Page 1

ซอฟต์ แวร์ (software)


จัดทำโดย นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว นำงสำว

พัชรีภรณ์ หอมดอก จุฑำรักษ์ ศรีคำ รัชนี ศรีจันทร์ พัทธนันท์ ปุริโส พัณณิดำ โชสู งเนิน อรพิณท์ แซ่ หลี

554186107 554186064 554186066

554186068 554186074 554186075

นักศึกษำชั้นปี ที่ 1 สำขำกำรศึกษำปฐมวัย หมู่ 2


เสนอ อำจำรย์ สุ จติ ตรำ จันทร์ ลอย


ควำมหมำยของซอฟต์ แวร์ ซอฟต์ แวร์ คือ ชุดคำสั่ งทีส่ ั่ งงำนคอมพิวเตอร์ เป็ นลำดับ ขั้นตอนของกำรทำงำน ชุ ดคำสั่ งเหล่ำนีไ้ ด้ จัดเตรียมไว้ ใน หน่ วยควำมจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อ่ำนชุดคำสั่ งแล้ว ทำงำนตำม ซอฟต์ แวร์ จงึ เป็ นสิ่ งทีม่ นุษย์ จัดทำขึน้ และ คอมพิวเตอร์ จะทำงำนตำมคุณลักษณะของซอฟต์ แวร์ ทวี่ ำงไว้ แล้ว เท่ ำนั้น


ประเภทของซอฟต์ แวร์ 1.ซอฟต์ แวร์ ระบบ (systems software) 1.1 ระบบปฏิบัตกิ ำร 1.2 ซอฟต์ แวร์ อรรถประโยชน์ 2.ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (application software) 2.1 ซอฟต์ แวร์ สำเร็ จรู ป 2.2 ซอฟต์ แวร์ เฉพำะ


1.ซอฟต์ แวร์ ระบบ

คือ ชุดคำสั่ งหรือโปรแกรมทีบ่ ริษทั ผู้ผลิตสร้ ำง ขึน้ มำเพือ่ ใช้ จัดกำรกับระบบ ซึ่งจะทำหน้ ำทีค่ วบคุม กำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่ำงๆ


1.1 ระบบปฏิบัตกิ ำร เนื่องจำกระบบปฏิบัตกิ ำรเป็ นส่ วนสำคัญที่ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงำนได้ แต่ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ มีใช้ อยู่ในปัจจุบันมีสถำปัตยกรรมทีแตกต่ ำงกัน


ตัวอย่ ำงระบบปฏิบตั ิกำร 1.ระบบปฏิบตั ิกำรดอส (Disk Operating System :DOS)

2.ระบบปฏิบตั ิกำรยูนิกซ์ (UNIX) 3.ระบบปฏิบตั ิกำรไมโครซอฟต์ วนิ โดวส์ (Microsoft Windows)

4.ระบบปฏิบตั ิกำรโอเอสทู (OS2) 5.ระบบปฏิบตั ิกำรลินุกซ์ (LINUX)


1.2 ซอฟต์ แวร์ อรรถประโยชน์ เป็ นโปรแกรมหรือซอฟต์ แวร์ ทชี่ ่ วยสนับสนุน เพิม่ หรือขยำย ขีดควำมสำมำรถของโปรแกรมทีใ่ ช้ งำนอยู่แล้วให้ มปี ระสิ ทธิภำพมำกขึน้ ระบบปฏิบัติกำรโดยส่ วนใหญ่ จะมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ มำให้ ใช้ งำน อยู่แล้ว


2. ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ เป็ นซอฟต์ แวร์ ท่ ผี ้ ูผลิตได้ พัฒนาขึน้ มาเพื่อจาหน่ าย ให้ ผ้ ูใช้ สามารถนาไปใช้ งานได้ โดยตรง โดยไม่ ต้องไปพัฒนาเอง ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ คือซอฟต์ แวร์ ท่ เี ขียนขึน้ เพื่อประยุกต์ กับงานที่ผ้ ูใช้ ต้องการ เช่ น ซอฟต์ แวร์ ประมวลคา ซอฟต์ แวร์ จดั เก็บภาษี ซอฟต์ แวร์ สินค้ าคงคลัง ซอฟต์ แวร์ ตาราง ทางาน ซอฟต์ แวร์ กราฟิ ก ซอฟต์ แวร์ จดั การฐานข้ อมูล


2.1 ซอฟต์ แวร์ สำเร็จรูป เป็ นซอฟต์ แวร์ ทมี่ ีบริษัทผู้ผลิตได้ สร้ ำงขึน้ และวำงขำยทัว่ ไป ผู้ใช้ สำมำรถหำซื้อมำประยุกต์ ใช้ งำนทัว่ ไปได้ ซอฟต์ แวร์ ประเภทนีไ้ ม่ ได้ มุ่งเน้ นเฉพำะสำหรับงำนใดงำนหนึ่ง ผู้ใช้ งำนจะต้ องเป็ นผู้นำไป ประยุกต์ กบั งำนของตน


