Page 1


10 หอมปากหอมคอ : ปรุงรัก...ให้ออกรส 12-13 เต้นรำ�ทำ�ครัว : บอกรัก...ผ่านช็อกโกแลต 14-15 Trip...หิน : ศิลปะ 3 มิติ มีชีวิต 16-17 Surat Society : Bigbike รถคันใหญ่ เอาใจเดิมพัน 18 Inspiration : แกลอรี่ 3 มิติ บนท้องถนน 24 Smart & Cute : อยู่สุขใจ...ในฤดูคนเหงา 25 กวน...Teen : อาหารคลายเศร้า บำ�รุงหัวใจ 26-27 Home & D.I.Y. : ปรับสมดุลความรัก...ตามหลักฮวงจุ้ย 28 Life Style : Preety Lovely

คนไทย ไม่(ชอบ)อ่านหนังสือ หลายๆคน คงได้ยินได้ฟังเรื่องการรณรงค์ให้รักการอ่าน มาตั้งแต่สมัย วัยเรียนถึงวัยทำ�งาน กันมานานมากแล้วใช่มั้ยละคะ ปีนี้ นับว่าเป็นปีที่น่ายินดีที่นานาชาติได้เลือกให้กรุงเทพฯ ประเทศไทยนั้น เป็น ”เมืองหนังสือโลก” ด้วยเหตุผลที่ ทั้งองค์กร รวม ถึงภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นถึงความน่ากังวล สำ�หรับการอ่านที่น้อยนิดปีนึงเฉลี่ยต่อคนไม่กี่บรรทัด จึงพยายามรณรงค์และผลักดัน จนนานาชาติเห็นถึงความตั้งใจให้คนไทยรักการอ่าน แต่แปลกที่ นับวันหนังสือกลับมีมาให้สนองความอยากจับต้องมากกว่าความ อยากอ่านมากขึ้นทุกที...ฝากให้คิดกันค่ะ สำ�หรับฉบับความรัก รับวาเลนไทน์ ฉบับนี้ WANT จัดโปรฯพิเศษมอบเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้ผอู้ า่ นด้วย “คูปองพิเศษ” ภายในเล่ม...แถมด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่วิ่งวนอยู่ รอบๆตัวเราด้วยนั่นเองค่ะ ขอให้มีความสุขและรักการอ่านนะคะ ณัชฐิภัทร ดวงแก้ว


ตอน

ปรุงรัก...ให้ออกรส (กาแฟ)

“ชง “รัก” ให้กลมกล่อมพอดี พอยกดืม่ ก็คงหอมชื่นใจไปได้นาน” ในเดือนแห่งความรัก ไม่วา่ หันไปทางไหนก็หวานชืน่ ไปหมด เมื่อนึกถึงความรัก แล้วย้อนไปถึงการได้รักใคร สักคน กว่าเราจะรักกันได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ แต่ละ คนแต่ละคูค่ งเหมือนกาแฟต่างสายพันธ์ ปลูกและเจริญเติบโต ในระดับทีส่ งู -ต่�ำ แตกต่างกัน ดูแลแค่ไหน ล้วนแล้วแต่สง่ ผล ต่อการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงวาระของการ “สุกงอม” พอที่จะเก็บเกีย่ ว เก็บเสร็จต้องเอากาแฟมาล้าง ตาก คัดแยก สีเปลือกออก ผ่านกระบวนการคัว่ จนได้ทพ่ี อเหมาะพอควร หากเมล็ดเก็บไว้ไม่ดี ความชืน้ เข้าถึง ราก็จะถามหาเอาง่ายๆ ถ้าเปรียบเสมือนคนรักสักคน หากเราไม่เข้าใจธรรมชาติ ของกันละกันอย่างดีพอ เราจะอยูด่ ว้ ยกันอย่างไรให้เป็นสุขที่สุด เรารักกันด้วยความ”รู้สึก” แต่การอยูด้วยกันให้ดีมันต้อง มี “นิสยั ” ทีเ่ ข้าใจกัน ยอมรับกันและนำ�พาไปสูก่ ารให้อภัย ยอมเสียสละให้กันเมื่อจำ�เป็น ศาสตร์ของการชงกาแฟทีล่ ะเมียดละไม จนนักชงกาแฟ ระดับโลกบางคนบอกว่า “เรียนกันทัง้ ชีวติ ก็คงเรียนไม่หมด” จะว่าไป การชงกาแฟก็มหี ลายแบบ แต่ละแบบให้ความรูส้ ึก และรสชาติที่แตกต่างกัน เวลาในการชงก็ต่างกัน ชงแบบเอสเพรสโซถ้วยน้อยกระจิรดิ ทีร่ า้ นสวยๆเค้า ทำ�กัน เครือ่ งชงแพงแสนแพง ใช้เวลาในการชงไม่ถงึ ครึง่ นาที ก็ได้เอสเพรสโซเข้มข้น หอมๆ หน้าตาดีมโี ฟมสีทองจับอยู่ ที่ผิวหน้า ชงแบบหยอดหยดน้�ำ ร้อนให้คอ่ ยๆไหลลงผงกาแฟผ่าน กระดากรองใช้เวลาสัก 4-5 นาที ก็ได้กาแฟรสดีเช่นกัน หรือบางคนอาจใช้กาแฟชงแบบฝรัง่ เศส มีกา้ นตะแกรงกด อัดกาแฟลงได้แล้วแช่กาแฟในน้ำ�ร้อน 4 นาที สะดวก

