Page 1

COURSES DESCRIPTIONS


COURSES DESCRIPTIONS

GEN101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-2)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพหลักการ ออกกําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนฝก ทักษะกีฬาสากล ซ่ึงเปนท่ีนิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิด โอกาสใหเลือกเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ําใจนักกีฬารูจักกติกามารยาทที่ดี ในการ เลนกีฬาและชมกีฬา This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, according to their own interest. This course will create good health, personality and sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators.

GEN111 มนุษยกับหลักจริยศาสตร เพื่อการดําเนินชีวิต (Man and Ethics of Living) 3(3-0-6)

รายวิชานีม้ งุ สอนแนวคิดในการดําเนินชีวติ และแนวทางในการทํางาน ตามแนวศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค ความรู เพื่อนํา ไปใชในการดําเนินชีวติ และมีคณ ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค เชน ความซือ่ สัตย ความรับผิดชอบตอ สังคม การเคารพ ผูอื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง ความมีวินัยในตนเอง เคารพในหลัก ประชาธิปไตยและจิต อาสา เปนตน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นๆไดอยางมีความสุข This course studies the concept of living and working based on principles of religion, philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, acceptance of differences, self-discipline, respect for democracy, public awareness, and harmonious co-existence.

GEN121 ทักษะการเรียนรูและการ แกปญหา (Learning and Problem Solving Skills) 3(3-0-6)

วิชานีเ้ นนการพัฒนาการเรียนรูอ ยางยัง่ ยืนของนักศึกษา ฝกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการ จัดการความรูแ ละ กระบวนการการเรียนรู ผานการทําโครงงานทีน่ กั ศึกษาสนใจ ทีเ่ นนการกําหนดเปาหมาย ทางการเรียนรู รูจักการ ตัง้ โจทย การศึกษาวิธกี ารแสวงหาความรู การแยกแยะขอมูลกับขอเท็จจริง การอาน แกปญ  หา การสรางความ คิด การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง การสรางแบบจําลอง การตัดสินใจ การ ประเมินผล และการนํา เสนอผลงาน This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.

มหัศจรรยแหงความคิด (Miracle of Thinking) 3(3-0-6)

วิชานี้จะใหความหมาย หลักการ คณุ คา แนวคิด ทมี่ าและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ พัฒนานัก ศึกษาใหมีการคิดเปนระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวพิ ากษ และการคิดเชิงวิเคราะห การ อธิบายทฤษฎี หมวก 6 ใบที่เกี่ยวของกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กลาวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมี การทําตวั อยางหรือกรณเีพื่อศึกษาการแกปญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดานวทิ ยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included. Moreover, idea connection/story line and writing are explored. Examples or case studies are used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science, management, and environment, etc.


COURSES DESCRIPTIONS

GEN241 ความงดงามแหชีวิต (Beauty of Life) 3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทาง วัฒนธรรม เนนที่การรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณของมนุษย รับรูและ เรียนรูเกี่ยวกับ คุณคาและความงามในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย เชน ชีวิตกับความงามในดาน ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value. Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural environments.

GEN351 การบริหารจัดการยุคใหมและ ภาวะผูนํา (Modern Management and Leadership) 3(3-0-6)

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พนื้ ฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน การ จัดองคกร การ ควบคุม การตัดสินใจ การสือ่ สาร การจูงใจ ภาวะผูน าํ การจัดการทรัพยากรมนุษยการจัดการ ระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตางๆ This course examines the modern management concept including basic functions of management— planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, leadership, human resource management, management of information systems, social responsibility—and its application to particular circumstances.

GEN211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) 3(3-0-6)

ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการ พัฒนาเศรษฐ กิจทผี่ า นมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆที่สอดคลองกับวิถี ชีวิตในระดับ บุคคล ชุมชน องคกร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ และกรณีศึกษาตาม โครงการพระราชดําริ This course emphasizes the application of previous Thai economic development approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at individual, community, organization, and national levels. The study covers relevant case studies as well as the Royal Projects.

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบ องค์รวม (Holistic Health Development) 3 (3-0-6)

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม เพื่อใหมี คุณภาพชีวิตท่ี่ ดีโดยเนนการสงเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องคประกอบของสุขภาพท่ีดีปจจัยที่ สงผลตอ สุขภาพ การดูแล สุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สุขนามัย การพัฒนา สมรรถนะทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ การปองกันและแกไขปญหา สุขภาพจิตการฝกสติ สมาธิและการทําความเขาใจชีวิต การดําเนินชีวิตอยางบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยาม ของ WHO และขอมูลการ ตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental health care promotion, including composition of wellness;factors affecting health; integrated health care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical activities to empower the smart personality and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced emotional development; preventing and solving problems on mental health; practices in concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and information on general health check up and physical fitness tests.


COURSES DESCRIPTIONS

GEN311 จริยศาสตรในสังคมฐาน วิทยาศาสตร (Ethics in Science based Society) 3(3-0-6)

วิชานีเ้ ปนการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมทีเ่ กย่ี วของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเ รียน จะตองศึกษาทฤษฎีจรยิธรรมเบ้ืองตนของตะวันตกและตะวันออกผูเรียนจะตองเรียนรูการประยุกตใช ทฤษฎีเหลานี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และจะตองวิเคราะหวิจารณบทบาทของ นัก วิทยาศาสตร เพือ่ จะไดเกิดความเขาใจตอความซับซอนในประเด็นทางจริยธรรมซึง่ นักวิทยาศาสตรใน วิชาชีพดานตางๆ กําลังประสบอยู โดยมุงเนนการประยุกตใชกรณีศึกษา การวิเคราะหและการวิจา รณใน หองเรียน จุดมุงหมายของวิชานี้คือ การสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจตอความคิดเห็นที่ ขัดแยงกันในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถใหความหมายและกํา หนดมาตรฐาน จริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจากการวิพากษวิจารณรวมกันจากทัศนะตางๆ ได This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how to apply these theories to contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the role of the scientist in society, and to become aware of complex ethical issues facing scientists in different professions. Case studies will be used extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. The goal of the course is to enable each student to develop an understanding of conflicting opinions regarding science and technology, and to define and refine their own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from differing viewpoints.

GEN321 ประวัติศาสตรอารยธรรม (The History of Civilization) 3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยใน 5 ยุคไดแก ยุคกอนประวัติศาสตร ยุค โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม การศึกษา จะเนนเหตุการณสาํ คัญซง่ึ สะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณทส่ี ง ผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกิด จากคานิยมและทัศนคติที่สัมพันธกับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม รวมถึงความ สามารถในการ สื่อสารผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยตางๆ จน ถึงปจจุบัน This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period. The study will focus on significant social, economic and political events resulting from values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the ability to communicate through art and literature based on several perspectives and periods.

GEN331 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6)

รายวิชานี้มุงสอนทักษะการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล หลักการแสวงหาความรูแบบอุปนัย และ นิรนัย การใชเหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใชเหตุผลในดานตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case study of formal and informal reasoning of everyday life.

GEN421 สังคมศาสตรบูรณาการ (Integrative Social Sciences) 3(3-0-6)

วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม ดาน เศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมท่ีไดรับ ความสนใจในปจจุบัน อาทิเชน ปญหาดานความแตกตางทางชาติพันธุ ปญหาการกระจายทรัพยากร ปญหา ความไมมั่นคงทางการเมือง และปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political instability, and environmental deterioration.


