Page 1

Project Design โครงการออกแบบบ้านในฝัน โครงการออกแบบบ้านในฝัน

โครงการออกแบบบ้านในฝัน โครงการออกแบบบ้านในฝัน

รูปตัด A

มาตราส่วน 1 : 75

รูปตัด A

มาตราส่วน 1 : 75

แปลนไฟฟ้แปลนไฟฟ้ า า

แปลนระบบปะปา สุขาภิบาล สุขาภิบาล แปลนระบบปะปา

ผังไฟฟ้าชั้น 2

ผังไฟฟ้าชั้น 1

s s s

s s

s sss

ss s

s s

s

s

s

s ss

สัญลักษณ์

ss s

สัญลักษณ์

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กลม

บ่อเกรอะ-บ่อซึม บ่อพักนำ้ ประตูน้ำ M

มิเตอร์

ไฟหรี่

s

เต้าเสียบ ( ปลั๊ก )

s

สวิทซ์ไฟฟ้า

ตะแกรงกรองขยะสแตนเลส

สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก. การไฟฟ้า

ท่อน้ำดี

แผงควบคุมระบบไฟฟ้าายในอาคาร

ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ

s

s

18  

มิเตอร ์ ตะแกรงกรองขยะสแตนเลส s บ่อเกรอะ-บ่อซึม บ่อพักนำ้ มาตราส่วน 1 : 75 มาตราส่วน 1 : 75 ท่อน้ำดี ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ s s M ss สัญลักษณ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you