Page 1


เมื่อ WANT ครบรอบ 1 ปี น้องๆ...อยากอวยพร WANT vol.1 เอ็มมี่ : Happy anniversary Want magazine !! My best wishes for continued growth and prosperity in the years ahead WANT vol.2 แตง : ขอให้ WANT ประสบความสำเร็จและมีนติ ยสารดีๆ ออกมาให้ชาวสุราษฎร์ ได้อ่านตลอดๆๆๆๆ ตลอดไปนะคะ Happy Anniversary ค่ะ WANT vol.3 มอร์ฟีน : HAPPY BIRTHDAY ขอให้เป็นทีร่ กั ของชาวสุราษฏร์ฯอย่างนีต้ ลอดไป และขอให้ Want เติบโตขึ้นไปอย่างแข็งแรง และเป็นที่ Want ของหลายๆคน WANT vol.4 พลอย : Ask blessing gave buddha protection teamwork and your family with and FC Want magazine. Happiness, prosperity and have health strong. And are dear of people Surat forever. HBD Anniversary. We will track next. Want Magazine. Congratulate naka. WANT vol.5 ทีมงานว้อนท์ : ฉบับที5่ เป็นการปรับทางให้ WANT เดินได้ตรงทางและชัดเจนขึน้ ทีมงานจึงลองปั่นผลงานออกมาในอีกมุมมองหนึ่ง เดินทางมาถึง 1 ปีแล้ว พูดไม่ออกค่ะ ตื่นเต้นและดี ใจ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มี ให้กันนะคะ WANT vol.6 ขวัญ : Happy Anniversary ครบ1ปีแล้ว ขอให้หนังสือ WANT หนังสือดีๆของ ชาวสุราษฎร์ฯ อยู่คู่กับชาวสุราษฎร์ฯ ไปนานๆนะคะ ขอให้ผลิตหนังสือดีๆแบบนี้ต่อไปและ ตลอดไปค่ะ WANT vol.7 อัลม่อน : ก้าวสูป่ ที ่ี 2 ด้วยความสำเร็จ และขอให้อยู่ในใจของชาวสุราษฏร์ฯตลอดไป ขอบคุณสำหรับโอกาสแรกที่ทำให้ ได้มี โอกาสที่ดีเข้ามาเสมอ WANT vol.8 แอน : ขอให้นติ ยสารเล่มนีอ้ ยูค่ กู่ บั คนสุราษฎร์ฯตลอดไป ขอให้พๆ่ี ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง จะได้ผลิตหนังสือดีๆ แบบนี้มาให้คนสุราษฎร์ฯได้ดูได้อ่านกัน WANT vol.9 อาย : ครบรอบ 1 ปี ขอบคุณว้อนท์ทท่ี ำนิตยสารดีๆมีคณ ุ ภาพออกมาให้พวกเรา ได้อ่านกันนะคะ แล้วก็ขอให้นิตยสารว้อนท์อยู่กับคนสุราษฎร์ฯไปนานๆหลายๆปีและพัฒนา ต่อไปเรื่อยๆ (อยากให้มีว้อนท์หลายๆเจเนอเรชั่นเลย5555) ขอบคุณสำหรับการทำงาน ใน ครั้งนั้นที่เป็นก้าวแรกทำให้สู่เวทีระดับประเทศ WANT vol.10 เหวิน : ครบรอบ 1 ปี ขอให้นติ ยสารส้อนท์ และผูผ้ ลิต ผูอ้ า่ นทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เติบโตอย่างเข้มแข็ง ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพออกมาให้ชาวสุราษฎร์ฯได้ รับรู้สาระดีๆอย่างนี้ตลอดไป เจมส์ : Happy Anniversary 1 year Want Magazine ขอให้ Want ครบรอบไปอีกหลายๆปีและเรื่อยๆไป มีผลงานดีๆให้เราชื่นชมตลอดไปคะ WANT vol.11 ซาซ่า : ขอให้หนังสือว้อนท์ เติบโตต่อไป เจริญก้าวหน้า เป็นนิตยสารที่อยู่คู่ ชาวสุราษฏร์ฯตลอดไป WANT vol.12 อ้อม : 1 ปีเต็มแล้วที่ Want อยูค่ ช่ ู าวสุราษฎร์ฯมา ขอให้ Want สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาเรื่อยๆและเป็นนิตยสารอันดับ 1 ที่ครองใจชาวสุราษฎร์ฯตลอดไปเลยนะคะ WANT vol.13 แป้ง : เป็นนิตยสารที่ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองสุราษฎร์ธานีของเราได้อย่างดี ขอให้ว้อนท์เป็นหนังสือที่คนสุราษฎร์ฯชื่นชอบตลอดไปนะคะ WANT ขอบคุณทุกคำอวยพรและแสดงความยินดี ให้กับทีมงานทุกท่าน รวมไปถึงผลงานของน้องๆ ด้วยค่ะ 1. มอร์ฟีน >>> ถ่าย MV เพลง Turn it’s up ศิลปิน Howard wang 2. อัลม่อน >>> ถ่ายโฆษณา The Pizza Company 3. อัลม่อน >>> ถ่ายโฆษณา KFC 4. อาย >>> 15 คน สุดท้ายการประกวด Utip Fleshy Idol 5


เมื่อความรัก เป็นสายพานในการทำงาน

เข้าสูป่ ที ่ี 2 WANT magazine ฉบับที่ 13 เป็นเดือน Halloween ซะด้วย เราจึงลองจับนางแบบมาปล่อย feel Halloween Lucky ซึง่ ได้นอ้ งแป้ง ดีกรีนางแบบระดับแถวหน้า มาเป็นแบบให้ในสไตล์บาร์บฮ้ี าโลวีน (ไม่ผดิ หวัง ได้ตามใบสัง่ จริงๆ เชียวค่ะ) ฉบับที่ 13 แล้ว แน่นอนว่า นอกจากเข้าสู่ Lucky number แล้ว คำอวยพรต้องเป็นของคูก่ นั ทีมงานอ่านคำอวยพรไปก็ตน่ื เต้นไปกับคำอวยพรของน้องๆ นายแบบ นางแบบทัง้ 13 เล่ม ต้องขอบคุณเบือ้ งหลังทุกท่าน ทัง้ ทีมงาน นายแบบ-นางแบบ ช่างภาพจากทุกค่าย รวมทัง้ ทีมงาน Dance Center Show Suratthani ทีอ่ ยูเ่ คียงข้างกันมาตลอด...ไม่ทอดทิง้ กัน ทีข่ าดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณแรงใจทุกแรงทีค่ อยผลักดัน รวมถึงทุกคำติชมทีท่ ำให้ WANT โตขึน้ ถึงแม้จะยังเป็นเด็กในสายตาของผูใ้ หญ่หลายๆท่านก็ตาม วันนี้ WANT ก้าวข้ามผ่านปีท่ี 1 มาได้แล้ว แต่เราเองยังไม่หยุดทีจ่ ะพัฒนาผลงานให้ผอู้ า่ น...!!! ด้วยสไตล์ของ WANT ตาม Concetp ตัง้ แต่แรกเกิด “เซ็กซี่ แต่ไม่โป๊“ นอกจากคอนเส็ปแรงๆกันแล้ว ข้างในแฝงด้วยสาระให้ผอู้ า่ นอีกมากมาย...!!! สุดท้ายขอพระคุณศรีรตั นตรัยดลบันดาลให้ผอู้ า่ นประสบความสุขความเจริญทุกท่านค่ะ ณัชฐิภทั ร ดวงแก้ว : WANT magazine

6 : Halloween Party - ปาร์ตี้มีสีสัน 8 : AIIZ C / ภาษาอังกฤษ...เชิงธุรกิจ 9 : WANT Soceity - ไม่มี ไม่รู้ ไม่สร้าง ไม่รอด / เตือนภัย มิจฉาชีพบนบัตร 13 หลัก 11-16 : Fashion cover - Halloween Lucky 18-19 : WANT Story - Halloween 21 : WANT Knowledge - ถอดรหัส ความเชื่อ ความตาย ศุกร์ 13 22-23 : Trip หิน - GHR ตลุยเมืองสามหมอก 24-25 : WANT NEWS - ประเทศสุราษฎร์ฯ ทำบุญให้น้อง 26-27 : Home & D.I.Y. - จัดสวนสไตล์อังกฤษ 28 : หอมปากหอมคอ - “เค้ก” ประโยชน์ที่คนมองข้าม 29 : Inspiration - ปลาทอง 3 มิติ ศิลปะความจำยาว 30 : “ถั่งเช่า“ ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย 31 : Smart & Cute - สัปรด ประโยชน์มากมาย / ดื่มนม ลดน้ำหนัก 32 : Love tips - 5 คำโกหกที่ผู้ชายควรรู้ / ศิลปะบนเตียงที่ทำให้เธอ...ใจละลาย 34 : กวน Teen - คิดอย่างไรกับเลข 13 35 : กวน Teen - ทายนิสัยจากเลขหลัก 13 บนบัตรประชาชน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วีรยุทธ อุ้ยเจริญ อัครณี ดวงแก้ว อ.วรชาติ จิตกำพล จีระยุ จารุกิตตวรรกานต์ พ.ต.ต.อรัญ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย ปรเมศน์ สินไหม บรรณาธิการอำนวยการ เกศิณี ดวงแก้ว บรรณาธิการบริหาร ณัชฐิภัทร ดวงแก้ว กองบรรณาธิการ ฐณา ดวงแก้ว จิรวรรณ เทพพิกุล ยุทธนา สุพร โอฬาร หีตแก้ว ธนดล ถาวรรัตน์ Special Thank Dance center show suratthani The key of love

ติดต่อโฆษณา โทร.080-8891609 ID Line : wantmagazinesurat http://issuu.com/wantmagazine www.facebook.com/wantmagazine


