Page 1

77

b.__-_

-7s


Voor veel leut

en plezier, naar de slijter van het Waterkwartier

!

AD VAN STRATEN Waterstraat 105

-

Telefoon 774765

*

stoelen en tafels

Belt u gerust,

wij bezorgen het graag bij u thuis ! Gratis Bankzegels!


Beste

Waoterjoker-Íamilie Heel gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redaktie van jullie jaarboekje om hierin een bijdrage te leveren. Temeer doe ik dit graag omdat ik hierdoor in de gelegenheid kom een dankwoord te schrijven aan al degenen - senatoren en leden * die mij in het jaar van mijn Prinsdom zo geweldig leuk tegemoet zijn

gekomen.

Hierbij denk ik in de eerste plaats natuurlijk aan jullie sekretaris, Ruud de Vries, die voor mij als één van mijn adjudanten een geweldige steun is geweest. Naast zijn drukke werkkring en de vele te verrichten werkzaamheden in verband met het sekretariaat van jullie vereniging, vond hij altijd nog de tijd om de vele bezoekaanvragen af te handelen. Verder gaat mijn dank uit naar jullie president, Jo Holland, jullie Raad van Elf en andere medewerkers, die steeds weer op een verrassende wijze ons als

kabinet wisten te ontvangen, Onze bezoeken aan De Waoterjoker-familie waren voor ons allemaal altijd weer een hoogtepunt in ons programma. Heel duidelijk is in jullie vereniging de wijkgedachte geworteld, iets wat men niet vaak meer in Knotsenburg aantreft. Juist deze wijkgedachte maakt naar mijn mening jullie vereniging zo bloeiend. Graag hoop ik in de toekomst nog vele jaren, zij het op een afstand, het wel en wee van jullie vereniging te mogen volgen.

Waoterjokers, ik wens jullie ook nu weer een Íijn en suksesvol nieuw karnavalsseizoen toe. Knotsenburg AlaaÍ. Prins Frans de Eerste


U bent altijd welkom in onze 10.000 m2 showrooms, vol met eigentijdse meubelen, tapijten en verlichting in alle prijsklassen.

Kopje koffie staat steeds voor u klaar!

Kom,

Kiik, Kier, Keur, Koop bii

FRAMY

meubelen b.v.

Bottelstraat 2-34, hoek Hezelstraat-Promenade 92 Nijmegen Telefoon 230508 / Telex 48339

v.d. Heyden's

meubelen b.v.

Weurtsewe g 44-46, Nijmegen TeleÍoon 776720 / Telex 48314

Amsterdamseweg 27, Arnhem Telefoon 085-422241 / Telex 75070 Dorpsstraat 15-17, GeÍfen Telefoon 04102-1306 / Telex 50452 Fabrieken: Kloosterstr aaï 7 -9, Geffen

Telefoon 04102-1727

De GROOTSTE meubelcombinatie van Nijmegen en Omstreken Met eigen fabrieken en service-diensten


Waoterjokers AIaaÍ

Bij het schrijven van dit voorwoord heb ik mij de vraag gesteld of het wel juist is ten aanzien van ,,De Waoterjokers" alleen zoete volzinnen aan het papier toe te vertrouwen. Wij zijn van baby kleuter en van kleuter volwassen geworden. Ten aanzien van kritische opmerkingen over ,,De Waoterjokers" past zeker volwassen taal. Het is bekend, dat wij als ,,De Waoterjokers" een specifieke wijkvereniging zijn met een ledental van 400volwassenen waarvan er ruim 100 het gehele jaar door aktief bezig zijn in de wijk. Hier sluiten zich nog verschillende wijkverenigingen en de altijd aktieve straatkomite's bij aan.

Onze aktiviteiten zijn bekend. Grandioze karnavalsdagen in november en februari, tijdens welke dagen ,,De Waoterjokers" het gezicht van de wijk bepalen. Daarbij bingo- annex dansavonden waar met groot verlangen naar toe geleefd wordt. Voor dit werk oogsten wij veel waardering. Het stuit ons echter tegen de borst door enkele personen van autoritair optreden beticht te worden. Wij hebben respektvoor kleine groeperingen, al zijn het soms 3tot 6 personen. Maar we aksepteren de kritiek niet, ook niet van individuele personen, als zouden ,,De Waoterjokers" tijdens haar aktiviteiten deze groeperingen niet dulden. Waar praat men over. ,,De Waoterjokers" organisereÀ niets voor zichzelÍ, maar alles voor de wijkbewoners op een manier, die ontzettend veel tijd en geld kost. Tijdens de karnavalsdagen ontvangen wij ongeveer 4000 personen in het Gemeenschapshuis. ls het dan nodig om juist in die dagen vergaderingen of andere aktiviteiten te beleggen? van het S. B.w. hebben wij tot nu toe alle medewerking gehad; wij blijven op die medewerking rekenen.

Let well Het bestuur van ,,De Waoterjokers", gesteund door Raad, Senaat, medewerkers en leden, voert een krachtig beleid. Wij erkennen, dat ook wij Íoutjes maken. Wie niet? Maar we eisen een eigen plaats in de wijk en in het Gemeenschapshuis, waarvan nota bene de grondleggers nu ,,De Waoterjokers" zijn.

Mogelijk kennen de critici ,,De waoterjokers" en hun aktiviteiten niet; ze zijn welkom. Wij willen in een goede sfeer samenwerken. Jo Holland, voorzitter-president


c 3

o L o o (u

= .g E (E

c 5

-c

L o -c

c o c

oo

o o, o o (E

-c (U (U

c

o o o

o


Key, een begrip voor veel-

soortigheid en betrouwbaarheid bU aannemers, zelfbouwers en doe 't zelvers.

