Page 1

?.-?6


Ook voor

UW drukwerk

!

Geboortekaartjes Verlovingskaartjes Huwelilkskaarten Dankkaarten Visitekaartén

Keuze uit honderden modellen! Handels- en verenigingsdrukwerk

DRUKKERTT

,,9u irÓoa[Otad"

Lange Brouwerstraal

2a -

TeleÍoon

229221

* Privé-adres:

M. F. AALDERS, Biezendwarsstraat 18, Nijmegen TeleÍoon 776300


Uit de hoogte gezien! Dat je als Prins van Knotsenburg van alles kunt meemaken, heb ik in mijn Prinsenperiode aan den lijve ondervonden en wel zeer speciaal bii ,,De Waoterjokers." Reeds jaren had ik er van gedroomd om eens één keer in mijn leven een hele grote ,,longen" te mogen zijn. lk heb er van gedroomd om eens vol macht en maiesteit te kunnen neerzien op de ,,massa" onder mij.

Wie schetst mijn verbazing te bemerken, dat het juist ,,De Waoterjokers" zouden zijn, die aan deze innige wens gingen voldoen. Wat een zeldzame intuïtie was en is dat. Hoe bestaat het, dat jullie zo iets gewoon aanvoelen. Zo heb ik dan vanuit een door ,,De Waoterjokers" geschapen ,,hoogte" kunnen neerzien - en dat deed ik bepaaldelijk minzaam - op deze Waoterjokers. En wat zag mijn geoefend oog? Letterliik één feestvierende familie, die maar één doel voor ogen stond: op uitbundige wilze plezier hebben enne . . . dat kunnen ze dan ook zee.r goed. Trouwens wat wil men ook met zoveel talent? Reeds lang heb ik geconstateerd, dat er zeer goede .balletdanser(essen) aanwezig zijn, die een ,,pirouette" oÍ een ,,pas-de-deux" waarachtig niet uit de weE gaanFris en monter werd een en ander zonder enige moeite ten tonele gevoerd. Wat een pracht eÍÍect was dat toen toch! Het jaar daarop was de climax weer een totaal andere: we gingen op saÍari, waarbij ons de botten en ook de aap soms om de oren vlogen. Een Dr. PaulJulien zouziin boek,,Kampvuren langs de evenaar" opnieuw herschiiiven indien hij van de befaamde Waoterjokers had vernomen en ze had gezien. Hij had zich de moeizame tochten door Afrika kunnen bespàren door het dichter bij ,,De Waoteriokers" te zoeken. ftu"l.gt dat nog niet genoeg is: Wilt u een leuke, nette mop vol humor? Geen probleem: ga naar ,,De Waoterjokers".en zij lossen dat letterlijk tussên neus en lippen op en dat zo maar eventles met het grootste gemak. wilt u een goede brok muziek? Alweer, ,,De waoterlokers" zijn er om uw wensen te vervullen: U vraagt, zij draaien en hoe! Geweldig mensen en dat onder zeer bekwame leiding. Buite.n het Carnavalsgebeuren is steeds - zo heb ik mógen constateren dezelfde eenstemmigê Íamilieband aanwezig, of het nu een visconcours is (mel de schoenen het water in, dan bijten áe vissen veel_beter: geen last van zweetvoeten dan ll) oÍ een bingo-avond betreft. Gerust durf ik te stellen, dat ik blil ben - en meerderen met mij l- ,,De Waoterjokers,' te hebben lêren kennen. ZelÍs ga ik zover door te schrijven, dat zij elk jaar zich weer overtreffen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is een uniek Íeit; dit is een echte CARNAVALSVERENIGING, die niet alleen haar eigen mensen laat Íeestvieren, doch ook de ouden van.dagen beter: de tweede leugo goed laat meegenieten. l.let gehele Waterkwartier zit bijzonder goed met ,,De Waoterjokers". wat moet ik hier nu aan toevoegen? welke goede raad zou ik ,,De waoteriokers', vanuit hun hoogte nog moeten geven? Welke tip zouden zij nog kunnen gebruiken? Het antwoord is even kort als duidelijk: niets'heb-ben zij nódig: ze zijn immers Carnavalprofessionals in hart en nieren. Namens zeer velen zeg ik tot U allen: bedankt voor de vele genoegelijke hoge momenten bij jullie

doorgebracht!

Een 3x Alaaf en een Vuurpiil zljn zeer zeker voor U allen hier op ziln respectivelijk haar plaats.

Tot ziens,

Prins Jan lll


U bent altijd welkom in onze 10.000 m2 showrooms, vol met eigentijdse meubelen, tapijten en verlichting in alle prijsklassen.

Kopje koffie staat steeds voor u klaarl

Kom,

Kiik, Kier, Keur, Koop bii

FRAMY

meubelen b.v. Bottelstraat 1 0, Nijmegen Telefoon 230508 Hezelstraat - Promenade g2

*

Telex 48339

v.d. Heyden's meubelen b.v. g 44-46, Nij megen Telefoon 776720 Weurtsewe

Telex 48314

De GROOTSTE meubelcombinatie van Nijmegen en Omstreken Met eigen fabrieken en service_diensten


Waoterjokers Alaaf!! Karnaval Alaaf!! Nijmegen Alaaf'!l'

Het elk jaar opnieuw doen verschijnen van een programma-boekje met de nodige

achtergrondinformatie is een werkstuk op zich. Dat dit ons mogelilk wordt gemaakt door de medewerking van onze adverteerders behoeft geen betoog. Er komt echter meer kijken. Het is immers geenzins de bedoeling, ook niet in het belang van onze adverteerder, om met een advertentie-blad uit te komen. Ons programma-boekle of liever gezegd ons jaar-boekje dient een naslagwerk te zijn wat regelmatig, het gehele jaar door, geraadpleegd wordt. Wij konstateren dan ook met veel plezier dat veel leden van De Waoterjokers nog in het bezit ziin van de vorige 11 uitgaven. Met veel dank aan de samenstellers en onze adverteerders bieden wij u het 12e boekje aan. Karnaval bij de Waoterlokers is een begrip voor onze wijk en het Stadsgebeuren, ons programma staat daar borg voor.

lmmers buiten onze grandiose ledenavonden, viskonkours en bingoavonden neemt het

bejaarden- en medewerkerskarnaval een belangrijke plaats in. Ook ons Open Huis is een evenement van de eerste orde. En dan ons kinderkarnaval en ons Jongeren-Disco karnaval, allemaal aktiviteiten waaruit gezien de animo blijkt dat we op de goede weg zijn. Ook dit jaar zullen wij weer een avond vèrzórgen voor een van onze zusterverenigingen waarbij wij aantekenen dat het ons onmogelijk is om in z'n geheel of gedeeltelijk nog meeideie avondeá te verzorgen.