06

Trick or Treat !!! ในที่สุดเทศกาลฮาโลวีนก็ใกล้เข้ามา ทุกที หลายๆคนคงเตรียมตัวปาร์ตี้กันแล้วใช่มั้ยละคะ วันนี้ เราจึงขอนำเมนูขนมหวานแสนน่ารักสำหรับแจก เด็ก ๆ จากเว็บไซต์ kidcrave.com มาฝากกันบ้าง รับรองว่าเหมาะกับเทศกาลฮาโลวีนที่ซู้ดและที่สำคัญ สามารถทำเองได้ง่าย ๆ ด้วยล่ะค่ะ...ว่าแต่มีอะไรกันบ้างน๊าาาาา มาดูกันค่ะ เริ่มที่ Marshmallow & Pretzel Bones ขนมปังกรอบโครงกระดูก อ๊ะ ๆ...นี่ ไม่ใช่กระดูก ของจริงนะจ๊ะ แต่เป็นกระดูกที่หวาน กรอบ และอร่อยมาก ๆ เพราะทำมาจากขนมปังกรอบท่อนเล็ก ๆ เสียบด้วยมาร์ชเมลโลว พร้อมกับนำไปเคลือบด้วยครีมวานิลลาต่างหากล่ะ Witch Finger Pretzels ขนมปังกรอบแท่งยาวที่ทำเลียนแบบนิ้วของแม่มด ที่นำไปจุ่มด้วยช็อกโกแลต ที่ ใส่สีผสมอาหารสีเขียว จากนั้นจึงนำอัลมอลต์สไลด์มาแปะเป็นเล็บและใช้ ไม้จิ้มฟันกรีดเป็นข้อนิ้วเป็นอันเสร็จ Monster Teeth Apple Bites ลองเปลี่ยนมาทำของกินเล่นที่มีประโยชน์ด้วยการใช้ผลไม้กันบ้าง ดีกว่า ซึ่งเมนูฟันสัตว์ประหลาดนี้ก็ทำง๊ายง่าย แถมอุปกรณ์ ไม่ยุ่งยากด้วย เพียงแค่หั่นแอปเปิลชิ้นหนึ่ง จากนั้น ก็ตัดให้มีร่องตรงกลาง ทาด้วยแยมสตรอว์เบอรี่หรือเนยถั่วทำเป็นลิ้น และตกแต่งด้วยอัลมอนด์เฉือนบาง ๆ เป็นซี่ฟันเป็นอันเสร็จเรียบร้อย Mummy Pretzels ขนมปังกรอบมัมมี่ จะใช้ขนมปังกรอบชุบลงในไวท์ช็อกโกแลต และนำไวท์ช็อกโกแลตที่เหลือใส่ถุงเล็กนำมาละเลงเป็นเส้น ๆ พร้อมกับแต่งตาและปากด้วยดาร์คช็อกโกแลต Halloween Stuffed Peppers อีกหนึ่งไอเทมในการตกแต่งบ้านในวันฮาโลวีนที่ขาดไม่ ได้ก็คือ ฟักทองฮาโลวีนแต่เราจะดัดแปลงมาทำเป็นที่ ใส่ของทานเล่นได้ โดยการตัดหัวพริกหยวกทำเป็นฝาครอบ จากนั้น ฉลุพริกหยวกให้เป็นหน้าอสูรกายและใส่สปาเกตต้ีที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยลงไป Halloween Pizza พิซซ่าฮาโลวีน ที่นอกจากจะแต่งหน้าสุดครีเอทด้วยรูปผีลอยละล่องเต็มถาดแล้ว ยังทำง่ายและรับรองว่าอร่อยถูกปากเด็ก ๆ แน่นอน ซึ่งวิธีทำก็เพียงแค่ใช้แป้งทำพิซซ่าสำเร็จ ราดด้วยมารีนารา ซอส แต่งหน้าด้วยชีสมอสซาเรลลา ทำเป็นรูปผี และผลมะกอกทำเป็นตัวแมงมุม เสียบด้วยใบโรสแมรี่หั่นบาง ๆ ทำ เป็นขา เพียงเท่านี้ก็จะได้พิซซ่าฮาโลวีนที่น่ารับประทานแล้ว Ghost Poop ขนมอุนจิ ชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยน่ากินซักเท่าไร แต่รับรองว่าทานได้แน่นอน ซึ่งวิธีทำ จะใช้เจลาตินกับน้ำตาลและน้ำละลายในกระทะเสียก่อน จากนั้นก็ตีเข้าด้วยกันด้วยความเร็ว ระดับกลางจนขึ้นฟู และใช้ที่บีบครีมนำมาบีบให้มีก้อนคล้ายอุนจิ Deviled Eggs ไข่ปีศาจ... วิธีทำคือ ต้มไข่ให้สุก แกะเปลือก ผ่าไข่ออกเป็น2ซีก จากนั้นก็เอาไข่แดงออกให้หมด พร้อมกับนำมาผสมกับโยเกิร์ต ผงกะหรี่ และเกลือคน ให้เข้ากัน และใช้ที่บีบครีมนำไปบีบใส่ ในไข่เหมือนเดิม ตกแต่งด้วยพริกหยวกสีแดงหั่น สามเหลี่ยมเล็ก ๆ เป็นเขาปีศาจและเครา จากนั้นก็ใช้ ไอซิ่งสีดำสำเร็จรูปแบบหลอดบีบ เป็นตาปีศาจ Ghost Toast ขนมปังปิ้งรูปผี ไอเดียสุดเก๋ที่ทำง่ายแสนง่าย โดยการทาเนยให้ทั่วขนมปังและโรยน้ำตาล จากนั้นฉีกฟอยล์อะลูมิเนียมให้เป็นรูปผีตามที่ต้องการ ทาบลงบนขนมปังและนำไปปิ้ง Spider Sandwiches อีกเมนูหนึง่ ทีท่ ำง่ายและชวนสยอง ไม่น้อย (สำหรับผู้ที่กลัวแมงมุม) วิธีทำก็คือใช้พิมพ์ตัดขนมปังให้ เป็นกลมๆทาด้วยแยม เนยถัว่ ฯลฯ เป็นไส้ตามต้องการนำมาประกบ กัน จากนัน้ ใช้แครอทหรือขนมปังกรอบบาง ๆ ทำเป็นขาและติดลูกเกด เ เป็นตาแมงมุม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ Halloween party จะไม่สมบูรณ์ ถ้าสาวๆในงาน ไม่แปลง กายเป็นผีสาวสุดเซ็กซี่ มาเข้าปาร์ตี้ฮาโลวีนนี้นะคะ บ๊ายบาย


08

call คอล เรียก, โทร camp แค๊มพ แคมป์ can แคน สามารถ can แคน กระป๋อง canal คะแน๊ล คลอง capital แค๊พพิเทิล เมืองหลวง captain แค๊พทิน กัปตัน car คา รถยนต์ card คาด การ์ด care แค ห่วงใย carry แค๊ริ ถือ case เคส กล่อง catch แค็ทช จับ cause คอส สาเหตุ center เซ็นเทอะ ศูนย์กลาง century เซ็นชริ ศตวรรษ certain เซ๊อเทิน แน่นอน chair แช เก้าอี้ chance ชานซ โอกาส change เชนจ เปลี่ยน charge ชาจ คิดราคา chart ชาท ตาราง cheap ชีพ ราคาถูก check เช็ค ตรวจสอบ chick ชิค ลูกไก่

chief ชีฟ หัวหน้า,สำคัญ consider คันซิ๊ดเดอะ พิจารณา child ไชด เด็ก contain คันเท๊น บรรจุ children ชิลเดริน เด็กๆ continent ค๊อนทิเนิน ทวีป choose ชูส เลือก continue คันทิ๊นิว ต่อเนื่องไป circle เซ๊อเคิล วงกลม control คันโทร๊ล ควบคุม claim เคลม อ้าง cool คูล เย็น clean คลีน สะอาด copy ค๊อพพิ คัดลอก clear เคลีย ใส corn คอน ข้าวโพด clever เคล็ฝเฝอะ ฉลาด corner ค๊อเนอะ มุม climb ไคลม ปีน correct คะเร็คท ถูกต้อง close โคลส ปิด cost คอสท มีราคา clothes คโลธส์ เสื้อผ้า cotton ค็อทเทิน ผ้าฝ้าย cloud คเลาด เมฆ could คุด สามารถ coast โคสท ฝั่ง count เค้าท นับ coat โคท เสื้อคลุม country คั๊นทริ ประเทศ coffee ค๊อฟิ กาแฟ course คอส หลักสูตร cold โคลด หนาว cover คั๊ฝเฝอะ คลุม collect คะเล็คท สะสม cow คาว วัว color คัลเลอะ สี create ครีเอ๊ท สร้างสรรค์ column ค๊อเลิม คอลัมน์ crop คร็อพ ผลผลิต come คัม มา cross ครอส ข้าม common ค๊อมเมิน ธรรมดา crowd คราวด ผู้คน compare คัมแพ๊ เปรียบเทียบ cry คราย ร้องให้ complete คัมพลี๊ท สมบูรณ์ current เค๊อเรินท ปัจจุบัน condition คันดิ๊เชิน สภาวะ cut คัท ตัด connect คะเน็คท เชื่อมต่อ

คำศัพท์ ในการสื่อสาร คุณอาจเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง ลองมาดูค่ะ ว่า คำศัพท์นั้น คือ อะไรกันบ้าง Stay on top of ถ้าคุณรู้สึกว่าถูกฝังอยู่ ในงานจนเงยหน้าไม่ขึ้น นั่นอาจหมายถึงว่าคุณกำลัง ไม่สามารถ staying on top of your work นัน่ ก็คอื คุณต้องคุมเกมให้อยู่ อย่า ปล่อยให้ดนิ พอกหางหมู ไม่งน้ั งานจะกองสุมกันอยูแ่ ล้วคุณจะล้าหลังไม่ทนั การณ์ the ball ประโยคนีก้ ำเนิดมาจากสนามกีฬา เมือ่ คุณ on the ball หมายถึงคุณต้อง ตื่นตัวและเป็นคนควบคุมหรือผู้รับผิดชอบ เช่น “Make sure you are on the ball with those reports.” ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณ drop the ball หมายถึง คุณทำงานที่ ได้รับมอบหมายไม่เสร็จซึ่งทำให้ผู้ร่วมงานผิดหวัง Think outside the box นายจ้างหลายคนคาดหวังให้ลกู จ้างของพวกเขาคิดอย่างสร้างสรรค์และทำ โปรเจ็คต่างๆ ในวิถที างทีต่ า่ งจากเดิม คำว่า the box หมายถึงความรอบรูอ้ ย่างเดิมๆ

หรือสิง่ ทีเ่ ป็นทีร่ กู้ นั โดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว การคิดนอกกล่องก็หมายถึงการแนะนำให้คณ ุ คิดหาคำตอบที่ดีและแปลกแหวกแนวกว่าที่ผ่านๆ มา อย่างในประโยคนี้ “For this marketing project, we need to think outside the box.” Get the ball rolling สำนวนนี้หมายถึงเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างแล้วก้าวต่อไปเรื่อยๆ เช่น “Let’s get the ball rolling on this project.” หลังจากที่คุณเริ่มต้นอย่างสวยงาม แล้ว คุณอาจแสดงความตั้งใจของคุณที่จะ keep the ball rolling. Brainstorm หมายถึงการใช้เวลาคิดใคร่ครวญเพือ่ หาไอเดียต่างๆ บริษทั หลายแห่งอาจมี brainstorming sessions เพื่อหาทางแก้ ไขปัญหาที่มีหรือคิดหาไอเดียใหม่ๆ อย่ า งในประโยคนี ้ ”Let’s brainstorm new ideas for the advertising campaign.” ภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด ยังไม่หมดแค่นี้ ฉบับหน้ามาติดตามกันค่ะ (ต่อฉบับหน้า)