Een greep uit ons uitgebreid leveringsprogramma:

key

deuren, betimmeringen, isolatie-materialen, dakplaten, gipsplaten, kastplanken,

parketvloeren en lijsWverk. Nijmegen - Weurtseweg 080-77ss44

Key vestigingen ook te: Amsterdam, AmersÍoort, Den Haag, Hilversum, Nijmegen

Garrosserie bedrijf

UIIICEIITB U ITD EU KEN

SPU ITEN TECTYLEREN

AUTORECLAM

E

Past. v.d. Marckstraat 54, Weurt TeleÍoon 08897 - 2372, b.g.g. 1839


Van achter de bestuurstaÍel Het laten verschijnen van het veertiende karnavalsboekje betekent dat wij dicht bij het derde lustrum zijn aangekomen, welke wij dan ook het volgende seizoen hopen te vieren. Als we thans even terug kijken naar hetgeen achter gns ligt, mogen wij stellen, dat het,,vaarschema" voor het seizoen 1976-1977 een goed schema is geweest, met voor onze vereniging heerlijke en fijne heri nneri ngen.

Bestuurlijk hebben we mogen ervaren dat het voorgestelde programma - in sprookjesstijl - enorm veel mensen geïnspireerd heeÍt tot een plezierige samenwerking. Het was geweldig te zien, hoeveel aktiegroepen (om dit vervelende woord maar eens te gebruiken, maar dan in de goede betekenis) in de verschillende straten werden geformeerd. De resultaten van hun werkzaamheden waren tijdens de dagen in november en februari goed te zien. Het zijn dolle dagen geweest. Het seizoen 1977-1978 gaan wij, zonder bestuurswijziging met een nieuw motto in. Met algemene stemmen is aangenomen dat de koers deze keer richting Cowboy-land moest, nl. een avond in Westernstijl. De mogelijkheden om in dit motto iets te brengen en/of uit te beelden zijn legio, wij zijn dan ook met enorm veel enthousiasme aan de voorbereidingen zijn begonnen. Het bestuur weet zich geruggesteund door zijn voltallige Raad en Senaat, en niet op de laatste plaats door onze vaste medewerkers(sters).

Gezamenlijk hopen wij met uw medewerking en samenwerking er fijne, onvergetelijke dagen van te maken. Ruud de Vries, secretaris


Voor al uw bloemen, planten en keramiek

铆ruu贸 en%up Waterstraat 158

SCHILDERSBEDRIJF

Wim Scheers en Zn b.v. NIJMEGEN

ONDERHOUDSWERKEN

Waterstraat 163-t6S

-

Tel. 774766

Broodje en Automatiek

HAP.HAP 2e Walstraat 133 - 1 41, Tel.233303

Adreswijziging:

Nieuw adres: Kievitstraat

PllilAll

B.lf. Bouwmorkt

1O


Nieuwe Senatoren Dat bij een zo dynamische vereniging als ,,De Waoterjokers" ,,regeren is vooruitzien" hoog in het vaandel geschreven staat, blijkt wel uit de verjonging c.q. uitbreiding van de Senaat.

Mochten wijvorig jaar 5 jonge senatoren installeren, ook dit jaar hopen wijwéér 5 nieuwe senatoren aan onze senaat toe te voegen. Met groot genoegen stellen wij u deze 5 nieuwe senatoren voor. Drie jonge mannen en twee meer gerijpte: met de keuze van de laatste twee senatoren hebben we de gevarieerde leeÍtijdsopbouw van de senaat willen garanderen.

Vijf nieuwe senatoren die blijk hebben gegeven uit het goede karnavalshout gesneden te zijn, ieder op zijn eigen manier, maar zeer goed passend in ons team van senatoren. Jos Kleinschiphorst: leider senaatskoor, gitaar-zang The Lucky Scouts. Ton Hijmans: Kinderkarnaval. Theo Janssen: Versiering. Ton v.d. Broek: Versiering. Jan Wolzak: Verlichting. Wij wensen hen veel sukses toe en zien wederom met verlangen uit naar de enige

echte Waoterjoker-doop, welke in februari zal plaatsvinden. Jo Holland

Wij wensen een prettige karnaval toe!

Waterstraat

.lan Sleiine /=--'--7

D.A.-d ro g i ste ili-pa rÍu me ri e

\O -9/

W. Brinkhuis Voorstadslaan 248a,

N ij

megen Cosmetica: o.a.

Let op onze D.A.-aanbiedingen

Dr. v. d. Hoog

Wills, enz.


Voor een volledig verzorgd leest naar het

GEMEENSGHAPSHUIS Wij verzorgen voor U: Tegen vooraf

Koffietafels " Diner's Hartige hapjes

gemaakte

prijsafsprakêfl voor: Bruiloften Partr..len

Personeelsfeesten Jaarfeesten

Karnavalsfeesten Feestvergaderi ngen

Bingoavonden Verenigingsfeesten

uitstekende keuken menu's op verzoek

enz.

Gemiddelde konsumptieprijzen voor onze eerste klas dranken zijn:

f 0,90 excl.

bediening

f Í,10 incl. bediening.

lndien van onze bediening geen gebruik

gemaakt wordt, worden vaste lasten doorberekend, welke wij U vooraÍ opgeven.

Gemiddelde zaalbezetting 30 tot 300 personen

U ziet, voor elke bijeenkomst, feest of vergadering een gepaste ruimte. lnlichtingen:

A. van Straten, Waterstraat Í05, Nijmegen

tel.

774765t.o. Gemeenschapshuis.

Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen'


AÍscheid van een Page Bij het voorstellen vorig jaar van 2 nieuwe pages Marina v.d. Broek en José Janssen hadden we al het vermoeden, dat we niet lang over 3 pages zouden beschikken. Wij citeerden toen al ,,dat het bestuur blijkbaar een goede neus voor het aantrekken van pages heeft", want Amor heeft zijn werk al weer gedaan. Een en ander is inderdaad in een stroomversnelling terecht gekomen, want onze lna is in mei jl. gehuwd met onze nieuwe senator Ton Hijmans. Het ging allemaal zo vlug, dat een waardig afscheid in het gedrang kwam. Door dit echte Waoterjoker-huwelijk blijft lna echter voor ,,De Waoterjokers" behouden, terwijl haar afscheid als page nog staat te wachten. lna, je was (bent nog steeds) een fijne meid met een fijn karakter en op deze plaats willen we je nu reeds bedanken voor alles in het belang van ,,De Waoterjokers" tot nu toe gedaan. Wij hopen dat je nog vele jaren, minstens als senaatsvrouw, aktief voor ,,De Waoterjokers" mag zijn.