COURSES DESCRIPTIONS

GEN352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development) 3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่ย่ังยืนและ ผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะหและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ี เกิดจาก เทคโนโลยีและนวัตกรรม This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and innovation in the creation of wealth, and their impact on society and humanity. The course will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology and innovation for a wisdom-based society together with ethics in management. Students will study the exploitation and protection of intellectual property as a result of technology and innovation.

GEN353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology) 3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ ซึ่งรวมถึง ปจจัย ทางจิตวิทยาทีม่ ผี ลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ การสือ่ สาร อิทธิพลของ สังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ ความขัดแยง การ บริหารความขัดแยงพฤติกรรมผูนําและความมีประสิทธิภาพขององค์การ This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of human behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human working behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. Moreover, it will incorporate organizational behavior modification, conflict management, and leadership and organizational effectiveness.

GEN411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการ พูดในที่สาธารณะ (Personality Development and Public Speaking) 3(2-2-6)

วิชานี้มีวัตถุประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเรียน โดยพัฒนา คุณลักษณะและทักษะที่สำ�คัญดังนี้ กิริยาทาทาง การแตงกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการ สือ่ สาร การใชภาษาทัง้ ภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และ ชักชวนโนม นาวจิตใจผูอ นื่ ได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สารไดอยางเหมาะสม This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of technology for communication.

GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge) 3(3-0-6)

ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยในแงมุมตางๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น หลักการ แสวงหาความรูด ว ยตนเองในทองถิน่ ตางๆ สามารถชีใ้ หเห็นไดวา การแสวงหาความรูด ว ยตนเองวาเปน กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ไดตลอดชีวติ สรางทักษะวิธใี นการแสวงหาความรูอ ยางเปนระบบไดดว ยตนเอง This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been accumulated—lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer between generations. Students will learn to become systematic, self-taught learners.


COURSES DESCRIPTIONS

GEN441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว (Culture and Excursion) 3(2-2-6)

LNG101 ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 3(3-0-6)

LNG211 การฟงอยางมีประสิทธิผล (Effective Listening) 1(1-0-2)

วิชานีม้ เี นือ้ หามงุ ใหผเู รียนรจู กั วัฒนธรรม การแลกเปลย่ี นเรียนรูว ฒ ั นธรรมทัง้ ภายในและ ตางประเทศ วิถชี วี ติ ทีห่ ลากหลาย โดยใชการทองเทีย่ วเปนสือ่ กลางในการเรียนรู รวมทัง้ การใชภาษาในการ สือ่ สาร และการบริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยว This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for communication and tourism management. รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู ภาษาอังกฤษ แบบพึง่ ตนเอง และเจตคติทด่ี ตี อ ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเนนผูเ รียนเปนสําคัญ มี การนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูม าบูรณาการในรายวิชา ผานเนือ้ หาและปริบททีห่ ลากหลาย และ กิจกรรมทีเ่ นนการสือ่ สารและการเรียนรูท งั้ ในและนอกชัน้ เรียน จุดมุง หมายของรายวิชา ดานการอาน และ ไวยากรณมงุ ใหผเู รียนสามารถอานและวิเคราะหประโยคทีซ่ บั ซนได สามารถใชกลยุทธการอานที่ เหมาะสม ในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสําคัญ ดานการเขียน สามารถเขียนขอ ความสัน้ ๆ และ สามารถใชพจนานุกรมประกอบการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานการพูด สามารถ พูดบทสนทนาสั้นๆในชีวิตประจําวัน ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใชภาษาอังกฤษในการเลาเรื่อง และอธิบายเรื่องราวได อยางถูกตองและเหมาะสม ดานการฟง สามารถฟงและเขาใจขอความหรือบท สนทนาได โดยใชกลยุทธการ ฟงที่เหมาะสม This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the four language skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is emphasized in the teaching and learning approaches. The use of learning innovation and technology is integrated in learning English through a variety of contents and contexts to enhance communicative activities and learning opportunities both inside and outside the classroom. In terms of reading and grammar, the course aims to enable learners to read and analyze complex sentences, and be able to use appropriate reading strategies in understanding and extracting main ideas. In terms of writing, learners are expected to be able to write short messages, and effectively use a dictionary for writing. In terms of speaking, learners are expected to be able to accurately and appropriately participate in a short daily-life conversation, use simple classroom language, tell a story, and explain a simple situation. In terms of listening, they should be able to listen to short texts or short conversations, and use appropriate listening strategies. รายวิชานี้จัดทําขึ้นเพื่อเสริมการฝกทักษะการฟง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลักใน สาขาวิชา ของนักศึกษา การเรียนการสอนเนนกลยุทธและวิธกี ารฟงทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิง่ การ จด บันทึกจากการฟง ผานเนือ้ เรือ่ ง หรือหัวขอทีเ่ กีย่ วของกับเนือ้ หาวิชาในสาขาของนักศึกษา มีการนํา บท เรียนหรือ บทสนทนาที่บันทึกจากสถานการณจริงในสาขาวิชาตางๆ มาใชเปนสื่อการเรียน The aim of the course is to provide additional practice in English-language listening, in support of students’ existing core discipline. The class concentrates on listening tips and strategies, with particular focus on note-taking skills. Emphasis is given to topics in the students’ core discipline and the use of realistic recordings of conversations and lectures in their field of study.


COURSES DESCRIPTIONS

LNG102 ทักษะและกลยุทธภาษอังกฤษ (English Skills and Strategies) 3(3-0-6)

LNG103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6)

รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ทักษะและกลยุทธ ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การจัดการเรียน กา รสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูในรายวิชา กิจกรรม การ เรียนการสอนเนนการทํางานเปนกลุม การคิด วิเคราะห การแกปญ  หา การจัดการขอมูลอยางถูก ตองและ เหมาะสมจุดมุง หมายของรายวิชา ดานการอาน เนนการใชกลยุทธการอานทีเ่ หมาะสมทัง้ เพือ่ การแสวงหา ความรูแ ละความเพลิดเพลิน การอานเพือ่ จับใจความสําคัญ การสรุปความ และการบันทึก การอาน ดานการ เขียน เนนกระบวนการเขียน การเขียนในระดับยอหนา การใชแหลงอางอิง รวมถึง พจนานุกรม และหนังสือ ไวยากรณป ระกอบการเขียน และการแกไขงานเขียนของตนเองไดอยางมี ประสิทธิภาพ ดานการพูด เนนการ นําเสนอผลงาน และกลยุทธการสื่อสาร การพูดเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู และแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ ดานการฟง เนนกลยุทธการฟง การฟงระดับยอหนา การ จับใจความสําคัญ และการฟงเพื่อขอมูลเฉพาะอยาง This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English skills, and strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and learning are learner-centered. The use of learning innovation and technology is integrated into the course. Learners are involved in cooperative learning activities that require effective thinking, analytical skills, problem-solving, and information literacy skills. In terms of reading, the course aims to equip learners with appropriate strategies to read both for information and for pleasure, enable them to extract the main ideas of a passage, make a summary, and take notes from reading. In terms of writing, the course emphasizes process writing, paragraph writing, and an appropriate use of references, as well as writing tools such as a dictionary and a grammar book for effective self-editing. In terms of speaking, the course focuses on presentation skills and communication strategies to enable learners to exchange information, share ideas and express opinions. In terms of listening, the course aims at promoting listening strategies, listening at a paragraph level, listening for gist, and listening for specific information. รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ กลยุทธการเรียนรูภ าษาอังกฤษ การเรียนรูภ าษาอังกฤษแบบพึง่ ตนเอง และเจตคติทดี่ ตี อ ภาษาอังกฤษ การ เรียนรูใ นรายวิชาเนนผูเ รียนเปนสําคัญ การบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูแ ละเทคโนโลยีในการ เรียนการ สอน และการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูและเพิ่มพูนความรู และการทํากิจกรรมที่หลาก หลาย จุดมุงหมาย ของรายวิชา ดานการอาน มุงใหผูเรียน สามารถอานบทความเชิงวิชาการและสรุป สาระสําคัญของเรื่องที่อาน ได พรอมทั้งสามารถอานเชิงวิเคราะห และ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ เรื่องที่อานได ดานการเขียน สามารถ เขียนความเรียงโดยใชขอมูลอางอิงไดอยางเหมาะสม ดานกา รการฟงและพูด ผูเรียนสามารถ ฟงบรรยาย นําเสนองาน ตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิด เห็นไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษ แบบฉับพลันได This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic English, strategies for English language learning, autonomous learning, and positive attitudes towards English and learning. The course is learner-centered, and learning innovation and technology are integrated into language learning. English is used as a learning tool to gain information and to do varieties of activities. In terms of reading, the course aims to enable learners to read academic texts, and to be able to summarize the main points, critically analyze the text, and express their opinions on the topics. In terms of writing, the course aims at essay writing and appropriate use of references and citation. In terms of listening and speaking, learners will listen to an English lecture and make a presentation. Learners will be able to ask and respond to questions, share ideas, and do impromptu speaking.


COURSES DESCRIPTIONS

LNG212 ทักษะการนําเสนองาน (Oral Presentation Skills) 1(1-0-2)

รายวิชานีม้ จี ดุ มุง หมายเพือ่ เสริมความรเู กีย่ วกับองคประกอบของการนําเสนองานอยางมี ประสิทธิภาพ มีการใหความสําคัญแกการใชวจั นะและอวัจนะภาษา การฝกการออกเสียง การใชภาษาเพือ่ สงสัญญาณ บอกนัยใหผูฟงทราบเมื่อมีการเปล่ียนเรื่อง อางถึงหัวขออื่น หรือสวนอ่ืนๆ ของการนําเสนองาน การ ใชสื่อประกอบอยางเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพื่อนรวมชั้นเพื่อ ประโยชนในการพัฒนาการนําเสนองานของตน The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective oral presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be highlighted throughout the course. Training on pronunciation, the use of transition signals and effective use of visual aids will also be focused. Self and peer assessment will also be encouraged to foster further improvement.

LNG213 การเขียนรายงานการปฏิบัติ การ (Laboratory Report Writing) 1(1-0-2)

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมความรูดานองคประกอบของการเขียนทั้งในระดับประโยค ยอ หนา และ เนื้อเรื่อง เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบัติการตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสาขา วิชา ของตนเอง นักศึกษาจะไดเรียนรูท งั้ ดานไวยากรณและการเรียบเรียงความคิดเพือ่ นําเสนอเนือ้ หา ในทุก ขัน้ ตอนของการฝกเขียน นอกจากนีเ้ นือ้ หาการเรียนยังครอบคลุมถึงการสรุปความและการถอด ความเปน คําพูดของตนเองเพื่อเสริมสรางความตระหนักดานปญหาการคัดลอกขอมูล The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a format appropriate to their content-area courses e.g. a lab report. Grammar and organization will be combined with student practice at every step. In addition, the class will cover an introduction to summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce students’ awareness of problems about plagiarism.

LNG293 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ งานอาชีพ (Thai for Communication and Careers) 3(3-0-6)

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความรูและทักษะ ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เน้ือหาวิชา เนนการใชภาษาตามวัตถุประสงคตาง ๆ การวิเคราะหและแกไขปญหาในการสื่อสาร การใชภาษา ไทยให ถูกตองตามหลักอักขรวิธีโดยการบูรณาการทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะคือการอานการฟง การ พูด และ การเขียน กิจกรรมตางๆ จะเนนการพัฒนาทักษะ การใหเหตุผล การวิเคราะห การตีความ และสรุป ประเด็นในขาวสาร ขอความ บทสนทนา และบทความ จากสือ่ ประเภทตางๆ ตลอดจนพัฒนา ทักษะใน การสื่อสารกับบุคคลอื่นใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค โดยสอดคลอง กับความ สนใจของผูเรียนและการนําไปประยุกต ใชไดจริงในงานอาชีพ The purpose of this course is to develop knowledge and skills for communication. The content of the course emphasizes the use of language for specific purposes, analysis and solving problems in communication. The course also emphasizes the accurate use of Thai language according to accurate grammatical features. The course integrates the four language skills: reading, listening, speaking and writing. The activities aim to equip the students with the skills of reasoning, analyzing interpreting and summarizing of news, messages, conversations, and articles from different kinds of media. The activities also focus on effective and efficient communication for specific purposes, serving learners’ interest and applications according to their future careers.

ETM 101 ศิลปะเบื้องตน (Fundamental Arts) 2 (1-2-4)

ความเขาใจเกีย่ วกับหลักการทัว่ ไป ปรัชญาของการออกแบบทางศิลปะ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการ ออกแบบทางทัศนะ ศิลปะในการสือ่ สาร รูปรางและรูปทรง แสงและสี รูปทรงธรรมชาติและ เรขาคณิต ทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ การออกแบบองคประกอบของสารในการสือ่ สารทางทัศนะ การรังสรรคงาน ศิลปะ Understanding of basic principles, philosophy of arts design, theories and practice of vision design, arts of communication, figures and shapes, light and color, two and three dimensional natural and geometric forms, design of message elements for visual communication and arts creations.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 102 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 3 (2-2-6)

แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร วัตถุประสงค กระบวนการ และแบบจําลองการสื่อสาร ระหวา งบุคคล และสื่อสารมวลชน ทฤษฎีหลักเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ผลกระทบของเทคโนโลยี สื่อสาร มวลชนที่มีตอผูรับสาร ระบบการสื่อสารมวลชนในสังคมไทย กฎหมาย จรรยาบรรณสื่อมวลชนและ องคการดานสื่อสารมวลชน Fundamental concepts of communication including objectives, processes, interpersonal communication models and mass communication. Principles of mass communication. Impacts of mass communication technology towards message recipients. Mass communication system in Thai society. Law, journalist ethics and mass communication association.

ETM 103 การถายภาพ 1 (Photography I) 3 (2-2-6)

หลักในการถายภาพสีและขาวดํา การถายภาพระบบดิจทิ ลั ปฏิบตั กิ ารถายภาพภายในภายนอก หอง สตูดิโอ และการถายภาพขาว การจัดการไฟลภาพ การพิมพภาพ การนําเสนอภาพในรูปแบบตางๆ Principles of colored and black and white photography. Digital photography. Practice of outdoors photography. News photography. Photo files management. Photograph printing. Various styles of photograph presentation.

