Page 1

|1 Deutsch-polnisch-russisches Forum N i e m i e c k o - p o l s k o - r o s yj s k i e f o r u m Германско-польско-российский Форум

Wandel in E r i n n e r u n g /// P r ze m i a n y w p a m i ę c i /// Перемены в воспоминаниях Cottbus // Dresden // Zielona Góra

4.—11.Nov. 2015 n ///

o i t a t n // / e m a u j k c a Do t n e m я u и k ц а Do т н е м у До к


2|


|3

— E i n f ü h r u n g /// W p r o w a d ze n i e / / / введение

Fi l m e / / / Fi l m y / / / Фильмы

1–7 — A u s s t e l l u n g /// Wy s t a wa /// В ы ста в к а

8–19

28–35 — D i s k u s s i o n e n /// Dy s k u s j e /// Д и с к ус с и и

28–41

— P ro j e k t l a b o r / / / L a b o ra t o r i u m P ro j e k t ó w /// Проектная Лаборатория

42–45


4|

Wandel in Erinnerung

///

Deutsch-polnisch-russisches Forum

Wiedervereinigung, Freiheitsgewinn oder Zusammenbruch, Trauma oder die Erfüllung eines Traums: Die Erinnerung an die 90er Jahre in Deutschland, Polen und Russland könnte unterschiedlicher kaum sein. Das Deutsch-Polnisch-Russische Forum Wandel in Erinnerung, das vom 4. bis 11. November 2015 in Cottbus, Zielona Góra und Dresden stattfand, beleuchtete die Zeit nach Perestroika, Solidarność und Mauerfall. Während die Nachwendezeit sowohl in Deutschland als auch in Polen zumeist positiv konnotiert ist und eine kritische Debatte über die Transformationsprozesse erst langsam u.a. durch Phänomene wie pegida einsetzt, ist die Erinnerung an die 90er Jahre mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sowie existenzieller Unsicherheit in der russischen Bevölkerung häufig negativ besetzt. Ziel der Veranstaltungsreihe war es vor allem, über kulturelle Ausdrucksformen und konstruktive Dialogformate ein Bewusstsein für den Verlauf und die Folgen der Transformationsprozesse in den drei Ländern zu schaffen – und gleichzeitig zu hinterfragen, inwiefern die Erinnerung unsere Wahrnehmung der Gegenwart und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen bestimmt. Über die gemeinsame Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit wollen wir Veranstalter eine neue Basis für den Dialog in Gegenwart und Zukunft legen. Ganz bewusst fand das Forum jenseits der Hauptstädte statt, um verschiedene regionale Perspektiven und Erinnerungen zu erörtern und vergleichen zu können. Mir persönlich war diese Veranstaltung ein besonderes Anliegen, da ich während meiner zweijährigen Arbeit als Robert Bosch Kulturmanagerin in der Russischen Föderation gemeinsam mit meinen Uljanowsker Kollegen ein ähnliches Format entwickelt hatte, das wir aufgrund politischer Bedenken vor Ort nicht durchführen konnten. Umso mehr freue ich mich, dass wir gemeinsam mit MitOst e.V., dem FilmFestival Cottbus und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen sowie unseren Partnern und Förderern die trilaterale Pilotveranstaltung über die Transformationsprozesse der Nachwendezeit jetzt in Deutschland und Polen umsetzen konnten. Mit diesem ersten Austausch haben wir es geschafft, sowohl aus regionaler als auch nationaler und internationaler Sicht andere Perspektiven wahrzunehmen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, und damit Impulse für weitere gesellschaftliche Debatten und vor allem auch Folgeprojekte zu setzen. In stärker interaktiven Formaten, wie z. B. einem internationalen Reise-Dokumentarfilmworkshop auf den Spuren der 90er Jahre in mehreren Ländern, wird die Auseinandersetzung weitergehen. Cornelia Reichel Projektleiterin


|5

P r ze m i a n y w Pa m i ę c i /// N i e m i e c k o - p o l s k o - r o s yj s k i e f o r u m

Zjednoczenie i zdobycie wolności czy raczej klęska, spełnienie marzeń czy trauma – pamięć lat 90-ych w Polsce, Niemczech i Rosji nie mogłaby być różniejsza. NiemieckoPolsko-Rosyjskie Forum Przemiana w Pamięci, które miało miejsce od 4-ego do 11-ego listopada 2015 r. w Cottbusie, Zielonej Górze i Dreźnie, naświetliło czas po Pierestrojce, Solidarności i upadku muru. Podczas gdy czasy po owych przełomach zarówno w Niemczech jak i w Polsce na ogół konotowano pozytywnie i debata krytyczna nt. procesów transformacji dopiero powoli nastała m.in. wskutek fenomenów takich jak Pegida, wspomnienie lat 90-ych z ich załamaniem się Związku Radzieckiego i niepewnością egzystencjalną wśród ludności rosyjskiej nosi wyraźnie cechy negatywne. Celem naszego cyklu imprez było zatem przede wszystkim, by przez kulturowe formy wyrazu oraz konstruktywne formaty dialogu wytworzyć świadomość zarówno przebiegu jak i skutków owych procesów transformacji we wspomnianych trzech krajach – i jednocześnie postawić pytanie, na ile owe wspomnienia określają naszą percepję teraźniejszości i obecnych procesów społecznych. Poprzez wspólną konfrontację z najbliższą przeszłością my, organizatorzy, chcemy kłaść nowe podłoże dla dialogów zarówno obecnych i przyszłych. W sposób świadomy to Forum odbyło sie poza stolicami, by móc naswietlić i porównać regionalne punkty widzenia i wspomnienia. Impreza ta była mi osobiście szczególnie bliska, ponieważ w mojej dwuletniej pracy jako menedżerka kulturalna Fundacji Roberta Boscha w Rosyjskiej Federacji razem z moimi kolegami z Ulianowska opracowaliśmy podobny format, który jednak na skutek obaw politycznych nie można było zrealizować na miejscu. Tym bardziej cieszę się, że wspólnie z MitOst e.V., Festiwalem Filmowym Cottbus oraz Towarzystwem Niemiecko-Polskim Saksonii jak również naszymi partnerami i promotorami w końcu mogliśmy zrealizować teraz w Niemczech jak i w Polsce tę trójstronną imprezę pilotową nt. procesów transformacyjnych czasu poprzełomowego. Poprzez tą pierwszą wymianę udało się nam dostrzec inne perspektywy zarówno z regionalnego, narodowego jak i międzynarodowego punktu widzenia, zdobyć nowe zrozumienie spraw i tym samym wytworzyć impulsy dla dalszych debat społecznych, a w szczególności kolejnych projektów do nich nawiązujących. W bardziej interaktywnych formatach jak np. międzynarodowym warsztacie filmów dokumentalnopodróżniczych na śladach lat 90-ych w kilku krajach konfrontacja ta będzie miała swój ciąg dalszy.

Cornelia Reichel kierowniczka projektu


6|


|7

Перемены в воспоминаниях Германско-польско-российский Форум

Воссоединение, обретение свободы или крах, психическая травма или исполнение мечты: Вряд ли можно представить себе бóльшие отличия воспоминаний о 90-х годах, чем те, которые есть в Германии, Польше и России. Германско-польскороссийский форум Перемены в воспоминаниях, который состоялся с 4-го по 11-е ноября 2015 года в Котбусе, Зелёной-Гуре и Дрездене, осветлял период после перестройки, профсоюза Солидарность и падения Берлинской стены. Тогда как в Германии и в Польше время после этих больших перемен в основном воспринимается положительно, а критические дебаты о трансформационных процессах только постепенно начинаются, в частности, в связи с такими явлениями как Пегида [немецкое политическое движение «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (нем. «Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, PEGIDA») – прим. перев.], в России 90-е годы ассоциируются с распадом Советского Союза и экзистенциальной неуверенностью населения в завтрашнем дне, т.е. воспоминания о них там явно отрицательные. Целью этого комплекса мероприятий было, прежде всего, формирование осознания хода и последствий трансформационных процессов в трех странах при помощи форм культурного выражения и конструктивных диалоговых форматов, а также, одновременно — спрашивание самих себя насколько воспоминания определяют наше восприятие современности и процессы общественного развития. Посредством совместного критического рассмотрения недавнего прошлого мы, организаторы, хотим заложить новую основу для диалога – и в настоящее, и в будущее время. Целиком сознательно мы организовали этот форум вне столиц, чтобы мы могли обсудить и сравнить разные региональные перспективы и воспоминания. Лично для меня это было очень важное мероприятие, ведь я два года работала менеджером в сфере культуры Фонда им. Роберта Боша в Российской Федерации. Совместно с коллегами из Ульяновска мы разработали похожий формат, который мы не смогли осуществить из-за политических опасений. Тем более я рада, что мы совместно с зарегистрированным обществом «MitOst e.V.», Котбусским кинофестивалем, Германо-Польским обществом Саксонии, нашими партнерами и спонсорами смогли осуществить трехсторонний пилотный проект о процессах трансформации в период после больших изменений теперь в Германии и Польше. Этот первый обмен опытом дал нам возможность увидеть другие перспективы – с региональной, национальной, международной точек зрения, получить новые разумения, и тем самым дать новые импульсы для дальнейших общественных дебатов, а также наметить следующие проекты. Критический анализ будет продолжаться в более интерактивных формах, как например, международный воркшоп документальных фильмов о путешествиях по следам 90-х в нескольких странах. Корнелия Райхель Руководитель проекта


8|

— Fi l m e / / / Fi l m y / / / Фильмы


|9

— S p i e l f i l m e /// Fi l m y f a b u l a r n e / / / Худ ож е ст в е н н ы е фильмы


10|

O ST K R E U Z O ST K R E U Z ОСТКРОЙЦ

///

D e u t s c h l a n d 1 9 9 1 , M i c h a e l K l i e r, 8 4 m i n / / /

///

Ге р м а н и я 1 9 9 1 г . , М и ха ел ь К л и р , 8 4 м и н .