Wij verheugen ons in de bloei en groei van onze Waoterblaosjokers en The Lucky Scouts die samen met de andere medewerkers het beste beentje voor zullen zetten om van onze zitting dit jaar zonder motto, een groot sukses te maken. Dat De Waoterjokers een gestadige groei doorgemaakt hebben blijkt uit het elfde optreden van onze Lucky Scouts en en het 2e lustrum van Hent Uut de Biezetent en het 1e Lustrum van cins jongeren-Disco karnaval. Wij komen hier in dit boekje uiteraard uitvoerig op terug. Met dank aan mijn bestuur, de Raad, senaat, Adjudanten, page en medewerkers en niet te vergeten onze Dames wens ik allen een bijzonder Íijn karnavalsjaar 1g7s-1976 Ook onze zusterverenigingen wens ik wee? veel sukses. Jo Holland ident

Voo rzitter-Pres


ro íoq\ -(Jd.N, (f)

-L {' CJ ,^ q/ o

f'-

o


KARNAVALSVERENIGING

De Waoterjokers Raad van Elf, seizoen 1974-1975

President:

J. Holland

Raadsleden:

M. Aalders H. Alwicher E. Jansen Th. Kersten H. Kleinschiphorst A. de Leeuw

B. Nicolasen P. Nicolasen A. Teunissen

R. de Vries

Adjudanten:

C.

Klaassen

Th. Kleinschiphorst

Senatoren:

P. van Beek

A. Janssen F. Orth Th. Wullings

Page:

lna Janssen


Voor veel leut en plezier, naar de slijter van het Waterkwartier!

Ad van Straten Waterstraat 105

-

Telefoon 774765

Gratis Bankzegels!

Gratis stoelen en tafels Belt u gerust, Wij bezorgen het graag bij u thuis!

VERF EN BEHANG GEREEDSCHAP

WANDDECORATIE TOCHTSTRIP PLAFONDTEGELS PASSPIEGELS

PLAKPLASTICK STICKERS

Uril,.nJ.l

Ègh VOORSTADSLAAN ó8 TELEFOON 774656 GRATIS BANKZEGELS


Terugblik november 1974 Ă?ebruari 1975 Het feest begon vorig jaar met het motto ,,De Waoterjokers" op safarizouden gaan in Zuid-Afrika. De voorbereidingen welke bemoeilijkt werden door de verbouwing van het Gemeenschapshuis heeft ons er niet van kunnen weerhouden dat de grote zaal van het gebouw werkelijk ademde naar een werkelijke nederzetting kompleet met negerhutten.

De bejaarden van het Waterkwartier en de medewerkers van de wijkverenigingen hebben kunnen aanschouwen welke een grandiose zitting we hadden samengesteld. De hofkapel heeft een pracht prestatie geleverd door alle drie de zittingavonden het beste te geven wat ze konden. De jongens van het vreemdelingenlegioen waar ,,The Lucky Scouts" achter schuil gingen brachten leuke aangepaste nummers ten gehore welke de zaal geweldig in stemming bracht.

Het optreden van de senaatsleden in de negerschets was voortreffelijk. De ,,cognacsoep" welke van enkele mensen werd getrokken smaakte schijn-

baar voortreffelijk.

De Limbo-dans was een grandioos hoogtepunt welke drie avonden lang een

adembenemendĂŞ spanning opleverde. Het Senaatskoor met enkele bekende meezingers wist de zaal tot een hoogte te brengen welke telkens tot in de late uurtjes zou doorgaan. Op de ledenavond 's zaterdags vormde het bezoek van Prins Carol I nog een extra hoogtepunt. Met extra veeltam-tam werd toen het nu reeds bekende ,,Waoterjokerpad" geboren. Dit unieke geschenk zal een geweldige bekroning op het werk van onze vereniging blijven betekenen. Het open huis 's zondags was geweldig bezocht, en het verbouwde Gemeen-

schapshuis bewees dat het toen een opvang kon bieden aan de honderden jongeren die de Diskomiddag bezochten. De overvolle zalen ademden een gezellige sfeer waaraan de mensen veel herinneringen hebben overgehouden.

Tijdens de februaridagen was de kinderkarnavalsoptocht een fantastisch geheel. we hebben creaties kunnen waarnemen uit de schipbeekstraat, de straatversiering aldaar was een foto in de krant waard, wat ook is gebeurd. De Biezendwarsstraat liet zich ook niet onbetuigd. De verenigingen die deelnamen waren onder meer soos'7O, Gidsen, de kabouters de groep dansende vrouwen uit Afrika, waarachter de senaats- en

medewerkersvrouwen schuil ging en als laatse natuurlijk onze eigen senaatswagen. Het geheel werd gecornpleteerd met ruim vierhonderdvijftig kinderen.

De karnavalsmarathon van de februari-dagen heeft duizenden mensen getrokken, welke naar hun eigen zegqen een grandiose tiid hebben beleefd.

Ruud,de Vries, secretaris.


Wij wensen een prettige karnaval toe!

waterstraa,

JAn

Cleiine lmmGÍilr [.u.

o

SCHEEPVAARTWEG

POSTBUS 82 NIJMEGEN

TELEFOON 776464*

ts

Voor al uw schoenen slaagt guldens goedkoper

DU

Hessels schoenmagazijn

L. Hezelstraat 51-57, Telefoon 222g40'

Auto-, Motor- en Scooterrijlessen Vrachtauto- en Autobuslessen Verkeerstheorielessen Autotechnisch onder.nils Verlenging van uw rijbewijs Autoservice

COOP.VERENIGINGG.A. SINDS I948 BLOEMERSTBAAT 103 ÏEL. OAO.22W32 . NIJMEGEN


erugblik novenrber 1974 iebruari 1975

,,HEDl"

Verhuur en verkoop van kleding voor iedere geleEenheid!

f, f, f,

Smoking kostuums Strikyes

Witte handschoenen

Voorstadslaan 1 34, Telefoon 775266


Kok's Snelbuffet Kan aalstraat Specialiteiten: koude en warme hapjes

I Tevens hebben we voor feesten en partijen ook een riidende frietwagen ter beschikking.

Ook Uw

I

bestellingen

Wij bezorgen iistaartâ‚Źn op bestelling

worden bezorgd

I Geopend v.m. 12

tot n.m. 24 vvr

Tel- 7737fi)

BU de

N. C. EB. is altijd plaats voor slachtrijp vee, geschikt voor de consumptie.

Veecentrale N. C. EB. Gemeente Slachthuis

-

Nijmegen


Kinderkarnaval

Het jaarlijks terugkerende binnen en buitengebeu;en, zal ook op het komende

programma niet ontbreken.

