Page 1


วัตถุป ุ ระสงคในการนําเสนอ 1.

ต อ งการให พ นั ก งานทุ ก ฝ า ย และลู ก ค า ได ท ราบว า บริ ษั ท มี บริิการเติิมไ ไนโตรเจนเหลวที โ ี่มีระบบการทํํางานทีี่ไดมาตรฐานมีี ถัง และอุปกรณสําหรับเติม

2.

ตองการสื่อใหพนักงาน ลูกคาไดทราบประโยชนในการใชงาน ของไนโตรเจนเหลว เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน การแชแข็งชีว ภัณ ั ฑต  าง ๆ หรือ ื ใช ใ ใ นงานอุตสาหกรรมบางประเภท ป เป ปนตน 

3.

ตองการสื่อใหพนักงานและลููกคาทราบวาธุุรกิจนี้ เปนแผนกหนึ่ง ของบริษัท


หนวยงานใดบางที่เราไดเคยไปสงมอบถัง และ ใหบริการเติมไนโตรเจนเหลวอยเป ใหบรการเตมไนโตรเจนเหลวอยู ปนประจา นประจํา -

บจก. เจตนิน บจก. ไทย สเตมไลฟ สเตมไลฟ บจก. โอโอโกเนีย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสัต ั วแพทยศาสตร จุฬาลงกรณม  หาวิท ิ ยาลัย ั ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล American Ambassy ศูนยโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุข Solarlens Co., Ltd. โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลเสรีรักษ โรงพยาบาลเสรรกษ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพดุสิตเวชการ ศูนยวิจัยบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย สถาบันสุขภาพสัตว และผลิตสัตวแหงชาติ กรงเทพพยาธิ กรุ งเทพพยาธ-แลป แล และอื อน ่น ๆ อี อกมาก กมาก


การใหบริการของบริษัทกิสส 1 1.

ใในการไปเติ ไป ิ ม ไนโตรเจนเหลวแต ไ โ  ล ะที่ี ทางบริิ ษั ท มีี ก ารบริิ ก าร จํํ า หน า ย และให เ ช า ถั ง เพื่ อ การใช ง านตามความเหมาะสมของลู ก ค า และ งบประมาณที่มี พรอมทั้งมีการตรวจซอมบํารุง ยายถัง หรือขนถายชีววัตถุ ออกจากถังในกรณีฉุกเฉิน


การใหบริการของบริษัทกิสส 2 2.

มีี บ ริิ ก ารล า งทํํ า ความสะอาดถัั ง ประจํ ป ํ า ป ด ว ยอุ ป กรณ เทคนิิ ค ช า งผู ชํานาญ ที่นาเชื่อถือตรวจสอบไดวา ชีววัตถุ จะไดรับการปกปองดูแล ให ปลอดภัย


การใหบริการของบริษัทกิสส 3. 3 4. 5 5.

ใใหบริก ิ ารเติม ิ 24 ชม. พรอ  มมีี 24 hours h hotline h tli service i ใหบริการทดสอบและซอมบํารุงถัง พรอมรายงานผล ดวยชางผูชํานาญ ติดตั้งการเติมแบบทอเขาในอาคาร โดยไมตองเขาในอาคาร ตดตงการเตมแบบทอเขาในอาคาร โดยไมตองเขาในอาคาร


การใหบริการของบริษัทกิสส 6 6. 7.

ใให คํ า แนะนํํ า และฝ ฝ ก อบรม เกี่ี ย วกัั บ การใช ใ  ง านไนโตรเจนเหลวอย ไ โ าง ปลอดภัย ถูกตอง จําหน าย ออกแบบ ผลิตตามสั่ง อุุปกรณประกอบการใชงานด านการแช แข็ง ตาง ๆ เชน ชนิด rack ที่มีขนาด ตาง ๆ สําหรับใชบรรจุชีวภัณฑแช ลงถัง หัวดูดไนโตรเจนเหลวอัตโนมัติ เปนตน


แผนผังวิธีการเติมไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวจากโรงงานผลิต

ขนสงโดยรถ และถังพิเศษ

แบ ง บรรจุ ล งในถั ง ที่ เ หมาะสม สํําหรัับ การเติิมของลูกคา แตล ะ ราย จดเตมใหถงทดวยอุ จั ดเติมใหถึงที่ดวยอปกรณ ปกรณพเศษ พิเศษ และถังบรรจุไนโตรเจนอัดแรงดัน ต่ํา จั ด โปรแก รมก ารเติ ม และนั ด หมายตามปริ ม าณการใช ข อง ล ก ค ลู คา เพ พื่ อ ให ให ม มี ไ นโ ต ร เ จ น อ ย ยู ตลอดเวลาไมขาดตอน


ขอควรปฏิ ฏบัติในการเติมไนโตรเจนเหลว แต ง กายให ใ  รั ด กุ ม พร อ มทั้ั ง สวมถุ ง มืื อ แว น ตา เพื่ื อป อ งกัั น อัั น ตรายจาก ไนโตรเจนเหลว


การบริการเติมไนโตรเจนเหลว ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

ควรมีีพนัักงานทีีช ่ ํานาญในการเติ ใ ิม ไ ไนโตรเจนเหลว โ ควรมี ป ระสบการณ ใ นการไปซ อ มบํ า รุ ง ซ อ มแซมอุ ป กรณ ใ นการเก็ บ ไนโตรเจนเหลวโดยสมควร ควรมีอุปกรณที่ปลอดภัยในการเติมไนโตรเจนเหลว ควรมีแหลงวัตถุดิบ (ไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว)) ที่พรอมใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ควรมีแบบฟอรมในการไปสงในโตรเจนเหลวแตละครั้ง แต ง กายให รั ด กุ ม พร อ มทั้ ง สวมถุง มื อ แว น ตา เพื่ อป อ งกัน อั น ตรายจาก ไนโตรเจนเหลว ตรวจซอมอุปกรณถัง หรือรายงานสิ่งผิดปกติของถังที่ลูกคาใชงานอยูให ทราบ เพื่อเสนอการแกไขปรับปรุง และปองกันการเสียหายที่อาจเกิดได ตามมา


