Page 1

ตนนางพญาเสื อ โคร ง ้ ่


นางพญาเสือโคร่ง (Wild Himalayan Cherry) หรือ ดอกซากุระเมืองไทย มีลักษณะและความสวยงามเหมือนกับดอก ซากุระของญี่ปุ่นมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วดอกนางพญาเสือโคร่ง เป็นดอกไม้คนละสายพันธุ์กันกับดอกซากุระของญี่ปุ่น


น า ง พ ญ า เ สื อ โ ค ร่ ง ( ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ Prunus Cerasoides) เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไป ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไล่ไปจนถึง ทางใต้ของจีน ไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทยพบมากที่ ภูลมโลจังหวัดเลย ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย ดอยเวียงแหง ขุนช่างเคี่ยน ขุนแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ และอีกหลายยอดเขาใน จังหวัดน่าน โดยนางพญาเสือโคร่งมีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นหลาย ชื่อ เช่น ฉวีวรรณ ชมพูภูพิงค์ เส่คาแว่ เส่แผ่ แส่ลาแหล และซากุระ ดอย

ต้ น นางพญาเสื อ โคร่ ง นิ ย มปลู ก เพื่ อ เป็ น ไม้ ป ระดั บ เป็ น หลั ก เนื่องจากมีดอกที่สีสันสวยงาม มีหลายสี เช่น สีชมพู สีขาว และสี แดง นอกจากนี้ ผ ลของต้ น นางพญาเสื อ โคร่ ง ยั ง สามารถ รับประทานได้ แต่มีรสเปรี้ยว จึงไม่ค่อยได้รับความนิยม


ลักษณะทางพันธุศาสตร์ ต้นนางพญาเสือโคร่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะมี ความสูงประมาณ 10-15 เมตร ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด โดยจะโต เต็มที่เมื่อมีอายุราว 10 ปี มีลักษณะใบเป็นแบบใบเดี่ยว รูปทรงรี และปลายแหลม ยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ส่วนดอกของ นางพญาเสือโคร่งที่พบมากจะมีอยู่ 3 สีคือ สีชมพู สีแดง และสี ขาว มักออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็กเพียง 12 เซนติเมตรเท่านั้น ประกอบไปด้วยกลีบดอกจานวน 5 กลีบ


ใบนางพญาเสือโคร่ง ใบเป็นใบ เดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของ ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรื อ สอบแคบ ส่ ว น ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ใบมี ข นาดกว้ า งประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 512 เซนติ เ มตร ปลายก้ า นใบมี ต่ อ มประมาณ 2-4 ต่ อ ม หู ใ บ แตกแขนงเป็นรูปคล้ายเขากวาง หรือคล้ายเป็นริ้วเล็ก ๆ ใบร่วงได้ ผลนางพญาเสือโคร่ ง เมื่อดอก ง่าย ได้รับการผสมจะติดเป็นผล ซึ่งจะ เป็ น ผลในช่ ว งประมาณเดื อ น เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดย ผลจะเป็นผลสด ลักษณะของผล เป็นรูปขอบขนาน รูปกระสวย รูป ไข่ หรือกลม ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ฉ่าน้า ผิวผลเกลี้ยง ผล สุ ก เป็ น สี แ ดงแบบลู ก เชอร์ รี่ มี ร ส เปรี้ยว


ความแตกต่ า งที่ ชั ด เจนของต้ น นางพญาเสือโคร่งของไทยและต้น ซ า กุ ร ะ ข อ ง ญี่ ปุ่ น ก็ คื อ ช่ ว ง ระยะเวลาออกดอก กล่าวคือ ต้น นางพญาเสื อ โคร่ ง จะออกดอก ในช่ ว งหน้ า หนาวของไทย คื อ ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ส่ ว นต้ น ซากุ ร ะญี่ ปุ่ น จะออกดอก ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่ง เป็นฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นและฤดู ร้อนของไทยนั่นเอง


ประโยชน์ของนางพญาเสือโคร่ง 1.ผลของนางพญาเสือโคร่งมีรสเปรี้ยว สามารถนามารับประทานได้ แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก และไม่ควรรับประทานมากจนเกินไป เพราะ อาจทาให้ท้องเสียได้[2] 2.เนื้อไม้อ่อน สามารถนามาใช้ทาด้ามเครื่องมือการเกษตรได้ 3.ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากออกดอกดกและมีความสวยงาม และยังใช้ปลูกเป็นไม้เบิกนา

สรรพคุณของนางพญาเสือโคร่ง 1.ชาวเขาเผ่ามูเซอจะใช้เปลือกต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นยาแก้ไอ ลด น้ามูก แก้อาการคัดจมูก (เปลือกต้น) 2.เปลือกต้นใช้ต้มกับน้า ดื่มรักษาอาการหนาวสั่นจากอาการไข้ (เปลือกต้น) 3.เปลือกต้นใช้เป็นยาแก้เลือดกาเดาไหล (เปลือกต้น)


พญาเสือโคร่ง  
พญาเสือโคร่ง  
Advertisement