WANT

10

ประหยัด คลาสสิก และหลายคนก็ชอบ กาแฟดีๆสักถ้วยใช้เวลาชง 4 นาที ในน้�ำ ใกล้จดุ เดือด และไม่มเี งือ่ นไขของเวลา ความละเอียดของการบดเมล็ด กาแฟชนิดกาแฟ ความเข้มในการคัว่ และความสดใหม่ของ เมล็ดล้วนแล้วแต่มีผลต่อรสชาติทั้งหมดทั้งสิ้น แต่เรื่องรักมันยากยิง่ กว่าชงกาแฟ ก็คงเพราะเรากะ ไม่ได้และไม่มีใครบอกได้เลยว่า ความรักที่ดีที่สุดนั้นต้อง “ชง” นานเท่าไหร่ถงึ จะกลมกล่อมพอดีไม่เคยมีต�ำ ราไหน ใช้ได้จริง เราต้องทดลอง เรียนรู้เอง ชงเอง ชิมเอง รักเอง ช้ำ�เอง เราอวดเก่งจะโทษใคร อันว่าไปถึงกาแฟ ใครๆก็รู้ว่ามันขม แต่ถ้าชิมให้ดี ก็จะรูว้ า่ ในความขมมีความเปรีย้ ว และในความเปรีย้ วก็ยัง เหลือความหวานในลำ�คอ ว่ากันว่าถ้าเราชงนานเกินไปก็ มักจะติดรสขมหนัก มากเข้าก็กลืนไม่ลง แล้วรักนัน้ ถ้าถึงขั้น กลืนไม่ลงแล้วจะให้ท�ำ อย่างไร รักช้�ำ ๆไม่เหมือนกาแฟขมๆ ห่วยๆ ทีเ่ สียก็เททิง้ ไปไม่ตอ้ งใยดี กาแฟดำ�แก้วหนึง่ ต้นทุน ไม่ถึง 20 บาท แต่รักนั้นมีค่าต่อใจเราเท่าไหร่กัน คิดไป....คงไม่มปี ระโยชน์ทต่ี อ้ งฝืนอมขมกลืนกันเข้าไป ให้บาดหมาง “มันเปลี่ยนแปลงได้ มันไม่แน่นอน” พระท่านว่าไว้ ชีวติ เรายังมีวนั พรุง่ นี้ อย่างน้อยก็รจู้ กั การชงกาแฟสดก็ทำ�ให้วันพรุ่งนี้ของเราไม่ต้องทนกิน แต่ กาแฟสำ�เร็จรูปเพียงอย่างเดียว แล้วหากเราเจอชนิดของ กาแฟทีเ่ ราชอบ ที่ใช้ได้แล้วล่ะก็ลองตัง้ ใจชงใหม่ให้ดเี ถอะค่ะ หากโชคดีเราชง “รัก” ให้กลมกล่อมพอดี พอยกดืม่ ก็คงหอมชื่นใจไปได้นาน...แสนนาน


บอกรัก...

ผ่านความหวาน จากช็อกโกแลต ความหอมหวานของฤดูบอกรักเข้ามา หันไปทางซ้ายหรือมองไปทางขวาก็เห็น แต่ของบอกรักเต็มตลาดไปซะหมด ฉบับนี้ WANT เลยจะชวนคุณผู้อ่านเข้าครัว ทำ� ช็อคโกแลต สำ�หรับวันพิเศษกันค่ะ

ช็อกโกแลตมีที่มาจาก การหมัก คัว่ บดอย่างละเอียด จากเมล็ดของต้นโกโก้

ซึ่งได้จากเขตร้อน ค้นพบโดยชาวอินเดียแดงและชาวอัซเตก ช็อกโกแลต คือ ส่วน ผสมระหว่างเมล็ดของฝักถัว่ โกโก้และเนยโกโก้ ซึง่ ได้ผสมน้�ำ ตาลและส่วนผสมอืน่ ๆ และทำ�ให้อยู่ในรูปของแท่งและรูปอืน่ ๆ เมล็ดของต้นโกโก้นอกจากทำ�เป็นช็อกโกแลต ได้แล้วยังสามารถทำ�เป็นเครือ่ งดืม่ ได้ดว้ ย เช่น ช็อกโกแลตร้อน เครือ่ งดืม่ ช็อกโกแลต นั้นคิดค้นขึ้นโดยชาวอัซเตก

ขั้นเตรียมอุปกรณ์

1.ช็อกโกแลตบาร์ หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป 2.แม่พิมพ์ช็อกโกแลต ตามแบบที่ชอบ 3.มีดสำ�หรับหั่นและเขียง 1 ชุด , ชามขนาดเล็ก 1 ใบ , ชามขนาดกลาง 1 ใบ 4.ไมโครเวฟ