Karnavalvieren zonder aan de kinderen te denken, is namelijk niet mogelijk. Niet voor niets is er het spreekwoord: ,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" dat ook wij in de praktijk toetsen.

Onder leiding van de heer B. Nicolasen, zal ook nu weer een grandioos buitengebeuren plaatsvinden in de vorm van de bekende Kinderkarnavalsoptocht. De optocht trekt jaarlijks steeds meer publiek langs de route, ondanks dat het weer vaak in die periode niet zo best meewerkt. ln samenwerking met vele personen zullen verenigingen, straatcomité's of zomaar groepen in staat zijn het geheeltot een succes te maken waaraan onze kinderen veel plezier zullen beleven. We moeten vooral niet vergeten dat het die middagen om onze kinderen gaat, ondanks dat de ,,bergen werk" verzet moeten worden door volwassenen. Gelukkig konstateren wij dat er een enorme start is gemaakt, en als de voortekenen ons niet bedriegen, mogen wij een record aantal deelnemers verwachten in Íebruari. Het is altijd een fantastisch gezicht hoe de kleine kinderen zich kunnen ontpoppen als ware cowboy's, clown's, dansmarietjes of heuse boeren. Met rode opgezwollen wangetjes wachten ze tijdens het binnengebeuren af of ze bij de prijswinnaartjes horen. om samen met deze kinderen carnaval te vieren is een bijzondere en persoonlijke ervaring die het samenzijn verrijken. Wij hopen daarom dat alle kinderen, van hun ouders de kans krijgen mee te doen zodat ze zich kunnen ontpoppen tot ware karnavalsvierderè. Bij de straten kunnen we nog een vraagteken plaatsen. Gelukkig zijn er reeds enkele straten die een uniek aanzicht bieden tijdens de ,,dolle dagen", maar

het waterkwarier telt in ca. dertig straten, zodat er nog vele stràatcomité's gevormd kunnen worden. lndien er ouders zijn die reeds inspiraties hebben in die richting, maar daarover nog vragen hebben, kunnen zich natuurlijk altijd geruggesteund voelen door het bestuur van onze vereniging, waarmee U kontakt kunt opnemen. Waoterjokers, wijkbewoners, straatcomite's laten we ons gezamenlijk inzetten voor onze kinderen. Wij danken U nu reeds bij voorbaat namens de kinderen. Ruud de Vries, secretaris


20 - 30 advertentie-pagina's

IT[

TTT T TTn T TTT TTTTTT TTT zouden wrj in deze uitgave

van ,,De Waoterjokers" moeten plaatsen

om onze gehele kollektie te kunnen tonen. Wij nodigen U daarom gaarne uit in ons ,,gesloten huテ行',. Ook voor al Uw reparaties

Buud de Uries Niersstraat 45

-

Telefoon 0g0 - 773948

hoiloger


Achter de bestuurstaÍel Het twaalÍde karnavalsboekje wat nu voor U ligt is weer het begin van een nieuw karnavalsseizoen. Dat een jaar vlug voorbij is merken wij allemaal wel zo om ons heen. we zetten wel echter weer een stap dichter naar ons derde lustrum, welke wij hopen te vieren in het seizoen 1978-1979. Voor het echter zover is zal er nog heel wat water door de waal moeten stromen, en misschien is de waalbocht dan ook al verlegd waardoor het besturen van schepen op de Waal gemakkelijker gaat, Het,,besturen" geschiedt ook binnen onze vereniging, wat bij ons vooruitzien betekend..Het huidige bestuur zal ook al onze zeiteá bij zetien om de juiste koers te blijven varen. ln de bestuurssamenstelling is met ingang van juli 1975 een wijziging geko-orut<t<é men. onze penningmeester Peter Nicolasen, heeft vanrvege te fuerkzaamheden zijn Íunctie neergelegd, waardoor een vacantàplaats is ontstaan binnen de bestuursgelederen. Met ingang van genoemde datum zijn alle contributie aangelegenheden overgenomen door Thijs Aalders, die reeds zitting had in hetbestuur.

Het succes van vorig seizoen proberen wij thaÀs voort te zetten met de rglgl9q zitting. De voorbereidingen van heitimmeren en het schilderen zijn als U dit boekje leest al lang achter de rug, zodat U alleen maar het resultaát ervan kunt bekijken. Het bestuur wenst u allen een heel prettige tijd toe, voor alle uren die u op karnavaleske manier bij ons zult vertoeven' Ruud de Vries, secretaris


Voor een volledig verzorgd Ă?eest naar het

Gemeens chapshurs Wij verzorgen voor U: Koffietafels Diner's Hartige hapjes

voor: Bruiloften Partijen Personeelsfeesten Jaarfeesten

prima dranken uitstekende keuken menu,s op verzoek

Karnavalsfeesten Feestvergaderingen ingoavonden

verenigingsfeesten enz.

Gemiddelde zaalbezetting 30 tot 300 personen U ziet, voor elk feest of vergadering een aangepaste ruimte

lnlichtingen: van Straten, Waterstraat 107, Nijmegen, tel. 774765 t.o. Gemeenschapshuis. Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Uw adres uoor goetil en uolledig GnGmiSGn

rGinigen

PTR]ECTA WATERSTRAAT

1

17-119 (t.o. Gemeenschapshuis) Telefoon 77243i


Welkom aan onze nieuwe page

Het is bij ,,De waoterjokers" algemeen bekend dat de pages een zeer bijzondere plaats innemen bij ons karnavalsgebeuren. onze Pages treden minder en onopvallender op de voorgrond maar geven op het juiste moment een bijzonder cachet aan het gebeuren waardoorhet page zijn bij ,,De Waoterjokers" een grote waarde t<rijgt. Het is dan ook moeilijk een totaal profielte schetsen waaraan een page bij ,,De Waoterjokers" moet voldoen. Het staat echter wel vast dat al onze Pages tot nu toe een grote staat van dienst hebben gehad en zich voortreffetijk ván hun taak hebbén gekweten. Met groot genoegen stellen wij dan ook Mej. lnaJanssen offiàieel aan U voor. Mej. lna Janssen heeft reeds een jaar lang bewezen uit het goede karnavalshout gesneden te zijn en een vaste plaats als page bij ,,Dê waoterjokers" veroverd. Door haar innemend karakter en haar eenvoud bij haar optreden naar buiten beantwoord zij duidelijk aan het profiel door De waoteriokers aan haar pages gesteld. De m.isschien nog ontbrekende ervaring zullen door een plezierige samenwerking zeer snel overbrugd worden. lna, wij wensen je veel sukses en van harte welkom. wij danken ook de ouders van Mej. lna Janssen voor hun medewerking.