Jo Holland

Voor

. alle verzekeringen en hypotheken

Assu rantiebed

rijf T.J. Kokke

maar ook voor

utof i na ncieri n gen, bedrijfskredieten persoonlijke leningen, enz.

a

Houtlaan 1 19, Nijmegen Telefoon 080-5541 19

50% no-claim ook voor'u bereikbaarl

OERDEGELIJKE HOLLANDSE FIETS, Union fabrikaat met lamp. slot en jasbeschermer 1284.met handremmen en versnellingen Í 333.50 DENNENSTRAAT

69, NIJMEGEN

Telefoon 770006 's Maandags gesloten Donderdag koopavond


llouthanilel Immeilft b,u. SCHEEPVAARTWEG 6

POSTBUS 82 NIJMEGEN TELEFOON 776464-

Voor al Uw

Sch i lderswerkza am heden speciaal ONDERHOUD binnen en buiten

BEHANGWERK

SCH ILDERSBEDRIJF

A. H. Gerrits v/h

P.

A. Gerrits

Hatertseweg 441. Nijmegen Telefoon 080-553790

Wilt u goedkoop kopen moet u naar Jan Linders lopen

JAN LINDERS Weurtseweg 159, Tel. 775855


De Waoterblaosjokers Wij hebben er nooit een geheim van gemaakt erg trots op onze ,,Waoterblaosjokers" te zijn. Een kostbaar bezit waar menige zustervereniging ons om benijdt. De veelzijdigheid van onze hofkapelleden voegt echter een duidelijke dimensie aan de hofkapel ïoe. Zo zullen dit jaar de hoÍkapelleden aktief aan de zitting meedoen. Dit is mogelijk geworden, omdat onze regisseur Ruud Kleinschiphorst de leden van de hofkapel daadwerkelijk in de zitting heeÍt betrokken. Naar wij menen met veel succes. Graag vermelden wij ook nog dat Freek de Koning, bekend van The Lucky Scouts, die vorig jaar met zijn basgitaar assisteerde, nu als volleerd bassist op een echte bas blaast als de beste. Tevens stellen wij U voor Joop van Haaren die met zijn klarinet onze hofkapel muzikaal is komen versterken. Wij wensen hem veel sukses.

Jo Holland

Voor fondue en barbeque moet U naar Keurslager CORNELISSEN toe.

* Zoutloze verse worst rookworst

rollade en vleeswaren

* Keurslager

CORNELISSEN Waterstraat 20'l - Telefoon 774790


Speciaalzaak in blaasinstrumenten en elektronische orgels

SCI{REEVEN

o o o o .

MUZI EKI NSTRUM ENTEN B.V. PLEIN 1944 nr. 24 - Nijmegen TELEFOON 220068

Gaat u feest vieren ? Komt u dan wat tekort

Solina Eminent Riha Hammond Cosmovox

? Glaswerk Bestek Potten of pannen Borden Asbakken Koffiezetapparaat enz. enz.

Bel dan van de Heuvel 771353 of 553893


HoÍkapel ,,De Waoterblaosjokers", olv. Ger Meester, Henny Kleinschi phorst, dru ms; Frans Kleinschiphorst, trombone, trompet; Bart Loermans, tenor-saxoÍoon; Louis Andriessen, tuba; Theo Cloosterman, tuba; Henk Wiltmans, alt-saxoioon; Freek de Koning, bas; Ger Meester, klarinet, tenor-saxofoon;Jan Smits, klarinet;Theo Koppers, iómpet; inzet: Joop van Haaren, klarinet.


Niet vergetĂŞn, bii

,,4[[iG" eten

!

Specialiteit in

SALADES diverse prijzen

$nac[[ar loonen Weurtseweg

145 Nijmegen

Telefoon 773202

Openingstijden van 12.00 tot 23.00 uur Dinsdag gesloten


9r*grcLrnn'a., november 1gl7

Zaterdag 12 november 1977 Aanvang 20.11 uur

PRONKZITTING IN WESTERNSTIJL voor leden van ,,de Waoterjokers". Toegang uitsluitend op uitnodiging.

,,OPEN HUIS''

Zondag 13 november 1977

Kinderen zonder geleide geen toegang

Aanvang 14.00 uur

JONG EREN DISCO.KARANVAL

Aanvang .14.00 uur

leeftijd Vrijdag

Aanvang 20.11 uur

Zaterdag

17 jaar.

PRONKZITTING IN WESTERNSTIJL Toegang 18 jaar. Toegangsprijs / 7,50.

19 november 1977

Aanvang 20.11 uur

sTcARENMAcAZuN

12

tot en met

PRONKZITTING IN WESTERNSTIJL voor bejaarden en gepensioneerden. Toegangsprijs / 2,50. Voor leden van de bejaardenbond, kaarten tegen reductie verkrijgbaar bij de bond.

18 november 1977

WATERSTRAAT

12

Baftie

NIJMEGEN Telefoon

774185

BIEDT U EEN RUIM ASSORTIMENT

ROOKARTIKELEN LEKTUUR Nu ook de Balmoral sigaren ook uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Voorverkoopadres uitwedstrijden N.E.C.


HOUTHANDEL

BunniI lliimegen b,u. hout triplex boards

de Vtotkampwes Tetefoon o8o -

4

7758se

deu ren SPaanPlaat SCh f OOtjeS

Uw slager in het Waterkwartier

H. LOHMAN Waterstraat 129, Telef oon 774741

Voor een verzorgd kapsel naar kapsalon

SE&r_

Thijs Francissen %W Weurtseweg 174 - Telefoon 775829 Ook voor Heren haarstukies' dus niet langer kaal zijn!

Assurantiekantoor

N. G. Schipperheyn Voor een vertrouwd advies van alle verzekeringen, financieringen en hypotheken

al jarenlang Nijmegen

/

van Lyndenstraat 1

/

Telefoon 080-233980


President Jo Holland hoog te paard, in toom gehouden door zijn twee pages JosĂŠ en Marina.