09

คนไทยขาดทักษะชีวติ หลายด้าน โดยเฉพาะ การจัดการเงิน นักศึกษาขาดเป้าหมายในการใช้ชวี ิต ขาดระเบียบวินยั ใช้เงินเก่งไม่เคยวางแผนการเงิน ผูเ้ ขียนมี โอกาสเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2013 เพื่อไปสอน Summer Course ที่ Dongseo University ทีเ่ มืองปูซาน ประเทศเกาหลี ใต้ โดยโครงการนีม้ นี กั ศึกษากว่า300คน อาจารย์เกือบ30คน จาก 27 ประเทศเข้าร่วมโดยมีมหาวิทยาลัยจาก ประเทศไทย 5 มหาวิทยาลัยส่งอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประมาณ 25คน ตลอด 3สัปดาห์ของ การเรียนการสอน การทำกิจกรรมและใช้ชวี ติ ร่วมกับ คณาจารย์ นักศึกษาและทีมงานรวมแล้วเกือบ400คน ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตและ การใช้เงินของนักศึกษาแต่ละประเทศดูจะมีความแตกต่าง กันอยู่ไม่นอ้ ยเลยตัง้ แต่เสือ้ ผ้าหน้าผม รองเท้า กระเป๋า โทรศัพท์มอื ถือ Gadget ต่างๆ ดูรวมๆ แล้ว โดยเฉลีย่ คนไทยจะดูสวย หล่อล้ำนำสมัยกว่าใครๆ ยิง่ เรือ่ งกิน เรื่องช้อปไม่ต้องพูดถึงเรามาที่หนึ่งไม่แพ้ ใคร นักศึกษาไทยหลายคน ชอปปิง้ จนต้องจ่ายค่าปรับ เพราะน้ำหนักกระเป๋าเกินโดนปรับกันไปหลายพันบาท

แถมยังมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อย มีเป้สะพายหลัง หิ้วขึ้นเครื่องมาเองอีกคนละห้าหกใบ..!!!! จากพฤติกรรมเบื้องต้น จึงสังเกตได้ว่า 1.คนไทยส่วนใหญ่ “ไม่รู้” สถานะทางการเงิน ที ่ แ ท้ จ ริ ง ของตั ว เอง หรื อ อาจจะ “ไม่ อ ยากรู ้ ” “ไม่อยากรับรู้” หรือ “ไม่ยอมรับ” ก็เป็นได้ 2.คนไทยส่ ว นใหญ่ “ไม่ ม ี ” เป้ า หมายทาง การเงินที่ชัดเจน จึงใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีเหตุผล 3.คนไทยส่วนใหญ่ “ไม่สร้าง” ภูมิคุ้มกันทาง การเงินให้ตัวเองอย่างจริงจัง ยิง่ ได้เห็น ได้รจู้ กั นักศึกษาจากประเทศบ้านใกล้ เรือนเคียงกัน ยิ่งน่ากังวล เพราะยิ่งประจักษ์ชัดถึง ความแตกต่างในหลายด้านของนักศึกษาซึ่งเป็นผล ผลิตของระบบการศึกษาในแต่ละประเทศ ในฐานะที่ อยู่ ในแวดวงการศึกษามาตลอดชีวิต ผู้เขียนคิดว่า ระบบการศึกษาไทยมีปญ ั หาอย่างมาก เพราะคนไทย ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะชีวิต (Life skill) หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการทางการเงิน เด็กๆ โดยเฉพาะนักศึกษาขาดเป้าหมายในการ ใช้ชีวติ ขาดความมุง่ มัน่ ขาดระเบียบวินยั แถมยังใช้ เงินเก่ง ไม่เคยวางแผนการเงินแต่อยากรวย อยากมี เงินมีทองเยอะๆ อยากมีอาชีพอิสระ ไม่อยากทำงาน หนัก อยากใช้ชีวิตสบายๆ ตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนคงจะลดลงได้ยาก และจะกลายเป็นปัญหาที่น่าหนักใจมากขึ้นเรื่อยๆ

ตอนนีม้ าอีกรูปแบบใหม่นอกจากเครดิตการ์ด กรมสรรพากร ตอนนี้มาถึงศาลแล้วมีเรื่องอยากเตือนทุกท่านให้ระวังเอาไว้ ถึงการหลอกลวงรูปแบบใหม่ ได้รบั โทรศัพท์เป็น ระบบเสียง อัตโนมัติ อ้างว่าโทร..” จากศาลจังหวัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่ามีหมายส่งถึงฉัน แต่ ไม่สามารถส่งหมายได้ ให้ติดต่อ ไปยังศาลอาญา มิฉะนัน้ ศาลจะออกหมายจับไป กด 1 หาก ต้องการฟังซ้ำ กด 9 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ “ ด้วยความที่เป็นทนายความ จึงสงสัยและ จับพิรุธได้ดังนี้ 1.เกิดมาไม่เคยกระทำความผิดใดๆ

เพราะตัวเลขหนี้สินจะเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ที่อายุน้อย ลงเรื่อยๆ น่าเสียดายที่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอน ทรงปฏิบัติ เป็นแบบอย่างให้คนไทยได้เห็นมาโดยตลอด กลับไม่ ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะสนับ สนุน ส่งเสริมให้เกิดการน้อมนำไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพื่อการเติบโตของประเทศอย่างมัน่ คง เพือ่ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ที่มา : www.bangkokbiznews.com

ตามกฏหมายที่จะต้องถูกดำเนินคดีอาญา 2.เบอร์ โทรศัพท์แปลก ๆ เหมือนโทร.มาจากต่างประเทศ 3.ในประเทศไทยไม่มีศาลจังหวัดกรุงเทพมหานคร 4.ศาลไม่มีบริการติดตามคู่ความหรือตรวจสอบ ข้อมูลทางโทศัพท์ (ยกเว้นท่านจะโทร.ไปที่ศาลเพื่อขอข้อมูลเองหรือตรวจสอบจากเว็บไซด์) จึงตัดสินใจกด 9 เพราะอยากรู้มีเขามีลูกเล่นอย่างไรสักพักก็จะมีเสียงผู้หญิงรับสาย (มีเสียง ผู้ชายดังเข้ามาเหมือนกำลังเจรจา เกีย่ วกับคดีความกับคนอืน่ อยูซ่ ง่ึ ทำให้เหมือนจริงว่าโทรมาจากศาล) แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลอาสาจะตรวจสอบข้อมูลให้ ขอทราบชื่อ-นามสกุล ก็แจ้งชื่อ-นามสกุลให้ ทราบจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวก็จะขอหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ฉันไม่ ให้ เขาก็บอกว่า การติดต่อราชการจะต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชน ดิฉันจึงบอกไปว่าการตรวจสอบข้อมูลของศาล นั้นไม่ต้องใช้เลขบัตรประชาชนก็ ได้ตรวจจากชื่อนาม-นามสกุลก็ ได้แล้ว ผู้หญิงคนดังกล่าวก็ยังยืนยัน ว่าต้องใช้เลข บัตรประชาชนดิฉนั จึงแจ้งว่าจะไปติดต่อศาลเองขอทราบชือ่ เจ้าหน้าศาลทีจ่ ะต้องติดต่อ ผู้หญิงคนดังกล่าวก็ตอบมาด้วยเสียงดุๆ ว่าให้ ไปติดต่อได้ที่ศาลอาญารัชดา แล้วก็รีบวางสาย ไม่ยอมแจ้งชือ่ ให้ทราบ...ได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดงั กล่าวพบว่า ไม่ ใช่หมายเลขของศาลอาญา รัชดาฯ เป็นรหัสทางไกล 886 ซึ่งโทร..มาจากไต้หวัน ดังนั้นจึงขอเตือนทุกๆท่าน ได้ โปรดระวังการหลอกลวงแบบใหม่นี้ ไว้ด้วยเพราะหากท่านให้เลข บัตรประชาชน 13 หลักไปไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเลขบัตรประชาชนของท่านสามารถตรวจ สอบข้อมูลต่างๆของท่านเช่นข้อมูลทางการเงินข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ได้มากมาย !!!!!!!!นอกจากนี้ ขอให้เตือนเพื่อนๆ ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้ทราบด้วย ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จากสังคมออนไลน์ด้วยค่ะ ฉบับหน้ามีเรื่องราวอะไรอีกนั้น ติดตามกันค่ะ


Model : วิชุดา เชื่อพุทธ (น้องแป้ง) Make up Artist & Hair Stylist : ศิวกร มีสัจจ์ (ร้านชูเคสโซ) นนทิวัฒน์ ปิ่นนัย (บ้านนางโชว์) Stylist : ฤชากร เมษสุวรรณ (บ้านนางโชว์) Coordinator : Dance Center Show Suratthani Photographer : The Key of Love Location : ร้านกาแฟบ้านปู่ (ถ.ราษฎร์บำรุง ซ.5 เยื้องสหกรณ์ครู)


WANT : 14


15


WANT

18

วันฮาโลวีน เป็นงานฉลองในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ประเทศทางตะวันตก เด็กๆ จะแต่งกายเป็น ภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลอง มีการประดับประดาแสงไฟ และที่สำคัญคือ แกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า แจ๊ก-โอ’-แลนเทิร์น (jack-o’-lantern) การฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดกันในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และยังมีใน ออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ดว้ ย รวมถึงประเทศอืน่ ในทวีปยุโรปก็นยิ มจัดงานวันฮาโลวีนเพือ่ ความ สนุกสนาน ในคริ ส ต์ ศ าสนา นิ ก ายคาทอลิ ก Halloween เป็ น คำภาษาอั ง กฤษ เพี ้ ย นมาจากคำว่ า All Hallows Evs ซึ่งแปลว่า วันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดยวิธีตัดต่อ Hallow + Eve เป็น Halloween คำ Hallow เป็นคำแองโกลแซกซัน แปลว่า ทำให้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ตรงกับภาษาเยอรมัน ว่า heiligen ในปัจจุบันนิยมใช้คำมาจากภาษาละตินว่า sanctify คำ Hallow ยังมีใช้ในบทสวด อธิษฐานเก่า ๆ เช่น Hallowed be thy Name (ขอพระนามจงเป็นที่สักการะ) วันที่ 31 ต.ค. เป็นวันที่ชาว เคลต์ (Celt) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอร์แลนด์ ถือกันว่า เป็นวันสิน้ สุดของฤดูรอ้ น และวันต่อมา คือ วันที่ 1 พ.ย. เป็นวันขึน้ ปีใหม่ ซึง่ ในวันที่ 31 ต.ค. นีเ่ อง ที่ชาวเคลต์เชือ่ ว่า เป็นวันทีม่ ติ คิ นตาย และคนเป็นจะถูกเชือ่ มโยงเข้าด้วยกัน และวิญญาณของ ผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะเที่ยวหาร่างของคนเป็นเพื่อสิงสู่ เพื่อที่จะได้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เดือดร้อนถึงคนเป็น ต้องหาทุกวิถที างทีจ่ ะไม่ให้วญ ิ ญาณมาสิงสูร่ า่ งตน ชาวเคลต์จงึ ปิดไฟทุกดวงในบ้าน ให้อากาศหนาวเย็น และไม่เป็นที่พึงปรารถนาของบรรดาผีร้าย นอกจากนี้ยังพยายามแต่งกายให้ แปลกประหลาด ปลอมตัวเป็นผีรา้ ย และส่งเสียงดังอึกทึก เพือ่ ให้ผตี วั จริงตกใจหนีหายสาบสูญไป บางตำนานยังเล่าถึงขนาดว่า มีการเผา “คนที่คิดว่าถูกผีร้ายสิง” เป็นการเชือดไก่ให้ผีกลัว อีกต่างหาก แต่นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ที่ความคิดเรื่องผีสางยังฝังรากลึก ในจิตใจมนุษย์ ต่อมาในศตวรรษแรกแห่งคริสตกาล ชาวโรมันรับประเพณีฮาโลวีนมาจากชาวเคลต์ แต่ได้ตัดการเผาร่างคนที่ถูกผีสิงออก เปลี่ยนเป็นการเผาหุ่นแทน กาลเวลาผ่านไป ความเชื่อ


