Hijstek, zelf enthousiast karnavalsvierster, laat dit dan oógluikend toe. De opbouw van de wagen gebeurt in de week voor't karnaval. Met behulp van vrienden en bewoners van de Biezendwarsstraat wordt de wagen zo perfect mogelijk in elkaar gezet.


Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek

BRESSER

Stikke Hezelstraat 35

-

Tel. 232424

ZIEKENFONDS LEVERANCIER

Bakkerii ..De Niers.. Volkoren brood onze delicatesse Ons brood en banket vinden steeds meer verspreiding, door prima kwaliteit en verse bereiding. Beleefd aanbevelend, Th. Herfkens

Niersstraat 2

Voor

/

Nijmegen / Telefoon 775230

. alle verzekeringen en hypotheken

Assurantiebedrijf T.J. Kokke maar ook voor a utofi na ncieri n gen, bedrijfskredieten persoonlijke leningen, enz.

Houtlaan 119, Nijmegen Telefoon 080-5541 19

50% no-claim ook voor u bereikbaar!


wim Hijstek hecht er namelijk veel waarde aan, dat alles tot in de puntjes verzorgd wordt. ln dezelfde week wordt ook begonnen met de versiering van de Biezendwarsstraat. Tijdens het gesprek liet wim Hijstek meerdere malen weten, dat de medewerking van de buurt dan werkelijk fantastisch is. Geen moeite is de mensen dan teveel. Tijdens de optocht zal men wim Hijstek bijna nooit vlakbij zijn kreatie zien lopen. Het liefst.houdt hijzich wat aÍzijdig om te zien hoe zijn wagen door de mensen langs de kant wordt beoordeeld. Hij is er alleen ats ei tilOeás de optocht kleine reparaties verricht moeten worden. Wim Hijstek is erg trots als de reakties van de mensen lovend zijn.

Zijn beste wagens vindt hij: de pipo-wagen, showboat, Muppets en walt Disney.

wim Hijstek, een bijzonder lid van ,,De waoterjokers". Een man, die naar hij

zelt zegl, maar één hobby heeft, ,,karnaval,'. We hopen, dat we nog lang plezier van zijn werk mogen beleven.

Laat die kaars niet opbranden. . . pak dus vaker die zuinige fiétsl


Voor al Uw bloemen en planten naar

Jo^ t h^anu Weurtseweg 150, bij de Mikro

Voor fondue, gourmet en barbeque moet U naar keurslager CORNELISSEN toe.

AI meer dan 40 jaar de slager in het Waterkwartier

!

* Ke u rslager

Bart Cornelissen Waterstraat 201 - Telefoon 77419O


AÍscheid van Marina als Page

Bij voorgaande afscheidswoorden heb ik als aanheÍ gekozen ,,aÍscheid van een Page". Dat dit niet juist was is gebleken, want alle voorgaande Pages namen weliswaar afscheid als Page maar niet als lid van ,,De Woaterjokers".

Zo ook Marina. Marina heeft in de 4 jaren die zij ,,De Waoterjokers" gediend heeft als Page, het Page zijn, een eigen karakter gegeven. Zij heeft in die tijd mede het archief verzorgd, maar niet in het minst heeft zij met haar danskunst en haar vocale medewerking de harten van alle Waoterjokers gestolen. Het is dan ook nauwelijks voorstelbaar dat Marina weg zou gaan. Als President zou ik me graag beperken tot het Page zijn want alleen daaraan komt een einde, de rest kan blijven. Marina, ik zal me niet bezondigen aan superlatieve uitspraken. Je was een f ijne meid, die met zorg dat deed wat van je verwacht werd terwijl je daarnaast opvulde wat wijvergeten waren. Teleurstellingen zullen je ongetwijfeld, in een mannengemeenschap zoals wij nu eenmaal zijn, niet bespaard zijn. VergeeÍ het ons. Marina, wij zijn jeveel dankverschuldigd en wensen jou en Petervoor de toekomst alle goeds. Jo Holland President


STEEDS WEER

HErZEHDE DOEi{ IS ilIETALTIID SAAI.

Er zrln dlngen, dte we gelukdg stêeos weer prêfilg vinden Maa sreedls weel netáUde sfu\e trkken, rs daa -nier bij. En toch is het eénvd de stomveruelende kNeitjes, die vaak am typewerk vastzitten.

