Page 1


ทุกหนทางทอดผ่านทุกย่างเท้า หากก้าวแรกของ WANT MAGAZINE ไม่เกิดขึ้น ก้าวต่อ ๆไปก็จะ ไม่ตามมา และก้าวที่สามของเราก็ยังคงเป็นก้าวที่ต้องเผชิญกับบทพิสูจน์ต่าง ๆ อีกมากมาย ทุกย่างก้าวของการเดินทาง ย่อมมีวันที่เหนื่อยและล้าไปบ้าง แต่ถึงอย่างไร WANTก็ยังคงต้อง เดินหน้าต่อไป ต้องขอบคุณบทพิสูจน์ตา่ ง ๆ ทีก่ า้ วเข้ามา นับว่าบทพิสจู น์ชน้ั เยีย่ มทีท่ ำให้เรา ต้องเข้มแข็งและพร้อมสูต้ อ่ ไป ^^ WANT จะโตขึน้ ไม่ได้ หากขาดกำลังใจดีๆจากสปอนเซอร์ และผู้อ่านทุกท่าน พิเศษไปกว่านั้น ต้องขอขอบคุณแดนซ์เซ็นเตอร์และสโมสรต่างๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวสุราษฏร์ฯ ที่ให้การต้อนรับและยังคงเชื่อมั่ นถึงความเป็นตัวตนและศักยภาพของ WANT ให้ได้ถ่ายทอดผลงานและ แนวทาง รวมถึงความคิดต่าง ๆ ออกมาอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

EDITORIAL Team ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

วีรยุทธ อุ้ยเจริญ, อ.วรชาติ จิตกำพล, จีระยุ จารุกิตติวรกานต์, อัครณี ดวงแก้ว, รต.อ.อรัญ สุวรรณชนะ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ปรเมศร์ สินไหม

บรรณาธิการอำนวยการ เกศิณี ดวงแก้ว ปณิธาน ธนินธนากรกุล

บรรณธิการบริหาร ณัชฐิภัทร ดวงแก้ว

บรรณาธิการ ณัชฐิภัทร ดวงแก้ว

ประสานงานบรรณาธิการ ตรีปกรณ์ บำรุงพงษ์, ธนดล ถาวรรัตน์

กราฟฟิค/ศิลปกรรม วจิรา บุญเหลือ

ช่างภาพ Love Pixs, ธิฆัมพร ช่วยชนะ, oat fotohouse

การตลาด ชัยณรงค์ เลิศทองคำ

03 13 14 16 17 18 19 20 22 23 26 28 29 30 38

Surat Society: BB Gun Interview: นักธุรกิจด้านความงาม Time Machine: ร่ม Surat News ปักษ์ใต้ บ้านเรา: ลิเกป่า Hit: ตลาดน้ำวัดสมหวัง IT & Relax Trip...หิน: เมืองจำลอง สมุทรปราการ Home & D.I.Y. Inspiration กวน...Teen Happy Hour WANT Shopping guide Fashion cover Us Trandy


Surat Society

Phoenix Airsoftgan Suratthani

- เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยกลุ่มคนที่เล่น B.B GUN - เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกที่ชื่อว่า Southern astg 2009ก้าวแรกของทีม คือประสบการณ์ในก้าวต่อไป อาจจะผิดหวังในครั้งนี้ แต่ครั้งต่อไปจะทำให้ดี - จากประสบการณ์ที่ได้ในครั้งแรก นำมาปรับใช้ในการแข่งขัน B.B GUN Friendship 2010 จึงทำให้ทีมประสบความสำเร็จทั้งทีม A คว้าที่ 2 และทีม B คว้าที่ 3 มาครองได้สำเร็จ - จากการแข่งขันมาหลายสนาม ทำให้ทีม Phoenixเดินตามความฝันจนได้ เป็นที่ 1 ในภาคใต้ - การเดินทางมาจนถึงแชมป์ภาคใต้ ทำให้มีแมวมองสนใจจะดึงตัวสมาชิกเข้า ร่วมทีมของ กทม. จึงทำให้สมาชิก กระจัดกระจายในทีม กทม. เรื่อยมา - เป้าหมายของทีม คือ ระดับประเทศไทย ทีม Phoenix ได้ทะลุมาถึงรอบ 8ทีมสุดท้าย รอบนี้มาเจอเพื่อน ๆ ที่เคยเล่นกับทีมเดียวกันจึงทำให้เกิดเป็นศึกสาย เลือดกันขึ้น แต่ก็ทำได้ถึงเพียงรอบนี้เท่านั้น ถือว่าทีมประสบความสำเร็จในระดับ หนึ่ง สำหรับการแข่งขันในระดับประเทศ กีฬาบีบีกัน ให้ประโยชน์อะไรกับผู้เล่นบ้าง - ได้ออกกำลังกาย - สร้างความสามัคคี - เสริมสร้างไหวพริบปฎิภาณ อยากให้ฝากถึงผู้ที่จะเล่นบีบีกันแต่ยังไม่มีโอกาสหรือไม่กล้าที่จะเล่น การเล่นกีฬาบีบีกัน เป็นกีฬาที่ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเป็นอย่างดี ผู้ที่ สนใจควรให้ความใส่ใจในเรือ่ งของความปลอดภัย เพราะกีฬาประเภทนี้อาจเกิดอุบัติ เหตุได้ง่าย ถ้าหากเราขาดความระมัดระวัง ขอบคุณสถานที่ : วิทยาลัยสุราษฎร์เทคโนโลยี พาณิชยการ


อยากเลิกกาแฟไม่ยาก

หากเจอ 6 วิธีนี้ !!!

