Page 1

Éi,:.

:,.,.

l.

a

t


N.V. NAÏ'ONAIE APPARAÏEN- EN MÁCH'NE-'NDUSTRIE 7 NUA4EGEN ÏEL. O 88OO - 31445

A4ERCUR'USSIRAAT

Wij kunnen plaatseó:

r Revolverdraaiers r Boorders r Frezers a Machine-bankwerkers Sollicitaties bil onze a{d. Personeelszaken, daqelilks en op maandagavond van 18.00-20.00 uur.

Perslueht-ap0araluur

Croothandel in Zoetwaren Groothandel in Dranken Fabrikant van Limonadesiropen en Likeuren

A.rrooNs \.1

Schependomlaan

17b

Telefoon 20577

NUMEGEN

N.ï. Staalsteigor,,fiolria" lïflmegen Roggeweg 13 - Postbus 126 - Tel. 08800.53198 Gegalvaniseerde steigerbuizen Gesherardireerde Losse-spiekoppelingen Vaste-spiekoppelingen

Fabrielr wan stalen steigers


President:

J. Holland

Senatoren: J. v. d. Lisi

H. Alwicher M. Aalders

B. Nicolasen P. v. Beek A. Janssen E. Jansen A. Rutten

J. A. Mulder J. L. Mulder

Adl udanten:

Fr. Orth J. Jansen

Pages:

Nelly v. Gent Marianne Legrand


De beste kwaliteit,

voor de laagste prijs!

Swij tink

VERSE KUIKENS VERSE SOEPKIPPEN VERSE TAMME KONIJNEN VERSE BRAADPOULET MAGEN, NEKKEN, LEVERTJES, HARTJES

Energieweg l7 - lndustrieterrein Nijmegen - ïelefoon 21036

AUTOMATIEK

CAFÉ

,,De Prins yan Friesland"

,,Qdrur"

Voor vrolijk karnavalsvertier bij een beste borrel of glas bier. L. Hezelstraat 44a - ïeleÍoon 25580

Het adres voor

Halve Haantjes

J

b.á F"D E.\7 \\-/

Loempia's

Waardebon

portie Nassi portie Bami

Visbedrijf ,,BURGHARDT" enz.

Komt ook bil U met vis en visprodukten.

Let op de bel, en geef deze waardebon af.

En steeds vers

J. Aarts Geopend

tJs

tot 24.00 uur.

Burghard v.

d. Berghstraat I

-

ïel.

30725

Carnavalisten,

Om feest te vieren, en zot te zijn, moet je bier halen bij Theo, heerlijk fijn. Voor levensmiddelen en zuivel komt men natuurlijk naar de luifel

Th. Roelofs Waterstraat

227 Ca

Tel. 24616

rnava I isten

iln. $chott de drogist van de Waoterjokers Nieuwe Markt 2 (hoek Telefoon 23ó40

Hezelstrêat)

!

voor een goed

L.

modern verzorgd kapsel

KAPSALON

Jan Linders Gediplomeerd Herenkapper

Lid Technische club

Voorstadslaan

128

Telef.2l5l5


Geliefde Nimweegse Waoterjokerinnen

en Waoterjokers \-" Volgaarne voldoe ik aan Uw verzoek om een voorwoord te schrijven in Uw programmaboekie.

Wij hebben elkander in de achter ons liggende maanden leren kennen en waarderen. lk stel het zeer op priis vanaf deze plaats te verklaren dat ik er trots op ben Uw Prins Carnaval te mogen zijn. Met verbazing heb ik geconstateerd dat het U dank zij

-

het onvermoeide en belangeloze werken van Uw hele bestuur, onder aanvoering van Uw energieke voorzitter en president gelukt is een carnavalsvereniging op stapel te zetten, die er

zijn

v

mag.

lk kan U slechts ĂŠĂŠn goede raad geven: ,,Gaat voort op de ingeslagen weg! Het gaat goed! Voor het komend carnavalsseizoen wens ik U veel sukses en heel veel plezier!

lk hoop

U allen, iong, middel en oud van leeftijd, spoedig weer

te ontmoeten.

Uw neutrale Prins Carnaval, Prins Jos de Eerste.


WAS-O.RAMA

Gordijnen nodig? De grootste sortering en deskundig

advies

vindt U bil

Volautomatische Zelf bedienings Muntwassa lon

WATERSTRAAT I37

nTl"dern L.

Hezelstraat

41 - Tel. 22073

Openingstijden:

Ook

Dagelijks van 8 - 22 uur Zaterdag van 8 - 4 uur

stomerij

Hardboard en zachtboard Vlakke asbest golÍplaten

ï::::ii;;.Ë"ïu' L. LO E FFE N Boerstêeg

4 - Groesbeek

Horst - Tel. 08891 -252

Uit voorraad leverbaar in verschillende prijzen! Waoterjoker,

Niet Uw duursteo Wel Uw beste slager. Slagerij

Waarom zal men verder lopen de HARING VAN GRAAT kan men nergens beter kopen

(Jraat Jr.