Voor stomvewelende kweitjes hebbên we tegenwoordig computers. Dus ook een type-computeÍ Die doét de

stomvewelende type-kffi eifjes. Dal s njet èlleen ptehq voor de mensen dle emêe werken, het wêrkt ook snelleÍ Daddoor brêngt een goede tekstveMel ker een [l_nke êíÍ c]ency-verberen"ng tewËeg Toch alnld oe meesl lnteressènte kilt vè; ruerwe apfaaruu ' BITSY is voor mensen

Geavmceerde appdatuu kan alleetr dê beste resul talen bleden, èls mensên er goeo mee overueg kunnen Do fàbrikànLen van teswevetkèrs Mllen dat noq wêl's vêroeren Weln-. BITSY ls gemaakr voor de mensen oe moeten werken. Al na eèn uMle werkl êen qpiste op BiTSy strellerdan op had eigen rypemachine

eáee

BITSY heeft

koppiq\appte

BnSY heeft een uitstekend geheugen. Allerappoden, prilslijsten, adreslijsten tabellen en st-mdaadbieven kunnen daun w_orden opgeslagên. Verbeleren ot oilurllen?Vraag èil BITSY of ze de behejlenoe passêge op had beeldschem"zer. Met her toêtsênbord wordt de èilvul|ng oí cotrectte op dil beeldschem uitgevoerd. En hoe hijgèn we nu het óp deze mmier volledig bltgewerkl^ suk? Gewoon door op de knop "PRINT" re dnkken ei BffSY hkl het helemaal en razèndsnel uit.

Weqrs4ÈE$rde_bc$cË Dat BITSY in Duitslild met

gaote vooBprong de lLmmeí I teksryerwerket ls, hoeft u ndruwli,;k ruer te óvenugen. Mad u zou de bon k]men r

ï3i;;.".1i"*"

tt*$ Ëli$ï',:ï

,:'JH^ï,

| --."0*-0".""- t,t, oo-*-o **f I Araoo,dnuïm.r o0l l?00 W _-.d

BIïSY

;;;;;;;-T I

! Zendmrjuwdocumenlarie ! Zend nijn secretdesse nlormane over de eenvoudiqê werking van BnSy ! L n.Jn-- órorós è^ w Iênqèagr--r,óeeervó,orgBtSywê./l bê ons voo. een demonsft è[eètsplààk

r"'':ï_ ' " _ "ï_iï" ï" :i"

]j9ïï,:._i


9rofrrcLrnn ** 9o B

êo

(r,

Zaterdag 8 november 1g80 Karnavalsavond voor leden van ,,De Waoterjokers", toegang op uitnodiging

introducé's

f

T,S0

Zondag 9 november 1980 Open Huis in het Gemeenschapshuis Vrije toegang, aanvang 14.00 - 1g.00 uur Zondag 9 november 1980 Jongeren disco karnaval (vrij toegang)

i.s.m. OMC Jump-ln

Zaterdag 15 november 1980 Karnavalsavond voor leden van ,,De Waoterjokers", toegang op uitnodiging

introducé's

f

T,SO

Bejaarden gratis toegang Voor deze avond zijn voor de beJaarden gratis toegangsbewijzen verkrijgbaar bij het secretariaat: Ruud de Vries, Voorstadslaan 24g Zaterdag 20 december 1980 Kerstbingo-avond, vrij entree, toegang 16

jaar


wiichense handGn BANDEN SPECIALIST

centrale

kees van gent

bu

UW ADRES VOOR ALLE MERKEN AUTO BAN DEN tevens elektronisch uitlijnen en balanceren

J. v. d. Heijdenstraat 9, 6603 BA Wijchen TELEFOON

r:-=

08894-13108-1 6211


Vr[jdag 27 februari 1981 Karnavalsbal voor bejaarden, vrij entree

Zaterdag 28 februari 1981 Kinderkarnavalsoptocht door het Waterkwartier, aanvang .l4.00 uur

** 9o C]

oo

t

Zaterdag 28 februari 1981 Karnavalsbal voor leden van ,,De Waoterjokers", toegang alleen op uitnodiging

Zondag 1 maart 1981 Open Huis in het Gemeenschapshuis en deelname aan de Stadskarnavalsoptocht Open Huis, vrij entree tot 20.00 uur Jongeren disko karnaval, vrij entree

Maandag 2 maart 1981 Vanaf Í0.00-17.00 uur Open Huis in het Gemeenschapshuis, vrij entree Jongeren disko karnaval, vrij entree van

Í0.00-í7.00 uur Maandag 2 maart 1981 Karnavalsbal, aanvang 20.00 uur Leden gratis toegang, Entree Í 7,50

toegang í8 jaar Dinsdag 3 maart 1981 Slotbal van de Karnavalsdagen Aanvang 20.00 uur. Leden gratis toegang Entree Í 5,00 toegang l6 jaar


rebburo,,de p oneet" Wij wensen U een prettige

carnaval, daarvoor of daarna veízorgen wij gaarne Uw kostbare vakantie in 1980 en 19g1.

