Wandelkrant 33

Page 1

Wandelkrant.be ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Timestamp2022-10-18-19-04 Vlaams-Brabantsteltwandelnetwerk“BrabantseWouden”voor Sachsen-Anhalt,wandeleninenomUNESCOwerelderfgoed Nîmes,eendagjewandelenineenRomeinsestad VoorFrancinePostmaiswandelentherapie Wandelentussenvulkanenenwijngaarden TuscanyWalkingEventMonteca�niTerme DePlateaux-Hageven ...ennogvéélmeer!!! Herfst2022

Indezelaatsteedi�evanhetjaar2022nemenweje-ingedachten-meenaartalvanmooie wandelgebieden,zowelinonseigenlandjealsdatvanonzebuurlanden.

Ookvolgendjaarlatenweopnieuwvanonshorenmettalvanreportagesinbinnen-en buitenland.Onzereporterstrokkenhiervooralnaaronderandere LandgoedValkenhorst,het LeenderbosenLeenderstrijp.Zewandeldenrondindesteden NancyenBangkok.Ontdekten hetWildeWesteninColorado.VersloegendeZwitsersebergen�jdenseenhi�egolfteDavosKlosters.WandeldenvierdagendoorheendeHünsruckenzagenhoehetKarstenlandschapin deSüdharzvoormooietaferelenzorgt.Ookhebbenweweerenkelelezersaanbiedingenin pe�ovoor2023.Stofgenoegvooreenvolgendeedi�e.Totdan!

Velewandelgroeten,Marc

VerantwoordelijkeUitgever MarcThijs

Postadres

THEMA,Streepkenstraat24,B-3600Genk

Dezekrantisauteursrechtelijkbeschermd.

Overnameuitdeinhoud,afdrukken,kopieënofscans vandezekrantzijnslechtstoegestaannaschriftelijk akkoordvandeuitgever.

Eindredactie&Vormgeving MarcThijs

Werktenmeeaanditnummer:

JoopDuijs,Kwadijk(NL)

SofieHendrikx,Mogán,GranCanaria(ES)

RenéLuijsterburg,BergenopZoom(NL)

GilbertRoels,Merchtem(B)

MarcThijs,Genk(B)

AdvertereninDeWandelkrant?

Zieonzemediakit: https://wandelkrant.be/mediakit

Archief:

Alonzeeditiesstaanookoponzewebkiosk: https://wandelkrant.be/kiosk/ Volgonsonlinevia: Wandelkrant.be fb.me/Wandelkrant Twitter.com/DeWandelkrant Pinterest.com/Wandelkrant

DeWandelkrantiseenuitgavevan: THEMA Streepkenstraat24,B-3600Genk BTWBE0840.813.519 Website: https://wandelkrant.be E-mail: info@marcthijs.be GSM:+32(0)498050105

COLOFON VOORWOORD
| | | • 7 nachten met maaltijden,afhankelijk van de categorie• Tennengauer wandelkaart en -boekevenals een Nordic Walking-boek• Abtenau wandelpoloshirt• Een heerlijke almjause• Geschenk: 1 genotbon ter waarde van € 10,-• Tennengau+ kaart met kortingen• Gratis gebruik vanlokaal openbaar vervoerPrijs per persoonin een tweepersoonskamer: vanaf € 195,00 Speciale aanbiedingexclusief voor de lezersvan de Wandelkrant alleen met boekingscode:Wandelkrant 04/2022 Touristeninformatie Abtenau | Markt 165 | 5441 Abtenau | Oostenrijk Tel +43 6243 4040 | ferien@abtenau-info.at | www.abtenau-info.at www.instagram.com/visitabtenau www.facebook.com/AbtenauInformatie en boeking: Wereldkampioenschappen wandelen 2023 Een wandelparadijs voor jong en oud • 300 km bewegwijzerde wandelpaden • Postalm: wandelpaden en gezellige berghutten in het grootste bergweidegebied van Oostenrijk • Plezier- en belevenisregio Tennengau Een wandelparadijs voor jong en oud • 300 km bewegwijzerde wandelpaden in Abtenau in het Lammertal • Postalm: wandelpaden en gezellige berghutten in het grootste bergweidegebied van Oostenrijk • Plezier- en belevenisregio Tennengau • 4 permanente IVV-routes • Natuurreservaat Egelsee • Museum voor volkskunde • Live muziek op het marktplein wandelen Abtenau - tussen Dachstein en Salzburg www.Orshof.be • Startplaats met bezoekersonthaal voor wandelgebied Solterheide, onderdeel van Duinengordel (Nationaal Park Hoge Kempen) • Restaurant / brasserie voor een drankje, gebak of dessert, lunch en diner • Logies met 27 gastenkamers • Ruime parking • Verhuur van (elektrische) fietsen, tandems en mountainbikes Orshof • Heymansweg 2 • 3670 Oudsbergen | Neerglabbeek • Tel 089 810 800 • www.orshof.be • info@orshof.be

GilbertRoels

PietClerinx(petervaneenwandelroute),CilCuypers(schepenvantoerismevanBierbeek),BartNevens(eerstegedeputeerde,

ToerismeVlaams-Brabanthee�zopas hetnieuwewandelnetwerk‘Brabantse Wouden’voorgesteld. Hetbestaande wandelnetwerkZuid-Dijlelandbreidt uitmet200kmaanvirtueletrajecten enknooppunteninTervuren,Bertem, Kortenberg,HerentenLeuven.En vormtzosamenmethet wandelnetwerkinhetZoniënwoud, eennieuwnetwerkvanzo’n700km onderdenaam‘BrabantseWouden’.

Hetpakket‘BrabantseWouden’ bestaatuiteenkaart‘Dijleland,waar depadenfysiekaangeduidzijnmet knooppunten,eneenkaart ‘Zoniënwoud’,waardeknooppunten virtueelzijn.Enalsderdeelementiser een32pagina’stellendegidsmet allerleiinforma�eeneenaantal sugges�ewandelingen.

EenderdegebiedrondHalle,Beersel, LinkebeekenSint-Genesius-Rodeisnu alinontwikkeling.

VolgensgedeputeerdevoorToerisme GuntherCoppensishetalvastde bedoelingomtegeneind2024dehele provincieVlaams-Brabantals wandelnetwerkaantebieden.Deels metfysiekeknooppuntenophet terrein,deelsmetvirtuele knooppunten(viaeenapp).Watde bestaandenetwerkenbetre�zijndie voor60procentfysiekmet knooppuntenbewegwijzerdenvoor40 procentvirtueel.Wesprekenhierover 4000kmaannetwerkwandelmogelijkheden.Na2024bekijktmen danofhetmogelijkenfinancieel haalbaarisomheeldeprovinciefysiek metknooppuntentebewegwijzeren.

VolgensBartNevens,eerste gedeputeerdeenbevoegdvoor leefmilieu,stree�deprovincieVlaamsBrabanternaarommethetHallerbos, ZoniënwoudenMeerdaalwoudals na�onaalpark‘BrabantseWouden’ erkendteworden.Eenmasterplan hiervoorisinopmaak.Waarbijde provincienauwsamenwerktmethet AgentschapNatuurenBos,delokale besturenenandereinstan�esen organisa�es.

Demap‘BrabantseWouden’mettwee scheurvrijekaarteneneengidsjekost 9Euro(verzendingskostenniet inbegrepen)enkanbesteldwordenbij ToerismeVlaams-Brabant.

Info: h�ps://www.toerismevlaamsbrabant.be/ thema/dewandelprovincie/brabantse_wouden

Vlaams-BrabantsteltwandelnetwerkBrabantseWoudenvoor
bevoegdvoorleefmilieu),GuntherCoppens(gedeputeerde,bevoegdvoortoerisme)enBartMeuleman(AgentschapNatuuren Bos)bijdevoorstellingvanhetnieuwewandelnetwerkaanderandvanhetBertembos.

WandeleninenomUNESCOwerelderfgoed

DeDuitstedeelstaatSachsenAnhaltisbijwandelaarsinBelgiëen Nederlandnogeerderonbekend terrein.Wellichtheeftdeafstander ietsmeetemaken(620kmvan Brussel,520kmvanAmsterdam). Ofhetfeitdatdedeelstaattot1989 deeluitmaaktevandeDDRendus moeilijktoegankelijkwasvoor westerlingen.Maarmettroevenals hetNationaalparkHarzeneenhele reeksUNESCOwerelderfgoedsites (zowelcultuuralsnatuur)isheteen uitgelezenbestemmingvooreen meerdaagsereis.

InNaumburg,Dessau-Roßlau, Wörlitz,Quedlinburg,Halle(Saale) endeLutherstedenEislebenen Wittenbergzijnsitesvanuniek historischbelang.Meteen uitzonderlijkeuniverselewaardedie zetotUNESCO-werelderfgoedheeft gemaakt.Dessaukennenweook vandekunst-en architectuurstromingDasBauhaus, nauwverbondenmetdeBelgische architectHenryVanDeVelde (1863-1957).

Maaralswandelaarzijnweinde eersteplaatsgeïnteresseerdinde wandelmogelijkhedenvandestreek. Watnietwegneemtdatcultuur, geschiedenisengastronomieook onzeaandachtwaardzijn.

Harz

Meestbekendishetmiddelgebergte Harz.Hetuniekedeelstaatgrenzen overschrijdendeHarzNationaal Parkstrektzichuitover25.000 hectareenlooptvandezuidelijke randvanhetmiddelgebergtebij Herzbergoverdehogeheuvels naardenoordelijkerandbij Ilsenburg.Hetmaaktdeeluitvan hetEuropesebeschermde gebiedssysteem"Natura2000".De 1141meterhogeBrockenisde hoogstetopvandeHarz.Juist naastdietopliepdegrenstussen West-DuitslandendeDDR.Inhet museumbovenopdeBrocken verneemjeallesoverdeze

historischbelangrijkeplaats.Bij onzewandelingronddetopkrijgen wijtekstenuitlegvanonze Nationaalpark-gids.

Derood-wittezendmastdateertnog uitdeNAZI-tijdenwerdgebouwd voordecommunicatietijdensde OlympischeSpeleninBerlijnvan 1936.Dewittebol(doorhetWesten ironischdeSTASI-moskee genaamd)diendedanweeromde Westersecommunicatieafte luisteren.

Jekannaardetopwandelenover deHexenstieg(zieinfo& documentatie). Maarookandere wandelpadenpasserenoverdetop:

dooreen(kwade)ridderbelaagde jonkvrouw.Dejonkvrouwhaalde meteenreuzesprongdeandere kantvandekloof,deridderstorttein dediepte.Onzetweegidsengaven graagtekstenuitlegbijdelegende.

Onderwegkanjeeenbezoek brengenaandeRappbodetalsperre, ofdedruipsteengrottenvan Rübeland.Demiddeleeuwse vakwerksteden Wernigerode [foto 5] en Quedlinburg (allebei UNESCOwerelderfgoed)zijnook meerdaneenbezoekwaardtijdens jewandelvakantieindeHarz.

Naumburg

Depopulairstemanieromopdetop vandeBrockentegeraken,is echtereen stroomtreinvande HarzerSchmalspurBahnen:

WiedeJakobsweginSachsenAnhaltwandelt,looptdoordestad Naumburg.Diestadstaatmetzijn imposantekathedraal(Dom)ookop deUNESCOwerelderfgoedlijst. [foto10] Nietalleenisdekathedraal eenmeesterwerkvandegotiekdat jaarlijkshonderdduizenden bezoekerstrekt,inhetgebouwvindt menookhetbeeldvanhetadellijk echtpaarUtaenEkkehardt.Utawas hetvoorbeeldvandeidealeDuitse vrouwengroeideuittoteenicoon. WatzelfsWaltDisneyteweten kwam.Hijgebruiktehaargelaatals datvandebozestiefmoederinde filmSneeuwwitjeendeZeven Dwergen [foto9]

Midden-Elbe

Bodetal

VanuitBlankenburg,aanderand vandeHarz,kanjeinde voetsporentredenvandeheksen tijdenseenwandelinginhet Harzgebergtedoorhetmachtige Bodetal naardeRosstrappeende Hexentanzplatz.DeRosstrappeis deafdrukvandehoefvaneen paarddat(volgensdelegende)over dekloofsprong.Metopzijnrugeen

Meerdandemoeitewaardishet UNESCObiosfeerreservaat Midden-Elbe.Zeldzamesoorten zoalsElbe-bevers,zeearenden, irissenenwaterkastanjeshebben hunleefgebiedinhetditbioreservaat,datalin1979door UNESCOerkendwerdendaarmee eenvandeoudsteUNESCOreservateninDuitslandis.DeElbebeverishetsymbolischediervandit landschap.HetgrootsteEuropese knaagdiermaaktaleeuwenlang deeluitvanhetMidden-Elbebiosfeerreservaat.Hetbeververblijf inhetinformatiecentrum‘Auenhaus’ (nietvervandestadDessau)geeft onseendirectekijkinde

Sachsen-Anhalt
Foto1 Foto4
Foto5 Foto2 Foto3

‘huiskamer’vandeschuwedierenaandehandvaneen kunstmatiggecreëerdbeverhuis. [fotorechts]

Wezittenhierinhetgebiedvandebinnenduinen (‘Binnendüne’)vandeMidden-Elbe [fotohieronder] waarjedeHeide-Biber-Tiourkanwandelen.Voorde geïnteresseerden:erlevennaarschattingzo’n veertigduizendbeversinhetwildinEuropa.