M

Verhuur - verkoop discotheeks geluidwagens zanginsta llaties omroepinstallaties

voor ieder evenement het juiste geluid

rC, qli

Alle

!

soorten

kabels, snoeren

pluggen en stekkers

in

Lage Markt 59, Nijmegen Telefoon 080-229488

voorraad


Ook voor

UW drukwerk

I

Geboortekaartjes Verlovingskaartjes Huweli,ikskaarien Dankkaarten Visitekaarten

Keuze uit honderden modellenl Handels- en verenigingsd rukwerk

DRUKKERIJ

,,9u clJJaalotad" Lange Brouwerstraat

2a -

TeleÍoon 229221

* Privé-adres:

M, F. AALDERS, Btezendwarsstraat TeleÍoon 776300

18,

Nijmegen


Kinderkarnaval Hoewel we nu in de maand november onze aandacht richten op onze zitting, lijkt het de kommissie kinderkarnaval nuttig om een blik vooruit te werpen op de karnavalsdagen in februari. Zoals ieder jaar verzorgt de kommissie kinderkarna-

val weer de zaterdagmiddag. Deze kinderhappening bestaat wederom uit een grootse optocht door de wijk. Tevens is het de bedoeling om het gebeuren in de zaal meer inhoud te geven. Het is u vermoedelijk bekend, dat het motto voor dit karnavalsseizoen geĂŤnt is op het ,,Wilde Westen". Dit motto dient ook als leidraad voor de kinderkarnavalsoptocht. Hoewel de optocht opgezet wordt voor kinderen, is de hulp van ouderen in deze onontbeerlijk. Deze hulp kan bestaan uit het verzorgen van kleding voor de kinderen en het aangeven van andere mogelijkheden om karnaval in een juiste sfeer te vieren. ln de afgelopen jaren hebben we hiervan reeds een groot aantal voorbeelden

mogen zien in de vorm van vele versierde straten in de wijk en groepen en wagens in de optocht. Voor de kinderkarnavalsoptocht in de maand februari doen we nu reeds een beroep op uw medewerking om van dit gebeuren een groots kinderkarnavalsĂ?estijn te maken.

Ons leven valt best mee, Al eindigt het bij de

N. C. EB. Veecentrale N. C. EB. Gemeente Slachthuis

-

Nijmegen


9rrgrtrnnua, februari 1978 Vrijdag

KARNAVALSBAL

februari 1978 Aanvang 20.11 uur 3

voor bejaarden en gepensioneerden.

Zalerdag 4 februari 1978 Aanvang 14.00 uur

KI

NDERKARNAVALSOPTOCHT

door het Waterkwartier

Aanvang 20.11 uur

KARNAVALSBAL

voor leden van ,,de Waoterjokers". Toegang uitsluitend op uitnodiging. Zondag

STADS KA RNAVALSOPTOCHT

februari 1978 Aanvang 14.00 uur 5

,,oPEN HUIS"

Kinderen zonder geleide geen toegang. JONGEREN DISCO.KARNAVAL leeftijd 12 tot en met 17 jaar.

,,oPEN HUIS"

Maandag

februari 1978 Aanvang 10.30 uur

Sluiting 16.30 uur Kinderen zonder geleide geen toegang.

6

JONGEREN DISCO.KARNAVAL leeftijd 12 tot en met 17 jaar.

Fa. H. Beck & Zonen VERHUIZINGEN en TRANSPOFTBEDRIJF door binnen- en buitenland onder garantie

Niersstraat 64 en 74 Telefoon 775643

-

Nijmegen


Vervolg programma KARNAVALSBAL Toegang voor leden van ,,de Waoterjokers"

Aanvang 20.11 uur

op uitnodiging. Niet-leden toegangsprijs Leeftijd 18 jaar.

/ 4,50.

KARNAVALSBAL Toegang voor leden van ,,de Waoterjokers" op uitnodiging. Niet-leden toegangsprijs / 3,50 Leeftijd 16 jaar.

Dinsdag

februari .1978 Aanvang 20.11 uur 7

GROOTSTE KEUZE SIGAREN SIGARETTEN

Tijdschriften dag- en week-

SHAG en TABAK PIJPEN en

bladen

snoepgoed

strips

ACCESSOIRES

LOTTO en TOTO

ASBAKKEN

zak- en tafel-

inleveradres

t,r#"!'>

aanstekers en

qratis

BANKZEGELS

da's mooi meeqenomen

SIGABENMAGAZIJN

HET VTADUCT :{'

WEUBTSEWEG

dr

}.

2,

NIJMEGEN, te|.775672

Kaas en vleeswaren van het mes

2 x per dag verse

melk

ledere dag vers brood

:jg::::,1*1"**;:j:"":"

.," ThgO

Waterstraat 227- Telefoon 775875

Roelofs

..I)e Luilel..

!


k q) ,-/1

t\

WANTED DEÀT |

* ^I^"A"

*^rr*

t-x\

::;::?::t',;:::.::?/,q

hF í

Car

:::9P\\t,4.

11.,8êiiràrd Nicolasen

Klaas.sen

ïhoo Wullings

Pi€t R6os

19-

-,C\t

t

Ton Hijmans

./

.ft\

Juv

-

Eêt Jànsen

ïheo JàJiésen ..

\.'

,,T -:

.

Ê,ik KlêiáschiphoÉt

Thijs P,alde


E-O

OR ALÏFE

,,-Wil D€lgèijèr

\, Piêt'Wi4'h

(z

r\í ,

L1

\<l

*\Á

^,,

\

-*J---^u

/1 u

Jàn . ll\lolzak

\/\

/ \

-}.,

\-'--1

4+

*

* ^


', {ill,,

F-

-:=

(_

li'

t I

)

L

/

t-t

\

'>-/

1\

-áhrl.

í.. '!' '

(

\r

)

l/

\J I | ] (.--)í

ilp"ft--"

/ --=rr-

urffi$

nLr-r

1/


REITilTT

SINDS 1 771

Hengelsport

Touw Dekkleden LAGE MARKT

73

NI'MEGEN

ffiO.2227il

TELEFOON

Aannemingsbedrijf

{.t^. ct"|. Yeroten &

2".

Grond- en Rioolwerk - Wegenbouw Verhuur van Bulldozers en Draglines BREDESTHAAT 63 - TEL

O8O

- 170215

Vis, een zee van gezondheid!