Uw recht: Een geslaagde vakantie

Uw reisadviseur: Sander Schilten

Onze eigen service: Elke dag, het gehele jaar door, eigen Schiphot-vervoer van huis naar huis voor f b0.- per persoon retour en wij laten U echt niet lang wachten, tenslotte is het voor U vakantie.

Zonder extra kosten Íeserveren wij voor U elk hotel, waar ook ter wereld met eigen vervoer of lijndienst.

?eltburo,,dê

onee3"

BLOEMERSTRAAT 54,6511 EL N|JMEGEN, TELEFOON oe0-233644 (4tijnen) Privé: OOSTERWEG 84, 6602 HG W|JCHEN. TELEFOON 08894_t3S1S TELEX 48659


Zaterdag 11 aprit 1981 Paasbingo-avond, aanvang 20.00 uur

Vrij entree, toegang l6 jaar

De leden ontvangen tijdig bericht over de data van het Visconcours en de Auto-puzzel- kolder- rit

Rijwielboetiel< HENK GEURTS v. Oldenbarneveldstraat 77 - Nijmegen ,s Telefoon O8O - 221087 maandags glsloten

Met deze advertentie 1O% korting op alle Rijwielen v.a.

Í 1bO,-

c

3

.9

i

à

! 6 ! !

o 3

o! CF

Ës 3't -.!

d u

or

;,* .Ë

Y

6È !o oE9

Y

àÈ Êu

o

F 3 to

z

o

z 6

z


Kok's Snelbuffet Kan aalstraat Specialiteiten: koude en warme hapjes

Ras-frites aanbevolen

I

Wij hebben yoor Ă?eesten en partijen een rijdende Ă?rietwagen ter beschikking

!

Ook Uw bestellingen worden bezorgd

I

Wij bezorgen ijstaarten op bestelling

I Tel. 773700

Geopend v.m. 12 tot n.m. 23 uur Weekend v.m. 12 tot n.m. 24 uur

FABER NIJMEGEN b.v. Stukadoorswerken Ku n ststof - a ppl i katies Renovatie Restauratie Onderhoud Utiliteitswerken Beton-reparatie en bekleding Epoxy-vloeren Balkonvernieuwing

Zwarteweg 51b, Milsbeek, Telefoon 088b1 -6b87


Hoera feur de Waoterjokers Hoera, Íeur de Waoterjokers, Hoera, feur 't hele stel! 't ls Kernefal feur jong en oud, Och mins, begriep dá wel. Maok je neusen rood, verklee je wà, En toon 's aon de raod Gin ernst, alleen maer sotheit, Dà's nou een goeie daod. Hoera, feur de sotte Jokers, Hoera, feur 't hele koor. 't ls Kernefal 't hele koor. Ach mins, doe daor wá feur. Trek je pekske aon en hos maor wà En toon 's aon de raod Feul leut in deez' drie daogen Dá's nou de beste daod.

NIMWEEGS KARNAVAL Refrein Nimweegs Karnaval, Hossen springen, dansen zingen,

nou dat is daar het geval

Nimweegs Karnaval,

Zoiets vind je echt niet zomaar overal. Als in Knotsenburg het karnaval zijn aanvang neemt, dan is ieder in de stad weer op de been. Gekke hoeden, gekke kleren die je even leent, Oud en jong zelfs groot en klein iijn allen een. Heel de stad staat op zijn kop het is een reuze keet, de burgemeester heeft van baan geruild. lelfs Er is niemand die in Knotsenburg ían étoppen weet, achteraÍ heeft daar geen mens oóit om gdhuild. Heel de stad heeft zich begeven in een groot festijn iedereen heeft weer zijn feestneus opgeáaan, Van de Waalbrug tot en met het Keizel Karelplein in de binnenstad en op de Grootstalslaan. Zelfs de sterke arm neemt alles met een korrel zout, want met karnaval is misdaad ongehoord. Hij die niet van karnavallen en van feesten houdt, wordt door prins en zijn gevolg wel aangespoord.


rr._

-..s.

.

--j_--,,

Ons leven valt best mee, Al eindigt het bij de

NI'.

C.

EB.

