Page 1

DEN HAAG, VORSTELIIK HOFSTAD UITZEVENEEUWEN PLEKKEN EN ONBEKENDE BEKENDE G e e n sta d i n N e d e rl a n d telt meer vor stelijke v o e t s ta p p e n d a n d e re si dentie. Den Haag heeft a l l e s, va n p a g e h u i s to t p aleis, van huisar chieÍ t o t h o fl e ve ra n ci e rs. V o rsten Royale leidt u l a n g s d e mo o i ste ko n i n klijke kilometer s. Het hofleven maakt ook anno 2004 nog een belangrijk deel uit van het dagelijks leven in Den Haag. Er rijden hofauto's, en zelfs paarden en koetsen rond, en wie geluk heeft, kan zomaar op straat een lid van de koninklijke familie tegen-

r'.

l*

I

|

ï.

I

komen. De Stichting Promotie Den Haag heeft een wandelrollte samengesteld waarbij u in ,

ongeveer twee uur de voetsporen van de Oranjes kunt volgen, van Willem de Zwijger tot Willem-Alexander, met af en toe een uitstapje naar Vorsten uit de middeleeuwen. De route is naar eigen inzicht en in eigen tempo te bekorten of te onderbreken.

Den Haag heeft de hoogste dichtheid aan standbeelden van Oranjes in Nederland. Een van de Haagse standbeelden van Willem van Oranje (1533-1584) staatop het Plein. Plein 23, tegenover het Mauritshr,ris,was in de l9de eeuw Paleis van erfprins Willem, de latere k o n i n g Wi l l e m I I I ( 1 8 1 7 - 1 8 9 0 ) e, n zljn echtgenote Sophie van Wurttemberg. Na eerst ministerie geweestte zijn, is het gebouw nu in gebruik bij de Tweede Kamer. Eén van de mooiste musea van ons land is het Mauritshuis, gebouwd voorJohan Maurits van Nassau(1604'1679),Gouverneur van Brazilië. Lopend richting Binnenhof doemt rechts 'Het Toren{e' van de ministerpresident op. Het is gebouwd als zomerhuisje van Philips de Goede (14191467) heeft het ook gediend als café en gevangenis.

I I

Li nks; het Mauri tshui s. B oven: de Íontei n op het B i nn enhof'


Midden op het Binnenhof staat het overblijfsel van het in de l3de en l4de eeuw gebouwde kasteel van de Graven van Holland, beter bekend als de Ridderzaal. Sinds 1904 wordt hier elk jaar de Troonrede uitgesproken. Links van de Ridderzaal ligt de voormalige vergaderzaal van de Tweede Kamer, eind lSde eeuw gebouwd als balzaal voor stadhouder Willem V. Midden op het Binnenhof staat een neogotische fontein, ooit geschonken door vooraanstaande Hagenaars, met een verguld beeldje van de Roomskoning (ongekroonde keizer van het

Langs hofleveranciers als het chique warenhuis Maison de Bonneterie komt u bij het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. Hier, in de'Blauwe Kamer', gaven prinsesJuliana en prins Bernhard elkaar in 1937 hetjawoord en deed prins Willem-Alexander aangifte van de geboorte van prinses Catharina-Amalia. De Grote of St.Jacobskerk naast het stadhuis kent een lange Oranje-traditie. Van de doop van prins Willem II op I juli I 652, tot die van Amalia op 12 juni 2004.

Duitse Rijk) Willem lI (ca.1227-1256) één van de stichters van de Ridderzaal. Op Buitenhof nummer 35 staat het eerste museum van ons land. In de

Via de Molenstraat en Prinsestraat komt u op de"Prinsessewal, genoemd naar Louise de Coligny (1555-1629),de vierde echtgenote van Willem van

Schilderijengalerij Willem V, liet de stadhouder aan het eind van de lSde eeuw de burgerij van zijn kunstcollectie meegenieten. Dat kan nog altijd, en

Oranje. Aan de rechterkant ligt de tuin van Paleis Noordeinde, die deels open is voor het publiek. Achter het hek ligt het gebouw van het Koninklijk Fluis-

de schilderijen hangen op een lSdeeeuwse manier: geen plekje muur is onbedekt.

archief. De tuin grenst ook aan de achterkant van de Hogewal, waar het Koninklijk Staldepartemenr ligr. De

gebouwenherbergen,auto's,paarden en rijtuigen, waaronderde Gouden Koets.

