Page 1

rrrrr rtttlt

ltttl tlllll ll ll

ll tl llllll

rrrrl ll

lllrrr

ttltt rl

NR !i:r*:!++ zg juni zoo6

ltl tlt ltl llr ttl

Ï!+Ïii. MEERTOERISTEN STEEDS

llr tlt rll llt ltt


Moil ro

pagino

EM22

rubrieh

20

29juni2006

wetenschaP

ll

I I TI TT

Mensen diezichberoepshalv e mettoerisme kunnen bezighouden hetbeste Mandarijnof Hindigaanleren.Er nadertop kortetermijn namelíjkeenbulktoeristenuit landenwaar reizennu buitenlandse noggeengemeengoed zijn.ChínaenIndia zijnsamenal goed voorruim2 miljard reislustige inwoners. De bekende zwermen fotograferende Japanners jongensbij. zíjner kleine Volgens FrankGostijgt hetwelvaartsniveau als snelin economieën China,lndía,Brazilíë en Rusland,wat in ChinaenIndiaal zorgt binvooromvangrijke onenlandsetoeristenstr men."Vo.lgens deWorld Tourism Orgonization gaandefficten rond 2020echtduidelijk merkbaar worden. Dan zalEuropa717miljoen. Azië397miljoenen Noord-LatijnsenZuid, Amerika282miljoen toeristenaankomsten registreren."

Wetenschapsagenda

ORATIES Dr.J.J.Cornelissen (Erasmus MC) Abstracten concreet Woudestein,Aulo,t6,45 uur

PROMOTIES z9 juni (FEW) L.F.Hoogerheide Essays on NeuralNetwork S am pling M e t h o d sa n d I n strumentalVariables Woudestei n, senaattzaa l, 13.30UUr A.P.B. van Meeteren(FHKW) Op hoopvan akkoord Woudestein, senaattzo ol, t6.oo uur