Veecentrale N. C. EB. Slachthuis

-

Nijmegen

Assurantiekantoor

N.G.S chipperheyn Voor een vertrouwd advies van alle veaekeringen, financieringen en hypotheken al jarenlang Nijmegen

/

van Lyndenstraat 1

/

Telefoon 080-2339g0

Uw verzending bevindt zich in goede handen

br1:

Dagelijkse aflevering in alle plaatsen in Nederlandl

Vervoerscentrum oo

o o a

Snel Accuraat Verzorgd

ooorufmegen Beurtvaartw eg

24,

誰elefoon 772211

ooo

Nij megen


Dag Waoterjokers!!!

Na vier jaren met veel plezier de funktie van page verricht te hebben, is voor

mij de tijd gekomen deze funktie over te geven.

ig voor mij.een leuke tijd geweest, temeer daar ik mij attijd thuis gevoeld I"l page heb tussen de in-rode-jassen-gestoken

mannen. ziln oÍ1 ,,De wáoterjokers" is niet niks, het vraagt menig karnavalistiscn uurtle. vandaar ook dai ir mijn opvolgsters, Henriétte en Carola, heel veel succes toewens!

lk hoop dat het óók voor jullie een heel leuke tijd gaat worden! Verder wil ik graag iedereen bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Eén meen ik toch met name te moge noemen: onze president, Jo Holland. Jo, vanaf dez.e plaats alvast heel hartelijk dank voor de leuke tijdí! Je hebt bewezen een fijne president voor je pages te zijn!! Houwen-zoÍlll

Marina


HANDELSONDERNEMING

J. Pijman & Zn b.v. * Kievitstraat Í0, Nijmegen Telefoon 776697 - 77 1852

GER VAN BRENK zuivelservice aan huis

!

OOK GROENTEN EN FRUIT Waarom nuchter bli.,;'ven als

morgen de tafel

weer gedekt is met ovenvers brood van

Echte Bakker Biezenstraat 89 - Tel. 775932

flernf,ts

Voor al uw bloemen, planten en keramiek

íruuóen%.p Waterstraat 158


@

c o

E :=

3 I

c

c)

:E

c

o

c o

.o

E

a9 LX

(l): _v (J Oo o r< AF Oi 3

-o3 t'= LlJ

g{

O.e

(8f, \o

SJ

c

o_9

NE

-:€ c o (l) o-Ë (u Y, r+!

oo -o

qJ


Zareska wol Parley wol Scheepjes wol Stramienen Smyrna wol, vanaf f Naai- en haakgarens

15.-

per kg.

Alle kleinvakartikelen

DTNITS ïOL-EN\\á

HANIDWEruÍEN

voorstads,aa

i(/4s;d'iïïl,,,

n

261


Kinder karnaval De jeugdprins van Knotsenburg, Prins RenĂŠ t, had veel waardering voor het

kinderkarnaval in het Waterkwartier tijdens de februaridagen. Door middelvan het doorknippen van een lint zett hij de stoet in beweging en op de voor hem zo drukke maandagmiddag was hij in het Gemeenschapshuis aanwezig om twee leden van de kommissie kinderkarnavalte onderscheiden. De kommissie kinder karnaval is weer volop bezig om in de komende februa-

ridagen een karnavalsprogramma voor de kinderen te realiseren. wij kunnen dit echter niet alleen. wij hebben hiervoor ook uw hulp nodig om er weer een leuk karnaval voor de kinderen van te maken.

Er is weer een optocht door de wijk, waarna een grandioze middag wordt gehouden in het Gemeenschapshuis. Evenals andere jaren doen wij weer een beroep op u om niet alleen de huizen maar ook de straten te versieren, zodat we samen met de jeugd een fijne karnavalistische zaterdagmiddag zullen beleven.


Blektro Technisch Buro

I)e Winter: Onderhoud, uitbreiding, vernieuwing en aanleg van alle electrische installaties Gratis offerte van Berchenstraat 29, Nijmegen

Telefoon 237417

Voor de fijnste nieuwe haring Diverse soorten verse zeevis Diverse soorten warme gebakken vis Gerookte vis, Zuurwaren, etc. etc. naar

Vishandel v. RIJSWIJK

ry \

Zaterdags

op het

Heeseveld

Winkel Waterstraat 139 t.o. de kerk

geopend vrijdags en zaterdags

Kwaliteit is onze reclame!


a

P

)

o C) v) -\l () :f J

co


Niet vergetĂŞn, bii

,,[[[iG" eten

!

Specialiteit in

SATADES diverse prijzen

$nac[[ar loonen Weurtseweg

145 Nijmegen Telefoon 77g2oz

Alle dagen geopend

van 12.00 tot 23.00 uur


P

c

o

c

o O I

c(l) !