ขั้นตอนการทำ�

1.หั่นช็อกโกแลตให้ละเอียดแล้วแบ่งใส่ชามขนาดเล็ก ¼ และขนาดกลาง ¾ 2.นำ�ช็อกโกแลตชามขนาดกลางเข้าเตาไมโครเวฟ ใช้ไฟปานกลาง ตั้งเวลา 45 วินาที เมื่อช็อกโกแลตละลาย นำ�ออกมาคนอีกนิด 3.หลังจากคนไปแล้วรอบแรก ให้นำ�เข้าไมโครเวฟ ใช้ไฟปานกลาง ตั้งเวลา 45 วินาทีเหมือนเดิม อีกครั้ง จากนั้นเอาออกมาคนให้ละลายจนหมด 4.พักช็อกโกแลตไว้ 30 นาทีในอุณหภูมิห้องปกติ 5.นำ�ช็อกโกแลตในชามขนาดเล็ก มาเทสลับกับการคนช็อกโกแลตจนละลาย เป็นเนื้อเดียวกัน 6.ขั้นตอนหลักที่ไม่ควรข้ามไปกับการ ทดสอบช็อกโกแลต โดยการหยดช็อกโกแลต ลงบนกระดาษแล้วนำ�เข้าแช่เย็น (ช่องแช่ปกติ) เวลา 10 นาที เพื่อดูการจัดตัว ว่า ไม่อ่อนหรือแข็งเกินไป การสังเกตช็อกโกแลตที่ดี จะต้องเป็นเนื้อสีเดียวกันไม่มีจุด หรือเป็นลายบนช็อกโกแลต เมือ่ แตะเนือ้ เบาๆ ช็อกโกแลตจะต้องไม่ตดิ นิว้ เมือ่ ลอก ช็อกโกแลตออกจากแผ่นทดสอบ ต้องไม่ตดิ เป็นคราบและลอกออกง่าย หากช็อกโกแลต มีลักษณะดังกล่าว ให้นำ�ช็อกโกแลตที่เทสนั้น กลับใส่ภาชนะแล้วทำ�เหมือนเดิม 7.เมื่อทดสอบจบไปแล้ว ให้น�ำ ช็อกโกแลตที่ได้ เทใส่พมิ พ์ทเ่ี ตรียมไว้ โดยเทลงไป ทีละน้อยแล้วเคาะเบาๆ เพื่อไล่ฟองอากาศ แล้วใส่เรื่อยๆจนเต็มพิมพ์ 8.นำ�เข้าแช่เย็น 10 นาที แล้วเคาะออกมา แนะนำ�ว่าให้เคาะในตูแ้ ช่นะคะ เพือ่ ไม่ให้ไอน้�ำ มาเกาะช็อกโกแลต เดีย๋ วจะขึน้ ลายบนช็อกโกแลตแล้วไม่สวยนัน่ เอง สุดท้ายถ้าช็อกโกแลตค้างในชามแล้วเริม่ เซ็ตตัว ให้ใช้ไดร์เป่าพอละลายแล้วคน ให้หายหนืด แค่นี้ ก็ได้ช๊อกโกแลตที่น่ารับประทานและเป็นของขวัญที่ทำ�เองกับมือ แล้วหละค่ะ

WANT

12


13

WANT


เมื่อเทศกาลความรักมาเยือน Trip...หิน ฉบับนี้ ได้คู่รัก น่ารักอย่างพี่เก๋ พี่โดม เป็นไกด์พาเทีย่ ว พิพธิ ภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในประเทศไทยทีเ่ มืองพัทยา นั่นก็คอื Art in Paradise ทีเ่ ทีย่ วแห่งใหม่ทพ่ี ร้อมจะเปิดประสบการณ์การเทีย่ วให้มสี ีสัน มีมิติกัน งานจิตรกรรม 3 มิติ ที่จัดแสดงอยู่ในอาคารแห่งนี้ นายชิน แจยอล ชาวเกาหลี ผู้อ�ำ นวยการพิพธิ ภัณฑ์ เข้าใจการแสดงงานศิลปะทีป่ ระสบปัญหาตัง้ แต่ในอดีต ผูท้ เ่ี ข้าชม ยากจะเข้าใจในศิลปะที่ซ่อนอยู่ในงานและการแสดงงานนั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าชม คือ ผู้ทช่ี น่ื ชมศิลปะเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าไปเสพงานแสดงทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละครัง้ จนทำ�ให้เกิดแนวคิด ที่สร้างงานศิลปะอย่างมีสสี นั และสนุกสนานไปกับการได้เข้าชมงานศิลปะนีด้ ว้ ย จึงทำ�ให้ เกิดหอแสดงศิลปะ 3 มิติขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวมรวมงานจิตรกรรม 3 มิติไว้มากมายหลายแบบ บนพื้นที่ กว่า 5,800 ตารางเมตร จึงถูกจัดโซน แบ่งเป็นห้องในการแสดงงานภาพวาดถึง 10 ห้อง ได้แก่ ห้องแรกลวงตา ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ป่า ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้องไดโนเสาร์ ห้องน้ำ�ตก ห้องวิวทิวทัศน์ และห้องจัดนิทรรศการศิลปะ ภาพทุกภาพที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ ผู้เข้าชมสามารถสร้างสรรค์และจิตนาการการจัด ท่าทาง เพื่อถ่ายภาพกับงานศิลปะได้อย่างอิสรเสรีและแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำ�ใคร และ เหนือสิ่งอื่นใดนั้น ภาพทุกภาพที่ถ่ายใน Art in Paradise นอกจากจะเป็นภาพวาดที่ ตระการตาแล้วยังเป็นภาพแห่งความทรงจำ�ที่แสนงดงามอีกด้วย สำ�หรับผู้ที่สนใจเข้าชม สามารถไปเที่ยวกันได้ทุกวัน เปิดแสดงให้เข้าชมได้ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น. และจะปิดขายบัตรเข้าชม เวลา 20.00 น. โดยราคาบัตรเพียง 150 บาท เด็ก 100 บาทสำ�หรับคนไทยเท่านัน้ ส่วนชาวต่างชาติมรี าคาสูงขึน้ มาอีกหน่อย การเดินทางไป Art in Paradise จากถนนสุขุมวิทเลี้ยวขวาตรงไฟแดงพัทยาเหนือ ขับตรงไปผ่านโลตัส ผ่านศาลา ว่ากลางเมืองพัทยา เลยไปนิด จะมีซอยซ้ายมือ เขียนว่าทางไปบิก๊ ซีพัทยาเหนือ ขับตรง ไป 300 เมตร ขวามือ จะมีปา้ ยเขียนเป็นโชว์บก๊ิ อาย จากนัน้ ก็จะถึง Art in paradise อยู่ติดกัน

WANT

14


การติดต่อ : Art in Paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ เลขที่ 78/34 หมู่ 9 ถ.พัทยา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038 – 424500 15

