Page 1

Clwb Cerdded Crwydro Caron

2 0 1 4

Rhaglen / Programme

Ymunwch gyda ni i ddarganfod Cymru ar ei ore. Join us in discovering Wales at its best. info@walktregaron.co.uk www.walktregaron.co.uk


Moel Siabod

Llyn Vyrnwy

Glaslyn a Llyn Llydaw

Arfordir Sir Benfro


Croeso cynnes i unrhyw ymwelwyr ac aelodau newydd! Gallwch ddod ar un neu ddwy o deithiau cerdded y Clwb heb fod yn aelod. Os dyma’r tro cyntaf ichi ddod gyda ni, cofiwch ddewis naill ai gradd A neu B. Gofynnir i gerddwyr nad ydynt yn aelodau i dalu £3.00 y daith. Cyn ymuno â’r daith gerdded Mae RHAID i chi ffonio’r arweinydd cyn mynychu unrhyw daith, rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi digwydd ar y munud olaf. Y man cyfarfod Sgwâr Tregaron ydy’r man cyfarfod fel arfer, yma byddwn yn rhannu ceir i fynd â ni i fan cychwyn y daith gerdded. Os bydd man cyfarfod gwahanol, bydd hyn wedi’i nodi ym manylion y daith penodol. Bydd yr arweinydd yn cydlynu rhannu lifft i’r man cychwyn, os na fydd y daith yn dechrau yn Nhregaron.Mi fydd yn bosib i chi gwrdd â’r grwp mewn man sy’n wahanol i’r man cwrdd, gofynnwch i’r arweinydd. Graddio’r Teithiau

A

Rhwydd

B

Canolig

C

Anodd

D

Anodd Iawn

7

Milltiroedd

Visitors and New Members welcome You don’t need to be a member to attend your first couple of walks with the Club, but please choose a grade A or B walk the first time you join us. Non-members are asked to pay £3.00 per walk. Before joining a walk You MUST phone the walk leader in advance before joining any walk, in case there are any last-minute changes. Where to meet We usually meet in Tregaron Square and share lifts to the start of each walk. If there is a different meeting place, this is underlined in the details for the individual walk. The leader will co-ordinate lift sharing to the meeting point between members for all walks, especially those where the meeting point is not in Tregaron. It may be possible to meet the group somewhere else other than the given meeting point, please ask the walk leader. Grading for the walks

A

Easy

B

Moderate

C

Hard

D

Very Hard

7

Miles


Pwysig

Rhaid ichi fod yn sicr eich bod yn gallu llwyddo i gerdded unrhyw daith rydych chi’n ymuno â hi. Bydd y rhan fwyaf o deithiau yn ymweld â’r mynydd, felly rhaid ichi ddod â’r pethau hyn bob amser: esgidiau cerdded cryfion, siaced a throwsus glaw, dillad cynnes, menig a het, digon o ddwr a/neu ddiod boeth, pecyn o fwyd, tameidiau bwyd, chwiban a chymorth cyntaf personol. Gofynnwch i’r Arweinydd am fwy o wybodaeth ynghylch cyfarpar. Cedwir at y Cod Cefn Gwlad bob amser. Gall newid yn y tywydd effeithio ar y daith, bydd penderfyniad yr arweinydd yn derfynol ymhob achos. Gofynnir ichi rannu ceir a chostau trafnidiaeth gyda cherddwyr eraill. Sylwch mai chi eich hunan sy’n llwyr gyfrifol am eich gweithredoedd eich hun. Ni all y Clwb, ei swyddogion, nac arweinwyr y daith gerdded dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddamwain, colled, na niwed o ganlyniad ichi fynychu’r daith gerdded.

Important

You must satisfy yourself that you are able to do any walk that you join. Most walks visit the mountains and you must bring the following with you every time: walking boots, waterproof jacket, waterproof trousers, warm clothing, gloves and hat, plenty of water and/or hot drink, packed lunch, snacks, a whistle and personal first aid. Further advice regarding equipment is available from the Walk Leader. The Countryside Code will be followed at all times. A change in weather can affect a walk and the Leader’s decision, in all cases, will be final. Please share lifts and transport costs with the other walkers. Please note that you are totally responsible for your own actions. The Club, its officers and walk leaders will not be held responsible for any accident or loss incurred as a result of attending a walk.