WörlitzerPark

Nogeengebiedomalwandelend(ofmeteen boottochtje)vantegenietenishet WörlitzerPark, het eerstelandschapsparkinMidden-EuropanaarEngels model.Dichters,zoalsGoethe,schilders,architectenzewarenallemaalbetoverddoordeschoonheiden prachtvanhetWörlitzerPark.Totvandaagfascineert hettuinkoninkrijkDessau-Wörlitz,alsuniektuin-en paleislandschap,nogsteedsvelebezoekers.Prins LeopoldIIIFriedrichFranzvonAnhalt-Dessau,een enthousiasteaanhangervandeVerlichting,het humanismeeneenliefhebbervanEngeland,lietvanaf 1764hetcultuurlandschapvanWörlitzlatenaanleggen. Ondertussenishetparkmetzijnvijverserkendals UNESCO-werelderfgoed [foto7] Samenmetheterin gelegenSchossWörlitz,eenkasteeldatbeschouwd wordtalsheteersteclassicistischgebouwvanDuitsland [foto6]

Saale-Unstrut

Tenslottenogietsvoordedorstigewandelaar.Het kleine wijngebiedSaale-Unstrut ishetmeest noordelijkevanEuropa.Dewijnenworden geproduceerdopdeoudeterrasvormigewijngaarden dietothetDuitsetopsegmentbehoren.Achtwijnboeren hebbenhunkrachtengebundeldomdevereniging "Breitgrad51"tevormen.Dewijnmoetaaneenaantal voorwaardenvoldoen.Zomoetendedruivenafkomstig zijnvaneentoplocatiemetbeperkteopbrengstenmet dehandgepluktzijnendeopbrengstmagniethoger zijndan5.000literperhectare.Debekende RotkäppchenSektuitFreyburg/Unstrut(diesteevast geserveerdwerdtijdensalleofficiëleDDR-recepties),lieten weaanonsvoorbijgaanwegenstezoet.Wijkondenvan eenpaarglaasjesSaale-Unsrutwijngenietentijdenseen wandelingindewijngaardenvanFreyburg [foto8]

Foto8
Foto9 ©VereinigteDomstifter,FalkoMatte
Foto6
Foto10 ©VereinigteDomstifter,FalkoMatte
Foto7

WandeleninSachsen-Anhalt

https://sachsen-anhalt-tourismus.de/aktiv-natur/wandernin-sachsen-anhalt

HeideBiberTour

30kmvanSachsennaarSachsen-Anhaltdoorde Dübenerheide

https://sachsen-anhalt-tourismus.de/aktiv-natur/wandernin-sachsen-anhalt/qualitaetswanderwege/heidebibertour RundumMagdeburg

Een141kmlangerondwandelingomheendehoofdstad Magdeburg

https://www.wanderbares-deutschland.de/wege/allewege/rund-um-magdeburg-190e35ad67

Jakobsweg

Loopt370kmdoorSachsen-Anhalt,richtingFrankrijk.

https://sachsen-anhalt-tourismus.de/aktiv-natur/pilgern/ jakobsweg

Lutherweg

Intotaal460kmlang.Webewandeldendezewegookal indeVulkanregionVogelsbergindedeelstaatHessen.

https://sachsen-anhalt-tourismus.de/kultur/martin-luther/ lutherweg

Europeselangeafstandsweg11 (vertrekinAmsterdam)

Deweg(aangeduidmet X11)looptovereenafstandvan 365kmdoorSachsen-Anhalt

https://www.wanderverband-sachsen-anhalt.de/ wanderwege/

(OpdezewebsitevanhetWanderverbandSachsenAnhaltookmeerinfooverdeLutherWeg,deHrazer Hexen-Stieg,deHeide-Biber-TourenRundum Magdeburg

NationalparkHarz

Info: https://www.nationalpark-harz.de/

De Harzklub isdeoverkoepelendewandelvereniging vandeHarz

Dezeofficiëlewandel-enheimatverenigingstaatinvoor debewegwijzeringenhetonderhoudvan560kmaan wandelwegeninhet25.000hagrotenatuurpark. [foto rechts]

Info: https://harzklub.de/wandern/ Harzgids Nederland(interessantesiteoverwandelenin deHarz)

https://www.harzgids.nl/wandelen-en-fietsen.html

De Harzer-Hexen-Stieg isdebekendstewandelweg 95kmvanoostnaarwestdoorhetHarzgebergteen overdeBrocken

https://sachsen-anhalt-tourismus.de/aktiv-natur/wandernin-sachsen-anhalt/wandern-im-harz/der-harzer-hexenstieg

HarzerBaudenSteig

Een100kmlangewandelweg-in-lijn.

https://www.wanderbares-deutschland.de/wege/allewege/harzer-baudensteig-013d0c1407

Selketal-Stieg

75kmtussenhetSelketalbahnstationenQuedlinburg

https://www.harzinfo.de/erlebnisse/tour/selketal-stieg

HarzerGrenzwegamGrünenBand

Een90kmlangewandelweg-in-lijnlangsdevoormalige grensmetdeDDR

https://www.wanderbares-deutschland.de/wege/allewege/harzer-grenzweg-am-gruenen-band-2b847eb542

AlgemenetoeristischeinfooverSachsen-Anhalt (en Duitsland)

https://sachsen-anhalt-tourismus.de/ https://www.germany.travel/en/home.html

INFO&DOCUMENTATIE
TijdensonzereisinSachsen-Anhaltverblevenwe indevolgendehotels: Dessau:RadissonBluFürstLeopoldHotel Freyburg:WinehotelFreylichZahn Blankenburg:SchlosshotelBlankenburg
GilbertRoels

WandeleninhetThaisegroeneseizoen

IndeWandelkrantedi�e17(zomer2017)brachtenwejullieeenreportageoverwandeleninSingapore.Indevolgende Wandelkrant(begin2023)krijgenjullieeenreportageovereenstadswandelinginChinatown,Bangkok.Inafwach�ngdaarvannu alwatinfoovertweegroenestadswandelgebiedenindeThaisehoofdstad:hetbekendeLumphiniParkendeomgevingvande Ratchanatdaramtempel.

VeelEuropeanenreizen�jdensonzewinternaarThailandenAzië.MaarwiehetechtegroeneThailandwilbeleven,doetdathet bestindeperiodemei-junienseptember-oktober.

LumphiniPark

LumphiniParkishetgrootstestadsparkvanBangkokendaarmeedeperfecteplekomjejoggingschoenenaantebindenofeen wandelingtemaken.Hetparkiseenoasevanopenruimtes,bomen,vogels,speeltuinenenwandelpaden,middeninde hoofdstad.Bezoekerskunnenzelfsbotenhurenomkunstma�gemerenteverkennenzonderooithetstadscentrumteverlaten.

Vanjoggerstotwandelaarsenfietsers,ditparkisdeperfecteplekomteontspannenenteontsnappenaandesoms overweldigendeenoverdrukkestratenvanBangkok.Demeestemensenzijnheterovereens:deochtendvoordatdehi�e(bijna) ondraaglijkwordt,isdeperfecte�jdominditberoemdeenhistorischestadsparktewandelen.

Tijd:eenvoormiddag

WatRatchanatdaram

WatRatchanatdaramiseenboeddhis�schetempelindewijkPhraNakhoninBangkok.Dezeergondergewaardeerdetempel, gebouwdin1846,isnietzopopulairalssommigeanderebezienswaardighedenvandestad.Watbetekentdatterwijlhet massatoerismefocustophetGrandPalaceenhettempelcomplexvanWatPhraKaew,jedezetempelmeestaleenbeetjevoorjezelf krijgt.Deuniekeeningewikkeldontworpentempelisadembenemend,watzorgtvoorzoweleenmooiealsontspannendeplekom eenmiddagjerondtewandelen.VeelbezoekersvindeneenmiddaginenrondWatRatchanatdaramdeperfecteplekvooreenloopofwandelmedita�e.Ditdankzijdeovervloedaanopenruimteenmooiegangen.Alsjeopzoekbentnaareenplekinhet stadscentrumwaarhettochrus�gis,danisditdeplaats.

Tijd:tweetotdrieuurronddemiddagofdenamiddag.

©TAT

Nîmes

EendagjewandelenineenRomeinsestad.

Nîmes,eenparelindebijBelgen enNederlanderszogeliefde FranseProvence.

Eenstaddieomwillevanhaar schoonheid,historischeen culturelewaardedriesterrenkrijgt indegroeneMichelingids.Met anderewoorden:dereisopzich waard.Zekeralsjerekeninghoudt metdeschattenindeomgeving, ZoalsdeberoemdePontduGard. Wijcreëerdeneenstadswandeling van6,3kmdiefocustopzowelhet Romeinsealshetmiddeleeuwse alshetgroeneNîmes.Eendagwandelingmeteenviertal voorgesteldebezoeken(maarje kandataantalgemakkelijk verdubbelen),eenmiddagstopen eenkoffiestopindenamiddag.En, opdestevigeklimnaardeTour Magnena,eenzogoedalsvlak parcours.

Nîmesisdehoofdstadvanhet FransedepartementGard, genoemdnaardegelijknamige rivier.Enbehoorttotderegio Occitanie.

De(Romeinse)grondslagenvan dehuidigestadwerdengelegd rondhetbeginvanonze jaarrekening.Haareerstebloei kendedestad,onderkeizer Augustus,metalsnaam Colonia Nemausensis,zogenoemdnaar eenbron.Uitdieperiodedateert hetbekendeMaisonCarrée.De bloeiendsteperiodesitueertzich rondde2de en3de eeuwna Christus.Metondermeerdebouw vandearena,indezelfdestijlals hetColosseumvanRome.Tijdens dewandelinggaatheelwat aandachtnaardeRomeinsetijd maarevenzeernaardemeer recentegeschiedenisenheterg groeneNîmes.

Debestemanieromtenvollevan NîmestegenieteniseenCity Pass(zieinfoendocumentatie).

Daarmeekrijgjetoegangtoteen twaalftalbezienswaardighedenen musea,inbegrependeberoemde PontduGard.EenCityPassvoor tweedagenkosttedezezomer29 Euro.

Dewandeling

ViadeboulevarddelaLibération bereikjedePlacedesArènes. Wiezinheeftineenmuseumkan hieralinhetmodernegebouw allesoverdeRomeinsetijd vernemen.

Watverdervindjedetoeristische dienst,metvlakbijdeingangvan deArenavanNîmes,eengoed bewaardamfitheateruitdeeerste eeuwnaChristus.Nuvindener regelmatigconcertenenandere eventsplaats.Enineennietzo ververledenook stierengevechten,waarnaarhet beeldvandetoreadorverwijst [ foto1 ].Hetbezoekgebeurtmet eenaudiogids(ookinhet Nederlands).

jevolgtnudebredeavenueVictor Hugo.Linksziejedekerkvan Sint-Paulus,methaar merkwaardigedeuren. [ foto2 ]

Opheteindevandezeboulevard ziejerechtsalhetMaisonCarrée (maardatstaatindenamiddagop hetprogramma)enlinkshet futuristischeCarréd’Art,met onderanderehetmodernmuseum voorhedendaagsekunst.

Jevolgtevendeboulevard AlphonseDaudet(ookeen schrijver,zoalsVictorHugo)en slaatlinksafnaardePlace d’Assas.Eenmooipleinmet sculpturenenwater,verwijzend naardeRomeinsetijd. [ foto3 ] Watverderwandeljevoorbijhet historischeluxehotelImperator (links),waarooitErnest HemingwayenAvaGardner logeerden. [ foto4 ]

JekomtnuopdeQuaidela Fontaine [ foto5 ] enwatverder bijdemooietoegangspoortvan lesJardinsdeLaFontaine [ foto6 ]. Detuinendaterenvaninde klassiekeoudheidenzijn aangelegdrondeenRomeinse bron(dieverlatenissindsde middeleeuwen).Dehooginde verteopdoemendeTourMagne [ foto7 ] endetempelvanDiana [ foto8 ] getuigennogvandit verreverleden.