WANT


เรามาทำ�ความรู้จักกับ รถตระกูล Bigbike แต่ละประเภทกันค่ะ Bigbike คือ รถที่มีขนาดใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดทั่วๆไป จนคน เรียกกันติดปากว่า “สี่สูบ” โดยลักษณะของรถประเภทนี้มีขนาดของ เครือ่ งยนต์ เฟรม ล้อและยางของรถ และความจุของเครือ่ งยนต์มตี ง้ั แต่ 250 cc จนถึง 2400 cc และแต่ละรุ่นแต่ละรายผลิต จะมีรูปแบบของ เครือ่ งยนต์และระบบทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย โดยมีตง้ั แต่ สูบเดีย่ ว ไปถึง 6 สูบ Naked Bike เป็น Bigbike ที่มีรูปแบบ เป็นรถเปลือยแฟริ่งในส่วน ด้านหน้า ข้อดีของรถประเภทนี้คือสามารถใช้ขับขี่ในเขตชุมชนที่มีการ จราจรค่อนข้างหนาแน่นได้ง่ายและสามารถระบายความร้อนออกจาก เครื่องยนต์ได้ดีกว่ารถ Bigbike ประเภทอื่นๆ Sport Bike คือรถ Bigbike ทีม่ กี ารออกแบบมาเพือ่ ใช้ ในการแข่งขัน ทางเรียบเนือ่ งจากรถประเภทนีจ้ ะมีสมรรถนะของเครือ่ งยนต์และช่วงล่าง สูงมากกว่ารถBigbikeประเภทอื่นๆ TouringBike รถ Bigbike ประเภทหนึง่ ทีอ่ อกแบบมาสำ�หรับใช้ ในการ เดินทางหรือท่องเที่ยวที่มีระยะทางไกลๆและใช้เวลาในการขับขี่ค่อนข้าง นานโดยเฉพาะ เหมาะสำ�หรับผูท้ ช่ี อบขับไกลๆ อย่างกลุม่ ทีข่ บั ข้ามประเทศ นั่นเอง Chopper เป็น Bigbikeประเภทหนึ่ง ที่ชาวตะวันตกชอบขับขี่ เพราะ เสียงของเครือ่ งยนต์ของรถประเภทนีม้ เี สียงดังเป็นจังหวะๆ คล้ายเสียง ของเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง และมีตำ�แหน่งของแฮนด์ที่สูงอยู่ในระดับไหล่ ผู้ขับขี่หรืออาจจะสูงกว่าแล้วแต่ผู้ขับขี่จะเลือกมาใส่ ได้ทราบข้อมูลคร่าวๆไปกันบ้างแล้ว สำ�หรับใครทีก่ �ำ ลังติดใจรถประเภท Bigbike กันอยูน่ น้ั ลองศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมก่อนนะคะ...เพือ่ ความปลอดภัย และการดูแลรักษารถนั่นเองค่ะ

WANT

16


BIG BIK..Eที่เอาใจเป็นเดิมพัน

รถคันใหญ่.

เข้าเดือนแห่งความรักกันทั้งที ฉบับนี้ WANT ได้พี่ชายใจดีชวนเข้าแก๊ง ไปทำ�สกูป๊ เดือนแห่งความหวานทัง้ ที จะให้สมั ภาษณ์แนว Hardcore คงไม่โอ เลยให้พๆ่ี เล่าถึงก้าวแรกของกลุม่ กันไปดูกนั ค่ะ ว่าพีๆ่ จะเล่าออกมาประทับใจ สมกับเดือนแห่งความหวานกันแค่ไหน สวัสดีค่ะ เล่าที่มาของกลุ่มให้ชาว WANT ทราบกันนิสนึงค่ะ เริ่มต้นก็มาจากหลายๆคน ที่รักและชื่นชอบการขี่มอเตอร์ ไซค์ BIGBIKE ไปท่องเที่ยวในวันหยุด จากหนึ่งเป็นสอง ไปเรื่อยๆ จนรวมตัวกัน ส่วนหนึ่งก็ รู้จักกันจากเว็บไซต์หนึ่งของกลุ่มคนที่ขี่ KAWASAKI BIGBIKE หลังจากที่ได้ พูดคุยกัน นัดกันออกทริปได้สกั ระยะหนึง่ จนค่อนข้างทีจ่ ะสนิทกัน รูถ้ งึ ลักษณะ การขี่ของแต่ละคน ก็เลยเสนอกันคิดชื่อกลุ่มขึ้นมา แล้วที่มาของชื่อกลุ่มละคะ มาจากอะไร หลังจากทีเ่ ราชวนกันขับอยูบ่ อ่ ยๆ ก็เลยคิดตัง้ ชือ่ กลุม่ กัน เริม่ แรก มีผเู้ สนอ Green Hornet (กรีนฮอเนท) เนือ่ งจากสมาชิกท่านนี้ชื่นชอบ หนังเรือ่ งนี้ และประกอบกับ Green แปลว่าสีเขียว เข้ากับ KAWASAKI เพราะสีประจำ�คือสีเขียว และส่วนใหญ่ในกลุม่ จะใช้รถของ KAWASAKI กัน และมีสมาชิกท่านหนึ่ง (หน้าตาดีมากกกกก) คิดความหมายของคำ�ว่า Hornet ว่าคือตัวแตน และแตนเป็นสัตว์สงั คม อยูร่ วมกันเป็นกลุม่ เล็กๆ แต่ตัวแตนจะมีพิษสงร้ายแรงกว่าผึ้ง จึงกลายเป็น “Green Hornet Rider” หลังจากนั้น กลุ่มเราจึงได้รวมตัวเพื่อทำ�กิจกรรม ที่รักและสร้างสรรค์สังคมในเรื่องของ การออกทริปทำ�บุญหรือช่วยเหลือกัน ก็เลยได้ชื่อกลุ่มนี้ใช้กันมา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2011 เป็นต้นมาครับ