Mawrth / March 2014 08/03/14 - Garreglwyd

B 7

Wac / Walk 1 Ymunwch â Avarinah ar daith o Tyncwm i Garreglwyd Join Avarinah on a walk from Tyncwm to Garreglwyd

Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 10am Cyswllt / Contact - Avarinah 01974 298259

22/03/14 - Pontrhydygroes

B

2.5

Wac / Walk 2

Rhaeardrau Coed Maun Arthur, Pontrhydygroes. 2 awr - Serth mewn mannau. Gobeithio fydd na tipyn o ddwr!! Coed Maen Arthur waterfalls walk (here’s hoping for lots of water!) 2 hours, steep in places. Parking near water wheel. Cwrdd / Meet - Pontrhydygroes (opposite Lisburne Building) - 10am

Cyswllt / Contact - Rod Turner 01974 298237

Ebrill / April 2014 06/04/14 - Arfordir Ceredigion Coastal Path

B 8

Wac / Walk 3

Cerddwch gyda Jim o Llangrannog i Gei Newydd ar hyd arfordir godidog Ceredigion. Join Jim for a walk along the beautiful Ceredigion Coastal Path from Llangrannog to New Quay

Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 9.30am Cyswllt / Contact - Jim Cowie - 01974 831639

22/04/14 - Cors Caron - Tregaron Bog

A 3

Wac / Walk 4

Taith Gwanwyn ar y Gors. Adar, Blodau a Pryfed A spring ramble on Cors Caron. Birds, flowers and insects Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 10am

Cyswllt / Contact - Ian Tillotson 01974 298329


Mai / May 2014 Penwythnos Gerdded Mynyddoedd y Cambria ym Mro Tregaron Mai 02-05, 2014

17/05/14 - Taith Tref Twm Sion Cati Town Trail

A 4

Wac / Walk 5

Diwrnod Rhyngwladol Twm Sion Cati International Twm Sion Cati Day Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 1pm

Cyswllt / Contact - Dafydd Wyn Morgan 01974 298150

Mehefin / June 2014 07/06/14 - Aran Fawddwy

D 8

Wac / Walk 6

Ymunwch gyda Avarinah i ddringo i’r copa o Aran Fawddwy (905m) Join Avarinah in climbing to the summit of Aran Fawddwy (905m)

Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 10am Cyswllt / Contact - Avarinah 01974 298259

19/06/14 - Cerdded Canol Haf - Midsummer Meander

A 3

Wac / Walk 7 Cerdded Canol Haf - Taith hir ar ddiwrnod hyrra’r flwyddyn. Midsummer Meander - Enjoy a few miles around Tregaron on the longest day. Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 7pm Cyswllt / Contact - Yvonne 07796 615 487

21/06/14 - Arfordir Ceredigion Coastal Path

B 7

Wac / Walk 8

Cei Newydd i Cwmtudu ar llwybr yr arfordir a nol trwy’r goedwig Newquay to Cwmtydu along the coast and returning inland through wooded valleys Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 10am

Cyswllt / Contact - Lawrence Martin - 01974 298166


Gorffennaf / July 2014 08/07/14 - Pen y Fan

C

Wac / Walk 9

6

Cwrdd / Meet - Meddygfa Llanbedr Pont Steffan / Lampeter Surgery - 10am Cyswllt / Contact - Andrew a Helen - 07854088142

Taith i gopa Pen y Fan, mynydd ucha De Prydain o Cwm Gwdi A walk to the summit of Pen y Fan, the highest mountain in Southern Britain from Cwm Gwdi

17/07/14 - Cerdded Canol Haf - Midsummer Meander

A 3

Wac / Walk 10 Cerdded Canol Haf - Taith hir ar ddiwrnod hyrra’r flwyddyn. Midsummer Meander - Enjoy a few miles around Tregaron on the longest day. Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 7pm Cyswllt / Contact - Yvonne 07796 615 487

Awst / August 2014 10/08/14 - Pumlumon and the Hengwm Valley

C

11

Wac / Walk 11

Pumlumon a Cwm Hengwm. 1700 troedfedd (500m) o ddringo ar hyd llwybrau a rhosydd anwastad Pumlumon and the Hengwm Valley: 1700ft (500m) of ascent; on tracks and some rough moorland walking;

Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 9.30am Cyswllt / Contact - Jim Cowie - 01974 831639

23/08/14 - Cadair Idris

D 7

Wac / Walk 12 Ymunwch â Lawrence ar llwybr Minffordd i gopa Cadair Idris.

Join Lawrence on the Minffordd path to the summit of Cadair Idris.

Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 9am Cyswllt / Contact - Lawrence Martin - 01974 298166


Copa Pumlumon Summit

Llynoedd Teifi Pools

Mae croeso i gerddwyr yn Nhregaron


Taith Canol Wythnos / Midweek Walk

Copa Moel Hebog Summit

on / Walkers are Welcome in Tregaron


Medi / September 2014 CAMedi / STEPtember 2014 Edrychwch ar tudalen 13 am fwy o fanylion Check out Page 13 for more details 27/09/14 - Yr Wyddfa / Snowdon -Llwybr Watkin Path

D 8

Wac / Walk 13 Ymunwch â Dafydd i ddringo’r mynydd ucha yng Nghymru

Join Dafydd in climbing the highest mountain in Wales This is a HARD route and a maximum of 15 places are available. Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 7 am

Cyswllt / Contact - Dafydd Wyn Morgan 01974 298150

Hydref / October 2014 18/10/14 - Cors Caron

A 3

Wac / Walk 14

Lliwiau hydfref y Gors ar ei ore. Fydd y daith un dibynnu ar uchder yr afon a dewis y grwp. The autumn colours of the bog at its best. Route will be decided on river levels and group preference. Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 10 am

Cyswllt / Contact - Ian Tillotson 01974 298329

Rhagfyr / December 26/12/14 - Taith Taclo’r Twrci / Tackle that Turkey Walk

A 4

Wac / Walk 15

Taith cymunedol blynyddol y clwb. The annual community family walk.

Cwrdd / Meet - Sgwâr Tregaron Square - 10am Cyswllt / Contact - Dafydd Morgan - 01974 298150


Penwythnos Gerdded Mynyddoedd y Cambria ym Mro Tregaron Mai 02-05 2014

Dydd Gwener Friday 02.05.2014 1. The T G I F night walk-please bring torches Cwrdd/Meet Y Talbot Tregaron SY25 6JL 7.30 p.m. 4 mill/miles 2 awr/hrs Easy/Moderate Leaders Aled a Teleri (01974 298734) Entry : £2.00 Maximum 30

Dydd Sadwrn/Saturday 03.05.2014

2. Taith “Ar hyd y nos!” / An “All through the night” walk Cwrdd/Meet Tregaron Alpine Hut SY25 6JB 11pm 00.14 a.m. 14 mill/miles 7-8 awr/hrs Moderate/Hard Leader: Dafydd(01974 298150) Entry : £14.00 Bus and breakfast included! Singing ‘Ar hyd y nos’ on the hour every hour with Shân Cothi This is a charity walk for Velindre Hospital. Entry and sponsor form from Dafydd Maximum 20 3. Taith Dylan Thomas-themed walk …….Plas Y Gelli, Talsarn Cwrdd/Meet The Three Horseshoe Llangeitho 11.00 a.m. 8 mill/miles 3-4 awr/hrs Easy/Moderate Leader: Mick Taylor (01974 298208) Entry : £5.00 (including bus) Maximum 20 4. A walk organised by teenagers for teenagers in the year 2000 and four-teen! Contact Arwel Jones 07787943291 Minimum 14 - Maximum 19

The Cambrian Mountains Walking Weekend @ Bro Tregaron May 02-05 2014

www.mountainwarehouse.com 15% Discount - 1st February - 1st June 2014


Dydd Sul/Sunday 04.05.2014 5. Cambrian Mountains’ highest PEAK - Pumlumon - 752m Cwrdd/Meet Y Talbot, Tregaron SY25 6JL 9.15 a.m. 5 mill/miles 2-3 awr/hrs Moderate/Hard Leader: Dafydd Wyn Morgan (01974 298150) Entry : £7.50 Devil’s Bridge is a Walkers are Welcome community too. Maximum 30 Visit www.pumlumon.org for more Devils Bridge Walks. 6 - A Walk to Remember the Tregaron Elephant of 1848 Wedi’i ysbrydoli gan ffilm S4C y Syrcas / Inspired by the S4C film Y Syrcas

Cwrdd/Meet Y Talbot Tregaron SY25 6JL Taith Bws / Bus Journey 2.30 p.m. 5.5 mill/miles 3 awr/hrs Moderate Leader: Gwen / Avarinah (01974 298309) Entry : £5.00 Dewch ag Eliffant / Please bring an Elephant Maximum 20 7. Taith Catrin Trail -Taith i’r teulu/Family walk Cwrdd/Meet Y Talbot Tregaron SY25 6JL 4.00 p.m. 3.5 mill/miles 2 awr/hrs Easy/Moderate Leader: Catrin Morgan (01974 298150) Entry : £1.00 (Adults) Taith Trysor eleni / Treasure Hunt this year! Maximum 50