J!.{"honan Waterstraat 129

Treubstraat

t.o. kerk

Voor

Bruiloften Feesten en Pa

rtijen

GEMEENSCHAPSHUIS Prima keuken Vergaderzalen

voor 200

bezoekers!

lnlichtingen b[j: G. ENGELAAR Niersstraat 86 Telefoon 329G3 327 36


Voorwoord

Gaarne voldoe ik aan het verzoek, een programmaboek je te schriiven. De reden hiervan is, dat

kort voorwoord in

Uw

ik met veel genoegen op Uw installatie-

avond getuige ben geweest van de echte, eerlijke carnavalsgedachten, die door Uw Bestuur en gehele Senaat wordt uitgedragen.

Carnaval moet een Ă?eest ziln zonder rang of stand, dus voor iedereen. Het moet een feest zijn, waar ,,lange tenen" ondenkbaar zijn. En juist dit meende ik bij Uw vereniging terug te vinden. Als oprichter van het Nijmeegs Carnaval, als Grootvorst van Nijmegen, spreek lk dan ook de hoop uit, dat dit zo tot in lengte

van jaren moge doorgaan.

*

Blijft de goede carnavalssnaar bespelen, maakt uitbundig feest, houdt de touwtjes (goed te lezen ,,carnavals-touwtjes") tot op zekere hoogte strak in handen, dan zal DE WAOTERrr.raar

JOKERS een lang leven beschoren ziin. Heel veel succes met Uw eerste zitting. NIJMEGEN ALAAF!

Nico Grijpink

Grootvorst van Nijmegen.


I(olen r Olie BRANDSTOFFENFIANDEL

TIJSSEN.F'REDERII(S Oude Heselaan 7 - TeleÍoon 22879

P.

VAN HULST & ZN.

Het Café waar het gezellig is voor jong en oud.

Transportbedrijf Zand- en Grindhandel

L. OCI(ERS

WATERSTRAAT I23 ïEL-ÊF. 21978

Biezenstraat 162-164

Voor DRANKEN naar

BI BLIOTHEEK

Sliiterij en wijnhandel

9d. a. S..'ten Waterstraet

I Og

U belt,

.EBIEEB''

Gemeenschapshu

i

s

Geopend werkdagen (behalve woensdag)

van 7.30-8.30 uur, zaterdag 4.30-7 uur

Tel.3l928

*

,,ONZB

Prijs: Boeken voor volwassenen f 0.1 5 Kinderboeken f 0.10

wij bezorgen!

ALGEMENE STAAL EN MEUBELI NDUSÏRIE Het adres voor stalen meubelen Nijmegen - Holtermanstraat 22-24 - Telefoon 32020 (0 Kantoor: Schependomlaan

l8 -

Bg00)

Telefoon 20057 (0 gg00)


l6tl= :!e

Ísr,

:a

:6liË q.

àir;:

.*=

r iffi.} ro-

lqtii\.#í+

Narrinnen en N a rren

Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek een voorwoord te schriiven in het programmaboekje van ,,De Waoterjokers", de vereniging die zo'n grote plaats inneemt in het hart van de Letste Stuver. Uw installatie op 23 ianuari l9ó5 was een daverende start.

Dat was ook iedere carnavalsavond die ik bii U mee

heb

mogen maken.

lk

ken het enthousiasme van Uw raad van elf. Dit ziin rascarnavalisten, waar Niimegen en vooral het Waterkwartier in de toekomsi veel plezier van zal beleven. En dit alles onder de briljante leiding van Uw president Jo Holland met ziin raad en medewerkers. lr\ensen die goud waard zijn voor een goede carnavalsvereniging, die in een jaar tiid de naam heeft verworven van de ver-

eniging die bekend staat om ziin gastvrijheid,

gezel

ligheid en

hechte samenwerking. Daarom ben ik er juist zo trots op Eresenator te mogen zijn van deze prachtige carnavalsvereniging.

lk wens U allen van de Waoteriokers

een prettig en succesvol

carnavalsseizoen I 965-1966.

Waoterjokers,,Alaaf".

Ere Senator ex-prins Theo L


BURGfIO(JTS' KL EfJRENFIUIS Behang

VerÍ

Kwasten

Gereedschap

Lijmen

z

RSTRAA

K

9

TeleÍoon 22632 Voor Uw

Dalun'o

uam

Bijtsen

I

Woninginrichting

Qaletaria

één adres

De Meubelcentrale Bloemerstraat

Nieuwe Nonnendaalseweg

37

4

109

Tele{oon 26945

Telefoon 21147

meubelen

Het Schoenenhuis

g(

qln

u^*

L. Hezelstraat 32

Telefoon 25461

Moderne damesschoenen Elegante herenschoenen Sterke kinderschoenen Wie is vroeg op, en laat wakker, Dat is GERTSEN,

Uw dag-en"nachr bakker. AlaaÍ!!

CERTSEN Oude Heselaarr

-

Nijmegen

Voor al Uw sleutels en sloten tevens

le kwaliteit

gereedschap

naar

De Sleutelspecialist Coehoornstraat 72

-

Niimegen

HET HENGELSPORTHUIS

nn. e.

van J4outen

Houtstraat 19 - febfoon 20227 Honden-, Katten-, en Vogelvoeders Hondenmanden, Vogel kooien, Hondensporta rti kelen

Vocr oude metalen en afvalstoffen Partijen groot en klein, Moet U bij de fa. Roos zijn. Wij kopen gehele en gedeeltelijke inboedels. Van ouds bekend het beste adres

JAC.ROOS Smidstraat 44a -

lel.