17

WANT


แกลอรี่ 3 มิติ...บนท้องถนน ศิลปะ กับ ศิลเปรอะ อาจถูกแยกหรือเทียบ เคียง แต่ไม่ว่าภาพที่เห็นจะตอบโจทย์ ผู้ที่ผ่านมา พบเห็นอย่างไรนั้น หากมองให้เป็นศิลปะ มันก็คือ ศิลปะ แต่หากมองว่ามันเลอะเทอะ ศิลเปรอะ ก็ ยังคงเป็นศิลปะในสายตาของผู้ที่ยอมรับมันอยู่ดี ฉบับนี้ WANT เลยแอบหยิบศิลปะ 3 มิติของ ชาวต่างชาติ มาแบ่งปันให้คุณผู้อ่านได้ชมกันค่ะ ผลงานทั้งหมดที่เห็นนี้ เป็นของ David Zinn ศิลปินชาวมิชิแกน หนึ่งในผู้ที่รักงานศิลปะ 3 มิติ โดยเขาใช้ชอล์กวาดภาพเรือ่ งราวสนุกสนานเหล่านี้

WANT

18

ลงบนทางเท้าเพือ่ ใช้ศลิ ปะเหล่านี้ เป็นเครือ่ งมือใน การแก้ปญ ั หาต่างๆ ไม่วา่ โลกจะวิตกกังวลหรือตื่น ตระหนกกับเหตุการณ์ใด แต่เขาก็เอาเรือ่ งราวต่างๆ มาเชือ่ มโยงบนโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยงานศิลปะ 3 มิติ จากชอล์กเพื่อระบายออกมานั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เกิดอาการคันไม้คันมือ อยากลอง วาดๆ ขีดๆ เขียนๆ ภาพมีมิติกันดูบ้าง แล้วใช่มย้ั ละคะ...แต่ ถึงอย่างไร การมีจนิ ตนาการ ที่กว้างไกลนัน้ เป็นสิง่ ดี หากไม่ไปทำ�ให้ใครเดือดร้อน โชคดีกับงานศิลปะของคุณกันค่ะ


ติดต่อลงโฆษณา โทร. 080-889-1609


ลมหนาวพัดเบาๆ อาจทำ�ให้คนเหงา เบื่อหน่าย เซ็งกับฤดูแห่งการแสดงความรัก ฉบับนี้ WANT เลยจะชวนคนเหงา หากิจกรรมทำ�แก้เหงากันค่ะ

มาจัดปาร์ตี้กันมั้ย ชวนสมาชิกแก๊งทีย่ งั คงครองโสด มาจัดปาร์ตก้ี นั ทีบ่ า้ นกันค่ะ วิธนี น้ี บั ว่าเป็นโอกาสในการรวมตัวเพือ่ นๆ กันค่ะ ไม่แน่ปาร์ตี้คนโสด อาจจะสนุกจนลืมเวลาไปเลยก็ได้นะคะ

นัดเดทกับตัวเอง กาปฏิทินตัวโตๆเลย ว่า วันนีเ้ รามีเดท...มีตง้ั หลายรูปแบบทัง้ นวดหน้า นวดตัว ทำ�สปาแช่น�ำ้ ร้อน หาที่ พักหรูๆ ดินเนอร์เบาๆกับอาหารทีช่ อบ แค่น้ี วันแห่งความรักก็ไม่ท�ำ ให้คนเหงา ต้องทนเหงาแล้วหละค่ะ

ชวนคนรอบตัวมาบอกรัก ไม่ต้องคิดไกลค่ะ ก็คนที่อยู่รอบกายเรา ตั้งแต่ พ่อแม่พี่น้อง ป้าข้างบ้าน น้องซอยถัดไป น้าขายข้าว ไม่วา่ ใครก็แล้วแต่ เมือ่ เค้าเหล่านัน้ เรารูส้ กึ ดีดว้ ย เราก็แค่เอ่ยสัน้ ๆ ไปว่า “Happy Valentine” เพียงเท่านี้ วันดีๆ ก็อยู่กับเราไปทั้งวันแล้วหละค่ะ

ชวนก๊วนไปปาร์ตี้แอนตี้วาเลนไทน์ ก็แค่ปาร์ตท้ี ว่ั ๆไปทีร่ า้ นค้าต่างๆ จัดไว้บริการลูกค้านัน่ แหละค่ะ ส่วนใหญ่ เค้าจะเรียกว่า ปาร์ตส้ี ละโลด แต่สำ�หรับคนโสด อย่าไปคิดอะไรกับชื่อปาร์ตี้มากมาย เพียงแค่พาก๊วนชวนกันออกไปลั้นลา แค่นี้ ก็สนุก สุดเหวี่ยงไปแล้วหละค่ะ

สุดท้าย ดื่มนมแล้วไปนอนซะ ช่วงกลางคืนช่างเป็นเวลาทีโ่ หดร้ายสำ�หรับคนโสด บางคนผ่านวันดีๆมาทัง้ วันได้แล้ว แต่พอตอนอยูค่ น เดียวในห้องนอน มักจะนัง่ เหม่อ เลยขอส่งคนโสดเข้านอน ด้วยนมอุน่ ๆสักแก้ว เพราะนมมีสารอาหารดีๆ อยูเ่ ยอะทีเดียวค่ะ..หากใครจะลองนำ�วิธีข้างต้นไปใช้ก็ได้เลยคะ ขอให้มีความสุขกับวันแสนสุขของคนเหงาค่ะ WANT

