Page 1

โพชฌฌังคปรริตร โพชฌฌังโค สะตติสฌังขาโต ธฌัมมานฌัง วติจะโย ตะถา วติรติยมฌั ปปี ตติปฌัสสฌัทธติ ­ โพชฌฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธธุเปกขะโพชฌฌังคา สฌัตเตเต สฌัพพะทฌัสสติ นา

มธุนตินา สฌัมมะทฌักขาตา ภาวติตา พะหธุ ลปีกะตา สฌังวฌัตตฌันตติ อะภติญญายะ นติพพานายะ จะ โพธติ ยา

เอกฌัสมติง สะมะเย นาโถ โมคคฌัลลานฌัญจะ กฌัสสะปฌั ง  เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ฯ คติลาเน ทธุกขติเต ทติสวา โพชฌฌังเค สฌัตตะ เทสะยติ

เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ฯ  เต จะ ตฌัง อะภตินนฌั ทติตวา โรคา มธุจจติงสธุ ตฌังขะเณ

เอกะทา ธฌัมมะราชาปติ เคลฌัญเญนาภติปปีฬติโต จธุนทฌัตเถเรนะ ตฌัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรฌัง สฌัมโมทติตวา จะ อาพาธา ตฌัมหา วธุฏฐาสติ ฐานะโส

เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ฯ ปะหปี นา เต จะ อาพาธา ตติณณฌันนฌัมปติ มะเหสติ นงฌั มฌัคคาหะตะกติเลสา วะ ปฌั ตตานธุปปฌั ตตติธมฌั มะตฌัง เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ฯ

การสวดมนตต์ให ห้เกกิดอานนุภาพรรักษาความเจจ็บไข ห้อาจททาได ห้ ๒ วกิธ ธี คคือ ผผ ห้ปป่ วยสวดด ห้วยตนเอง หรคือ ให ห้ผผ ห้อคืน อื่ สวดให ห้ฟรั ง โดยสามารถสวดได ห้ทนุกทธีไอื่ มป่จทากรัด ขอเพธียงแตป่มธี ความตรังตั้ ใจทธีจ อื่ ะสวด เนคือื่องจากคทาสวดเปจ็ นภาษาบาลธีอาจสวดผกิด -ถผกบ ห้างกจ็ไมป่เปจ็ นไร สวดบป่อยเข ห้าจะชกินไปเอง จะสวดคทาแปลด ห้วยหรคือไมป่สวดกจ็ได ห้ แตป่ควรอป่านคทาแปล เพคือ อื่ จะได ห้รผ ห้ความหมายของบทสวด ททาให ห้เกกิดความศรรัทธามากขขน ตั้ และการสวดไมป่ใชป่การบป่นในใจ จขงควรสวดออกเสธียงให ห้ดรังพอประมาณและไมป่เรจ็วเกกินไป


โพชฌฌังโค สะตติสงฌั ขาโต ธฌัมมานฌัง วติจะโย ตะถา โพชฌงคค์ 7 ประการ คคือ สตติสมฌั โพชฌงคค์ ธรรมวติจยะสฌัมโพชฌงคค์ วติรติยมฌั ปปี ตติ ปฌั สสฌัทธติ โพชฌฌังคา จะ ตะถาปะเร วติรติยะสฌัมโพชฌงคค์ ปปี ตติสมฌั โพชฌงคค์ ปฌั สสฌัทธติสมฌั โพชฌงคค์ สะมาธธุเปกขะโพชฌฌังคา สฌัตเตเต สฌัพพะทฌัสสตินา สมาธติสมฌั โพชฌงคค์ และอธุเบกขาสฌัมโพชฌงคค์ 7 ประการเหลล่านปี น มธุนตินา สฌัมมะทฌักขาตา ภาวติตา พะหธุลปีกะตา เปป็ นธรรมอฌันพระมธุนปีเจจ้ า ผผจ้ทรงเหป็นธรรมทฌังปวงตรฌั น สไวจ้ ชอบแลจ้ ว ) สฌังวฌัตตฌันตติ อะภติญญายะ นติพพานายะ จะ โพธติยา อฌันบธุคคลเจรติ ญแลจ้ วกระททาใหจ้ มากแลจ้ ว ยล่อมเปป็ นไปเพคืพื่อความรผจ้ ยติพื่ง เพคืพื่อความตรฌัสรผจ้ และเพคืพื่อนติพพาน เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ดจ้ วยการกลล่าวคทาสฌัตยค์นปี น ขอความสวฌัสดปี จงบฌังเกติดมปีแกล่ทล่าน ตลอดกาลทธุกเมคืพื่อ