N i e m c y 1 9 9 1 , M i c h a e l K l i e r, 8 4 m i n / / /

Kurz vor der Maueröffnung ’89 sind Elfie und ihre Mutter über Ungarn aus Ostberlin geflohen. Jetzt leben sie in einem Containerlager im Westteil der Stadt, denn es fehlt das Geld, um die Kaution für eine Mietwohnung zu zahlen. Elfie lernt beim Versuch, Geld aufzutreiben, den

Tuż przed otwarciem muru w

Незадолго до открытия

jungen Polen Darius kennen,

1989 r. Elfi i jej matka uciekły

Берлинской стены в 1989 году

der sie in seine kriminellen

przez Węgry z Berlina Wschod-

Эльфи с матерью сбежали из

Machenschaften verstrickt.

niego. Teraz żyją w obozie kon-

восточного Берлина через

Außerdem ist da noch der

tenerowym w zachodniej części

Венгрию. Теперь они живут

gleichaltrige Edmund, der von

miasta, ponieważ brakuje im

в лагере из контейнеров

seinen Eltern bei ihrer Flucht

pieniędzy na kaucję potrzebną

в западней части города,

zurückgelassen wurde. OST-

do wynajęcia mieszkania. Przy

ибо денег на требуемый

KREUZ zeichnet ein authenti-

próbach zdobycia tych pieniędzy

залог для сдаваемой в

sches Bild Berlins unmittelbar

Elfi poznaje młodego Polaka, Da-

аренду квартиры не хватает.

nach dem Mauerfall.

riusza, który wciąga ją w swoje

В ходе попыток достать

kryminalne interesy. A poza tym

деньги Эльфи знакомится с

jest tam jeszcze Edmund, w tym

молодым поляком Дариушом,

samym wieku co Elfi, którego

который впутывает ее в свои

jego rodzice zostawili, gdy sami

криминальные махинации.

uciekli. „Ostkreuz“ rysuje auten-

Кроме того там есть ее

tyczny wizerunek Berlina tuż po

ровесник Эдмунд, которого

upadku muru.

родители оставили, когда сбежали. ОСТКРОЙЦ рисует верную картину Берлина непосредственно после падения стены.


|11

STI L L E S L A ND /// C I C HY K R A J /// ТИХА Я СТРА НА

D e u t s c h l a n d 1 9 9 2 , A n d re a s D re s e n , 9 5 m i n / / / N i e m c y 1 9 9 2 , A n d re a s D re s e n , 9 5 m i n / / / Ге р м а н и я 1 9 9 2 г . , А н д р е а с Д р е з е н , 9 5 м и н .

Das Kinodebüt von Andreas Dre-

Debiut kinowy Andreasa Dre-

Режиссерский дебют Андреаса

sen spielt im bewegten Herbst

sen rozgrywa się w burzliwej

Дрезена показывает бурную

des Jahres 1989 in der DDR.

jesieni 1989 r. w NRD. Podczas

осень 1989 года в ГДР, Пока

Während sich die politischen

gdy wydarzenia polityczne

политические события

Ereignisse der Wendezeit über-

czasu przełomu się gonią i w

бурлят и в больших городах

schlagen und in den Großstäd-

dużych miastach tysiące ludzi

тысячи под лозунгом “Мы

ten Tausende unter dem Slogan

żądają innego socjalizmu pod

- народ” требуют другой

„Wir sind das Volk“ einen ande-

sloganem „Naród, to my!“, na

социализм, в провинции еще

ren Sozialismus fordern, ist es in

prowincji jeszcze stosunkowo

относительно спокойно. В

der Provinz noch relativ ruhig.

spokojnie. W miałym mias-

маленьком мекленбургском

In einer mecklenburgischen

teczku meklenburskim, które

городке, в котором в то

Kleinstadt, die aber damals noch

jednak w owym czasie jeszcze

время еще существовал

ein Theater hatte, inszeniert der

miało swój własny teatr, ambi-

театр, амбициозный молодой

ambitionierte Jungregisseur Kai

tny młody reżyser Kai (Thors-

режиссёр Кай (Торстен

(Thorsten Merten) sein erstes

ten Merten) wystawia swoją

Мертен) ставит свой первый

Stück. Ausgerechnet „Warten auf

pierwszą sztukę. Akurat „Cze-

спектакль. И как нарочно –

Godot“. Natürlich stellen sich

kanie na Godota“. Oczywiście

«В ожидании Годо». Конечно

sehr schnell Bezüge zwischen

dość szybko wyłaniają się

же, достаточно быстро

Realität und Theater her.

pokrewieństwa pomiędzy teat-

проявляются связи между

rem i rzeczywistością.

действительностью и театром.


12|

H U N D E /// P SY / / / СОБАКИ

Po l e n 1 9 9 2 , W ł a d y s l a w P a s i ko w s k i , 1 0 4 m i n / / / Po l s k a 1 9 9 2 , W ł a d y s l a w P a s i ko w s k i , 1 0 4 m i n / / / П о л ь ш а 1 9 9 2 г . , Вл а д и с л а в П а с и ко в с к и , 1 0 4 м и н .

In der guten alten Zeit lebten

W starych dobrych czasach

В старые добрые времена

Franz Maurer und seine Kolle-

Franz Maurer i jego koledzy

Франц Маурер с коллегами

gen vom Staatssicherheitsdienst

z SB-cji żyli jak królowie. Po

из службы госбезопасности

wie die Könige. Doch nach der

przełomie politycznym jednak

жили как короли. Но

Wende haben sie ihren Status

stracili swój status i swoje

после смены власти они

und ihre Privilegien verloren

przywileje, musieli więc szukać

потеряли свои статус и

und müssen sich im demo-

sobie nowej orientacji w de-

привилегии и вынуждены

kratisch regierten Polen neu

mokratycznie rządzonej Polsce.

заново сориентироваться в

orientieren. Franz Maurer zum

Franz Maurer na przykład jako

демократически управляемой

Beispiel bekämpft als einfacher

zwykły policjant zwalcza klikę

Польши. Франц Маурер,

Polizist eine Mafiaclique. Dieser

mafijną. Do tej jednak należy

к примеру, - простой

gehören wiederum viele seiner

spora grupa jego eks-kolegów.

полицейский, который

Ex-Kollegen an. Als sich auch

Kiedy nawet jego przyjaciel

борется против мафиозной

sein Freund als Verbrecher

okazuje sie być przestepcą,

банды. В нее входят также

erweist, läuft Franz Amok.

Franz wpada w amok. – „Psy“ z

многие из его бывших коллег.

HUNDE zeichnet mit viel Action

dużą porcją akcji pokazuje celny

Когда и его друг оказывается

ein passgenaues Gesellschafts-

obraz społeczeństwa polskiego

преступником, Франц

bild Polens der 90er Jahre.

lat 90-ych.

приходит в ярость. СОБАКИ – остросюжетный фильм, который рисует четкую картину польского общества 90-х годов.


|13

A L L E S W I R D G U T /// WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE В С Ё Б У Д Е Т ХО Р О Ш О

///

R u s s l a n d 1 9 9 5 , D m i t r y A s t ra c h a n , 1 0 0 m i n / / / Ro s j i a 1 9 9 5 , D m i t r y A s t ra c h a n , 1 0 0 m i n / / / Р о с с и я 1 9 9 5 г . , Д м и т р и й А ст р а ха н , 1 0 0 м и н . Konstantin Wassiljewitsch Smir-

Konstantin Wasiliewicz Smir-

Константин Васильевич

now ist in den USA Millionär

now stał się milionerem w

Смирнов в США стал

geworden, sein Sohn hat kürz-

Stanach Zjednoczonych, a jego

миллионером, его

lich den Nobelpreis erhalten.

syn dopiero niedawno otrzymał

сын недавно получил

Nun besuchen sie ihre Heimat

nagrode Nobla. Teraz zaś obaj

Нобелевскую премию. Теперь

in der russischen Provinz. Dort

odwiedzają swoje rodzime

они приехали на родину,

will die Tochter von Smirnows

strony na rosyjskiej prowincji.