24


หลายๆคน คงอยู่ในภาวะหัวใจอ่อนแรงกันอยู่ใช่มั้ยละคะ...ฉบับนี้ WANT อาสามาดูแลหัวใจของหลายๆคน ที่เข้าสู่ภาวะเบื่อ หน่ายสังคมวาเลนไทน์ กันด้วยอาหารบำ�รุง ดูแลรักษาหัวใจกันค่ะ

แอ็ปเปิ้ล การรับประทานแอ็ปเปิล้ วันละผล นับว่าเป็นเรือ่ งไม่งา่ ย แต่มนั ก็ไม่ยาก เหตุผลทีค่ วรทานแอ็ปเปิล้ เป็นประจำ�นัน้ ในแอ็ปเปิ้ล มีสารต้านอนุมลู อิสระสูงสุด อีกทัง้ ยังมีเพคติน ใยอาหารดีทช่ี ว่ ยเรือ่ งสุขภาพและรูปร่างไปในคราวเดียว ในส่วนของการดูแลหัวใจนั้น แอ็ปเปิ้ลจะช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่เป็นบ่อเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว และเพคตินนั้นช่วยลด ระดับคอเลสเตอรอล “เลว“ นั่นเอง แอ็ปเปิ้ลทุกชนิดมีดีต่อหัวใจทั้งนั้น แต่แอ็ปเปิ้ลสีแดง มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด

บลูเบอร์รี่ ผลเบอร์รี่ชนิดนี้ อุดมและอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีทั้งแมงกานิส วิตามินซีและอี ดูแลเข้าไปถึงชั้นเซลล์กันเลย ทีเดียว หน้าที่ของเบอร์รี่ชนิดนี้ ช่วยลดคอเลสเตอรอล “เลว“ พร้อมกับเพิ่มคอเลสเตอรอล “ดี“ และไฟโตนิวเทรียนท์ ยังเข้าไปช่วยป้องกันการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ แถมช่วย ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติอีกด้วย หากจะเลือกทานบลูเบอร์รี่ ควรเลือกทานจาก การปลูกด้วยวิธีออร์แกนิก เนื่องจากสารอนุมูลมีสูงมากกว่าแบบแช่แข็ง...ชัวร์

อัลมอนด์ ในหนึ่งเม็ดนั้นประกอบไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อหัวใจมากมายเลยค่ะ มีทั้งไฟเบอร์ระบบย่อย วิตามินอีช่วยการยืดหยุ่นใต้ผิว โพแทสเซียมสำ�คัญต่อ การสูบฉีดเลือด และแมกนีเซียมช่วยเรื่องระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ นอกจากนั้น อัลมอนด์มีไขมันดี ไม่อิ่มตัว ไขมันชนิดนี้เหมาะสำ�หรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ แต่ควรทานใน ปริมาณที่ไม่สูงจนเกินไปด้วยนะคะ

องุ่น มีวิตามินซี บี6 โพแทสเซียม และฟลาวานอยด์ สารอาหารเหล่านี้รวมกันจะช่วย ควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ ลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยในการสูบฉีดเลือด โดย เฉพาะวิตามินบี6 ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบ ลดโอกาสเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและ ความดันโลหิต การเลือกทานไม่ว่าจะองุ่นสดหรือองุ่นแช่แข็งก็มีสารอาหารเต็มเปี่ยมเหมือนกัน ถ้าเป็นไปได้กินเมล็ดด้วยค่ะ สารอาหารเพียบ

ดาร์กช็อกโกแลต ของหวานสำ�หรับวาเลนไทน์ นอกจากจะทำ�ให้อารมณ์ดีแล้ว ยังช่วยป้องกันการอุดตัน ของเส้นเลือดแดงได้ จึงช่วยลดโอกาสเกิดหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตก นอกจากนี้ ดาร์กช็อกโกแลตยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย ควรทานแต่น้อยหรือถ้าหงุดหงิดขึ้นมาก็ ลองหาช็อกโกแลตมาทานนะคะ เผื่อจะ...ทำ�ให้คนเหงาอารมณ์ดีขึ้นบ้าง