Foto4 Foto8 Foto9
Foto1 Foto2 Foto3 Foto5
Foto6 Foto7
Foto11
Foto12 Foto13
Foto14
Foto15

Langseen(authentieke)Romeinse wegklimjenunaarbovenindit park. [ foto9 ]

Onderwegkanjegenietenvande talrijkebeeldenenvooral waterpartijenmetveelgroeninde tuin. [ foto10 ]

Helemaalbovenkomjeaande TourMagne. [ foto11 ]

Detorendateertvandeeerste eeuwvoorChristusenishetenige overgeblevendeelvande Romeinseverdedigingswalrond destad.DetorenisvanKeltische origineendeoorspronkelijke functievandeoorspronkelijk18 meterhogetorenisnietbekend.

ToenKeizerAugustusinhetjaar 16A.D.eenstadsmuurliet bouwen,zijnverschillende bestaandebouwwerkeninde nieuwemuurgeïntegreerd.

WaaronderdeTourMagnedie daarbijdubbelzohoogwerd.

Jevindhierookeensteenmeteen inscriptieverwijzendnaarFrédéric Mistral,eenFranseschrijverdiein 1904deNobelprijsvoorliteratuur kreeg. [ foto12 ]

Mistraliseenzoonvande Provence(geborenvlakbijArlesin devalleivandeRhône)

Jevindzijnnaamoveralinde Provenceterug(o.a.straatnamen) maarhijheeftwelnietstemaken metdegelijknamigekoude noordenwinddiesomsdoorde Rhônevalleigiert.

Jedaaltnu,parallelmetdeRuede laTourMagnelangsdelinkerkant vanhetparkaf.Onderwegiser weerheelwattezien, improviserenkanenmag.Maarde bedoelingisuittekomeninde RuePasteur,waarjelinksafslaat.

EnzoopdePlacedelaRévolution belandt.Tijdensdeopmaaken verkenningvandezewandeling genotenwehiervaneen uitstekendenbetaalbaardagmenu inkleinemaargezelligerestaurant LeFanfaron.

Info: https://lefanfaron.fr/.

JeslaatnuindeRueClérisseau evenlinksafdeRuedela Lampèze.TotaanhetCastellum divisorum(ookWaterkasteel genoemd). [ foto13 ]

DitRomeinsbouwwerkishet eindpuntvaneen50kmlange waterleidingmetaquaducten, onderanderedePontduGard.

Dieleidingbrachtwateraannaar NîmesvanafdebronvandeEure, nabijdestadUzès.ZoalsdePont

duGard,dateerthetCastellum divisoriumuitde1ste eeuw. Jekeertnuopjestappenterugen volgtverderdeRueClérisseau. VlakbijdeRuePorted’Alèskanje dankennismakenmetwat modernekunstvormenindestad. [ foto14 ] en [ foto15 ]

Nadelaatstgenoemdestraatvolg jedemooieBoulevardGambetta naarrechts.AandeSquare Antoninslajelinksafenjebelandt aanhetMaisonCarrée,samen metdeArenahétRomeinse monumentbijuitstekvanNîmes. Hetiseenvandebestbewaarde tempelsvanhetvoormalige RomeinseRijk.Detempelwerd gebouwdtussen10vooren3na Christus.HijwasgewijdaanGaius enLucius,degeadopteerde erfgenamenvanAugustus,die beidenjongstierven.Zewarende zonenvanMarcusVipsanius Agrippa,deoorspronkelijke bouwheervanhetPantheonin Rome. [ foto16 ]

JeneemtnulinksdegezelligeRue del’Horloge.Watverderpasseer jerechtsdePlacedel’Horlogemet zijnveleterrassen.Ideaalvooreen namiddag-espresso.

JeneemtrechtsdeRuedesPetits Souliersenzobelandjeopde PlaceauxHerbes,waarzichhet MuséeduVieuxNîmesbevindtin hetvoormaligebisschoppelijk paleis. [ foto17 ]

Eenbezoekmeerdanwaard.Al washetmaaromdecollectie textiel.Wistjebijvoorbeelddatde populaireblauweDENIM-jeansuit Nîmesafkomstigis.Denaam bewijsthet...

Jewandeltnulangsde cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castorinde RueSaint-Castor.Enkomtuitop deRueCrémieux.Opgelet,jebent nuinhetoudeNîmesmetzijnvele straatjesenpleintjesennogmeer restaurantjes.Dewegevenkwijt rakeniszogebeurd.Opde boulevardAmiralCourbetslaje rechtsafdeRuedesGreffesinen dannogeensrechtsafdeGrand Rue.ViadeRueduChapitreende RuedelaPrévotékomjeopde PlaceduChapitre,aandeandere kantvandekathedraal. [ foto18 ]

Daarnavolgtwatzigzag wandelwerkdatjenaardeRue desMarchandsendeRue AugustePelletbrengt.

Hetisnuuitbollenengenietenvan nogenkelemooiegebouwen,

stratenenpleintjesomuiteindelijk weeropdeSquaredelaCouronne uittekomen.

Waarje,naasthetstandbeeldvan deschrijverAlphonseDaudet,ook eenmoderneversievaneenstier uitdearenavindt. [ foto19 ]

Foto17 Foto19 Foto10
Foto18 Foto16

ParcoursopRouteYou:

https://www.routeyou.com/nl-fr/route/view/10200999/wandelroute/nimes-stadswandeling-promenade-en-ville

R rechtsaf

L linksaf

RD rechtdoor T terugkeren

RDParkingIndigo–SquaredelaCouronne–PlacedelaLibération

RDBoulevarddelaLibération(RueNotre-Dame)

RDPlacedesArènes

RBoulevarddesArènes- Arènes [audiobezoek]

RBoulevardVictorHugo

RDBoulevardAlphonseDaudet

LPlaced’Assas

RRueGastonBoissier

LQuaidelaFontaine

RLesJardinsdelaFontaine

RDSourcedelaFontaine

RChemindelaTourMagne–naarde TourMagne [bezoek] enT

LrichtingRuedelaTourMagnemaarniettotopdezestraat

Afdalendoorhetlinkergedeeltevanhetpark(o.a.langsdetrappen)

VolghiervoorhetRouteYouparcoursofimproviseer...

LUitgangnaardeRuePasteurendienaarlinksvolgen

LPlacedelaRévolution (onzelunch-stopinLeFanfaron)

RRueClérisseau

LRuedelaLampèze

Wandeldezestraatintotaanhet Castellumdivisorium

TNaardeRueClérisseau

LRueClérisseau

RRuePorted’Alès

RBoulevardGambetta

RDPlacedelaBouquerie

LRueAuguste(tegelijkSquareAntonin)

RDPlacedela Maisoncarré [bezoek]

LRueduGénéralPerrier(overdePlacedelaMaisoncarré)

RRuedesFlottes(overdePlacedelaMaisoncarré)

LRuedel’Horloge

AanderechterkantpasseerjedePlacedel’Horlogemetveelterrassen.

Ideaalvooreenkoffieindenamiddag

RRuedesPetitsSouliers

RDPlaceauxHerbes- MuséeduvieuxNîmes [bezoek]

RDRueSaint-Castor

RRueCrémieux

RDPlaceBellecroix

RDRueCuraterie

RDPlaceduGrandTemple

RBoulevardAmiralCourbet

RRuedesGreffes

RGrandRue

LRueduChapitre

RDPlaceduChapitre

LRueMathieuLacroix

LPlaceauxHerbes

LRuedesMarchands

RDRueAugustePellet

RDRuedeBernis

LRueFresque

LPlaceduMarché

RDRuedel’HôteldeVille

RRueRégale

LRuedesChapeliers

RRuedelaCouronne

LBoulevard&PlacedelaLibération–SquaredelaCouronne

Nîmes-Stadswandeling(promenadeenville)-6,3km

DeWiedwegisopnieuwgemarkeerdenuitgetekend

Netop�jdvoorhetwandelseizoen2022werddeWiedwegdoordeDuitse wandelverenigingerkendalseen"kwaliteitspadvoorwandelaarsinDuitsland".DeWied, delangsteriviervanhetWesterwald,isdenaamgevervande110kmlangeetapperoute. HetstartpuntisdeWiedquellebijLindenaanhetmerengebiedWesterwald.Vanafhier voertderouteafwisselendenveelbewogenoverenlangsdesomsrus�ge,danweer levendigeWiednaardefinishinNeuwiedamRhein.Sfeervollevergezichtenenongerepte natuurzijngegarandeerd.

Wandelbusrijdtelkezondagenopfeestdagen

DewandelbusinWiedtalenRengsdorferLandrijdttotenmet1 novemberopallezon-enfeestdagen.WandelaarsopdeKlosterweg hebbendemogelijkheidomhunautoinWaldbreitbachteparkeren, dewandelbusnaarhetstartpuntvandeKlosterweginRengsdorfbij deSt.Kastorkapeltenemenendaarhunwandelingtebeginnen.

Dewandelbusstartom9.55uurinBreitscheid.Naast

WaldbreitbachenRengsdorfstopthijookinRoßbach, Niederbreitbach,Kurtscheid,Ehlscheid,Bonefeld,Strassenhaus,bij WesterwaldparkeninHümmerich.Dewandelroutesdaar,met namedeBoterroute,zijnookmetdewandelbustebereiken.

Hettariefisslechts€3,00perpassagier.

WIEDTAL
ZomeraandeWiedDeWandelbusstoptookaanhetblotevoetenpadEhlscheid © AndreasPacek

Reclameindelucht: heteluchtballonWesterwaldWiedtals�jgtop

Hetwachtenwasdemoeitewaard:bij perfectweerwerddenieuwe heteluchtballonWesterwald-Wiedtal gedoopt.DeWesterwaldTouris�k-Serviceis samenmethetTouris�k-VerbandWiedtal e.V.sponsorvandeballon.PilootNicholas Seyfert-JoinerisdeDuitsevicekampioenen zaldekomendejarenmetdeballonvliegen bijtalvanballonwedstrijdeninheel Duitslandenbijwereldkampioenschappenin hetbuitenland.

Dewandelbusstartom9.55uurinBreitscheid.Naast

WaldbreitbachenRengsdorfstopthijookinRoßbach, Niederbreitbach,Kurtscheid,Ehlscheid,Bonefeld,Strassenhaus,bij WesterwaldparkeninHümmerich.Dewandelroutesdaar,met namedeBoterroute,zijnookmetdewandelbustebereiken. Hettariefisslechts€3,00perpassagier.

Meerinformatievia: Touristik-VerbandWiedtale.V. NeuwiederStraße61 56588Waldbreitbach Duitsland Tel.:004926384017 E-mail: info@wiedtal.de Website: www.wiedtal.de
DeWandelbusstoptookaanhetblotevoetenpadEhlscheid © AndreasPacek LuchtballonWiedtal © TVWiedtal

Hetisweervoorbijdiemooie zomer.Maandenlangwarenonze strandenhetdomeinvande zonaanbidders,maarnunemen dewandelaarsdekustlijnweerin bezit.“Wantslechtweeraanzee bestaatniet”,vindtFrancine Postma,dieboekenschreefover haarbelevenissen�jdens wandelreizeninScandinaviëen langsdeNederlandsekust.

LopenFrancineenuw verslaggeverinWijkaanZeehet strandop,stuitenwegelijkop JopieMellemadieeenaquarel

TekstJoopDuijs

vandebrandingstaatte schilderen.EnwaarisJopienet opvakan�egeweest?Juist, Noorwegen.Toevalbestaatniet… Nadatweonsverbaasdhebben afgevraagdhoesommigezaken tochzosamenkunnenkomen, gaandeschoenenuitende voetjesinhetnogwarme Noordzeewater.

“Wandelendoetwatmeteen mens,”traptFrancinePostmaaf. Zijisdeauteurvantwee inspirerendeboeken:‘Onderweg’ en‘AanZee’af.Heteersteiseen

beschrijvingvanhaar

belevenissenophetSt.Olavspad, in‘AanZee’beschrij�Francine haarervaringenophet NederlandseKustpad.

HetSt.Olavspadiseenruim500 kilometerlangebedevaartvanaf deZweedseoostkustnaarde westerse�ordenkustvan Noorwegen.Eensteeds populairderebezigheid,wantook ditjaarwandelenhonderden mensenergensinEuropaeen bedevaart.Vroegergingmennog oppadvanuitpure

VOORFRANCINEPOSTMAISWANDELENTHERAPIE
©VincentvandenHoogen

geloofsmo�even.Mendeed boete,maarookeenbelo�euit dankbaarheidwaseenreden omdevaakbarre omstandighedentetrotseren opwegnaareenofandere heiligebestemming.

Tegenwoordiggaanmensen vooraloppadomspor�eve redenenofomopzoektegaan naarzichzelf.