เอกฌัสมติง สะมะเย นาโถ โมคคฌัลลานฌัญจะ กฌัสสะปฌั ง ในสมฌัยหนนพื่ง พระโลกนาถเจจ้ า ทอดพระเนตรเหป็นพระโมคคฌัลลานะ และพระมหากฌัสสปะ คติลาเน ทธุกขติเต ทติสวา โพชฌฌังเค สฌัตตะ เทสะยติ เปป็ นไขจ้ ไดจ้ รฌับความลทาบาก จนงทรงแสดงโพชฌงคค์ 7 ประการ ใหจ้ ทล่านทฌังสองฟฌั น ง เต จะ ตฌัง อะภตินนฌั ทติตวา โรคา มธุจจติงสธุ ตฌังขะเณ ทล่านทฌังสองนฌั น นน ชคืพื่นชมยตินดปียติพื่ง ซนงพื่ โพชฌฌังคธรรม โรคกป็หายไดจ้ ในบฌัดดล เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ดจ้ วยการกลล่าวคทาสฌัตยค์นปี น ขอความสวฌัสดปี จงบฌังเกติดมปีแกล่ทล่าน ตลอดกาลทธุกเมคืพื่อ

เอกะทา ธฌัมมะราชาปติ เคลฌัญเญนาภติปปีฬติโต ในครฌังน หนนพื่ง องคค์พระธรรมราชาเอง (พระพธุทธเจจ้ า) ทรงประชวรเปป็ นไขจ้ หนฌัก จธุนทฌัตเถเรนะ ตฌัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรฌัง รฌับสฌังพื่ ใหจ้ พระจธุนทะเถระ กลล่าวโพชฌงคค์นฌั นนนฌันพื่ แลถวายโดยเคารพ สฌัมโมทติตวา จะ อาพาธา ตฌัมหา วธุฏฐาสติ ฐานะโส กป็ทรงบฌันเทติงพระหฤทฌัย หายจากพระประชวรนฌั นนไดจ้ โดยพลฌัน เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ดจ้ วยการกลล่าวคทาสฌัตยค์นปี น ขอความสวฌัสดปี จงบฌังเกติดมปีแกล่ทล่าน ตลอดกาลทธุกเมคืพื่อ ปะฮปีนา เต จะ อาพาธา ตติณณฌันนฌัมปติ มะเหสตินงฌั กป็อาพาธทฌังหลายนฌั น นน ของพระผผจ้ทรงคธุณอฌันยติพื่งใหญล่ทงฌั น 3 องคค์นฌั นน หายแลจ้ วไมล่กลฌับเปป็ นอปีก มฌัคคาหะตะกติเลสาวะ ปฌั ตตานธุปปฌั ตตติธฌัมมะตฌัง ดธุจดฌังกติเลส ถผกอรติ ยมรรคกทาจฌัดเสปียแลจ้ ว ถนงซนงพื่ ความไมล่เกติดอปีกเปป็ นธรรมดา เอเตนะ สฌัจจะวฌัชเชนะ โสตถติ เต โหตธุ สฌัพพะทา ดจ้ วยการกลล่าวคทาสฌัตยค์นปี น ขอความสวฌัสดปี จงบฌังเกติดมปีแกล่ทล่าน ตลอดกาลทธุกเมคืพื่อ เทอญ