ในขณะทีฉ่ นั กำลังง่วนอยูก่ บั การหาข้อมูลส่งน้องสาวคน เก่ง เพือ่ ให้ทนั ปิดเล่ม WANT Vol.3 อยูน่ น้ั เพือ่ นสาวคนสวย รวยทรัพย์ อับ..(ละไว้ในฐานที่เข้าใจ)ก็ตรงปรี่เข้ามาโวยวาย พร้อมคำถามชวนขนหัวลุกว่า “แกๆ เค้าว่ากันว่าดื่มกาแฟ มากๆแล้วทำให้หน้าแก่ จริงหรอแก แต่ฉนั ว่าน่าจะจริงนะแก ฉันอยากเลิกกินแล้ว รูส้ กึ วันไหนไม่ได้กนิ แล้วจะหงุดหงิด ไม่ สดชืน่ ยังไงไม่รู้ แกช่วยหาวิธเี ลิกให้ฉนั หน่อยสิ ” ฉันเงยหน้า ขึน้ มามองเพือ่ นสาวเพียงเสีย้ ววินาที ได้แต่คดิ ในใจ “ถึงเลิก ตอนนีก้ ค็ งไม่ทันแล้วย่ะ!” แต่ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ทนไม่ได้เมื่อ เห็นความกลัดกลุม้ ของเพือ่ น แม้แต่กรณีที่ขอคำปรึกษาเรื่อง เลิกกินกาแฟกับคนขายกาแฟและในร้านกาแฟของตัวเองเฮ้อ! การที่หล่อนจะเลิกกินกาแฟได้คือหล่อนต้องเกลียดมัน ก่อนและวิธที จ่ี ะทำให้เกลียดคือต้อง”ไม่อร่อย” อ่ะฮ่า!! หลาย วิธตี อ่ ไปนีจ้ ะทำให้หล่อนเจอ “นรก” ของการกินกาแฟและจะ ไม่อยากกินมันอีกในทีส่ ดุ 1.เลือกใช้เมล็ดเก่าๆวิธดี นู ะหรอก็ไม่มคี วามมันวาวเคลือบ อยู่ หักดมแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมของกาแฟ ถ้าจะให้ดี เอาแบบ คัว่ ทิง้ ไว้นานแล้ว ถ้ามีกลิ่นหืนปนด้วยจะดีมากเลยทีเดียว 2. เครือ่ งบดต้องคุณภาพต่ำบดมาแล้วได้กลิน่ แปลกๆแถม สีกย็ งั แปลกเข้าไปอีก 3. ใช้นำ้ เปล่าไม่ตอ้ งสะอาดมาก ปนกลิน่ คลอรีนบ้างก็ไม่ เป็นไร เพราะเดีย๋ วก็ตอ้ งผสมกาแฟแล้ว คิดเอาเองว่า เดีย๋ ว กลิน่ กาแฟก็กลบหมดเองแหละ 4. ร้านคุณภาพดีตอ้ งอุน่ ถ้วยก่อนเอามาเสิรฟ์ เพือ่ คงความ ร้อนไว้นานๆแต่หล่อนไม่จำเป็นต้องสนใจ แค่มถี ว้ ยก็พอ(ไม่ตอ้ ง ใช้มอื รองก็บญุ เท่าไหร่แล้ว) 5. น้ำทีใ่ ช้ตอ้ งร้อนๆ ทะลุจดุ เดือดได้ยง่ิ ดี ไม่ตอ้ งคำนึงถึง 94-96 องศาเซลเซียสหรือเปล่า ร้อนจัดสิดจี ะได้ฆา่ เชือ้ เท่า นีก้ ลิน่ ก็ไม่หอม คิดซะว่า เอาไว้กนิ ไม่ได้เอาไว้ดมซะหน่อย เชอะ! 6. ชงเสร็จ วางทิง้ ไว้กอ่ น ใครว่าจะต้องดืม่ ทันทีทอ่ี ณุ หภูมิ ไม่ตำ่ กว่า 50 องศา ไม่ตอ้ งไปสนใจใช้นำ้ ร้อนจัดขนาดนัน้ ลวก ปากกันพอดี ทิง้ ไว้ให้เย็นชืดไปเลยก็ได้ไม่ตอ้ งรีบดืม่ เพราะเนือ่ ง จากติดอยูแ่ ล้ว อย่าได้แคร์รสชาติ ขอให้ได้ดม่ื ก็พอแล้ว เมือ่ ลองสารพัดวิธขี า้ งต้นแล้ว เพือ่ นของฉันก็สามารถ เลิกกินกาแฟได้ระยะหนึ่ง แต่จะสวยขึ้น หน้าตาอ่อนเยาว์ เหมือนสาวแรกรุน่ หรือเปล่า อันนีก้ ไ็ ม่ทราบได้เหมือนกัน คำเตือน หล่อนห้ามเดินเข้าไปในร้านทีท่ ำทุกสิง่ “ตรงกันข้าม” กับ 6 วิธขี า้ งต้นเป็นอันขาดไม่งน้ั ล่ะก็หล่อนคง ต้องหลงรักกาแฟอย่างโงหัวไม่ขน้ึ อีกครัง้ ไม่เชือ่ ก็ลองดูส!ิ


เปลี่ยนถ้วยใหม่ให้เป็น...ถ้วยโปรด “อัฟโฟกาโต้ (Affogato al cafe’) หลีกหนีความจำเจแบบเดิมๆอย่าง มอคค่า คาปูชิโน่ ลาเต้ อเมริกาโน่ วันนี้ กาแฟไท (ฑิต รดา) ขอชวนคุณมา ทำความรู้จักกับ “อัฟโฟกาโต้” กาแฟต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยน แก้วพิเศษที่ให้รสหวาน หอม นุ่ม ละมุนลิ้น ที่ได้ทั้งรสชาติความเข้มข้นของเอสเพรสโซ และไอศกรีมวนิลา รับรองว่าทั้งคอกาแฟ ตัวเก๋าและมือสมัครเล่นต้องติดใจจน วางไม่ลงอย่างแน่นอน

รับทำของชำร่วย

ตัวแทนจำหน่าย Tel.083-5266331 หยุดวันอาทิตย์ บริการแก้ว สำหรับประกอบการ ร้านกาแฟสด ร้านไอศกรีม , บาร์เหล้า , ร้านอาหาร คลับบาร์และของใช้เครื่องครัว ฯลฯ รับสกรีนแก้ว รับทำของชำร่วยต่างๆ

ซอยมุกธานี 1 (ตรงข้าม ร.ร.เทศบาล 4) E-mail:chawadol.nuy@gmail.com Facebook:Natthawadee Teampen

สกรีนแก้ว เริ่มต้นที่ 5.-


ระบบการจัดการธุรกิจ บริการและร้านอาหาร

เชื่อได้เลยว่า คุณคงเป็นคนหนึ่งที่ต้องรอคิวนานๆเมื่อไป ใช้บริการในร้านอาหารชื่อดังที่มีผู้เข้าไปรับประทานอาหาร จำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือจะเป็นการสัง่ อาหารแล้วต้องรอนานกว่าจะได้อาหารที่สั่ง ยิ่งถ้าคุณสัง่ เพิม่ ภายหลัง กว่าจะได้อาหารจานนั้นคุณอาจจะอิ่มไปแล้วก็ได้ แถมพอจะเช็คบิลกลับพบว่ามีรายการอาหารทีค่ ณุ ไม่ได้สง่ั โผล่ มาในบิลของคุณอีกต่างหาก ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีค้ อื ปัญหา ที่ผู้บริโภคต้องประสบกันเป็นประจำ ซึง่ หลายต่อหลายครั้งทำ ให้ไม่คดิ กลับไปใช้บริการของร้านค้าทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวอีกเลย ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีก่ ำลังคิดหรือกำลังดำเนินธุรกิจ ในการให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงอย่าง คาราโอเกะ ผับ บาร์ สนามกอล์ฟโรงแรม รวมถึงร้านอาหารคุณ ก็ควรจะหาทางแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาข้าง ต้นด้วย เพราะนัน่ เป็นสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้ธรุ กิจของคุณสูญ เสียรายได้ไปอย่างไม่ควรเสีย โดยเฉพาะในภาวะทีก่ ารแข่งขัน ทางธุรกิจสูงในยุคนี้ ผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณก็มีทางเลือก ในการใช้บริการอยู่มากมาย ดังนั้นถ้าบริการของคุณยังไม่อาจ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโอกาสที่จะเสียลูกค้าให้กับ ธุรกิจคู่แข่งก็มีอยู่สูงสร้างความโดดเด่น ด้วยความแตกต่าง ด้านบริการที่เหนือกว่า เพื่อนำธุรกิจคุณก้าวสู่ความสำเร็จ ในทุกการแข่งขัน

