Page 1

Clwb Cerdded Tregaron Walking Club Blwyddyn Chwedlau / Year of Legends Rhaglen 2017 Programme

www.walktregaron.co.uk join us in discovering wales at its best ymunwch gyda ni i ddarganfod cymru ar ei ore


Croeso

Welcome

Croeso cynnes i unrhyw ymwelwyr ac aelodau newydd. Gallwch ddod ar un neu ddwy o deithiau cerdded y Clwb heb fod yn aelod. Gofynnir i gerddwyr nad ydynt yn aelodau i dalu £3.00 y daith. Cewch ffurflen ymaelodi gan arweinydd pob taith.

Visitors and New Members welcome. You don’t need to be a member to attend your first couple of walks with the Club. Non-members are asked to pay £3.00 per walk. You can get a membership form from the leader.

Cyn ymuno â’r daith gerdded:Mae RHAID i chi ffonio’r arweinydd cyn mynychu unrhyw daith, rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi digwydd ar y munud olaf.

Before joining a walk:You MUST phone the walk leader in advance before joining any walk, in case there are any last-minute changes.

Y man cyfarfod. Sgwâr Tregaron ydy’r man cyfarfod fel arfer. Yma byddwn yn rhannu ceir i fynd â ni i fan cychwyn y daith gerdded. Os bydd man cyfarfod gwahanol, bydd hyn wedi nodi yn manylion y daith benodol. Bydd yr arweinydd yn cydlynu rhannu lifft i’r man cychwyn, os na fydd y daith yn dechrau yn Nhregaron. Mi fydd yn bosib i chi gwrdd â’r grwp mewn man sy’n wahanol i’r man cwrdd, gofynnwch i’r arweinydd. Cofiwch gyfrannu tuag at gost y siwrne.

Where to meet. We usually meet in Tregaron Square and share lifts to the start of each walk. If there is a different meeting place, this is underlined in the details for the individual walk. The leader will co-ordinate lift sharing to the meeting point between members for all walks, especially those where the meeting point is not in Tregaron. It may be possible to meet the group somewhere else other than the given meeting point, please ask the walk leader. A contribution to the cost of your journey is welcomed.

Graddio’r Teithiau.

Grading for the walks.

A

Rhwydd

B

Canolog

C

Anodd

D

Anodd Iawn

7

Milltiroedd

A

Easy

B

Moderate

C

Hard

D

Very Hard

7

Miles


Pwysig

Important

Rhaid ichi fod yn sicr eich bod yn gallu llwyddo i gerdded unrhyw daith rydych chi’n ymuno â hi. Bydd y rhan fwyaf o deithiau yn ymweld â’r mynydd, felly rhaid ichi ddod â’r pethau hyn bob amser: esgidiau cerdded cryfion, siaced a throwsus glaw, dillad cynnes, menig a het, digon o ddwr a/neu ddiod boeth, pecyn o fwyd, tameidiau bwyd, chwiban a chymorth cyntaf personol. Gofynnwch i’r Arweinydd am fwy o wybodaeth ynghylch cyfarpar. Cedwir at y C�d Cefn Gwlad bob amser. Gall newid yn y tywydd effeithio ar y daith, bydd penderfyniad yr arweinydd yn derfynol ymhob achos. Gofynnir ichi rannu ceir a chostau trafnidiaeth gyda cherddwyr eraill. Sylwch mai chi eich hunan sy’n llwyr gyfrifol am eich gweithredoedd eich hun. Ni all y Clwb, ei swyddogion, nac arweinwyr y daith gerdded dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddamwain, colled, na niwed o ganlyniad ichi fynychu’r daith gerdded.