26956


v Een voorwoord te schrijven in uw programmaboekje is voor mil een waar genoegen. Immers de Waterlokers hebben het gepresteert om van hun naam een begrip te maken in Nijmegen maar speciaal in het

waterkwartier. Wanneer wij achterom kijken naar de start nu nauwelijks een jaar geleden, en dan constateren het prachtige sukses wat de

Waterjokers hebben geboekt met het organiseren van hun avonden dan bliikt daaruit dat in het bestuur en bij de leden

een echte carnavalsgeest heerst,

Het moet toch een voldoening zijn als carnavalist een ander in ziin leut en humor te laten delen, ontspanning te geven, en de mensen weg te rukken uit de dagelijkse sleur, en te ziln zoals

wii

Moeten

ziin.

wij niet dikwijls en dan ten onrechte, terwille

van

etikette en conventie ons eigen ego terzijde zetten omdat dit van ons wordt geĂŤist? Juist hierom in carnavalstijd de maskers af en het vrije masker op, opdat wij gezamelijk maar gepast ons kunnen ontspannen. Hiervoor zorgen ook de Wateriokers met bestuur en leden, en U meneer de President aan wie de leiding is toevertrouwd, hebt bewezen het goede pad te bewandelen.

Daarom veel sukses in het nieuwe seizoen opdat Uw vereniging de mooiste bloem wordt aan onze grote plant het A.V.N.O.C.

Wateriokers Alaaf.

C. Th. M. van de lng


Voor VERF

*

BEHANG en GLAS NAAR

VER,FFIANDEL Voorstadslaan

ó8 -

J. BELT

Tel. 33288

Uw adres voor

Alles voor Uw tuin, Alles voor Uw dieren.

Frites, Bami, Nassiballen Salade, Haantjes en Carbonade

Uw best gesorteêrde adres

Cafeta ria

SZ

C7/l

Can u. 4out

,,DE TUNNEL'' J. SCHAMINEE

ZAADHANDEL sinds 1845

L. Hezelstraat 83a

L. Hezelstraat 131 - Nijmegen

- Tel. 20774

KERKSTRAAT IO

.

WEURT

TELEFOON 08807-268

Radio

-

Televisie

Wasmachines

-

-

Rijwielen

Stofzuigers

Bromfietsen -

Haarden

-

Kachels

Betaling in overleg SIGARENMAGAZIJN

,rDE SPORT" Het bêst gesorteerde adres van NIJMEGEN-WEST

Speciaalzaak

in

Rookartikelen

Slagerij

íC g. Ar Lheuniooen Varenstraat

5 -

Telefoon 21216

Voorverkoop

alle sportwedstrijden BIEZENSTRAAT I40 NIJMEGEN TELEFOON 08800 -22392

Voor prima Rund-, Kalfs- en

Varkensvlees

en Fijne Vleeswaren

Koopt in PFEILS ZAKEN dan verdient U geld !

J'il.

P

I il t

& Ln,

Groenestraar í e3


Waoterjol<ers, Alaaf

!

Dat de karnavaisvereniging ,,De Waoterjokers" in zo'n korte tijd, niet alleen voor het Waterkwartier maar voor heel karnaval vierend Nijmegen, een begrip zou worden heeĂ?t zelfs onze stoutste dromen ver overtroffen.

Wij meenden bescheiden te zijn begonnen en hadden zelfs

ge-

lroopt enkele jaren de Benjamin onder de Nijmeegse karnavalsverenigingen te kunnen blijven maar nee we zitten midden in het karnavalsleven en een weg terug is er niet meer. Zeker niet nu wil de ervaring hebben in welk een behoefte onze karnavalsvereniging voorziet en de spontane medewerking die wij op elk gebied kunnen verwachten. Ons bestaan is nog te kort om reeds geschiedenis te schrijven, toch wil ik een facet noemen wat tot dit sukses geleid heeft n.l. Gemeenschapszin.

lets gezamelijk organiseren met het doel er zoveel mensen als mogelijk is van te laten genieten met uitsluiting van het eigen ik. lk ben er van overtuigd dat met dit devies,,De Waoterjokers" vorig jaar als baby ten doop gehouden dit laar als flinke en gezonde kleuter hun deel kunnen bijdragen aan het Nijmeegs ka rnava

lk

I.

hoop op de medewerking van onze zusterverenigingen en

wens hen allen veel sukses. Niimegen Alaaf

Karnaval Alaaf

Waoteriokers Alaaf

J. Holland President,,De Waoteriokers"


De

eq

geboclen

van het doldrieste Waoterjokerrijk I

!

Je kunt hossen en je kunt springen

Maar het lied van De Waoterjokers zul je zingen

2 Gooi de zorgen uit het kwartier En maak leut en veel plezier. 3

De ,,normale" bedenke dat hij zich zelf schaadt Want hij wordt gestraft met 11 bier voor de raad.