ETM 104 การกระจายเสียงเบื้องตน (Fundamental Broadcasting) 2 (1-2-4)

ETM 111 ทัศนศึกษา (Field Study) 2 (0-4-4)

ETM 112 วัจนเพื่อการสื่อสารภาษา ไทย (Written and Spoken Thai Language for Communication) 3 (2-2-6)

ETM 201 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การศึกษาและสื่อสารมวลชน (Innovation in Educational Technology and Mass Communication) 3 (2-2-6)

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายเสียง แหลงกําเนิดเสียง ลักษณะและองคประกอบของเสียง การ เคลือ่ นทีแ่ ละการดูดซับของเสียง การบันทึกเสียง องคประกอบและอุปกรณทใี่ ชในการบันทึกเสียง หลัก การการบันทึกเสียง การกระจายเสียงแบบ ตาง ๆ ทางสถานีวิทยุ และคอมพิวเตอร Basic principles of broadcasting. Sound origin. Physical characteristics and elements of sound. Sound movement and absorption. Sound recording. Components and sound recording devices in broadcasting. Principles of recording and broadcasting on radios and computers. นักศึกษาจะไดรับความรูและประสบการณทางวิชาชีพเพิ่มเติม จากการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ของ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสตร และนําสิ่งที่ไดรับมานําเสนอในรูปแบบของงานกลุม พรอม การอภิปรายถึงแนวคิดและประโยชนที่ไดรับ Students will have further knowledge and professional experience by visiting and studying other organizations related to their field of study. They will be able to present their field study in groups and discuss the concepts as well as the benefits gained from the field study. ลักษณะทั่วไปของการสื่อสารภาษาไทย การพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งดานการพูด การเขียน การอานการฟงการวิเคราะหตัวอยางการเขียนประเภทตางๆการเขียนรายงาน เพื่อการเผยแพร และการ ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพ Common characteristics of Thai language communication. The development of the four language skills; speaking, writing, reading and listening. The analysis of a variety of written texts, effective report writing for dissemination and individual communication. ความหมาย แนวคิดพื้นฐานและหลักการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และ สื่อสารมวลชน รวมถึงเกณฑการพิจารณานวัตกรรม ความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และสื่อสาร มวลชนในปจจุบัน กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การยอมรับ การ เผยแพร แนวโนมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน Meanings. Basic concepts and principles of innovations and educational technology and mass communication including criteria for categorizing innovations. The importance of contemporary educational technology and mass communication innovations. The process of innovations and technology development together with the adoption and distribution and trends of innovations in educational technology and mass communication.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 202 โฆษณาและประชาสัมพันธ (Advertising and Public Relations) 2 (1-2-4)

ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวางแผนรณรงค การ บริหารจัดการงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ ตลอดจนการใชสอื่ ดัง้ เดิม สือ่ ใหม และกิจกรรมพิเศษ เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ Meanings. Significance and roles of advertising and public relations. Campaign planning. Advertising and public relations administration. The use of conventional and new media together with special activities for effective advertising and public relations.

ETM 203 การออกแบบกราฟกสโดย ใชคอมพิวเตอร (Computer Based Graphics Design) 3 (2-2-6)

การเรียนรูกระบวนการและหลักการออกแบบ การจัดองคประกอบ การใชสี จิตวิทยาการใชสี การ เรียนรูทางทัศนะออกแบบกราฟกสโดยใชคอมพิวเตอร ออกแบบ และ ผลิตสื่อทั้ง ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานกราฟกส The study of principles and processes of design. Element arrangement. Use of colors as well as psychology of color use. Computer graphics design and two and three dimension media construction along with the study of technologies and innovations of graphics.

ETM 204 การออกแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Design) 3 (2-2-6)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย บทบาทและความสําคัญของสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบการ สื่อสาร ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใชในการออกแบบ กลยุทธในการออกแบบและสรางสื่อเพื่อการสื่อสาร ทาง คอมพิวเตอร หลักในการนําเสนอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะตองออกแบบและสรางสื่อ มัลติมีเดียเพื่อ จัดนําเสนอในรายวิชา Basic knowledge of multimedia. Roles and significance of multimedia. Communication design. Psychological design. Strategies to design and create computer media. Principles of effective presentation. Students will be assigned to design and create a multimedia content and present it in class.

ETM 205 ทักษะการนําเสนอ 1 (Presentation Skills I) 3 (2-2-6)

แนวคิด และขั้นตอนในการนําเสนอ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการนําเสนอ วิธีการและเทคนิค ตาง ๆ ตลอดจนการใชสอื่ เทคโนโลยี การสือ่ สารเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการนําเสนอแนวคิดและ ผล งาน ฝกปฏิบัติทักษะการนําเสนอรายกลุมและรายบุคคล Concepts and stages of presentation. Appropriate presentational personality. Techniques and ways of presentation using technology. Media verbal and nonverbal language for presenting ideas and learning outcomes, individual and group presentation training.

ETM 211 จิตวิทยาการเรียนรู (Learning Psychology) 2 (1-2-4)

ทฤษฎีการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพรอมดวย การ พัฒนาการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรคและการคิดอยางเปนระบบการออกแบบและจัดประสบการณ การเรียนรู การบูรณาการเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการ การเรียนรูแบบมีสวนรวม เทคนิค และวทิ ยาการจัดการเรียนรูก ารใชและการผลิตสือ่ ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูก ารจัดการเรียน รูแบบยึดผูเรียน เปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู Theories of instruction. Learning styles. Development of learning and teaching styles together with the development of critical thinking. Creative thinking and systematic thinking. The design and management of learning experience. The integration of knowledge of related disciplines alongside the implications of collaborative learning. Techniques of knowledge management with emphasis on using and creating media based on the learning theories as well as the management of student- centered learning and also the assessment of the learning outcomes.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 212 การผลิตรายการวิทยุ กระจายเสียง (Radio Program Production) 3 (2-2-6)

ETM213 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น2มิติ (2D Animation Computer) 3(2-2-6)

GEN211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) 3(3-0-6)

ETM 214 การสราง สรรค เพื่อการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based Learning Lesson Creation) 3 (2-2-6)

ETM 215 การผลิตรายการโทรทัศน (Television Program Production) 3 (2-2-6)