บริษัท สุราษฎร์ธานี บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด

กฤตพัส ตันติยวุฒิ โทร. 087-4003501 E-mail. suratsolution@gmail.com 500/10 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000


ใกล้สหกรณ์ครู OPEN 12.00-22.00 Tel.081-2855298

ไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอนกับอาหารสไตล์องั กฤษอย่างบายเชฟ มีเมนูพร้อมเสริฟที่ทางร้านคัดสรรค์มาเป็นอย่างดี ฉบับนี้ ขอแนะนำเมนูฝั่งยุโรปกันอีกหน่อยละกันค่ะ เสริฟด้วยเมนูแรกอย่างVeal Sausage (ไส้กรอกลูกวัว) ด้วยความหอมนุ่มละมุนลิ้น ของเนื้อวัวผสมผสานกับความ กรอบของไส้กรอกจึงทำให้ชวนลิม้ ลอง สำหรับคนทีร่ กั สุขภาพ ทางร้านก็มเี มนูสเต็กปลาแซลมอนไว้ให้ดว้ ยเนือ้ ปลาที่สดเนื้อ แน่นและไม่คาว เมนูนี้จึงเหมาะกับสาว ๆที่รักสวยรักงาม กันเลยทีเดียว ต่อมากับความพิเศษของเมนูแนะนำอย่าง Chef’s Salad หรือสลัดญี่ปุ่น เมนูเพื่อสุขภาพที่มีความ พิเศษที่น้ำซอสที่ถูกปรุงแต่ง

Veal Sausage (ไส้กรอกลูกวัว)

เมนูที่ทางร้านคิดสูตรขึ้นมาเอง รวมทั้งมีการนำปูอัด ไข่กุ้ง และสาหร่ายเย็น จับเข้าด้วยกัน อย่างลงตัว ถึงเมนูทานเล่นอย่างูเครป เค้กก็เช่นกัน ที่มีเนื้่อปูนุ่มลิ้น เสริฟพร้อม กับ ทาร์ทาร์ ซอสเพิม่ กลิน่ เตะจมูกชวนลิม้ ลอง ปิดท้ายด้วย Ham Steak เสริฟกับ Mushroom Cream Sauce & Balsamico Reduction ได้ รสชาติที่ลงตัวชวนมาลิม้ ลองกับเมนูสดุ พิเศษทีท่ างร้าน บายเซฟจัดเตรียมไว้ให้กันแล้วหละค่ะ

Salmon Stek (ปลาแซลมอน)

By-Chef

Chef’s Salad

Ham Steak

Crab Cake


“นั่งชิวสไตล์ย้อนยุคกับร้านกาแฟบ้านปู่”

มาถึงเมนูทานเล่น อย่างเค้กของที่มีเป็นเค้กที่ทางร้านทำ ด้วยความร่มรื่น ผสมผสานกับความเป็นส่วนตัว ทำให้ เอง อย่างคัพเค้กเรนโบว์ครีมราสเบอร์รี่ รวมถึงตระกูลคัพ เค้กอีกหลากหลายเมนู ต่อด้วยบราวนี่ราดด้วยช็อคโกแลต ร้านกาแฟบ้านปู่ เหมาะกับผู้ที่รักในการจิบกาแฟได้อย่าง ชัดเจน ด้วยความเป็นตัวเอง พร้อมบรรยากาศสงบ จึงทำ โรยหน้าด้วยเมล็ดอัลมอนด์ความพิเศษอยู่ที่ช็อคโกแลตรส ให้ผู้ที่เบื่อความวุ่นวายได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศเบาด้วย ชาติจะไม่ขมทานพร้อมกับสตอเบอรี่สดเป็นอะไรที่เข้ากัน เอกลักษณ์ของร้านบ้านปู่ จึงทำให้มกี าแฟบ้านปูม่ าเป็นพระเอก อย่างลงตัว เมนูต่อไปเป็นเครปเค้ก เนื้อนุ่ม ไม่หวานมาก ด้วยความเข้มข้น หอมกรุน่ ของกาแฟจึงทำให้เหมาะสำหรับ ชุ่มไปด้วยซอสสตอเบอรีท่ ร่ี า้ นบ้านปูไ่ ด้คดิ ขึน้ มาเองมีให้เลือก หลากหลายรส เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องลอง คอกาแฟรสเข้มกันเลยหละค่ะ สำหรับใครที่ไม่ชอบความ ร้านกาแฟบ้านปู่จึงเหมาะกับคนที่อยากสัมผัสถึง เข้มของกาแฟ ทางร้านขอแนะนำ ชาเขียว ซึ่งต่างจากที่ เคยลองไปสัมผัสมาตรงที่ รสชาเขียวเข้มแต่ไม่ขมนัน่ เอง ^^ ร้านกาแฟ ที่อยู่กลางเมืองและรสชาติกาแฟที่หอมกรุ่น นั้นเอง

เค้กบราวนี่

เครปเค้ก

เรนโบว์คัพเค้ก

ชาเขียว

กาแฟบ้านปู่


www.facebook.com/takeawash


สถานเสริมความงามสุคน มานะ ทองพันชู (ผู้จัดการ) ธ์

Tel : 077-205667 Fax : 077-205658 Mobile : 089-469955 5 E-mail : THONGPUNS HU1@M

E.COM ที่อยู่ : สี่แยกวัดโพธิ์ เยื้อ งโรงแรมวังใต้


ความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตา แต่มาจาก ความมุ่งมั่นและตั้งใจ WANT : ร้านสุคนธ์มีเทคนิคในการบริหารจัดการบริการอย่างไรบ้างคะ คุณแอ๊ะ : เรื่องการบริการ สำหรับทางร้านจะใส่ใจในเรือ่ งของมาตรฐานในการ

บริการเป็นอันดับแรก พนักงานของร้านไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ต่างก็ต้องได้รับการ ฝึกฝนและควรมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ จนชำนาญงานเสียก่อนเหตุผลเพราะว่า ทางร้านจะใส่ใจเรื่องมาตรฐานของการบริการต้องมาก่อน ด้วยความจริงใจและ เป็นกันเองกับลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ทางร้านจะมีการให้บริการที่ สม่ำเสมอและรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้ ที่สำคัญทางร้านเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ ซีเวลเนส ซึ่งได้นำเข้าจากประเทศสเปน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะสถานเสริม ความงามสุคนธ์ และรายเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น