.9

cq)

ct) F

r

c)


Gtr Eg.

sg

Ă?g rl=


President

Jo

Holland

met zijn pages

A

u

to - p uzzel -ko I d e r - rit

Zondagmiddag 14 september werd voor de 4e maal de ,,waoterjoker-autopuzzel-kolder-rit" verreden. Een 20-tal auto's met + 75 inzittenden hebben enthousiast getracht het uitgezette parcours fouiloos te beĂŤindigen, wat door de meeste deelnemers ook wel gelukt is. Toch waren er ook nu weer enkelen, die het spoor volkomen bijster raakten, en zo ver van huis waren dat zij het maar opgaven. Natuurlijk waren er bij de diverse controleposten weer karna_ valistische opdrachten te vervullen. ook dit ging de meesten wel goed af. De grootste moeilijkheid was echter het goed invullen van de twee vragenlijsten en de elektronische apparatuur van Theo wullings. Nadat bij de laatste controle ,,De Vogeltjesdans" rond de auto was uitgevoerd, gingen de laatste kilometers richting ,,Gemeenschapshuis", alwaar bij een gezellig samenzijn de winnaars bekend werden gemaakt. De equipe Meeuwsen/Aalders sr. hadden de minste strafpunten op hun conĂŻo. zii mochten naast een mooie prijs de wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen. De tweede plaats was voor Ruud Kleinschiphorst en de derde

plaats was voor Frans Kersten.


SPECIAALZAAK IN HUISHOUDELIJKEEN LUXE ARTIKELEN SPEELGOED

EN KARNAVALS-

ARTIKELEN (BOERENKIELEN etc.)

trtrOtrEEE Broerstraat 25c

- Nijmegen Binnenstad

winketcentrum Dukenburg Nijmegen-Zuid

EtrOEEEE


Terugblik op een succesvol karnavalsjaar 1 979-l gB0 Na de vakantiemaanden juli en augustus 1979 kwamen in het Gemeenschapshuis ,,De waoterjokers" bij elkaar om te beslissen over de zittingsavond in november. Het motto zou worden ,,Amerika rond de eeuwwisselin j,'. Het werd een zitting rond de verkiezingsstrijd tussen de blanke farmer JohÀ'ny Pays-Bas, de zwarte advocaat Billy Delgerij en de zwerver w. c. Henry iá typisch Amerikaanse stijl. Johnny Pays-Bas werd in zijn strijd gesteund door de Hofkapel, een groep acrobaten en de dansgroep. Billy Delgerij had de medewerking van de Lucky scouts, een goochelaar en een messenwerper. w. c, Henry moest het doen met een optreden van iemand uit het publiek met

een tap-dans.

J9h1ny Pays-Bas en Billy Delgerij kwamen er in de loop van de strijd achter, dat hun verkiezingsprogramma's niet zoveel van elkaàr verschildán en besloten tot een samenwerking. Deze.samenwerking resulteerde in een grandiose finale, waarbij de Lucky scouts, de Hofkapel en het senaatskooràlle registers opentrokken. De uren na de zitting werden volgemaakt met een dansavond waarbij iedereen op eigen manier kon genieten van de gezellige sfeer die in het'Gemeenschapshuis was opgebouwd. ln de maand december was er weer een speciale kerst-bingo. Menigeen kon, na een enerverende bingo en een gezellige dansavond, huiswaarts Èeren met een gedegen aanvulling voor de vrieskist.

Begin 1980 werd door Knotsenburg afscheid genomen van prins piet, welk afscheid door ,,De waoterjokers" in het Gemèenschapshuis georganíseerd was. Een zeer groots afscheid, welk daags daarop gevolgd wero door de


B

Plantenkas Bloemwerk

u[[ing

Telefoon 770336

Kerkstraat 187

.T.ARENMAGA'TTN WATERSTRAAT

12

loemcentrum

Bartie

NIJMEGEN Telefoon

774185

BIEDT U EEN RUIM ASSORTIMENÏ

ROOKARTIKELEN LEKTUUR Nu ook de Balmoral sigaren ook uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Voorverkoopadres uitwedstrijden N.E.C.

Wlj wentên een prettige karnaval toe!

Waterstraat

lGiinG [.u.

SCHEEPVAARTWEG POSTBUS 82

NIJMEGEN TELEFOON 776464-

o


P.rinsenproklamatie in ,,de Vereniging", alwaar de nieuwe prins winfried I met zijn kabinet geproclameerd werd. onder zijn karnaval istische aanvoeri ng begonnen ook,,De waoterjokers,' aan de februaridagen, en hoe. . .