You must satisfy yourself that you are able to do any walk that you join. Most walks visit the mountains and you must bring the following with you every time: walking boots, waterproof jacket, waterproof trousers, warm clothing, gloves and hat, plenty of water and/or hot drink, packed lunch, snacks, a whistle and personal first aid. Further advice regarding equipment is available from the Walk Leader. The Countryside Code will be followed at all times. A change in weather can affect a walk and the Leader’s decision, in all cases, will be final. Please share lifts and transport costs with the other walkers. Please note that you are totally responsible for your own actions. The Club, its officers and walk leaders will not be held responsible for any accident or loss incurred as a result of attending a walk.


ionawr - january

07/01/17

Chwedl y Goes / Legend Of The the Leg End Ystrad Fflur / Strata Florida Pontrhydfendigaid

A

Ian Tillotson 01974 298329 Y Talbot, Tregaron am/at 10.00 am

4.2

Milltir / Hawdd / Miles Easy Dringfa / Ascent 851ft / 259m

2-3 awr/hours

Ymunwch â’r daith hynod o ddiddorol yma sy’n ymwneud â chwedl carreg bedd ym mynwent Santes Fair Ystrad Fflur. Yma mae Dafydd ap Gwilym a gerllaw cyn dywysogion Cymru, ond hanes a chwedl Henry Hughes Cooper(1756) ceir ar y daith hon. This year’s collection of walks on the theme of Legends kicks off with a walk about a leg. Where would we be without our legs as legs play an important part in walking of course. As well as being the burial place of Dafydd ap Gwilym, St Mary’s church at Strata Florida has someone’s leg!! As you’ll find out on the walk, this really is a ‘leg end’ walk.


chwefror - february

11/02/17

Chwedl y Brenin Arthur a’r Twrch Trwyth Legend of King Arthur and the Twrch Trwyth

B

Dafydd Wyn Morgan 01974 298150 Y Talbot, Tregaron am/at 10.00 am

6

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent 770ft / 235m

2-3 awr/hours

Mae hanes y Brenin Arthur i’w glywed o amgylch Cymru, ac yma yng Ngheredigion cawn stori helfa’r Twrch Trwyth. Wrth hela Crugyn, un o foch bach y Twrch Trwyth, cyrhaeddwyd castell ger Llanilar ac yma cafodd Crygun ei ladd wedi brwydr rhyfeddol. Garth Crygun oedd enw gwreiddiol y castell yma ger Llanilar. Stories about King Arthur can be heard across the country, and here in Ceredigion he is linked to the wild boar Twrch Trwyth and one of his young piglets, Crygun. Arthur pursued Crygun to Llanilar where the young boar put up one hell of a fight. Arthur and his men gave Crygun a lot of respect following the hunt. A fort seen on this route was once known as Garth Crygun where Arthur stayed a while.


mawrth - march

11/03/17

Chwedl Siôn y Gôf / The Legend Of Siôn y Gôf Dylife

Lucy Swannell 01974 261789

Y Talbot, Tregaron at am/at 09.00 am

B

7.5

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent 1500ft / 450m

4 awr/hours

Heddiw ‘does ond tawelwch a llonyddwch yn ardal Dylife. Tangnefedd lle bu unwaith gweithredoedd oerllyd, cosbedigaeth cyhoeddus a fu’n ddechrau ar chwedl Si�n y G�f. Yn Nylife mae’r daith yn dechrau wedi’i ysbrydolio gan chwedl yr ardal. Mae’n agos i Lwybr Glyndwr a cewch esgyn i fyny i Foel Fadian (os yw’r tywydd yn caniatau). O’r fan honno, arhoswch am eiliad i ystyried yr hyn a ddigwyddodd nol yn 1725. This area is quiet now but it wasn’t always like this. Chilling deeds, public punishment and the legend of Si�n y G�f is the gruesome inspiration for this circular walk which takes us above Dylife along Glyndwr’s Way National Trail to Glaslyn and an ascent of Foel Fadian at 454m (weather permitting). The elevated position of the area means we should get some great views with plenty of space for our imaginations to go back in time....


ebrill - april

08/04/17 Ogof Twm Siôn Cati / Twm Siôn Cati’s Cave

(Gyda Clwb Cerdded Bro Mynach/ with Devil’s Bridge Walking Club)

Dafydd Wyn Morgan 01974 298150

B

Y Talbot am/at 10.00 a.m.