llEa\\

wetenschap@em.eur


pogna

2l

toeristische vanextremesportenis al eenbekende voorzietFrankGo. Het beoefenen heelergdruk", ' l!!! a,hetwordtdruk, zit volgens in het bungeejumpelastiek "zoveelmensenkunneneigenlijkalleenin verstedeli;'kte ontwikkeling,maarook !! hoger, sneller' willen Toeristen rek. nog voldoende Go Frank waardemeestewegenen wordenopgevangen l! gebieden Raftenin eenuithoekvaneenobscure Een ruigerengevaarli;'ker. zijn echteronverm!;'delijk. l!l!- hotelszijn.Kunstgrepen Er zijn al toursdoordegevoldoende. niet meer is dan republiek bekijken het met nemen moeten genoegen groep zal bepaalde al is nietduidehjktot welke Angeles, Diezi.;'n *èlddudig. wi;'kenvan Los zoalsbij degrottenin hetFranseLascaux. vanreplica's, Het levenmisschien? metje Spelen dat behoort. sport van tak eenpaarhonderdmeterverderopnainclusiefrotsschilderingen Pakistan van grensgebied het door een expeditie is op wachten door aangetast werden omdatdeechteschilderingen gebouwd, opzoeknaarBin Laden. Dit soortbeslis- enAfghanistan, in deademvanal diebezoekers. Èoohonoxide niet anderskan mendetoestroom singenmóetwordengenomen, de roepen Tornlsrrru 'oPPltPElu' InNederland meeraan. Ons wakker. de handelsgeest toeristenstromen aanzwellende veris het wat want Watdatbetreftis Nederlandz'n tijd vooruit, van promoten het aan mi!oenen al vele spendeertjaarlijks land Madurodam? namaakstadje en nepgrotten schiltussendeFranse besteeds als een China grens, met klompenentulpenoverde dieonsland toeristen weallebuitenlandse moeten Misschien wedat bedragnietbelangiijkerdoelwit.'SoyChinese!'Kunnen voortaanuitsluitendnognaarMadurodambrengen. bezoeken buitendedeurte Chinezen om die maatregelen aan besteden ter b!1'het zijn FrankGoookbehulpzaam Virtualrealitykanvolgens "Je totaalniet Amsterdam geboortestad z!;'n dat Go beaamt houden? de massatoerist. van íoppen goedkeuring metwederzi;'dse gaathem het maar is uitgerustomzoveeltoeristente verwerken, deEifeltorenkunmeteenVR-bril op bijvoorbeeld zoumensen "Wemoetenwel ontmoedigen. te willen toerisme het t. u.io* locatiewelte verstaan' andere vanafeen nenlatenbeklimmen, overonzeprijsstelling.Willenwehethelejaardooreen VR-studiozoubesteenstot destandaarduitrusting nadenken Eenspeciale vooreentientjepermuseum,oflievereenpaar bezoekers stroom gaan behoren". kunnen toekomst van de vanhit reisbureau dollaroverhebAmerikanendietienduizend groepjes steenrUke hoofdconservator?" de door rondleiding exclusieve DUUnZnaM TOERISME FrankGow!;'stophetpara- 6.n uoot.en zijn bij het kanbehulpzaam Reguleringvantoeristenstromen dat mensenmeerbetrokkenwillenrakenbij de doxalefenomeen ergonimmers Het is Amsterdam. een dagje van programmeren doorbrengen. hun vakantie wie zij bij omgevingendemensen praktischombussenvol toeristenop eigenhoutjekriskrasnaar "Thuishebbenzehette druk omzelfsmethuneigenburen kunnen te latenrUden."Museazoudensms-berichten áttracties tonen betrokkenheid omtegaan,maaropreiswillenzesociale groepen in en ofer wachttijd, de actuele over versturen als Srote Zegaanbijvoorbeeld doorcóntactmetdelokalebevolking. kan eerst staan de r!;'te lang in heeft geen zin Wie zijn. aantocht duurzaam soort een die manier op vrijwilligerwerkenencreëren worden toeristen kunnen perioden toirisme."VolgensGobetrefthetnogeengeringaantalreizigers, ergensandersheen.In rustige Wezullenintelligentermetonzeti;'dmoetenleren als'Makepovertyhistory'hoopvol' 'opgepiept'. campagnes maarstemmen kan daarbijvolgensGoeengroterol spelen. Internet omgaan." te Enhetis weereenswat andersomop eenverjaardagsfeestje "Momenteel naaromzet'eenvandegrootste gemeten is'reizen', reuzenverweesde voor bassin aan een vertellenoverjebijdrage verschildemogelijkheid Door internet. op productcategorieën eilanden. Galápagos op de schildpadden nog internet zal te stellen samen dynamisch lendereisonderdelen vanhettoerismevoorhetmilieuhorenwe Overdegevolgen zich "De consumenten meer die steeds vraag De worden. belangri;'ker milieulobby weinigmeer.FrankGodesgevraagd: opvallenà 'Hebik er weltil'd 'Kanik hetwelbetalen?' maar: niet: is stellen opmars snelle als de kwesties in te slagen ll'kt er onvoldoende voor?'of:'Is dit mijntijd welwaard?' enhogeolieprijzenop deagendate plaatsen vantechnologie zijn dehuidigelage Forum.Overigens vanhetWorldEconomic stredienaarveraígelegen deelsmogelljk,omdatluchtvaartmaatschappUen PanaotCrrnAtS Nederlanders vliegtarieven en àndere Rusland uit toeristen meer steeds zullen ken reizen van schaarste toenemende betalen.De geenkerosinebelasting Als gevolgvancultuurvertegenkomen. economieën opkomende op vliegtickets'zoude enbelastingheífing brandstoffen iossiele bestemdetoeristische op conflicten kans op Go de sihillenziet in eentijdelijk kunnentransíormeren huidigelagevliegtarieven alstussengasten gasten onderling tussen zowel toenemen, ming fenomeen." rol. eninwoners.Hierbij speelttolerantieeensteedsbelangri;'ker Vandaar weinig. te de ander voor veel van, is er te de een g Voor je dat gaan? Vraag kun E Hoe ver | E R 5M frn TO n f EXf volgensGodeopkomstvantweeparadigma's. maar,zowelin letterlijkealsfiguurlil'kezin,aanGregoryOlsen "Het'gatedcommunity'-paradigma van uit zichin lidmaatschap trip missieeentiendaagse dievorigjaarmetdeSojoez-TMA7 persoongewenste die luxe resorts en afgelegen clubs exclusieve paar een kost Het Station. Space maaktenaarhetInternational nenbuitensluiten.RichardBranson,degrotebaasvanVirgin, centen,maardanbenjeookechtop reis.Olsenis alweerde kochteeneilandjedat hij ter beschikkingsteltvan vriendenen in dehistorie.Kostenretourtjeruimte:twinderderuimtetoerist alshij erzelínietis.Het 'newprivateparadise'-parabekenden tig miljoendollar. eenmeeropenhouding.Eenkennisvanmij te kleinzijnvoordevakantiegan- digmarepresenteert aardespoedig Zaldeplaneet in enke"Naarmate Zij investeerden senioren. groep kinderloze een iid van is ruimte' in de geklets geen Go Frank ger?Dat is voor Tijdens en breakfast. als bed doen dienst le woningenop Bali die gaanzeverderreizen.Het zichsnellerverplaatsen, mensen behelpenzemetdeopleidingvandeplaatselijke hun verblly'f bedrljfshimizuwerktaanplannenvooreenhotelop de Japanse het onroerend van eigendom zal het overlljden Na hun volking. verveeld recht met zal dan toerist màanrond2025."De verwende Hier ligt een 'Mijn vakantieis helemaal goedgeërídwordendoordelokalegemeenschap. naardemaan.' kunnenopmerken: van zinvolletoerisbrengen tot stand StephenHawkingverwachtrond2046 omvangrijkekansvoorhet De Britsenatuurkundige Eil leefwerelden." verschillende tussen ontmoetingen tische zelfseenkolonieop Mars.