Het karnaval begon vrijdags met een balavond voor de bejaarden. De muziek werd verzorgd door de waoterblaosjokers en de Lucky Scouts afgewisseld door verschillende optredens. Een van de meest succesvolle optredens werd verzorgd door de bejaarden zelf en wel door het bejaardenkoor onder leiding van ,,Máestro,, Br. Th. Loos. Nog een hoogtepunt was de uitreiking, door prins winfried l, van de versierselen behorende bij de titel ,,Miss Bejaarde". De zaterdag viel weer op als een druk wijkgebeuren. Al vroeg in de morgen trof men in de straten de versieringen aan en kon men genieten van de in aànbouw zijnde wagens. De optocht 's middags werd geopend door Jeugdprins René I en trok als een kleurrijk lint door het Waterkwartier. Na de optocht was er speciaal voor de kinderen een optreden van ,,Haak en Jerry". Het waoterjoker-ledenbal stond in het teken van de doop van 4 nieuwe senatoren, n.l. Piet Baams, Henny Janssen, Jo de Vries en Jo Arts en van 2 nieuwe pages: Henriétte Holland en carola Roos. De doop van de senatoren mondde uit in een groot waterballet waarbij de doop van de wat ,,zwaardere" Jo Arts grote hilariteit opriep. Bij de pages werd het water vervangen door confetti, zodat zij ongeschonden de avond konden vervolgen. ook werd afscheid genomen van de vorige page José Jansen en zij werd benoemd tot ere-senatrice van ,,De Waoterjokers". Na al deze plichtplegingen kon de muziek de zaak weer in de hand nemen, wat leidde tot een happening welke duurde tot in de kleine uurtjes. De zondag werd vooral gevuld door de stadsoptocht. Dat dezeoptocht dit jaar zo succesvol zou verlopen, had niemand van te voren durven voorspelien. onze PresidentJo Holland maakte tijdens het open huis de prijzen bekeho lzie elders in dit boekje).


Voor een verzorgd kapsel naar kapsalon

Thijs Francissen Weurtseweg 174 - Telefoon 775829 Ook voor Heren haarstukjes, dus niet langer kaal zijn!

Uw adres voor OPTA.PERMANENT

TH. SGHAMP UNION

rijwielen,

vanzelfsprekend

met EVngnESTEIN

banden

Dikke Boomweg 30 - Telefoo n 771i 19

VERHUUR 80-220720 sniilnegpnbv HEIJENDAALSEWEG 96 . NIJMEGEN


Na deze mededering ontstond in het Gemeenschapshuis een Íeest, werk in menig geheugen een aparte plaats hebben uèiou"iO. ó*e maandag was vroes tot diep=al in de nachtËenË;ó menserin! vàn

Hï?Lf:.ïl::n"n.

Een zeer druk bezocht ,,open Huis" met daarop vorgend een uitpuirende balavond, maakten oe,máan_oag toi óen mooie maar zËËr vermoeioende dag. o_verdas zijn door ,,oe waotáijor<ers" eitËËril[ó"1ï ?ii:d"q u"rte activiteiten gepland' Toch werd ook deze keer weeïde rust ii nef wàt"rr*"rtier verstoord door optredens van het A-sociaat-ortesi, bestaandê ,iiË;à; van de senaat, de Hofkapel en de L.ucky scouts. oinsoigavond was de raatste mogerijkheid je in het feestgedr.u.is te mengen. zlèr veren ko.nden nog de moed opbren_ 9m gen om ook de afsruitin_g van dé karnavarsmarathon bii tË *onen. Deze taatste avond werd-ookrog bóro"'hl áb";;;;;ró3p"erig"r.en, die zich erg goed thuis voelden bij ,,De Waoteriokers,,. -sàn?at, om kwart voor twaarf gavêí naao, Hofkaper en hun dames voor de laatste maat acte de presence om oêzevijt ràrnáuaËáaó;;';;; waardig srot te geven. De karnaval had nog een staartje voor onze vereniging. Er werd een uitnodiging ontvanden ór eLn zittingsavond te organÍseren voor de Vietnamese vruc-hteÍngen uiïàe Éóti", in uoËeigàn.ïáó"ro een zitting waarin voorar muziek en v]suere optreàens voorkwa-men. zetis een krompen_