4 Er wordt niet geknoeid met het tapnat Dat is voor het smeren van het keelgat. 5 Iedereen moet zo gek doen dat ie niet opvalt Als ie voor een ander de avond maar rriet vergalt. 6 Dans vooral met eigen benen

En sta niet op andermans tenen.

7 Op leut en serpetines wordt niet zo gauw gelet Smijt maar door de zaal, het verhoogt de pret. B Stijgt de drank u naar de bol

Denk niet aan de misère, maar aan de lol.

9 Er wordt niet over ,,het wordt zo laat" gepraat Dat alleen beslist de raad. 10 Bedenk dat gij nog werken moet 'W'ant moeder de vrouw zit op de poet. 11

Zij die nog geld

over hebben bij het askruisje halen Moet het volgend jaar het eerste rondje betalen. ZEUS

Alles voor a.s. moeders

Ook alle soorten TEXTIÊL

en babyartikelen met extra kortingen.

Ba

voor onze bekende lage prijzen,

Mas. VOLKSBELANG

bypa rad ijs

Lange Hezelstraat 20

-

TeleÍoon 32519

-

Hoek Houtstraat

-

Stikkê Hezelstraat


GAS., KOLEN en OLIEKACHELS

Centrale verwarming Elektr. installaties Sanitair-instal laties Elektr. Huishoudelijke

Hertogplein

e. l-3,

n\o^ningo tel. 20075 - 33450

GramcÍoons

Radio

Artikelen

Bloemen en Planten

T.V.

gehaald

Platen, langspel v.a, ./ 9.90

PFIONO Bloemerstraat

52 -

Tel. 32504

Voor al Uw textiel

natuurlijk naar

en betaald 25o/" korting

Bloemenmagazljn

Q.urt $traaer Bloemerstraat

3ó-38

in de Lange Hezelstraat 49

25441

Bewaar Uw oud papier en besteedt Uw geld voor karnavalsplezier. De hoogste priis

{o^pu

fel.

krijgt U bij

NOPA Telefoon 31462-22318 Bosbesstraat 4


Hoera, feur de Waoterjokers Tekst: B, Nicolasen

Muziek: Br. Laetantius

Hoera, feur de Waoterjokers, Hoera, feur 't hele stel l

't Is Kernefal feur jong en oud, Och mins, begriep dà wel. Maok je neusen rood, verklee

je

wà,

En toon's aon de raod Gin ernst, alleen maer sotheit, Dà's nou een goeie daod.

Hoera, feur de sotte Jokers, Hoera, feur 't hele koor.

't Is Kernefal feur klein en groot Ach mins, doe daor rvà feur. Trek je pekske aon en hos maor wà En toon's aon de raod Feul leut in deez' drie daogen Dà's nou de beste daod.

ffi Vrumona Fabrieken

-

Bunnik.

drinksi-Si om het fruit.". lekker!


DN CIIDERI,ANDER

HAAR EN

I

ooK UW DAGBLA

COMPLEテッE MEUBILERING

WONINGINRICHテ終NG

,,succEs"

VY. A. COENEN KONINGINNELAAN 44.47, NIJMEGEN

TELEFOON

23569, b.s.g. 33506

Bezoekt ook onze speciale STAAPKAMERAFDELING aan de overzfide


PROGRAMMA sEtzoEN 1965/1966 13 nov. ï9ó5

V'

BEIERSE AVOND

Voor leden van ,,De Waoterjokers" m.m.v. de,, E R I CA KAPEL " tevens treden voor U op: Sissy Masseê met begeleiding van Dhr. A. Hendrikx. ,,The Lucky Scouts" Wii brengen U in een Beierse omgeving, zorgt U voor de Beierse sfeer. Beierse hoedies aan de zaal verkriigbaar à f 1,- per stuk. 17 febr. 1966

KARNAVALSBAL voor bejaarden.

Onder auspicien van de beiaardenbond. Toegang alleen voor leden van de bond.

I

febr.

KARNAVALSBAL voor medewerkers van wijkverenigingen onder auspicien van S.B.W. Toegang alleen op uitnodiging.

I9

febr.

Grote KINDEROPTOCHT onder auspicien van de Jeugd Aktie Waterkwartier

I

GROOT KARNAVALSBAL voor leden van ,,De Waoterjokers" Toegang alleen op uitnodiging.

2l

\-á

en 22,febr.

KARNAVALSBAL

Gratis toegang voor de leden van ,,De Waoterjokers" op vertoon van lidmaatschapskaart. Voor niet leden tegen betaling van / 1,50 per persoon bel. inbegrepen.

ln verband met de zeer exklusieve zaatversiering, stellen wij een ieder in de gelegenheid deze te bezichtigen op zondag 14 november van 14.OO tot 18.OO uur. HET BESTUUR


Het beste en ruimste gesorteerde adre! in het Waterkwartier is

vVEI(ItO

Wim Scheers en 7n.

Kolen-, Olie- en Gas Kachels, Wasmachines, Sneldrogers, Stofzuigers Glas, Porcelein, Aardewerken. Serviezen, lJzerwaren en

SCH ILDERSBEDRIJF

Gereedschap,Verf en Ve:fwaren, Borstelwerk

NIJMEGEN

Turkenburg Land- en Tuinbouwzaden.

