Page 1

HABSBURGOVCI NA HRVATSKO UGARSKOM PRIJESTOLJU BITKA NA MOHAČKOM POLJU => 29. kolovoza 1526. g. smrta kralja nema nasljednika = IVAN ZAPOLJA, erdeljski knez FERDINAND HABSBURŠKI aust. nadvojvoda

1537.g. Turci napadaju KLIS = brani PETAR KRUŽIĆ sa uskocima = Kružić poginuo i Klis pada, uskoci se sele u Senj = T. zauzimaju Skradin, Trogir, Obrovac = borbe oko Zadra i Šibenika

UGARSKA 11. studeni = dio plemstva izabire IVANA ZAPOLJU 16. prosinca = dio plemstva priznaje FERDINANDA H. HRVATSKA CETINGRAD, 1.siječnja 1527.g. hrv. plemstvo izabire za kralja FERDINANDA obaveze kralja - priznati prava Kraljevine opskrbljivati utvrde uzdržavati 1000 konjanika i 200 pješaka * isprava = prva upotreba hrv. grba (8+8) polja => Hrvatska ulazi u PERSONALNI UNIJU DUBRAVA, 6. siječnja 1527.g. slav. plemstvo izabire za kralja IVANA ZAPOLJU => građanski rat oko Varaždina, Zagreba (1529.g ) i Križevaca lipanj 1527.g. - Ferdinand ulazi u Budim

1538.g. = Zapolja zauzima Budim ( pomoć Turaka) = primirje = UGOVOR U VELIKOM VARADINU = Zapolja = ist. Ugarska (Erdelj) = Ferdinand = zap. Ugarska, Slavonija i Hrvatska 1541.g. = napad Sulejmana Veličanstvenog na Ugarsku = osvojen Budim => Budimski pašaluk = ostatak dobiva FERDINAND => HABSBURSKA MONARHIJA

6. listopada 1527.g. SABOR U KRIŽEVCIMA slav. plemstvo priznaje F. H. za kralja Zapolja (pomoć Turaka) = osvaja Budim posljedice = Turci prodiru u Hrvatsku i Ugarsku => do Beča 1529. i 1532.g. sjever =1528.g. pada Jajce i Jajačka banovina ( Gazi Husrev Beg) = pada Posavina, Krbava i Lika 1532.g. NIKOLA JURIŠIĆ brani Kiseg ( sa 700 vojnika) osvojeni = 1536. - 1543.g. Požega, Valpovo, Orahovica i Pakrac 1544.g. Kraljeva Velika i Ostrovica 1552.g. Virovitica 1556.g. Kostajnica 1544.g. zgb. Kaptol gradi Sisak jug = pada Sinj i Knin

1547.g. primirje na 5 godina ( Ferdinand i Sulejman) F. ne pomaže Hrvatskoj = Hrvatska se brani sama = Hrvatska je svedena na OSTATKE OSTATAKA posljedice = reliquie reliquiarum granica Virovitica – Čazma – Sisak – Karlovac – Slunj – Otočac – Zrmanja isaljevanje stvaranje Vojna granice politika Habsburgovaca = personalnu uniju pretvoriti u realnu FERDINAND (1527. - 1564.g.) MAKSIMILIJAN (1564. - 1576.g.) RUDOLF (1576. -1608.g.) MATIJA (1608. – 1619.g.) FERDINAND (1619-1637.g.) = centralizacija = centralni uredi = DVORSKO RATNO VIJEĆE, TAJNO VIJEĆE, DVORSKA KANCELARIJA, DVORSKA KOMORA = 1558.g. = SABOR KRALJEVINE HRVATSKE I SLAVONIJE zajednički staleški sabor plemstvo prelati predstavnici županija i kralj. gradova = BAN (kraljev zamjenik) 1567.g. gubi pravo saziva sabora