Haarboekenlezendisalgauw duidelijkdatwandelenvoor Francineveelmeerisdande enevoetvandeandereze�en. Wandelen,maarookhet schrijveneroveristherapie voorhaar. ‘Waaromisallesvoor joual�jdzomoeilijk?’vroeg eenvriendjehaarooit.Want gewoonmaarmetdestroom meezwemmenkanPostmaniet endatmaakthetlevenniet al�jdmakkelijk.“Ikloop inderdaadeigenlijkal�jdopde grens.Ikwerkteals nieuwslezeresenjournalist. Leukwerk,maarikvroegme steedsvakerafwieernouop mijnar�kel,mijnmeningzitte wachten?Ikschrijfdaarom eigenlijkveellieverovermijn gevoelens.”

Endatdoetzeheelopenhar�g. Overhaaronzekerhedenende rela�emethaarmoeder bijvoorbeeld.“Ikbenal�jdbang geweestdatikophaarzougaan lijken.” Alwandelendhee� Francineechterhetgevoel steedsdichterbijhaar inmiddelsoverledenmoederte komen. “Ikdenkvaakaanhaar. Ikben netzochao�sch, onhandigensnelvanslag.Ook

hebiknetalshaarsterke behoe�eommeafentoeop mezelfterugtetrekken.Hoe ouderikword,hoebeterik sommigegebeurtenissenkan plaatsenenbegrijpen.“

“Ikbendevlieger,mijn mandevliegeraar”

Wandelendoetpraten.Over haarzelf,haargezin,haarman, haarreizen.‘Jemoetiets vindenwaarjeblijvanwordt’, adviseerdeeenvriendintoen Francineereenpaarjaar geledenhelemaaldoorheen zat.“Mijnlievemangafmede vrijheiddatteontdekken.Ik bendevlieger,hijde vliegeraar.”

FrancinekooshetSt.Olavspad nietuitreligieuzeredenen, maaromdathethaargeweldig leekindevoetsporentetreden vandevelemensendiehaarin deloopvandeeeuwenzijn voorgegaan.“Denatuurismijn kerk.Datendeuitdagingvan helemaalalleendoordat enorme,bijnalegelandschapte wandelen,mensente ontmoetendieeenheelandere cultureleachtergrondhebben, eenvreemdetaalspreken…Dát avontuurwildeikaangaan.”

VijfwekenliepPostmaover zachtebospaden,doordichte donkerebossen,heuvelop heuvelaf,somsookoverasfalt, maaraanheteindevandedag vondzeal�jdeenmaal�jden zachtbedbijbehulpzame, aardigeenwarmemensen.

Weerterugbleefdedrangnaar vrijheidknagenaanFrancine. Devliegeraarliethaarweer vierenenditkeerkooszevoor hetKustpad.Wantdekusthee� haarhartgewonnen. “Ikben gekopdeleegte,ruigheiden rommeligheid.Afentoeeen heerlijkeduikindegolven nemen, danvoelikmeal�jd weerkind.EnNederlandhee� zulkeprach�gestranden.”

“Strandstaatvoormij gelijkaaneenleven zonderregels”

ZewandeldehetdeelvanSluis opZeeuws-Vlaanderennaar DenHelder. “Mijnouderlijkhuis stondinBrielleenvaakgingen wemetonsgezin(vader, moederen3zusjes)naar Oostvoorne.Strandstaatvoor mijsynoniemaanvrijheid,een levenzonderregels.Enhet maaktmijnietuitofdezon schijnt,hetstormtofregent”, verteltdekleindochtervande mandiealsmeteoroloogbijhet KNMIdienstdeedindenacht van31januariop1februari 1953endezofatalestormvloed zagaankomendenderenop zuidwest-Nederlanden Vlaanderen.

Ondanksaandringenopeen extranieuwsuitzendingwerder nietnaarhemgeluisterd.De gevolgen-1836slachtoffersin Nederlanden28inBelgiëhebbenhemzijnverdereleven nooitmeerlosgelaten.

Francinehee�inmiddelshet roeromgegooid.Zotrokzeer alsmedewerkervande bibliotheekinAmsterdaminde afgelopenvakan�eperiodemet debakfietsopuitomkinderen voortelezen.“Lezenentaalzijn zobelangrijk.Ikweetdathet nietistegentehouden,maarik vindhetzotriestomteziendat kinderenvaakalleennogmaar methuntelefoonbezigzijn.”

Webabbelenookoverdat typischevrouwenprobleem:alle ballenindeluchthoudenen tochal�jdmaartwijfelenofje hetallemaalwelgoeddoet… Benjeernouzelfwatwijzer vangeworden,vragenwe daaromalswehetstrand aflopenenonzeschoenenweer aantrekken.“Ikhebwelgeleerd dathetgoedisomafentoe wat�jdvoorjezelftenemen.

Maarookdatjenogzoverkunt reizen,maardatjeal�jdjezelf meeneemt.”

*DeboekenvanFrancine Postmawordenuitgegeven dooruitgeverijFjordenzijn verkrijgbaarindeplaatselijke boekwinkelofonline.

©VincentvandenHoogen
BEKENDEEUROPESEPELGRIMSROUTES San�agodeCompostella* SintOlavsroute(Zwe/Noo)564km GreatStonesWay(Engeland)60km CroaghSintPatrick(Ierland)61km Pieterpad(Nederland)500km LycischeWeg(Turkije)540km GR20route(Corsica)170km ViaSlavica(Tsjechië/Oostenrijk/Italië)1000km ViadiFrancesco(Italië)* ViaSacra(Oostenrijk)* *Aantalkilometershangtafvanwaarjepelgrimagestart.
©BonnitaPostma

Deherfstisinhetland!InGran Canariamanifesteertde Indian Summer zichvanafoktober, maaropeenheelanderemanier daninCentraal-ofNoord Europa. Dezomerisstoffigenkleurthet landschapinallerlei�ntengeel, oranjeenbruin.Maarmetde eersteregenvalinoktober,zuigt devruchtbarevulkanische bodemzichvolmet“het vloeibaregoud”-zoalswaterop deeilandenwordtgenoemd-en wordtheteilandmeteengroene mantelomhuld.Plantendieom dehetezomerteoverlevenhun loofhaddenafgeworpen,krijgen sappigegroeneblaadjesende eersteendemietenschietenin bloei.Bijnaalleinheemsebomen zijn evergreens.Nadeeerste regenvalthetzomersestofvan hunkruinenkrijgenzehun gezondeglansterug.Deherfst

zoalseennoorderlingzekent, vindjeinGranCanariaalleenin dekastanjebossenen…tussende wijngaarden!Alsjevolgenshet ritmevandenatuurwenstte wandelenendeherfstwil najagen,isoktoberhétmoment vooreentochttussende wijngaarden!

Canarischewijnproduc�e

DeCanarischearchipelherbergt demeestzuidelijkgelegen wijnregiototaanZuid-Afrika.Het startschotvoordeEuropese oogstwordtdoordeeilanden gelost.Vanafjuliwordtdeoogst binnengehaald.Inhogergelegen gemeenteszoalsSanMateoin GranCanariaofVilaflorin Tenerifewordtpasinoktober geoogst.Plukkersplakkenals kokkelstegenkraterranden,hun schoenenbedolvenonderde vulkanischekleinezwarte

steentjes.Vaakwordt´snachts geplukt,omdehi�etevermijden endedruivenzofrismogelijk binnentehalen.DeCanarische wijnproduc�eisechterklein.De archipelproduceertjaarlijkseen slordige5000hectoliterwijn waarinTenerifehetleeuwendeel hee�:meerdan4000hectoliter. Hetzijn peanuts alsjekijktnaar EuropesewijnreuzenzoalsItalië enFrankrijkdiejaarlijksineen nek-aan-nekraceeenslordige4 miljoenhectoliterproduceren.

Grotevariëteitaan druivensoorten

SamenmetdeSpaanse veroveraarsendeeerste kolonisteniseenuitgebreid gammaaanEuropese druivenvariëteiteningevoerd. Hunproduc�ediende aanvankelijkvooreigengebruik. Vervolgensbegonnende

Wandelentussenvulkanenenwijngaarden SofieHendrikx
Wandelentussengroenewijngaardenineendroge,zomersecanyoninhetzuidenvanGranCanaria

Kijkennaardewijnboerendieaanhetoogstenzijn

canarios hetoverschotvanhun eigenwijnproduc�euittevoeren omvanafhetmiddenvande 16deeeuwvolledigopde wijnindustrieinteze�en.De Engelsenkochtengulzig Canarischewijnenintotdatde Spaans-Engelseoorlogdevraag terugdrongendeCanarische wijnboerdearmoedeinjoeg. VoordeCanarischewijnenwas hetterugnaaraf;terugnaar eigenconsump�e.Toende druifluisinde19deeeuwdoor deEuropesewijngaardenraasde engenadeloosde druivenplantenverziekte,bleven deCanarischewijngaarden gespaard.Halleluja!Opde eilandenstaande druivenstokkennogophuneigen stam,terwijlzeinEuropazijn geëntopeenAmerikaanse onderstam.DeAmerikaanse variantenblekennamelijk resistentaandeluis.

Landschapineenflesje

DeCanarischedruivensoorten zijnalsjuwelenuiteenoude schatkistenwordenmeteen fluwelenhandschoenbehandeld. Hunnamendoenevenoudaan alsdatzezijn:malvasía,sabro, bujariego,gual,almuñeco, verdello,albillo,negramoll,listán prieto,listánblanco,…Hun aroma�scherijkdomwordt verdervergrootdoorde vulkanischeondergronddieeen specialesmaakaandewijnen gee�.Pyroklastenstormen dekkendevruchtbareaardetoe meteenlaagjelapilli.Ditzijn zwartetefradeeltjestussen2mm en64mmgroot.Zehoudenhet vochtvandedauwvasten zorgenvooreenrijkdomaan mineralen.Dewijnstokken wordeninde“�erramadre” onderdelapilligeplant.In Lanzaroteenookplaatselijkin GranCanariaplantmeninhoyos:

kuilenvanwel3meterdiep.Op GranCanariawordternietalleen wijngemaakt,erwordteen landschapineenflesgestopt. “Hacemosvinosyembotellamos paisaje”luidtdeslogan.Terwijl dewijninhetglaswalst,klinkt deSpaansesloganalsmuziekin deoren.HetCanarische wijnlandschapisechtereen lappendeken.Jemoetde wijngaardenzoeken.45%vande percelenopdeeilandenis kleinerdan0,1hectare.Zoconcentrerendewijngaardenzich rondenindekratersvande laatsteuitbars�ngen:Bandama, MonteLen�scal,Hoyadel Gamonal,…enbeslaaneen schamele183,46hectare.Bijna dehel�vandewijngaardenligt inbeschermdenatuurgebieden. Dezetroefspelenweuit�jdens onze“wandelingentussen vulkanenenwijngaarden” wanneerwedeverspreide percelenaanelkaarrijgen!

DeCanarische Weinstraße

Dewijnindustrieisvolopbezig aaneen revival.Erlopen verschillendeprojectendie Canarischewijnenopde interna�onalewijnkaartdienen teplaatsen.Hetmooisteproject inGranCanariaistochwel“la rutadelvino”;deGranCanaria variantvandeDuitse Weinstraße.Debezielervanhet projectisÁlvaroGonzález; canario,gidsvandeCanarische regering,en connoisseur meteen sterkelinknaardeprimaire sector.Hetprojectverenigt wijnboeren, bodegas,restaurants meteenKilometerZero wijnkaart,gidsen, logiesverstekkendebedrijvenin dewijnregio´sen bochinches kleineeenvoudigeeethuisjes waarjeeetwatdepotscha�en dewijnrijkelijkvloeit.

WijngaardentussenFatagaenTunte

Wandelentussen vulkanenen wijngaarden

Westartenonzetochtinhet liefelijkedorpje“CuevaGrande” o�ewel“grotegrot”.Cueva Grandeligtopeenhoogtevan 1350mendanktzijnnaamaan develewaterreservoirsin gro�en.Sommigenvandeze gro�enreservoirszijnakelig grootenleeg.GranCanaria´s hoogstebergtoppenbeschu�en hetkleinedorpjeenzijn vruchtbarelavahellingen.Ons padbegintaandekleinekerk vanCuevaGrandeenleidtons naarLaHoyadelGamonal;een ingeslotennatuurlijkamfitheater metrotswandenvanmeerdan 400meterhoog. Pijnboombossenen bremstruikenbedekkende flanken.Nahetbezoekaan“La Hoya”volgtdekratervan Camaretaswaarwebossen ruilenvoorwijngaarden.Pas wanneerdewandelaarzijn voetenhetver�cale vulkaanlandschaphebben gesavoureerd,begrijpthijhet �tanenwerkdatdeCanarische wijnboerverzettelkensalshij zijneeuwenoude druivensoortenverzorgtop dezelfdear�sanalemanierals zijnvoorouders500jaar geleden…

Groenewijngaardineendrogezomersecanyon InLaHoyadelGamonalinmeiHoyadelGamonalisinaugustusnogsteedszeergroen HoyadelGamonalisinaugustusnogsteedszeergroen

Een wandelvakantie in Tsjechië

De vijf mooiste routes en wandelgebieden

Tsjechië heeft meer dan 40.000 kilometer aan gemarkeerde wandelpaden. Veel van deze paden voeren door prachtige bossen, riviervalleien, uitgestrekte velden en over bergtoppen. Of je nu houdt van een rustige wandeltocht gecombineerd met een cultureel bezoek of juist kilometers wilt maken, er is voor elk wat wils.

De Goldsteig in het Boheemse Woud

In 2018 werd het Duitse wandelnetwerk Goldsteig uitge breid met 600 kilometer aan wandelpaden in Tsjechië. De wandelroute Goldsteig ofwel Zlatá stezka (niet te verwar ren met de Zlatá stezka in het Boheemse Woud) voert langs de zuidelijke grens van Tsjechië parallel met het wandeltraject aan de Duitse zijde. De routes zijn met elkaar verbonden door 13 grenstrails, waardoor je kunt kiezen om een lus te maken. Ook is het mogelijk om het gehele traject te volgen van Volary naar het Tsjechische kuuroord Mariánské Lázně.

De Tsjechische Goldsteig gaat door het Nationale Park Boheemse Woud (Tsjechisch Šumava). Een middelgebergte dat ook wel bekend staat als het ‘Groene dak van Europe’. Naast dennenbomen, beuken, esdoorns en sparren zijn er ook gletsjermeren die miljoenen jaren geleden zijn ont staan. Door deze streek liep het IJzeren Gordijn en nog steeds kun je overblijfselen vinden van de grensversperrigen en verdwenen dorpen.

De Lužnice Valley Trail in Zuid-Bohemen

De Lužnice Valley Trail werd in 2020 als eerste route in Tsjechië verkozen tot Leading Quality Trail, Best of Europe en zette daarmee Tsjechië verder op de kaart als wandelbestemming. Het 55 kilometer lange wandelpad in Zuid-Bohemen voert in vier etappes door de Lužnice vallei en heeft als vertrekpunt Planá nad Lužnicí.

Vanaf hier volgt de route in grote mate de gelijknamige ri vier de Lužnice naar het eindpunt Týn nad Vltavou, waar de Lužnice zich samenvoegt met de rivier de Moldau. Het is een idyllische, sprookjesachtige wandeling door bossen, langs rotsen en kabbelend water. Onderweg kun je over nachten in de charmante plaatsen Tábor en Bechyně.

Elk jaar wordt door een groep vrijwilligers de markering van wandelpaden opnieuw geschilderd.
Landschap van het Boheemse Woud, foto Pavel Ouredník De stad Tábor, foto Ladislav Renner Foto Thomas Winkelhofer

Op anderhalf uur rijden van Praag ligt Boheems Paradijs (Tsjechisch Český Raj). Het is een sprookjesachtig natuur gebied met kasteelruïnes, chateaus, indrukwekkende rots formaties en geweldige uitzichten. Door het gebied voert de meerdaagse wandeling Zlatá stezka ofwel Gouden Pad. De wandelroute is in totaal 118 kilometer, begint in Mladá Bo leslav en eindigt in Jičín. De tocht voert door de gebieden Malá Skála, Hrubá Skála en Prachov met zandstenen rotsen die tot 55 meter hoog reiken.

De wandeling kun je opdelen in zes etappes van ongeveer 20 kilometer. Elke dag ontdek je weer nieuwe waanzinnige uitzichten en bezienswaardigheden, zo kom je langs het renaissance chateau Mnichovo Hradiště en de burcht Kost.

Het gezellige pension Ábelův Mlýn is een aanrader om een nachtje te verblijven en voor een unieke ervaring overnacht je in kasteelhotel Hrubá Skála.

Het Gouden Pad door Boheems Paradijs Boheems Paradijs met uitzicht op chateau Hrubá Skála, foto Vaclav Barcovsky

Het Pools-Tsjechische Vriendschapspad in het Reuzengebergte

Het Reuzengebergte is een populaire winter- en zomerbe stemming in Tsjechië. De bergen zijn gemiddeld 1200 meter hoog. De hoogste bergtop is de Sněžka met 1603 meter. Door het Reuzengebergte kun je een berghuttentocht maken. Het Pools-Tsjechische Vriendschapspad is een wandeling van 80 kilometer en doorkruist het hele gebergte afwisselend op Tsjechisch of Pools grondgebied.

De route begint in Malá Upa en eindigt in de Tsjechische wintersportplaats Harrachov. Onderweg kun je overnachten in berghotels, zoals Luční bouda. Een pension en brouwerij ineen. Tijdens de meerdaagse wandeling beklim je de Sněžka, wandel je over bergkammen, door veenmoerassen en kom je langs rotspartijen. De route van de Pools-Tsjechische Vriend schapspad is aangegeven met rode markering.

Krkonoše is de Tsjechische naam van het Reuzengebergte, vernoemd naar de reus Krakonoš heerser van het gebergte.
De Sněžka Dorst lessen bij brouwerij Medvěd in Vrchlabí Foto Pavla Maresova

De kloven van Kamenice in Boheems Zwitserland

Aan de grens van Duitsland ligt het nationale park Boheems Zwitserland. Het is een van de bekendste natuurparken van Tsjechië, vanwege de indrukwekkende kloven en de adembenemende rotsbrug Pravčická brána. De populairste wandeling begint in Hřensko en gaat door de Edmund kloof langs de rivier Kamenice. Je kunt er ook voor kiezen om de wandeling te starten in de plaats Jetřichovice. Vanaf hier gaat een pad naar de drie uitzichtenpunten Mariina, Vilemíniny en Rudolf waar je een spectaculair panorama hebt over de natuur van Boheems Zwitserland.

Je ziet machtige rotspartijen, puntige heuvels ontstaan door vulkanische activiteiten en loofbomen waar herten en reeën zich verstoppen. Het wandelpad, aangegeven met een rode markering, vervolgt naar het hoogtepunt van Boheems Zwit serland. De Pravčická brána is 16 meter hoog en 26 meter breed en wordt vergeleken met de Amerikaanse Owachomo Bridge in Utah. Vlakbij de rotsbrug bevindt zich het Adelaar snest, een gebouw uit de 19e eeuw waar tegenwoordig een klein museum, winkeltje en restaurant in is gevestigd. De wandeling is in totaal 21 kilometer.

van

Wandelkaarten en brochures kun je gratis aanvragen via amsterdam@czechtourism.com Meer info: www.visitczechrepublic.com/nl-NL Genieten
natuur, cultuur en de Tsjechische gastronomie in Boheems Zwitserland. Foto’s: Václav Sojka & CzechTourism
Familieverblijf (4-14 pers.) Comfortabel genieten Wandelregio Zugspitz Arena +100 routes MTB plezier Ski- & langlaufgebied Boek nu je verblijf: www.untergarten2.at Vind ons op: Untergarten2 Vakantiewoning Lermoos IML 3-DAAGSE EINHORNMARSCH VAN 16 TOT 18 SEPTEMBER, LEUTASCH www.seefeld.com/iml De International Marching League voelt zich op zijn gemak in de Olympische regio Seefeld en organiseert samen met het bureau voor toerisme de Internationale 3-daagse Einhornmarsch. Wandelaars uit de hele wereld leggen onder het motto „Nos lungat ambulare – het wandelen verenigt ons“ per dag soms wel 42 kilometer af. De tijd speelt daarbij nauwelijks een rol. Het gaat om de ontspanning en het genieten van de natuur. DEELNAME: Alleen of in groep (ook militaire groepen zijn welkom) AFSTANDEN: 10 km, 20 km, 30 km of 42 km INSCHRIJVINGEN: iml@seefeld.com 32e DW4D www.dw4d.nl info@dw4d.nlT. 0591 512345 26 t/m 29 mei 32e Drentse Wandelvierdaagse 25 op 26 mei 20e Kennedymars 25 op 26 mei 2e Dodentocht 25 t/m 29 mei 9e Kennedymars-Plus Extra! Afstanden: 10, 15, 20, 30 en 40 km Inschrijven via de website: Hemelvaartweekend 26 t/m 29 mei 2022 Aanmelden t/m 20 mei 2022 levert u een interessante korting op!

Het Wiedtal − Kom naar beneden!

Het Wiedtal ligt midden in het Natuurpark Rhein-Westerwald tussen de wandelroutes WesterwaldSteig en RheinSteig. Rondom het meanderende riviertje de Wied vinden recreatieve wandelaars de perfecte omgeving voor een geslaagde wandelvakantie. Met de ‚Wied-Radweg‘ heeft het Wiedtal ook een prachtige fietsroute van 100 km. Alhier vindt u niet alleen tal van hotels en vakantiewoningen, maar ook 5 campings aan de oevers van de Wied. We kijken uit naar uw komst!

Vraag nu gratis informatiemateriaal en de nieuwe vakantiemagazine aan.

RESTAURANT • HOTEL · · · ·12 - 15 | 07 | 2022 67 e Cantharel Internationale 4daagse Apeldoorn Ook deelname per dag mogelijk! wandel dagen op de Veluwe12,20,30of40km www.4daagseapeldoorn.nl
Foto: Pacek
59 An der 19-12-ADVERTENTIE-WANDELKRANT-outline-V2.indd
der Weierbaach - 9663 Kautenbach - Tel. +352 95 03 03 - www.campingkautenbach.lu 19-12-ADVERTENTIE-WANDELKRANT-outline-V2.indd 1 7/12/19 12:05

De regio Boppard en Midden-Rijn nodigt u uit om te komen wandelen!

De steilste wijnbergen en een van de mooiste oeverpromenades aan de Midden-Rijn, de oudst bewaard gebleven Romeinse kasteelmuren ten noorden van de Alpen en geboorteplaats van Michael Thonets, een stoelontwerper met wereldfaam. Boppard heeft niet enkel geschiedenis en cultuur te bieden, maar ligt bovendien in een van de mooiste landschappen van Duitsland, het bovenste Midden-Rijn dal, sinds 2002 UNESCO werelderfgoed. Boppard was al veel langer een bezoekersmagneet, nog voor opname als werelderfgoed door de UNESCO. Dit is niet enkel te wijten aan de mondaine geïnspireerde oeverpromenade, welk tot ontspannen flaneren uitnodigt, of de stads rondgang, die al snel een wandeling doorheen de geschiedenis lijkt. Aan de Rijnoever passeer je langs de Zoll- und Zwingburg van de Trierse keurvorsten. Maar ook de Romeinen hebben hun sporen achtergelaten met de muren van het in 360 n.C. opgerichte kasteel Bodobrica.

Een stadsrondgang door de wijnstad Boppard eindigt terecht in een van de talrijke Straußwirtschaften met de beste wijnterrassen – Schoppen genaamd - van het Midden-Rijn gebied. Boven de grote lusvormige Rijn in het zuidelijke en zonnig gelegen gebied bouwt zich het wijnbouwgebied “Bopparder Hamm” uit over wel 75 hectare wijngaarden, het belangrijkste productiegebied van de Koningin der druivelaars, de Riesling. Een wandeling door de Bopparder Hamm loont zich op elk moment.

© Foto: K. P. Kappest © Foto: K. P. Kappest© Foto: K. Gipp © Foto: K. P. Kappest © Foto: K. P. Kappest
PR Wandelmagazine 2021 kor2 indd 2PR_Wandelmagazine_2021_kor2.indd 2 03 12 21 18:1303.12.21

Niet onbelangrijk is dat men hier in een uitstekend uitgebouwd wandelnetwerk beland, gezien wandelen en fietsen in Boppard en aan Midden-Rijn HET thema is!

Vier langeafstandsroutes passeren Boppard: de RheinBurgenWeg, de Rheinhöhenweg, de Moselhöhenweg en de Hunsrückhöhenweg. De Ehrbachklammweg verbind de Hunsrück met de Moezel, de Premium Wandel-

Ehrbachklamm

Werelderfgoed Oberes

Boppard/Bad Salzig

weg Saar-HünsruckSteig de Hunsrück met de Rijn. De Hunsrückbahnweg combineert de steilste spoorwegstrook met een wandeling.

Acht andere rondwandelwegen, de Traumschleifen Rheingold, Fünfseenblick, Marienberg, Elfenlay, Mittelrhein-Klettersteig, Hasenkammer, Ehrbachklamm en Ehrbachklamm met Schöneckschleife, ieder tussen 5 en 13 km lang, bevestigen dat Boppard in elke uithoek mooi is.

De Midden-Rijn Klettersteig in Boppard maakt zelfs alpien wandelen mogelijk. De wandelbestemmingen voor individuele reizigers en groepen bieden ook wandelpakketten en groepsreizen aan.