Verhuur van

serviesgoed

voor bruiloÍten en partiien Biezenstraat

I38 -

ló3-165

Tel. 2óó01

1".€.&cfn.

Veurentieo

Waterstraat

JAN WESTERVELD TeleÍoon 20710

}IARING TIMONADES

VY.

R.IJWIELEN

BROMFIETSEN RADIO'S ET.EKTRISCHE ARTIKELEN

Draak

Ruime sortering Financieren mogelijk

Molenweg 49

Kannenmarkt ó - feleloon 32458

Vogels,

Tropische- en Koudwatervissen Terrarium dieren

NANNINGS Alles voor Uw dieren L. Hezelstraat 69 - Nijmegen - Telefoon 20ó52

9o^"o, Voor een moderne en toch houdbare PERMANENT-WAVE

GERESERVEERD

KAPSALON

.4. n)i"b L. Hezelstraat 87 - Niimegen Telefoon 25171

Bloemenmagazijn

en

Kwekerii

!(r,eqenlLoff Gebr. Straver KRAYENHOFFLAAN 32

TEL.2l ï

Auto- en Motorbedrijf Reparatieinrichting

Gerard Tijnagel Scoolers

- Motorrijwielen .

Automobielen

Dealer: B.M.W., Heinkel, Honda, Norton, ïrabant

-

Scaldia en Alpha Romeo

Voorstadslaan 244a, telefoon 3 l2 20


President Holla nd

ontva ngt de

ridderslag

lnstallatie

23 januari 19贸5

ntEuw 'v met volop vlees en pure bouillon

* daor kunf u

op lofel

mee

komenl


U slaagt als

altijd

-, .)engeró

Guldens Goedkoper bij

lles$ol$

Onbetwist de nylonspecialist

Schoen magazijn

L. Hezelstraat 5l-57

-

Tel. 22840

S.C.[I. - HOME Exploitant: J. G. KOSMAN Een feestelijk .gènoegen, er tê vêrtoevenl

Wij tappen een herlijk glas bier. Komt u ook eens even bij ons aanlopen in sportpark ,,de Biezen" - RivierstÍaat. Nieuwe TOTO-leden kunnen zich hier opgevên.

De fijnste haantj* van Niimegen

koopt u bij

varl EBrakel

L. Hezelstraat 75 Voor een vakkundig goed en modern verzorgd kapsel naar de Kapper van het Waterkwartier

I g(

Q&4nnn

WEURTSEWEG I74

Verkoop van parfumerie en Rookartikelen Brood- en Banketbakkerii

,,DE NIERS'' Th. Herfkens

IN DE HEZELSTRAAT De Poelier voor iedereen! Hofleverancier van

dê Letstê

Niersstraat Stuver

Scherp concurrerende prijzen

v. d. Heuvel's Warenhuis Maasplein, tel. 32840 Oude Molenweg 139,

têI.

50128

Levert alles op Huishoudelijk gebied tevens verhuur van

GIas, aardewerk

en

bestek.

Grotê braad- en kookpannen

voor bruiloften en

partijen.

DEPOTHOUDER CALPAM - BUÏA GAS.

Alle bekende merken sigaren

2 - Tel. 23174

Ons brood vindt steeds mer verspreiding Door prima kwaliteit ên verse bereiding

Waoterjokers, Lust U vis dan gaat U gewis, naar GRAAT waar het lekker is.

liled. Graat Kiosk: hoek

Hezelstraat-Parkweg

lsolatiebedrijf

w.o. Carl Uppman koopt U het beste bil

[Ians Vertragerr

Sigarenmagazijn

Uitvoerders van

,,n)iod,u.ct" Weurtseweg 2

isolatiewerken op het gebied van warmtê, koude en geluiddemping WATERSTRAAT 'I 20

ïeleíoon 31264


Bij Mientje moet je wezen Bij Mient je moet je ziin

V'oor AL Uw

BRANDSTOFFEN

Daar"is het lekker eten

Heerlijk en fiin. Alaaf

I

Cafétariabedrijf

BRANDSTOFFENBEDRIJF

A. PUIJN

ALBERS -WILDHAGE

VOORSTADSLAAN

-

BIEZENSTRAAT 9

Weurtseweg

145

Telefoon 2 59 34

Ook de Waoterlokers zijn in hun Want alle merken, ook La Paz Zijn goed bewaard

sas,

SIGARENMAGAZIJN

Waterstraat

I

2

L<rerrrrarls Telefoon

301 ó3

't Was een hele teug lnstallatie

23 januari 19ó5

20

-

TELEF. 21393

Voor Bromfiets en Rijwíel naar de man,

die ook repareren

En staan opgespaard bii

-EB.

EN OLIE

naêr

kan!

u. G..r -L, u 12 !

MOLENWEG

263-265 I3I

WËURTSËWEG


DRUKKERIJ

9u Lange Brouwerstraat 2a

Prive-adres:

M.

F AALDERS

Teleíoon 23221

1B -

Biezen dwa rsstraat

Voor KWALITEIT

Nilmeqen

Bitumineuse Dakbedekkingsbedriif Slagerij

FLE U R E N Weurtseweg 1ó0

,,WAALSTAD" Maasstraat

Telefoon 26727

l0 -

Telefoon 32429

NIJMEGEN

Voor al uw isolaties

WAOTERJOKERS

I

en Kurkplaten Voor de fijnste vis, Holl.