ซอฟต์ แวร์ สำเร็จ แบ่ งออกเป็ นหลำยกลุ่มตำมลักษณะกำรใช้ งำน คือ 1.ซอฟต์ แวร์ ประมวลผลคำ (Word Processing Software)

เป็ นซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ สำหรับกำรพิมพ์เอกสำร หน้ ำทีข่ อง ซอฟต์ แวร์ ประมวลผลคำคือ เป็ นซอฟต์ แวร์ ใช้ สำหรับจัดพิมพ์เอกสำร จัดทำรำยงำน รวมทั้งงำนพิมพ์ต่ำง ๆ โดยบันทึกหรือพิมพ์ข้อควำมต่ ำง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสำมำรถจัดเก็บเอกสำรทีพ่ มิ พ์แล้วลงใน หน่ วยควำมจำรองเพือ่ ใช้ งำนในภำยหลังได้ ด้วย


2. ซอฟต์ แวร์ ตำรำงทำงำน

เป็ นซอฟต์ แวร์ เพือ่ ใช้ ในงำนด้ ำนกำรคำนวณ หลักกำร ทำงำนของซอฟต์ แวร์ ตำรำงทำงำน คือ กำรให้ คอมพิวเตอร์ ทำ หน้ ำที่เสมือนกระดำษทำกำรหรือเวิร์คชีด (worksheet) ของ ผู้ใช้ งำนซึ่งทำงำนในรู ปของคอลัมน์ (column) และแถว (row) โดยนำตัวเลขที่บันทึกในแต่ ละแถว หรือคอลัมน์ มำทำกำร คำนวณตำมสู ตรคณิตศำสตร์ ทกี่ ำหนดไว้


3.ซอฟต์ แวร์ จดั กำรฐำนข้ อมูล ปัจจุบันนีม้ ีข้อมูลมีบทบำทสำคัญทุก ๆ ด้ ำน ทั้งในด้ ำนกำร ปฏิบัตงิ ำน และกำรวำงแผนกำรตัดสิ นใจ ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ เพือ่ ใช้ งำน ด้ ำนกำรจัดกำรฐำนข้ อมูลจึงนับว่ ำเป็ นเครื่องมือสำคัญทีเ่ ข้ ำมำช่ วยงำนด้ ำน กำรจัดเก็บข้ อมูล ให้ มีประสิ ทธิภำพทั้งในด้ ำนกำรจัดเก็บ และกำรเรียก ข้ อมูลทีจ่ ดั เก็บออกมำใช้ ได้ ง่ำยคุณสมบัตพิ นื้ ฐำนในกำรทำงำนของ ซอฟต์ แวร์ จัดกำรฐำนข้ อมูล เพือ่ ใช้ ในกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรข้ อมูล


4.ซอฟต์ แวร์ นำเสนอ เป็ นซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ เพือ่ ใช้ งำนด้ ำนกำรนำเสนอข้ อมูล (Presentation) ในรู ปแบบสไลด์ ซึ่งในกำรแสดงผลจะต้ องมี รู ปแบบทีน่ ่ ำสนใจ ข้ อควำมเข้ ำใจง่ ำยกระชับได้ ใจควำม สำมำรถ แสดงผลในรูปแบบกรำฟ ข้ อควำม รู ปภำพ หรือเสี ยงได้ ซอฟต์ แวร์ ทีไ่ ด้ รับควำมนิยมในปัจจุบนั


5.ซอฟต์ แวร์ จัดกำรด้ ำนกรำฟิ ก ซอฟต์ แวร์ ชนิดนีม้ ีเครื่องมือสำมำรถปรับเปลีย่ นรู ปภำพให้ ได้ ตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ ซอฟต์ แวร์ จดั กำรด้ ำนกรำฟิ กเป็ น ซอฟต์ แวร์ ทที่ ำหน้ ำทีเ่ หมือนกระดำน หรือสมุดวำดเขียนทีผ่ ้ ูใช้ สำมำรถสร้ ำงภำพเขียนได้ และมีอุปกรณ์ ทชี่ ่ วยในกำรวำดรู ป


6.ซอฟต์ แวร์ ติดต่ อสื่ อสำร

ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกขนำดสำมำรถเชื่อมโยงถึง กัน เพือ่ ติดต่ อ สื่ อสำรกันได้ ผ่ำนระบบเครือข่ ำย เพือ่ แลกเปลีย่ น ข้ อมูล ข่ ำวสำร สำรสนเทศต่ ำง ๆ โดยใช้ ซอฟต์ แวร์ ชนิดนีค้ วบคุม กำรติดต่ อสื่ อสำรทั้งในเครื่องผู้ส่ง และในเครื่องผู้รับด้ วย ซอฟต์ แวร์ สำเร็จรู ปเพือ่ กำรติดต่ อสื่ อสำร และกำรเข้ ำถึงข้ อมูลบน เครือข่ ำยอินเทอร์ เน็ตมีหลำยชนิดตำมวัตถุประสงค์ ของกำรใช้ งำน