469 Hoogtemeter Seizoen: gedurende het gehele jaar behalve bij ijs Ehrbachklamm 125 150 175 200 225 250 275 100 START 1 2 3 5 6 7 84 8,5 km © GeoBasis-DE/LVermGeoRP2013-12-16
Mittelrheintal
Buchholz - Herschwiesen - Hirzenach - Holzfeld Oppenhausen - Rheinbay- Udenhausen - Weiler Informatie kan steeds aangevraagd worden bij het serviceteam van het toeristisch informatiecentrum via telefoon, e-mail of fax. Contact: Tourist Information Boppard Am Marktplatz (Altes Rathaus) · 56154 Boppard Tel. 0049-(0)6742-3888 · Fax 0049-(0)6742-81402 E-mail: tourist@boppard.de www.boppard-tourismus.de
Aanlegmogelijkheden
www.boppard-tourismus.de Onze Tip Bezoek ook de droomroutes in de buurt: . Elfenlay Middenrijn klimpad Rheingold Hasenkammer Fünfseenblick Marienberg Uitgever: Tourist-Information Boppard Marktplatz - D-56154 Boppard Telefoon: 0049 (0) 6742 3888 Fax: 0049 (0) 6742 81402 E-Mail: tourist@boppard.de
12/2017 Startpunt: Wandelparkeerplaats aan de K 120 in Oppenhausen. 56154 Boppard) Pension Tenne, 0049 (0) 6745 182828 Daubisberger Mühle, ligt de droomroute Ehrbachklamm - in het gastland van de zintuigen. Op de droomroute Ehrbachklamm is ongelofelijk veel te molen van Daubisberg en het kasteel Schöneck liggen naast naar de Moezel en verbinding met Boppard am Rhein een in 1331 door de aartsbisschop van Trier en keurvorst Balduin De droomroute Ehrbachklamm alsmede de GPS-gegevens U vindt de droomroute Ehrbachklamm op de kosteloze tourOm de schoonheid van de Ehrbachklamm alsmede het schoeisel is vereist. gen van Duitsland. © Foto: K. P. Kappest © Foto: K. P. Kappest PR Wandelmagazine 2021 kor2 indd 3PR_Wandelmagazine_2021_kor2.indd 3 03 12 21 18:1303.12.21

Vier daagse wandeltocht door het heuvelachtige Limburgse landschap rond Vilt – Valkenburg aan de Geul in Nederlands Limburg, veelal over veldwegen en bospaden. Elke dag genieten van de mooie Limburgse natuur, het afwisselende landschap en de gezellige sfeer.

Voor meer info: www.heuvelland4daagse.nl

Ook dit jaar kunnen de wandelaars weer kiezen uit liefst vijf wandelafstanden: 7 – 14 – 21 – 28 – 42 kilometer. De routes zijn gemarkeerd met pijlen en na elke 7 à 8 kilometer is er een rust- en verzorgingsplaats.

Na het wandelen is het gezellig genieten van de muziek in het paviljoen en van de heerlijke ontspannen sfeer op en rond het terrein.

Een goed moment ook om in een geweldige ambiance te genieten van de verdiende versnapering, gezellig bijkletsen met anderen of te dansen.

Wandel je dit jaar ook weer mee tijdens de 33e Heuvelland4daagse van 11 t/m 14 augustus? Je bent welkom!

2022

Italie: 8 dagen Puglia 23 - 30/04/2022

IML Chantonnay: 6 dagen 25 - 30/05/2022

IML Castlebar: 6 dagen 29/06 - 04/07/2022

Compostella: 11dagen 01 - 12/10/2022

IML Japan: 11 dagen 30/10 - 09/11/2022

Montmartre by night: 2dagen 3 - 4/12/2022

IML & IVV Texas, San Antonio: 11 dagen 18 - 28/02/2023 Tel.: 03 77 12 159

2a 9140 Temse

Travel

info@scheldeboorden.be www.scheldeboorden.be Scheldeboorden
Scheldestraat
WANDELVAKANTIES
Vilt-Valkenburg 11 - 14 aug 2022 4 dagen wandelen in het 5 sterren landschap van zuid-Limburg Start dagelijks vanaf café-zaal ‘t Vöske in Berg en Terblijt Bij opgave vóór 15 juni 2022 korting op het inschrijfgeld. Info: +31 (0)43 6040885 www.heuvelland4daagse.nl • 7 km • 14 km • 21 km • 28 km • 42 km 33e HEUVELLAND4DAAGSE

Heerlijk wandelen in het Saarland

DOLCE VITA

VAKANTIE BIJ WIJNBOEREN

Gelegen in het midden van glooiende wijngaarden biedt ons elegante 5-sterren superior Hideaway het perfecte startpunt voor iedereen die de omgeving rondom het pittoreske Moeseldal te voet willen ontdekken. Verheug u op:

naar keuze twee tot vijf overnachtingen inclusief Good-Morning-Sunshineontbijt ••• een "Prosecco van de Moezel" als begroeting ••• een culinaire attentie en mineraalwater in de kamer ••• elke dag een uurtje genieten met een stukje taart per persoon van onze eigen patisserie ••• elke avond een 4-gangenmenu (a ankelijk van beschikbaarheid in Restaurant BACCHUS of in VICTOR’S LANDGASTHAUS DIE SCHEUNE) ••• een waardebon voor de in huis gelegen VICTOR’S SPA: € 20 per persoon voor alle behandelingen (behalve massages en producten) ••• een klein cadeautje voor thuis ••• stijlvolle ontspanning in de wellness, met zwembad, whirlpool, stoombad, diverse sauna's en tnessruimte

vanaf twee overnachtingen vanaf € 299 per persoon in een tweepersoonskamer van de superior categorie vanaf € 425 in een eenpersoonskamer van de superior categorie

Sprookjesbossen, idyllische natuur en talloze betoverende plekjes maken van het Sankt Wendeler Land een echt eldorado voor de wandelfans. Breng een onvergetelijke korte vakantie door in ons hotel aan de BostalSee en ontdek de vele prachtige wandelroutes in de regio. Naast een warme service mag je van de Weingärtners verwachten:

vijf of zeven overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijt ••• elke avond een 3-gangen menu naar keuze of eten van het bu et ••• een es mineraalwater op de kamer bij aankomst ••• een knusse badjas op de kamer ••• stijlvol ontspannen in de wellness met zwembad, whirlpool en sauna

vijf overnachtingen vanaf € 455 per persoon in een tweepersoonskamer in de categorie Klassiek vanaf € 567,50 in een eenpersoonskamer in de categorie Klassiek zeven overnachtingen vanaf € 619 per persoon in een tweepersoonskamer in de categorie Klassiek vanaf € 759,50 in een eenpersoonskamer in de categorie Klassiek

Andere kamer categorieën op aanvraag. Het hele jaar geldig; Kerst en oudejaarsavond uitgezonderd. Boekbaar op aanvraag en beschikbaarheid. Deze prijzen gelden voor maximaal twee volwassenen. Extra diensten voor de kinderen worden apart in rekening gebracht. In juli, augustus en oktober is de overnachting van de kinderen inclusief ontbijt op de kamer van de ouders gratis (vanaf 2 vol betalende volwassenen). Extra bed uit de categorie Juniorsuite mogelijk.

De gratis digitaleSaarland Card biedt ugratis toegang tot meerdan 100 attracties en gratisgebruik van bus en trein.www.card.saarland

Bostalstraße 12 · 66625 Nohfelden-Bosen · Deutschland Telefoon +49 6852 889-0 · info.nohfelden@victors.de · www.victors.de

Andere kamer categorieën op aanvraag. Dagelijkse aankomst mogelijk, het hele jaar geldig, behalve met Pasen, Kerst en Oudejaarsavond. Tot 7 dagen voor aankomst kosteloos te annuleren. Schloßstraße 27–29 · 66706 Perl-Nennig/Mosel · Deutschland Telefoon +49 6866 79-0 · info.nennig@victors.de · www.victors.de Een onderneming van VICTOR’S RESIDENZ-HOTELS GmbH · Aroser Allee 84 · 13407 Berlin · Deutschland
Een onderneming van VICTOR’S RESIDENZ-HOTELS GmbH · Aroser Allee 84 · 13407 Berlin · Deutschland

Infooverdewandeling:

Voordewandelingkuntukiezenuit2startplaatseninNederlandofBelgië: DewandelingvolgtweerhetwandelknooppuntennetwerkinNederlandenBelgië.

Nederland;StartplaatsNatuurmonumentenaandeBarrier15(Luijkseweg,Bergeijk).

Route:Parkeerplaats–11–69–52–47–48–53–50(2)–50–DeWulp–50–50(2)–53–95–94–93–96–64–61–69–11(12,2km)

België;BezoekerscentrumDeWulp,Tussenstraat10,3910Pelt.

Route:DeWulp–50–50(2)–53–95–94–93–96–64–61–69–52–47–48–53–50(2)–50–DeWulp(11 km)

DewandelingwordtbeschrevenzoalsgewandeldvanuitNederland.

WandelenInNoord-Brabant Deel18:DePlateaux(NL)-HetHageven(B)
N69 Burgemeester BurgemeesterAartslaan AartslaanBurgemeesterAartslaanBurgemeesterAartslaan Maaij MMaaij Maaij aaij Woeste WoestePolder PolderWoestePolderWoestePolder ren ren ren en GroteHeid GroteHeide GroteHeid GroteHeid Vlaanderen Vlaanderen VVlaanderen laanderen Provincievijver Provincievijver Provincievijver Provincievijver Gemeentevijver Gemeentevijver Gemeentevijver Gemeentevijver Hageven Hageven Hageven Hageven V srootweg V Vasrootweg srootweg V srootweg DeHagen DeHagen DDeHagen eHagen D ommel D om mel D om mel D om mel Tu raat Tuss traat Tus traat Tu traat Weidenstraat WWeidenstraat Weidenstraat eidenstraat Lochterdijk Lochterdijk Lochterdijk Lochterdijk B r oesei nd e r d i j k B r oesei nd e r d i j k B r oesei nd e r d i j k B r oesei nd e r d i j k Korhoenstraat Korhoenstraat KKorhoenstraa orhoenstraat DeWulp KP11Parkeerplaats KP47Belgie KP48Belgie KP52 KP52belgie KP53Belgie KP61NL KP64NL KP69België KP93Belgie KP94Belgie KP95België KP96Belgie Kleine-Brogel Kleine-BrogelAbAb Kleine-BrogelAbKleine-BrogelAb A67 <-<-<-Start

DePlateaux-HetHageven

Inseptember2021warenweIndeomgevingvanEerselomdewandelingoverdeCar�erheidetebeschrijven. Tijdensdezewandelingraakteweingesprekmet2wandelaarsuitBergeijk.Inditgespreksprakenweover wandelingenindebuurtenzijadviseerdenomtegaanwandeleninDePlateaux–HetHageven.Naonzeeerste verkennendewandelinginditgebiedwarenwijbijzonderblijmetditadvies,vandaardezebijdrage.

Grensoverschrijdendeschoonheid

ZowordhetgenoemdindegidsvanNatuurmonumenten.DeNederlandseorganisa�ediesamenmetNatuurpuntin Belgiëhetonderhoudaanditgebieduitvoert.Plateauxligtopdeovergangvandrogezandgrondennaarhetbeekdal vandeDommel.InHagevenvindjemoerassen,rietvelden,na�eheideenvennen.Dewandelingiswatkorterdanu vanmijgewoonbent,maarmaakgebruikvandemogelijkhedenbijalleuitkijkpuntenenuhebteenprach�gedag.

Foto:Hetpadoverdevloeiweiden

Foto’sentekst: RenéLuijsterburg

(KP11)

Opdeparkeerplaatsbijdewerkschuurvindenwediverseinforma�eborden.Vanafhierkunjeookvoorkleinereafstanden kiezen.Dezezijnaangegevenmetverschillendekleuren;groen,rood,geel,paarsenblauw.Volgdepijltjesmetdekleurvanje keuzeenjemaakteenmooierondwandeling.

Foto:startvandewandeling

1.ParkeerplaatsnabijwerkschuurNatuurmonumenten

h�ps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-plateaux/nieuws/erfgoed-status-voor-tradi�onelebevloeiing-van-de-pelterheggen

Inde19eeeuwwashetwerkpaardnogsteedsvangrootbelang.Hiervoorwasveelhooinodig.Schrale heidegebiedenwerdendaaromdoorbevloeiingomgevormdtotkalkrijkehooiweiden.Devloeiweidenhierbehoren totdelaatsteinNederland.Dewatertoevoer,ooitbedoeldomhooilandenmogelijktemaken,looptviastenen aquaducten.Devloeiweidenzijnvangrotecultuurhistorischewaardeenomdewatertoevoerveiligtestellenkocht NatuurmonumentenhetkanaaltjeinBelgië.HetwaterkomtviakanaleninBelgiëuitdeMaas.Inhetvoorjaarstaan develdenvolmetorchideeën,inseptemberkleurthetveldpaars/lilavandebloeiendeherfs�jloos.