เสียงในงานภาคสนาม เสียงในงานสตูดโิ อ เสียงในงานสือ่ มวลชน และเสียงในงานออนไลน การ สือ่ สา รดวยเสียง การสรางเสียงเพื่อประกอบในการสื่อสารผานสื่อตางๆ การเขียนสคริปต การผลิตรายการ ประเภทตางๆ การพากยเสียงและผูประกาศ Sounds in fieldworks, sounds in acoustic works, sounds in mass media, and sounds in online works. Communications with sounds as well as sound production to accompany various types of media. Script writing. Program production in addition to speech and announcement. การออกแบบสื่อโดยใชคอมพิวเตอรสรางภาพ 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว พื้นฐานการสรางภาพดวย คอมพิวเตอร ทฤษฎีและหลักการของการเคลื่อนที่หลักการสรางและการนําเสนอเพื่อใหเหมาะสม กับสื่อ อื่นๆ Two dimensions animated media design by computer. Basic knowledge of image creation by computers. Theories and principles of movement. Creation and presentation suitable for other kinds of media. ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการ พัฒนา เศรษฐกิจทผี่ า นมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆที่สอดคลอง กับวิถี ชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องคกร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ และกรณีศึกษา ตาม โครงการพระราชดําริ This course emphasizes the application of previous Thai economic development approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at individual, community, organization, and national levels. The study covers relevant case studies as well as the Royal Projects. องคประกอบของบทเรียนออนไลน การวิเคราะหเนื้อหาและกลยุทธดานการเรียนการสอน ออนไลน มัลติมีเดียและหลักการออกแบบปฏิสัมพันธ ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียน การประเมินผล บทเรียน ออนไลน ระบบบริหารรายวิชาและระบบบริหารการเรียน โดยนักศึกษาจะตองทําโครงงานและผลิต บทเรียนบนเว็บ Elements of web-based learning. Content analysis and instructional strategies. Multimedia and interactional design. Lesson development processes, online lesson evaluation. Course management system and learning management system. Students will be assigned to work on a project to create a web-based learning. ทฤษฎี แ ละหลั ก การผลิ ต รายการโทรทั ศ น ใ นสถานที่ แ ละนอกสถานที่ การเขี ย นบทรายการ โทรทัศนประเภทตาง ๆ การผลิตโดยใชกลองตัวเดียวและหลายตัว การสื่อสารในการผลิตรายการ เทคโนโลยีในการผลิตรายการโทรทัศนขนั้ สูง การนําเสนอผานเครือขายและการบันทึกลงแผนดิจทิ ลั อเนกประสงค Theories and principles of television program production indoor and outdoor. Script writing for various TV programs. Single-camera and multi-camera production. Communication in TV program production in advanced technology for TV program production. Televising via network, and digital recording.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM216 การเขียนเชิงสรางสรรค (Creative Writing) 3(2-2-6)

ETM311 การฝกอบรมสําหรับนัก เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Training for Educational Technology and Mass Communication) 3(2-2-6)

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค ทักษะ ความ คิดสรางสรรคในการเขียน ศึกษางานเขียนเชิงสรางสรรครูปแบบตาง ๆ ฝกฝนรายกลุมและรายบุคคล เพือ่ ใหมกี ารเขียนเชิงสรางสรรคเพือ่ ใชในสือ่ การเรียนรูแ ละการสือ่ สารมวลชนอยางหลากหลายรูปแบบ Concepts and creative thinking development process. Creative thinking activities. Creative writing skills. The study of various genres of creative writing. Individual and group creative writing practice in a wide range of forms for learning communication and mass communication purposes. หลักการความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและวิธีการ วิเคราะหความ จําเปนในการฝกอบรม การวางแผนและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เทคนิคการ ฝกอบรม การบริหาร หลักสูตรฝกอบรม การประเมินผลและติดตามผล โดยนักศึกษาจะตองเขียนโครงการและฝกปฏิบัติ จัดการ ฝกอบรมสําหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน Principles. Meanings and significance of personnel development. Devices and methods. Demand analysis for training. Training course planning, and management. Evaluation and observation. During the training period, students will be assigned to write a proposal necessary for educational technology and mass communication.

ETM312 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้อตน (Statistics for Fundamental Research) 2(1-2-4)

สถิติพื้นฐานและวิจัยเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการสุม ตัวอยาง หลักเบื้องตนของความนาจะเปน การเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหความเที่ยงตรง และความนาเชื่อถือ อํานาจจําแนกความยากงาย การหาประสิทธิภาพ ของ เครื่องมือ ระดับขอมูลและสถิติบรรยาย การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน การทดสอบสมมุติฐาน การ วิเคราะหคา สัมพันธระหวางตัวแปร และการเขียนรายงานผลการวิจัยที่เปนประโยชนตอเทคโนโลยี การศึกษาและ สื่อสารมวลชน Basic statistics and fundamental research. Population and sample group. Sampling method. Principles of probabilities. Data collecting and research instrument quality examining. Validity and reliability analysis. Difficulty level distribution. Instrument efficiency. Data level and descriptive statistics. Studying achievement measurement. Hypothesis testing. Analysis of relation value among variables. research report writing on educational technology and mass communication.

ETM 313 การออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Instructional Design for Computer Multimedia Instruction) 2 (1-2-4)

มัลติมีเดียและหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย รูปแบบและระบบของบทเรียน คอมพิวเตอร จิตวิทยาการเรียนรูที่ใชในการออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแตละประเภท Multimedia and principles of designing computer multimedia Instruction. Forms and systems used in lessons. Learning psychology in design and process in producing each type of computer multimedia.

ETM 314 การสรางเสริประสบการณ วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร มวลชน (Professional Experiences in Educational Technology and Mass Communication) 3 (0-6-6)

การบูรณาการความรูทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน เพื่อการประกอบวิชาชีพที่ เกีย่ วของ หรือวิชาชีพเฉพาะดาน การแนะแนววิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการเสริมทักษะ และประสบการณที่จําเปนกับการประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษาสามารถนําประสบการณ ความ รูไป ประมวลสรุปถึงแนวทางการประกอบวิชาชีพในอนาคต An integration of knowledge relevant to courses on educational technology and mass communication within professional and specialized field. Students will study and perceive the information concerning professional guidance, morals and ethics, skill and experience enhancement for future career. Students can apply the knowledge and experience gained for their future career.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM315 สื่อมวลชนศึกษา (Mass Media Literacy) 3(2-2-6)

ความหมาย วัตถุประสงคและแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนศึกษา บทบาท อิทธิพล และ ผลกระทบของ สือ่ มวลชนประโยชนของสือ่ มวลชนภาษารูปแบบและการนําเสนอเนือ้ หา การเพิม่ ทักษะ การรูเ ทาทัน สื่อทั้งดานการเลือกเปดรับสื่อ การประเมินคุณคาของขาวสารและการวิเคราะหการนําเสนอ ขาวสาร จากสื่อประเภทตางๆ คุณธรรมและจริยธรรมในการนําเสนอขาวสาร Meanings. Objectives and approaches to media literacy including roles. Influences and effects of mass media. The usefulness of mass media, language, types, and data presentation together with how to improve skills in understanding media. Selecting and perceiving media. Evaluating the information as well as criticizing the way the information is presented in all kinds of media in addition to virtue and ethics in presenting the information.

ETM 316 การสรางบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Production of Multimedia Computer Instruction) 3 (2-2-6)

ความรูเบื้องตนในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและการวิเคราะหหาความจําเปนใน กา รสรางบทเรียนการวิเคราะหเนือ้ หาและกลยุทธดา นการเรียนการสอน ขัน้ ตอนในการพัฒนาบทเรียน การ ทดลองใชและการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนมัลติมเี ดีย โดยผูเ รียนจะตองทําโครง งานและ ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนมัลติมีเดีย Basic knowledge of multimedia computer instruction and need analysis in multimedia computer instruction production in terms of content analysis, strategies for instruction, steps in multimedia computer instruction and lesson production as well as implementation and evaluation of the lesson. Students are required to do a project and produce a multimedia computer instruction.