Op het Anna Paulownaplein staat een bank met daarop een beeld van deze echtgenote van koning Willem II. Op Plein 1813 staat hetvrijwel onbekende Nederlandse Onafhankelij kheidsmonument, onthuld in 1869 ter herinnering aan de stichting van het koninkrljk in, u raadt het al, 1813.De eerste monarch van het nieuwe koninkrijk, Willem | (1772-1843), is afgebeeld terwijl hij de rechterhand heft om de eed op de grondwet af te leggen. Via de Sophialaan komt u op de Nassaulaanwaar koning Willem II een manege liet bouwen in Tudorstijl. In 1853 schonk Willem III het gebouw aan de Haagse Hervormde Gemeente om in te richten als kerk. Hier werden

\

tlf G r>r&.

il ll Links: het ToÍentje, zomerhuis van hertog Philípsde Goede,Boven:het Koninklijk HuisarchieÍ,vanuit de paleistuingezien. Rechts:PaleisNoordeinde,condoléancebezoek na het overliiden van prins Claus.


'-.ï-rt

V.l.n.r.:de w erkkamer van de K oni ngi n op P al ei s N oordei nde. H et pal ei s. H et rui terstandbeeld van Willem van Oranje. Midden: Paleis Kneuterdijk. Onder: de Gouden Fiets'

de prinsessenWilhelmina enJuliana gedoopt. Vanwege teruglopend kerkbezoek verloor het gebouw zijn functie

n n1

en werd het gesloopt, met uiïzondering van de voorgevel.

tt

Koninklijk Den Haag is het Noordeinde. De Prins Taveerne uit de 16de eeuw was ooit een geliefde 'drenkplaats' voor leden van de hofhouding. Paleis Noordeinde is de na restauratie sinds begin jaren tachtig werk- en ontvangstpaleisvan koningin Beatrix. Voor het paleis het ruiterstandbeeld van Willem de Zwijger, en het Wilhelmina-monument van beeldhouwster Charlotte van Pallandt. Via de Heul-

a------- ---

I Lop"':f ii']:l De c om plet ew a n d e l i n g ' K o n i n k l i j k e K ilom et er s i' s v e rk ri j g b a a rb i j d e StichtingPromotieDen Haag,ook te bestellenvia www.denhaag.com, en bij de VW Den HaagoP het KoninginJulianapleinnaast het CentraalStation. De Royal Tour is een uitgebreide van stadsrondritonderbegeleiding eengids,iederedonderdag,vrijdag en zaterdagvan aPrilt/m 25 sePtember.De drie uur durenderondrit wordt gedeelteliikook wandelend afgelegden kost € 27 P.P.Kaarten o.a.verkrijgbaarbij het VW-kantoor. 30 VORSTEN Augustus 2004

straat komt u blj het witte Paleis Iheuterdijk, gebouwd in 1716. In de eerste helftvan de l9de eeuwwoonden hier koning Willem II en gemalin Anna Paulowna. Nu zit de Raad van State er in. Aan het begin van het Lange Voorhout ligt de oudste kerk van Den Haag: de Kloosterkerk, waar de Koningin 's zondags regelmatig kerkt. OP nr. 6 het voormalige Pagehuis, van 1748 tot medio 19de eeuw woonden hier de

pagesvan het stadhouderlijk en koninkllk hof. Op Lange Voorhout nr. 74 het vroegere Paleis, nu museum, waar koningin Emma

(1858-1e34) zo veeljaren woonde.

Schuin tegenover het paleis ktlnt u uitrusten op de mooie aan haar oPgedragen monumentale bank. Op het Korte Voorhout staat een Paleis dat nooit een paleis is geweest:de Koninklijke Schouwburg, gebouwd als paleis voor Carel van Nassau-Weilburg (1735-1788),gehuwd met Carolina (17 43-L787), zuster van stadhouder Willem V. Het is nooit voltooid en ntt in gebruik als Koninklijke Schouwburg. Wanneer u op de Korte Vljverberg op nr. 3 het Ikbinet der Koningin, de schakel tussen kabinet en staatshoofd, bent gepasseerd,doemt in de verte al weer het Plein op. Met een standbeeld dat u bekend voorkomt. <ó> T e r s r e N F o r o 's : Wl r r e R WIJN H o vEN I

H et K oni nkl i i k S tal íl A

departement aan de H ogew al .

Vorsten  

Stadswandeling door Vorstelijk Den Haag. Tekst en fotografie: Walter Wijnhoven

Vorsten  

Stadswandeling door Vorstelijk Den Haag. Tekst en fotografie: Walter Wijnhoven

Advertisement