dans, uitgevoerd door onze senaatsdames, mocht niet in net programma ontbreken. Na enige aanvangsprob.remen (taar e.d.) kwam de vooral het optreden van het senaatskoor moet voor avond vrot op gang en de gá"i"n een aanreiding zijn geweest om ook van zich te laten horen. Aan het eind van dezitting tormeóràe àè Èài" groep zich bracht als tegenprestatie ein uocaat-nu'"n.,n".. te-n geho;e. op het podium en werd voor ons ar duidelijk dat het aanpáss'ngsprogrammari;áens het dansen reeds haar vruch_ had af.geyvglpg!'.'. Dê resurtaten f,an de-cursuï àànr"n-uoor fe1 reeds beginners duiderijk zichtbaar. Ar met ar een zeer gezeiligó erruoor. y"l",l ons zeker een plezierige avond. De laatste activiteit voor de vakanties was de,paas-bingo. Een goede afsluiting van een heel gezellig en geslaagd karnavalsseizoen.

Acrobatiek

van de bovenste plank


Betonmortel Centrale Wiichen b.v.

Voor al uw betonmortel in elke gewenste hoeveelheid en kwaliteit.

Telefoon 08894-53 42-5283

Centrale: lndustrieterrein, Loonsewaard 6, Wijchen


Waoterjoker-raadswagen,,Nimweegs schlager L.P " De mooiste wagen uit de stadsoptocht, februari

1

gBO.


ilEgil

in 19 kleuren kunslsloí en 7 modellen in houi leverbaor

KEUKENHAI

,,JOSA!IBE" J. P. TH. AARTS Klimopstraat 44-48 rel.OSO-778237 Nijmegen

Wii lovorer

5 lrrftên

6k st,ad.ard - lloklên

d

li!0fl-áparrtud.

hrter. 0o* limmieriu flogetiik.

Strlên . Àrnrechhn h diyese

l.vcrlIg oÍ drátsing lrn

ln éé! iard

vffi.d

levsóárÍ!

CÉtjs adyiB Éi

! rd lris,

Uh

il$

illjroí.

Voor al Uw

Sch

i

I

de

rsw erkzaam h ed e n

speciaal ONDERHOUD binnen en buiten

BEHANGWERK

SCH ILDERSBEDRIJF

A. H. Gerrits v/h P. A. Gerrits Hatertseweg 441, Nijmegen Telefoon 080-553790


Een

prachtig succes!

Bij de stadsoptocht in februari, is het onze vereniging gelukt, metvier creaties, prijzen in de wacht te slepen. Niet alleen kwam onze raadswagen als beste van de gehele optocht uit de bus, maar ook drie deelnemende groepen vanuit onzJleden Ëregen een hogË qaa,rdering, waarbij leuke geldpriizen. Hierondereen overzichtían die priiiËÀ die binnen onze vereniging gevailen zijn. (zie foto.) Rechts boven: Beker, te prijs wagens.

Midden boven: wisseltrofee. Bekàr en wisseltrofee waoterjoker-raadswagen,,Nimweegs-Schlager-Lp" Links: Wisselbe.ker, 1-e prijs góepen 5/11 pers. ,,Engelbewaarder,,, Mevr. Joly. Midden voor: 3e prijs wagens. ,,Disney-land", Hr. Hijstek (Biezendwarsstraat). Rechts: 3e prijs groepen. ,,Katoenplukkers',, Hr. Henk Janssen c.s. Prijswinnaars nogmaals van harte proficiat!!

met het oog op de verschiilende wisserprijzen doen wij ook nu weer op onze leden om aan de optochten deel te nemen. Dit jaar moeten wij opnieuw proberen weer even goed uit de bus te komen.

9l:.:lll

een. oeroep

!


JAN REIJNEN B.V. Drankenhandel Bredestraat 41 -43, Nijmegen Telefoon 771774

HOUÏHANDEL

Bunnifi lliimegen [,u. hout triplex boards

de Vlotkampweg I TeleÍoon 080 - 775859

deuren spaanplaat sch rootjes

Voor al uw levensmiddelen

WEURTSEWEG I5O Telefoon 776384 Nijmegen


Nieuwe leden onze vereniging heeft thans een ledenbestand van bijna driehonderd leden, waar wij altijd een f ijne band mee hebben. Dit aantal kunnen wij weer wat gaan verruimen, zodat er meer mensen getuige kunnen zijn hoe er binnen onze ,, Waoterjo kersf am i I i e" karnaval wordt gevierd. lndien u in uw familie of kennissenkring mensen kent, welke zich ook bij de ,,schare" willen aansluiten, dan dienen zijzich schriftelijk op te geven bij de secretaris: Ruud de Vries, Voorstadslaan248,6541 SZ Nijmegen. Lid van de vereniging kan men worden als men 18 jaar of ouder is. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging. De contributie bedraagt / 5,50 per persoon, per maand. Overmaking van de contributie kan geschieden op onze rekening bij de Algemene Bank Nederland te Nijmegen

Giro van de Bank 82.10.25 t.g.v. Rek. no. 53.73.23.651 ten name van Penni ng meester,, De Waoterjokers".