7

Milltir / Hawdd / Miles Easy Dringfa / Ascent 1738ft / 529m

3-4 awr/hours

Fuoch chi ‘rioed mewn ogof? Hoffech chi ymweld ag ogof Twm Siôn Cati a chael hanes y chwedl ar daith hynodd o gyffrous? Ymunwch â Twm ‘ei hun’ ar y daith yma fydd yn eich tywys i’w guddfan ym Mynyddoedd Y Cambria tu hwnt i brysurdeb y dref. Have you ever been to a cave? No! How about visiting the hideout of local Tregaron-born highwayman and outlaw Twm Siôn Cati. Join the modern-day Twm on a journey around the area of his cave, travelling back 400 years in time and get to know the legend of the ‘Robin Hood of Wales’.


mai - may

06/05/17 Y Gwyll / Hinterland Taith Gerdded Fawr Cymru Big Welsh Walk

THE LEGENDARY TV character that is DCI Mathias #BigWelshWalk #HinterlandChallenge

Tynrhyd , Devil’s Bridge 5, 10 and 20 miles Challenge and self-guided walks

Hawdd / Easy i / to Anodd / Hard Am fwy o fanylion / For more details Cysylltwch â / Contact cerddwyr@ramblers.org.uk

Bydd Ramblers Cymru yn gosod her i chi eleni drwy gynnig tair taith sy’n cynnig cyfle i gerdded yn olion traed DCI Tom Mathias o’r gyfres Y Gwyll/ Hinterland. Mae dewis o dair llwybr i’w ddilyn. Bydd cyfle i weld tirwedd sydd wedi ysbrydoli tair cyfres o’r raglen deledu poblogaidd yma. Cofiwch fod gan Bontarfynach ei chwedl ei hun hefyd, holwch amdano tra’n ymweld. Ramblers Cymru are organising the #BigWelshWalk this year and it will make the most of the legendary status of DCI Mathias and the award winning S4C/BBC Wales detective series Y Gwyll/ Hinterland. Three routes are available and walkers will navigate around these routes and supported by marshals at certain points. Walkers will be treated to the magnificent landscape of the Devil’s Bridge area, now made famous by the TV series. Don’t forget to catch-up on the legend of Devil’s Bridge too.


mehefin - june

10/06/17

Chwedl Idris A’i Gadair / The Legend Of Idris And His Chair Cadair Idris

Martin Pugh 01974 298989

Y Talbot, Tregaron at am/at 09.00 am

C

6

Milltir / Anodd / Miles Hard Dringfa / Ascent 3087ft /941m

5.5 awr/hours

O ddechrau’r daith yn Minffordd byddwch yn esgyn lan drwy goedwig hyd at Lyn Cau. Yna i’r chwith o’r llyn ar hyd y crib i gopa Penygadair. Byddwch yn disgyn heibio i Fynydd Moel a nôl i’r maes parcio. Dywed rhai mai cawr oedd Idris a hoffai ymweld a’r Mynydd yma. Medd eraill os i chi gwympo i gysgu ar y Mynydd bydd yn troi’n wallgo neu’n fardd - Cadwch ar ddihun er mwyn dyn!!!! From the start at Minfordd, this walk climbs through woodland to reach the beautiful glacial lake, Llyn Cau. Proceeding around the narrow rim of the impressive cwm above an amphitheatre of huge cliffs we reach the summit of Penycadair which affords awesome views on a clear day and a welcoming stone shelter if needed. The descent is along the ridge to Mynydd Moel and back to Minfordd to complete one of Wales’s best horse shoe walks. Idiris himself was thought to be a warrior poet who took this wonderful mountain to view the heavens above. It is said that anyone who sleeps on the mountain will either wake up insane or become a poet. Stay awake at all times!!!!


mehefin - june

25/06/17

TRISANT Trefnwyd Ar Ein Rhan Gan/ Organised For Us By Clwb Cerdded Bro Mynach/ Devil’s Bridge & Area Walking Club

Siwan Jones 07790870461

siwan_fflur@hotmail.com

Devil’s Bridge Primary School am/at 10am

B

6

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent Ychydig / A little

3-4 awr/hours

Yn dechrau o ysgol gynradd Pontarfynach, mi deithiwn i fyny ac o amgylch Llyn Frongoch cyn dychwelyd yn ôl. Gyda llawer o olygfeydd prydferth peidwch anghofio eich camera! Starting from Devil’s Bridge primary school, we will climb up and around Frongoch Lake before returning towards the school. With many spectacular views along the way be sure to bring your camera!