19

เรื่องผีจะสิงสูร่างมนุษย์เสื่อมถอยลงตามลำดับ ฮาโลวีนกลายเป็นเพียงพิธกี าร การแต่งตัวเป็นผี แม่มด สัตว์ประหลาด ตามแต่จะสร้างสรรค์กันไป ประเพณีฮาโลวีนเดินทางมาถึงอเมริกาใน ทศวรรษที่ 1840 โดยชาวไอริชที่อพยพมายังอเมริกา สำหรับประเพณี ทริกออร์ทรีต Trick or Treat แปลว่า หลอกหรือเลี้ยง นั้น เริ่มขึ้น ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยชาวยุโรป ซึ่งถือว่า วันที่ 2 พ.ย. เป็นวัน ‘All Souls’ พวกเขาจะเดิ น ร้ อ งขอ ‘ขนมสำหรั บ วิ ญ ญาณ’ (soul cake)จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยเชื่อว่า ยิ่งให้ ขนมเค้กมากเท่าไร วิญญาณของญาติผู้บริจาคก็ได้รับผลบุญ ทำให้มี โอกาสขึ้นสวรรค์ได้มากเท่านั้น! ส่วนตำนานที่เกี่ยวกับฟักทองนั้น เป็นตำนานพื้นบ้านของชาวไอริช ที่กล่าวถึง แจ๊คจอมตืด ซึ่งเป็นนักเล่นกลจอมขี้เมา วันหนึ่งเขาหลอกล่อ ปีศาจขึ้นไปบนต้นไม้ และเขียนกากบาทไว้ที่โคนต้นไม้ ทำให้ปีศาจ ลงมาไม่ได้ จากนัน้ เขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจ ‘ห้ามนำสิง่ ไม่ดมี าหลอกล่อเขาอีก’ แล้วเขาจะปล่อยปีศาจลงจากต้นไม้ เมื่อแจ็คตายลง เขาปฏิเสธที่จะ ขึ้นสวรรค์ ขณะเดียวกันปฏิเสธที่จะลงนรก ปีศาจจึงให้ถ่านที่กำลังคุ แก่เขา เพื่อเอาไว้ปัดเป่าความหนาวเย็นท่ามกลางความมืดมิด และแจ็ค ได้นำถ่านนีใ้ ส่ไว้ในหัวผักกาดเทอนิพทีถ่ กู เจาะให้กลวง เพือ่ ให้ไฟลุกโชติชว่ ง ได้นานขึ้น ชาวไอริชจึงแกะสลักหัวผักกาดเทอนิพ และใส่ไฟในด้านใน อันเป็นอีกสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีน เพื่อระลึกถึง ‘การหยุดยั้งความชั่ว’ Trick or Treat เพื่อส่งผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ และพิธีทางศาสนา เพื ่ อ ทำบุ ญ วั น ปี ใ หม่ แต่ เ มื ่ อ มี ก ารฉลองฮาโลวี น ในสหรั ฐ อเมริ ก า ชาวอเมริกาพบว่า ฟักทองหาง่ายกว่าหัวผักกาดมาก จึงเปลีย่ นมาใช้ฟกั ทอง แทนหัวผักกาดจึงกลายเป็นฟักทองด้วยเหตุผลฉะนี้ ประเพณีทริกออร์ทรีต ในสหรัฐอเมริกาคือการละเล่นอย่างหนึง่ ทีเ่ ด็กๆ เฝ้ารอคอย ในวันฮาโลวีนตามบ้านเรือนจะตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทอง และตุ ๊ ก ตาหุ ่ น ฟางที ่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของเทศกาลประเพณี เ ก็ บ เกี ่ ย ว

(Harvest) ในช่วงเดียวกันนั้น แต่ละบ้านจะเตรียมขนมหวาน ที่ทำเป็นรูปเม็ดข้าวโพดสีขาวเหลืองส้มในเม็ดเดียวกัน เรียกว่า Corn Candy และขนมอืน่ ๆไว้เตรียมคอยท่า ส่วนเด็กๆในละแวกบ้าน ก็จะแต่งตัวแฟนซี Halloween Costumes เป็นภูตผีมาเคาะตาม ประตูบา้ น โดยเน้นบ้านที่มีโคมไฟฟักทองประดับ (เพราะมีความหมายโดยนัยว่าต้อนรับ พวกเขา) พร้อมกับถามว่า “Trick or treat?” เจ้าของบ้านมีสทิ ธิทจ่ี ะตอบ treat ด้วยการยอมแพ้ มอบขนมหวานให้ภูตผี (เด็ก)เหล่านั้นราวกับว่าช่างน่ากลัวเหลือเกิน หรือเลือกตอบ trick เพื่อท้าทายให้ภูตผี (เด็ก) เหล่านั้นอาละวาด ซึ่งก็อาจเป็นอะไรได้ ตั้งแต่แลบลิ้นปลิ้นตา หลอกหลอน ไปจนถึงขั้นทำลายข้าวของเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วอาจจบลงด้วยการ treat เด็ก ๆ ได้ขนมในที่สุด นอกจากนัน้ ยังมีอมยิม้ แอปเปิล เนือ่ งจากเป็นฤดูการเก็บเกีย่ วแอปเปิล อมยิม้ แอปเปิลจึง กลายมาเป็นขนมประจำเทศกาล (รูจ้ กั กันในชือ่ ของ ทอฟฟีแ่ อปเปิล ภายนอกอเมริกาเหนือ) อมยิ้มแอปเปิลเคลือบคาราเมล หรือลูกกวาดแอปเปิล กลายเป็นสัญลักษณ์ของ treat ในเทศกาลฮาโลวีน ซึ่งมีวิธีทำ คือ กลิ้งลูกแอปเปิลบนน้ำเชื่อม บางครั้งก็มีการเพิ่มถั่วเข้าไป ด้วย อีกหนึ่งอาหารของชาวไอริชที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ คือ เค้กลูกเกด เป็นเค้กผลไม้ แบบเบาๆ ซึ่งจะสอดไส้ แหวน เหรียญ หรือสิ่งต่างๆเข้าไปก่อนอบ และหากใครกินเข้าไป แล้ ว เจอแหวน ก็ จ ะได้ พ บกั บ รั ก แท้ ใ นปี ต ่ อ มา ซึ ่ ง จะคล้ า ยกั บ ประเพณี “King cake” ในเทศกาล Epiphany นั่นเอง ทราบประวัตคิ ร่าวๆกันไปแล้ว Halloween Party ของหลายๆคน คงสนุกไม่ใช่เล่นนะคะ


21

ความเชือ่ ติดสมองปลูกฝังมาตัง้ แต่วยั เด็กว่า วันศุกร์ทต่ี รงกับวันที่ 13 เป็นวันไม่ดี เป็นลางร้ายและเป็นวันที่ ผีจะออกมาเพ่นพ่านหลอกหลอนผูค้ น ซึง่ ไอ้เจ้าความเชือ่ เช่นนีเ้ กิดขึน้ มาจากคำบอกเล่าปากต่อปาก ภาพยนตร์ เกือบทุกสัญชาติ ถึงขนาดว่าอาคารใหญ่ๆหลายแห่งไม่มีชั้นที่ 13 ยอมโดนล้อว่าตึกมีชั้น 12 แล้วกระโดดไป ชัน้ 14 เลย แต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะรูถ้ งึ ความหมายทีแ่ ท้จริงของวันศุกร์ท่ี 13 ว่ามันน่ากลัวจริงอย่างทีร่ ำ่ ลือหรือไม่ จุดเริ่มต้นความเชื่อเรื่องศุกร์ 13 นั้น เชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่ามีคน 13 คนร่วมทานอาหารมื้อสุดท้าย กับพระเยซู (The Last Supper) ก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) โดยผู้คนได้รับความเชื่อตกทอดกันมาว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คน 13 คน มานั่งทานอาหารร่วมโต๊ะเดียว กันแล้ว คนที่ลุกจากโต๊ะไปเป็นคนแรก จะเป็นคนแรกที่ต้องตาย นี่ถือเป็นเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับที่มาของศุกร์ 13 และเลข 13 ซึ่งดูจะไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ ที่ผีต้องออกมาหลอกหลอนผู้คน ชีวิตจะต้องอับเฉาในวันดังกล่าว แต่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่วิจารณญาณ เพราะนักจิตวิทยาพบว่า ในบางคนมี โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือล้มป่วยในวันศุกร์ที่ 13 ซึ่งให้เหตุผลที่ดูจะ สมเหตุสมผลอย่างที่สุดว่า เป็นเพราะบางคนรู้สึกเครียดจนลนลานทำอะไรไม่ถูก พอรู้ว่าต้องใช้ชีวิตในวันแห่ง อาถรรพณ์เช่นนี้ แต่สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะวัยรุ่น กลับมองวันศุกร์ที่ 13 เป็นวันสนุกสนานรื่นเริงกันมากทีเดียว โดยมักจะคิดกิจกรรมแปลกๆท้าความเชื่อเรื่องผีอยู่บ่อยครั้ง อย่างเช่นไปเที่ยวเล่นตามบ้านร้าง หรือบรรดา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ก็ตามกระแส เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิญญาณมาแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้ฟังทางบ้าน ซึ่งนอกจากกิจกรรมล่าท้าโลกแห่งวิญญาณของเหล่าวัยรุ่นแล้ว ผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็ยังใช้ความเชื่อ อาถรรพณ์ตั้งแต่ โบราณกาลมาจัดเคมเปญให้คนแต่งตัวเป็นผีสัญชาติต่างๆ มาประกวดกันเป็นที่สนุกสนาน และเรียกลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ใช่วา่ เลข 13 จะกลายเป็นตัวเลขโชคร้ายสำหรับคนทุกชาติเสมอไป เพราะความเชือ่ ของชาวอียปิ ต์มองว่า เลข 13 เป็นเลขมงคลตามเรื่องเล่าโบราณในสมัยฟาโรห์ว่า ชีวิตและวิญญาณของมนุษย์แบ่งเป็นขั้นเป็นตอน โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 12 ขั้น และขั้นที่ 13 นั้น เป็นชีวิตนิรันดร์หลังความตาย โดยถือเป็นกุศโลบายของชาว อียิปต์ที่ต้องการให้คนมองความตายว่ามันไม่น่ากลัว และทุกชีวิตก็ ไม่สามารถหลีกหนีความตายได้พ้น เลข 13 อาถรรพณ์หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั วิจารณญาณของคุณผูอ้ า่ นแล้วหละครับ สำหรับ ทีมงาน WANT นัน้ ถือว่า เลข 13 คือ Lucky Number เลขที่ ได้กระโดดข้ามปีแรกของการเดินทาง บนถนนสายนิตยสาร มาอย่าง เหน็ดเหนื่อย แต่เป็นการเหน็ดเหนื่อยที่สุขใจนั่นเองครับ