บทสวด-คทาแปล"โพชฌฌังคปรติ ตร" ทปีพื่ฟจ้าหญติงจธุฬาภรณค์ฯมปีพระดทารฌัสถนง บทสวด-คทาแปล "โพชฌฌังคปรติ ตร" ทปีพื่ ฟจ้าหญติงจธุฬาภรณค์ฯ มปีพระดทารฌัสใหจ้ ประชาชนรล่วมสวดถวายในหลวงขอใหจ้ ทรงหายจากพระอาการประชวร เมคืพื่อวฌันทปีพื่ 14 ก.ย. เวลา 14.20 น. สมเดป็จพระเจจ้ าลผกเธอ เจจ้ าฟจ้าจธุฬาภรณวลฌัยลฌักษณค์ อฌัครราชกธุมารปี เสดป็จไปทรงเยปีพื่ยมการปฏติบตฌั ติงานของหนล่วยแพทยค์เคลคืพื่อนทปีพื่มลผ นติธติ แพทยค์อาสาสมเดป็จพระศรปี นครติ นทรา บรมราชชนนปี หรคื อ พอ.สว. ประจทาจฌังหวฌัดฉะเชติงเทรา ทปีพื่โปรดใหจ้ ไปททาการตรวจรฌักษาสธุขภาพแกล่ราษฎร ณ โรงเรปี ยนพนมสารคาม พนม อดธุลวติทยา บจ้ านทล่าเกวปียน ตทาบลพนมสารคาม อทาเภอพนมสารคาม จฌังหวฌัดฉะเชติงเทรา ตล่อมาในเวลา 18.10 น. พระราชทานพระวโรกาสใหจ้ สมาชติก พอ.สว. ประจทาจฌังหวฌัดฉะเชติงเทรา เฝจ้า ในการนปี น ไดจ้ พระราชทานขวฌัญกทาลฌังใจในการปฏติบตฌั ติงานและมปีพระ ดทารฌัสแกล่สมาชติกพอ.สว. วล่า ขอใหจ้ ชาวพอ.สว. และคนไทยทธุกคนสวดมนตค์บท โพชฌฌังคปรติ ตร ถวายพระบาทสมเดป็จพระเจจ้ าอยผล่หวฌั ขอใหจ้ พระองคค์ทรงหายจากพระอาการ ทปีพื่ทรงพระประชวรอยผล่ในขณะนปี น "ขจ้ าพเจจ้ าอยากจะขออะไรจากชาว พอ.สว.สฌักหนล่อย ขออะไรจากขจ้ าราชการพล่อคจ้ าประชาชนเมคืองแปดรติ วน ขจ้ าพเจจ้ าเชคืพื่อในสติพื่งศฌักดติ ดสติทธติด เชคืพื่อในพลานธุภาพของพระสฌัมมาสฌัม พธุทธเจจ้ า ในสมฌัยพระสฌัมมาสฌัมพธุทธเจจ้ าของพวกเรา แมจ้ แตล่ทล่านปล่ วยทล่านกป็จะใหจ้ คนมาสวดบททปีพื่เรปี ยกวล่า โพชฌฌังคปรติ ตร ถวาย และพระโมคคฌัลลา พระมหากฌัสสปะปล่ วย พระพธุทธเจจ้ ากป็ทรงกลล่าว โพชฌฌังคปรติ ตร พระราชทาน "เพราะฉะนฌันน โพชฌฌังคปรติ ตร จนงถคือวล่าเปป็ นบททปีพื่ททาใหจ้ คนหายปล่ วย หายไขจ้ และกป็ไมล่ไดจ้ ยาวเหยปียดจนกระทฌังพื่ ทธุกทล่านตจ้ องมานฌังพื่ ทนสวดหรคื ออะไร อยล่างมากกป็ใชจ้ เพปียง 5 นาทปีกป็ จบโพชฌฌังคปรติ ตรแลจ้ ว โดยทปีพื่ขจ้าพเจจ้ าไดจ้ มอบ โพชฌฌังคปรติ ตร ไวจ้ ทปีพื่คณ ธุ หมอยธุทธ โพธารามติก (นายแพทยค์ยทธุ ธ โพธารามติก เลขาธติการมผลนติธติ พอ.สว) แลจ้ ว เนคืพื่องจากตฌัวขจ้ าพเจจ้ า คติดวล่าตฌัวขจ้ าพเจจ้ าตทพื่าตจ้ อยกวล่า พระบาทสมเดป็จพระเจจ้ าอยผล่หวฌั การใหจ้ พรทล่านจนงตจ้ องอจ้ างอติงสติพื่งศฌักดติ ดสติทธติด คคือ พระพธุทธ พระธรรม พระสงฆค์ เพราะฉะนฌันขจ้ น าพเจจ้ าจนงใหจ้ ขน นนตจ้ นดจ้ วย นะโมตฌัสสะ 3 เทปีพื่ยว และจนงใชจ้ คทาวล่า พธุทธฌัง อาราธนฌัง กะโรมติ ธฌัมมฌัง อาราธนฌัง กะโรมติ สฌังฆฌัง อาราธนฌัง กะโรมติ พอแคล่นปี นแลจ้ วถนงขน นน โพชฌฌังคฯตล่อไป "ขจ้ าพเจจ้ าอยากจะขอใหจ้ ทกธุ ทล่านนนกถนงพระบาทสมเดป็จพระเจจ้ าอยผล่หวฌั ในขณะทปีพื่กทาลฌังสวด วล่า สวดถวายเพคืพื่อใหจ้ ทรงหายจากโรคภฌัยไขจ้ เจป็บ เพคืพื่อทรงอยผล่เปป็ นมติพื่งขวฌัญของพวกเรา ชาวไทยอปีกนานๆ" ----------------------------------------------------------------------คนทธีป อื่ ป่ วย พอฟรั ง อรันแรก แปลวป่า สตกิ จากทธีป อื่ ป่ วยๆ ทรมาน กจ็ได ห้สตกิ พอได ห้สตกิมา กจ็อาการดธีขน ขตั้ เยอะละครรับ จากนรั น ตั้ กจ็พจ กิ ารณา ธรรมตป่างๆทธีเอื่ ลยได ห้ยกินได ห้ฟรั งมา เกกิดความเพธียร เกกิดความปกิ ต กิ จกิตเปจ็ นสมาธกิ เกกิดการวางอนุเบกขา โรคเลยหายเลย พระพนุทธเจ ห้ากจ็กลป่าวไว ห้วป่า. ผผ ห้ทธีเอื่ จจ็บปป่ วยนรั น ตั้ ถ ห้ามธีโอกาสได ห้ฟรั งคทาของพระองคต์อาการจะทนุเลาไปตามฐานะ. แตป่ถ ห้าคนใกล ห้ตายได ห้ยกินได ห้ฟรั งคทา พระองคต์กจ็มโธี อกาสบรรลนุธรรมเลยทธีเดธียว. แตป่คทาพระองคต์นรัน ตั้ ไมป่ใชป่ภาษาบาลธีนรัน ตั้ ต ห้องเปจ็ นภาษาทธีแ อื่ ปลให ห้เข ห้าใจตรงธรรมนะ.

โพชฌังคปริตร  

สวดมนต์รักษาโรค

โพชฌังคปริตร  

สวดมนต์รักษาโรค

Advertisement