в российскую провинцию.

erster Liebe heiraten, Smirnow

Tam córka pierwszej miłości

Там дочь первой любви

übernimmt kurzerhand die

Smirnowa chce wyjść za mąż, i

Смирнова как раз собирается

Vorbereitungen des Festes. Sein

Smirnow bez długiego namysłu

замуж и Смирнов, не долго

Sohn wiederum interessiert sich

przejmuje przygotowania

думая берется за подготовку

viel mehr für die Braut selbst

uroczystości. Jego syn natomiast

праздника. Его сын, правда,

und so nehmen die Dinge ihren

znacznie bardziej interesuje się

заинтересовался больше

Lauf. Der Film zeigt das Russ-

samą Panną Młodą, i tak wydar-

самой невестой и так события

land der 90er als Land sozialer

zenia biorą swój bieg. – Film

пошли своим чередом.

Gegensätze, in dem aber träu-

pokazuje Rosję lat 90-ych jako

Фильм показывает Россию

men erwünscht ist und Märchen

kraj przeciwieństw społecznych,

90-х как страну социальных

durchaus möglich scheinen.

w którym jednak marzenia są

противоречий, в которой

mile widziane, a bajki zdają sią

мечтать желательно и сказки

być owszem możliwe.

кажутся вполне возможными.


14|

B L I N D E K U H /// C I U C I U B A B K I /// Ж М У Р К И ///

R u s s l a n d 2 0 0 5 , A l exe i B a l a b a n o w, 1 1 1 m i n / / / Ro s j a 2 0 0 5 , A l e k s e i B a l a b a n o w, 1 1 1 m i n / / / Р о с с и я 2 0 0 5 г . , А л е кс е й Б а л а б а н о в , 1 1 1 м и н .

Nischni Nowgorod wird von

Niżnij Nowgorod, rządzony

В Нижнем Новгороде правят

Mafiabanden regiert. Die beiden

przez bandy mafii. Dwaj mali

банды преступников. Два

Kleinkriminellen Sergej und

przestępcy, Sergiusz i Szy-

мелких уголовника, Сергей

Simon erhalten einen Auftrag

mon, otrzymują zlecenie od

и Саймон, получают заказ от

des großen Mafiabosses Michai-

wielkiego bossa mafi Michai-

крупного мафиозного босса

lytsch (grandios gespielt von

licza (wyśmienicie zagranego

Михайлича (грандиозно

Nikita Michalkow), doch irgend-

przez Nikitę Michalkowa), lecz

сыгранного Никитой

wie läuft hier alles von Anfang

wszystko w tym zleceniu od

Михалковым), но как-то тут

an schief. Nachdem sie einige

początku wychodzi im na opak.

с самого начала все идет

Banditen umgelegt und auch

Po sprzątnięciu kilku bandytów,

не так. После того, что они

selbst eine Kugel weggesteckt

ale i połyknięciu jednej z ich

убили нескольких бандитов

haben, scheint alles noch mal

kul jednak cała sprawa nares-

и один из них сам получил

gut zu enden. Eine Geschichte

zcie zdaje się biec ku dobremu

пулю, все, кажется, еще

über die wilden 90er in Russ-

zakończeniu. – Opowieść o

хорошо кончается. История о

land, erschreckend und zugleich

dzikich latach 90-ych w Ros-

диких 90-х годах в России – в

witzig erzählt vom Meister der

ji, opowiadana przerażająco i

фильме мастера провокаций

Provokation des russischen

dowcipnie jednocześnie przez

российского кинематографа

Kinos.

mistrza prowokacji kina rosyjs-

представлена страшно и

kiego.

смешно одновременно.


|15

DISCO POLO / / / DISCO POLO / / / ДИСКО ПОЛО

Polen 2015, Maciej Bochniak, 107 min /// Polska 2015, Maciej Bochniak, 107 min /// П о л ь ш а 2 0 1 5 г . , М а ц е й Б ох н я к , 1 0 7 м и н .

Erfolg, Reichtum, Glamour,

Sukces, bogactwa, blichtr, luk-

Успех, богатство, гламур,

Luxus und die Liebe: Das al-

sus i miłość - to wszystko tkwi

роскошь и любовь: Все это

les steckt in Disco Polo. Denn

w Disco Polo. Bo Disco Polo,

– Диско Поло. Ибо Диско

Disco Polo ist mehr als nur eine

to więcej niż tylko kierunek

Поло - больше чем течение

Musikrichtung, die seinerzeit

muzyczny, którym wówczas

в музыке, которым в свое

Millionen polnischer Zuhörer

zachwyciły się miliony pols-

время увлекались миллионы

begeisterte. Disco Polo ist die

kich słuchaczy. Disco Polo, to

польских слушателей. Диско

Verkörperung des polnischen

inkarnacja polskich marzeń lat

Поло – воплощение польской

Traums der 90er, und vielleicht

90-ych, a może i dzisiejszych? –

мечты 90-х, а возможно и

auch von heute? Dem jungen

Młodemu reżyserowi Macieju

сегодняшнего времени?

Regisseur Maciej Bochniak

Bochniakowi ze swym zwario-

Молодому режиссеру Мацею

ist mit seiner durchgeknallten

wanym persyflażem o karierze

Бохняку своим сумасбродным

Persiflage rund um den Aufstieg

dwóch chłopców z prowincji

персифляжем о взлете двух

zweier Jungs aus der Provinz

aż do polskiego nieba muzy-

парней из провинции в

in den polnischen Musikhim-

cznego udał się największy hit

музыкальное небо Польши

mel DER Publikumshit des

publiczności roku 2015, który

удался хит 2015 года,

Jahres 2015 gelungen, der in

nierzadko przemienił sale kino-

который нередко превращал

Polen nicht selten die Kinosäle

we w parkiety taneczne. Pełen

кинозалы в танцплощадки.

in Tanzflächen verwandelte.

werwy, ale i demaskatorsko po-

Он захватывающе, но вместе

Mitreißend, aber durchaus

kazuje on „dziki zachód Polski“,

с тем и разоблачительно

auch entlarvend zeigt er „Po-

w którym duch marnotrawstwa

показывает «Дикий Запад

lens Wilden Westen“, in dem

i żądzy rozkoszy rządził tak

Польши», где господствовали

Verschwendungsgeist und

samo jak kapitalizm pięści i

расточительство и жажда

Genusssucht genauso regierten

mentalność załatwiania spraw

удовольствий, жесткий

wie Haudrauf-Kapitalismus und

„prostym sposobem“, i w którym

капитализм и менталитет

Kurze-Prozess-Mentalität… und

zespoły pod nazwami takimi jak

расправы на месте … и где

in der Bands mit Namen wie

„Atomic“, „Laser“ lub „Gender“

ансамбли с названиями

„Atomic“, „Laser“ und „Gender“

wyznaczyły kierunek muzyki.

«Атомик», «Лазер» и «Джендер»

den musikalischen Ton angaben.

задавали тон в музыке.


16|

— D o k u m e n t a r f i l m e /// Fi l m y d o k u m e n t a l n e / / / Д о к у м е н та л ь н ы е фильмы


|17

G E N E R AT I O N 8 9 / / / P O KO L E N I E 8 9 /// П О КОЛ Е Н И Е 8 9 P o l e n 2 0 0 2 , M a r i a Z m a r z - Ko c z a n o w i c z , 6 1 m i n / / / P o l s k a 2 0 0 2 , M a r i a Z m a r z - Ko c z a n o w i c z , 6 1 m i n / / / П о л ь ш а 2 0 0 2 г . , М а р и я З м а рз - К о ч а н о в и ч , 6 1 м и н .

Zu ihrer Studentenzeit Ende

Za swoich czasów studenckich

В свои студенческие годы в

der 80er waren sie die Blüte der

pod koniec lat 80-ych byli

конце 80-х они были цветом

Opposition, die gegen den Kom-

kwiatem opozycji powstałej

оппозиции, бунтовавшей

munismus rebellierte. Heute

przeciw komunizmowi. Dziś

против коммунизма. Сегодня

arbeiten sie als anerkannte Pro-

natomiast pracują jako uz-

они работают как признанные

fis in diversen Bereichen an den

nani profesjonaliści w na-

профессионалы в различных

Universitäten und in den Medi-

jrozmaitszych dziedzinach, na

сферах: в университетах

en, sie sind erfolgreiche Schrift-

uniwersytetach i w mediach,

и СМИ, они успешные

steller und Publizisten, machen

odnoszą sukcesy jako pisarze i

писатели и публицисты,

überall professionell Geschäfte.

publicyści, robią swe interesy

всюду профессионально

Ein treffendes Portrait der ersten

zawodowe wszędzie. – Trafny

делающие бизнес. Точный

Generation der Polen, die nach

portret pierwszego pokolenia

портрет первого поколения

der politischen Wende 1989 ins

Polaków, które po przełomie

поляков, которые вступили

Erwachsenenleben eintrat.

politycznym 1989 r. weszło w

во взрослую жизнь после

swe życie dorosłe.