T.C. = SULEJMAN II. VELIČANSTVENI (1520 – 1566.g.) => 1565.g. novi napad na Beč = dio tur. vojske zaustavlja kod Ivanić Grada PETAR ERDODY = glavnina tur. vojske kreće od Osijeka 1566.g. (drveni most) SULEJMAN II i vezir MEHMED PAŠA SOKOLOVIĆ => vojsku kod Sigeta zaustavlja NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI BITKA KOD SIGETA = 31.srpnja do 7. rujna 1566.g. 90 000 turskih vojnika Nikola ima 2000 konjanika i 1000 pješaka T. poraz = izgubili su 18000 konjanika i 7000 janjičara hrv. banovi pokušavaju spasiti preostalo - ban TOMA ERDODY - 2 puta porazio Turke = 1584.g. kod Slunja i 1586.g. kod Ivanića obrana = sistem utvrda = kapetanije povezane utvrdama ( Ogulin, Senj, Bihać, Ivanić grad, Križevci, Koprivnica) ujedinjenje 1578.g. => HRVATSKO SLAVONSKA VOJNA GRANICA podjekla Hrvatske = VOJNA KRAJINA BANSKA ILI CIVILNA HRVATSKA VOJNA KRAJINA 3 vojne krajine =

HRVATSKA VOJNA KRAJINA ( Confinia croatica) = od Kupe do mora = Karlovac CARLSTATT od 1579.g. = održavaju Koruški i Kranjski staleži BANSKA VOJNA KRAJINA = od Ivanića do Karlovca = vlast Sabora i bana SLAVONSKA VOJNA KRAJINA (Confinia slavonica) = od Ivanića do Drave = Varaždin = plačaju štajerski staleži direktna uprava Beča = DRŽAVNO RATNO VIJEĆE germanizacija (njemački časnici) promjena etn. strukture = dolaze pravoslavni Vlasi pos. status = ne plaćaju porez, nisu kmetovi VLAŠKO PITANJE = VLAŠKI STATUT = vlastiti knez i sudac 1630.g. = zemlja, pašnjaci vojn. obveza 18/60.g.

kralj Ferdinand = dijeli V.K. u dva generalata = KARLOVAČKI I VARAŽDINSKI problemi = smanjen državni teritorij = Turci, Krajina = pritisak na seljake V.K.= neuredna opskrba, pljačke po okolici, nebriga o utvrdama do 1570.g. TURSKO CARSTVO je u sponu = CIPARSKI RAT 1570/1573.g. Turci osvajaju Solin, napadaju Korčulu i Hvar listopad 1571.g. BITKA KOD LEPANTA veliki tur. poraz novi pokušaji T.C. da se osvoji Beč = sultan MURAT III i HASAN PAŠA PREDOJEVIĆ = 1592.g. gradi se turska utvrda PETRINJA (Hasan Paša) SISAČKA BITKA = 22. lipnja 1593.g. = Turci napadaju Sisak obrana = ban TOMA ERDODY, karlovački general ANDRIJA AUERSPERG, štajerski pukovnik RUPREHT EGGENBERG => veliki poraz turske vojske = HASAN PAŠA 1606.g. = ŽITVANSKI MIR = granica na Ilovi = oslobođena Moslavina, Čazma, južno od Kupe 200000 dukata poklona Turcima USKOCI prebjezi iz Bosne = granicari = sjedište u Klisu 1537. g. = pad Klisa = sele u Senj = utvrda Nehaj = poznati kapetani IVO SENJANIN i STOJAN JANKOVIĆ = napadaju mlet. brodove USKOČKI RAT = 1615. – 1617.g. = H.M. protiv Venecije = MIR U MADRIDU = raseljavanje Uskoka u Gacku, Vinodol, Istru i Žumberak posljedice HRVATSKA JE podijeljena = RASUTA BAŠĆINA