ETM 317 ระเบียบวิธีวิจัยทาง เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Research Methodology in Educational Technology and Mass Communication) 3 (3-0-6)

ความรูพื้นฐานการวิจัย ความหมายของการวิจัย บทบาทของการวิจัย ประเภทและคุณลักษณะของ การวิจัย ทิศทางแนวโนมของการวิจัยทางเทคโนโลยีการศกึ ษาและสื่อสารมวลชน ภาษาที่ใชในการ วิจัย ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระเบียบวิธีวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอน การ ดําเนินการวิจัย แบบแผนการวิจัยการวิเคราะหขอมูลและสถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย ทาง เทคโนโลยกี ารศึกษาและสื่อสารมวลชน การแสดงผลการวจิ ยั การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนเคา โครงการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชน Basic knowledge of research, meanings of research. Roles of research. Types and quality of research. Directions of research in educational technology and mass communication as well as language used in educational technology and mass communication. Research and methodology. Frameworks. Steps and forms of research. Data analysis and basic statistics essential for educational technology and mass communication in conjunction with research presentation. Summarization and discussion. Research proposal writing and report writing related to educational technology and mass communication.

ETM 318 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่ง พิมพ (Design and Production of Printed Media) 3 (2-2-6)

ความหมาย ประวัติของสื่อสิ่งพิมพ ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบตอ สื่อสิ่ง พิมพ คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ และการบรรจุภัณฑรูปแบบตาง ๆ ระบบการพิมพ การพิมพดิจิทัล เทคโนโลยีทางการพิมพ การบริหารจัดการและสภาพแวดลอมของธุรกิจสิ่งพิมพ Meanings and history of printed media. Types of printed media. Roles, functions and responsibilities of printed media. Quality of printed media including packaging. Printing system. Digital printing. Technology in printing. Management and environment in printing business.

ETM 341 การออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) 3 (2-2-6)

หลักและกลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ โดยมีขั้นตอนที่เปนระบบ การสรางแบรนดใหจดจํา บุคลิกภาพ การสรางความแตกตางใหมีจุดเดน การสรางจุดจดจํา การศึกษาจิตวิทยาผูบริโภค ศึกษา เรื่อง การตลาด กระบวนการวิจัย กระบวนการออกแบบ และการปฏิบัติการออกแบบ Principles and strategies of product design in relation to systematic procedure. Branding, differentiation for outstanding selling points. Consumer psychology. Marketing study. Research process. Design process and design in practice.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 342 การพิมพขั้นสูง (Advanced Printing) 3 (2-2-6)

คุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ ระบบการพิมพ ขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนา สิ่ง พิมพขั้นสูง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ และสิ่งพิมพตางๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การพัฒนา กระบวนการคิด รูปแบบของหนังสือ การวางโครงสรางหนังสือ และวิธีการแกไขปญหาตามลําดับขั้น ตอน การพัฒนาสิ่งพิมพในงานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน Printing media and packaging characteristics. Printing system. Computer programs for designing and developing processes of advanced printing; books, magazines, newspapers and other printing materials. Book format developmental processes. Book layout together with problem solving concerning printing developmental processes for educational technology and mass communication.

ETM 343 แสงและการจัดแสงเพื่อกา รถายภาพ (Light and Lighting for Photography) 3 (2-2-6)

เรียนรูธ รรมชาติของแสง คุณลักษณะของแสง ทัง้ แสงไฟธรรมชาติ และแสงไฟประดิษฐ หลักการจัดแสง ขั้นสูง การวิเคราะหแสง คาแสง เพื่อการถายภาพ การวิเคราะหคาสีเพื่อการถายภาพสี การใช ระบบ ควบคุมความสวางของพื้นที่ การควบคุมการเปดรับแสง และการทําไฮทไดนามิคเรนจ Nature of light. Light characteristics. Natural light and artificial light. Advanced lighting principle. Light analysis. Light value for photography. Color value analysis for color photography. Zone system. Light receiving control and highlighting dynamic ranges.

ETM344 การถายภาพขั้นสูงเพื่องาน โฆษณา (Advanced Photography for Advertising) 3 (2-2-6)

หลักการสรางสรรคผลงานภาพถายเพื่องานโฆษณา กระบวนการ และเทคนิคในการถายภาพ รูป แบบตางๆ เชน ภายในสตูดิโอ และกลางแจง ภาพสินคา และภาพผูแสดงแบบ การตกแตงภาพดวย คอมพิวเตอร รวมถึงการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถายสําหรับใชในงานโฆษณา Principles of photograph creation for advertising including a range of photography processes and techniques; indoor and outdoor photography, photos of models, computer programs for photograph development as well as photograph evaluation for advertising.

ETM 346 การสรางภาพประกอบ เสมือนจริง (Visual Effect) 3 (2-2-6)

ความหมาย คุณคา และหลักการพัฒนาความคิดสรางสรรค การลดปญหาและอุปสรรคในสภาวะ สิ่ง แวดลอมในการทํางาน การสรางคามาตรฐานเพื่อการสงเสริมพัฒนาอยางสรางสรรค หลักการระดม สมองเพื่อการเปดรับแนวคิดใหม และการคิดนอกกรอบ Meanings. Values and creative thinking principles. Lessening problems and obstacles in working environment. Standard value creation for creativity development. Brainstorming principles for new concepts and thinking outside the box.

ETM347 การออกแบบสื่อเพื่อการ โฆษณา (Media Design for Advertising) 3 (2-2-6)

ETM348 การออกแบบตัวละครทาง กราฟกส (Character Design of Graphics) 3 (1-4-6)

แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบงานโฆษณา การวิเคราะหผูบริโภคเพื่อการโฆษณา หลัก การและเทคนิคทางศิลปะเพื่อการออกแบบชิ้นงานโฆษณาที่เหมาะสมสําหรับกลุม เปาหมายและ สื่อ ประเภทตางๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ สื่อกลางแจง สื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อสมัยใหม การวิเคราะหและ ประเมินคา งานออกแบบโฆษณา รวมถึงแนวโนมที่นาสนใจ เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณารวมสมัย Advertising design concepts. Consumer analysis for advertising. Arts principles and techniques for advertising design suitable for particular targets and types of medias; printing media, outdoor media, radio and television, new media, advertising design value analysis together with current trends of advertising design. สรางตัวละคร เพื่อใชงาน การสรางการตูน ตัวละครสําหรับการใชเปนสัญลักษณ ตัวละครเพื่อใช ใน การนําเสนอสินคา หรือตัวละครเพือ่ ใชในงานภาพยนตร โดยเรียนรูก ารสรางปูมหลังของตัวละคร การ ใส บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวใหกับตัวละคร Characters created for many purposes: cartoons, presenters, mascots and computer animation. The character development is evaluated by principles of creating character background and personalities.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 349 การออกแบบและสรางสรร คมลั ติมเี ดียขัน้ สูง (Advanced Multimedia Design and Creation) 3 (2-2-6)

การผลิตสือ่ มัลติมเี ดียขัน้ สูง การออกแบบปฏิสมั พันธระหวางผูใ ชกบั คอมพิวเตอร ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ใชในการออกแบบและสรางมัลติมีเดีย การวางแผน กระบวนการผลิต การประเมินผลมัลติมีเดีย โดยเนนใหนักศึกษาออกแบบและสรางมัลติมีเดียเพื่อจัดนําเสนอในรายวิชาโดยประยุกตจากทฤษฎี Advanced multimedia creation. Design for interaction between users and computers. Psychological theories used to design and create multimedia including such activities as planning, the production process, and multimedia evaluation. Students will apply theories to design and create multimedia for class presentation.