ISOMETA

Gerookte paling, enz.

Natuurliik bil

Mortelweg I0 WEURT

(

bii

Niimegen

)

J""

van Q.gowgh

RIJWIELEN

BROMFIETSEN

ZUNDAPP GAZETLE DENNENSTRAAT 69

HEES.NIJMEGEN

ïEL, 2ó00ó


Als il( dat geweten had, dan had ik Deze zín kunt u op duizend en één manieren af maken als u straks maar niet zegi, dan had ik ook lid van de Waoterjokers geworden, want dan is het weer voor een jaar te laat.

Het is nu eenmaal noodzakelijk voor de organisatie en de beschikbare plaatsruimte om te weten op hoeveel mensen wij moeten rekenen. Daarom zal het erg moeilijk worden om nog introducées toe te laten op onze carnavalsavonden. De prijs die u dan betalen moet, zou tro'uwens ook veel te hoog worden. Onze leden hebben daar een jaar lang voor gespaard (contributie betaald) en komen met de toegangs-

kaart, consumptiebonnen e.d. naar de zaal en kunnen onbezorgd carnaval vieren of hen dit nu wel of niet gelegen komt.

wij u een advies: wordt lid van De 'Waoterjokers en viert onbezorgd carnaval. De contributie bedraagt / 0,50 per persoon per week, te betalen vanaf 1 maart 1965. U kunt zich nog opgeven bij onze secretaris: de heer A. Rutten, Berkelstraat 14.

Daarom geven

Koopt bier bij

Jan,

Daar kun je van op

an

I

Araar!

I

Aardappelen., Groenten-

Fruithandel

KAREL vlNK

ZUIVELBEDRIJF

I

speciaal adres

J.

I

"""'Diepvriesprodukten

Linders

en

BIEZENSTRAAT 104

Hezelstraat

106

-

Bottelstraat

Waoterjokers Alaaf

34 I

felefoon 2318ó

!

lnstallatie

23 januari 19ó5


Tijdens de Karnaval veel lol, in het Karnavals-Café bii Nol. CAFÉ

..De Tunnel., muziek!

4 dasen

t"'*nilï:ïï;rend'

Goede naaimachines koopt men niet

voor spotprijzenl

.4U"

Het is onbêtwist, U koopt veilig bij de RTJKsGEDTPLoMEERD

Rêparatie, onderhoud en revisie merken Zig-Zag-machines

Iel.

ïJ,iï1ï

bloernwerhen

BLOEMISTERIJ

naaimachinespecial ist.

Weurtsêweg 52 -

t

Uw adres voor

Komt kijken en vergelijken.

Bekkers

A'

van

H.

alle

J. Hutting Kerksiraat 187 TeleÍoon 22036

33291

Het is bekend voor KWALITEIT koopt

Met kerneval hebben wij

U

het voordeligst bii

met onze,,Waolerjokers"

leul en zot.

Jan va.rl Gent

Maor daorveur oÍ daorna

Biezendwarsstraat 7

hebben we nieuwe schoene

Tel.23713

nodi9.

Dus

Schoenmagazijn

Woninginrichter

van Kolck levert U alle meubelen 'tegen de meest concurerende prijzen Magazijn:

Lange Brouwerstraat 9

s7 <7\ . -K.eanen

cf Groothandel

Chocolade, Suikerwerken, Biscuit, Banket, Drank, Gedistilleerd

Berg en Dalseweg 130 - Tel. 30714

TH. B. LUBEEK Weurtseweg 89

Let op onze PantoíÍel- en wintercollectle Tevens voor eerste klas Schoenreparatie

Het aangewezen adres voor al Uw VTEES en VLEESWAREN (ook zouioos)

A. Corxrelissen Waierstraat

201

Tel. 235ó8

Proelt onze overheerlllke leverworst


Dank aan onze adverteerders Aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit boekje zeg ik mijn hartelijke dank. Maar zeker wil ik onze adverteerders bedanken d.ie deze uitgave mogelijk gemaakt hebben. Ik ben blij dat zij ,,De 'Waoterjokers"

zo'Ír warm hart toedragen en ben er van overtuigd dat het gehele Waoterjokerrijk, ieder op zijn eigen manier, onze adverteerders zal weten te vinden. Ik spreek de hoop uit dat wij het volgend seizoen weer op uw medewerking mogen rekenen en zou zeker onze zakenmensen uit het'Waterkwartier, die hun medewerking nog niet gegeven hebben, willen vragen: u doet het volgend jaar toch ook mee ?

J. HOLLAND

President,,De Waoterjokers"

,.

HOOSE OPTIEK Draagt U een bril van Hoose Goed gekozen MOLENWEG 3ó

I

/

!

!