SLAVONIJA POD OSMANSKOM VLAŠĆU unutar T.C. od 1544. g. => SANDŽACI (požeški, pakrački, čazmanski) = posljedice turske vlasti: 1. promjena etničkog sastava stanovništva 2. promjena govora iz kajkavskog u štokavski 3. zemlja je sultanovo vlasništvo 4. politička, gospodarska i vjerska diskriminacija 5. visoki porezi, nameti, nasilja 6. pobune starosjedilaca 7. hajdučija (harambaše - hajdučke vođe, jataci - pomagači MLETAČKA DALMACIJA od 1409.g. odvojena od hrv. zaleđa = političko uređenje = GENERALNI PROVIDUR u Zadru vojna i civilna vlast gradskom općinom upravlja GRADSKI KNEZ = gospodarsko podređivanje = monopoli ograničava se trgovina i brodogradnja ratarstvo, stočarstvo i ribolov zemlju obrađuju KOLONI = česti napadi Turaka = bijeg stanovništva posljedice = iseljavanje talijanizacija manji problemi = buna MATIJE IVANIĆA, Hvar => 1510/1514.g. borba protiv Turskog Carstva KANDIJSKI RAT 1645. - 1669.g. = ACQUISTO VECCHIO (stara stečevina) linea NANI Dalmacija od Makarske do Neretve Drniš, Skradin, Klis, Poljica, oko Neretve RAT ZA OSLOBODJENJE 1683. -1699. g. ( Peloponeski rat) MIR U SRIJEMSKIM KARLOVCIMA 1699.g. = ACQUISTO NUOVO ( nova stečevina ) linea Grimani linija Knin – Vrgorac - Vrlika - Sinj - Gabela AUSTRIJSKO-TURSKI RAT 1716-1718. g. obrana Sinja = 1715.g. = SINJSKA ALKA MIR U POŽAREVCU = ACQUISTO NOVISSIMO ( najnovije st.) linea Mochenigo Plavno - Imotski - Metković

ISTRA unutrašnjost – Habsburgovci = PAZINSKA KNEŽEVINA obala - M. Republika karakteristike = izoliranost, nerazvijenost talijanizacija gradova na obali, kroatizacija unutrašnjosti gradovi = razvoj obrta i trg unutrašnjost = naseljavanje prebjega s T.C. DUBROVAČKA REPUBLIKA Epidaur (Cavtat) => Dubrovnik rani sr. vijek = vlast Bizanta XII. st. = posrednička trgovina (Sredozemlje - balkansko zalede) = vlast Bizanta, Normana iz južne Italije i Mlečana = 1205. – 1358.g. = vlašt Mlečana = zabranjen razvoj pomorstva = kopnena trgovina (Bosna, Srbija) = 1358.g. = Zadarski mir = vlast ug.- hrv. vladara = gospodarski uspon = širenje teritorija (Pelješac-Boka) XV. st. = zlatno doba Dubrovnika = osamostaljivanje =1441.g. prvi spomen samostalne republike (sv. Vlaho) XVI.st. = vrijeme procvata = od 1526. g. = vrhovništvo sultana (danak od 25 000 dukata) = sloboda, neovisnost, povlastice slobodne trgovine = gospodarstvo = trgovina i pomorstvo => jaka trg. mornarica = graditeljstvo = javne, prosvjetne gospodarske, komunalne građ. II. pol. XVI.st. = slabljenje moći = velika zemlj. otkrića i prenošenje trgovine na Atlantik = 1667.g. = potres i požar XVII. st. = postupan gospodarski oporavak 1699.g. = 1718.g. =

= Mir u Srijemskim Karlovcima pobjeda diplomacije = Ven. napušta Popovo polje = Mir u Požarevcu turski koridor do mora Neum - Sutorine (,,tursko more")