Dydd Llun/Monday 05.05.2014 8. Taith Ysbryd y Mwynwyr The Spirit of the Miners Walk- o / from Ffair Rhos Cwrdd / Meet Y Talbot, Tregaron SY25 6JL 09.00 a.m. 10 mill/miles 6 awr/hrs Moderate/Hard Leaders: Martin & Lawrence (01974 298166) Entry : £4.00 Maximum 20 9. Join Jac and the Giant Rucksack Pack walk Cwrdd/Meet Y Talbot Tregaron SY25 6JL 10.30 a.m. 7 mill/miles 3 awr/hrs Moderate Leader: Jac Lloyd Davies (01974 298109) Entry : £3.00 (Adults) Back in time for some food at Y Talbot Maximum 30 10. Teithiau ar / ac oddeutu Cors Caron Walks on & around Cwrdd/Meet Tregaron Rugby Club Tregaron SY25 6JA 1.30 p.m. 1.5m (30) / 6.5m (20)/ 7.5m (20) - Moderate Leaders: (Andy / Iestyn / Ian) 01974 298329 Entry : £1.00 - £3.00


Cefnogwyd gan / Supported by

04.09 Taith Y Gwyll / Hinterland Walk (1) Pisgah - Dafydd Wyn Morgan (Tafarn o’r Gwyll / Hinterland Pub) 06.09 Taith Y Syrcas Walk (1) Llanddewi Brefi - Gwen Cutter (Yn agos i gartref Mari Hysbys / Home of Mari Hysbys) 07.09 Taith Strata Florida Walk Pontrhydfendigaid - Andrew McConochie 12.09 Taith Tref Twm Town Walk Tregaron - Dafydd Wyn Morgan 13.09 Taith Y Syrcas Walk (2) Tregaron - Dafydd Wyn Morgan (Yng nghwmni rhai o’r actorion / In the company of actors) 14.09 Taith Y Gwyll / Hinterland Walk(2) Cwmsymlog - Dafydd Wyn Morgan (Y Capel a hanes y mwyngloddio / The Chapel and mining history) 20.09 Taith Y Syrcas Walk (3) Llangeitho - Dafydd Morse (Yng nhgwmni rhai o’r “extras” / In the company of the “extras”) Mwy o deithiau / more walks

www.walkcambrianmountains.co.uk

neu/or ffôniwch/phone Dafydd 07748 675798

30 taith - 30 diwrnod Mae CAMedi 2014 yn digwydd yn Mynyddoedd y Cambria. STEPtember 2014 is an event held in the Cambrian Mountains 30 walks - 30 days


Swyddogion y Clwb/Club Officials Cadeirydd/Chair Ian Tillotson 01974 298329

Swyddog y Rhaglen/ Programme Officer Andrew McConochie 07854088142

Trysorydd/Treasurer Teleri Garner 01974 298734

Ysgrifennydd Cofnodion/ Minutes Secretary Helen Jones 01974 493633

Swyddog Llwybrau/ Footpath Officer Aled Garner 01974 298734

Swyddog Cyrchoedd a Sialensau / Expedition and Challenges Officer Martin Pugh 01974 298989

Ysgrifennydd/Secretary Rodney Turner 01974 298237

FLOWERS / BLODAU FLOWERS / BLODAU

NFU Mutual in TREGARON NFU MUTUAL OFFICE IS PROUD TO BE Tregaron is ASSOCIATED WITH THE TREGARON SHOW Diolch proud to i’n be cefnogwyr / associated Thank you towith our supporters. Tregaron Show.

Judge: MRS BERYL DAVIES, CILGAWOD, CAIO. Judge: MrS BERYL DAVIES, CILGAWOD, CAIO.

OPEN / AGORED OPEN / AGORED Stewards: Miss Caronwen Samuel, Mrs Ann Evans

Taking the time to offer you attentive, personal, local service for your insurance, pensions and investments.

LOCAL / LLEOL LOCAL / Davies, Mrs Sian Davies Class Stewards: Miss Avarinah LLEOL

Stewards: Miss Caronwen Samuel, Mrs Ann Evans Class No Class No 45. 5 Decorative Dahlias, 4-6 ins diameter 45. 4-6 insDahlias, diameter4-6 ins 46. 55 Decorative Cactus or Dahlias, Semi-Cactus 46. 5 Cactus or Semi-Cactus Dahlias, 4-6 diameter ins diameter 47. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 47. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 48. 4 Chrysanthemums 48. 4 Chrysanthemums 49. 4 Marigolds 49. 4 Marigolds 50. 66 Pansies 50. Pansies 51. 44 Asters 51. Asters 52. 33 Gladioli 52. Gladioli 53. 66 Sweet Peas 53. Sweet Peas 54. Pot Pot Plant Plant in in Bloom Bloom (any (any variety) variety) 54. 55. A A Foliage 55. Foliage Pot Pot Plant Plant 56. Potted PottedFuchsia Fuchsia 56. Pot of Cactus Cactus 57. Pot Pot of Succulent Succulent 58. Pot 59. 3 Roses 60. Potted PottedGeranium Geranium