De fr,lnste Hollandse Nieuwe en warme vis koopt u bij de vishandel

'tVispaleis (l NrDERKSEN

Í{ás

Weurtseweg 139-141 -

ïel

774855

l


The Lucky Scouts wij zijn er trots op, dat wij ons nu al bijna 12 jaar hebben kunnen verzekeren van de medewerking van The Lucky Scouts. Door het duidelijke stempel datzijgedurende die periode op de zittingen van ,,de waoterjokers" hebben gedrukt, zijn zij daarbij niet meer weg te denken. Een Waoterjokerszitting eigen stijl is mede te danken aan The Lucky Scouts die elk motto in een totaal andere kreatie opluisteren. Dat de westernzitting, geschreven en geregiseerd door de leidervan The Lucky scouts, Ruud Kleinschiphorst, op hun lijf geschreven is, behoeft geen betoog.

Belangrijker is echter, dat ze samen met alle medewerkers tot één geheel samenvloeien, zodatwe kunnen spreken van een waoterjokerszitting eigen stijl, enig in Nijmegen. Veel sukses.

Jo Holland

FERFEcbH Ghemisch reinigen Waterstraat I 19

Ook voor: suède nappa reparaties


Uw hobbyzaak Vlakbrl in de Lange Hezelstraat

B3a

Alles voor uw tuin vogels - vissen - kleine huisdieren - alle voeders

Jan van Hout's zaadhandel Begelmatig leuke voordelige aanbiedingen

Telefoon 220774

Betonmortel Gentrale Wiichen b.v. in elke gewenste hoeveelheid

en

kwaliteit.

Telefoon 08894-53 42-5283

Centrale: lndustrieterrein, Loonsewaard 6, Wijchen

Voor al uw schoenen slaagt u guldens goedkoper bii

Hessels schoenmagazijn

L. Hezelstraat 51-57, Telefoon 222840'


The Lucky Scouts, olv. Ruud Kleinschiphorst.

Kleinschiphorst, zans; Tine ii.^..Í1",Í1,._"lipjgl.l,gitaar,. oq{.o,. lans; Anita pauta Wesh_Któinscrrípnorsi, uror<_ i:9J1^1"199-!9il;91'lqh,o.rqt, attftuit, zans;

ilutr, zang: hrans Ktetnschiphorst, solo_gitaar, trompet, trombone,'zang; Henny

Klei nsch iphorst:. zang, drums ; Freek de

xóning, bas-gitaar; Ruud Krei nsc-hiphorst, -

gitaar, zang; Erik Kleinschiphorst, drums;

ffríó

ÀàtO'ers, záng,

troÀpet.


Reisbur

o,ttE PtAllEEï'

Uw inÍormatie/boekingskantoor voor een fijne en onbezorgde vakantiereis per

vliegtuig-trein-boot-touringcar en eigen auto daarbij verzorgen wij voor u alle wereld cruise's en familiebezoek reizen in Canada en USA.

Onze bekende extra service voor vlieggasten lndien u via ons kantoor een vliegreis boekt, halen en brengen wij u van huis naar het vliegveld en weer terug naar huis. De retourprijs van deze service bedraagt Í 40.- per persoon. Wij vertegenwoordigen voor u alle 73 Nederlandse Reisorganisatoren welke aangesloten zijn bij de ANVR (Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisburo's)

Dat is een zeker bewijs voor u dat u niet teleurgesteld gaat worden. Ons assortiment is zo ruim gesoÍteerd, dat u altijd kunt en moet slagen naar eigen smaak en keuze.

Uw recht: Een

ges

laagde vakantie

Uw reisadviseur: Sander Schilten

Reisburo,DE PtAllEEï' BLOEMERSTRAAT 54, NIJMEGEN - TELEFOON 080-233644 - TELEX 48659 OOSTERWEG 84, WIJCHEN - TELEFOON 08894-3515, ook na kantoortijd

Ook verzorgen wij vooÍ u vreemde valuta en travelercheque's


Adverteerders . . . Wederom is er dit jaar een beroep gedaan op Uw medewerking een advertentie te plaatsen in deze 14e karnavalsuitgave van ,,De Waoterjokers".

Zoals u ongetwijfeld reeds heeft gezien, hebben wij weer onze uiterste zorg besteed aan uw advertentie. Uw steun willen wij graag met een kleine attentie goed maken. lndien u op zondagmiddag tijdens de karnavalsdagen ,,Het Gemeenschapshuis" bezoekt, zullen wij u gaarne ontvangen en een konsumptie aanbieden. Hartelijk dank voor uw medewerking. Leden van ,,De Waoterjokers", wij laten onze adverteerders niet in de kou staan. .. Namens het bestuur, Ruud de Vries

LEIDEKKERS-

en LOODGIETERSBEDRIJF

HUNDERTMARK b.V. Voor al uw DAKBEDEKKINGEN en

LOODGIETERSWERK Nieuweweg 241, Wijchen, Telefoon 0 8894

- 2593


Keukens Terrazzobedrijf

Joraltbe

biedt aan, alle maten stalen aanrechten, verschillende structuren, verder keukenbloks, bovenen servieskasten, diverse maten.

Aanbouwkeukens diverse kleuren, ook eiken.

Wij geven meeÍ korting

!

Gratis advies Voorstadslaan 69, Nijmegen, Telefoon 0 80 - 773307 Geopend: donderdagavond, zaterdag tot 5 uur, verder op afspraak

Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek BRESSER Stikke Hezelstraat 35

-

Tel. 232424

ZIEKENFONDS LEVERANCIER

A. VVOEFIDMAN LX)| Kurk

-

Meer

EB.V.

dan#*ï;,1ïoLAKKEN

Houtstraat 30 - 44 tel. Plakletters - Ladders Plakplastic

-

230564 N'rjmegen - Grasweefsels, enz.


Visconcours Het traditionele visconcours, dit jaar aangevuld met een auto-puzzel-kolderrit zette de gehele Waoterjoker-familie weer in beweging. 47 Vissers togen in echt visserskostuum naar het Grindgat in Weurt waar om

10.00 uur het startsein gegeven werd. Ondanks de meest verfijnde ,,voer"methodes bleken erslechts l4gelukkigevissers(sters) tezijn waarvan de heer H. Otten de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.