HENGELEN,

hfi

Ă&#x2039;lr$$Ett (

Laqe MarktT5 -79

.,

Nijmegen

telefoon 08O - 22 27 64


tlo.nsi.o.Lunst.

r _ heu€nhe[[" z_

*g,_ê knny"nhofíl*., 31 € TÉL.7753o5.

Gedipl. contactlensspecialist Gedipl. optometrist

Carnavalisten houden GEERLING

voor goed zicht!

DAALSEWEG

9.

NIJMEGEN

TELEFOON 230917

TH. BOSCH Jr. LOOD- en ZINKWERKEN SANITAIRE INSTALLATIES, enz.

Aldenhof 21-01, Nijmegen - Telefoon 442717


Viskonkou rs 1gB0 Zaterdagmorgen 6 september jl. maakten ruim 40 enthousiaste vissers zich op voor het traditionele viskonkours van ,,De Waoterjokers',. Uitgerust met hengel en meerdere soorten aas zocht iedereen ,,zijn stekkie', op.

Een vrij harde wind maakte het vangen van vis voor menigeen erg moeilijk. Met name voor die vissers, die het de avond tevoren te laat hadden gemaakt,

was het onmogelijk om met hun wazige ogen de dobber tussen de golven te volgen.

Alleen de ware vissers waren in staat om onder deze omstandigheden in de prijzen te vallen. De eerste prijs was voor de heer H. otten, die met meer dan 2 metervis glorieus winnaarwerd. De tweede prijs wasvoor dhr. Th. willems en de derde prijsvoor dhr. J. Smits.

Bij de dames werd mevr. Janssen-Roding winnares, tweede werd hier mevr. van Beek-Steer en als derde eindigde mevr. Otten. ondanks het minder mooie weer is het toch een plezierige ochtend geweest.

SIGABENMAGAZIJN

HET VTADUCT i# r:J-

#1

Sigaren Sigaretten Shag-tabak Pijpen en Accessoires Tijdschriften Dag- en weekbladen Strips Snoepgoed

Lotto - Toto

" l&

t"'

WEURTSEWEG 2

tel.775672

Aanstekers merk Tanita Direkt plaatselijk te repareren. GRATIS BANKZEGELS da's mooi meegenomen

Wij wensen U verder veel leut en rookgenot.


]]PERFECTA,' Waterstraat

1

17 -11

9, Telefoon 772437

uhmischgercinigil

0gt.

r o.

GERT VAN WIJK Speciaalzaak in verf en behang voorheen Verfhandel Belt

Voorstadslaan 68, Nijmegen Telefoon 080-774656

Donderdagavond koopavond


Dank aan onze adverteerders leder carnavalsjaar wordt door onze carnavalsvereniging ,,De waoterjokers een programmaboekje uitgegeven. Dat dit boekje, in deze vorm, kan blijven bestaan en zelfs ook kan groeien, danken wij in de eerste plaats aan onze adverteerders.

Laten wij als waoterjokers onze dank tonen door bij onze aankopen de adverteerders niet te vergeten. Uw steun aan de adverteerders komt dan weer ten goede aan het programma-

boekje. Commissie Pers en propaganda

WY VFRzORÓEN:

-ÈRUiroFrElt

-FE€,óÏAVONDÊN

-DlNets

-DA66Éitror6L3

-

RÓNDVAARÍEN

,IN,,N)


Zitting ,,Amerika rond de eeuw-wisseling"


nn

Ook voor

[i:

uw drukwerk

I

Geboortekaartjes Verlovi ngskaa rtjes

Huweli.ikskaarten Dankkaarten Visitekaarten

Ksuze sit honderden modellenl Handels- en verenigingsdrukwerk

DRUKKERIJ

,,9"

j,óoa(otad"

Lange Brouwerstraat

2a - ïeleÍoon 229221

* Privé-adres:

M. F. AALDERS, Biezendwarsstraat

ïeleÍoon 776300

18,

Nijmegen


Q,aĂ­f '@rsenrluuub'

ffinnn 1763 Gezellige zalen voor B ru

iloften

Feestavonden Recepties enz.

Ruime parkeergelegenheid S. A. HOFMAN Groesbeekseweg 227

/

Telefoon 224969 / Nijmegen

Waoterjokers boekje 1980 1981  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you