TELEFOON 23507

ngezonden

r\

e\R,\t[tg

Als Waoterjokers bij elkaar, Vieren wij feest, nu eerls per jaar. Dle ene keer geloof maar vast, Dan rijst de Joker uit zijn plas. Zijn hand omklemt de drietands ent, Zijn staart gekruld die slaat en plenst. Met trots gebaar, ja reken maar, Wordt feest gevierd met heel de schaar. Het wordt een grap, een grol, Een kwink, een bak, Dat alles dreunt met groot gemak. Wat wou je, het hele jaar Kijk je elkaar aan met preuts gebaar. Dan mag je toch met carnaval WeI eens gek doen en ook mal, Als alles maar bij het nette gaat. Ook als je bij het lachen dubbel slaat. En nu als eerste in het gelid, Met fiere tred, De Jokersgeest eens fijn verzet. EEN WAOTERJOKER

-

ALAAF

I


Dames- en Herenkapsarons * * * *

Weurtseweg

ó-8 -

lRitonja kapsels

Zowel voor dames en heren le klas vakwerk is onze reclame

J, C. DE VOS EN ZNS. Telefoon 26454

Voor mals vlees en fijne vleeswaren

Café-Bar met biljard

,,J*

Qr9ri.., n RórrL"

naar Uw kwal iteits-slager

Eig.: A. J. Luyken

Hertogstrêat 45-47

ffi

Het toonaangevende modehuis

Voor moderne en vÍotte

EBoeien Tel. 25ó98

-

Weurtseweg 86

Uw adres voor

Aardappelen, Groenten en Fruit

P. BRUGMAN Waterstraat 158 SPÉCIALITEIT

IN FRUITMANDEN EN. SCHALEN

Na een gezonde fuif is het goed bilkomen op een ,,Auping" bed.

,,Auping" Bedden uit voorraad leverbaarl

Plissé-inrichting Thémie Wij plisseren Uw japon of rok

in ieder gewenst model. Ook voor chemisch reinigen en verven. I

WILF A Voorstadslaan

240 - Tel. 31756

\-at.

-Vneynrce

Weurtseweg

75 - Tel. 2ó431

KOOPT BU ONZE ADVERTEERDERS


Vader: (die zijn 6-jarig dochtertje een standje en een flinke oorvijg heeft gegeven). Je bent een ondeugend kind en je gaat r1u voor straf in de hoek staan. Dochtertje: Denkt u maar niet Pappie, dat u omdat u met moeder getrouwd bent, het recht heeft, a 1I e dames te mishandelen.

Een geestelijke kwam een van zijn zwakke parochianen

tegen. Kees sprak hij, de laatste keer toen ik je zag \Mas ik de gelukkigste man ter wereld, toen was

je nuchter. maar vandaag ben ik weer ongelukkig, nu ik je weer dronken zie. Ja, eerwaarde, stotterde Kees, maar het is vandaag miin beurt om gelukkig te zijn.

Yrouw : ,,Maar mannie, dat is toch het toppunt ! Hoe kun je nou zo dom zijn orn je trouwring te verliezen !" Man: ,,Dat is jouw schr-ild. Ik heb je er al zo vaak op attent gemaakt dat ik een gat in mijn vestzak heb".

ElankStellgn

resen fabrieksprijs!!

Ook opnieuw bekleden van meubelen.

NIJMEEGSE SÏOELEN. EN MEUBELFABRIEK N.V. Dr. Jan Berendsstraat 58 Tel. 08800-22óó2. Na l8 vur:

52568

Werkdagen v. 9.00-17.00 uur. Zaterdags van 10.30-12.00 en 14.00-ló.00

Prins Jos l, knijpt een oogie toe !


Waarom zou U verder lopen

als U

le

Koop al Uw rookartikelen in het sigarenmagaziin

kwaliteit gro"nt"n en fruit

aan de deur kunt kopen. Tevens

div. andere artikelen

voorradig.

?. nn Qeetera Winkel: Piet Heinstraêt

Privé: Evertsenstraat

2

VY.

A. Rutten

L. Hezelstraat 23 . hoek

Hessenberg

7

Rijwielen Burgers, Stokvis, Veena

Depot

Asfaltfabriek

Eigen servíce-werkplaats Rilwielhandel en Reparatie

Th. A. l(eurontjes

Mevr. MINKEN

Burgh. v. d. Eerghrtraat I 4

Weurtseweg

Tel. 22577

80

Te|.22291

SCHILDER- en

DECORATIE BEDRIJF

q,c.

elssen &

KAAPLANDSTRAAT 54

NIJMECEN

TELEFOON 23159

Complete huweliiks- en babyuitzetten Vraagt onze speciale condities

Enorm gesorteerd in wol, nylons, pyama's ovêrhemden, .. Animozegels

De Couden Leeuw HET TREFPUNT

enz.