's Middags om 14.00 uur was de start van de auto-puzzel-kolderrit. 43 Auto's met ruim honderd deelnemers begonnen de moeilijke tocht door de prachtige omgeving van de Ooy, Kekerdom en Leuth. Het was Prins Frans die de wisseltrofee mee naar huis mocht nemen. 's Avonds tijdens de bingo/dansavond werd in een bomvol Gemeenschapshuis de overbekende Waoterjoker-sfeer bereikt, waar weer grandioze prijzen te winnen waren en waar de beentjes veelvuldig van de vloer gingen. Ruud de Vries

Onze beide pages

JosĂŠ en Marina


Verhuur en verkoop van kleding yoor iedere gelegenheid!

* * *

Smoking kostuums Strikjes

Witte handschoenen

Voorstadslaan'1 34, Telefoon 775266

Voor de BETERE schoenreparatie

..aÁótP,.

Uw schoenreparatie klaar terurijl u wacht of winkelt Ook voor het bijmaken van SLEUTELS SlUpen van SCHAREN, MESSEN, GOLFMESEN Ruime sortering LEDERWAREN, tassen, koffers, horlogebanden WINKELGALERIJ MARIALAA,N 97 Hatert - Craayensteinstraat

BRAAM VAUXHALL Nijmegen

- Weurt

Verkoop: Marialaan 1-7, Nijmegen Telefoon 080-770185 VeÍkoop en werkplaats: Pastoor v. d. Marckstr. 54, Weurt TeleÍoon 08897-1680

uuot ie er Yon

mockl.

TH. SCHAMP UNION

rijwielen,

vanzelfsprekend met

MvnnnEsTEIN

Dikke Boomweg 30 - ïelefoon 771119

banden

14


t

$""

]', "l


INSTALLATIETECHNIEK TELEFOON (080) 22 OO 7s,

4

b.v.

LTJNEN

Aanleg en onderhoud van

:

CENTR. VERWARMINGSINSTALLATIES SANITAIRE INSTALLATIES DAKBEDEKKINGEN - GAS - WATER ELEKTRISCHE INSTALLATIES STORINGSDIENST OLtE- en GASAPPARATUUR

I{IJMEGEN POSTBUS 10s5

Berg en Dalseweg 22a

BlllG0 ;:誰誰ilH誰"""sdas natuurlijk in het enige echte

bingo paleis van Nijmesen * Waar is dat dan klungel?

Natuurlijk

bii NOL in de Tunnel ! Marialaan 51

/

Nijmegen

Aanvang 20.00 uur

/

Telefoon 774175


Disco-middagen

Evenals voorafgaande jaren worden door een groep jongeren de discomiddagen georganiseerd in november en februari. Deze aktiviteit is speciaal gericht op de jeugd van

jaar uit onze wijk. De disco-middagen zijn uitgegroeid toteen niet meerweg te denken geheel in de Waoterjokerorganisatie. ln een eigen ruimte en met eigentijdse muziek kan de jeugd zich dan uitleven met eventueel door henzelf aangevraagde muziek.

12t/m

16

Een speciaal hoekje van de zaal is ingericht voor de verkoop van limonade, dus ook aan de dorst is gedacht. lemand die zo nodig een pilsje wil drinken

moet echter wel naar de grote zaal, want bij de disco's mag geen alcohol geschonken worden. Al met al ideale omstandigheden voor een gezellige middag. Kom eens langs, want voor veel leut en gein moet je toch bij de Waoterjokers

zijn.

Bakkerij ,,Ds Niers"

7 x per dag warm brood

q

6.e

Ons brood en banket vindt steeds meer verspreiding Niersstraat 2, rer.

7.s2so :;誰::j:誰X:ffi[誰i'

Wil geven gaarne vrijblijvend advies Onze service is onze eerste vereiste

Onderhoud Gebouwen cn Kentoren

Schoonmaakwerken Fabrieken,

SCHOONMAAKBEDR IJF

w.r.c.().

Nieuwbouw an Ziekenhuizen Wfl rcintgen bq u thuis vloerbedekking en

brnkrtellcn volgens diepstoomproced辿

Biezenstraat I I O

Telefoon 080 - 775962


Gedipl. contactlensspecialist Gedipl. optometrist

Carnavalisten houden GEERLING

voor goed zichtl

DAALSEWEG

9.

NIJMEGEN

TELEFOON 230917

Voor al Uw Íotowerk en Íoto-apparatuur

#" Í0t0 Bené u. HalilGÍGn HATERTSEWEG

847, NIJMEGEN

GRATTS BANKZEGETS

IT


Aanmelding nieuwe leden Dat onze waoterjokerf amilie steeds wil u itbreiden, merken wij bijna wekelijks. Dat echter het ledental van ,,De Waoterjokers" niet onbeperkt door kan blijven

groeien, moet u kunnen begrijpen aangezien de zaalruimte in het Gemeenschapshuis beperkt is. Ons streven is nl. om bij een zitting of andere festiviteit een zitplaats te bieden aan al onze leden, wat inhoudt dat we ons ledental niet onbeperkt kunnen laten groeien. Toch blijft steeds de mogelijkheid open om U als lid aan te melden. Een aanvraag hiervoor moet schriftelijk geschieden bij het sekretariaat, Niersstraat 45te Nijmegen. Het houdt-gezien het bovenstaande-echter niet in dat men direct lid is. Er is dan nog altijd een wachtlijst. U krijgt echter van ons bericht. De kontributie bedraagt f 4,50 per persoon per maand, welke dient te worden voldaan op onze rekening bij de A.B.N., Mariênburgsestraat, Nijmegen, t.g.v. rek. nr. 53.73.23.651 t.n.v. ,,De Waoterjokers". Giro van de Bank: 82.10.25. Een automatische betaling is het eenvoudigst en het gemakkelijkst.

lnlichtingen over alle kontributie-aangelegenheden kunt u verkrijgen bijThijs Aalders sr., Biezendwarsstraat 18, telefoon 776300.