WANT : ไม่ทราบว่าทางร้านมีการดูแลลูกค้าอย่างไรที่ทำให้ผู้ที่มาใช้ บริการแล้วกลับมาใช้บริการที่ร้านอีก คุณแอ๊ะ : ในเรื่องของการดูแลลูกค้านั้น บางครัง้ ลูกค้ามีความต้องการส่วนตัว

ในแบบของทรงผม ซึ่งในความเป็นไปได้นั้น หากทางเราเห็นว่าความต้องการ ของลูกค้ากับบุคลิกของตัวบุคคลมีความขัดแย้งอยู่บ้าง เราจึงจะให้คำแนะนำ สำหรับลูกค้า ในสิ่งที่เหมาะสมและดีทส่ี ดุ เพราะเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดคุณภาพ และความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นสำคัญ

WANT : อยากทราบว่าคุณแอ๊ะ มีการวางแผนการทำงานอย่างไรให้ ประสบความสำเร็จคะ คุณแอ๊ะ : หลักในการทำงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ณ ตอนนี้คิดว่าสถาน

เสริมความงามสุคนธ์มีความประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยไม่ได้คิดว่าธุรกิจ ที่เราทำเป็นสิ่งบังเอิญที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาโดยตลอด เพราะว่า ในการเริ่มทำธุรกิจ เราก็จะต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร เราก็จะต้องเดินหน้าทำ ในสิ่งที่เราตั้งใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ นั้นก็คือจะต้องเป็นร้านที่มีคุณ ภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจและมีการตอบรับเป็นอย่างดี มีมาตรฐานที่สม่ำเสมอ บางครั้งอาจจะมีวอกแวกไปบ้าง แต่เราก็ต้องดึงตัวเองกลับมายังเส้นทางของ เราเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จ

WANT:ฝากข้อคิดสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่สักหน่อยค่ะ คุณแอ๊ะ : ขยัน อดทน คงไม่พอ ต้องมีความมุ่งมั่น และเห็นถึงเป้าหมาย

ความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้า พร้อมทั้งไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้

ไม่ได้คิดว่าธุรกิจที่เราทำเป็น สิ่งบังเอิญที่จะเกิดขึ้น แต่เป็น สิ่งที่เราตั้งใจมาโดยตลอด”

013


Time Machine

“ร่ม” ฉบับนี้ หนักกันหน่อย จุดเริ่มต้นของ “ร่ม” ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ เดิมแล้วมีที่มาจากดินแดนที่ ร้อนระอุ ดินแดนที่มีแต่ทะเลทรายอย่างดินแดนเมโสโปเตเมียและมีอายุนานกว่า 3,400 ปีเชียวค่ะ การกางร่มนั้นมีวัฒนธรรมมาจากอียิปต์ โดยมีความเชื่อว่า ท้องฟ้านั้นเปรียบเสมือนร่างกาย ของเทพธิดานามว่า “นัต” ซึ่งปกคลุมโลกทั้งใบดุจร่มคันใหญ่ จนเมื่อราว 1,200 ปีก่อน คริสต์กาล มนุษย์จึงมีความคิดในการประดิษฐ์ร่ม ไว้เป็นเสมือนมีเทพธิดานัต คุ้มครองคนผู้ นั้น เมื่อยามกางร่มและในอดีต ผู้ที่กางร่มนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น ต่อมาผู้หญิงได้ เริ่มเรียนรู้วิธีการทำร่มให้สามารถใช้ได้ทั้งกันแดดและกัน ฝน จึงคิดหาน้ำมันมาทาลงบนวัสดุ เพื่อให้กันน้ำได้ จึงเป็นที่มาของร่มที่ใช้กันฝนนี่เอง จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18การกางร่มยังคงนิยมในหมู่ผู้หญิง แต่จนในปี ค.ศ.1750 โจนาส แฮนเวย์ ชายเมืองผู้ดี ได้เริ่มถือร่ม โดยไม่ใส่ใจในคำเย้ยหยันของคนรอบข้างว่าอ่อน แอ บอบบาง จนกลายเป็นที่ยอมรับของคนอังกฤษและทำให้มีการพกร่มทั้งชายและหญิง ตามๆกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่นเอง ขอบคุณข้อมูลจาก teenee.com

014


Wedding Planner & Organizer “จัดงานแต่งงานอย่างมืออาชีพ ตามสไตล์ที่คุณต้องการ” Tel. 08-6470-7379

www.facebook.com/destiny.surat.1

E-mail:destinysurat@hotmail.com

017


อิม่ บุญกันถ้วนหน้ากับ เทศกาลกินเจ จ.สุราษฎร์ Surat News

เมื่อวันที่ 14 - 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดงานประเพณีทำบุญ ถือศีล กินเจ ประจำปี พุทธศักราช 2555 ขึ้นโดยการจัดงานครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นทุกคืนและ มีการประกอบพิธี สวดตามลัทธิมหายาน พิธีเดินธูป เดินสะพานสะเดาะ เคราะห์ พิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ๋องไต้คี่ พร้อมเทพศักดิ์สิทธ์ประจำจังหวัดออก เยีย่ มและให้พรกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ งานนีช้ าวจังหวัดสุราษฎร์ และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

แฟชัน่ โชว์จาก4ค่ายใหญ่ในสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที1่ 7ตุลาคมทีผ่ า่ นมา แดนซ์เซ็นเตอร์โชว์สรุ าษฎร์ธานีจบั มือกับพันธมิตร อีก3ค่ายดังในสุราษฎร์ธานี สถานเสริ ม ความงามสุ ค นธ์ โดยคุ ณ แอ๊ ะ ร้านลัดดาฟลาวเวอร์ โดยคุณนัทเท็น บ้านนางโชว์ โดยคุณแอนด์ แอ๊นด์ ร่วมจัดเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้า4คอเล็คชั่น 1.สยามมันตรา(แฟชั่นผ้าไทย) 2.flower on earth(แฟชั่นดอกไม้) 3.color up your life(แฟชั่นชุดราตรี) 4.beautiful day(แฟชั่นหรูหรา) กับนายแบบนางแบบมืออาชีพของจังหวัด สุราษฎร์ธานีร่วมด้วยการแสดงสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจกับกับพี่น้อง ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี

รัฐบาลไฟเขียวทุม่ งบ 20 ล้าน วางสมุยศูนย์กลางข้อมูลรับอาเซีย่ น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ครม.สัญจรได้อนุมัติงบประมาณ 20 ล้าน เพื่อ สร้างศูนย์กลางการบริหารจัดการสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเล็งเห็นถึง ความเป็นศูนย์กลางของประเทศทั้ง 10 ที่เข้าร่วมกลุ่มอาเซี่ยน โดยได้เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศต่างเมื่อดูจากแผนที่นั่นเอง