หนวยงานใดบางที่เราไดเคยไปสงมอบถัง และ ใหบริการเติมไนโตรเจนเหลวอยเป ใหบรการเตมไนโตรเจนเหลวอยู ปนประจา นประจํา -

บจก. เจตนิน บจก. ไทย สเตมไลฟ สเตมไลฟ บจก. โอโอโกเนีย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสัต ั วแพทยศาสตร จุฬาลงกรณม  หาวิท ิ ยาลัย ั ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล American Ambassy ศูนยโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุข Solarlens Co., Ltd. โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลเสรีรักษ โรงพยาบาลเสรรกษ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพดุสิตเวชการ ศูนยวิจัยบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย สถาบันสุขภาพสัตว และผลิตสัตวแหงชาติ กรงเทพพยาธิ กรุ งเทพพยาธ-แลป แล และอื อน ่น ๆ อี อกมาก กมาก


...โรงพยาบาลเจตนิ ... โรงพยาบาลเจตนิน... ศููนยรักษาผููมีบุตรยาก ™ บริการของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... การแชแข็งอสุจิและตัวออน (AH) เก็บไวใหในถังไนโตรเจนเหลว ที่อณ ทอุ ณหภมิ หภูม -196°C 196°C ซงสามารถเกบไวไดนานเกน ซึ่งสามารถเก็บไวไดนานเกิน 10 ป ป


...โรงพยาบาลเจตนิ ... โรงพยาบาลเจตนิน... ศููนยรักษาผููมีบุตรยาก ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


... บริษัท ไทย สเตมไลฟ... ... ™ บริการของบริษัทที่เกีย ่ วของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... บริการทั้งการเก็บ Cord blood stem cell(สเตมเซลลจากรกและ สายสะดือของทารกแรกเกิด) และ Adult stem cell(สเตมเซลล สายสะดอของทารกแรกเกด) cell(สเตมเซลล ในผูใหญ) แชแข็งเก็บไว


... บริษัท ไทย สเตมไลฟ... ... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


... บริษัท โอโอโก โอโอโกเนี เนีย... ™ บริการของบริษัทที่เกีย ่ วของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... มีถังสําหรับเก็บชีวภัณฑ และบริการทดสอบการวิเคราะหทางเทคนิค


... บริษัท โอโอโกเนีย... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


... โรงพยาบาลจุฬ ุ าลงกรณ... ... ™ บริการของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... ใชสําหรับแชแข็งเลือด เลือดจากรก ลิ้นหัวใจ และชีวภัณฑตา ง ๆ เพื่องานวิจัย เปนตน เพองานวจย เปนตน


... โรงพยาบาลจุฬ ุ าลงกรณ... ... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


... คณะสัตวแพทยศาสตรจุุฬาลงกรณ... ... ™ บริการของคณะที่เกี่ยวของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... ใชสําหรับแชแข็งเลือด ชีวภัณฑตา ง ๆ เก็บน้ําเชื้อเพือ ่ ใชในการ ผสมเทียมสัตว และเพองานวจย ผสมเทยมสตว และเพื่องานวิจัย เปนตน เปนตน


... คณะสัตวแพทยศาสตรจุุฬาลงกรณ... ... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


... ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล... ล... ™ บริการของคณะที่เกี่ยวของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... ใชสําหรับแชชวี ภัณฑตา ง ๆ และเพื่องานวิจัย เปนตน


... ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล... ล... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


... โรงพยาบาลเสรีรักษ... ... ™ บริการของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับไนโตรเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว... ... ศูนยรก ั ษาผูม  ีบต ุ รยาก (STAR Center) ใชไนโตรเจนเหลวเพื่อ แชแข็งชีวภัณฑตา ง ๆ เป แชแขงชวภณฑตาง เปนตน นตน


... โรงพยาบาลเสรีรักษ... ... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


...ศู ... ศููนยบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย... สภากาชาดไทย... ™ บริการของศูนยบริจาคโลหิตที่เกีย ่ วของกับไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว... ใชสําหรับแชชวี ภัณฑ อวัยวะตาง ๆ และเก็บสํารองเลือดไวใชใน โรงพยาบาลตางๆ เปนตน โรงพยาบาลตางๆ เปนตน


...ศู ... ศููนยบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย... สภากาชาดไทย... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


...ศู ... ศููนยบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย... สภากาชาดไทย... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


...ศู ... ศููนยวิจัยโรคเอดส... ... ™ บริการของศูนยวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว... ใชสําหรับแชชวี ภัณฑ เพื่อใชในงานวิจัย เปนตน


...ศู ... ศููนยวิจัยโรคเอดส... ... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


...กรมโรงงาน ... กรมโรงงาน... ... ™ บริษท ั กิสสใหบริการเติมไนโตรเจนเหลว... ไนโตรเจนเหลว...


สนใจสอบถามขอมู สนใจสอบถามขอมลเพิ ลเพมเตมไดท ่มเติมไดที่

การบริการเติมไนโตรเจนเหลว  

บริษัทให้บริการเติมไนโตรเจนเหลวแก่หน่วยงานต่าง ๆ

Advertisement