25

WANT


ปรับสมดุลความรัก...ตามหลักฮวงจุ้ย ในยามที่เรามีความรัก ใครๆต่างก็หวังให้รักนั้น มั่งคง ยืนยาว กันใช่มั้ยละคะ Home & D.I.Y. ฉบับนี้ จึงนำ�วิธกี ารจัดบ้านตามหลักฮวงจุย้ สำ�หรับความรักมาให้คณ ุ ผู้อ่านทุกท่าน ลองจัดบ้านเพื่อรับความรักและความสุขกันค่ะ เรามาลองดูคะ ถ้าเมื่อ เราต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ เราควรจะแก้ไขหรือมีวิธีอย่างไรบ้างในการที่จะ ผ่อนหนักให้เป็นเบาไปดูกันค่ะ เมื่อรักเขามากและไม่อยากให้เขาปันใจให้ใคร หากวันไหน มีโอกาสให้ของขวัญพิเศษๆ ลองเอาริบบิ้นสีแดงผูกกล่องของขวัญ แล้วยืน่ ให้พร้อมอธิษฐานในใจ “ขอให้รกั สมหวัง อย่ามีมอื ทีส่ าม” แล้วยืน่ ของนัน้ ให้กบั มือ หลังจากนั้น ขอริบบิ้นนั้นกลับมาผูกที่หัวเตียง เพื่อเป็นการ นำ�รักจากเขามาไว้ที่เรา อย่าปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกสีขาวไว้ในบ้านใกล้ ๆ หลังคา เชื่อกันว่า หากดอกไม้สขี าวนัน้ ร่วงหล่น ลงบนหลังคาบ้าน จะทำ�ให้ฝา่ ยชายเจ็บป่วย หรืออาจประสบอุบัติเหตุได้ คุณสามารถปลูกต้นไม้ที่มีดอกสี ขาวในบ้าน หากไม่ใช่ ไม้อัปมงคล แต่ควรปลูกให้ไกลออกไปจากตัวบ้าน แม้ว่าต้นไม้นั้นจะไม่ได้ปลูกอยู่ใน บริเวณรัว้ บ้าน แต่ถา้ ต้นเติบโตขึน้ จนดอกสีขาว ถูกลมพัดปลิวมาโดนตัวบ้านได้ก็ไม่ดแี น่ ถ้าหน้าบ้านมีถนน หรือทางเดินสองสายแยกออกจากกันพอดี ต้องรีบหาทางแก้ไข เพราะทางแยกนัน้ จะส่งผลให้ครู่ กั ต้องมีอนั แยกจากกันไป ถ้าไม่สามารถย้ายออกไป จากบ้านนั้นได้ ให้แก้เคล็ดด้วยการนำ�กระถางต้นไม้ใหญ่ ที่มีความสูงมากพอที่จะบัง สายตาคนทีอ่ ยู่ในบ้าน ไม่ให้มองเห็นเส้น ทางทีแ่ ยกจากกันนัน้ ได้มาวางบังไว้ อย่าลืม แขวนลูกแก้วคริสตัลไว้หน้าบ้านด้วย เพื่อสะท้อนพลังเลวร้าย ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ หาต้นไม้มาปลูกในบ้าน ควรเลือกพรรณไม้ทส่ี ามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ออกดอกผลิใบ งดงาม อย่าปล่อย ให้ต้นไม้ทอ่ี ยู่ในบ้านเหีย่ วเฉา เพราะพลังอันหดหูน่ น้ั จะส่งผลให้ครู่ กั ทีอ่ าศัยอยู่ในบ้าน มีอารมณ์ขุ่นมัว มีความรักที่แห้งแล้งซังกะตาย หากกำ�ลังมองหาใครสักคนเพื่อที่จะรัก ลองแขวนแก้ว คริสตัลลูกกลมไว้เหนือบริเวณที่คุณนอน และต้องนอนด้านใด ด้านหนึ่งของเตียง เพื่อสร้างพลังให้เกิดขึ้น เป็นการเรียกให้ความรักเดินทางมาหา

ลักษณะในบ้าน ส่งผลให้คู่รักอยู่กันอย่างราบรื่น เมื่อแขกเปิด ประตูเข้ามาในบ้านแล้ว ไม่ควรเห็นห้องนอนโดยทันที เพราะจะส่งผล ทางอ้อมให้นอนหลับไม่สบาย ขัดใจกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หากที่พักของคุณเป็น คอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จำ�กัด ต้องหาตู้มาบังไว้ให้เป็นสัดส่วน หรือหาม่านมาบังตา เพื่อไม่ให้แขกเปิดประตูเข้ามาเห็นเตียงนอนได้อย่างชัดเจน ความรักจะเร่าร้อนมากยิ่งขึ้น หากคุณเติมสีแดงในห้องนอน ไม่วา่ จะเป็น ม่านหน้าต่าง หมอนอิง ภาพวาด พรม หรือดอกไม้สแี ดง ถ้าเป็นโคมไฟ สีแดงก็จะดีมาก พลังแรงกล้าของสีแดง จะช่วยผลักดันความรักของคุณให้กา้ วไปข้างหน้า กระจกในห้องนอน ไม่ว่าจะเป็น กระจกที่ใช้สอ่ งเติมสวย หรือกระจกกรอบรูป ต้องดูแลไม่ให้ สกปรก หมั่นคอยเช็ดถูตลอดเวลา เพราะกระจกทีส่ กปรกจะดึงเอาความหม่นหมองเข้ามาทำ�ให้ ความรักไม่ราบรื่น เครื่องใช้ในครัวมีความสำ�คัญกับความสัมพันธ์ของคู่รักที่อาศัยอยู่ในบ้าน เตากับอ่าง ล้างหน้า ควรจะอยูห่ า่ งจากกัน ไม่ควรจะตัง้ อยูต่ รงข้ามกันพอดี เพราะเตา ก็เหมือนกับไฟ และอ่างน้ำ�คือตัวแทนของน้ำ� อยู่ใกล้กันเมื่อไรก็จะทำ�ลายอีกฝ่ายหนึ่ง หากคุณไม่อาจเคลือ่ นย้ายของทัง้ สองสิง่ ให้อยูห่ า่ งกันได้ ทางแก้ไขคือ ให้หาสิง่ ของมาวาง คั่นไว้ระหว่างของทั้งสองนั้น อาจจะเป็นแจกันใส่ดอกไม้สวยๆ ก็ได้ เจาะช่องบนกำ�แพงบ้าน ไม่ดีมั้ง ถ้าไม่ได้ท�ำ เพือ่ ความสวยงามและเจาะต่อเนือ่ งกันไปทัง้ รัว้ รูทโ่ี หว่ตรงกำ�แพงบ้าน ที่เจาะไว้อย่างไม่เป็นระเบียบนัน้ จะทำ�ให้คชู่ วี ติ มี ปัญหา โดยภรรยาจะเป็นคนนำ�ปัญหา ต่างๆ เข้ามาในบ้านให้ปวดหัวบ่อย ๆ ยังโสด...อยู่ทางนี้ ลองเรียกหาความรักด้วยการนำ�กุหลาบทำ�ด้วยแก้วสองดอก มาวางไว้ที่บริเวณ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอน เป็นอย่างไรบ้างคะถูกใจผูอ้ า่ นกันบ้างหรือเปล่า แต่ถงึ อย่างไรควรใช้วจิ ารณญาณ ในการคิดและตัดสินใจ สุดท้ายรักจะยาวหรือสั้น ก็อยู่ที่คนสองคนเช่นกันค่ะ