No Stewards: Miss Avarinah Davies, Mrs Sian Davies 61. 3 Decorative Dahlias Class No 62. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 61. 3 Decorative Dahlias 63. 6 Sweet Peas 62. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 64. Pot Plant in Bloom (any variety) 63. 6 Sweet Peas 65. 3 Roses (any variety) 64. Pot Plant in Bloom (any variety) 66. 3 Gladioli 65. 3 Roses (any variety) 67. 6 Pansies 66. 3 Gladioli 68. 67. 4 6 Asters Pansies 69. of Mixed Flowers not mentioned above 68. Vase 4 Asters 70. Foliage Pot Plant 69. A Vase of Mixed Flowers not mentioned above 71. Pot Plant in Bloom 70. A Foliage Pot Plant (Confined to Pensioner) 72. Geranium 71. Potted Pot Plant in Bloom (Confined to Pensioner) 73. Fuchsia 72. Potted Potted Geranium 74. of Succulent 73. Pot Potted Fuchsia 74. Pot Succulent gan JOHN A ELINOR CWPAN ynofrhoddedig

CWPAN gan JOHN A ELINOR WILLIAMSyn ER rhoddedig COF AM EI MAM, MRS DIANA LLOYD, WILLIAMS ER COF AM EI MAM, MRS DIANA GARTHENOR, TREGARON LLOYD, GARTHENOR.

Perpetual CUP donated LA FLORIST, Perpetual CUP donated by LAbyFLORIST, Tregaron. Tregaron. (Replica cup donated will be donated Mrs (Replica cup will be by Mrs by Megan Megan Richards, Brynderi, Aberaeron.) Richards, Brynderi, Aberaeron.)

Call 01974 298000 for a quote or pop in

NFU Mutual Office, Maesnewydd,

Call ourRoad, friendly team for an insurance Station Tregaron, on 01974 298000 or pop quotation Ceredigion, into our office SY25 6HX at NFU Mutual Office, Maesnewydd, Station Road, Tregaron, Ceredigion SY25 6HX

Bwyd blasus

Cwrw Da TALbOT HOTEL TALbOT HOTEL

Croeso Cynnes

www.mountainwarehouse.com 10% off on production of CCCC Membership Card

arosam amfwy fwy ooTel/Ffon: wybodaeth01974 298 208 aros wybodaeth

info@ytalbot.com www.ytalbot.com

We do right by you

The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited. Agent of Agent The ofNational Farmers Union Mutual Insurance Society Limited.

12

25 25


Crib Goch

Sgwd yr Eira

Y Glyderau

Soar y Mynydd


2003 - 2014

CLWB CERDDED CRWYDRO CARON Llenwch y ffurflen yma a'i ddychwelyd i / Please complete this form and return it to: Y Trysorydd/The Treasurer-CCCC Awelfryn Rhydyfawnog Tregaron SY25 6JQ Enw/Name: Cyfeiriad/Address:

Dyddiad dychwelwyd/Date returned:

___ / ___ / ___

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Tref/Town:

______________________________Côd post/Post code:

---------------------------------------------------------------

FFURFLEN YMAELODI 2014 / MEMBERSHIP FORM 2014

___________________________

Rhif ffon adref/Home number ________________________ Symudol/Mobile _________________________ Rhif Gwaith /Work number_________________________________

Cyfeiriad e-bost/E-mail: ___________________________________________________________________*Pwysig/Important Having your email can assist us with limiting the amount of paper we use, cutting costs and reducing our impact on the environment. *******************************************************************************************************************************************************

Unigolyn/Individual

£10.00 □

OAP/Unemployed/Student

£ 8.00 □

Aelodaeth Teulu/Family household £16.00 □ Additional names: ______________________ ______________________

______________________ ______________________

Sieciau yn daladwy i / Cheques payable to Clwb Cerdded Crwydro Caron

Please follow us on FACEBOOK

www.facebook.com/walk.tregaron

www.walktregaron.co.uk

Peidiwch ag oedi, ymunwch heddi. Don’t delay, join today

Clwb Cerdded Crwydro Caron 2014  
Clwb Cerdded Crwydro Caron 2014  

This is the walking club's programme for 2014 plus membership form. www.walktregaron.co.uk

Advertisement