CIVILNA HRVATSKA vladari = MATIJA (1608. – 1619.g.) FERDINAND II (1619. - 1637.g.) FERDINAND III (1637. – 1657.g.) LEOPOLD (1657. – 1705.g.) PRVI TURSKI (ERDELJSKI) RAT = 1663. – 1664.g. = MEHMED IV. i LEOPOLD I. = najznačajniji = PETAR ZINSKI ban NIKOLA ZRINSKI nezadovoljstvo Habs. vođenjem rata Nikola gubi Novi Zrin ( 1661.-1664.g.) svibanj 1664.g. = poraz turske vojske = kraj sv. Gotharda u zap.Ug. antiturska koalicija = predvodi RAJMUND MONTECUCCOLIJ 10. kolovoza 1664.g. = MIR U VAŠVARU = Status quo = H.M. plaća ratnu odštetu od 200 000 forinti velikaške obitelji ZRINSKIH i FRANKOPANA veliki posjedi po Hrvatskoj = razvoj tržišne proizvodnje = rudnici Fe, Cu i NaCl, talionice,pilane = trgovina žitom, staklom, medom, građevnim materijalom = pomorska trg. preko luke Bakar = borci protiv Turaka = potiču razvoj umjetnosti i književnosti rodbinske veze = 1544.g. = Nikola Zrinski Sigetski i Stjepan Frankopan Juraj Zrinski = sinovi NIKOLA(1620.–1664.g.) i PETAR (1621– 1671.g.) FRAN KRSTO FRANKOPAN (1643. – 1671.g.) = hrvatski knez i pjesnik sestra KATARINA, žena Petra Zrinskog nezadovoljstvo hrv. i ug. plemstva = sramotni mir u Varšavu = centralistička politika Beča = pljačke i razbojstva carske vojske = germanizacija Vojne krajine Nikola Zrinski = suradnja s ugarskim palatinom FRANJOM VESSELENYEM = pregovori s francuskim kraljem LOUISOM XIV problemi = 1664.g.,16. studenog = u lovu pogiba Nikola Zrinski 1667.g. umire palatin Franjo Vesseleny

urota se nastavlja 1669.g. = novi pregovori sa Francuskom uroti se priključuju = državni sudac Franjo Nadasdy knez Fran Krsto Frankopan zet Petra Z. Franjo Rakoczy Louis XIV. ostavlja urotnike = Petar traži nove saveznike 1669.g. = MARTIN BUKOVAČKI odlazi u Carigrad = MEHMED IV. od urotnika se odvajaju = zgb. biskup Martin Borković, Kaptol, Gradec, Nikola Erdody, Ivan Drašković i drugi početak oružanih priprema = 1670.g. ožujak = Fran Krsto priprema oružani ustanak u Hrvatskoj Beč saznaje za urotu ban Petar Zrinski proglašen je veleizdajnikom i buntovnikom bansku čast dijele = NIKOLA ERDODY i biskup MARTIN BORKOVIĆ 22.ožujka Herberstein upada u posjede Zrinskih i Frankopana = pljačka i pustošenja 12. travnja = Petar i Fran Krsto kreću iz Čakovca u Beč = dolaze 18. travnja => odmah su uhićeni i utamničeni kraj urote 30. travnja 1671.g. smaknuti su u Bečkom Novom mjestu Petar i Fran Krsto grof Franjo Nadasdy i Erazmo Tattenbach pomilovan Franjo Rakoczy posljedice = posjedi Zr. i Fr. su konfiscirani i dani na upravu Dvorskoj komori prihodi direktno odlaze u Beč gospodarsko nazadovanje tih krajeva zatvoreni rudnici, prekinuta trgovina slabljenje hrvatskog plemstva = izumiru velikaške obitelji Zrinskih i Frankopana = Katarina Zrinski Frankopan utamničena u Grazu = sin Nikole Adam poginuo je 1691.g. u bitci kod Slankamena = sin P. Ivan Antun umro je kao lutalica 1703.g. (posljednji Zrinski)