016


ปักษ์ใต้ บ้านเรา

ลิเกป่า

“ศิลปะท้องถิน่ ของคนใต”้

อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน ไปดูลิเกโขนหนังคนอยู่ข้างหลังล้างถ้วยล้าง จาน...ฉบับนี้ WANT จะชวนมารื้อฟื้นการแสดงของชาวปัก ษ์ใต้...บ้านเรา อย่าง “ลิเกป่า” การแสดงของชาวใต้ในอดีตนั้นมักจะมีให้เห็นกันทั่ว ไปตามงานต่างๆทั้งงานบุญ งานบวช งานแต่งรวมถึง งานศพ แต่ปัจจุบันนั้นการแสดงลิเกป่าหาได้ยากเต็มที อาจเป็นเพราะความเจริญเข้ามาบดบังความงามของ วัฒนธรรม จนทำให้การแสดงดังกล่าวเหลือไว้เพียง แต่ชนรุ่นแรกได้พูดถึงกันเพียงเท่านั้น จุดเด่นของลิเกป่าที่เห็นได้ชัดจากลิเกทั่วไปนั้น คือ

การแต่งกาย ลิเกป่าจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ ที่หาได้ตามมีตามเกิด หาได้ง่ายก็แต่งง่ายตัวตลกหรือ เสนาอำมาตย์ นุ่งผ้าถุง ไม่สวมเสื้อ แต้มหน้าทาคิ้ว ให้ดูน่าขำ ส่วนตัวพระ,ตัวนางจะแต่งเยอะขึ้นมาด้วย เครื่องประดับ สร้อยลูกปัด กำไลเพื่อบ่งบอกตัวตนใน การแสดงนั่นเอง ลิเกป่านิยมเล่นกันในแถบชนบท เป็นการหาความ สนุกในยามว่างนัน้ เอง ไม่ได้ถอื เป็นอาชีพหลักแต่อย่างใด ไม่ว่าจะยุคไหน สมัยใด ความบันเทิงย่อมเดินทาง มาพร้อมๆกันเสมอ...ไม่เชื่อลองสังเกตสิ่งรอบตัวคุณ ซิคะ ^^


ตลาดน้ำวัดสมหวัง

HIT....ฮิต

เป็นตลาดริมคลองซึ่งอยู่ในวัดสมหวัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโดย ใช้สถานที่ภายในบริเวณวัดสมหวังวนาราม สำหรับ ภายในตลาดน้ำวัดสมหวังก็จะมีการจำหน่าย สินค้า พื้นบ้าน สินค้าโอ-ท๊อป อาหาร เครือ่ งดืม่ บรรยากาศ สบายร่มรื่น การเปิดตลาดน้ำวัดสมหวังก็เพื่อใช้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้อถิ่น

และใกล้เคียงกันก็จะมีบริเวณให้อาหารปลาสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ได้แวะเวียนมายังตลาดน้ำวัดสมหวัง หรือได้เข้ามากราบไหว้สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง มีด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลพ่อเฒ่าศักดิ์สิทธิ์ อภินิหาร (หลวงปู่จ้อย) 2. วิหารหลวงพ่ออ้วน อดีตเจ้าอาวาสวัด และ 3. ศาลพ่อตาขุนทะเล (จระเข้)

*การเดินทาง

ถ้าเดินทางมาจากในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ขบั รถมาทางแยกท่ากูบ ข้ามสะพานท่ากูบจะ เจอสามแยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโกเตงจะ มีป้ายบอกให้ตรงไปประมาณ 4 กม แล้วเลี้ยว ซ้ายเข้าไปอีกไม่ไกลก็จะถึงตลาดน้ำวัดสมหวัง สำหรับตลาดน้ำวัดสมหวังเปิดให้บริการทุกวัน เสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น.

018

โทร. 083-6498543 นัท http://www.facebook.com/nuttkung


IT & RELAX

ใครๆก็เรียกผมว่า...ผีทะเล !!!

Asus Padfone

สวัสดีครับ กลับมาพบกับ นาย HackeR อีกครั้ง คราวนี้มีสินค้าไอที ใหม่ๆมาให้ Want กันอีกแล้วครับ ใครที่กำลังอยากได้ทั้งมือถือ Android แรงๆ ซักเครื่อง และแท็บเล็ตเก๋ๆ มาใช้พร้อมกัน แต่บางทีก็ไม่อยากซื้อ แยกกัน 2 เครื่อง อยากได้อุปกรณ์แบบที่พกพาตัวเดียวแล้วจบเลยได้ทั้ง มือถือและแท็บเล็ต ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับ กับ Asus Padfoneที่ได้นำ เสนอนวัตกรรมใหม่ทำให้นึกถึง Transformers กันเลยทีเดียวที่เชื่อว่า หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นกันมาก่อนแน่นอน ว่าแล้วก็ไปทำความรู้จัก กับเจ้า Padfone กันเลยดีกว่าAsus Padfone เป็นอุปกรณ์ Android ที่สามารถใช้งาน 3 อย่างในหนึ่งเดียว คือเป็นได้ทั้งมือถือ, แท็บเล็ต และ โน้ตบุ๊ค ซึ่งทั้ง 3 อุปกรณ์นี้จะมีหัวใจหลักคือตัวมือถือ Padfone ครับ โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลและการทำงานต่างๆของแท็บเล็ต และโน้ตบุ๊ค โดยจะมีสเปคดังนี้เลยครับ - ใช้ CPU Dual-Core 1.5GHz Snapdragon S4 - RAM 1GB - หน่วยความจำภายใน 16GB (เพิ่มได้ด้วย microSD สูงสุด 32GB) - หน้าจอขนาด 4.3 นิ้วแบบ Super AMOLED ความละเอียด 960x540 พิกเซล - ใช้ Android 4.0 Ice-Cream Sandwich - กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล บันทึกวีดีโอ FullHD 1080p - กล้องหน้า VGA - แบตเตอรี่ 1520mAh - รองรับ 3G 900/2100MHz