gorffennaf - july

08/07/17

Chwedl Llywelyn A’i Gi, Gelert / The Legend of Llywelyn’s Dog, Gelert Beddgelert

©Pete Chappell

Aled and Teleri Garner 01974 298734 Please phone in advance. Leaders’ suggestion why not stay the night before

B

6

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent 1785ft / 541m

3-4 awr/hours

Taith hyfryd yng nghanol haf i brydferthwch ardal Beddgelert. Cawn gyfle i ddilyn afon Glaslyn yna lan i ochrau Llyn Dinas. Dychwelwn ar hyd Gwm Bychan i geunant godidog sy’n arwain yn ôl i garreg bedd Gelert. Mae chwedl Gelert yn un o’r rheiny sy’n aros yn y cof am oes. Ymunwch a’r daith hon i glywed yr hanes. A splendid walk in a majestic landscape, initially by the river Glaslyn to the shores of Llyn Dinas and up to Cwm Bychan with its array of rusting mining machinery. Then on to Pont Aberglaslyn reaching the spectacular gorge which leads to Gelert’s grave. Gelert’s grave is such a worthy epitaph to one of Wales’ bravest dogs and who forms part of a truly sad story of Hollywood proportions.


awst - august

12/08/17

Chwedl Morwyn y Llyn / The Legend Of The Lady Of The Lake Llyn Y Fan Fach

Andrew & Helen McConochie 07854088142 / 07890767511 Lampeter Surgery (behind Lloyd’s Chemist) am/at 09.00am

C

7

Milltir / Anodd / Miles Hard Dringfa / Ascent 3000ft/915m

7 awr/hours

Amser maith yn ol, byddai llanc o Flaen Sawdde’n mynd a’i wartheg i bori ar y Mynydd Du. Rhyw ddydd, gwelodd forwyn yn eistedd ar ben y dyfroedd gan gribo ei gwallt hir. Hudwyd ef gan ei phrydferthwch a cynigodd fara a chaws idi, ond gwrthod wnaeth hi gan ddweud: “Llaith dy fara, nid hawdd fy nala” Yr ail dro, roedd y bara’n rhy gras iddi, ond derbyniodd ei rodd y trydyd tro, gan gytuno i’w briodi. Ei gwaddol - rhodd ei thad - oedd defaid, da, geifr a cheffylau, ond daeth gyda rhybudd: “Bydd y drydedd ergyd heb achos yn rheswm am fy ngholli” Buont yn byw gyda’r teulu, ond, o drueni, digwyddodd iddo ei tharo, ac er nad maleisus ei weithredoedd, dychwelodd i ddyfroedd y llyn gyda’i holl anifeiliaid. Ynddangosai’n ddiweddarach i’w meibion, gan eu gwneud yn hysbys o ddefnydd meddygol gwahanol lysiau. Nhw oedd Meddygon Myddfai y chweddlau a hanes. A young man used to take his cattle to graze on the Black Mountain. One day he saw a lady sitting on the water combing her hair. admiring her beauty, he offered her bread and cheese but she refused, saying “Unbaked is thy bread, I will not have thee” She refused him on a second occasion but on the third visit to the lake she accepted his gift and agreed to marry him. her dowry was sheep, cattle, goats and horses but she warned him: “Strike me without cause three times and you shall lose me”. They lived together with their family but alas he did strike her three times. Though his actions were without malice, she returned to the lake with all her animals. She would later appear to her sons and show them herbs with medicinal uses. They went on to become the famous Physicians of Myddfai.


medi - september

16/09/17

Chwedl Rhita Gawr / The Legend Of Rhita Gawr Yr Wyddfa / Snowdon

Jac, Lynda a Dewi 01974 298109

C

Y Talbot, Tregaron am/at 07.00 am

8

Milltir / Anodd / Miles Hard Dringfa / Ascent 3330ft/1000m

6-7 awr/hours

Bu Rhita Gawr yn enwog am gasglu beirff ei elynion, yn enwedig y rheiny a laddodd. Roedd yn treulio tipyn o’i amser ar yr Wyddfa flynyddoedd maeth yn ól. Mae’r daith hon yn dilyn Llwybr Watkin a enwir ar ol Aelod Seneddol ac yn un o’r llwybr anoddaf i fyny’r mynydd. Rhita Gawr was probably the biggest giant in Wales. He was sponsored by Gillette (the best a giant can get) and roamed Wales warring with as many as he could, then taking men’s beards as trophies. Sounds like a strange dream doesn’t it, but it’s true. Join a walk up the Watkin Path named after a Liberal Democrat who was not sponsored by Gillette. Sir Edward Watkin MP was to later retire to a chalet at the foot of Snowdon.