VELIKI RAT ZA OSLOBODENJE 1683. g. = Turci kreću na Beč = MEHMED IV. i vezir KARA MUSTAFA = 12. rujna = poraz tur. vojske JAN SOBJESKI i LEOPOLD LOTARINŠKI 1684.g. => SVETA LIGA (Habsb. M., Poljska, Ven., papa i Rusija) => rat za oslobođenje Ugarska =12. rujna 1686.g. oslobođen Budim =1688.g. oslobođena cijela Ugarska Hrvatska (Slavonija) = ban NIKOLA ERDODY i general JAKOB LESLIE = vođa fra LUKA IBRIŠIMOVIĆ ( i hajduci) => 1687. oslobođena Požega = hrv. podban IVAN DRAŠKOVIĆ = oslobađa zap. Slavoniju 1687.g. = OSIJEK, VUKOVAR i DAKOVO 1688.g. = Srijem => obnova VIROVITIČKO-POŽEŠKE i VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE =>1689.g. = oslobođena cijela Slavonija Lika i Krbava = vođa => MARKO MESIĆ 1689.g.= oslobođena Lika i Krbava ( ban NIKOLA ERDODY) => SENJSKA I OTOČKA KAPETANIJA Sjeverna Dalmacija = vođe => uskočki harambaša STOJAN JANKOVIĆ i knez FRANJO POSEDARSKI 1683.g. => Skradin, Ostrovica, Obrovac, Benkovac, Drniš... = sjeverna Dalmacija 1686.g. = Kostajnica 1687.g. = Sinj (granica Cetina) 1688.g. = KNIN i VRLIKA Dubrovnik 1684.g. D. priznaje vrhovnu vlast austrijskog cara politika 1687.g. = sabor u POŽUNU Habsburgovci dobili pravo nasljedstva u muškoj lozi nastavak rata 1690.g. = EUGEN SAVOJSKI prodire do Skopja = reakcija Francuske

= povratak vojske sa srp. izbjeglicama= p. patrijarh ARSENIJE III CRNOJEVIĆ => naseljavaju Slavoniju, Baranju i južnu Ugarsku 1691.g. = bitka kod SLANKAMENA (Srijem) = pobjeda EUGENA SAVOJSKOG 1694.g. = Venecija dolazi do Trebinja 1697.g. => EUGEN SAVOJSKI = prodire do Sarajeva iseljavanje 10 000 Hrvata => naseljavaju se u Slavoniju, Srijem, Banat, Bačku kraj rata => novi sultan Sulejman III. 1699.g. => MIR U SRIJEMSKIM KARLOVCIMA => granica Sava - Una = oslobođena Ug., sjev. Hrv. i juž. Hrv. (Knin, Vrlika, Sinj) Dubrovnik <=> Venecija 1714. - 1718.g. = novi Mletačko - turski rat 1715. Turci su napali Sinj = poraz => Sinjska alka 1716. g. uključuje se i Austrija = pobjede E. Savojskog kod Petrovaradina i Beograda = Jasenovac, Dubica i Kostajnica (ban IVAN DRAŠKOVIĆ) = Venecija zauzima Trebinje i Popovo polje, a 1717.g. i Imotski 1718.g. = MIR U POŽAREVCU uspostavljena je granica BiH i Hrvatske = oslob. cijela Ugarska, Srijem, Bos. Posavina, sjev. Srbija i Bgd. 1737. - 1739.g. = Tursko - ruski rat = uključuje se Austrija = gubi posjede u Bosni i Srbiji 1739.g. = MIR U BEOGRADU = T. dobivaju dijelove sjev. Bosne i sjev. Srbije s Bgd. = M.R. zadržala osvojeno problem = oslobođeni krajevi nisu vraćeni H. Saboru i plemstvu Hrvatska dobiva Liku i Krbavu ( u sastavu Banske krajine) Slavonija dolazi pod vlast Dvorske Komore = gosp. razvoj = Požega, Osijek, Ilok, Koprivnica, Petrinja Dalmacija pod Venecijom Tursko C. dobiva izlaz na more migracije: a) Šokci i Bunjevci u Slavoniji, Srijemu, Bačkoj... b) kolonizacija stranaca: Nijemci, Mađari, Česi, Slovaci... c) Srbi u južnoj Ugarskoj