VERF EN BEHANG GEREEDSCHAP

WANDDECORATIE TOCHTSTRIP PLAFONDTEGELS PASSPIEGELS

PLAKPLASTICK STICKERS

Ur[l,.nJ.l

Ègh VOORSTADSLAAN ó8 TELEFOON 774656 GRATIS BANKZEGELS


Gaat u verbouwen, of uw interieur verbeteren? Wij geven u deskundig advies!

T I I II

LauwaaÍs Nijmegen b.v.

Handel in bouwmaterialen afd

erclurieve

wandtegelr

Nijverheidsweg 44, Nijmegen lndUStrieterrein

plavui:en marmertegels handvormrtenen open haarden

Telefoon 770044

slerplelrters

Zatardagr voor de mlddag geopend!

en aller op stucadoorgebiad

Kok's Snelbu ff Kan

et

\g

aalstraat 1ff

Spccialitciten: koude en warme

hapjes

Ras-Írites aanbevolen

I OokUw r bcstellingpn wordcn bezorgd Tel.

ZZ3Z00

ïevens hebben we voor feesten partiien ook een rijdende frietwagen ter beschikking.

en

I Wij bezorgsn ijstaarten op bestelling

I Geopend v.m, 12 tot n,m. 23 uur Weekend v.m. 12 tot n.m. 24 uur


Terugblik 1976-1 977 Bij elke terugblik over een voorgaand seizoen ben je geneigd elk detail minutieus weer te geven. Zo ook over ons motto: ,,Sprookjesland". We zouden echter veel meer ruimte nodig hebben om alles te moeten schrijven, wantvele, waaronder alleWaoterjokers, hadden dit motto aangegrepen om er tijdens het karnaval 1976-1977 grandioze dagen van te maken. De feeĂŤn, elfen, kabouters en andere sprook-

jesfiguren waren zo sfeervol dat Klein Duimpje er helemaal in verloren ging. Een prachtige entourage van sprookjesbomen en schilden completeerden de zaak. ,,Papier hier" en de ,,Sprekende papegaai" oogstten bij jong en oud erg veel sukses. Na de novemberdagen, welke veel te vlug om waren, hadden wij tijdens de maartdagen nog eenmaal de kans alle sprookjesfiguren de revue te laten passeren.

Tijdens de wijk- en stadsoptocht bleek dat vele honderden kinderen en volwassenen zich aangesproken voelden door ons sprookjesmotto, en het was de heks die tijdens de stadsoptocht roet in het eten dreigde te gooien, door op haar eentje een stadswandeling te willen gaan maken. Ervaren Waoterjokerhanden riepen haar echter tot de orde en geheel compleet arriveerden we weer in het Waterkwartier. Duizenden mensen, jong en oud hebben de verdere dagen, met als gangmakers, de Transito's, onze Hof kapel en The Lucky Scouts, doorgebracht, maar ook de leden verdienen een extra pluim, en niet te vergeten de mensen die de straten versierd hebben. Samen met ,,de Waoterjokers" hebben zij voor het Waterkwartier een echt karnavalsfestijn verzorgd dat haar weerga nog niet kende. Ruud de Vries

Dames, sukses en bedankt! Hoewel het bij ,,De waoterjokers" een echte mannenorganisatie is, (de dames laten het graag aan ons mannen over), ontplooien onze dames toch steeds meer eigen initiatieven.

zodra het motto bekend is komen zij bij elkaar, waarvoor een tegen wil en dank gevormd ,,bestuur" van de dames Lien Kleinschiphorst, co Aalders en Rini Holland, het startsein geeft voor het maken van de kleding, welke dit jaar aangepast is aan ons ,,western"-motto. Hoewel alles in de sfeer van geheimhouding gebeurt, hebben wij toch wel begrepen dat het een sukses gaat

worden.

:

De dames hebben er tijdens de pasavonden al heel wat plezier aan beleefd en het was voor ons als bestuur een grote ruggesteun te ervaren, hoe ruim 30 dames metveel elan werken aan het helpen slagen van onze karnavalsdagen. wij zijn jullie daar oprecht dankbaar voor en wensen jullie veel sukses.

Jo Holland


Aquarium r Dogshop Nijmegen Burgh.

v/d

Berghstr. 179, hoek GraaĂ?seweg, Tel. 080-221703

Aquaria in alle maten, geneesmiddelen. boeken, voeders, verlichting enz. en natuurlijk een pracht sortering tropische waterplanten, siervissen, zeewatervissen en lagere dieren,

* Alles voor Uw hond en poes, manden riet en luxe, lederwaren, kettingen, riemen, geneesmiddelen en voeders voor hond en poes. Boeken enz.

* Kom eens kijken naar onze modern ingerichte hondentrimsalon, waar uw hond door vakkundige gediplomeerde trimsters met lieĂ?de wordt getrimd. MAAK ALVAST EEN AFSPRAAKT

Aquarium r Dogshop Nijmegen Burgh.

v/d

Berghstr. 179, hoek Graafseweg, Tel. 080-221703


Een ervaring rijker Het is voor mij een grote eer geweest gevraagd te worden voor het adjudantschap van Prins Frans de Eerste van Knotsenburg. Geruggesteund door

de

ervaring, werke ik binnen onze eigen vereniging ,,De waoterjokers,, heb mogen opdoen, heb ik getracht mijn taak als adjudant-sekretaris naar behoren uit te voeren ten behoeve van het kabinet van prins Frans I van Knotsen_

burg.

uit de talloze avonden en de onterbare uren, die de voorbereidingen van een te vormen kabinet eisen, brijkt dat zo'n team enorm goed op elkaar ingespeeld moet zijn, wat wij gelukkig ook ats zodanig tot op Ă&#x2030;eoen irebben ervaren. Bij de ontelbare bezoeken die wij hebben afgeregd, hebben wij versterd gestaan van de vele aktiviteiten en festiviteiten die tijdens de karnavarsdagen in Knot_ senburg plaatsvinden.lederevereniging viertkarnavalopzijn eigen manieren het is voor ons een grote ervaring geweest om dit ailes te mogen bereven en mee te maken. De geweldige ontvangsten, zoars die praatsvinden bij ,,De

waoterjokers,,zijn voor een Prins en zijn gevolg onvergetelijk. Het zal daarom voor het hele Prinsenkabinet een vordaan gevoer zijn, u ars ,,De waoterjokers,,te mogen en te hebben leren kennen. Ruud de Vries, adjudant-sekretaris in het kabinet van Prins Frans I van Knotsenburg

Onze secretaris Ruud,

gevloerd door het het kabinet van Prins Frans I


B

loemcentru m

ullíng

Plantenkas Bloemwerk Wij geven op

onze

al

artikelen

1007" garantie! Donderdagavond koopavond!