hydref - october

14/10/17

Chwedl Carreg Bica / The Legend Of Carreg Bica Llangrannog

Rod Turner 01974 298237

B

Y Talbot, Tregaron am/at 09.00 am

6.5

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent 1700ft/520m

4 awr/hours

Cylch daith sydd gennym yma gan gynnwys darnau serth gyda chasgliad o risiau. Cawn gyfle i ymweld â choedwig Dyffryn Hoffnant, ymweliad â’r clogwyni uwchben Llangrannog a golygfeydd arbennig o Garreg Bica ac Ynys Lochtyn cyn dychwelyd i Ryd Y Colomennod. Cawn hanes chwedl Bica ar y daith. Yn ôl y chwedl un o ddannedd y diafol yw Carreg Bica This is a varied circular walk (including some steep paths and steps) taking in a wooded section of the Hoffnant valley, a cliff walk to Llangrannog beach area for lunch, overviews of Carreg Bica and Ynys Lochtyn and a return to our starting point via Pigeonsford. According to local legend Carreg Bica is one of the devil’s teeth, ripped out in anger owing to toothache and thrown to its current landing place.


tachwedd - november 11/11/17 Chwedl Cantre’r Gwaelod / The Legend of Cantre’r Gwaelod Borth

Jim Cowie 01974 831639

A

Y Talbot, Tregaron am/at 09.00 am

6

Milltir / Hawdd / Miles Easy Dringfa / Ascent 150ft/45m

3 awr/hours

Heb os nac oni bai, uchafbwynt y daith yma yw’r goedwig tanddwr sydd yn ymddangos pan fydd y llanw ar drai. Mae chwedl Cantre’r Gwaelod yn amlwg i nifer o drigolion Ceredigion ac fe gewch chi benderfynu os yw hi’n ffaith neu’n ffuglen drwy gerdded ar lannau Bae Ceredigion ac edrych allan tuag y môr. The highlight of this walk will be to see the remains of the submerged forest exposed at low tide on the beaches at Borth and Ynyslas. Dated at some 4500-6000 years old they represent a time when the sea levels were much lower and when the land of Wales stretched well out into what is now Cardigan Bay. Was this the “Welsh Atlantis”, the legendary sunken kingdom of Cantre’r Gwaelod described in folklore, literature and song?


rhagfyr - december

09/12/17

Chwedl Yr Eliffant / The Legend Of The Elephant Tregaron Ai dim ond yn Nhregaron mae chwedl sy’n ymwneud ag Eliffant? Mae’n bosib fod hynny’n wir ond daw’r chwedl yn fyw wrth i chi ddilyn y daith yma yn ôl i Dregaron. Do fe ddaeth syrcas i Dregaron yn 1848 - faith. Bu farw Eliffant oedd yn gysylltiedig a’r syrcas yma - faith. Y cwestiwn yw, lle mae’r fan gorffwys. Dewch i ddarganfod. Tregaron has many myths and legends. This certainly is one of the main legends that surrounds this Ceredigion town. In 1848 a circus visited the town and with it an elephant of the story is recorded in the media of the time. The walk itself starts at the location where the elephant was given the fateful trunkful of water.