2.2 ซอฟต์ แวร์ เฉพำะ เป็ นซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ทจี่ ะต้ องมีกำรรวบรวมควำมต้ องกำรของ ผู้ใช้ ก่อนกำรพัฒนำขึน้ มำเป็ นซอฟต์ แวร์ ทสี่ ำมำรถทำงำนได้ ตำมควำม ต้ องกำรนั้น กำรพัฒนำซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ชนิดนีส้ ่ วนใหญ่ เพือ่ เป็ นกำร ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ใช้ ในงำนด้ ำนธุรกิจ ทีผ่ ้ใู ช้ ไม่ สำมำรถหำ ซอฟต์ แวร์ สำเร็จรูปมำใช้ งำนได้ อย่ ำงตรงตำมวัตถุประสงค์


3. ภำษำคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์ หรือโปรแกรมทีใ่ ช้ งำนกันทัว่ ไป จะต้ องได้ รับ กำรพัฒนำหรือสร้ ำงขึน้ โดยผู้พฒ ั นำซอฟต์ แวร์ ซึ่งเรียกว่ ำ โปรแกรมเมอร์ โดยโปรแกรมเมอร์ จะต้ องเขียนชุดคำสั่ งอย่ ำง เป็ นลำดับขั้นตอนเพือ่ ให้ กลำยเป็ นซอฟต์ แวร์ ทสี่ ำมำรถควบคุม กำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้


ภำษำคอมพิวเตอร์ แบ่ งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ 3.1 ภำษำเครื่อง

กำรเขียนโปรแกรมเพือ่ สั่ งให้ คอมพิวเตอร์ ทำงำนในยุคแรก ๆ จะต้ องเขียนด้ วยภำษำซึ่งเป็ นทีย่ อมรับของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ เรียกว่ ำ ภำษำเครื่อง ภำษำนีป้ ระกอบด้ วยตัวเลขล้ วน ทำให้ เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำมำรถทำงำนได้ ทนั ที


3.2 ภำษำระดับตำ่ เนื่องจำกภำษำเครื่องเป็ นภำษำทีม่ ีควำมยุ่งยำกในกำรเขียน ดังนั้นจึงมีผู้นิยมใช้ น้อย ได้ มีกำรพัฒนำภำษคอมพิวเตอร์ ขนึ้ อีกระดับหนึ่ง โดยกำรใช้ ตัวอักษรภำษำอังกฤษเป็ นรหัสแทนกำรทำงำน และใช้ กำรตั้งชื่อ ตัวแปรแทนตำแหน่ งทีใ่ ช้ เก็บจำนวนต่ ำง ๆซึ่งเป็ นค่ ำของตัวแปรนั้น ๆ


3.3 ภำษำระดับสู ง

ภำษำระดับสู งเป็ นภำษำทีส่ ร้ ำงขึน้ เพือ่ ช่ วยอำนวยควำมสะดวกใน กำรเขียนโปรแกรม กล่ำวคือ ลักษณะของคำสั่ งจะประกอบด้ วยคำต่ ำง ๆ ใน ภำษำอังกฤษซึ่งผู้อ่ำนสำมำรถเข้ ำใจควำมหมำยในทันที ผู้เขียนโปรแกรมจึง เขียนโปรแกรมด้ วยภำษำระดับสู งได้ ง่ำยกว่ ำเขียนด้ วยภำษำแอสเซมบลี หรือภำษำเครื่อง ระดับสู งมีมำกมำยหลำยภำษำ ได้ แก่ -ภำษำฟอร์ แทรน -ภำษำโคบอล -ภำษำเบสิ ก


ควำมจำเป็ นของซอฟต์ แวร์ ในกำรนำไปใช้ กำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศด้ วยคอมพิวเตอร์ จำเป็ นต้ องมี ซอฟต์ แวร์ ควบคุมกำรทำงำน เช่ น กำรซื้อของโดยใช้ บัตรเครดิต ผู้ขำยจะตรวจสอบบัตรเครดิตโดยใช้ เครื่องอ่ ำนบัตร แล้ วส่ ง ข้ อมูลของบัตรเครดิตไปยังศูนย์ ข้อมูลของบริษทั ผู้ออกบัตร กำร ตรวจสอบจะกระทำกับฐำนข้ อมูลกลำง โดยมีกลไกหรือเงือ่ นไข ของกำรตรวจสอบ จำกนั้นจึงให้ คำตอบว่ ำจะยอมรับหรือปฏิเสธ บัตรเครดิตใบนั้น กำรดำเนินกำรเหล่ ำนีเ้ ป็ นไปโดยอัตโนมัตติ ำม คำสั่ งซอฟต์ แวร์


ขอบคุณค่ะ

computer. sytem.  
computer. sytem.  

computer. sytem.