Page 1

ประวัติส่วนตัว ชื่อ น.ส. วรรณวิสาข์ แก้วสังข์ เกิดวันที่ 11เมษายน 2532 อายุ 22 ปี ที่อยู่ 181 หมู่ 4 ตำบล ค้อใหญ่ อำเภอ กู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี41130 โทร 0831512280 Email Yakjiw_yak@hotmail.com การศึกษา ระดับอนุบาล1-ประถามสึกษาปีที่6 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมต้น โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรานี ระดับปริญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม กิจกรรมกีฬาสี บริจารสิ่งของและสอนน้องวาดรูปโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน จ.หนองคาย กิจกรรมวันลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมวันสงกรานส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนทางรถไฟ กิจกรรมค่ายอนุรักษ์บ้านนาป่่าหนาด จ.เลย กิจกรรมค่ายอาสาบ้านทิกแล้ง จ.ชัยภูมิ กิจกรรมค่ายอนุรักษ์บ้านโพนแดง จ.มุกดาหาร กิจกรรมละครคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ (Costume)

newประวัติ1  

ประวัติส่วนตัว

newประวัติ1  

ประวัติส่วนตัว

Advertisement