WANT

22 24


23

เราได้มาถึงสังขละบุรีประมาณช่วงบ่ายครับ เนื่องจากเราต้องข้ามเขา เข้าป่า เรียกว่าครบรส จริงๆสำหรับการเดินทาง สำหรับที่พักเราวันนี้เรา ได้เข้าพักกันที่ สามประสบรีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ท ที่เราสามารถเดินไปยังสะพานมอญได้เลย เมื่อมา ถึงกันแล้วพวกเราไม่รอช้าครับ เปลีย่ นชุดเพือ่ เตรียม ตัวไปลงเรือเพื่อไปยัง “เมืองบาดาล” เมืองบาดาล ในอดีตเป็นวัดวังก์วเิ วการามเดิม ที่หลวงพ่ออุตตมะ และชาวบ้านอพยพซึ่งเป็นชาว กะเหรี่ยง และมอญได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2496 ในบริ เ วณที ่ เ รี ย กว่ า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำ รันตี ไหลมาบรรจบกัน ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขาแหลมทำให้น้ำท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้ง

วัดนี้ด้วย หลวงพ่อจึงได้ย้ายมาสร้างวัดมาอยู่บนเนินเขาส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ ใต้น้ำมานาน นับสิบปี ใน ช่วงฤดูแล้งราวเดือน มีนาคม-เมษายน น้ำจะลด จนตัวโบสถ์ โผล่พน้ น้ำทัง้ หมด สามารถนัง่ เรือชมและขึน้ ไป เดิน เทีย่ วชมโบสถ์ได้ ท่านสามารถล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝัง่ แม่นำ้ ซึง่ จะพบวิถกี ารดำเนินชีวติ ของชาวมอญ และสามารถเห็นยอดเจดียพ์ ทุ ธคยาระหว่างการล่องเรือ ในช่วง น้ำมาก น้ำจะท่วมสูงเกือบทัง้ หมด เหลือเพียงยอดของโบสถ์เท่านัน้ ที่ โผล่ ให้เห็น ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากครับ มีเสน่ห์จนกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่อ เมืองบาดาล วันนั้นพวกเราโชคดีครับที่เป็นช่วงที่น้ำไม่มากนัก ถึงแม้ว่าจะมีฝนบ้าง ประปรายก็ตามพวกเราได้รอ่ งเรือไปเพือ่ เดินทางไปยังเมืองบาดาล และได้สมั ผัส กับวิถชี วี ติ ของชาวมอญทีอ่ าศัยกันอยูแ่ ถบนัน้ เมือ่ เรามาถึงวัดวังก์วเิ วการามเดิม ก็จะมีเด็กๆชาวมอญคอยต้อนรับและขายดอกไม้ ให้เรากับธูปเทียน ไว้สำหรับ สักการะบูชาภายในวัดวังก์วิเวการามเดิม เรายังคงเดินทางอยู่ ในดินแดนสามวัฒนธรรม ฉบับหน้าเราจะพาไปไหน นั้น ติดตามกันนะครับ GHR รายงาน ^^


WANT 24 WANT : 28 12

10

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้(บ้านสิชล) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมากลุม่ ผูเ้ ล่น Facebook ประเทศสุราษฎร์ ร่วมกับกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ ว ่ า จะเป็ น กลุ ่ ม MSX Suratthani , กลุ ่ ม Ninja Z Surat & Twin Rider , กลุ่มผู้ ใช้ Ducati Suratthani , กลุ่ม Green Hornet Rider และกลุม่ ผูม้ จี ติ ศรัทธาทีต่ อ้ งการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ได้รวมตัว กันทีห่ น้า ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 8.00 น. เพือ่ เดินทาง ไปยัง สถานสงเคราะห์คนไร้ทพ่ี ง่ึ ภาคใต้ (บ้านสิชล) จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันบริจาค เสื้อผ้าสิ่งของ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมบุญเป็นจำนวนมาก รวมถึง รายการทำบุญ มีดังนี้ 1.ขนมจีนฯ มูลค่า 12,000.2.ไอศครีม และขนมหวาน มูลค่า 6,000.3.ข้าวสาร 15 กก. 7ถุง 4.ของใช้ประจำวัน(ใช้เงินบริจาคก้อนแรกซื้อ) มูลค่า 13,070.5.ของใช้และเสื้อผ้า 1 กอง (ประเมินมูลค่ามิได้) 6.เงินสด 2 ก้อน สมทบซื้อเครื่องอบผ้า 8,2547.จ้างอาศาสมัครดูแลผู้ป่วย 6,000.ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆอิ่มใจกันถ้วนหน้าครับ


29 27 13

25


WANT 26 WANT : 30

08

สวนสไตล์ชนบทอังกฤษ

เป็นรูปแบบหนึ่งของสวนอังกฤษที่ ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสวน ที่ ให้บรรยากาศเป็นกันเอง ดูอบอุ่นและเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดย่อม รูปแบบของสวนนี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานพรรณไม้ท้องถิ่นของชาวบ้านกับแปลงไม้ดอก สีผสมที่ปลูกให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องตกแต่งมากพรรณไม้ที่ปลูกจะเป็นไม้พื้นๆ ชนิดที่ชาวบ้าน พอหามาปลูกเองได้ นอกจากจะปลูกไม้ประดับแล้วอาจมีพวกสมุนไพรหรือพืชสวนครัวต่างๆด้วย เสน่หอ์ ย่างหนึง่ ของสวนอังกฤษแบบนีค้ อื สวนและพรรณไม้ตา่ งๆจะกลมกลืนกัน เรียกได้ว่า แทบจะเป็นส่วนหนึง่ ของตัวบ้าน ในขณะทีส่ วนสไตล์อน่ื ๆตัวบ้านจะโดดเด่นกว่าสวน แต่สวนสไตล์ นี้เขาลดบทบาทของตัวบ้านลงจนเกือบเป็นแค่ฉากหลังของต้นไม้เท่านั้น องค์ประกอบอื่นๆทางด้านสถาปัตยกรรมก็มักจะถูกกลืนไปกับธรรมชาติ อาจจะใช้วิธีปลูก ไม้เลื้อยล้อมกรอบประตู มีกระบะปลูกต้นไม้ ใต้หน้าต่าง กำแพงสวนที่เป็นอิฐหรือหินจะไม่ทาสี ปล่อยไว้ ให้ตะไคร่ มอสส์ เฟินขึน้ จับตามธรรมชาติ หากพืน้ ที่ ในสวนมีขนาดเล็กจะไม่นยิ มปลูกหญ้า แต่จะปูทางเดินด้วยวัสดุธรรมชาติ และปลูกไม้คลุมดินให้ ไหลลามออกมาเพื่อลดความคมของ เส้นขอบทาง

แต่งอย่างไรให้เป็นคอตเทจ มีหลักการตกแต่งง่ายๆดังนี้ 1. ปลูกไม้ดอกสีผสมคละกันอย่างเป็นธรรมชาติ แซมด้วยพืชผักสมุนไพรบ้าง 2. ออกแบบให้บา้ นและสวนดูกลมกลืนเป็นส่วนเดียวกันโดยอาจเชือ่ มโยงด้วยการปลูกไม้เลือ่ ย บนกำแพงฉากหลังหรือปลูกเป็นซุ้มล้อมกรอบหน้าต่าง 3. เลือกใช้วสั ดุแบบเดิมๆ เช่น กำแพงอิฐเปลือยพืน้ หิน แล้วปล่อยให้วชั พืชเล็กๆ อย่างมอสส์ เฟินจับเกาะ 4. ปลูกไม้ยืนต้นที่มีขนาดไม่ ใหญ่นักเป็นไม้ประธานเพราะสวนมีขนาดเล็ก 5. ภาพรวมใช้ โครงสีที่ดูนุ่มนวล ไม่ฉูดฉาดเกินไป


3127 05

6. มี ไม้กระถาง ไม้แขวน และไม้ ในกระบะเป็นองค์ประกอบในสวน 7. ผนังบ้านมักปลูกไม้เลือ้ ยให้เลือ้ ยคลุมเป็นส่วนหนึง่ ของบ้าน ควรเลือกไม้เลือยเถากลางชนิด ที่ ไม่ทำลายโครงสร้าง เช่น เหลืองชัชวาล เถาวัลย์เปรียง

พรรณไม้ ในสวน

ไม้ ใหญ่ โดยทั่วไปคุณสมบัติของไม้ ใหญ่ต้องมีความโดดเด่นพอประมาณ แต่ ไม่ถึงกับสวย จนไม้พมุ่ ด้านล่างดูธรรมดาไป ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง เช่น หลิวทอง น้ำเต้าต้น สนสามใบ ปีบ เหล่านี้ สวยงามน่าใช้ แต่พวกหางนกยุง สนประดิพทธ์ บุหงายส่าหรี จะใหญ่เกินสเกลของสวนในบ้าน รั้วต้นไม้ตดั แต่ง การมี ไม้ โครงเป็นฉากหลังค่อนข้างสำคัญ เพราะเวลาลงไม้แนว Mixed Border นัน้ ควรมีฉากหลังหนุนไว้ ให้แปลงดอกไม้ดเู ด่น ปลูกชา ข่อยหรือไทรเกาหลีเป็นฉากหลังดูจะลงตัว ที่สุด ข้อสำคัญคือพยายามรักษาสีสันให้เขียวแน่น และหมั่นตัดแต่งทรงพุ่มอยู่เสมอ ไม้พมุ่ และไม้คลุ มดิน หน้าทีข่ องไม้พมุ่ คือ เป็นส่วนเสริมความงามให้กบั ไม้ยนื ต้นและเติมเต็ม ภาพรวมของสวน ควรเลือกใช้ประเภทที่ ใบไม่ ใหญ่มาก เช่น แก้ว พลับพลึงหนู เล็บครุฑ หญ้าน้ำพุ เป็นต้น ส่วนไม้คลุมดินก็ควรเลือกประเภทที่ผิวสัมผัสใบละเอียดและมีฟอร์มต้นทอดเลื้อยสำหรับ ปิดผิวทางเดินหรือขอบแปลงให้ดูเป็นธรรมชาติ เช่น ฤาษีผสมแคระ โคลงเคลงเลื้อย ผกากรอง เวอร์บีนา ไม้ดอกให้สีสัน ถือเป็นหน้าตาของสวนแนวนี้เลยก็ว่าได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นไม้คลุมดิน และไม้ล้มลุกตามฤดูกาล เช่น เดซี่ พีทูเนีย บรูซัลเวีย คอสมอส ควรจัดแถวให้ ไม้ประเภท นี้อยู่ด้านหน้าสุด ให้ง่ายต่อการปลูกใหม่ เพราะเป็นไม้อายุสั้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะ การจัดสวนสไตล์อังกฤษนั้น ไม่ยากเลยใช่มั้ยละคะ มีแนวการจัดกันแล้ว อย่าลืมหาของน่ารักๆ สไตล์อังกฤษ มาลงสวนสวยของคุณกัน ด้วยนะคะ มีของแต่งสวนสไตล์อังกฤษเข้าไป ช่วยเพิ่มความลงตัวให้กับสวนได้ ไม่ ใช่เล่น เลยหละค่ะ