Jo Holland, President.


He

!

Waar ga je heen klungel? Natuurlijk naar Nol in de Tunnel!

CaĂ?e ..De Tunnel.. Te|.774175

* Eig.: Nol Ritmeijer, Marialaan 5l

Voor fondue en barbeque moet U naar Keurslager CORNELISSEN toe.

* Zoutloze verse worst rookworst rollade en vleeswaren

* Keurslager

CORNELISSEN Waterstraat 201 - Telefoon 774790


Ă­1e Jaar The Lucky Scouts bij de Waoterjokers

Uit de aanhef van dit artikel blijkt al dat het bestaan van The Lucky Scouts langer als 11 jaar is. Of de juiste datum van oprichting bekend is, betwijfelen wij zelfs, mogelijk is het jaartal beter te lokaliseren, omdat de twee gebroeders Ruud en Frans Kleinschiphorst en Cor Klaassen reeds vanaf de schoolbanken muziek maakten, wat bij de verkenners duidelijk gestalte kreeg in de naam The Lucky Scouts. Mogelijk hebben meerdere jongeren The Lucky Scouts voor lange of kortere tijd verĂŤterkt, vast staat echter dat toen in maart 1965 besloten werd zittingsavonden te gaan geven, welke uiteindelijk geheel door eigen leden verzorgd zouden worden, The Lucky Scouts zich als eerste aandiende. 13 november 1965 traden The Lucky Scouts voor het eerst op, inmiddels versterkt met Henny Kleinschiphorst als drummer. The Lucky Scouts oogsten onmiddellijk groot sukses in een magnifieke kreatie tijdens de Beierseavond. Toen voor het seizoen 1966-1967, het motto Zeemansavond gekozen werd bleek het voor The Lucky Scouts, inmiddels versterkt met Freek de Koning gitaar, geen enkel probleem zich volledig op de Zeemanstour te gooien. Dat de Zuid Amerikaanse avond op 1 1 november 1967, een kolfje naar de hand van The Lucky Scouts was, stond bij voorbaat vast. De oude getrouwe theekist had echter het veld moeten ruimen voor nieuw instrumentarium. Bij voorbereidingen van ons 1e Lustrum bleek al snel dat de kreativiteit van The Lucky Scouts nog veel groter was. lmmers de beschikbare toneelruimte had de exspansie enigszins beknot, maartoen bekend werd dat bij gelegenheid van ons 1e Lustrum De Waoterjokers een danssalon zouden plaatsen bleek duidelijk dat de mogelijkheden onuitputtelijk waren.


Voor een echte vacantie in

Reisburo

'IIE

1gT

6l

PIA]IEEI'

Uw recht: Een geslaagde vakantie

Uw reisadviseur: Sander Schilten

Uw extra service: Elke dag vervoer bij vliegreizen van huis tot huis

Uw reisorganisatie: Wij vertegenwoordigen

alle Nederla ndse touroperators, per vlieg-trei n-boot-touri ngcar en eigen auto

Reisburo,DE PtAilEEĂŻ' Bloemerstraat 54 - Nijmegen - Telefoon OgO - 233644 Oosterweg 84 - Wijchen - Telefoon 09g94 - 3Sts

Een echte reis voor een billijke prijs, dat is een kliĂŤnt zijn eis!


The Lucky Scouts inmiddels versterkt met Erik en Jos Kleinschiphorst, alsmede met Paula en Tine Kleinschiphorst, verzorgde een subliem optreden. Hoogtepunt was ook de begeleiding van het jongeren koor waarbij muziek, zang, dans en kleding de harten van alle aanwezigen veroverde. Menigeen betreurde het dat dergelijke sprankelende uitvoeringen niet jaarlijks herhaald konden worden. Gelukkig kregen The Lucky Scouts, na nog verschillende zittingen hun beste beentje ie hebben voorgezet bij de viering van ons 2e Lustrum weer volop de kans iich uit te leven. Wij herinneren ons de ,,Tiger-rag", welk optreden bij de proklamatie van Prins Jan lll ook groot sukses oogste en de Vereniging ietterlijk op z'n kop zetten. Na Thijsfie) Aalders die ook al weer enkele jaren bij The Lucky Scouts aktief medewerker is, stellen wij het zeer op prijs iemand van achter de schermen naar voren te halen. Het zal niemand ontgaan zijn dat juist de aangepaste kleding, bij het optreden van The Lucky Scouts, tot in de puntjes verzbrgd was. Niemand minder dan Mevr. Lien Kleinschiphorst, moeder van de gelifknamige medewerkers, had hier een zeer groot aandeel in. Wij feliciteren in fráar, uitèraard ook de dames van The Lucky Scouts leden, maar niet minder alle Íeden van The Lucky Scouts die onder leiding van Ruud Kleinschiphorst, menig subliem optreden verzorgd hebben, uniek in Nijmegen.

Nogmaals van harte proficiat en veel sukses voor de toekomst.

Jo Holland, President.

v.l.n.r.; Henny Kleinschiphorst, zang, drums; Frans Kleinschiphorst, solo-gitaar, trompet, trombone, zang; Ruud Kleinschiphorst, gitaar, zangi Tine Looyschelder-Klejnschiphorst, altfluit, zang; Paula Wegh-Kleinschiphorst, blokf luit, zang; Jos Kleinschiphorst, gitaar, piano, banjo, zang; Thijs Aalders, trompet, Roady; Freek de Koning, bas-gitaar; Erik Kleinschiphorst, drums; Cor Klaassen, Sound Coórdinator.


Speciaalzaak in alle MUZIEKINSTRUMENTEN

Grote sortering in alle

ORGELS o.a.

o

a a a

W. Schreeven b.v.

a

PLEIN 1944 nr.24 - Nijmegen TELEFOON 220068

a

o

Mark Hammond Riha Solina Philicorda Hohner Eminent

BIEZENSTRAAT 14O Postagentschap P.T.T.-service

Sigarenmagazijn enorme sortering

D"g- en weekbladen Klein speelgoed concurrerende prijzen

Voorverkoop NEC

LOTTO

TOTO


9rogrutrnnwt, Donderdag 6 november 1975, aanvang 20.11 uur. PRONKZITTING en KARNAVALSBAL voor bejaarden op uitnodiging van de pond van Bejaarden en Gepensioneerden in het Waterkwartier. Vrijdag 7 november 1975, aanvang 20.11 uur. PRONKZITTING en KARNAVALSBAL voor medewerkers van de Wijkverenigingen op uitnodiging van de Stichting Buurthuis Waterkwartier. Zaterdag 8 november 1975, aanvang 20.11 uur. PRONKZITTING en KARNAVALSBAL voor de Leden van ,,De Waoterjokers". Toegang alleen op uitnodiEing. Zondag 9 november 1975 OPEN HUIS in het GEMEENSCHAPSHUIS, aanvang 14.00 uur. (kinderen zonder geleide geen toegang). JONGEREN DISKO KARNAVAL aanvang 14.00 uur.