Avarinah Davies 01974 298259

Y Talbot, Tregaron am/at 10.00 am

B

5.2

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent 650ft/200m

4 awr/hours


rhagfyr - december

26/12/17

Taith Taclo’r Twrci Tackle The Turkey Trek

Dafydd Wyn Morgan 01974 298150 Y Talbot, Tregaron am/at 10.30 am

B

5

Milltir / Canolog / Miles Moderate Dringfa / Ascent 1240ft/380m

3 awr/hours

Taith flynyddol y clwb erbyn hyn i ddod a phawb at ei gilydd dros gyfnod y Nadolig. Dyma oedd taith gyntaf y clwb nôl yn 2003 lle ymunodd 90 o bobl â’r cerdded. Mae’n daith i’r teulu gyfan ac yn gyfle i sgwrsio gyda ffrindiau tra’n mwynhau golygefydd yr ardal. Bydd Terwyn yno hefyd, ein twrci bach ffyddlon o Woolworth ac mi fydd croeso twym-galon yn ein disgwyl yn Y Talbot ar ôl ein ymdrechion egnïol ar y bryniau. This is one of the club’s annual walks that brings people of all ages together for a festive footpath foray during the Christmas period. This was the club’s first walk back in 2003 that attracted 90 walkers on that cold day. Make the most of the opportunity to meet new and old friends whilst taking in the great views the walk affords. Our faithful toy turkey Terwyn will join us too, the last turkey to be sold by Woolworths in December 2008. A warm welcome awaits you on your return to Y Talbot.


Penwythnos

Weekend Yn ymweld â 5 Piler Triongli lleol

Visiting 5 local Trig Pillars

1

Taith/Walk 1 - Garn Fawr - 485 m Gwener / Friday - 16/06/2017 - 6.30 p.m. Pellter/Distance : 5m Cwrdd/Meet : Y Talbot, Tregaron Arweinydd/Leader: Aled a Teleri - 01974 298734

Nos Sadwrn / Saturday Night Noson dan y ser ger un o bileri triongli yr ardal. A night under the stars in the company of one of the local trig pillars. Fully portered service. Maximum 10 tents - Cost £15.00 To book your place contact Dafydd 01974 298150 Full joining instructions on booking. Including full Welsh breakfast at Y Talbot the following morning.

2

Taith/Walk 2 - Garn Gron - 541 m Daswrn / Saturday - 17/06/2017 - 9.30 a.m. Pellter/Distance : 9 m Cwrdd/Meet : Y Talbot, Tregaron Arweinydd/Leader: Jac, Lynda a Dewi - 01974 298109

Taith/Walk 4 - Crug 463 m Sul / Sunday - 18/06/2017 - 10.30 a.m. Pellter/Distance : 5m Cwrdd/Meet : New Inn, Llanddewi Brefi Arweinydd/Leader: Gwen - 01974 298309

4

3

Taith/Walk 3 - Pen Y Bannau - 352 m Sadwrn / Saturday - 17/06/2017 - 3.00 p.m. Pellter/Distance : 4 m Cwrdd/Meet : Strata Florida Abbey, Pontrhydfendigaid Arweinydd/Leader: Jim - 01974 831639

Taith/Walk 5 - Hafod Ithel 361m Sul / Sunday - 18/06/2017 2.00 p.m. Pellter/Distance : 6 m Cwrdd/Meet : Y Talbot, Tregaron Arweinydd/Leader: Dafydd - 01974 298150

5

All walks are £3.00 (free to members of Clwb Cerdded Tregaron Walking Club).


DATE Sun 29 Jan Sun 26 Feb Sun 26 March Sat 8 April Sun 30 April Sat 6 May Sun 28 May 16-18 June Sun 25 June Sun 30 July Sun 27 August Sept/Oct Sun 24 Sept 13,14,15 Oct Sun 29 Oct Sun 26 Nov Sun 31 Dec

Devil’s Bridge and Area Walking Club Rhaglen 2017 Programme

LEADER Siwan Jones Rob Davies TBA Dafydd Wyn Morgan Robin Morris Cerddwyr@ramblers.org.uk Claire Jones Tregaron Walking Club Siwan Jones Trevor & Yaw Dawn Radley / C Lott Rob Davies John Hopkins Club Weekend Lynfa Davies D Mansell & F Long Edryd Jenkins

WALK DETAILS The Hafod Nant Cwm-Nel, Dr Beeching & the Sychnant Title to be confirmed Twm Siôn Cati's Cave (joining Tregaron WC) Rogation Sunday Ramble #BigWelshWalk - The legend that is DCI Mathias Nant y Moch Meander #Trigaron17 Walking Festival Ramble around Trisant (Tregaron WC joining us) Secrets of Grogwynion Title to be confirmed Rob's Challenge Walk Creuddyn Climb Llanwrtyd Weekend Away Cerdded am gacen! Walking in Ancient Footsteps Edryd's Christmas Cracker