3oj uni MC) Burger(Erasmus J.W.A. H ernl a l nci si on al s enaats z aal , Woude s tei n, 1l .oouur 30 augustus Marijnissen W.j.C.M. (E rasmus MC ) carti l ageTi s s ueE ngi neering.The effect of different celltypesand biomaterials, culturemethods ErosmusMC, collegezaal7 11.45uur 3r augustus (FRC) M.M. Koevoets Wangedragvan werknevan mers.De bevoegdheid tot opsPoring werkgevers en sancti oneri ng Woudestein, Senaatszaal, 11.OO UUI

T.J.MMom (RSMErasmus University) and Manag ersE' x pl orati on Ïhe ExploitationActivities: Influenceof Organizational Factorsand Knowledge lnflows Woud estein, SenaatszoaI, t6.oo uut r septembèr E .DK. a rs i ng(FH K W ) Integriteitin de beroepspraktijk Woud estein, Senaatszaal, 13.30uur J.D.Hvan Wijngaarden (E rasmus MC ) in Care:InteCooperation grationof carein networks by steering, and l earni ng coordinati on Woud estei n, Senaatszaal, 11.OO UUf

EVENEMENTEN 29,30 j uni CourseDut5th Conference ch Societyof Neuroradiology:'Roleof lmagingin the Managementof Primary BrainTumours'.Forum-zoal, ErusmusExpoand Congrcss Center (M-gebouw). Info: www.hetcongtesbureau,nI 30j uni opl ei di ngN eB ul ui t rei k i ng derlandsrecht Uitreiking doctoÍaalI masterbullen Woudestein,Aula, B.to uul 4 september Openi ngA c ademi s cJhaar KansenvoorTalent Woudestein,Aula, 14.15uur

Erasmus Magazine  

Professor Frank Go van de Erasmus Universiteit heeft een duidelijke visie op het begrip duurzaam toerisme. Interview door Walter Wijnhoven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you