Kerk straat 187

Zie onze grote naiaarscollectie

Schoenhandel TRl0 Gash en Carry

Het voordeligste adres van Nijmegen en omgevlng Daalseweg 34i, TeleÍoon 225625

FIESTH Niruu,!

Ik

sta in de Sltrtttrrtrtn aan de Knueuburgersiugel .'

Kont U

ortk

erei kijken,t

Teruindt eu Hekkiuy b K

rrt

ut

u

hu rge

rs i

nge

I

t'. hrrï k V red es I raa

t

Auto-, Motor- en

RDSCHOOL

srrecl COOP,VEBENIGINGG.A, SINDS 1948 BLOEMERSTFAAT 103 TEL. OAO -22cÉ32 . NIJMEGEN

Scooterrijlessen Vrachtauto- en Autobuslessen Verkeerstheorielessen Autotechnisch onderwijs Verlenging van uw riJbewijs Autosorvice


De BoerenbruiloÍt op verzoek van de stichting openbaar carnaval Nijmegen hebben ,,De waoterjokers" samen met 2zusterverenigingen de BoerenbiuiloÍt in de hostent op Plein 1944 verzorgd. Het waren Eef en Juul Janssen die samen met een waoterjokerfamilie van ruim honderd mensen de harten van karnavalvierend Nijmêgen veroverde. Een bruiloftsstoet, hoe kan het anders, waar toch de spóokjessÍeer om de hoek kwam kijken, bevolkte samen met vele Nijmegenaren de Írostent waar in een fijne sfeer het 40-jarig huwelijk van Eef en Juul herdacht werd. Bloemen en kado's verrasten het bruidspaar, met recht Het Bruidspaar van het jaar.

Ruud de Vries Samenstelling Raad van Elf, seizoen 1gT7-,7g President: Jo Holland Raadsleden: Thijs Aalders sr., Hein Alwicher, Toon Janssen, Theo Kersten, Cor Klaassen, Henny Kleinschiphorst, Ruud Kleinschiphorst, Ebrnard Nicolasen, piet Roos, Ruud de Vries.

Onze kreatie in de

stads- en wijkoptocht

Rijwielen Bromf ietsen

.J,

veurtó

van Oldenbarneveldstraat 77 t.o. station, Nijmegen Telefoon 221087


Dierenspeciaalzaak ZONJUWEEL Een grote sortering tropische vissen, waterplanten en koraalvissen. Wij hebben een konstante voorraad importvissen, waaronder veel wildvang.

Alleen het bekijken van onze exclusieve sortering is al de moeite waard.

Ă­11b#

Dierenspeciaalzaak ZONJUWEEL

is tevens uw zaak voor al uw dierenbenodigdheden en adviezen

Dierenspecia alzaak

,]7zONJUWE Weurtseweg 160

/

Nijmegen

E L" /

Teletoon 771084

BIEZENSTRAAT 14O Postagentschap P.T.T.-service

Sigarenmagazijn enorme sortering

Dag- en weekbladen' Klein speelgoed concurrerende Prijzen

Voorverkoop NEC

LOTTO TOTO


Samenstelling bestuur Jo Holland, voorzitter, Waterstraat 115, tel. 774705. Ruud de Vries, secretaris, Niersstraat 45, tel. 773348 Ruud Kleinschiphorst, penningmeester, Zwanenveld 74-05, lel. 449942 Cor Klaassen, 2e secretaris, Nimrodstraat 'l 03, tel. 561168 Thijs Aalders sr., 2e penningmeester, Biezendwarsstraat 18, tel. 776300

Kontaktpersonen Bingo: Bestuur HoÍkapel: Louis Andriessen, lndustrieweg 75 The Lucky Scouts: Ruud Kleinschiphorst, Zwanenveld 74-05. Kinderkarnaval: Piet Roos, Waterstraat 155. Versieringen en requisieten: Wil Delgeyer, Sonatestraat 57. Regie: Ruud Kleinschiphorst, Zwanenveld 74-05. Raadswagen: Theo Kersten, Bredestraat 63. Podia: Toon Janssen, Roerstraat 10. Licht en geluid: Cor Klaassen, Nimrodstraat 103. Visconcours: Frans Orth, Paukenstraat 8. Disko: Thils Aalders jr., Biezendwarsstraat 18. Onderscheidingen: Theo Kersten, Bredestraat 63. Programmaboekje, peÍs en propaganda: Thijs Aalders sr., Biezendwarsstraat Derde Iustrum: Piet Wegh, BerkhoÍ 38 te Gendt. Beheer verenigingseigendommen: Bernard Nicolasen, Bongerdstraat 22. ArchieÍ: Marina van de Broek, Raadhuisstraat 24.

FABER NIJMEGEN b.v. Stukadoorswerken Ku nststof - a p p I i katies

Renovatie Restauratie Onderhoud Utiliteitswerken Beton-reparatie en bekleding Epoxy-vloeren Balkonvernieuwing

'1

8.


Dàt hcddê mci Hcinekcn. l{êt Bier hct hêt flonkcrêndê jarjc aan cn dc Sulle íecltmut. opl D€ koning wÀn plêziêr!

De heks, hoog boven ons sprookjeskasteel in de stads- en wijkoptocht


6afr

'9eoeuoeo(eaocd' -{nryoa 47-63 Gezellige zalen voor B

ru iloften

Feestavonden Recepties enz.

Ruime parkeergelegenheid

S. A. Hofman Groesbeekseweg 227

/ Telefoon

224969

/

Nijmegen


Mensen met veel leut en goede zin gaan naar GafĂŠ

ld.lnn Vlaamsegas 1 / Nijmegen /Te\.23Q419

Waoterjokers boekje 1977 1978  
Advertisement