Page 1


แรงเงาและลายเส้ น


การวาดและการใช้ สี ธงประจำสำขำ

การออกแบบธงรุ่ นประจาสาขาศิลปะและการออกแบบ

การออกแบบกระดานรองวานของตัวเอง


งานดอล์อิงค์กลางภาคปี การศึกษา2556

งานเพ้นผนังในหัวข้อVideo art

เพ้นฉากหลังในเพื่อประกอบงานดนตรี คลาสิ กของสาขาดุริยางคศิลป์


งานประดิษฐ์ ทาทีวพี รี เซ้นงานที่ได้จากการ ไปศีกษาดูงานที่กรุ งเทพ

โคมไฟตั้งโต๊ะทาเป็ นในชื่อ ของตัวเราเอง

งาน ART ที่ 11.12.13

จังหวัด เชียงราย ในหัวข้ องเรืองแสง


การแต่งภาพและการตัดต่อภาพ (Photoshop)

หัวข้ อควำมเหงำและควำมเศร้ ำ


กำรทำเทคนิคไฟลุก

เทคนิคกำรทำตัวอักษรบนวัตถุ


เทคนิคกำรแตกระแหง/กำรแตกกระจำย


กำรตัดต่อและกำรแทรกภำพ

กำรตัดต่อและกำรแทรกภำพ


รวมเทคนิค 5 เทคนิค


การออกแบบโปสเตอร์


การออกแบบในโปรแกรม Illustrator


Portfolioแฟ้มสะสมผลงาน.