политического поворота 1989 года.


18|

OKTO B E R F I LM – D RES D EN 1989 / / / FI LM PA Ź D ZIE RNIKO W Y – DREZ N O 19 8 9 / / / Фил ьм октября – Д резден 1989 D e u t s c h l a n d 2 0 0 9 , Ra l f Ku k u l a , 3 0 m i n / / / N i e m c y 2 0 0 9 , Ra l f Ku k u l a , 3 0 m i n / / / Ге р м а н и я 2 0 0 9 г . , Р а л ь ф Ку к ул а , 3 0 м и н . Der 30minütige “Oktoberfilm” zeigt ausschließlich Fotos aus dem Herbst ’89, die mit origi-

Półgodzinny „Film paździer-

30-и-минутный «Фильм

nalen Tonaufnahmen unterlegt

nikowy“ pokazuje wyłącznie

октября» показывает

sind. Gerade durch die unge-

fotografie z jesieni 1989 r.,

исключительно фотографии

wöhnliche Stilform gelingt es

podłożone oryginalnymi na-

осени 89-го, озвученные

Regisseur Kukula, die Stim-

graniami dźwiękowymi. Z tym

оригинальными записями.

mung und die Emotionalität der

że akurat dzięki tej niezwykłej

Именно благодаря этому

damaligen Zeit auf beindrucken-

formie stylistycznej reżyserowi

необычному стилистическому

de Art und Weise einzufangen

Kukule udaje się uchwycić i

приему режиссеру Кукула

und widerzugeben.

odtworzyć w sposób poruszający

удается впечатляющим

nastrój i emocje owego czasu.

образом уловить настроение и эмоциональность тогдашнего времени.


|19

UNTERGANG DES IMPERIUMS KO N I E C I M P E R I U M /// ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ

///

R u s s l a n d , 2 0 1 3 , A l ex e i P i w o w a ro w, 6 5 m i n / / / Ro s j a 2 0 1 3 , A l e k s e i P i w o w a ro w, 6 5 m i n / / / Р о с с и я 2 0 1 3 г . , А л е кс е й П и в о в а р о в , 6 5 м и н . Российский документальный фильм объясняет развал Der russische Dokumentarfilm

Film wyjaśniający załamanie się

Советского Союза, прежде

erklärt den Zusammenbruch

Związku Radzieckiego prze-

всего с экономической

der Sowjetunion vor allem aus

de wszystkim z perspektywy

перспективы – исходя

wirtschaftlicher Perspektive –

gospodarczej, wg. książki tego

из одноименной книги

nach dem gleichnamigen Buch

samego tytulu autorstwa Jegora

либерального реформатора

des liberalen Reformers der

Gajdara, liberalnego reformisty

эры Ельцина Егора Гайдара.

Jelzin-Ära Jegor Gaidar. Der

ery Borysa Jelcyna. Film zap-

Фильм был представлен

Film wurde präsentiert vom

rezentowany przez Fundacje Jeg-

Фондом Егора Гайдара,

‚Fond Jegor Gaidar’, einer rus-

ora Gajdara, rosyjską organizację

российской некоммерческой

sischen, nichtkommerziellen

niekomercyjną, stworzoną dla

организацией, основанной

Organisation, gegründet zur

promocji wartości liberalnych w

для содействия либеральным

Förderung liberaler Werte – in

gospodarce i bliższej historii.

ценностям в экономике и

der Wirtschaft und der jüngeren Geschichte.

новейшей истории.


20|


|21


22|

— A u s s t e l l u n g /// Wy s t a wa /// В ы ста в к а

Lenin. Re t h i n k i n g t h e I m a ge / / / Ленин. Переосмысление образа


|23

Dieses Jahr wäre der Anführer der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und Gründer

der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin), 145 Jahre alt geworden – und der Beginn der Perestroika jährt sich zum 30. Mal. Zu diesem Anlass riefen Kulturschaffende in Lenins Geburtsstadt Uljanowsk den deutsch-polnisch-russsichen Multimedia-Wettbewerb „Lenin. Rethinking the Image“ aus, in dem professionelle, aber auch Hobby-Künstler aufgerufen waren, das Bild Lenins zu überdenken und für sich persönlich in der Gegenwart einzuordnen. Nicht ohne Grund entstand diese Idee in Uljanowsk, wo ihm mit dem „Lenin-Memorial“ ein großer Museumskomplex gewidmet ist, wo das Viertel in dem er aufwuchs als Museumsviertel „Heimat von W.I. Lenin“ bewahrt und gepflegt wird und wo seine Person traditionell große Hochachtung erfährt.

Trotz außerordentlich geringer Werbung – aufgrund der geäußerten politischen Bedenken

am Wettbewerb – wurden über 150 Arbeiten eingereicht und eine lebhafte Diskussion in den sozialen Medien angestoßen. Unter den Einreichungen wählte eine Fachjury unter Vorsitz des Kulturwissenschaftlers Kirill Raslogow die besten Beiträge für die Veröffentlichung aus. Die originellsten und hochwertigsten Arbeiten in den Kategorien Videokunst, Grafik und Fotografie erblickten in der Ausstellung beim FilmFestival Cottbus erstmals das Licht der Öffentlichkeit.

///

W roku 2015 wódz Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i twórca Związku

Radzieckiego, Wladimir Iljicz Uljanow (Lenin), skończylby 145 lat życia, i jednocześnie w tym samym roku początek Pierestrojki miał swoją 30-tą rocznicę. Z okazji tej twórcy kultury w mieście rodzimym Lenina, Ulianowsku, ogłosili niemiecko-polsko-rosyjski konkurs multimedialny pt. „Lenin. Rethinking the Image“, do którego zaproszono zarówno profesjonalistów jak i artystów-amatorów, by na nowo zastanowili się nad wizerunkiem Lenina i umieścili go w sposób osobisty w czasie teraźniejszym. Nie bez podstaw pomysł ten powstał akurat w Ulianowsku, gdzie poswięcono mu w postaci „Memorialu Lenina“ wielki kompleks muzealny, i gdzie pod nazwą „Rodzinne strony W.I. Lenina“ cała dzielnica,


24|

w której on wyrósł, zachowana i pielegnowana jest jako dzielnica muzealna, gdzie w końcu sama jego osoba spotka się tradycyjnie z dużym szacunkiem.

Pomimo niezwykle nikłej reklamy – wskutek wyrażanych wobec tego konkursu obaw poli-

tycznych – zgłoszono ponad 150 prac i zainicjowano żywą dyskusję w mediach społecznych. Wśród zgłoszeń fachowe jury pod przewodnictwem kulturoznawcy Kirila Raslogowa wybrała najlepsze prace do publikacji.

Najbardziej oryginalne i wartościowe prace w kategoriach Sztuka Wideo, Grafika i Fotografia

po raz pierwszy spotkały się ze swiatłem publicznym podczas wystawy na Festiwalu Filmowym w Cottbus. Jako zwycięscę konkursu nagrodzono na wernisażu Wadima Leuchina z St. Petersburgu za swoje dzieło „Lenin online“, w którym to on zestawiał i artystycznie opracował całe mnóstwo realnie istniejących profilów Lenina w mediach społecznych.

///

Вождю Великой Октябрьской Социалистической революции и основателю Советского

Союза, Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину), в 2015 году исполнилось бы 145 лет, а перестройка началась 30 лет назад. По этому поводу деятели культуры в родном городе Ленина Ульяновске объявили германо-польско-российский мультимедийный конкурс «Ленин. Переосмысление образа», в рамках которого как профессиональных деятелей искусства, так и любителей призвали переосмыслить образ Ленина и показать для себя его место в сегодняшней жизни. Небезосновательно идея родилась именно в Ульяновске, где ему посвящен большой музейный комплекс «Ленинский мемориал», где район, в котором он вырос, сохраняется и оберегается как историко-мемориальный музей-заповедник “Родина В.И. Ленина”, где к его личности традиционно относятся с глубоким уважением.

Несмотря на минимальную рекламу из-за высказанных политических опасений по

поводу конкурса, было подано более 150 работ и началась очень живая дискуссия в социальных медиа. Специальное жюри во главе с культурологом Кириллом Разлоговым выбрала лучшие работы для публикации.