ETM 350 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 3 มิติ (3D Animation Computer) 3 (2-2-6)

ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับการสรางภาพแอนิเมชัน่ 3 มิติ หลักการออกแบบภาพแอนิเมชัน่ 3 มิติ เพือ่ การ สือ่ สารและการศึกษาโดยใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรในการสรางภาพ ขัน้ ตอนการผลิตแอนิเมชัน่ 3 มิติ Basic knowledge of 3D animation, principles of 3D animation for communication and education by computers and process of 3D animation production.

ETM 351 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการ เรียนรู (Game Edutainment) 3 (2–2–6)

หลักการ และทฤษฎีการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู จิตวิทยาการเรียนรูสําหรับสราง เกมคอมพิวเตอร การออกแบบตัวละครและฉากในเกมคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู การวางแผน กระบวนการผลิต การประเมินผลเกมคอมพวิ เตอรเพื่อการเรียนรู โดยนักศึกษาจะตองประยุกต หลัก การและ ทฤษฎีที่เกี่ยวของไปใชในการจัดทําเกมคอมพวิ เตอรเ พื่อการเรียนรู ประกอบโครงงาน Principles and theories of game edutainment development. Educational psychology for computer game creation. Design of characters and settings in game edutainment. Planning. Production process and evaluation of game edutainment. A project on the application of relevant principles and theories of game edutainment.

ETM 352 การผลิตรายการโทรทัศนเฉ พาะกลุม (TV Production for Specific Group) 3 (2-2-6)

กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเฉพาะกลุม การสรางสรรครปู แบบรายการและเนือ้ หาทีม่ ี ความ ซับซอน หลักการวิเคราะหกลุม เปาหมายและตลาด เพือ่ ใชในการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ โดยใชเทคนิคและกระบวนการตางๆ ในการผลิตรายการ การประยุกตงานวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผย แพรการ ประเมินผลรายการโทรทัศนและอินเทอรเน็ต ที่เปนประโยชนตอการเรียนรูและการสื่อสาร มวลชน Radio and television production processes for particular groups. Complicated format and content of program creation. Target audience and market analysis for teaching. Learning and public relations via a number of techniques and processes of program production Applications of radio and television for knowledge dissemination. Television and internet evaluation beneficial for learning and mass communication.

ETM353 นวัตกรรมการ ใชเว็บไซตประเภทไดนามิกเว็บเพจ (Innovation Website Type: Dynamic Webpage) 3 (1-4-6)

ความรูเบื้องตน และหลักการออกแบบเว็บไซตประเภทไดนามิกเว็บเพจ การออกแบบฐานขอมูล การ ประยุกตใช เว็บไซตประเภทไดนามิกเว็บเพจ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารบนเครือขาย อิน เทอรเน็ต การติดตั้ง และบริหารขอมูล การสรางฐานขอมูล การจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย อิน เทอรเน็ต การทําการสื่อสารและการคาออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต Basic knowledge and principles of dynamic webpage design. Data base design. The application of dynamic webpage for teaching and learning and internet communication. Installation. Data administration. Database creation. Teaching and learning on the internet. Internet based-communication and online business.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 354 การออกแบบเสียงเพื่อการ สื่อสาร (Sound Design for Communication) 3 (2-2-6)

ความรูแ ละหลักการสรางเสียงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ความรูพ  นื้ ฐานในการจัดการดานเสียง การ บันทึกเสียง ทฤษฎีเกี่ยวกับเสียง ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน การใชโปรแกรมในการบันทึกเสียง การแกไข ปรับแตง และการเลือกใชเพลงและเสียงประกอบตางๆ เพื่อการบันทึกเสียงในงานเทคโนโลยีการ ศึกษาและ สื่อสารมวลชน Knowledge and principles of sound creation by computer programs. Basic knowledge of sound management. Sound recordings. Sound theories. Basic music theories. Computer program recordings. Correcting, using sounds and sound effect for recording in educational technology and mass communication.

ETM 355 เสียงในงานสตูดิโอ (Sound Work in the Studio) 3 (2-2-6)

ความรูและหลักการทํางานของ วิศวกรเสียงในสตูดิโอทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิทัล การใช เครื่อง มือในหองสตูดิโอบันทึกเสียงทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการทางเสียงธรรมชาติของคลื่นเสียง การใช โปรแกรมในการบันทึกเสียง การแกไข และปรับแตงเสียง การมิกซเสียง ลักษณะและประเภทของหอง สตูดิโอ และการดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ในหองสตูดิโอ Knowledge and principles of sound engineer work in the studio in both analog and digital systems. Equipment used in a recording studio. Basic theories and principles of sound. Nature of sound waves. Computer programs for recording. Correcting. Adjusting and mixing sounds. Types of studios. The maintenance of equipment and tools used in a studio.

ETM 356 การประกาศและการออก เสียงทางสื่อมวลชน (Announcing and Voice Training for Mass Media) 3 (2-2-6)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงอย่างถูกวิธีเพื่อการพูดสนทนา การอ่านและการบรรยายเพื่อ ใหมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และทักษะการเปนผูประกาศพิธีกรผูดําเนินรายการและผูบรรยาย ใน สื่อมวลชน Study and perform concerning about the correct voice for speech, conversation, reading and lecture. Understanding the role and skill of reporter, master of ceremony, moderator, and lecturer in the mass media.

ETM 357 การจัดกิจกรรมเพื่อการ สื่อสาร (Special Events Organize for Communication) 3 (2-2-6)

ศึกษาคุณลักษณะ หลักการ วิธีเลือกใชสื่อและกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารมวลชน การวางแผน การ จัดกิจกรรมพิเศษ เพือ่ การสือ่ สาร โดยฝกปฏิบตั จิ ริง ตัง้ แตนาํ เสนอโครงการ วัตถุประสงค แผนกลยุทธ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อการสื่อสารและประเมินการจัดงาน Study in character, principle, media selection, and special event for mass media. Planning. Organizing special event for communication by performing the practical since the presentation of project, objective, strategy, and organizing special event for communication and also evaluating the event.

ETM 358 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 3 (2-2-6)

ความหมาย บทบาทและความสําคัญของการสือ่ สารการตลาด การนําเครือ่ งมือ การสือ่ สาร การตลาด ไปใชรวมกับสวนผสมทางการตลาดอื่น ปจจัยการวางแผน และการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือการ สื่อสารการตลาด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ Meaning roles and importance of marketing communication the application of marketing communication tools and other marketing mixed. Factors, planning and decision making when using marketing communication tools for reaching organization objectives efficiently.

ETM 359 การใชและการ พัฒนาสื่อใหม เพื่อการสื่อสารการศึกษา และสื่อสารมวลชน (New Media for Education and Mass Communication) 3 (2-2-6)

ความหมาย ประเภท คุณคาของการใชสื่อใหมหรือผานเทคโนโลยีการสื่อสาร เครือขาย อินเทอรเน็ต และเครือขายไรสายอืน่ หลักการออกแบบ การพัฒนา การจัดการดานการใหบริการขอมูล ขาวสารผาน สื่อใหมและการประเมนิ ผลเพือ่ความเหมาะสมตอการเผยแพรส ่ือในสังคมออนไลน Meanings. Types and values of new media due to communication technology, internet and other wireless networks. Principles of design. Development and information services through new media. New media evaluation for appropriate dissemination on online society.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 360 การใชและบํารุงรักษาเครื่อง มือเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Utilization and Maintenance for Educational Technology and Mass Communication) 3 (2-2-6)

ประโยชนและความสําคัญของวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน การจัด ประเภทการใชงาน การจัดเก็บดูแลรักษาและซอมแซมบํารุงวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษา และ สื่อสารมวลชนอยางเปนระบบ สถานที่ท่ีใชในการจัดเก็บเครื่องมือ และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ การจัดเก็บ ดูแลรักษา Benefits and significance of equipment in educational technology and mass communication with emphasis on equipment classification. Systematic maintenance for equipment in Educational Technology and Mass Communication. Equipment store room as well as the personnel responsible for the maintenance of the equipment.