DER

Bankzegels

{ogg", l0-12

Weurtseweg

Café

Tel. 25472

CARNAVALISTEN Lange Hezelstraat 58a

Tel.3l43ó


Cissy Masse毛 zingt met begeleiding van de Heer A. Hendrix

lnstallatie

Je adres voor

23 januari i 9贸5

Geen stap zonder

Vlees en Vleeswaren

IIoogenhosch

R. Tesser Waterstraat

,l39

Tel. 30270

Modekleding voor dames en meisjes

,,De Viersprong" Grote Markt (hoek Augusiijnenstraat)

SCHOENEN

Houtstraat I7 - Niimegen Opgelet!

leger贸 voor brood en banket Ook Bankzegels

Bloemerstraat 43 Biezenstraat l贸8


Voor

SIGARENMAGAZI.lN

Zu ivelprod

cAotra,

Jo Janssen

F. ElÍrin9

Burghardt v. d. Berghstraat I I I Nijmegen - Telefoon 25717

ucten

,ffi

Tel.25616

Ët

Molenweg 8ó

Voor eerste kwaliteit vlees en vleeswaren en toch de laagste prijs, koopt u alleen in

,,I)E VLEESFTAL" Firma F. C. FASEN en ZOON Burqhardt.v. HeeÍt U onze heerlijke leverworst

d. Berghstraat 93-95 - Telefoon 30338

en

Brabantse zult al eens geprobeerd?

A.C.S. STOMERU

Gediplomeerd schoenhersteller

Goed en niet duur

Onzichtbaar stoppen Boorden reparatie H. A. KEMPERMAN Voorstadslaan 4 (

Hoek Biezenstraat

a

Nachtegaalplein

I.IOUTHANDEL

N.V. BUNNII( Weurtseweg 158 - Te!.25997

TRIPLEX

,,n Óu"ten"

)

OOK VOOR UW ROOKARTIKELEN

HOUT

W. de Gooyert

BOARD

Voor Bestrating naar

A. II. J. Janssen

ASBEST

DEUREN ,

ffi

-

Roerstraat LATTEN

Wilt U lekker brood en banket

qFfu w

Dan moet

Drogisterij eten

U

€t"b^,.nó niet vergeten

Biezenstraat 89

l0

NIJMEGEN

,,DE AESCULAAP" Weurtsêweg

Telefoon 22289

Nijmegen

ó2 - TeÍeÍoon

20381

UW adres van ouds bekend in de

verpakte geneesmiddelen, toiletartikelen, eau de Cologne, borstelwerk, verfwaren, witkalk, petroleum

v. d.

HEYDEN.LOOSEN


Op deze plaats een woord van dank aan allen die hebben medegewerkt aan de voorbereidingen van onze karnavalsaktiviteiten.

Wii twiifelen er niet aan, gezien

deze voorbereidingen, of karnaval 1965/1966 zal U veel karnavalsvreugde brengen.

Ook danken wij onze leden, die door hun lidmaatschap, deze organisatie mogeli jk hebben gemaakt. Met vreugde constateren wij dat de Waoterjokersfamilie zich gestadig ui,tbreidt en uit de leden personen naar voren komen, die elk op hun terrein, bijzonder waardevolle aktiviteiten ontplooien. 5l^gmaals harteliik dank en

bii voorbaat veel leut en plezier. Waoterjokers Alaaf, Het Bestuur

\+ AannemingsbedrijÍ

íh.

q.C. Teroten

Grond- en Rioolwerk

-

&7^. Wegenbouw

Verhuur van Bulldozers en Draglines

BREDESTRAAT

ó3 -

TEL. 26215

Het pasgetrouwde vrouwtje had haar man beloofd hem als diner een kip voor te zetten. Ze plukte de kip keurig schoon en zette hem in de oven. Na een half uur hoorde zij herrie in de oven. Zij deed de ovendeur open en hoorde de

steekt

kip zeggen: ,,Ja, één

. óf je geeft me m'n veren terug óf je het gas aan... ik verrek hier van de kou !"

van beiden

..

De dokter had de dame onderzocht en zei met een glimlach: ,,Mevroulv, ik heb goed nieuws voor rl". ,,Pardon", zei de dame, ,,het is geen mevrouw, maar juffrouw". 'Waarop de dokter niet langer glimlachte en zei : ,,Juffrouw, ik heb slecht nieuws voor u." Een barbier wcrdt wegens rnoord ter dood veroordeeld. Aan het eind van de rechtszitting vraagÍ de rechter of hij voor zijn terechtstelling nog iets verlangd. ,,Als het mogelijk is, Edelachtbare," zegt de barbier, ,,zou ik nog graag even m'n verdediger willen scheren!"


ÊflÍDRr

Heren kled ing

heeÍt steeds plaats voor MODINETTES

Vraagt inlichtingen Canisiussingel

38 -

Nilmegen

Tele{oon 33447

Een moegestreden karnavalist


Vervaardiging van metaalwaren volgens Uw tekeninE oÍ model zoals: Cestampte onderdelen. Dunwandige leidingen kompleet gemonteerd. Buigzame assen voor overbrengingen. Draadproducten. Kleine apparaten e.d.

v

VAN DILLEN METAALINDUSTRIE NUMEGEN

Dobbelmanweg -?0,

Nijmegen

CARNAVATIST

'A?

w'i{I::y, Smetiu:straat

TeleÍoon 51123

9 - feleÍoon 23676

aCt \JAr6er hele jaar carnavalsstemming!

MEISJES Voor prettig werken en goede beloning naar Cartonnasefabriek

J. Kl LSDON K

DR. JAN BERENDSSTRAAT I34.I4O


U ScbeP

0reugod,e )

in heet n leaeu flret

"1

I

'-fi',

\l

from America's Best

Toba.ccos!

,

l

Waoterjokers boekje 1965 1966  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you