(leeftijd 12 tlm'17 jaar). Í 1,-. (Toegangsbewijs geldig voor 1 consumptie).

ENTREE

Geluidverzorging

POWER.RANGE

PGtGr$ GeluiiltoGnriel ilGdertand Nijmegen

-

Marialaan 97 - Telefoon 773958 - 7754|8 - Zandstraai - Tel- 08879-2121 Doípsstíaat 28 - Tel. 08877-2128

Beneden-Leeuwen

Dreumel

-


Schoenhandel TR|O Cash en Carry Zie onze grote najaarscollectie schoenen van heden voor prijzen van het verleden'

Komt u eens rustig kijken het verplicht u tot niets!

Damesschoenen vanaf f 15,g0 Jongensboots vanaf f 15,90 Herenschoenen vanaf f 25,50

wij geven op at onze artikelen 1007o garantie!

Schognhandel TRIO koopavond! Cash en Carry

Donderdasavond

Het voordeligste adres van Nijmegen en omEeving Daalseweg 34Ă?, Tetefoon 225625

Wenst al haar klanten een karnaval met veel leut!

v.d. Heuvel's Warenhuizen Maasplein 2, Telefoon 775993 Oude Molenweg 137-139, Tetefoon 553g93


Programma Donderdag 26 februari 1976, aanvang 20.11 uur. KARNAVALSBAL voor bejaarden, op uitnodiging van de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in het-wàterkwartier. Vrijdag 27 Íebruari 1976, aanvang 20.11 uur. KARNAVALSBAL voor medewerkers van de Wijkvereniging, op uitnodiging van de Stichting Buurthuis Waierkwariier. Zaïerdag 28 februari 1976 (

d

KINDERKARNAVALSOPTOCHT aanvang 1 4.00 uur. Na afloop samenzijn in het Gemeenschapshuis.

KARNAVALSBAL voor de Leden van ,,De Waoterjokers',, toegang alleen op uitnodiging, aanvang 20.11 uur. Zondag 29 februari 1976. OPEN HUIS in het Gemeenschapshuis. aanvang 14.00 uur. (kinderen zonder geleide geen toegang.) JONGEREN DISKO KARNAVAL aanvang 14.00 uur. (leeftijd 12tlm 17 jaar.) ENTREE / 1,- (toegangsbewijs getdig voor 1 consumptie). STADSKARNAVALSOPTOCHT aanvang 14.30 uur. Maandag 1 maart 1976

vanaf 10.30 uur 's-morgens tot 16.30 uur 's_middags

..OPEN bt! ! rvtv HUIS'' ,tvt JONGEREN DTSKO KARNAVAL aanvang 10.30 uur. (leeftijd 12 t/m 17 jaar.) ENTREE / 1,- (toegangsbewijs getdig voor 1 consumptie).

/ I

I

KARNAVALSBAL in WAOTERKWARTIER KNOTSENBURG aanvang 20.11 uur. 9l"Ji.. toegang voor leden van ,,De Waoterjokers". Niet leden, entree í 4,50. Toegang 18 jaar. Dinsdag

2 maart

1976

KINDERSTADSKARNAVALSOPTOCHT aanvang 14.00 uur.

KARNAVALSBAL in WAOTERKWARTIER KNOTSENBURG aanvang 20.11 uur, tot 24.00 uur. $1ati9 toegang voor leden van ,,De Waoterjokers". Niet leden, entree Í 3,50. Toegang 16 jaar.


Jan Linders Y::'.'"':: : j

i.1 __

* __ * *

Voor zuivel en kruidenierswaar en ook voor brood van de warme bakker naar Jan I

SCHILDERSBEDRIJF

Wim Scheers en

Zn

b.v.

NIJMEGEN

ONDERHOUDSWERKEN

Waterstraat 163-165

srcARENMAcAzrrN WATERSTBAAT

l2

-

Tel. 7747ffi

Ba,rtie

NIJMEGEN Telefoon 774テュ85

BIEDT U EEN RUIM ASSORテ終MENT

ROOKARTIKELEN LEKTUUR

ook uw inleveradres voor TOTO en LOTTO Voorverkoopadres uitwedstriJden N.E.C.

A. STUIVER GROOTHANDEL

o

in iizer en metaalsoorten Dr. de Blecourtstraat 96, Tel. 773681 Privテゥ: Reggestraat 17, Te/.779641


10 Jaar Hent uut de Biezetent Bij alle Lustrumvieringen binnen onze vereniging De Waoterjokers, neemt het 2e Lustrum van Hent uut de Biezetent een zeer bijzondere plaats in. lmmers de meeste Lustrumvieringen worden in groepsverband gevierd, terwijl onze Hent het op z'n eentje zal moeten doen. We zullen er uiteraard allemaal bij zijn, maar er is maar een feestvarken. . .

Voor we ons verdiepen in het doen en laten van Hent uut de Biezetent, eerst een paar kanttekeningen, omdat de figuur Henny Kleinschiphorst, alias Hent uut de Biezetent, zo veelzijdig is dat we hem tekort zouden doen als wij hem alleen als Hent uut de Biezetent zouden huldigen. Hij is immers de man geweest, uiteraard met de medewerking van vele anderen, die het als zijn taak zag de Zittingsavonden door De Waoterjokers zelf te laten verzorgen. Er was dan ook bijna geen kreatie of hij had er een aandeel in of was er de

promotor van. Wij denken hier aan het Raadskoor, diverse sketsen en dansen. Nu was dit alles niet nieuw voor hem, dat was ons bekend, maar na het bekijken van de grote kollektie foto's ten huize van.de Fam. Kleinschiphorst, waar we een Ă?oto zochten van The Lucky Scouts in hun prille jaren, bleek nogmaals overduidelijk dat ook hij reeds vanaf zijn prille jeugd in vrijwel elke denkbare kreatie heeft opgetreden. Ook het karnavalwas hem niet onbekend. En nu Hent uut de Biezetent. Het zou ondoenlijk zijn alle typeringen en de daarbij behorende teksten nogmaals de revue te laten passeren, maar bij elk motto waarin onze zittingen gegeven werden, had Hent uut de Biezetent zijn Buut aangepast op een manier die de gehele zaal boeide en deed schateren van het lachen. Het is niet zelden voorgekomen dat ik als President met mijn Raad van Elf de

zitting vergat en even bij moest komen voor ik een dankwoord uit kon brengen.