WANT : 30

28 08

คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่กำลังมองหาวิธีในการจัดการกับเรื่องวุ่นวาย ชวนปวดหัวภายในบ้าน ทีม่ กั จะเกิดอยูเ่ ป็นประจำ ไม่วา่ จะเรือ่ งของการหยิบใช้ สิ่งของ การหาของต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดการกับข้าวของที่วางระเกะระกะ อยู่ในบ้าน วันนีก้ ระปุกดอทคอมขอแนะนำวิธอี นั แสนง่ายดายในการจัดการกับ ความยุง่ วุน่ วายในชีวติ ของคุณให้มคี วามลงตัวและสะดวกมากยิง่ ขึน้ มีอะไรบ้าง นั้น มาลองดูกันค่ะ เพิ่มพื้นที่ของกำแพงให้ได้มากที่สุด หนต เค้ก เป็นขนมอบทีม่ ลี กั ษณะ รูปร่าง ตามความต้องการของผูผ้ ลิต เป็นทีร่ แู้ ละเข้าใจกันว่า เค้ก หนึง่ ในขนมหวานทีท่ ำให้อว้ นเร็วทีส่ ดุ อาจ เป็นเพราะส่วนประกอบในเค้กนัน่ เอง ในเค้ก 1 ก้อน แน่นอนว่าจะต้องมี ไข่ แป้ง น้ำตาล เนยประกอบอยู่ แต่มสี ว่ นประกอบของแป้งสาลี น้ำตาล ไข่ นม ไขมัน และสิง่ ปรุงแต่ง ให้เกิดชนิดของเค้ก เช่น ผลไม้ตา่ ง ๆ ดังนัน้ เค้กจึงเป็นขนมทีใ่ ห้ประโยชน์ กับผู้บริโภค โดยได้รับสารอาหาร คือ แป้ง น้ำตาล ให้สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทำให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ไข่ นม ให้สารอาหาร โปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่สร้างเซลล์ เนื้อเยื่อให้กับร่างกาย เนย ไขมัน ให้สารอาหารไขมัน ซึง่ เป็นสารอาหารทีช่ ่วยในการ หล่อลื่นและทำให้ผิวพรรณสดชื่น นอกจากนัน้ ยังสามารถนำไปใช้ในโอกาสต่าง เช่น วันมงคลสมรส วันเกิด ปีใหม่ และสามารถจัดรับประทานเป็นอาหาร น้ำชา กาแฟด้วย นอกจากประโยชน์ที่ได้รับกันแล้ว ระวังอย่าทานจนเพลินนะคะ เผลอๆ จากประโยชน์อาจให้โทษเรื่องน้ำตาลในเลือด เบาหวาน รวม ไปถึงโรคอ้วนที่ตามมาอีกด้วยนะคะ


31 29 05

ปลาทอง ปลาที่ใครหลายๆคน ชอบเลี้ยง ด้วยรูปร่าง หน้าตาที่น่าถนอม อีกทั้ง ปลาทองมักเป็นสัตว์ที่คนชอบเอามาล้อกันเล่นว่า ความจำสั้น ฉบับนี้ WANT เลยค้นงานเก่าๆ ออกมาให้คุณผู้อ่านชมกันกับงานศิลปะภาพวาด จากเรซิ่น โดยนักเขียนภาพปลาทอง ผู้เป็นที่ยอมรับในวงการงานวาด Riusuke Fukahori เป็นนักเขียนภาพปลาทองทีม่ ชี อ่ื เสียงมากของประเทศญีป่ นุ่ ทำงานเกีย่ วกับปลาๆ มานาน แต่เมือ่ ไม่นอนมานีก้ ารทำงานชิน้ นึงของเขาเกิดเป็นทีเ่ ตะตา ของคนทัง้ โลก คือ งานชุด “Goldfish Salvation”ซึง่ เป็นงานแสดงภาพปลาทองทีอ่ ลังการ งานสร้างมากมาย รวมไปถึงชิน้ งานต่างๆ ภาพวาดบนไม้ กระดาษ หรือ จะเป็นวาดบนเรซินซึง่ ทัง้ หมด ถูกทาง CN Gallery ทาบทามมาโชว์ทั้งหมดแล้ว ผลงานแต่ละชิน้ กว่าจะได้ออกมานัน้ ใช้เวลาพอสมควรเชียวหละค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะศิลปะความจำยาวอย่างปลาทองจากเรซิน่ อยากมีไว้ประดับบ้าน กันแล้วใช่มย้ ั ละคะ

ลองแวะเข้าไปชมผลงานการทำปลาทองเรซิ่นได้ทาง http://www.youtube.com/watch?v=21bFpgEfDFM

งานนนี้ มือไม่นิ่ง ใจไม่เย็น ทำยากนะคะ


WANT

30

“ถั่งเช่า” คืออะไร มีสรรพคุณตามคำกล่าวอ้าง เหล่านั้นหรือไม่? บทความนี้มีคำตอบ “ถัง่ เช่า” หรือทีร่ จู้ กั กันว่า “ไวอากร้าแห่งเทือกเขา หิมาลัย” หรือ ตังถัง่ เช่า หรือ ตังถัง่ แห่เช่า แปลเป็นไทย ว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูรอ้ นเป็นหญ้า” หรือทีเ่ รียก กันว่า “หญ้าหนอน” ทั้งนี้เพราะว่า ยาสมุนไพรชนิดนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนทีเ่ ป็นตัวหนอน คือ ตัวหนอน ของผีเสือ้ มีชอ่ื วิทยาศาสตร์วา่ Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึง่ มีชอ่ ื วิทยาศาสตร์ ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. หนอนชนิดนี้ ในฤดูหนาวจะฝังตัวจำศีลอยูใ่ ต้ดนิ ภูเขาหิมะ เมือ่ น้ำแข็ง เริม่ ละลาย สปอร์เห็ดจะพัดไปกับน้ำแข็งทีล่ ะลาย แล้ว ไปตกที่พื้นดิน จากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอร์ และเมือ่ ฤดูรอ้ นสปอร์กเ็ ริม่ เจริญเติบโตเป็นเส้นใยโดยอาศัย การดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนนั้น เส้นใย งอกออกจากท้องของตัวหนอน และงอกออกจากปาก ของมัน เห็ดเหล่านี้ต้องการแสงอาทิตย์มันจึงงอกขึ้นสู่ พืน้ ดิน รูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอก ส่วนตัวหนอน เองก็จะค่อยๆ ตายไป อยูใ่ นลักษณะของหนอนตายซาก ฉะนัน้ “ถัง่ เช่า” ทีใ่ ช้ทำเป็นยาก็คอื ตัวหนอนและเห็ด ที่แห้งแล้วนั่นเอง ถั่งเช่าพบได้ในแถบทุ่งหญ้าบนภูเขา ประเทศจีน (ธิเบต) เนปาล และภูฏาน ระดับความสูง 10,000-12,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ปัจจุบันมีการ เพาะเลีย้ ง ซึง่ ส่วนใหญ่เพาะในบริเวณภาคใต้ในมณฑลชิงไห่ เขตซางโตวในธิเบต มณฑลเสฉวน ยูนนาน และกุย้ โจว การเก็บถัง่ เช่าจะเก็บในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เมือ่ ขุดตัวหนอน ขึ้นจากดินแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด แล้วตากแห้ง การเก็บ รักษา ควรเก็บไว้ในที่แห้ง “ถั่งเช่า” ถือได้วา่ เป็นยาสมุนไพรทีม่ กี ารใช้อย่างแพร่ หลาย ในประเทศจีนนานนับศตวรรษ มีสรรพคุณทางยา แผนโบราณทีใ่ ช้กนั แพร่หลายในประเทศจีนในเรือ่ งของ กระตุน้ สมรรถภาพทางเพศ และใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงอวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ และไต เป็นต้น ถึงแม้ว่า “ถั่งเช่า” มีการใช้อย่างแพร่หลายและมี ราคาสูง แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาในคนอย่าง เป็นระบบมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

กรณีศกึ ษาฤทธิต์ อ่ การกระตุน้ สมรรถภาพทางเพศ พบว่าการวิจยั ในผูช้ าย 22 คน ใช้ถง่ั เช่าเป็นอาหารเสริม พบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้ 33% และ มีผลลดปริมาณของสเปิรม์ ทีผ่ ดิ ปกติลง 29% และมีอีก กรณี ศ ึ ก ษาในผู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง ชายและหญิ ง 189 คน ที่มี ความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วย ทำให้อาการและความต้องการทางเพศสูงขึ้น 66% นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั สนับสนุนว่าการรับประทานถัง่ เช่า จะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากต่อมไทมัส และจำนวนของสเปิรม์ ทีส่ ามารถ ปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการ ทางเพศของผู้หญิงได้ 86% กรณีศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการ ให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานรับประทานถัง่ เช่าปริมาณ 3 กรัม/วัน พบว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถงึ 95% ในขณะทีก่ ลุม่ ทีร่ กั ษาด้วยยาแผนปัจจุบนั สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลได้เพียง 54% กรณีศกึ ษาฤทธิต์ อ่ การฟืน้ ฟูระบบการทำงานของไต โดยให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง รับประทานถั่งเช่า ปริมาณ 3-5 กรัม/วัน พบว่าถั่งเช่าทำให้การทำงาน ของไตมีประสิทธิภาพดีขน้ึ และพบว่าหลังจากให้ผปู้ ่วย รับประทานถั่งเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดจาก ภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิต ลดระดับโปรตีน ในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วยเพิ่ม เอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ซึ่งป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระ การศึ ก ษาวิ จ ั ย ฤทธิ ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา เป็ น การ ทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าถั่งเช่า มีฤทธิ์ปรับสมดุลของร่างกาย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ลดระดับน้ำตาล ในเลือด ต้านการอักเสบและกระตุ้นสมรรถภาพทาง เพศ เป็นต้น ข้อควรระวังในการรับประทาน “ถั่งเช่า” 1.ควรระวังในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจาก ถั่งเช่า มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้ จะไปเสริมฤทธิ์กับ......... (ต่อฉบับหน้า)