Самые оригинальные и ценные работы в номинациях видеоискусство, графика

и фотография впервые были представлены публике на выставке в рамках Котбусского кинофестиваля. На открытии выставки Вадим Леухин из Санкт-Петербурга за его работу «Ленин онлайн», в которой он собрал множество реально существующих профилей Ленина в социальных медиа и поддал их художественной обработке, был награжден как победитель конкурса.


|25


26|


|27


28|

— D i s k u s s i o n e n /// Dy s k u s j e /// Дискуссии


|29 4.11.2015

Stadthaus Cottbus

Die 90er in Deutschland, Polen und R u s s l a n d – Vo n d e r E r i n n e r u n g i n d i e Z u k u n f t / / / L a t a 9 0 . w N i e m c ze c h , P o l s c e i Ro s j i – O d p a m i ę c i d o p r z y s z ł o ś c i / / / 9 0 ы е в Ге р м а н и и , П о л ь ш е и Ро с с и и – П а м я т ь и б уд у щ е е


30|

Was haben Umbruch und

Co zostało wywołane po-

Что вызвали перелом и

Transformation in der Gesell-

przez przełomy polityczne i trans-

трансформация в обществах

schaft Deutschlands, Polens und

formacje w społeczeństwach

Германии, Польши, Росси, как

Russlands ausgelöst, wie wirken

Niemiec, Polski i Rosji, i jak

они по сегодняшний день

sie bis heute in den Köpfen der

one nadal działaja w umysłach

действуют в головах людей и

Menschen nach und wie prägen

ludzi, jak w końcu wpływaja na

как они влияют на восприятие

sie die Wahrnehmung der Gegen-

percepcję teraźniejszosci? Jakie

настоящего времени? Какие

wart? Welche Unterschiede gibt

różnice istnieją w tym pomiędzy

различия, какие общие черты

es in den drei Ländern, welche

trzema wspomnianymi krajami,

имеются в трех странах?

Gemeinsamkeiten? Was folgt

a co jest im wspólne? Co z tego

Что из этого следует для

daraus für den heutigen und

wynika dla obecnego i przede

сегодняшнего и, прежде всего,

vor allem auch den zukünftigen

wszystkim również przyszłego

для будущего общественно-

gesellschaftspolitischen Dialog?

dialogu społeczno-politycznego?

политического диалога?

Mit:

Z udziałem:

Участники:

Marianne Birthler ehemalige

Marianne Birthler była działaczka

Марианне Биртлер, бывшая

Bürgerrechtlerin, 1990—1992

na rzecz praw obywatelskich,

правозащитница, в 1990—

Ministerin für Bildung, Jugend und

w latach 1990—1992 minister

1992 гг. Министр по делам

Sport des Landes Brandenburg,

ds. Oświaty, Młodzieży i Sportu

образования, молодежи и спорта

anschließend Sprecherin Bündnis

Brandenburgii, potem rzeczniczka

земли Бранденбург, потом

90/Die Grünen, 2000—2011

partii „Bündnis 90/Die Grünen“, w

председатель партии «Союз-90/

Bundesbeauftragte für Stasi-

latach 2000—2011 rzeczniczka

Зеленые» и с 2000 по 2011 гг. –

Unterlagen, Berlin

federalna ds. dokumentów Stasi,

Федеральный уполномоченный

Czesław Fiedorowicz, Vorsitzen-

Berlin

по документам Штази, Берлин,

der des Sejmik der Wojewodschaft

Czesław Fiedorowicz, Fiedoro-

Чеслав Федорович,

Lubuskie, Mitbegründer und

wicz, przewodniczący sejmiku

Председатель сеймика

Präsident der Euroregion Spree-

województwa Lubuskiego,

Любуского воеводства, со-

Neiße-Bober, ehemals Abgeordne-

współzałożyciel i prezydent Euro-

основатель и президент

ter des Sejm und Bürgermeister

regionu Szprewa-Nysa-Bóbr, były

еврорегиона Шпре-Ниса-Бобр,

von Gubin

burmistrz miasta Gubin

бывший мер Губина,

Andrej Netschajew Vorsitzender

Andrej Netschajew

Andrej Netschajew

der Partei „Bürgerinitiative“,

przewodniczący partii „Inicjatywa

председатель партии

Wirtschaftsminister Russlands

Obywatelska“, minister ds. Gospo-

«Гражданская инициатива»,

1992—1993

darki Rosji w latach 1992—1993

министр экономики РФ в

Moderation: Robert Baag,

Prowadzący rozmowy: Robert

1992—93 гг.

Deutschlandfunk ///

Baag, Deutschlandfunk ///

Модератор: Роберт Бааг, радиостанция Дойчландфунк


|31


32|

3 Fragen an Ma ria nne B irt h l e r / / / 3 py tan ia p o d a dre se m Ma ri an n y B i r t h l e r / / / 3 в о п рос а к М а ри а н н е Б и ртл е р Die Fragen stellte Anne-Kathrin Schöler-Rensch, Pressereferentin des FilmFestival Cottbus /// Pytania stawiała Anne-Kathrin Schöler-Rensch, refentka prasowa Festiwalu Filmowego Cottbus /// Вопросы задавала Анне-Катрин Шёлер-Ренш, пресс-референт Котбусского кинофестиваля.

Ein Viertel Jahrhundert Wandel: Beinhalten die Themen Wiedervereinigung, Solidarność und Perestroika nach 25 Jahren denn noch Brisanz?

ren kommunistischen Länder) vor allem, dass die

Unbedingt. Erstens, weil unsere Geschichte ein

und wir keine sowjetischen Panzer mehr fürchten

Teil von uns ist, und Geschichtsvergessenheit des-

müssen. Und natürlich hofften wir darauf, dass es

halb immer auch bedeutet, sich selbst nicht ernst

auch bei uns zu einer gewissen Öffnung kommen

zu nehmen. Zweitens kann uns die Erinnerung

würde.

an die erfolgreichen europäischen Revolutionen anzunehmen. Und drittens ist wichtig zu wissen:

Dialog durch Filme: Was können Filme im Dialog der verschiedenen Erinnerungskulturen leisten? Filme bringen uns Menschen und Erfah-

Nichts muss so bleiben, wie es ist.

rungen nah, die zeitlich der räumlich weit von

Perspektivenwechsel: Wie haben Sie als Bürgerrechtlerin in der DDR den politischen Wandel in Polen und Russland wahrgenommen?

uns entfernt sind, nicht zuletzt, weil sie nicht nur

Solidarność und der Mut der polnischen Bürge-

machen Geschichte lebendig und sind deshalb ein

rinnen und Bürger waren für uns immer Hoff-

nicht wegzudenkender Teil unserer Erinnerungs-

nungszeichen und Vorbild in einem. Zwischen den

kultur.

helfen, hoffnungsvoll neue Herausforderungen

Akteuren in Polen und der DDR-Opposition gab es trotz Reiseverboten auch stets enge persönliche Kontakte. „Perestroika“ hieß für uns (und die ande-

Entwicklung bei uns nicht mehr wie z. B. 1953, 1956 und 1968 durch Moskau kontrolliert wird

unseren Verstand, sondern auch unser Gefühl, ob Mitgefühl, Zorn oder Solidarität, ansprechen. Sie

///


|33

Ćwierć wieku przemian – czy tematy zjednoczenia, Solidarności i Pierestroiki po 25-iu latach nadal mają potencjał wybuchowy?

Четверть века перемен: Спустя 25 лет актуальны еще темы воссоединение, профсоюз Солидарность и перестройка?

Koniecznie. Po pierwsze, ponieważ nasza his-

Непременно! Во-первых, потому, что наша

toria jest częscią nas, a zapominanie o historii

история – это часть нас самих, а историческая

stąd zawsze oznacza nie branie siebie samego

амнезия всегда означает, что человек сам себя

poważnie. Po drugie pamięć zakończonych suk-

не воспринимает всерьез. Во-вторых, память

cesem rewolucji europejskich może nam pomóc

об успешных европейских революциях может

przyjąć nowe wyzwania z nadzieją. A po trzecie

помочь нам с надеждой встретить новые

ważne jest wiedzieć, że nic nie musi tak pozostać,

вызовы. А в третьих важно знать, что ничего

jak jest.

не должно остаться таким как оно есть сейчас.

Zmiana perspektywy: Jak pani jako działaczka na rzecz praw obywatelskich w NRD spostrzegła przemiany polityczne w Polsce i Rosji?

Смена перспектив: Как Вы – правозащитница в ГДР – восприняли политические перемены в Польше и России?

Solidarność i odwaga polskich obywatelek i

Профсоюз Солидарность и мужество польских

obywateli były dla nas zawsze znakiem nadziei i

граждан были для нас всегда надеждой и

wzorem jednocześnie. Pomiędzy działaczami w

примером. Между действующими лицами

Polsce i opozycją NRD-owską pomimo zakazów

в Польше и в оппозиции ГДР существовали

podróżowania zawsze istniały ścisłe kontakty

всегда тесные личные контакты, несмотря на

osobiste. Pierestroika zaś oznaczała dla nas (i

запрет поездок. Перестройка для нас тут (и

pozostałych krajów komunistycznych) przede

для других коммунистических стран), прежде

wszystkim, że rozwój u nas już nie jest kontrolo-

всего, означала, что развитие у нас больше не

wany przez Moskwę jak jeszcze np. w 1953-ym,

контролировалось Москвой, как, например,

1956-ym i 1968-ym roku, że nie musimy się już

в 1953, 1956 и 1968 годах, и что нам больше

bać radzieckich czołgów. I oczywiście mieliśmy

не надо бояться советских танков. И конечно,

nadzieję, że i u nas dojdzie do pewnego otwarcia.