Hent uut de Biezetent een eigen niet te vervangen kreatie. Gelukkig zijn we zo ver nog niet, alhoewel we nu reeds de hoop uitspreken, mocht het zover komen, onze Hent voor een waardig opvolger zal zorg dragen. Mogelijk kan, uiteraard in goed overleg met Marie, kleine Hentje ooit een goed opvolger worden. Het optreden van Hent uut de Biezetent is dan voor jaren gewaarborgt. Beste Hent, van harte proficiat namens alle Waoterjokers, maar vooral van harte bedankt voor alles in het belang van De Waoterjokers gedaan. Aju. namens de gehele Waoterjokergemeenschap. Jo Holland, President.


Aquarium en Dogshop N!jmegen wenst

Alles Yoor het aquarium

een prettige karnaval!

Nu ook voor uw hond voeders, borstels, manden riemen, geneesmiddelen, enz.

Laat uw hond bij ons vakkundig toileteren

Aquarium en Dogshop Nijmegen Burghardt van den Berghstraal 179, hoek Graa{seweg TeleĂ?oon 2217O3

D. Nannings


Hent uut de B iezetent

Wij geven gaarne vrijblijvend

advies

Onze service is onze eerste vereiste

Onderhoud Gebouwen en Kantoren

SCHOONMAAKBEDR IJF

Schoonmaakwerken

YV.I.C.O.

Fabrieken, Tech. lnstallaties Nieuwbouw en Ziekenhuizen

Biezenstraat I l0

Ă?elefoon 080 - 775962


Vis, een zee van gezondheidl

De fijnste Hollandse Nieuwe en warme vis koopt u bij de vishandel

't Vispaleis N. J. DERKSEN Weurtseweg 139-'l4l - Tel 774855

PllilAll

B.U.

WEURTSEWEG 158

goedkoop hout

MOLENWEG 129

zachtboardplaten

(atm.214x122)

spaanplaat

(aÍm. 244x124 '12 mm. dik (aÍm.244x1221 8 mm. p. ptaat

/ 9.95 / 11.50 / 11.95 ALAAF

Lekker op stap! Na afloop

Broodje HAP-HAP 2e Walstraat 141 - Telefoon 233303 ALAAF

G.

^ï"*"ï1,';:ï

*"è

WEURT rEL. oaagz-toso

M.-Daeler

Verkoop van Vauxhall BedÍord Ranger

Pastoor v. d. Marckstraat 54 Telefoon 08897 - í680- 1992 na Í8.00 uur 08897 -2097


5 iaar jongeren Disco karnaval Onze vereniging organiseert jaarlijks Íestiviteiten, zoals men noemt voor ,,Jong en oud" Wat vijÍ jaar geleden als een experiment werd gezien is thans uitgegroeid tot een niet meer weg te denken aktiviteit.

Wij bedoelen hiermee onze jongerenaktiviteiten met name de discotheek middagen welke in karnavalstijd in november en februari gehouden worden. ln het prille begin werden de jongeren diskomiddagen gehoutden in de,,oude" zaal twee van het Gemeenschapshuis.

Een beetje onwennig gingen we van start, omdat we ,,iets wilden gaan doen" voor de jongeren van twaalf tot zeventien jaar. Deze leeftijdsgroep was eigenlijk te oud voor de kinderkarnavalsmiddagen en te jong voor de grote karnavalsavonden. En we hadden goed gegokt, de zaal zat propvol. De karnavaleske sÍeer die er hing deed de jongeren goed, want telkens als de middag ten einde liep, vond men het jammer dat men naar huis moest. Nu na vijf jaar, is de jongeren-disko-organisatie, bestaande uit jongeren uit de wijk, een vijfjarige ervaring rijk, want alles loopt enorm goed, de sfeer weet men goed over te brengen en men blijft de honderden jongeren die de middagen bezoeken boeien op een eigentijdse manier.

Het achtergedeelte van het Gemeenschapshuis is jaarlijks voor de jongeren gereserveerd en wij hopen dat zij er nog lang gebruik van zullen blijven maken. Het bestuur feliciteert jullie, jongens, langs deze weg met dit behaalde succes, en hoopt nog vele jaren met jullie te mogen samenwerken.

Ruud de Vries, secretaris.

Bakkerij ,nDê Niers"

7 x per dag warm brood

: Niersstraat 2, ret.

H iJ,""""l

."

ï :: : ï:1.

z7s2so ::ï:lJ:ïX:ffi|ïi'

p re i d i n

s


Voor al Uw Íotowerk en Íoto-apparatuur

loto

BGné u. HaldGÍGn

HATERTSEWEG

847, NIJMEGEN

GRAÏIS BANKZEGELS

D.A.-d ro g i sterij-pa rÍu me rie

\ /. Brinkhuis Voorstadslaan 248a, Nij megen Let op onze D.A.-aanbiedingen

T, H. Schamp UNION

riJwielen,

vanzetÍrprekend

met MVnEOESTEIN

Dikke Boomweg 30 - ïelefoo n 771119

banden!

I

I


In MEMORIAM

THEO van ROSSEM

Dat de voorbereidingen voor het karnavalsjaar 1975-1976zowreed verstoord zouden worden, hadden we niet voor mogelijk gehouden. Voor de aanvang van de Hofkapel repetitie op maandag 13 oktober kwam de Jobstijding. Theo was ziek. Een huivering ging door ons heen. Hij was immers gezond en nog jong. Hij zou er ongetwijfeld weer boven op komen, al zou hij het rustiger aan moeten doen. Dat die avond niet meer gerepeteerd zou worden was duidelijk. De angst en het gemis waren te groot. woensdag zouden we meer weten. Groot was de verslagenheid toen duidelijk werd dat elk sprankje hoop verdwenen was. De n uchtere konstatering dat leven toch nog hoop gaf, bracht ons tot vrijdag. wij realiseerden ons duidetijk dat de spanning vóor zijn vrouw onorágeÍjt< moest zijn. vrijdag bleek dat we voorzichtig optimistisch konden zijn. Een strohalm, voor ieders begrip het minste houvast, gaf ons nog hoop. Zaterdagmiddag 2 uur, een wijfelende stem doór de telefoon sloeg elke illusie de bodem in. Theo was overleden in de bloei van zijn leven, 39 jaren oud. Groot ryas d9 verslagenheid. Groot was het medeleven met zijn vrouw, kinderen en familie. opstandig en zoekend naar het waarom, maakte ons duidelijk dat we een zeer goede vriend verloren waren. Vanuit zijn maatschappelijke funktie, nuchter denkend en accuraat werkend, was Theo ook bij ons een dominerend figuur, maar vooral de man die zich vrienden maakte en kon behouden. Een vriend met een grote inbreng. Theo zal een grotp leegte achter laten. 9od geve zijn vrouw en kinderen de kracht dit zo smartelijk verlies te dragen. Hij ruste in vrede. Jo Holland Voorzitter.