BOSNA POD OSMANSKOM VLAŠĆU U 16.117. STOLJEĆU 1580.g. = Bosanski pašaluk bosanski paša ili beglerbeg = poseban položaj => upravitelj pogranične, ratne zone = 8 sandžaka (sandžak-beg) promjene 1. turski feudalizam 2. islamizacija = džamije, medrese, hanovi, hamami, sahat-kule... 3. etničke promjene: naseljavanje muslimana, Vlaha (graničari) 4. nasilje vlasti (,,danak u krvi") stanovništvo 1. kršćani (katolici, pravoslavci) - raja 2. muslimani: spahije i seljaci gospodarstvo zamiranje robno-novčane privrede => naturalna razvoj gradova (muslimansko stanovništvo) XVI. st. = slabljenje Carstva unutrašnja kriza feudalna anarhija = ČITLUCI = dvostruko oporezivanje težak položaj seljaka islamizacija državna je vjera islam => muslimani su povlašteni pnsilna islamizacija kršćanskih dječaka (janjičari) prelazak na islam posljedice => sastav stanovništva u XVI st. => 34 muslimani, 57 katolici, 9 pravoslavci ostale religije => 1557.g. obnova Plećke patrijaršije povoljniji položaj pravoslavaca = Katolička crkva (papa) = neprijatelj islama franjevci u BiH 1463.g. = Mehmed II. izdaje carsku povelju Ahd-namu => čuvari hrvatskog identiteta i kat. vjere brinu se za prosvjetu i kulturu naroda predvode ustanke protiv turske vlasti organizirah su seobe Hrvata u Baranju, Bačku i Dalmaciju XVII.st. = fra Matija Divković = Nauk krstjanski za narod slovinski,1611.g teolog Ivan Ančić

KULTURNI RAZVOJ HRVATSKE U XVI. I XVII.STOLJEĆU HUMANIZAM 1 RENESANSA XV. st. = prijelazno razdoblje = razvitak komuna =>Dubrovnik, Hvar, Split, dvor M. Korvina = humanisti Ivan Vitez od Sredne, Ivan Česmički renesansa graditeljstvo = Dubrovnik (Knežev dvor, Sponza, crkva sv. Spasa), katedrala u Hvaru, kapela sv. Ivana u trogirskoj kat. fortifikacije = korčulanske i dubrovačke zidine, karlovačka utvrda... Ijetnikovci = Dubrovnik ( Sorkočević) slikarstvo = Nikola Božidarević Andrija Medulić (Meldola Schiavone) Juraj Julije Klović - Croata - (,,Michelangelo minijature") kiparstvo = Juraj Dalmatinac ( šibenska katedrala...) Ivan Duknović (Trogir, nadgrobni spomenik pape Pavla II.) književnost = J. Šižgorić Marko Marulić (Suzana, Judita, Molitva suprotiva Turkom) Dž. Držić, Š. Menšetić XVI.st. = zamah književnosti Petar Zoranić: Planine (domoljublje - «rasuta bašćina") Hanibal Lucić: Robinja Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje Marin Držić: Dundo Maroje.. glazba = Vinko Jelić, skladatelj XVII.st. Cithara octochorda (pavlinska pjesmica) Hrvati u svijetu = filozof Nikola Vita Bušetić... Pavao Petar Vergerije (dvor Ž. Luksemburškog) Ivan Stojković Faust Vrančić : Machinae novae, izumitelj, filozof, leksikograf (petojezićni rječnik = lat., njem., tal., mađ. i dalmatinski) školstvo a) gradske-komunalne (Dubrovnik, Hvar, Kotor, Split...) b) crkvene: = Zadar = 1396.g. Lepoglava = 1553.g. = pavlinska škola postaje akademija - gimnazija