мы надеялись, что и у нас станет больше

Dialog poprzez filmy: Co filmy potrafią dokonać w dialogu pomiędzy różnymi kulturami pamięci?

открытости.

albo w czasie albo w przestrzeni oddalone są od

Фильмы приближает к нам людей и опыт,

nas, a to dzięki temu, że nie tylko przemawiają do

отдаленные от нас – во времени или в

naszego rozumu, ale i do naszych uczuć, czy to

пространстве, не в последнюю очередь

współczucia, gniewu lub solidarności. One więc

это обусловлено тем, что они обращаются

czynią historię zywą, i stąd są nieodzowną częścią

не только к нашему разуму, но и к нашим

Диалог посредством фильмов: Как могут подействовать фильмы в диалоге Filmy przybliżają nam ludzi i doświadczenia, które разных культур исторической памяти?

naszej kultury pamięci.

///

чувствам – будь то сочувствие, гнев или солидарность. Они оживляют историю и поэтому являются неотъемлемой частью нашей культуры воспоминаний. ///


34|

D re s d e n , e r i n n e r D i c h ! D re s d n e r E r i n n e r u n g s k u l t u r i m G e s p rä c h / / / D re z n o , p a m i e t a j ! D re zd e n s k a k u l t u ra p a m i ę c i w ro z m o w i e ! / / / Д р е зд е н , в с п о м и н а й ! Б е с ед а о Д р е зд е н с ко й к ул ьт у р е воспоминаний


|35 Wohl kein Tag im Jahr ist

Chyba żaden dzień roku

Наверное, нет более

in Dresden so präsent wie der

nie jest tak obecny w Dreźnie

знаменательной даты в

13. Februar. Welche Rolle spielt

jak 13-y luty. Jaką rolę odegra

Дрездене, чем 13 февраля.

dieses Datum in der Erinne-

ta data w kulturze pamięci, co

Какую роль играет эта дата

rungskultur, was macht die

stanowi o drezdenskiej pamięci

в культуре исторической

Dresdner kollektive Erinnerung

zbiorowej, i jak ona zadziała na

памяти, в чем состоит

aus und wie wirkt sich diese auf

obecne rozwoje społeczne?

коллективная память

aktuelle gesellschaftliche Ent-

W ramach imprezy Dr. Wolf-

дрезденцев, и какие

wicklungen aus? Im Rahmen der

gang Nicht ze Stowarzyszenia

воздействия она оказывает

Veranstaltung führte Dr. Wolf-

Niemiecko-Polskiego Sakso-

на актуальное общественное

gang Nicht von der Deutsch-

nii oprowadził po miejscach

развитие? В рамках данного

Polnischen Gesellschaft Sachsen

pamięci miasta Drezna.

мероприятия д-р Вольфганг

eine Stadtführung zu den Dresd-

Z udziałem:

Нихт из Германско-Польского

ner Erinnerungsorten durch.

Dr. Joachim Klose rzecznik

общества Саксонии проводил

Mit:

Fundacji Konrada Adenauera

экскурсию по Дрезденским

Dr. Joachim Klose Landesbe-

dla Saksonii i moderator Grupy Roboczej „13. Februar“

мемориальным местам.

auftragter der Konrad-AdenauerStiftung für den Freistaat Sachsen

Dr. Klaus-Dieter Müller histo-

und Moderator der

ryk, do końca 2014 r. kierownik

AG 13. Februar

Działu Dokumentacji Fundacji

Dr. Klaus-Dieter Müller Histori-

„Saksońskie Miejsca Pamięci“

ker, bis Ende 2014 Leiter Doku-

Matthias Neutzner historyk,

mentationsstelle der Stiftung

przewodniczący „Interessenge-

Sächsische Gedenkstätten

meinschaft ‚13. Februar 1945‘“

Matthias Neutzner Historiker,

e.V.

Vorsitzender der Interessenge-

Dr. Birgit Sack kierowniczka

meinschaft „13. Februar 1945“ e.V.

miejsca pamięci „Münchner Platz“

Dr. Birgit Sack Leiterin der

Dr. Peter Schumann prezes

Gedenkstätte Münchner Platz

zarządu „Busmannkapelle –

Dr. Peter Schumann Vorstands-

Gesellschaft zur Förderung einer

vorsitzender Busmannkapelle

Gedenkstätte für die Sophienkir-

– Gesellschaft zur Förderung einer

che Dresden“ e.V.

Gedenkstätte für

Prowadzący rozmowy:

die Sophienkirche Dresden e.V.

Dr. phil. Justus H. Ulbricht,

Moderation: Dr. phil. Justus H.

Saksońska Centrala ds. Oświaty

Ulbricht, Sächsische Landeszent-

Politycznej ///

rale für politische Bildung ///

Участники: д-р Йоахим Клозе уполномоченный фонда Конрада Аденауэра для земли Саксонии и модератор рабочей группы «13 февраля», Д-р Клаус-Дитер Мюллер историк, до конца 2014 года – руководитель центра документации Фонда саксонских мемориалов, Матиас Нойцнер историк, председатель объединения «13 февраля 1945 г.», зарегистрированное общество, Д-р Биргит Зак руководитель мемориала Мюнхенер Плац, Д-р Петер Шуманн председатель правления зарегистрированного общества «Бусманская часовня – общество содействия созданию мемориала «Дрезденская Церковь святой Софии». Модератор: Д-р Юстус Х. Ульбрихт, Центр политического образования земли Саксония


»

36|

Wenn wir in dieser Stadt an etwas keinen Mangel haben, dann an Erinnerungsorten – was wir aber viel mehr brauchen, sind Diskursorte. Das heißt Orte, die von ihrem Selbstverständnis her zur Auseinandersetzung einladen, die deutungsoffen sind. Dabei müssen wir auch den Gesamtkomplex neu denken und die politische Bildung aus den Institutionen heraus in sozio-kulturelle Zusammenhänge und künstlerische Initiativen bringen. Deutung von Vergangenheit wird an vielen Stellen fabriziert, statt neuer Institutionen sollten wir besser die Vielfalt fördern. Matthias Neutzner

»

Jeżeli nam w tym mieście czegoś nie brakuje, to miejsc wspomnien – co nam jednak znacznie bardziej trzeba, to miejsca dyskursu. To znaczy miejsc, które z własnej racji bytu zapraszają do konfrontacji, i które otwarte są co do rezultatu ich interpretacji. Przy czym również na nowo należy przemyśleć ich cały kompleks, i wynieść oświatę polityczną z instytucji w konteksty socjo-kulturalne i inicjatywy artystyczne. Interpretacje przeszłości produkuje się w wielu miejscach, a zamiast nowych instytucji raczej powinniśmy promować ich różnorodność. Matthias Neutzner


|37

»

Если у нас в этом городе что-то есть вдоволь, так это памятные места, но что нам нужно намного больше, это именно места дискурса. Т.е., места, которые в силу своей сути приглашают к критическому рассмотрению, и открыты для разных толкований. При этом нам нужно переосмыслить весь комплекс заново и вывести политическое образование из институций, интегрируя его в социально-культурные связи и художественные инициативы. Толкование прошлого во многих местах фабрикуется, вместо создания новых институций нам следовало бы содействовать многообразию. Матиас Нойцнер


38| 11.11.2015

Stadtmuseum Dresden, Festsaal

D re s d e n , B r e s l a u , St . Pe t e rs b u rg – W a n d e l i n E r i n n e r u n g / / / D re z n o , W ro c ł a w, St . P e t e rs b u rg – P r ze m i a n a w e w s p o m n i e n i u / / / Д р е зд е н , В р о ц л а в , С а н к т П ет е р бу р г – п е р е м е н ы в в о с п о м и н а н и я х

Aus der Grußrede der Bürgermeisterin Eva Jähnigen: Wir haben sehr viel über uns nachgedacht, über die Opfer des 13. Februar 1945, aber wir müssen auch über die Täterrolle Dresdens nachdenken, über die anderen Opfer. Dresden stellt sich seiner Geschichte. /// Z przemówienia powitalnego burmistrzyni Evy Jähningen: Zastanawialiśmy się sporo nad nami samymi, nad ofiarami 13-ego lutego 1945 r., lecz musimy się również zastanowić nad rolą Drezna jako sprawcy, nad ofiarami pozostałymi. Drezno patrzy w twarz swej historii. /// Из приветствия мера Евы Йениген: Мы очень много размышляли о себе, о жертвах 13 февраля 1945 года, но мы должны размышлять и о преступной роли Дрездена, о других жертвах. Дрезден принимает вызов своей истории.


|39

Am Beispiel Dresdens

Na przykładzie Drez-

На примере Дрездена

und seiner Partnerstädte wurden

na i jego miast partnerskich

и его городов-партнеров

die unterschiedlichen Erinne-

naświetlano różne dyskursy

обсуждались различные

rungsdiskurse in Deutschland,

pamięci w Niemczech, Polsce i

дискурсы воспоминаний

Polen und Russland erörtert:

Rosji: W jaki sposób pamięta się

в Германии, Польше и

Wie werden bestimmte histo-

o szczególnych wydarzeniach i

России: Какова память об

rische Ereignisse und Epochen

epokach w tych trzech krajach?