31

4.ช่วยป้องกันโรคต่างๆ สับปะรดมีวติ ามินซีทส่ี ามารถ ทำให้ระบบภูมคิ มุ้ กัน การรับประทานผักและผลไม้ ให้ได้วนั ละ 5 กำมือ แข็งแรงช่วยในการย่อยอาหาร ลดความเสีย่ งจากโรค มะเร็ง สับปะรด เป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ง่าย จะช่วยลดความเสียงโรคเรือ้ รังต่าง ๆ เช่น อัมพฤกษ์ ในบ้านเราตลอดทัง้ ปี ราคาไม่แพง มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ อัมพาตหรือมะเร็ง ได้ถึง 20% เชียวค่ะ ประโยชน์ของสัปปะรด มีดังนี้ 5.ป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง 1.ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ ก็จะช่วย กินสับปะรดวันละหนึง่ ชิน้ ร่างกายได้รบั วิตามินซี ลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็ง ที่ ในการทำงานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และยังช่วยให้ กระเพาะอาหารและมะเร็งเต้านม เพราะสับปะรด ระบบภูมคิ มุ้ กันแข็งแรง เพือ่ ป้องกันไม่ ให้รา่ งกายติดเชือ้ มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระ ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ การกินสับปะรดวันละชิ้น ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และเอนไซม์ Bromelain ใน จึงเป็นการเพิ่มแรงต้านโรคให้แก่ร่างกาย แต่ ในผู้ที่มี สับปะรดช่วยป้องกันการเติบโตของเซลล์ผิดปกติ เลือดจางไม่ควรกินมากเกินไป ในปอด มะเร็งลำไส้ ใหญ่ปอ้ งกันมะเร็งเต้านม และ มะเร็งรังไข่ 2.ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี 6.ช่วยยับยั้งการอักเสบ สับปะรดมีสารแอนตีอ้ อกซิแดนต์ เช่น วิตามินซี เอนไซม์ Bromelain ในสับปะรดช่วยยับยั้ง เบต้าแคโรทีน และแมงกานีส ทีจ่ ะช่วยป้องกันอันตราย จากอนุมลู อิสระ ทีจ่ ะทำลายโครงสร้างของเซลล์ และ การอักเสบ ซึ่งชาวอเมริกาใต้ โบราณ ใช้สับปะรด อาจทำให้เป็นโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ อัมพาต นอกจากนี้ เป็นยารักษาโรคผิวหนังและรักษาบาดแผลที่ ได้ผลดี สารแอนตี ้ อ อกซิ แ ดนต์ ยั ง มี ค วามสำคั ญ ต่ อ ระบบ 7.ช่วยให้เหงือกแข็งแรง ภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย สับปะรดช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรง เนื่องจากสับปะรดมีวิตามินซีสูง ที่จะช่วยป้องกัน 3.ช่วยในการย่อยอาหาร สับปะรดมีกากใยอาหารมาก ทีม่ คี วามสำคัญกับ ความเสี่ยงจากโรคเหงือกได้ แม้ว่าสับปะรดจะมีประโยชน์มาก แต่กค็ วรกิน การย่อยอาหาร และเป็นที่รู้กันอยู่ว่ากากใยอาหาร แต่ พ อควร การกินอะไรทีม่ ากไปก็ยอ่ มให้ผลเสียเช่นกัน ช่วยลดคอเลสเตอรอล ควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือด และยัง ขอบคุณข้อมูลจาก www.shape.in.th ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง

สาวๆหลายคนกลัวการดืม่ นม เพราะคิดว่านมมาพร้อม กับไขมันและความอ้วน แต่ผลการ วิจัยล่าสุดกลับบอกว่า การดื่มนมช่วย ลดน้ำหนักได้ โดยนักวิจัยได้ทำการติดตามคนอ้วนกว่า 300 คนที่ มีอายุระหว่าง 40-65 ปี ซึ่งทำการควบคุมน้ำหนักด้วยการ รับประทานอาหารไขมันต่ำ,คาร์ โบไฮเดรตต่ำหรือการไดเอท แบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ผลที่ ได้จาก การติ ด ตามพบว่ า กลุ ่ ม ที ่ ม ี ก ารรั บ ประทานแคลเซี ย มสูง ประมาณ 580 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเทียบเป็นนม 2 แก้ว สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 12 ปอนด์ ใน 2 ปี ส่วนกลุ่มที่รับประทานต่ำเพียง 150 มิลลิกรัม หรือ เทียบเป็นนมเพียงครึ่งแก้วต่อวัน ลดน้ำหนักได้แค่ 7 ปอนด์ นักวิจัยได้อธิายความแตกต่างว่า “นมนั้นจะไปช่วยเพิ่ม ระดั บ พลั ง งานในร่ า งกาย ทำให้ เ กิ ด การเผาผลาญได้ดี“ นมช่วยให้เรารูส้ กึ อิม่ และเกิดความพึงพอใจ ทำให้ ไม่นกึ อยาก กินอาหารทีม่ นี ำ้ ตาล เครือ่ งดืม่ ซอฟต์ดริง๊ ค์ น้ำผลไม้หวาน ๆ หรือเครื่องดื่มโซดาทั้งหลาย” นอกจากนัน้ ยังมีการวิจยั เพิม่ เติมว่าในน้ำนมมีวติ ามิน D ที่ส่งผลดีต่อการลดน้ำหนักได้ดีกว่า…โดยระดับวิตามิน D ที่มีการแนะนำไว้ต่อวันคือ 400 มิลลิกรัมหรือเทียบได้กับนม โลว์แฟต หรือนมพร่องมันเนย 4 แก้ว ถ้าหากสาวๆ คนไหนอยากลดน้ำหนักล่ะก็ลองดื่มนม เพิ่มสักแก้วก็ดีนะคะ ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.shape.in.th


32 Text : D-zy Wananya

ผู้หญิงกับการเก็บอารมณ์ความรูส้ กึ นัน้ นับว่ายอดเยีย่ มเลยหละ WANT สังเกตพฤติกรรมคำโกหกของผูห้ ญิง มาฝากกัน ว่าเธอนั้น ชอบโกหกอะไรคุณกันบ้าง “ฉันไม่ ได้โกรธคุณหรอก” โอยยย ประโยคนีห้ นุม่ ๆ หลายคน คงเจอกันมาบ่อยมากแน่นอน ประเภทว่าทำเหมือนไม่โกรธ แต่พอ พ่นประโยคนีอ้ อกมาเท่านัน้ แหละ ชัดเลย! กำลังโกรธควันออกหูอยู่ เลยล่ะ ซึง่ บางทีผชู้ ายอย่างเราก็ไม่รจู้ ริง ๆ หรอกครับว่าเธอไม่พอใจ ในเมื่อพูดว่าไม่โกรธ ก็ตามนั้น แต่ที่ไหนได้ล่ะ เฮ้อ งานงอกแล้ว “คุณทำได้ดีมากเลยล่ะ..!!” ถ้าแฟนสาวไหว้วานอะไรให้ทำ แล้วปรากฏว่าคุณทำได้ไม่ดี (ชนิดที่ตัวเองยังรู้เลยว่ามันแย่มาก) แต่เธอกลับเอ่ยปากชมว่าคุณทำได้ดมี าก พร้อมส่งยิม้ ให้แบบเจือ่ นๆ ซะงัน้ นัน่ แปลว่าเธอกำลังโกหกอยูน่ ะ ทว่าจริง ๆ แล้วทีต่ อ้ งซ่อน ความผิดหวังเล็ก ๆ เอาไว้ เป็นเพราะว่าเธอไม่อยากให้คุณเสียใจ เลยจำเป็นต้องโกหกหน้าตายพร้อมให้กำลังใจคุณหน่อย “พูดมาตรง ๆ เถอะ ฉันไม่โกรธคุณหรอก” มุกนีส้ าวๆมักใช้ เพื่อหลอกให้เราตายใจยอมคายความจริงอยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว พอพูดตามความรู้สึกจากใจก็ดันรับไม่ได้ เหวี่ยงใส่คุณทีหลังอยู่ดี แหละ อ้อ แล้วถ้าหากจะบิดเบือนความคิด ประดิษฐ์คำพูดสวย ๆ ที่คิดว่าเธออยากฟังล่ะก็ เตรียมใจไว้เถอะ ถ้าไม่เนียนจริงผู้หญิง

เมือ่ เซ็กซ์เปรียบเหมือนการสร้างงานศิลป์ หากคุณเปรียบ ภาพๆ หนึง่ ทีค่ ณ ุ สร้างเป็นผูห้ ญิงทีส่ วยทีส่ ดุ ทีน่ อนแนบชิด ใกล้ๆคุณ คุณจะวาดมันด้วยความละเมียดละไม เอาใจใส่ทกุ เม็ดสี หรือคุณจะทำร้ายรูปน้นทิง้ เสีย แต่หากเอ่ยถามผูช้ ายหลายๆคน พวกเขาบอกว่า ใครจะกล้าทำลายภาพสวยๆ เหล่านัน้ ได้ละ ดังนั้นเพื่อให้ผู้หญิงสวยที่อยู่ตรงหน้าคุณมีความสุขที่สุด ลองมาดูวา่ ศิลปะอย่างไหนทีจ่ ะทำให้เธอสุขทีส่ ดุ ได้ ศิลปะการจูบ ผูช้ ายส่วนใหญ่ตา่ งเห็นว่าการจูบเป็นเรือ่ ง ไม่สำคัญ มิหนำซ้ำท่าทางและทิศทางทีร่ ว่ มรักกับแฟนสาว ช่างทำให้จูบได้ลำบากยิ่งนัก แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับบอกว่า จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ เพราะการจูบเป็นไฟกระตุน้ แรงพิศวาส ให้คณ ุ ทัง้ สองคนให้คยุ ง่ิ ขึน้ ดังนัน้ เมือ่ คุณทัง้ คูก่ ำลังแนบชิด กันและกันให้ผชู้ ายพยายามจูบผูห้ ญิงด้วยละ ศิลปะการกัด การกัดนีเ้ ป็นเพียงการขบกัดเบาๆ เท่านัน้ แล้วผูห้ ญิงเดีย๋ วนีช้ อบผูช้ ายนุม่ นวลกันซ่ะทีไ่ หนละ ผูช้ าย ทีด่ ูเข้มๆ ดูมาดแมนกำลังเป็นที่ต้องจิตต้องใจของผู้หญิง สมัยนีย้ ง่ิ นัก ดังนัน้ ลองเปลีย่ นลีลามากัดมาขบบ้าง ไม่วา่ จะ เป็นแผ่นหลัง ซอกคอ ใบหู ต้นขา ก็คงเย้ายวนใจผู้หญิง