โทร.0-7721-0098 , 0-7720-4316 E-mail:sales@dtcomputer.net Facebook.com/dtcom

การเลี้ยงปลาสวยงามในปัจจุบัน อาจดูเรียบๆเฉยๆไปแล้วหละค่ะWANT เกิดอาการอยากเลี้ยงปลาในออฟฟิศขึ้นมา จึงลองแวะร้านขายปลา มาเจอ ปลาแปลกๆเยอะเลยหละค่ะ แต่ด้วยความที่เราไม่เคยเห็น ฉบับนี้ Relax จึง ขอนำปลา (ชื่อ) น่ากลัวอย่าง แบล็คโกสต์ หรือที่เรียกว่าปลาผีดำมาแนะนำ เพื่อนกันค่ะ ด้วยหน้าตาของเจ้าปลาผีดำนั้นอาจคล้ายปลากราย เนื่องจากรูปร่างที่แปล กและลักษณะการว่ายน้ำที่สวยงาม ชายครีบล่าง เคลื่อนไหวไปข้างหน้าแล ะถอยหลังได้อย่างว่องไว แต่ขอบอกว่า ปลาผีดำนั้น ขี้อาย พอตัวอยู่นะคะ เพราะเมื่อเราเข้าไปใกล้เค้า เค้าจะเข้าไปหลบอยู่ในซอก หลบอยู่ในท่อที่ทาง ร้านขายปลาเตรียมเอาไว้ ในระหว่างวันจะชอบหลบ อาศัยอยู่เงียบ ๆ นิ่งๆ แต่จะกลับกลายเป็นนักล่าที่ว่องไว ในยามค่ำคืน ด้วยลักษณะเช่นนี้ นี่คงเป็น ที่มาของชื่อ ปลาผีดำ นั่นเอง การเลี้ยงปลาชนิดนีห้ ากเลีย้ งในตูค้ วร หาท่อหรือหลอดแก้วใส ๆ ให้ปลา เข้าหลบในหลอด ปลาจะได้รสู้ กึ ปลอด ภัย หากไม่ที่ซ่อนตัวปลาจะนอนอยู่ เฉย ๆ จนดูเหมือนว่าปลาตายไปแล้ว และการให้อาหารสามารถให้อาหารได้ทั้งชนิดเม็ดสำเร็จ และ อาหารสดหาก เลี้ยงด้วยความเอาใจใส่ อายุของปลาผีดำนั้น ยาวถึง 15 ปี เชียวนะคะ เกิดอาการอยากได้มาไว้ในครอบครองซะแล้วหละค่ะฉบับหน้าจะRelax เรื่อง อะไรนั้น ติดตามกันนะคะ ^^


Trip_หิน

เมืองจำลอง...จ.สมุทรปราการ เที่ยวธรรมชาติกันมาหลายฉบับแล้ว ฉบับนี้ Trip…หิน ได้น้องๆ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปกรรม พาไป เที่ยวสถานที่ก่อสร้างที่ตราตรึงความวิจิตร งดงามและมหัศจรรย์มา ฝากกันบ้างละกันค่ะ

020

สถานที่เที่ยวที่ว่านั้น คือ เมืองโบราณ สมุทรปราการ เมืองโบราณนี้ได้จำลองเอาวัฒนธรรมของไทยทั้ง 4 ภาคมา รวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยเมืองโบราณแห่งนี้มีอายุถึง 40ปีแล้ว หละค่ะ ซึ่งก่อตั้งโดย นายประไพ วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจราย ใหญ่ของประเทศ และก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ด้วยลักษณะของสถานที่มีรูปร่างหน้าตา คล้ายขวานไทย ซึง่ ใกล้เคียงกับผืนแผ่นดินไทยจึงกลายเป็นสถานทีจ่ ำลองเมือง โบราณขึน้ มานัน่ เองนอกจากรูปแบบเมืองต่างๆทีน่ ำมาจำลอง


กันแล้วนั้น ที่นี่ยังมีส่วนของการจัดกิจกรรมการแสดงสะท้อน ให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยอีกด้วย เมื่อเดินทางมาถึงเมืองโบราณ จะหาที่พักนั้น ไม่ยาก เพราะที่นี่มีที่พักแรม ชื่อว่า ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ การ เดินทางจากถนนศรีนครินทร์ เข้าถนนสุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้า ยังเมืองโบราณ ผ่านฟาร์มจระเข้ ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย Trip หน้า จะพาไปไหนอีกนั้น เจอกันใหม่ ฉบับหน้าค่ะ

*การเดินทางของ Tip…เมืองโบราณ

ขาไป เดินทางด้วยรถทัวร์ สตาร์ทจากสุราษฎร์ ไปสายใต้(กทม)ประมาณ 826 บาทลงรถ ที่สายใต้ แล้วต่อรถ บขส. ชลบุรี(สายเก่า)ค่ารถ ประมาณ 80 บาท จากนั้นต่อรถ เมล์เล็กท้องถิ่นสาย36 ค่ารถ 8 บาท(ลงรถโดยสารแล้วเดินเข้ามาครับ) ขากลับ โชคเข้าข้าง เจอคนรู้จัก ขอติดรถกลับมายังสายใต้ จากนั้นหน้าที่ของเรา เดินทาง จากสายใต้กลับสุราษฎร์ ด้วยรถทัวร์ ค่าโดยสาร 826บาทจุดหมายปลายทาง สุราษฎร์ธานี 021


Home & D.I.Y.

เดคูพาจ ศิลปะแนวใหม่ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ง่ายกว่าที่คิด งานศิลปะทีส่ ร้างสรรค์ดว้ ยกระดาษทิชชู่ พิมพ์ลายหรือที่เรียกว่า Napkin (แนปกิ้น)ผนึกลงบนวัสดุได้หลากหลาย ชนิด ไม่ว่าจะเป็ น ตระกร้ า สานผั ก ตบ กระจูด หวาย กระเป๋ า PVCพลาสติ ก กล่องไม้ อะลูมิเนียมแก้วกระเบื้องและ อีกมากมายสร้างสรรค์ผลงานสวย ๆ ด้วยแรงบันดาลใจจากคุณเอง

ร้านลิมา่ คราฟ ขายส่งขายปลีกอุปกรณ์ ในการทำเดคูพาจ (Decoupage) พร้อม ให้คำแนะนำวิธที ำงานศิลปะทีส่ ร้างสรรค์ ด้วยกระดาษทิชชู่พิมพ์ลายจากต่าง ประเทศ หรือที่เรียกว่า napkin (แนบกิ้น),กระดาษสาอิตาลีผนึกลงบน วัสดุได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ตระกร้าสานผักตบชวา กระจูด หวาย พลาสติก ไม้ เคสโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ศิลปะแนวใหม่ที่ใครๆก็ทำได้ง่ายกว่า ที่คิด..

Lima Craft สาขาสุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหรือติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบ กระดาษ น้ำยา สำหรับงานเดคูพาจ ติดต่อ เก๋ 083-398-8989 , โดม 081-597-3318 facebook.com/limasurat หมู่บ้านไทยสมุทร (แถวแยกบางกุ้ง)


อากาศแปรปรวน เจอไอศกรีมปรวนแปร

เปลี่ยนกระดาษธรรมดา ให้มีมูลค่าไม่ยาก จากกระดาษธรรมดา เปลี่ยนมาเป็นกระดาษ3 มิติ จากฝีมือของ Calvin Nicholls ศิลปินชาวแคนาดาโดยมีแนวคิด และวิธีการง่ายๆ จากธรรมชาติเขาเองได้ลงมือกับประติมากรรม กระดาษมาตั้งแต่ปี 1986 วิธีการทำงานของเขาไม่ยากแต่ก็นับ ว่าไม่ง่าย เพราะว่าต้องมือเบาใจเย็นและต้องระวังไม่ให้กาวที่ติด เยอะจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษยุ่ยและต้องกลับมานับ หนึ่งใหม่อีกครั้งนั่นเอง