определённых исторических

in den drei Ländern erinnert?

Jak to wspomnienie zmieniało

событиях и эпохах в этих

Wie hat sich diese Erinnerung

sie w toku historii? I jaki wpływ

трех странах? Как менялась

im Lauf der Geschichte gewan-

ma to na naszą percepcję

эта память с ходом истории?

delt? Und welchen Einfluss hat

teraźniejszości i percepcję

И какое воздействие это

das auf unsere Wahrnehmung

innych?

оказывает на наше восприятие

der Gegenwart und auf unsere

Z udziałem:

современности и на наше

Wahrnehmung des Anderen?

Irina Flige dyrektorka zakładu

восприятие нашего визави?

Mit:

informacji naukowej Memorialu,

Участники:

Irina Flige Direktorin der wissen-

St. Petersburg

Ирина Флиге директор

schaftlichen Informationsstelle

Frank Richter dyrektor Centrali

Петербургского научно-

von Memorial, St. Petersburg

Oświaty Politycznej Saksonii,

информационного центра

Frank Richter Direktor der Lan-

Drezno

«Мемориал»,

deszentrale für politische Bildung

Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Франк Рихтер директор Центра

Sachsen, Dresden

historyk, dyrektor Centrum im.

политического образования

Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Willy Brandta Uniwersytetu

земли Саксония, Дрезден,

Historiker, Direktor des Willy

Wrocławskiego

Проф. Кшиштоф Рухневич

Brandt Zentrums der Universität

Prowadzący rozmowy: Corne-

историк, директор Центра им.

Wrocław

lius Ochmann, ekspert ds. Europy

Вилли Брандта Вроцлавского

Moderation: Cornelius Och-

Wschodniej, dyrektor Fundacji

университета,

mann, Osteuropaexperte, Direktor

Współpracy Niemiecko-Polskiej,

Модератор: Корнелиус

der Stiftung für deutsch-polnische

Warszawa ///

Охманн, эксперт по Восточной

Zusammenarbeit, Warschau ///

Европе, директор Фонда германско-польского сотрудничества, Варшава.


» 40|

Man kann in Dresden nicht vorbei am 13. Februar, dem Stolperstein im Kalendarium der Stadt. Außer dem 13. Februar spielt seit jüngster Zeit der 8. Oktober als städtischer Gedenktag eine größere Rolle. Während der eine für Trauer, Scham und den Wunsch und die Bereitschaft zur Versöhnung steht, symbolisiert der andere mit der Gründung Gruppe der 20 die Sehnsucht nach Freiheit, Demokratie, den Aufbruch und auch Gewaltlosigkeit. Wenn man die Botschaften dieser beiden Tage wie zwei Brennprunkte einer Ellipse in der Erinnerungskultur der Stadt aufeinander beziehen würde, hätte man einen Erinnerungsund Gedankenraum, in dem eine städtische Gesellschaft sich sehr gut entwickeln kann. Frank Richter

Geschichtserinnerung

Pamięć historii Petersbur-

Восприятие истории в

von Petersburg unter-

gu nie różni się od Rosji w

Петербурге не отличается

scheidet sich nicht von

całości. Pamięć służy ideo-

от России в целом.

Russland im Allgemeinen.

logii państwowej, chodzi

Историческая память

Die Erinnerung dient der

zawsze tylko o zwycięstwa

служит государственной

staatlichen Ideologie, es

i sukcesy. W St. Peters-

идеологии, речь всегда

geht stets um Siege und

burgu pamięć blokady jest

идет о победах и успехах.

Erfolge. In St. Petersburg

trwającym mitem, nad

В Санкт-Петербурге

ist die Erinnerung an die

którym już pracowano po-

воспоминания о блокаде

Blockade ein bestehender

dczas samej blokady. Na

являются существующим

Mythos, an dem bereits

pierwszym planie stoją „bo-

мифом, над которым

während der Blockade

haterowie obrony Leningra-

работали еще во время

gearbeitet wurde. Im

du“, natomiast miasto nie

самой блокады. На

Vordergrund stehen die

gotów jest spojrzeć na siebie

переднем плане – «герои

„Helden der Verteidigung

jako ofiarę.

защиты Ленинграда»;

Leningrads“, die Stadt

Irina Flige

город не готов

ist nicht bereit, sich als

воспринимать себя как

Opfer zu sehen.

жертву.

Irina Flige

Ирина Флиге


|41 W Dreźnie nie sposób ominąć 13-ego lutego

В Дрездене невозможно обойти молчанием

– kamień, o który wciąż można się potykać

13 февраля, камень преткновения в городском

w kalendarium miasta. Oprócz 13-ego lutego

календаре. Кроме 13 февраля, в последнее

ostatnio również 8-ego października zaczął

время бóльшую роль как мемориальный день

grać większą rolę jako miejski dzień pamięci.

города начинает играть 8 октября. Первая

Gdy pierwszy stoi za żałobę, wstyd i chęć oraz

дата означает скорбь, стыд, желание и

gotowość do pojednania, drugi utworzeniem

готовность к примирению, а вторая, после

Grypy Dwudziestu symbolizuje tęsknotę za

создания группы 20-и, символизирует

wolnościa, demokracją, wyjściem ze stagnacji,

страстное желание свободы, демократии,

również za rezygnacją z przemocy. Gdyby

пробуждения, ненасилия. Если соотнести

przesłania tych dwóch dni odnoszono do siebie

между собой послания этих двух дат как

jako dwa ogniska elipsy w kulturze pamięci

фокусы эллипса в культуре воспоминания

miasta, otrzymałoby się przestrzeń pamięci i

города, мы будем иметь пространство

myśli, w której środowisko miejskie mogłoby się

воспоминаний и мыслей, в котором городское

bardzo dobrze rozwinąć.

общество может очень хорошо развиваться.

Frank Richter

Франк Рихтер

Zäsuren markieren die Grenzsituation Breslaus. Eine der radikalsten Zäsuren war zweifelsohne das Jahr 1945, verbunden mit einem kompletten Bevölkerungsaustausch und der Suche nach einer neuen Identität. Repolonisierung, die Rückkehr ins Mutterland und der PiastenMythos waren Leitlinien der Erinnerung. Dagegen steht die „post-deutsche Gegenwart“ als ein Element der heutigen Kultur, das heißt die Identität mit dem Ort, ohne dass wir die kulturelle Genealogie dieses Ortes neu definieren müssen. Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Przełomy ozkreslają sytuację graniczną Wrocławia. Jednym z najbardziej radykalnych przełomów był bez wątpienia rok 1945-y, połączony z kompletną wymianą ludności i poszukiwaniem nowej tożsamości. Repolonizacja, powrót do macierzy i mit Piastów były wytycznymi pamięci. Z drugiej strony mamy „post-niemiecką teraźniejszość“ jako element kultury dzisiejszej, tj. identyfikację z miejscem bez przymusu ponownej definicji jego genealogii kulturalnej. Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Ситуация с расположенным недалеко от границы Вроцлавом отмечена историческими вехами. Одной из наиболее радикальных вех, несомненно, был 1945 год, связанный с полной заменой населения и поиском новой идентичности. Реполонизация, возвращение на родину и легендарные Пясты были направляющими линиями памяти. С другой стороны есть «пост-германская современность» как элемент нынешней культуры, т.е. отождествление с местом, так что нет необходимости в новом определении его культурной генеалогии. Проф. Кшиштоф Рухневич


42| 8.11.2015

Kraszewski-Museum, Dresden

P ro j e k t l a b o r × 3 Pe rs p e k t i v e n f ü r d e n deutsch-polnisch-russischen A u s t a u s c h / / / L a b o ra t o r i u m P r o j e k t ó w × 3 P e rs p e k t y w y w y m i a n y n i e m i e c ko p o l s ko - r o s y j s k i e j / / / П р о е к т н а я л а б о р а то р и я × 3 п е р с п е к т и в ы д л я ге р м а н с ко - п о л ь с ко - р о с с и й с ко го обмена Das trilaterale Projektlabor vereinigte

Trójstronne Laboratorium Projektów po raz

erstmals in der sächsischen Landeshauptstadt

pierwszy połączyło w stolicy Saksonii miejskie

die Organisationen und Bürgerinitiativen mit

organizacje i inicjatywy obywatelskie odnoszące

Osteuropa-Bezug in der Stadt. Das Spektrum der

sie do Europy Wschodniej. Gama uczestników

TeilnehmerInnen reichte vom Mitveranstalter

sięgnęła od współorganizatora Forum „Przemiana

des Forums „Wandel in Erinnerung“, der Deutsch-

w pamięci“, Towarzystwa Niemiecko-Polskiego

Polnischen Gesellschaft Sachsen e.V., über den

Saksonii e.V., poprzez alternatywny KulturAk-

alternativen KulturAktiv e.V., das literarisch-histo-

tiv e.V., literacko-historycznie zorientowany

risch orientierte Deutsch-Russische Kulturinstitut,

Niemiecko-Rosyjski Instytut Kultury, popierany

welches der russische Staat unterstützt, bis zum

przez państwo rosyjskie, aż po niemiecko-czeskie

deutsch-tschechischen Verein Brücke/Most und

Stowarzyszenie Brücke/Most i saksońskiego

dem sächsischen Landesbeauftragten für Stasi-

rzecznika ds. dokumentów Stasi, Lutz Rathenow.