Foto:aquaductPelterheggen

2.DeVloeiweiden(Pelterheggen)(KP69)

Hetpadlooptomhoog,hiergaanweoverdeHogeBrug.Dezebrugwasnodigomhethooivandevloeiweidenper bootaftevoerennaarAntwerpen.Debotenwerdenzohoogmogelijkvolgeladen,daarommoestdebrughoger overhetkanaal.

Foto:DeHogeBrug

3.DeHogeBrug(KP69naarKP52)

Hierzienwevoorheteerstdedrogezandgronden.Erzijngeenzandverstuivingenmeer.Deduinenwordenbegroeidmet buntgrasenruighaarmos.Inhetdrogegebiedverspreidliggendiversevennenwaarhoogveenontwikkelingmogelijkis.

Foto:ZichtophetHageven

4.ZichtophetHageven(KP52enverder)

OpdekruisingvanwegenstaateenbijzonderLieve-Heerbeeld.Hetwerdin1847opgericht.Opdesokkelstaat“Ad MaioremDeiGloriam”watbetekent“TotmeerdereeeraanGod”.HetChristusbeeldneigtmetzijnhoofdnaarlinks, gewoonlijkneigthethoofdnaarrechts.Daaromkreegditbeeldvandebevolkingdezebijzonderenaam.Dezeplek wasvoorveelbedevaartgangerseenrustplaatstussenBergeijkenOverpelt.

Foto:DeVerkeerdeLieve-Heer

5.DeverkeerdeLieve-Heer(KP47)

Viaeenzandpadlangsdeheideeneenvlonderpadkomenwebijdevogelkijkhut.

Doordeweekishetrus�gbijdevogelkijkhut.Eindelijkzagikweereenkeereenijsvogelbezigmethetvissen.Hetblij�een prach�ggezicht.Dankzijeenkijkervaneenvogelaarhadikprimazichtopdezandplaatmeteengrotevariëteitaan watervogels.

6.VogelijkhutProvincievijver(KP53)
Foto:DevogelkijkhutbijdeProvincievijver

h�ps://www.natuurpunt.be/natuurgebied/hageven-de-plateaux Hetbezoekerscentrumisopenopwoensdag(13-17uur),zaterdagenzondag(14-18uur).Erisbeperktehoreca vooraldrank(b.v.Gageleer).Veelac�viteitenzijnmogelijkdemeesteopaanvraag(kijkverderophetinternet).

Foto:BezoekerscentrumDeWulp

7.BezoekerscentrumDeWulp(nabijKP50)

LopendoverdebrugoverdeDommelkomtereenkajakonderdebrugdoor.Debestuurderhee�veellastvande overhangendetakkenenmoetregelma�gbukken.

DelaatstejarenisdeDommelaangepastenkanweermeanderen,ditzorgtdaterweermeerwaterinhetgebied blij�.Ditisduidelijktezienaandenatuuromjeheen.Hetwandelpadkanbijregenach�gweerzeermodderigzijn, maarhetblij�prach�gzolangsdeDommeltewandelen.Wepasserenonderwegnogeenuitkijkpostwaarjehoog endroogdenatuurkanbekijken.

BijdestenenbruggaanwedeDommeloverenwandelenweNederlandweerbinnen.

8.LangsdeDommel(KP53naar95-94-93-96)
Foto:StenenbrugoverdeDommel

Delandbouwgebiedenhierwerdenvooralvoordemaïsteeltgebruikt.Deboerenhebbeneldersgrondgekregenen devoormaligevennenenomliggendeheideisweerhersteld.Hierligteenmooie(modernearchitectuur)uitkijkpost, waarjeregelma�gdegrotegrazerskuntzien.Watverderloopjeweerovereenvlonderpad.

9.UitkijkpostDePlateaux(KP64)
Foto:Modernearchitectuuropdeheide
Foto:VlonderpadindePlateaux

OmmeerruimtetecreërenvoordegrotegrazersiserinditgedeeltevandePlateauxveelbosomgevormdtot heidegebied.Nogsteedslopenerprojectenombos,watindejaren30vandevorigeeeuwisgeplant,omtevormen totheidegebied.TijdensdewandelinghebbenweslechtseenpaarrunderengezienvanhetGallowayras.Dezezijn watkleinerenoverhetalgemeenzwartvankleur.

10.Grotegrazersopdeheide(VanKP64naar61)
Foto:VlonderpadindePlateaux
Foto:Rustpuntbijdegrotegrazers

Opheteindevandewandelingkomenwevanuithetbosweerbijdevloeiweidenenwehebbengeluk.Opde weidenstaatdeherfs�jloosvolopinbloei.Aandevloeiweidenruistdewinddoordepopulierenenmakenhet plaatjehelemaalcompleet.Na�eweidenbeplantmetpopulierenvormendeidealegroeiplaatsvoordeherfs�jloos. Dezebloemlijktopdekrokus,maarbloeitinaugustustotoktober.

Foto:Herfs�jloosinDePelterheggen

11.Herfs�jlooseenbijzonderebloem(KP69)

DevolgendekeerblijvenweindebuurtenmakeneenwandelingophetLandgoedValkenhorst,hetLeenderbosen Leenderstrijp.

Totdevolgendekeer RenéLuijsterburg

Foto:ZichtopdeProvincievijver

Totslot

OnzewandelreporterRené,geborenengetogenBergen-op-Zoom-er,iseen“verwoed”wandelaar.Zijn doosvolmetmedaillesenoorkondesvanovergeheelEuropaspreektboekdelen.+40.000kilometers staanopzijnwandelteller.HijsteltjegraagzijnseriewandeltochtenoverWandeleninNoord-Brabant enzijndrieluikenoverdeBrabantseWalenZeelandvoor.BenjetoevalliginBergen-op-Zoomloopdan evendeStadswandelingCentrumBergenopZoommetdegra�sIZI-travelappvandeStadsgidsen BergenopZoom.IneenvorigeWandelkrant(Nr.29)trofjehieroverookeenreportageaan.Eenander gelie�oosdwandelgebiedvanRenéisdeSächsischeSchweiz (zieWandelkrantedi�e13hiervoor).

Allehiervermeldewandelingenkanjeterugvindeninonzekioskop: h�ps://wandelkrant.be/kiosk/ BrabantseWal

Wandelkrantedi�e9:Deel1:Stuifduinenwandeling

Wandelkrantedi�e10:Deel2:DeKraaijenbergwandeling

Wandelkrantedi�e11:Deel3:DeFortDeRooverewandeling

WandeleninZeeland

Wandelkrantedi�e12:Deel1:DebloemendijkenrondNisse

Wandelkrantedi�e13:Deel2:Westenschouwen–Burgh-Haamstede Wandelkrantedi�e14:Deel3:Domburg–Oostkapelle,DeMantelingVanWalcheren WandeleninNoord-Brabant

Wandelkrantedi�e15:Deel1:LandgoederenrondBergenopZoom,BrabantseWal

Wandelkrantedi�e16:Deel2:Roosendaal:LandgoedVisdonk–DalvandeMolenbeek

Wandelkrantedi�e17:Deel3:Zundert:wandelenronddeAbdijMariaToevlucht Wandelkrantedi�e18:Deel4:StrijbeekendeChaamseBeek

Wandelkrantedi�e19:Deel5:LoonseenDrunenseduinen

Wandelkrantedi�e20:Deel6:OisterwijkseVennenendeKampina

Wandelkrantedi�e21:Deel7:RegteHeideenhetRielsLaag

Wandelkrantedi�e22:Deel8:TenzuidenvanBreda

(Wolfslaar,Ulvenhout,DeBovenMarkenMastbos)

Wandelkrantedi�e23:Deel9:DeVughtenDeIJzerenMan

Wandelkrantedi�e24:Deel10:BoswachterijDorst,MolenschotseHeide

Wandelkrantedi�e25:Deel11:LandgoedOosterheideendeVrachelseHeide

Wandelkrantedi�e26:wegensCovid-19pandemiegeenwandelingkunnenuitze�en!

Wandelkrantedi�e27:Deel12:wandelenlangsdeRoovertscheLeij

Wandelkrantedi�e28:Deel13:LandgoedDeUtrecht,HogeenLageMierde

Wandelkrantedi�e29:Deel14:LandgoedDeUtrechtdeel2

Wandelkrantedi�e30:Deel15:NatuurparkDeMaashorst

Wandelkrantedi�e30:Deel16:LandvanRavenstein

Wandelkrantedi�e31:Deel17:Car�erheide

Wandelkrantedi�e33(dezeedi�e!):Deel18: DePlateaux(NL)–HetHageven(B)

WandelenmetRenéLuijsterburg
BrengookeenbezoekaanonsNederlandfotoalbum: h�ps://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/

Monteca�niTermemagzichmet trotseenvandegrootste kuuroordenvanItaliënoemen.Aan hetbeginvande20eeeuwgroeide hetstadjeverderenkwamener meerderespa-&relaxhotelsbij.De idealeplekvoorkurenensporten. Restaurants,theaters,nachtclubsen eencasinowarentoenalgebouwd. Monteca�niwerdaldoorveel Italiaanseberoemdhedenbezocht. Metdezevierdaagsewandeltocht kanjegenietenvanalhetmooisdat Toscanetebiedenhee�.

Dinsdag27September

A�alenvandestartkaarteninde TheWalkingVillagevan15u00tot 17u00.

Dag1–Woensdag28 September

Route15km:Monteca�niTermeen Monteca�niAlto.VertrekvanuitThe WalkingVillageom09u30.

Monteca�niAltoiszekereenbezoek waardvanwegehetprach�ge uitzicht.Viakleinegeplaveide straatjesbereikjedePiazza GuiseppeGius�metzijnkleine restaurantjesengezelligeterrasjes.

Tip:metdeFunicolarekanjevoor6 euroopenafbolderennaar Monteca�niAlto.Onderweg bovenaanzijnerstrokenmeteen hellingshoekvanoverde50graden.

Start&Finishloca�e:TheWalking VillageinStabilimentoTermale Tamerici–ViadeiSalici69/Viadelle Palme–Monteca�niTerme.

Vandaagleidtderoutedoorde pi�oreskestreekvanValdinievole voorde25kmwandelaarsendeels ookvoorde15km’snaarhethoger gelegenMonteca�niAltoenterug naarMonteca�niTermenaarde WalkingVillage.

TuscanyWalkingEventMonteca�niTerme 27september2022-1oktober2022

September

IlCamminodiSanJacopo

StartvanuitTheWalkingVillageom 08u15!VertreknaarhetMonteca�ni CENTROsta�onenmetdetreinnaar Pistoiawaarde15kmwandelaars uitstappen.De25kmwandelaars gaanverdertotMontale-Aglianaen stappendaaruit.Detrein�ckets wordenbijdestartuitgedeeldaan eeniederbijdeWalkingVillage.

Eenmooiewandelroutedeelsover depelgrimsroute:IlCamminodiSan JacoponaarMonteca�ni.Alle wandelaarsgaannaarSerrevale

Pistoiseendanterugpertreinnaar Monteca�niCENTRO.Totslotverder naarTheWalkingVillageomjeafte melden.

IlCamminodeSanJacopo:In Toscane,langsdeoudeViaCassia, slingertIlCamminodiSanJacopo, eenroutedoorauthen�ekeen buitengewonegebiedendiede stedenFlorence,Prato,Pistoia, PesciaenLuccadoorkruisen.Deze Caminoisonderdeelvaneenlange reisdoorhethartvanEuropanaar San�agodeCompostela.Zoalsde meestestedeninditgebied,bloeide het�jdensdemiddeleeuwendankzij zijnliggingtussendestadstaat mogendhedenFlorenceenPisa.

Pistoia AlsjeaanToscanedenkt,denkje meestalaandeprach�genatuuren bekendestedenalsFlorenceende schevetorenvanPisa.Maareris natuurlijknogveelmeerte ontdekkenindezeprach�gestreek. Ditleukestadjeisges�chtdoorde Romeinen(enhee�etoenPistorium )enwasin2017deculturele hoofdstadvanItalië.Ervalthierveel tezienentebeleven!Pistoiawordt nietvoornietsookwelKleinFlorence genoemd.

Dag2–Donderdag29

September

Altopascio/Montecarlo/Collodi/ Pescia Vandaagisdedagvandewijnenvan Pinokkio!

VertrekvanuitdeWalkingVillageom 08u00enverdernaarhetsta�onvan Monteca�niCENTROnaarAltopascio (25km)enMontecarloSan Salvatore.Viahetprach�ge hooggelegenMontecarloenhetdorp CollodiwandeljeoverhetPinokkio fabelpadterugnaarhetsta�onvan Pescia.Daarnametdetreinterug naarMonteca�niCentrosta�onen verdernaardeWalkingVillageom zichaftemelden.