จุดรักผ่านโคมไฟ...ให้รักนี้ สว่างไสวและสดชื่น ห่างหายกันไปหลายฉบับ กลับมาฉบับนี้ D.I.Y. ขอนำ�เสนอ โคมไฟปลูกต้นไม้ สำ�หรับใครที่อยากมี ไว้ประดับห้องนั้น ไม่ยากค่ะ เพียงแค่มี อุปกรณ์ 1.ชุดหลอดไฟ , สายไฟ (ยาวตามความต้องการใช้งานนะคะ) , ปลั๊กเสียบ , ไขควง 2.ขวดน้ำ�พลาสติกหรือกล่องกระดาษ (แล้วแต่วัสดุที่มีภายในบ้าน) , เอ็นเบอร์ใหญ่ 3.กระถางใบเล็กๆ ต้นไม้ ดอกไม้ตามใจชอบ เรามาเริ่มกันเลย เพียงแค่เตรียมชุดอุปกรณ์ไฟให้พร้อม อาจจะซื้อที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วให้เค้าต่อให้ก็ได้นะ คะ ถ้าหากต่อไม่เป็น อาจช๊อตในเวลาใช้งานก็เป็นได้...จากนั้นเราก็เอาขวดพลาสติกมาผูกร้อยกับ เอ็นเบอร์หนาสักหน่อย เพื่อจะได้รับน้ำ�หนักของกระถางได้ยังไงละคะ แล้วเอามาผูกติดกับสายไฟที่ เตรียมไว้ให้แน่น...สุดท้าย เอากระถางจิ๋วใส่ลงไปในขวดพลาสติก เพียงเท่านี้ ก็ได้โคมไฟต้นไม้ไว้ แขวนเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วหละค่ะ WANT

26


27

WANT


การให้ของขวัญใดๆ แก่ผู้รับ ส่วนหนึ่งของสิ่งๆนั้น ย่อมมาจาก การทีผ่ ู้ ให้ พิจารณาผ่านความชอบ ของตนเองแทบจะทั ้ ง นั ้ น ฉบั บ นี้ WANT เลยขอหยิบลักษณะของ วัสดุทผ่ี ลิตเป็นชิน้ ของขวัญ เอามา พิจารณาบุคลิค นิสยั ของผู้ ให้กนั ค่ะ มีอะไรกันบ้างนั้น ไปดูกัน...

WANT

28

ไม้ : จิตใจอ่อนไหว โลเล ตัดสินใจเร็ว แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่ จะต้อง มาตามแก้ซะทุกทีไป ด้านดีคอื ควบคุมอารมณ์เก่ง ชอบไม่ชอบอะไรจะ เก็บไว้ในใจ มากกว่าจะโพร่งออกมา เหล็ก : เป็นบุคคล 2 บุคลิก เดีย๋ วอ่อนโยน เดีย๋ วโหดร้าย เอาแน่เอานอน ไม่ได้ แต่ถา้ เมือ่ ไหร่ทม่ี คี วามรูส้ กึ ดีกบั ใคร บุคคลผูน้ ้ี ก็ยอมที่จะเสียสละ เช่นกัน เซรามิค : อ่อนแอแต่ไม่ออ่ นไหว โดยรวมทัง้ กิรยิ า ท่าทางนัน้ จะดูบอบบาง อ้อนแอ้น แต่ขอบอกว่า ใจแข็งเป็นทีส่ ดุ หากใครทำ�ให้เคืองขึ้นมาแล้วนั้น ยากที่จะทำ�ให้เย็นลงได้ง่ายๆ ผ้า : เป็นอารมณ์ทั่วๆไป ไม่ยินดียินร้าย ชอบอยู่ในโลกส่วนตัว ถ้าต้อง ออกมาเผชิญโลกภายนอกคนเดียว จะรูส้ กึ เหมือนตัวเองนัน้ ถูกสังคมรังแก แต่เรื่องความทะเยอทะยาน ไม่แพ้ใครเลยหละ


Elegant Style


Conndent woman


Model : ขวัญฤทัย สุวรรณรัตน์ Mark up : เฉลิมชาติ ฉวาง Hair : ชัชลินทร์ คงกุลทอง Stylist : เอกรัชต์ สำ�เภาทอง Special thanks : EAK architect and development Photographer : รักเอย เวดดิ้งแอนด์สตูดิโอ


นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณรัตน์ ชื่อเล่น : น้องขวัญ การศึกษา : โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6 งานอดิเรก : เล่นกับสัตว์เลี้ยง เวลาว่าง : ฟังเพลง อ่านหนังสือ ชอบสี : สีฟ้า,สีชมพู วันว่าง : ชอบเที่ยวทะเล , shopping

ครั้งแรกกับการถ่ายแบบ : ตื่นเต้นและดี ใจค่ะ เพราะได้ทำ�ในสิ่งแปลกใหม่ คติประจำ�ใจ : ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิด ชีวิตอยู่ที่ตัวเราฝัน ความแปรผันอยู่ที่ตัวเราสร้าง ทุกอย่างอยู่ท่ีตัวเราเอง ความรักในวัยเรียน : รัก คือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิต เป็นแรงบันดาลใจ ให้ตั้งใจทำ�ในหลายสิ่งหลายอย่าง จะจบอย่างไรก็ย่อมสวยงามเสมอค่ะ วาเลนไทน์นี้อยากได้ : ความรักที่จริงใจจากคนรักและคนรอบข้าง


WANT Magazine Vol.6  

want magazine free copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you