ก็จับได้อยูด่ ี ทางทีด่ เี ลือกตอบแบบกลาง ๆ เพลย์เซฟเอาไว้กอ่ น ดีกว่า “ฉันไม่ ได้หึงอะไรคุณสักหน่อย” เหรออออ ผู้ชายจำนวน ไม่น้อยคงแอบพูดคำนีอ้ ยูใ่ นใจ เวลาทีฝ่ า่ ยหญิงชักสีหน้าหลังจาก ที่คุณเผลอเหลียวมองสาวหน้าตาน่ารักเดินผ่าน หรือทำน้ำเสียง ไม่พอใจ เวลาที่คุณคุยกับเพื่อนผู้หญิงอย่างสนิทสนม อาการ มันฟ้องอยูน่ ะครับคุณแฟนว่าคุณน่ะหึง ! แต่กน็ ะ...สาวๆ บางคน ก็ฟอร์มจัด ทำเป็นเก็กไม่แสดงความรู้สึก ทว่าในใจร้อนรุ่มเชียว กระนั้นก็ดี หนุ่ม ๆ อย่าไปแหย่รังแตนแกล้งมองสาวอื่นให้มาก นักล่ะ ทำให้หงึ นิด ๆ หน่อย ๆ มันก็ชว่ ยให้ความสัมพันธ์กระชุ่ม กระชวยดีหรอก แต่ถ้ามากไประเบิดจะลงเอาได้นะ “ฉันไม่เคยนึกถึงแฟนเก่าเลย” ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย บางครั้งก็มีอะไรมาสะกิดใจให้หวนนึกถึงอดีตอันแสนหวานได้ เหมือนกัน ก็คนสองคนทีเ่ คยสานความสัมพันธ์ ผ่านอะไรด้วยกัน มาตัง้ มากมายนีค่ รับ ซึง่ มันเป็นเรือ่ งปกติมากครับ แต่ถา้ คุณลองถาม แฟนว่าเคยคิดถึงรักครั้งเก่าบ้างมั้ย แล้วเธอตอบว่า ไม่เคยเลย สักนิด แต่ท้ายที่สุดแล้ว ถ้าเธอยืนยันว่าไม่และเซ้นส์คุณบอกว่า เชื่อใจ ก็อย่าไปเซ้าซี้ถามต่อดีกว่า วันนี้...เวลานี้...เธอเลือกคุณ ก็น่าจะแฮปปี้แล้วนี่นา

ได้ไม่นอ้ ย แต่อย่าผลีผลามไปกัดเธอตอนทีย่ งั ไม่พร้อมละ ศิลปะลีลาการปลุกเร้า ผูช้ ายหลายคนต่างเห็นว่าถ้าจะ ปลุกอารมณ์ผหู้ ญิงละ ก็ทำแค่ตรงหน้าอก กับจุดสำคัญส่วน นัน้ ชองผูห้ ญิงแค่นน้ั พวกเธอก็แทบละลายแล้ว แต่หารูไ้ ม่วา่ หากคุณผูช้ ายลอง สนใจจุดอืน่ ๆ ดูบา้ ง อย่างเช่น จูบลูบไล้ ตรงข้อพักชา จูบตรงเอว เอาคางสากๆของคุณถูกบั บริเวณ ด้านหลังหรือลูบไล้ทว่ั เรือนร่าง ของเธอก็สร้างความสุขได้ ไม่นอ้ ย ศิลปะการทิง้ น้ำหนัก ผูห้ ญิงหลายคนบ่นว่า พวกเธอแทบจะหายใจไม่ออกเมือ่ มีรกั กับแฟนหนุม่ เพราะพวกเขาได้แต่ทมุ่ น้ำหนักทัง้ ตัวลง ไป คงนึกว่าแฟนสาวเป็นลานมวยปล้ำแน่ๆ ทางทีด่ ชี นั แขน หรือขา เพือ่ ยกน้ำหนักตัวเองไว้ดกี ว่า ศิลปะการทำเวลา คงไม่มผี ห้ ู ญิงคนไหนชอบนกกระจอก ไม่ทนั กินน้ำ หรือถ้านานจนรูส้ กึ เหมือนถูกบั กระดาษทราย หากคุณผูช้ ายคนไหนทีร่ ตู้ วั เองว่าเสร็จกิจเร็วก็ควรให้เวลา ในการเล้าโลมผูห้ ญิงให้นานเข้าไว้ จนกระทัง่ เธออ้อนวอนคุณ นัน่ แหละ ส่วนคุณผูช้ ายคนไหนทีต่ อ้ งใช้เวลาในการทำกิจ นานก็ทำให้คณ ุ ผูห้ ญิงแตะเส้นชัยไปก่อน แล้วเธอช่วยคุณเอง

ศิลปะการส่งเสียง อย่าเสแสร้งเกินไป เหตุจนบ้านข้างๆ เค้าตกใจนึกว่ามีใครฆ่า ข่มขืน่ แถวบ้าน ผูช้ ายควรส่งเสียงคราง ออกมาบ้างโดยเฉพาะเสียงครางที่สื่อถึงความสุขและแสดง ถึงความรักต่อผูห้ ญิงและทีส่ ำคัญส่งเสียงให้ผหู้ ญิงรูว้ า่ คุณใกล้ จะถึงเส้นชัยแล้ว และเธอจะรูส้ กึ พิเศษมาก ศิลปะการสร้างจังหวะ อย่างน้อยเวลาขยับก็ขอให้มี จังหวะบ้าง โดยเฉพาะที่ท่อนล่างของคุณได้สอดใส่เข้าไป ในตัวเธอแล้ว อย่าโชว์ถงึ ความเร็ว เยีย่ งอาชาไหนจนเกินไป จนผู้หญิงของคุณเจ็บปวดไปหมด หรือช้าเสียจนผู้หญิงต้อง เป็นฝ่ายขยับเอง จังหวะของคุณควรให้มชี า้ มีเร็ว ผสมผสาน กันไปบ้าง หรือขยับซ้ายขวา รอดูว่า ผู้หญิงของคุณชื่นชอบ แบบไหน หากคุณสร้างศิลปะออกมาได้สวย แค่ไหน คุณก็ตอ้ งใส่ใจ และให้ความรักกับผลงานทีอ่ ยูต่ รงหน้าของคุณด้วย เพือ่ งาน ศิลป์ของคุณนัน้ จะมีคา่ และอยูก่ บั คุณตลอดไป ลองดูครับ เผือ่ จะมีประโยชน์กบั ศิลปะและลีลาบนเตียง ของคุณไม่มากก็นอ้ ยกันครับ


33


3434

ฟาง ไม่ชอบเท่าไหร่ คล้ายคำว่า ผี ทราย Editor แบงค์ GHR

13 Lucky number for WANT

ที่บ้านไม่ถูกกับเลข 13 โดยเฉพาะ

นุ่มนิ่ม GHR คิดถึงความตาย

ศุกร์ 13 แต่ผมไม่ซีเรียสครับ โต้ง GHR เป็นแค่ตัวเลขธรรมดาตัวหนึ่ง

โต GHR ธรรมดามาก ไม่เกี่ยวกันเลย

ออย GHR งวดหน้า ขอให้ออก 13 ^//^

(แต่สังเกตป้ายทะเบียนครับ)

เตย ไม่ซีเรียสค่ะ ออกรถ ศุกร์ 13 เอาเคล็ด จะได้ปลอดภัย

ขวัญ เลข 13 นั้น ดีหรือไม่ดี...!!! อยู่ที่การติดและการกระทำค่ะ

ฟิวส์ คิดอะไรดีครับ................อืมมม คิดถึงคนถาม (อิอิ ตอบน่ารัก) กุ๊ก เลขที่ตามหลัง เลข 12

อ้อม ฟารีดา เป็นความเชื่อของชาวต่างชาติ

ป๋าโอ ไม่มีผลอะไรกับจิตใจซักนิด

ตั้ม GHR บางคนซีเรียส ส่วนตัวผมไม่ถือครับ


35

เรื่องดวงกับคนไทย เป็นของคู่กัน อย่างเลขบนบัตรประชาชนยังติดตัวมาตั้งแต่เกิด เรามาดูกันค่ะ ว่า เลขท้าย หลัก 13 บนบัตรประชาชนของเรานั้น บอกอะไรได้บ้าง

เลข 1 แสดงถึงความเด็ดเดีย่ ว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผูน้ ำใน หน้าทีก่ ารงานอยูใ่ นจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าทีค่ วรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกหยิง่ ในศักดิศ์ รี ฆ่าได้ หยามไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมี นิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะ ประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง เลข 2 แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวจะมีเสน่ห์ กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสบายตามลำดับ เลข 3 แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็ง จะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิด เป็นความทุกข์ให้กบั ตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยาก เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของ ผู้ให้ๆอย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว เลข 4 แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นทีร่ กั ใคร่ของผูส้ งู อายุแต่จะมีความเหน็ด เหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้ว จะได้เป็นแม่ทพั หรอกน่ะ แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิง่ ใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มคี วามเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ตอ้ งกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมี การเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อนหากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้รวยใจ สบายกายอย่างแน่นอน เลข 5 แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ ผู้อน่ื ได้แค่กายแต่ใจนัน้ ไม่ยอมใครเป็นทีป่ รึกษาผูอ้ น่ื ได้ดแี ต่ตนเองยามเดือดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้น ช่างยากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะ เป็นที่รักใคร่ของญาติมติ รหากดำเนินธุรกิจเกีย่ วกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมชี อ่ ื เสียง แต่ไม่วา่ งานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไป จะได้พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาล เลข 6 แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่าปล่อยเวลากับ ความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่

แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีก เพราะโทนเสียงนัน้ บ่งบอกถึงอำนาจความยิง่ ใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผไู้ ด้ยิน ผูใ้ หญ่รกั ใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมือ่ เกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะ เอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย เลข 7 อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติด อยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานทีต่ อ้ งมีการเจรจาอยูต่ ลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้า เกิดขึน้ ในชีวติ คู่ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ คุณ ก็ไม่ตอ้ งวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลีค่ ลายไปได้ดว้ ยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครัง้ แต่กไ็ ม่ใช่ปญ ั หา เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขทีส่ ง่ ลาภผลอยูเ่ นืองๆ หากผูใ้ ด ที่ได้หมายเลข 7 และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นาน จะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร เลข 8 แสดงถึงคนมีบญุ บารมี และวาสนาดี มีชอ่ื เสียงให้คนทัง้ หลาย ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าทีก่ ารงานทีท่ ำจะได้ผลดี เป็นทีพ่ อใจ และผูใ้ หญ่จะให้ ความช่วยเหลือ อย่าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหา ให้มากนักอย่าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่ พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป เลข 9 แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรยายจะมีชอ่ื เสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัส เหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยตนเอง เลข 0 เป็นคนทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเองสูง มีคณุ ธรรมและเมตตาธรรม จิตใจดีมคี วามรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื เฉลียวฉลาด ปราดเปรือ่ ง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยีย่ ม เต็มเปีย่ มไปด้วยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รบั ความยอมรับนับถือจากผูค้ น รอบข้าง จุดอ่อนของคุณเป็นคนทีม่ โี อกาส แต่ตอ้ งพลาดจังหวะดี ๆ ในชีวติ ไป หลายครั้ง ก็เพราะเกิดอาการลังเลกล้า ๆ กลัว ๆ และไม่ชอบเสี่ยง ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail


WANT magazine vol.13  

want magazine