AltopascioeenstadlangsdeVia Francigena,isbijelkepelgrim

bekend.Hetiseenkleinestaddie bekendstaatalsdebroodstadomdat hetdoordeeeuwenheenzijn tradi�onelegraanproduc�ehee� wetentebehouden.DeVia Francigenaisdeoudste pelgrimsroutenaarRomevanuit CanterburydoorFrankrijk, Zwitserland,dePo-valleienToscane.

Montecarlo,ditkleineToscaanse heuvelstadjewerdges�chtin1333 doordeRomeinseKeizerKarelVen werddoordeinwonersnaarhem vernoemd,MonteCarlobetekent ‘HeuvelvanKarel’.Hierishet genietenvanderustineenprach�ge omgeving.Montecarlostaat voornamelijkbekendomzijnwijnen maarookvoordeeeuwenoude paden(1500nachr.)metuitgesleten karrensporen,onderdeelvan VarianteviaFrancigena,de PelgrimswegnaarRome.

CollodistaatbekendvoorhaarVilla Garzoni,meteenimposantegrote tuingebouwdopeenklif,wat vroegeralseengoedebescherming diendemaariswaarschijnlijknog bekenderalsdewoonplaatsvan CarloCollodi,deschrijvervanhet interna�onaalbekendesprookje `Pinokkio`.Vervolgensrich�ng Pescia,dezestadleefdevroeger voornamelijkvandepapierindustrie endrukkerijenenhaalt tegenwoordighetgrootstedeelvan haarinkomstenuitde bloemenhandelentoerisme.De uitgebreideMedici-familiehee�haar sporenindezestadachtergelaten. DankzijdezefamiliewerdPesciaeen bisschoppelijkestad.

Wenemenvanhieruitdetreinvoor eenindividueletreinritnaar Monteca�niTermeomzichafte meldenindeWalkingVillage.

Dag3–Vrijdag30

Oktober

BorgoàBuggiano–Buggiano Castello/CollediBuggiano–Cozzille (25km)enMassaeCozzile

VertrekvanafdeWalkingVillagenaar BorgoaBuggiano,erheersteenrust binnendezeoudemurendatmaakt dezestadzoaantrekkelijk.

Hetdorpiseenjuweelvan middeleeuwsarchitectuuren stedenbouw,eenpi�oreskstadje, heelandersdandemeestedorpen waaraanToscanerijkis.InCozzileen MassaeCozzilleisdes�ltehoorbaar. Terugnaarheteindsta�onvandeze prach�gevierdaagsewandeltocht:de WalkingVillage.Tijdvooreenfeestje omheteindevandeze4dagente vieren!

Dag4–Zaterdag1
•INKOM E2,50 • LEDEN E2,00 • Weldra meer info!!! ”POSTHOORN” HAMONT NOORD LIMBURGSE VAKANTIEBEURS • INKOM E2,50 • LEDEN E2,00 • Waardevolle prijzen te winnenwaaronder ENKELE LEUKE WEEKENDS zondag 20 januari 2019 10.00u - 17.30u ”POSTHOORN” HAMONT NOORD LIMBURGSE VAKANTIEBEURS Omwillevandecoronahee�onzevakan�ebeurs jammergenoegnietkunnendoorgaanin2022! Debeursvan2023zaldoorgaanop: zaterdag21januarivanaf13.30utot18.00u enzondag22januarivan10.00utot17.30u. Gra�sWandelkrantvoorelkebezoeker(zolangdevoorraadstrekt) Meerinfo: h�ps://www.noordlimburgsevakan�ebeurs.be

opRouteYou

Onzegra�swandelroutes&wandelsugges�esmetkaart,roadboek,GPStrackenfoto’s. Samenmet“DeWandelaar”hebbenwesinds2013heelwatafgewandeldinLimburg enzelfverdaarbuiten.Dittelkenmaleineenkleinegroep,eigenaan“DeWandelaar”. Stukvoorstukwarenhetmooietochtenindiverseomgevingenenomstandigheden. WegensCoronawerdenerin2020geenwandeltochtengeorganiseerd,maar wandeldenwewelindividueel.

Aldezeenenkeleextrawandelsugges�esdieeerderinonzeblogverschenenhebben wenuoponsRouteYouaccountgeplaatst,meteenlinknaardeverschillende fotoreportages,informa�eoverwaarjekanetenofpicknickenonderweg,een uitgebreideroutebeschrijvingdiejekanlezenofdownloadenviahetroadboek,een downloadbareGPXvooropjewandelgpsofsmartphoneofjekandewandeltochtzelfs openenmetjeRouteYouAppopjemobieltje.

Hetzougewoonwegzondezijnomditallemaalnietopenbaartemakenaanjullie wandelaars.VandaardezeextraservicevanDeWandelkrant!

OntdekzeallemaalineenslagoponsWandelkrantRouteYoukanaal: h�ps://www.routeyou.com/user/routes/553451/wandelkrant

OnzemooisteWandelkrantwandelroutes
za18& zo19feb 2023 Flanders Expo Gent

Donderdag 13 oktober

Hoeverbergentocht

W.S.V. Milieu 2000 Lommel

Gildezaal Sint-Sebastiaan

Oude Diestersebaan 55, 3920 Lommel

Inschrijven tussen 8 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 5, 8, 10, 13, 18 en 23 km. Minstens 1 afstand voor kinderwagens.

Woensdag 16 november

Midweekwandeltocht november

Wandelsportvereniging De Veldlopers

Gulper Hoes, Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen

Afstanden: 5 km (van 9 u. tot 14 u.), 10 km (van 8 u. tot 14 u.) en 15 km (van 8 u. tot 13 u.). Terug toekomen voor 17 u.

Inschrijven tussen 7 en 15 u.

Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 7, 10, 13 en 20 km.

Zaterdag 17 december

19e Kerststallentocht

Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw Broederschool Stekene

Zaterdag 15 oktober

18e Tienbundertocht

WSC Langdorp vzw Kortakkerzaal

Kortakker, 3202 Rillaar

Inschrijven tussen 7 en 15 u.

Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 5, 8, 12, 16, 20 en 30 km.

Minstens 1 afstand voor kinderwagens. Minstens 1 afstand voor rolstoelen.

Zondag 16 oktober

59e Kastelentocht

Wandelsportvereniging De Veldlopers

herberg De Zwarte Ruiter Markt 4, 6271 BD Gulpen (NL)

Inschrijven vanaf 8 u.

Afstanden: 7 en 12 km (tot 14 u.), 18 km (tot 13 u.), 24 km (tot 12 u.) en 30 km (tot 10 u.). Terug toekomen voor 17 u.

Woensdag 19 oktober

Midweekwandeltocht oktober

Wandelsportvereniging De Veldlopers

Gulper Hoes, Rosstraat 5, 6271 BG Gulpen

Afstanden: 5 km (van 9 u. tot 14 u.), 10 km (van 8 u. tot 14 u.) en 15 km (van 8 u. tot 13 u.). Terug toekomen voor 17 u.

Zondag 23 oktober

Herfsttocht

WAK Groot Evergem vzw Koetshuis Kasteel van Wippelgem

Kramershoek 4, 9940 Evergem

Inschrijven tussen 8 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 4, 8, 12, 16, 20, 24 en 30 km.

Maandag 24 oktober Herfsttocht

W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Gemeentelijke Feestzaal Aalst

Aalst-Dorp z/n, 3800 Aalst (Sint-Truiden)

Inschrijven tussen 7 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 7, 9, 12, 16 en 20 km.

Zondag 20 november

Herfsttocht - WSV De Vossen vzw Gem. Basisschool ‘t Sprinkhaantje Collegestraat 1, 9255 Buggenhout

Inschrijven tussen 7.30 en 15 u. Terug toekomen voor 18 u.

Afstanden: 6, 12, 16 en 20 km. Minstens 1 afstand voor kinderwagens.

Donderdag 24 november

Waaltjesbostocht

W.S.V. Milieu 2000 Lommel

Feestzaal De Moffel

Martinus van Gurplaan 39 3920 Lommel

Inschrijven tussen 8 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 5, 8, 10, 13, 18 en 23 km. Minstens 1 afstand voor kinderwagens.

Maandag 28 november

Najaarstocht

W.C. Aviat Sint-Truiden vzw

Zaal Lindehof Gelinden-Dorp z/n 3800 Gelinden (Sint-Truiden)

Inschrijven tussen 7 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u. Afstanden: 6, 8, 13, 18 en 21 km.

Zondag 4 december

43e Sinterklaastocht

WSC Langdorp vzw

Zaal Demervallei

Langdorpsesteenweg 3201 Langdorp (Aarschot)

Inschrijven tussen 7.30 en 15 u.

Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 5, 8, 12, 15, 20, 25 en 30 km. Minstens 1 afstand voor kinderwagens. Minstens 1 afstand voor rolstoelen.

Zondag 11 december

Kerstsfeer in Sint-Truiden

W.C. Aviat Sint-Truiden vzw

Parochiezaal De Kajaan

Grevensmolenweg 34

3800 Sint-Truiden

Nieuwstraat 17 9190 Stekene

Inschrijven tussen 15 en 20 u. Terug toekomen voor 23 u.

Afstanden: 6, 9, 12 en 15 km. Minstens 1 afstand voor kinderwagens.

Zondag 18 december

Meetjesland … maak het mee Eindejaarstocht

WAK Groot Evergem vzw

Gemeentelijke Basisschool Sleidinge Sleidinge-Dorp 142 9940 Sleidinge (Evergem)

Inschrijven tussen 8 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 6, 12, 18 en 21 km.

Opgelet: ingang via Kerkstraat

Maandag 26 december

Eindejaarstocht

W.C. Aviat Sint-Truiden vzw Voetbalkantine Nieuwerkerken VV Kerkstraat z/n 3850 Nieuwerkerken

Inschrijven tussen 7 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Afstanden: 4, 6, 10, 12, 17 en 21 km.

Donderdag 29 december

Grenstocht

W.S.V. Milieu 2000 Lommel Buurthuis Het Zand

Frederik van Eedenstraat 8 3920 Lommel

Inschrijven tussen 8 en 15 u. Terug toekomen voor 17 u.

Wandelingenindekijker Happy New Year

Afstanden: 5, 8, 10, 12, 16, 20 en 24 km. Minstens 1 afstand voor kinderwagens.

Abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief en ontvang zo gedetailleerde informatie over deze wandeltochten.
Leesookonze32vorige Wandelkrantedi�esmet puurwandel-lees-plezierop h�ps://wandelkrant.be/kiosk/

Voel je de koning te rijk tijdens een wandeling langs een kasteel

Er zijn prachtige kastelen te ontdekken in Wallonië en de Ardennen. Van lustkastelen en sprookjeskastelen tot middeleeuwse forten en ruïnes… Zin om dit wonderschone erfgoed met wandelen te combineren? Wij selecteerden voor jou enkele wandellussen.

Hou je van rust? Dan is de wandeling van 8 km rond het kasteel van Modave in het hart van de Condroz je op het lijf geschreven! Een rivier, een natuurgebied, een rustig gehucht en een romantisch kasteel zullen je in vervoering brengen. Je kan vandaag nog steeds het schitterende kasteel en de buitengewone tuinen bezoeken. De rozenperken zijn echt prachtig.

Zin in een prinsessenkasteel? Met zijn magnifieke torens en prachtige houtwerk lijkt het kasteel van Vêves wel rechtstreeks uit een sprookje te komen. Niet alleen het kasteel is uniek, maar dat geldt ook voor de streek, dankzij de ongelooflijke charme van de Lesse. Onze zeer aangename wandeling van 6,5 km vertrekt in Celles, een van de mooiste dorpen van Wallonië.

Als je niet bang bent van een steile helling word je zeker beloond voor jouw moeite tijdens onze kasteelwandeling van 7 km in

de Hoge Venen. Je krijgt een adembenemend uitzicht en de kans om het middeleeuwse kasteel van Reinhardstein en zijn mooie ridderzaal te verkennen. Ter plaatse kan je ook lokale kazen en bieren proeven. De lus vertrekt vanaf het mooie Meer van Robertville, ook een ideale plek voor wat verdiende rust en ontspanning achteraf.

Fan van de middeleeuwen? Hoog tijd voor een bezoek aan Bouillon! Deze duizendjarige stad met een formidabele vesting kan je verkennen tijdens een kasteelwandeling van 7 km, langs de authentieke Semois en met een onvergetelijk uitzicht. Ook in de stad is er veel te beleven. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het fort en zijn schitterende roofvogelspektakel en aan het hertogelijke museum, of herbeleef de allereerste kruistocht in de Archeoscoop Godfried van Bouillon.

Kasteel van Modave
©
WBT
Dominik Ketz Kasteel van Bouillon
© WBT –David
Samyn
Meer informatie over deze kasteelwandelingen en andere leuke wandelingen: visitwallonia.be/wandelen
Kasteel van Vêves © WBT - I. Monfort
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.