RHttIr

SINDS 1 771

Hengelspo rt Touw

Dekkleden LAGE MARKT

73

NIIMEGEN

TELEFOON 0É,O.2227il

lÍarnaualisten! VOOR AL UW HOTEL. EN RIJNREIZEN M.S. Veluwê, kan 60 passagiers vervoeren Een gezellig ingericht, uitstekend

geakkomodeerd rivierhotel.

Ook speciaal in het voor- en naseizoen. Dagreizen tegen zeer gereduceerde prijzen. lnlichtingen:

Bederii G. B||TTTR Telefoon 085 - 420109, b.g.g. 0BS - 61 1349 Nieuwstraat 7 2 / lll, Arnhem


{(4 s oideff,

ó\ g +:' -'9r -rJ

9.

-s

ó"

31.t

9q " < rcqa o_

==rD Yor

g-;:; roF or= =-= ol;' Ooo 1Qé

o x'o+ *d9 cioo t:ï {sl ó ÉtX

+xó" Jo o '1lf

^E:

ó-o am

4áa 33r' Ê, 13

5O'

ê

(o

iq

EsP -'!I ro - a_

PËf d:' l -6

6 q"o

@;' = èA

(D

o-

á'* F o€:o-ó

tc

l

6 -.

LA -=

s-

l0) '*7 a oo= 3Xa

ooxt+o;i _?i l -o

3* a a^

oo =a

-r o-: or\rO

oo= o .U àa 4-oro (u ó ",_

íD I


Kaas en vleeswaren van het mes

2 x per dag verse

melk

ledare dag vers brood De grootste sortering koekjes En onze bekende HAK groente tuÍn

Theo Ho.elofs

Waterstraat 227- Telefoon 77S87S

..Ile Luilel,..

Fa. H. Beck & Zonen VERHUTZTNGEN en TRANSpORTBEDRilF door binnen- en buitenland onder garantie

+ Niersstraat 64 en74 Telefoon 775643

-

Nijmegen

Voor brood en gebak SZ

<-eqeró

bakkerijen

Biezenstraat 166-16g Bloemerstraat 43

Voor

alle verzekeringen en hypotheken

Assurantiebedrijf T.J. Kokke maar ook voor autolinancieringen, bedrijískredieten persoonlijke leningen, :enz. Houtlaan I19, NIJMEGEN Telefoon 080 - S54t 19


Bestuur J. W. M. Holland, voorzitter Waterstraat 115 tel. 774ZOS. R. A. M. de Vries, secretaris Niersstraat 45 tel. 77gg4ï. Th. R. Kleinschiphorst, bestuurslid Zwanenvetd 74-05 tel. 443942. M.F. Aalders, bestuurslid Biezendwarsstraat 1B tel. 776300. penn in gmeesteí vacant.

Kontaktpersonen

r "

Regie: Th. Kleinschiphorst, Zwanenveld 74-05 , tel. 443942. Podia, Requisiten, entourage: J. Holland, waterstraat 115, tel. 7147os. Verlichting en Geluid: C. Klaassen, Nimrodstraat 103. Visconcours-Disko Karnaval: A. de Leeuw, lNiersstraat 41. Kinderkarnaval: B. Nicolasen, Bongerdstraa't 22, tel. 554206. Pers en Propaganda, Bingo, Overi{e taken Bestuur, secr. Nierstraat 45, tel. 773348.

Koopt

í

t ffi d. f

{f

bij

onze adverteerders

!

Bloemcentrum

u[[i nfr

Plantenkas Bloemwerk

Kerkstraat 187

Voor een verzorgd kapsel naar kapsalon

Thijs Francissen ook voor Heren haarstukjes, dus niet langer kaal zijn!

weurtseweg

174 - Telefoon 775829


Càrnavàl in aàntochtl L€vc dc lêutl Dat hcddê het Heineken- I{et Bie. het hêt flonke.ende jarje aÀn ên dê auue feêlthut! op! DG koning van plezie.!

HOUTHANDET

Bunnift lliimegen b.u. hout

triolex ' | OOa

I

fOS

deu ren spaa n p aat

d" Vlotkampweg 4 Telefoon o8o - 77s85e

schroot Jes

Vogels,

Tropische- en Koudwatervissen Terrarium dieren

NANNINGS Alles voor Uw dieren

Ook voor kleine huisdieren

L. Hezelstraat 69 - Nijmegen


Zitting november 1974

-

Motto: Op sa{ari in Zuid-AĂ­rika


Voor al uw bloemwerk Waterstraat í58

- Telefoon 775gl9

B. Schrievers

Zie ook het Parijs' bloemenhoekje HEZELSTRAAT - PROMENADE

Uw hobbyzaak Vlakbij in de Lange Hezelstraat 83a Ates voor uw tuin vogels - vissen - kleine huisdieren - alle voeders

Jan van Hout's zaadhandel Hegelmatig leuke voordelige

aanbiedingen

TelefOon 220774

Voor een geslaagde Íeestavond

d,,3J;:*

Sp"oLv-J(ol"

lnlichtingen: R. Holland - Waterstraat 1t5

_ Telefoon 0g0_774705

Rijwiel- en BromÍietshandel Dennenstraat 67-69 Telefoon 770006

het Waterkwartier

H. LOHMAN Waterstraat 129, Telefoon 774741

Bloemsierkunst

KRAYENHOFF Krayenhofflaan 32, TeleÍoon

7T SgOs

Voor al Uw

bloemwerk


Adverteerders! Het boekje is ook dit jaar verrijkt met een groot aantal advertenties, zonder er echter een advertentieblad van te maken. U heeft hierin persoonlijk een grote

steen toe bijgedragen. Zonder uw steun was het voor ons als vereniging onmogelijk een boekje in deze vorm uit te geven. Wij hebben gezamenlijk, U en het bestuur, onze vereniging een ,,gezicht" gegeven wat er zijn mag en waar we trots op mogen zijn. ln deze paar regels willen wij U allen dank zeggen voor elke vorm van inbreng die U ons heeft gegeven en hopen U te mogen ontmoeten tijdens onze ,,Open Huis': dagen. Ruud de Vries, secretaris

Bingo avonden bij ,,De Waoterjokers" onze vereniging organiseert jaarlijks een drie-tal bingo-avonden te weten bij gelegenheid van het jaarlijkse visconcours, waarmede ook tevens een start wordt gemaakt met het nieuwe karnavals-seizoen. De Kerst-bingoavond op het eind van het jaar, en dan de Paas-bingoavond welke in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar wordt gehouden. Hoe deze avonden verlopen, behoeven wij onze leden niet te vertellen. Het is

altijd een grandioos gebeuren waarbij alle ,,Waoterjokers" aanwezig zijn, zodat wij eigenlijk altijd in een te kleine ruimte onze bingoavond houden. Dit ondanks dat het Gemeenschapshuis een veel grotere ruimte heeft gekregen na de verbouwing welke heeft plaats gevonden.