ETM 361 ทักษะการนําเสนอ 2 (Presentation Skills II) 3 (2-2-6)

เทคนิค วิธีการในการนําเสนอ การสื่อสารเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการนําเสนอ บุคลิกภาพที่ เหมาะสมในการนําเสนอ การใชสอื่ เทคโนโลยี การประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณในการ สือ่ สาร การศึกษาและในการสื่อสารมวลชน เนนการฝกปฏิบัติทักษะการนําเสนอรายบุคคลและกลุมวิจารณ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงทักษะการนําเสนอ Techniques and ways of presentation. Verbal and nonverbal presentation. Proper presentational personality. Appropriate use of media and technology in various educational communication and mass communication situations. Individual and group presentation practice as well as practice in giving comments and critiquing presentations.

ETM362 การจัดการศูนย์นวัตกรรม การเรียนรู (Learning Innovation Center Management) 3 (2-2-6)

หลักการบริหารและการจัดศูนยนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู เพือ่ สนองตอบตอการเรียนรูเ ปน รายบุคคล และกลุม หลักการนําสื่อและเทคโนโลยีมาใชในการใหความรูทั้งในระบบการศึกษาและนอก ระบบ การศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต Principles of planning and managing resources center for individual and group learning through media as educational tools both in formal and non-formal lifelong education.

ETM 363 การจัดการความรู (Knowledge Management) 3 (2-2-6)

การบริหารจัดการความรูเพื่อการใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกรโดยมีกระบวนการในการ สรรหาความรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร การสนับสนุนใหเกิดการแบงปนความรูที่เก็บ รวบรวม และประสบการณระหวางบุคลากรภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ตามคุณลักษณะที่ กําหนดเปนระบบและมีการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนในการถายทอดใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น Management of knowledge to enhance the organizational abilities via processes in seeking the knowledge inside and outside the organization, and the promotion of knowledge exchange of knowledge and experience among the personnel in the organization with the aim to make the personnel qualified, systematic and able to utilize technology in transforming the knowledge with efficiency.

ETM364 การพัฒนาตนเอง เปนผูประกอบการ (Self-development for Being Entrepreneur) 3(3-0-6)

เกี่ยวกับฐานะผูประกอบการในสังคม ปญญาสรางสรรค และการใชเครื่องมือการคิดการพัฒนา ตน เองของผูประกอบการ การฟนฝาอุปสรรคและการประสบผลสําเร็จ โอกาสทางธุรกิจ การหาทุนและ การ ลงทุน การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการตลาด กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจ ขายตรง ธุรกิจแฟรนไชส ธุรกิจสงออกและจริยธรรมทางธุรกิจ Positions of entrepreneurs in society. Intelligence creation. Tools for entrepreneurial development. Obstacle conquering and success. Business opportunities. Finance and investment. Business planning. Finance planning. Market planning, business law, direct sales, franchises, export and business ethics.


COURSES DESCRIPTIONS

ETM 371 การสัมมนาทางเทคโนโลยี การศึกษาและสื่อสารมวลชน (Educational Technology and Mass Communication Seminar) 1 (0-2-2)

การศึกษาคนควาและนําปญหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนหรือปญหา อืน่ ทีเ่ กีย่ วของและสําคัญมาอภิปรายโดยจัดทําเปนขอสรุปในลักษณะของแฟมสะสมงาน และขอเสนอ แนะ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป ในรูปแบบของการสัมมนาที่เหมาะสม Study and discussion of the problems related to educational technology and mass communication or other relevant problems to summarize and create a portfolio as well as write suggestions for further revision in an appropriate form of seminar.

ETM471 โครงงานศึกษาทาง เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Educational Technology and Mass Communication Project Study) 1(0-2-2)

การดําเนินงานและการจัดทําโครงงานศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชนของนักศึกษา โดยดําเนินงานเปนกลุมหรือรายบุคคลภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา การศึกษาองค ความรูโ ดยอาศัยทฤษฎีสนับสนุนการศึกษาเบือ้ งตน การหาคําตอบการวางแผนการทํางานในขัน้ ตนใน ลักษณะการนําเสนอหัวขอโครงงานและแผนการดําเนินงานโครงงานศึกษา Students will work in groups or as an individual under the direction of their advisors. Each group or each individual will study the body of knowledge based on theories for the answers of their study. They will plan and work in the form of project proposal and project planning.

ETM472 โครงงานทางเทคโนโลยีการ ศึกษาและสื่อสารมวลชน (Educational Technology and Mass Communication Project) 3 (0-6-6)

การดําเนินงานและการจัดทําโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน โดยนักศึกษา ดํา เนินงานเปนกลุมหรือรายบุคคลภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน การสืบคน สารสนเทศ การวิเคราะห การสังเคราะหอยางเปนระบบและสรางเครื่องมือโดยรวบรวมผลงานใน ลักษณะ ของโครงงานศึกษา Students will work in groups or as an individual under the direction of their advisors. Each group or student will search for, examine analyze and synthesize the information systematically to be able to create a tool leading to a project proposal.

ETM 391 การแนะแนวเพื่อการปฏิบตั ิ งานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร มวลชน (Introduction to Educational Technology and Mass Communication Training) 2 (0-4-4)

การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกไปฝกปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการทีใ่ หความรวม มือในโครงการสหกิจศึกษา โดยไดรับคําแนะนําจากอาจารยและผูเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี การ ศึกษาและสือ่ สารมวลชน เพือ่ ใหมคี วามรู ความเขาใจ ในเรือ่ งตางทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานจริงเพือ่ ให นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่นาพอใจ Students must be well prepared in terms of knowledge and experience before the actual training in a company joining the co-operative education practice scheme. During the training, the students will be advised by the teacher and the experts in educational technology and mass communication to help them gain profound knowledge and understanding of the educational technology and mass communication company in order to work with efficiency and satisfaction.

ETM491 การฝกปฏบัตสิ หกิจดาน เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชน (Co-operative Educational T echnology and Mass Communication Training) 9(0-35-27)

การฝกปฏิบัติจริงในวิชาชีพ โดยการประมวลความรูวิชาทางสังคมศาสตร เทคโนโลยีการศึกษา และ สือ่ สารมวลชน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝกปฏิบตั งิ านในสถาบันหรือสถาน ประกอบ การตามสมรรถภาพทางวิชาชีพ ภายใตการควบคุมดแู ลของอาจารยและหนวยงานที่ฝกงาน Real professional practice with an integration of social sciences. Educational technology and mass communication. Computer and information technology. Students will be apprenticed to

COURSES DESCRIPTIONS  

..............

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you