การจับคู่อย่างลงตัวของศิลปินชาวเบลเยี่ยม งานศิลปะจากการสเก็ตซ์ภาพด้วยดินสอบวกกับภาพ ถ่ายสวยๆ ก็ได้ไอเดียเก๋ๆที่ผสานกันอย่างลงตัวแล้ว แหละค่ะ และผลงานที่ลงตัวนี้ต้องปรบมือให้กับ Ben Heine ที่ใช้สิ่งของรอบกาย สถานที่น่าสนใจผ่าน การถ่ายภาพเพื่อสร้างเป็นBackgroundแล้วใช้มุมมอง กับจินตนาการของตน วาดลายเส้นลงบนกระดาษแล้ว ทาบกับรูปที่มี จากไอเดียสนุกๆขำๆ บางครั้งอาจหลุด โลกเช่นนี้ ทำให้ผู้ที่ได้เห็นแอบอมยิ้มตามกันก็ได้แล้ว หละค่ะ

023

Inspiration

ไม่ว่าจะหน้าร้อน หน้าหนาว หน้าฝน จะหน้าไหนๆ เรื่องของ ไอศกรีมก็มักได้รับความนิยม ตลอดเวลา ฉบับนี้ Inspiration แอบหยิบไอศกรีมมีหน้า โดยความคิดเก๋ๆเหล่านี้มาจาก การครีเอท ของ Stoyn บริษัทตัวแทนโฆษณาในรัสเซีย ซึ่ง เอาใบหน้าของเหล่าคนดัง เซเลบระดับโลกมาออกแบบทำไอศ กรีมไม่เหมือนใคร ไม่เพียงแต่หน้าตาที่จัดว่าใกล้เคียงแล้วนั้น รสชาติต่างๆ ยังนำมาดัดแปลงให้เข้ากับบุคลิกของพวกเขา เหล่านั่นด้วยอย่างมาริลิน มอนโร ในรสStrawberrt&Cream แล้วอย่างนี้ ในบ้านเราจะมีเซเลบคนไหนให้ลองทำออกมาลิ้ม ชิมรสกันบ้างน๊าาาาา ^^


1. เนะโกะสีดำ

ผู้หญิงญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวสีดำ หมายถึงความปลอดภัย แมวเนะโกะถือคารูมะ มีความโชคดี

ฮูมิยาเงะเป็นศูนย์รวมแมวนำโชค

เจ้าเดียวในสุราษฎร์ธานี และเป็นเจ้า แรกที่บอกท่าทางแมวนำโชคที่เรีย กว่า มาเนกิ เนะโกะ Lucky cat เครื่องรางญี่ปุ่น สัญลักษณ์ สัตว์นำโชค ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น ของสะสม รวมทั้ง สินค้า สไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ตุ๊กตาญี่ปุ่น พร้อมด้วยใบรับรองคุณภาพ จากวัดอาสะคุสะ วัดไทชิ วัดคาวาสะกิ วัดนาริตะซัง ทุกชิ้นค่ะ

2. เนะโกะเรื่องความรัก สำหรับผู้ชาย

3. เนะโกะเรื่องเกี่ยว กับการขอพร

4. บุ้งกี๋ เกี่ยวกับการเรียก เงินเรียกทอง


5. โคเกชิตุ๊กตาญี่ปุ่น ตามเทศกาล

6. เนะโกะ 7 เซียน นั่งเรือ เกี่ยวกับการ ค้าขาย

7. เนะโกะถือกลองเกี่ยว กับข้าราชการความก้าวหน้า

8. เนะโกะเรื่องความรัก สำหรับผู้หญิง

9. เนะโกะกวักของถือถุง จะมีเงินใช้ตลอดทั้งปี และความโชคดี

10. ดารุมะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และความร่ำรวย


กวน...Teen

การทายใจจากท่าทางเวลาถ่ายรูป แชะๆๆๆ . . . . วันนี้ WANT MAGAZINE มีวิธี การทายใจจากท่าทางเวลาถ่ายรูปมาฝากกันจ้า มาดูกัน ซิว่าท่าประจำเวลาถ่ายรูปของแต่ละคนจะบอกอะไรเราได้ บ้าง ???

เอามือกอดอก เป็นคนที่ชอบเสี่ยง ชอบความท้าทาย และใช้เงิน ฟุ่มเฟือย แต่ถ้ามีความรักและจะระมัดระวังตัวมากจะ พยายามทะนุถนอมความรักที่มี เป็นอย่างดี จึงทำให้ สัมพันธภาพนั้นยืนยาว และมีความมั่นคง

นั่งไขว่ห้าง คนคนนีจ้ ะรักศักดิ์ศรีมากทีเดียวมีความซื่อสัตย์ และ เป็นคนทีค่ อ่ นข้างลึกลับ เอาใจใส่และชอบช่วยเหลือผู้ อืน่ อยูต่ ลอดเวลาคุณจะมองหาคำแนะนำดีๆได้จากคน แบบนี้

ถ่ายรูปทีไร เป็นได้ยิ้มกว้างทุกที

วางมือไว้ที่หลังศีรษะ ท่าพิเศษนี้เป็นของคนที่ชอบสนุกสนาน ไม่แคร์อะไร ทัง้ นัน้ ใช้ชวี ติ เรียบง่าย ชอบทำอะไรประหลาดๆให้คน อืน่ แปลกใจอยูเ่ สมอ

เอามือจับที่คาง

คนทีถ่ า่ ยรูปแล้วชอบยิม้ โชว์ฟัน ทำท่าเริงร่าสุดขีดนั้น เป็นของคนทีม่ อี ารมณ์ศิลปิน อ่อนไหวเมื่อชอบอะไรก็ ทีจ่ ริงแล้ว เป็นคนทีช่ อบเก็บงำความรู้สึกเมื่อมีปัญหา ตามจะทุม่ จนสุดตัว เมือ่ รักใครก็รกั สุดชีวติ และถ้ามีเงิน ทองอยูใ่ นมือก็จะใช้จ่ายอย่างไม่เสียดาย ไม่มีการวาง อะไร ก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้ แผนไว้เผือ่ วันข้างหน้า แต่ใช้ชวี ติ วันนีใ้ ห้คมุ้ ทีส่ ดุ 026

ทำหน้าทะเล้นเด๋อด๋า คนทีช่ อบทำท่าขีเ้ ล่น เป็นคนทีค่ อ่ นข้างอ่อนไหว ขีอ้ าย แต่ก็มีอารมณ์ขัน ชอบทำให้ผู้อื่นหัวเราะอยู่เสมอไม่ ชอบอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า

ชอบหันใบหน้าด้านข้าง เข้าหากล้อง เป็นคนทีม่ จี ติ ใจเข้มแข็ง หนักแน่นไม่หวัน่ ทีจ่ ะแก้ปญั หา ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคตลอดเวลาเก็บ รักษาของเป็นอย่างดี และไม่ยอมเสียผลประโยชน์ ใช้ จ่ายเงินอย่างคุม้ ค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย


ดูดวง...แม่นมาก!!!!! คนที่เกิดวันอาทิตย์ : ในช่วงนี้ยังเป็นเรื่องเครียด คนที่เกิดวันพุธ : การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพดี สุขภาพไม่คอ่ ยดีจากการหักโหมงานมากเกินไปด้านการ อุปสรรค์มีให้แก้ไข ส่วนการใช้จ่ายต้องใช้ความสุขุม เงินจะมีโชค มีทรัพย์ และเงินทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก รอบคอบ ส่วนความรักจะมีข่าวดี มีความสุข ความ ส่วนความรักยังยึดติดกับอดีตจึงทำให้ในปัจจุบันไม่มี พึงพอใจ ทุกอย่างจะลงตัวดีขึ้นมากกว่าเดิม ความสุขเท่าที่ควร ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างและเปิดใจ ยอมรับคนใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา

คนที่เกิดวันจันทร์ : ธุรกิจการงานจะได้พบปะผู้คนก คนที่เกิดวันพฤหัสบดี : งานค่อนข้างเยอะ ทำให้รู้ ลุ่มใหม่ ๆ แต่ความรู้สึกเกี่ยวกับการงานจะเบื่อหน่าย เป็นอย่างมาก การเงินจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่จะ มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นก่อน ส่วนความรักยังไม่ โดดเด่น แต่ก็จะมีคนเข้ามาซึ่งมีอายุน้อยกว่าถ้าคบกัน ต้องระวังเรื่องอารมณ์

สึกเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษ การเงินระวังการที่จะ ดึงเงินในอนาคตมาใช้ หรือต้องใช้หนี้เก่า ๆ ออกไป ส่วนความรัก ยังไม่มีเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่า ต้องสุข หรือต้องทุกข์ไปเลยทีเดียวช่วงนี้อยู่ในภาวะ ทรงตัวมากกว่า

คนที่เกิดวันอังคาร :ช่วงนี้มีการวางแผนและมีความ คนที่เกิดวันศุกร์ : หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานมีความ มั่นใจในตัวเองซึ่งจะก่อให้เกิดความสำเร็จด้านการเงิน สามัคคี การเงินยังพอจะไว้วางใจได้ ส่วนความรักจะมีี จะใช้จ่ายไปกับการแต่งตัวและการดูแลตัวเอง ส่วน การพบปะผูค้ นมากขึน้ และเจอคนทีถ่ กู ตาถูกใจเป็นพิเศษ ความรักมีความตึงเครียดเพราะบางอย่างยังไม่ลงตัว

คนที่เกิดวันเสาร์ : มีการวางแผนต่างๆที่จะก่อให้เกิด โชคนำมาซึ่งการลงทุนที่มากขึ้น ด้านการเงินจะมีโชค มากกว่าหนึง่ ทาง หรือจะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้จา่ ยอย่าง มั่นคง ส่วนความรักคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้จะมีลักษณะ ผิวขาว แต่กต็ อ้ งใช้ระยะเวลาในการคบหาดูใจกันนานๆ แล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่ง

027


“มีคนบอกว่าในยามมีความกลัววิธีแก้ คือ การเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับสิ่งนั้น พินิจจ้องมองสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัว หรือลักษณะของความกลัวเป็นอย่างไร แล้วความกลัวจะหายไป...”

028


Model ณััฎฐากร แก้วอนันต์ มอร์ฟีน Make up เฉลิมชาติ ฉวาง Hair ชัชลินทร์ คงกุลทอง Stylist นนทิวัฒน์ ปิ่นนัย Special thanks : สถานที่บ้านทองพันชู เครื่องประดับคุณนัท ลัดดาฟลาวเวอร์ ประสานงานบ้านนางโชว์ Photographer : Oat foto house


www.facebook.com/AppBrend


Us Trendy

Us Trandy ศิลป ะเปล่งประกายบ ความเด่น

นเรือ ไม่เข้าใค ยอดนิยมที่กำลังฮิต รออกใคร ฉบับนี้ WANT จะชวนสาว นร่าง ในเหล่าเซเลบ ดาราด ๆ ัง กระแสนี้กำลังมาแ มารู้จักกับงานศิลปะ โดยเฉพาะคนที่หล รงสุดๆ

งใหลการเพ้นท์ เพ เวลาน้อยเพียงน้อ ราะศิลปะชิ้นนี้เหม ยนิด แถมไม่ทำให ือนการสักจริง แต ้ผิวสาวต้องเสียก็ไ ่ใช้ เรือนร่างแล้วหละค ด้ลายเก๋ๆเปล่งปร ่ะ พูดมาซะยาว ก ะก ายบน ็ Glitt ในตอนนี้นั่นเองค่ะ ด้วยประกายระยิบ er-Tattoo เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแ รง ระยับ วิบวิ้ง ปิ๊งส สมัยไม่ตกเทรนด์ ะกดทุกสายตาสว ช่วยให้คุณโดดเด่น ยตาม กว่าใคร ด้วยดีไ โรยกากเพชรที่มีค ซน์เก๋ๆบวกกับเทค ุณสมบัติที่ติดทนน น ค ิ ใส าน ไม่ระคายเคือ สามารถอยู่บนตัว งต่อผิวหนัง ที่สำค ่สี ได้นานถึงสองอาท ญ ั ิตย์ โดยไม่หลุดอ สามารถลบออกได อกหลังการอาบน ้ตามความต้องการ ้ำ ทั้งยัง เทรนด์เพ้นท์ร่างก เที่ยวชาวต่างชาต าย มีให้เห็นในหม ิที่นิยมมาเที่ยว Fu ู่นักท่อง ll Moon แต่สำห ให้เห็นไม่เกลื่อนน รับ Glitter-Tatto ะจ๊ะ สาวๆ ^^ o ยังมี 038


ทีอ่ ยูร่ า้ น

central plaza suratthani FLOOR : 1st ZONE : B FASHION PLUS UNIT.NO. : FP 123 TEL..: 089-5918287


จำหน่าย

สัตว์เลี้ยงแนวใหม่ สัตว์เลี้ยงน่ารักๆจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น งูสวยงามจากต่างประเทศ อีกัวน่า เม่นแคระ เฟอเรท หนูแฮมสเตอร์ ชูก้าไกลเดอร์ สุนัขและแมว สายพันธุ์ดี ราคายุติธรรมรับประกันความ พอใจรับซื้อลูกสุนัขราคาตามคุณภาพ

บริการ

:

จับสุนัขผสมพันธุ์ในกรณีที่สุนัขไม่สามารถผสม เองได้หรือทำไม่เป็นกลัวตัวเมีย นอกจากนี้ยังรับผสมเทียมสุนัข ทั้งในและนอกสถานที่โดยผู้มีประสบการณ์


WANT magazine vol.3  

want magazine

WANT magazine vol.3  

want magazine

Advertisement