Met deze geweldige opkomst alle drie de avonden zijn wij erg gelukkig, ten teken dat wij hiermede onze leden een plezier doen, waardoor tevens een goede ,,binding" blijft bestaan met onze leden. Dat wij iedere bezoeker van harte een prijs gunnen staat niet in onze regelmenten, maar dat het zo is spreekt vanzelf. Veel succes de volgende keer tijdens de

-

Kerst-bingo op Za誰erdag 20 dec. 1975. Paas-bingo op Zaterdag 10 april. 1976. vis-bingo en concours op Zaterdag 25 aug. 1976. Ruud de Vries, secretaris.


Uw verzending bevindt zich in goede handen bij: Dagelijkse aflevering in alle plaatsen in Nederland!

Vervoerscentrum oo

o o o

ooonlfmegen

Snel

Accuraat Verzorgd

ooo

Beurtvaartw eg 24, Nij megen Telefoon 772211

AannemingsbedrijÍ

{1^.

clt.

Yeroten &

/^.

Grond- en Rioolwerk - Wegenbouw Verhuur van Bulldozers en Draglines BREDESTRAAT 63 - TEL

O8O

- 170215

Voor EXCLUSIEVE BRILLEN

Optiek

BRESSER

Stikke Hezelstraat 35

-

Tel. 232424

ZIEKENFONDS LEVERANCI ER

Voor

,,ECHTE AUTO" naar

automobielmij bv orriciar dearer Bezoekt onzê nieuwe showroom! Kronenburgersingel

- Nijmegen - Telefoon

229245


ACHĂ?ER DE SCHERMEN . .

,,DOE HET ZELF" Tech. zelfbediening

Sanitair-Gas-Water Electro Centrale verwarming Hoek Hertogplein - TELEFOON 220078

Tot ziens bi; SCHRIEVERS

en BRUCMAN

Bloemen zijn altijd welkom!

Waterstraat 158 l{ezelstraat- Promenade


Gedipl. contactlensspecialist Gedipl. optometrテ行t

Carnavalisten houden GEERLING

voor goed zicht!

DAALSEWEG

9 - NIJMEGEN .

TELEFOON 230917

Het is al vaak bewezen, dat

jij bii V.M.Braam moet

wezen.

U itdeuken

Spu iten Past. v.d. Marckstraat 54, Weurt Telefoon 08897 -ZTTZ, b.g.g. 1939


Nog enkele secretariaats mededelingen. . .

-

-

-

Onze,,Waoterjoker-familie" groeit gestadig. Nadat het Gemeenschapshuis verbouwd wás hebben wij een groot aantal mensen, gelegenheid kunnen geven, zich op te geven als lid van onze

vereniging. Momenteel zijn wij met 333 karnavalsvrienden in staat, een ongekend fijne tijd te kunnen volmaken, in het misschien wederom te kleiÀe Gemeónschapshuis. Nieuwe leden kunnen zlch nog altijd schriÍtelijk aanmelden bij het secretariaat, Niersstraat 45, Nijmegen. Het schriftelijk aanmelden houdt echt niet in dat men direkt lid is. Gezien de toch nog beperkte ruimte en het aantalwachtenden voor lJ,zijn wij genoodzaakt, een z.g. ,,wachilijst,'te moeten bijhouden. U krijgt echter van het secretariaai bericht. De kontributie van onze vereniging bedraagt ook voor het seizoen 1g75Í 3,50 per persoon per maand, welke dient te worden voldaan op onze bankrekening bij: Algemene Bank Nederland te Nijmegen. 1976,

Gironummer van de bank is BZ.1O.2S.

U moet echter op de mededelingenstrook vermelden: t.g.v. R.G.R. 53.73.23.651, t.n.v. Karnavalsveren ig ing,, De Waoterjokers"

-

Het eenvoudigste en gemakkelijkste is een automatische machtiging geven aan Uw bank of giro. lnlichtingen over alle contributie aangelegenheden kunt U verkrijgen bij: M. F. Aalders, Biezendwarsstraat 1g, [etefóon 776300-

-

Borrelbus.

_É-

waoterjoker" avonden in November en Februari is het weer mogelijk naar huis gebracht te worden. Jt? ,,D"

Gezamenlijk vervoer werkt kostenbesparend, en geeft u de zekerheid dat u veilig en op tijd weer thuis bent.

u moet zich echter yel.vql te vo-ren opgeven. lnlichtingen hierover bij het secretariaat, Niersstraat 45, telefo on 77334g.

-

wij - Bestuur, Raad, senaat, Medewerkers en Leden blijven het karnaval gezamenlijk vieren, daarom zijn uw suggesties, opmerkiógen en kritieken steeds van harte welkom. Ruud de Vries, de secretaris.


,1, Beiinen Dranken groothandel annex Slijterij

BREDESTRAAT 4

1

-43, NIJMEGEN

TELEFOON 77177 4

Biertapinstallaties yoor Ă?eesten verkrijgbaar

Cnze voetballers

bi1 het

toernooi van de ,,Vastenaovond-Knonne"


Voor al uw isolatiewerk en isolatiematerialen

h I

l$omeIa

*

Mortelweg Ă?O - Weurt (bii Niimegen) Telefoon 08897 - 1 31 1 - 1770


rn

* *;

g I L,

oa oo Na

o

cr.\=o

F Ëís EL S á,

sd s0-e8'-ó -J=l-

áE, 9-: -0r3 >aN =0rtr

rró *o ÍLo

Êt

5

o J

N

o

C'. q, .D

-l g

o o o

o o oI

t\t

h)

0 J

o \

Ë-

q ^

m

@

o o f, m

zm

o Íït U)

o g x

z7

$ $ 't H g

F F* f @ ï

;

o d o o

z bo IO

H

È.

6

o o F}

sr T d

o o

ê

ls*

s

(/) Gt

o

s 3 r \ êrr o .@ so Ío TJA o 5 iID oo

Waoterjokers boekje 1975 1976  
Waoterjokers boekje 1975 1976  
Advertisement