Note: Last Sunday of the month walks are in Black, additional ad-hoc walks are in Orange To get involved please contact Siwan Jones on siwan_fflur@hotmail.com


Hysbysfwrdd / Notice Board Ionawr / January 17, 2017 Cyfarfod Adopt-a-path Scheme meeting Y Talbot, Tregaron 7.30pm Mawrth / March 16, 2017 Cyfarfod Clwb Cerdded Meeting Y Talbot, Tregaron 7.30pm

Gwefannau a Apps Defnyddiol / Useful Apps & Websites Tywydd / Weather http://www.mwis.org.uk/english-welsh-forecast www.metoffice.gov.uk/public/weather/mountain-forecast http://www.bbc.co.uk/weather/

Apps

Mai / May 18, 2017 Trigaron Leader's meeting Y Talbot, Tregaron 7.30pm Mehefin / June 29, 2017 Cyfarfod Clwb Cerdded Meeting Y Talbot, Tregaron 7.30pm Medi / September 28, 2017 Cyfarfod Clwb Cerdded Meeting Y Talbot, Tregaron 7.30pm Tachwedd / November 24, 2017 Cyfarfod Blynyddol / Annual Get-together Y Talbot, Tregaron 7.30pm Rhagfyr / December 09, 2017 Parti Nadolig / Christmas Party - 7.30pm Noder bod y wybodaeth yn y rhaglen yn gywir ar 19/12/2016. Bydd angen cysylltu a’r arweinydd i gael wybodaeth diweddaraf am y daith. Please note that the information enclosed is correct as of 19/12/2016. Please contact the leader for the latest information regarding the walk.

Met Office

BBC Weather

Endomondo

Dilynwch ni ar / Follow us on

Clwb Cerdded Tregaron Walking Club

ClwbCerddedTregaron

Ras Cors Caron - 12 Chwefror/February - 11.00 a.m. Affiliated Pre-entry £14 - On the day £15 Unaffiliated Pre-entry £16 - On the day £17


Sialens Bersonol 2017 Personal Challenge Cerddwch ac Enillwch / Walk & Win This year set yourself the challenge of the following. Who can walk the most miles from the programme*? and Who can complete the most walks*? For each you stand to win a £25.00 voucher at Mountain Warehouse and a £25.00 voucher at Cotswold Outdoor. Start in January and set yourself an achievable aim for the year. Walk 5 walks or more and receive a £5.00 voucher at either Cotswold Outdoor or Mountain Warehouse. Over 100 miles of walking and nearly 20 walks to choose from. Go for it!!! We’ll keep a log of who walks what and use the Club logbook as a record - don’t forget to sign it!! FLOWERS / BLODAU FLOWERS / BLODAU

*The same person cannot win both prizes, meaning there will be two prizes for two separate people.

Judge: MRS BERYL DAVIES, CILGAWOD, CAIO. Judge: MrS BERYL DAVIES, CILGAWOD, CAIO.

OPEN / AGORED OPEN / AGORED Stewards: Miss Caronwen Samuel, Mrs Ann Evans

LOCAL / LLEOL LOCAL / Stewards: Miss Avarinah Davies, Mrs Sian Davies Class LLEOL

Stewards: Miss Caronwen Samuel, Mrs Ann Evans Class No Class No 45. 5 Decorative Dahlias, 4-6 ins diameter 45. 4-6 insDahlias, diameter4-6 ins 46. 5 5 Decorative Cactus or Dahlias, Semi-Cactus 46. 5 Cactus or Semi-Cactus Dahlias, 4-6 diameter ins diameter 47. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 47. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 48. 4 Chrysanthemums 48. 4 Chrysanthemums 49. 4 Marigolds 49. 4 Marigolds 50. 6 6 Pansies 50. Pansies 51. 4 4 Asters 51. Asters 52. 3 3 Gladioli 52. Gladioli 53. 6 6 Sweet Peas 53. Sweet Peas 54. Pot Pot Plant Plant in in Bloom Bloom (any (any variety) variety) 54. 55. A A Foliage 55. Foliage Pot Pot Plant Plant 56. Potted PottedFuchsia Fuchsia 56. 57. Pot Pot of of Cactus Cactus 57. 58. Pot Pot of of Succulent Succulent 58. 59. 3 3 Roses 59. Roses 60. 60. Potted PottedGeranium Geranium

No Stewards: Miss Avarinah Davies, Mrs Sian Davies 61. 3 Decorative Dahlias Class No 62. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 61. 3 Decorative Dahlias 63. 6 Sweet Peas 62. 4 Pom-Pom Dahlias, not over 2 ins diameter 64. Pot Plant in Bloom (any variety) 63. 6 Sweet Peas 65. 3 Roses (any variety) 64. Pot Plant in Bloom (any variety) 66. 3 Gladioli 65. 3 Roses (any variety) 67. 6 Pansies 66. 3 Gladioli 68. 67. 4 6 Asters Pansies 69. of Mixed Flowers not mentioned above 68. Vase 4 Asters 70. Foliage Pot Plant 69. A Vase of Mixed Flowers not mentioned above 71. Pot Plant in Bloom 70. A Foliage Pot Plant (Confined to Pensioner) 72. Geranium 71. Potted Pot Plant in Bloom (Confined to Pensioner) 73. Fuchsia 72. Potted Potted Geranium 74. of Succulent 73. Pot Potted Fuchsia 74. Pot of Succulent CWPAN yn rhoddedig gan JOHN A ELINOR

CWPAN gan JOHN A ELINOR WILLIAMSyn ER rhoddedig COF AM EI MAM, MRS DIANA LLOYD, WILLIAMS ER COF AM EI MAM, MRS DIANA GARTHENOR, TREGARON LLOYD, GARTHENOR.

Perpetual CUP donated byFLORIST, LA FLORIST, Perpetual CUP donated by LA Tregaron. Tregaron. (Replica cup donated will be donated Mrs (Replica cup will be by Mrs by Megan Megan Richards, Brynderi, Aberaeron.) Richards, Brynderi, Aberaeron.)

Winners will be announced at the Annual Dinner in December

Supported by and affiliated to

Bwyd blasus

Cwrw Da TALbOT HOTEL TALbOT HOTEL

Croeso Cynnes

arosam am fwy fwy ooTel/Ffon: wybodaeth01974 298 208 aros wybodaeth

info@ytalbot.com www.ytalbot.com

25 25

www.mountainwarehouse.com 10% off on production of CCTWC Membership Card


Swyddogion y Clwb / Club Officials Cadeirydd / Chair Ian Tillotson 01974 298329 Trysorydd / Treasurer Teleri Garner 01974 298734 Swyddog Llwybrau/ Footpath Officer Aled Garner 01974 298734 Cydlynydd Clwb / Club Co-ordinator Dafydd Wyn Morgan 01974 298150

Swyddog y Rhaglen / Programme Officer Jim Cowie 01974 831639 Ysgrifennydd Cofnodion / Minutes Secretary Mandy Cowie 01974 831639 Swyddog Aelodaeth / Membership Secretary Gwyneth Davies 01974 298802 Swyddog Cyrchoedd a Sialensau / Expedition and Challenges Officer Martin Pugh 01974 298989


Croeso i chi ymuno â ni ar Facebook Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Clwb. Please join us on Facebook Get up-to-the-minute information about the Club’s activities. Holwch Gwestiwn / Ask a Question Hoffi a rhannu lluniau / View & share photos Gwybodaeth ar gael / Info available


Campau Caron 2017 Ionawr 22 January 5k & 10k - Fun Run - £2 – 10am, 5k - £5 – 10.15am, 10k - £10 – 11am Mawrth 26 March Duathlon - 11am. Solo £25 (£15 early), Relay £35 (£25 early) Fun Run £2 Mai 7 May Triathlon - 8am. Solo £20. Must pre-enter. Aquathlon 11am - £10 Mai 29 May Ffair Garon - Fun Run / Navigational Fell race / Cycling Hill Climb Gorffennaf 15 July Sportive - 9am. Short - £10, Medium - £15, Long - £20. New routes Awst 13 August Bog Trotter - 11am start - £25 entry (£20 early bird) Hydref 29 October Enduro - £20 Rhagfyr 1 December Santa Run - 7.15pm

Walk with Legends of Wales 2017  

Teithiau Cerdded Chwedlau Cymru 2107

Walk with Legends of Wales 2017  

Teithiau Cerdded Chwedlau Cymru 2107

Advertisement