DOBA REFORMACIJE = dolazi iz Njemačke i Ugarske, preko Kranjske i Koruške 30 - tih godina XVI. st. u Hrv. i Sl. djeluju kalvinistički propovjednici = šire se po Slavoniji = oko Valpova i Vukovara 120 protestantskih crkvenih općina 1551.g. = prvi protestantski crkveni sabor u Torincima Hrvati - protestanti Matija Vlačić Ilirik 1520-1575.= prof. teologije djelo = Catalogus testium veritas Stjepan Konzul Istranin = propovjednik, pisac i prevoditelj Pavao Petar Vergerije 14981565= koparski biskup Antun Dalmatin = prijevod Biblije na hrvatski Markantun de Dominis: senjski biskup,fizičar, matematičar, R. ne ostavlja dublje korijene

zašto???

KATOLIČKA OBNOVA papa PAVAO III. opći crkveni sabor u TRIDENTU 13.12.1545. - 04.12.1563.g. HRVATSKA zgb. biskup JURAJ DRAŠKOVIĆ (1563. - 1578.g.) na Tridentskom saboru zalaže se za obnovu Crkve, osniva sjemeništa i škole 1570.g. i 1574.g. = biskupski sinodi u Zagrebu (biskup Drašković) = preporod klera = sjemeništa = školstvo => pavlinsko i Draškovićevo učilište razvoj pismenosti pavlini: 1582.g. Lepoglavska gimnazija ("studium generale") isusovci: škole i gimnazije (Dubrovnik, Rijeka, Požega, Varaždin...) u Zagrebu 1606.g. (1607. g. gimnazija) ☺ 1669.g. akademija proučavanje hrvatskog jezika: Bartol Kašić (Institutionum linguae illjricae libri duo (1604), prva gramatika hrv. jezika, prvi hrv.-tal. rječnik Juraj Habdelić: Dictionar (1660. g. - rječnik) Ivan Belostenec: Gazophjlacium (1670. g. - rječnik)

BAROK graditeljstvo: crkve (sv. Marije u Lepoglavi, sv. Katarine u Zgb., sv. Marije u Varaždinu, Trški vrh, Marije Snježne u Belcu, sv. Vlaha u Dubr.) njem. arhitekt Ivan Albertal (obnavlja zgb. katedralu i zvonik) dvorci tlocrt U-oblika palače (Oršić-Rauch u Zgb, Eltz u Vukovaru, biskupska p. u Dakovu građanske kuće (prizemnice, katnice, zidanice – požari) slikarstvo Ivan Ranger (freske u pavlinskim crkvama) Bernardin Bobić ( izvan domovine) skulptura: sakralna (oltarne kompozicije - drvo i kamen) književnost sjeverna Hrvatska - kajkavski književni krug: Katarina Zrinski Frankopan: Putni tovarus Pavao Ritter Vitezović (povijesni spisi) Fran Krsto Frankopan: Gartlic za čas kratiti (Ijub.pj.) Petar Zrinski južna Hrvatska: Ivan Gundulić : Dubravka, Osman, Suze sina… Dživo Bunić, Junije Palmotić... Filip Grabovac : Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga (1747. g.) historiografija Vinko Pribojević: 0 podrijetlu i povijesti Slavena (Hvar) Mavro Orbin: 0 carstvu Slavena Ivan Lucić Lucius: 0 kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske u šest knjiga Juraj Rattkay: Povijest kraljeva i banova Kraljevstva Hrvatske, Dalmacije i Slavonije Pavao Ritter Vitezović: Croatia rediviva (1700. g.)

povijest skripta  

povijest blablabla

Advertisement