Unterlagen, Lutz Rathenow. Moderiert von Stefan

Pod przewodnictwem Stefana Melle, prezesa

Melle (DRA), fanden sie zahlreiche Schnittmengen

Stowarzyszenia Niemiecko-Rosyjskiego Austausch

für ihre künftige Arbeit – von abgestimmter Ver-

e.V., znalazło się sporo pokrywających się pól

anstaltungsinformation für Dresden und das Land

przyszłej pracy – od skoordynowanej informacji

Sachsen bis zu koordinierten Informationsreisen

nt. imprez dla Drezna i całej Saksonii aż po skoor-

nach Kaliningrad und in die Dresdner Partnerstadt

dynowane wyjazdy informacyjne do Kaliningradu

Breslau, die 2016 Europäische Kulturhauptstadt

i Wrocławia, drezdeńskiego miasta partnerskiego

ist. Auch trilaterale Initiativen für mehr Begeg-

i w 2016 r. ponadto Europejskiej Stolicy Kultury.

nungen mit der Partnerstadt St. Petersburg wur-

Uzgodniono również trójstronne inicjatywy w celu

den vereinbart. ///

wzmożonych spotkań z miastem partnerskim St. Petersburgiem. ///


|43

Трехсторонняя проектная лаборатория

зарегистрированного общества «Германо-

впервые объединила в саксонской столице

Российский обмен») они нашли множество

организации и гражданские инициативы,

точек соприкосновения для своей будущей

связанные с Восточной Европой. Спектр

работы – от согласования календарей

участников охватывал: со-организаторов

мероприятий по Дрездену и земле Саксонии

форума «Перемены в воспоминаниях»,

идо скоординированных информационных

Германско-польское общество Саксонии,

поездок в Калининград и в город-партнер

альтернативное общество «КультурАктив»,

Дрездена Вроцлав, в 2016 году – Культурная

ориентированный на литературу и историю

столица Европы. Также были согласованы

Германо-российский культурный институт,

трехсторонние инициативы для повышения

который работает с государственной

числа встреч с городом-партнером Санкт-

поддержкой, Германо-Чешское общество

Петербургом.

«Мост», Лутца Ратено, Уполномоченного по документам Штази земли Саксония. При модерировании со стороны Штефана Мёлле (исполнительный директор


44|


|45

Wandel in E r i n n e r u n g /// P r ze m i a n y w p a m i ę c i /// Перемены в воспоминаниях

Die Veranstalter MitOst e.V., die Deutsch-

Organizatorzy MitOst e.V., Towarzystwo

Организаторы «MitOst e.V.», Германско-

Polnische Gesellschaft Sachsen e.V. und

Niemiecko-Polskie Saksonia e.V. i Festiwal

Польское общество Саксонии и Котбусский

das FilmFestival Cottbus danken unseren

Filmowy Cottbus dziekują sponsorom i

кинофестиваль благодарят спонсоров

Förderern und Partnern.

partnerom

и наших партнеров.

Ein ganz besonderer Dank geht

Szczególne podziękowanie

Особая благодарность

an Pawel Andreew, der das Forum in Ulja-

skierujemy pod adresem Pawła Andrejewa,

адресуется Павлу Андрееву, который

nowsk maßgeblich mitkonzipierte und bei

który brał miarodajny udział w opracowaniu

внес существенный вклад в разработку

den weiteren Entwicklungen ein unersetz-

koncepcji Forum w Ulianowsku i również

концепции форума и был незаменимым

licher Partner war, Johanna Sievers, die

w ciągu jej dalszego rozwoju był dla nas

партнером на всех последующих этапах;

trotz aller Widrigkeiten die Verlegung eines

nie do zastąpienia partnerem, Johanny

Йоханне Зиверс, которая вопреки всем

Uljanowsker Programmteils nach Moskau

Sievers, która wbrew wszelkim przeszkodom

неприятностям добилась перевода части

durchsetzte, Nikolaus von Vitzthum, der

przeforsowała przełożenie części ulianows-

программы из Ульяновска в Москву;

sich in der Deutschen Botschaft in Russland

kiego programu do Moskwy, Nikolausa von

Николаусу фон Фицтуму, который в

für die Belange des Uljanowsker Forums

Vitzthum, który w Ambasadzie Niemieckiej

Посольстве Германии в Москве защищал

stark machte, sowie an die Moskauer

w Moskwie postawił się po stronie Forum

интересы Ульяновского форума;

Partner vom „Neuen Institut für Kulturwis-

ulianowskiego, oraz partnerów moskieskich

московским партнерам из «Нового

senschaften“, Nina Kotscheljajewa und Kirill

z „Nowego Instytutu Kulturoznawstwa“,

института культурологии» – Кириллу

Raslogow – die sowohl für Uljanowsk als

Niny Koczeljajew i Kirila Raslogowa, któr-

Разлогову и Нине Кочеляевой – которые

auch für das Forum in Cottbus, Dresden und

zy w pracach planowań w Ulianowsku od

в Ульяновске помогали советом и

Zielona Góra immer beratend und unterstüt-

samego początku służyli radą i pomocą,

под держкой, а во время форума в Котбусе,

zend zur Verfügung standen.

jak również podczas imprez w Cottbusie,

Дрездене и Зеленой-Гуре участвовали в

Und ein herzliches Dankeschön

Dreźnie i Zielonej Górze brali udział jako

качестве экспертов.

geht natürlich auch an die Uljanowsker

eksperci.

И конечно, большое спасибо

Fotografin Mascha Tschurbanowa für die

Serdeczne podziękowanie

ульяновскому фотографу Марии

wundervolle Dokumentation des Forums!

oczywiście również idzie w kierunku naszego

Чурбановой за прекрасную документацию

fotografa w Ulianowsku, Maszy Czurbanowa,

форума!

Impressum:

za cudowną dokumentację Forum! Контакт:

Kontakt: MitOst e.V., Alt-Moabit 90, 10559 Berlin

Impressum:

MitOst e.V., Alt-Moabit 90, 10559 Berlin

Tel +49 (0)30 51 74 70,

Kontakt: MitOst e.V., Alt-Moabit 90,

Tel +49 (0)30 31 51 74 70,

Fotos /

Fax +49 (0)30 31 51 74 71,

10559 Berlin

Fax +49 (0)30 31 51 74 71,

Zdjęcia /

Web: www.mitost.org

Tel +49 (0)30 51 74 70,

Интернет: www.mitost.org

Фотографии: Maria Tschurbanowa,

Fax +49 (0)30 31 51 74 71, Projektleitung: Cornelia Reichel

Web: www.mitost.org

E-Mail: cornelia.reichel@kulturmanager.net

Руководитель проекта: Корнелия Райхель

Alvernia Studios,

эл. почта: cornelia.reichel@kulturmanager.net

Filmgalerie 451,

Grafik Design: Florian Bröcker / pool production GmbH

Kierownictwo projektu: Cornelia Reichel

Оформление: Флориан Брёкнер / pool production GmbH

Hoffotografen,

Übersetzung polnisch: Piotr Niemiec

E-Mail: cornelia.reichel@kulturmanager.net

Перевод

Intercinema,

Übersetzung russisch: Doris Maidanjuk

Opracowanie: Florian Bröcker / pool production GmbH

На польский: Пётр Немец

Kuratorium junger

Tłumaczenie polskie: Piotr Niemiec

На русский: Дорис Майданюк

deutscher Film,

Tłumaczenie rosyjskie: Doris Maidanjuk

Studio Filmowe Zebra


Deutsch-polnisch-russisches Forum N i e m i e c k o - p o l s k o - r o s yj s k i e f o r u m Германско-польско-российский Форум

Wandel in E r i n n e r u n g /// P r ze m i a n y w p a m i ę c i /// Перемены в воспоминаниях Veranstalter ///

Förderer ////

Partner ////

Profile for Wandel in Erinnerung

Wandel in Erinnerung  

Wandel in Erinnerung  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded