Pocket Guide to the Cambrian Mountains 2020

Page 1

MYNYDDOEDD

CAMBRIAN MOUNTAINS

DARGANFOD / DISCOVER

MYNYDDOEDD

CAMBRIAN MOUNTAINS

NATUR • TREFTADAETH • LLWYBRAU NATURE • HERITAGE • TRAILS

thecambrianmountains.co.uk


Cyflwyniad i | Introduction to

MYNYDDOEDD

CAMBRIAN MOUNTAINS

Croeso i Fynyddoedd Cambrian

Welcome to the Cambrian Mountains

Ardal o ucheldir yng nghanol Cymru. Saif y mynydd uchaf, Pumlumon Fawr (2468tr/752m) yn gadarn dros y cyfan.

A remote wilderness rising in the heart of Wales. Pumlumon Fawr’s (2468tr/752m) summit stands prominent as its highest point.

Yma mae digonedd o le i’r enaid gael llonydd ar lwybrau’r mynydd neu’r dyffrynnoedd coediog, rhaeadrau trawiadol a llynnoedd anghysbell. Cewch gyfle i fwynhau natur a’r awyr agored ar ei orau; darganfod diwylliant byw a hanes cyfoethog tywysogion Cymru, mynachod, mwyngloddwyr ac amaethyddiaeth. Yn y llyfryn yma ein bwriad yw cyflwyno cipolwg o natur, treftadaeth a llwybrau. Cewch flas hefyd o ochr ‘tywyll’ Mynyddoedd Cambrian!

There are wide open spaces and steep sided wooded valleys, breathtaking waterfalls and tranquil lakes. Here you can find solitude and peace and experience nature and the great outdoors. The mountains are alive with culture and the history of Welsh princes, monks, mining and farming. In this booklet we present nature, heritage and trails at their best. You’ll even discover the ‘dark’ side of the Cambrian Mountains too!

O Fynydd Llanllwni yn y de, trwy ardal Yr Elenydd a thu hwnt i ucheldir Pumlumon Fawr, dewch i ddarganfod Mynyddoedd Cambrian heddiw.

From Llanllwni Mountain in the south, through Yr Elenydd and to the peaks of Pumlumon Fawr, discover the Cambrian Mountains today.

1

#visitcambrianmountainsnext


Ceir amrywiaeth eang o fyd natur gan gynnwys adar, mamaliaid, blodau a phlanhigion yng nghoedtiroedd a glannau llynnoedd. Ymwelwch â’r gwarchodfeydd natur a darganfyddwch fywyd gwyllt yr ardal.

NATUR NATURE

The Cambrian Mountains are brimming with nature from birds, mammals, flowers and plants in woodlands and lakesides. Visit as many of the nature reserves as you can and you’ll be amazed at what you’ll discover.

Cewch glywed y Gymraeg mewn canu corawl, eisteddfodau, treialon cŵn defaid, sioeau amaethyddol ac yn y cymunedau. Mae gennym hefyd eglwysi a chapeli gan gynnwys Abaty Ystrad Fflur. Mae diwydiannu’r oes a fu dal gennym drwy leoliadau mwyngloddio plwm, arian ac aur sy’n frith dros y tir. Hear the Welsh language sung in choirs, eisteddfodau, at sheep dog trials, agricultural shows and in the communities. There are churches and chapels, including Strata Florida, the ‘Westminster Abbey of Wales’. Journey through the landscape and you’ll discover remains of lead, silver and gold mines too.

TREFTADAETH HERITAGE

Cewch yma lwybrau diri. I’r rheiny sydd â map a chwmpawd, bydd cyfle i ddarganfod Mynyddoedd Cambrian a gwerthfawrogi’r ehangder mynyddig. Prin y gwelwch neb ar eich taith. Cerdded, seiclo, beicio mynydd, merlota a gyrru ceffyl.

U LLWYBRA TRAILS

Follow the waymarked trails. For those who are confident enough take a map and compass, discover the delights of the upland mountainsides where you’re not likely to meet a soul all day. Walking, cycling, mountain biking, horse-riding and horse & carriage driving.

thecambrianmountains.co.uk

2


NATURE in the Cambrian Mountains

NATUR ym Mynyddoedd Cambrian

Eryri Snowdonia

Ffordd yr Arfordir The Coastal Way

Ffordd Cambria The Cambrian Way

Mallwyd

Eglwysfach Foel Fadian Furnace Cronfa Ddŵr Tre’r Ddol Nant y Moch Reservoir Bont-goch (Elerch) Pumlumon Afon Rheidol Fawr Rheidol River Capel Bangor Ponterwyd

3

Ynyslas

7 A48

A48

Llanafan

B4577

Penuwch

A485

Lledrod

Tregaron

Pontrhydfendigaid

2

Cronfa Ddŵr Claerwen Reservoir

Garn Gron

A48

Llanerchaeron Llwynygroes

Afon Ystwyth River Ystwyth

Cronfa Ddŵr Craig Goch Reservoir Pontrhydygroes Cronfa Ddŵr Llynnoedd Teifi Pools Penygarreg Reservoir

2

Drygarn Fawr

Cribyn

A486

Llanwnnen

A484

A48 5

Llanllwni Llanfihangelrhos-y-corn

10

Afon River ToTywi wy

A484

A483

A48

M4 Abertawe / Caerdydd Swansea / Cardiff

3

Llandrindod Wells A4

Cilmeri

Llanfair ym Muallt Builth Wells

Llanwrtyd Wells

Sugar Loaf Cynghordy

Worcester

A44

81

Gorllwyn Beulah

Trefyclawdd Knighton

8

A48

A438

Henffordd Hereford

Mynydd Epynt

Llanymddyfri Llandovery A40

Llanwrda

Afon Cothi River Cothi

A40

Cronfa Ddŵr Caban Coch Reservoir Cronfa Ddŵr Garreg Ddu Y Gamriw Reservoir

Cronfa Ddŵr Wysg Usk Reservoir

Bannau Brycheiniog Brecon Beacons

Ffordd Cambria The Cambrian Way

Aberhonddu Brecon

A479

A40

Mynydd Mallaen Pumsaint Cilycwm

6

Llandeilo

Rhandirmwyn

9

Nantgaredig

7

Llansawel Talley

13

Abergwesyn

6 A40

B4310

Brechfa

82

Llandysul

Llanybydder

A4

ifi Afon Te ifi River Te

Rhaeadr Gwy Rhayader

Elan Valley

A4 83

5

A47

Cronfa Ddŵr Llyn Brianne Reservoir

A483

1

9

Llanddewi Brefi

Llanbedr Llangybi Pont Steffan 14 Llanfair Clydogau Lampeter Bryn Mawr

A487

Pegwn Mawr

Llangurig

4

7

Llanilar

Y Drenewydd Newtown

Trefeglwys

Llanidloes

wy n G ye Afo iver W R

Pontarfynach Cwmystwyth Devil’s Bridge

Cnwch Coch

Caersws Lly Bryn y Fan nC lyw edo g

A44

8

Pisgah

A4120

Ffordd yr Arfordir The Coastal Way

A40

A44

Aberystwyth

Y Cei Newydd New Quay

Caerfyrddin Carmarthen

5

en afr rn n H eve Afo iver S R

11

Staylittle

Dylife

Aberriw Berriew

Carno Garreg-hir

A470

BA CA E CER R D E DI G IO IGA N BA N Y

Y Borth Tal-y-bont

Aberaeron

Castell Newydd Emlyn Newcastle Emlyn

0

A

15

70

12

A47

A4

A493

Y Trallwng Welshpool

Llanfair Caereinion

Llanbrynmair

489

8

A45

A458

0

Machynlleth

Amwythig Shrewsbury

Llangadfan

A47

7

A48 yfi nD y Afo r Dove Rive

A483

Dolgellau

Pantperthog

Aberteifi Cardigan

A4 95

A48

7

A47

Abermaw Barmouth

Aberdyfi

This map is for illustration purposes only. We have located the sites as close as possible to their location.

0

Lein y Cambrian Cambrian Line

Tywyn

Mae’r map hwn at ddibenion darluniadol yn unig. Rydym wedi gosod y safleoedd mor agos â phosib i’w lleoliadau.

A40

Y Fenni Abergavenny

Caerdydd / Cardiff

Mwy o wybodaeth o/More information visit thecambrianmountains.co.uk/discover-nature


1

Gilfach Nature Reserve, Rhaeadr Gwy/Rhayader Bronwen y dŵr, y gog, gwybedog brith, pili pala, ffyngau cap cwyr,cen y cerrig, naid yr eog. Dipper, cuckoo, pied flycatcher, butterfly, waxcap fungi, lichen, leaping salmon. rwtwales.org/reserves/gilfach-farm

2

Cors Caron Nature Reserve, Tregaron Dwrgwn, madfall, y gog, tylluan wen, bod tinwen, yr ymwerawdwr, gwrid y gors. Otter, common lizard, cuckoo, barn owl, hen harrier, dragonfly, rosy marsh moth. naturalresources.wales/days-out

3

Glaslyn Nature Reserve, Dylife Grug, ymerawdwr, cwtiad aur, corhedydd y waun. Very large nature reserve with heather, emperor moth, golden plover, meadow pipit. montwt.co.uk/nature-reserves/glaslyn

4

Stâd yr Hafod/Hafod Estate, Pontrhydygroes Mwsog, cen, madarch, y gog, brych y coed, siglen felen, gwybedog mannog, barcud coch, boda, hebog yr ehedydd, hebog tramor, gwalch marth, llygoden bengron y dŵr, bele’r coed, dwrgwn. Moss, lichen, mushroom, cuckoo, mistle thrush, yellow wagtail, spotted flycatcher, red kite, buzzard, hobby, peregrine falcon, goshawk, water vole, pine marten, otter. naturalresources.wales/days-out

5

6

7

Coedwig Hafren Forest, Llanidloes Bronwen y dŵr, gwalch marth, gwalch y môr, mwsog a glaswellt, tresgl y moch, llafn y bladur, gylfingroes, eog. Dipper, goshawk, osprey, mosses and grasses, tormentil, bog asphodel, crossbill, salmon. naturalresources.wales/days-out Talley Lakes Nature Reserve, Talyllychau/Talley Hwyaid, trochydd, elyrch, gwyddau, lili, yr ymerawdwr. Duck, grebe, swan, geese, white and yellow lily, Emperor Dragonfly. welshwildlife.org/nature-reserves Gwenffrwd-Dinas RSPB, Rhandirmwyn Barcud coch, gwybedog brith, tingoch, bronwen y dŵr, siglen lwyd, cen. Red kite, pied flycatcher, redstart, dipper, grey wagtail, lichen. rspb.org.uk

8

Coed Simdde Llwyd, Cwm Rheidol Valley Clychau’r gog, eglyn cyferbynddail, gwybedog brith, telor y coed, ysgyfarnog. Bluebell, golden saxifrage, pied flycatcher, wood warbler, brown hare. welshwildlife.org/nature-reserves

9

Vicarage Meadows Nature Reserve, Abergwesyn Clychau’r gog, tegeirian, llafn y bladur, glöynnod byw, madfall, broga/llyffant melyn. Bluebell, orchid, bog asphodel, butterfly, common lizard, common frog. welshwildlife.org/nature-reserves Gallt Y Tlodion/Poor Man’s Wood Nature Reserve,

10 Llanymddyfri/Llandovery

Coetir derw, llus, mwsog, clychau’r gog, gludlys, telor penddu, delor y cnau, gwybedog brith. Oak wood, bilberry, mosses, bluebells, campion, blackcap, nuthatch, pied flycatcher. welshwildlife.org/nature-reserves

11 Llyn Mawr Nature Reserve, Caersws

Sgimiwr llinell ddu, mursen las gyffredin, broga/llyffant melyn, gïach, hwyaden gopog. Black-tailed skimmer, common blue damselfly, common frog, snipe, tufted duck. montwt.co.uk/nature-reserves/llyn-mawr

12 Ynyshir RSPB, Eglwysfach

Cornchwiglen, y ganwraidd goesgoch, gŵydd dalcenwyn, telor y coed, gwalch y pysgod. Lapwing, redshank, white fronted goose, wood warbler, osprey. rspb.org.uk

13 Cwm Elan/Elan Valley

Gwybedog brith, mochyn daear, bronwen/gwenci, llwynog/cadno, llygoden y coed, dwrgi, broga/llyfant melyn, gwyfyn bwrned pum smotyn, ystlymod. Pied flycatcher, badger, weasel, fox, woodmouse, otter, common frog, six spot burnet moth, bat. elanvalley.org.uk/discover/nature

Farm Conservation Centre, Lampeter 14 Denmark Ysgyfarnog, tylluan wen, gwybedog brith, tegeirian y gors deheuol, pili pala, gwas y neidr. Hare, barn owl, pied flycatcher, southern marsh orchids, butterflies, dragonflies. denmarkfarm.org.uk/what-to-see-monthly/

Dyfi Nature Reserve, Derwenlas 15 Cors Gwalch y pysgod, madfall, telor y cyrs.

Osprey, common lizard, reed warbler. montwt.co.uk/nature-reserves/cors-dyfi

4


TREFTADAETH ym Mynyddoedd Cambrian

HERITAGE in the Cambrian Mountains

1

Pontrhydygroes/Cwmystwyth Ar lethrau Cwmystwyth mae canolbwynt Cymru, yn ôl yr Arolwg Ordnans. Mae olion ar y tirwedd yn dyst i ddiwydiant gychwynodd cyn hanes, ddaeth i ben ond yn yr 20fed ganrif. Yma ceir Ystad Bictiwrèsg yr Hafod. According to the Ordnance Survey, the centre of Wales is on the slopes of Cwmystwyth. A dramatic landscape, testimony to the search for minerals from prehistory to the 20th century. Picturesque Hafod Estate nearby.

2

Cwm Elan/Elan Valley/Yr Elenydd Cyfres o gronfeydd dŵr gosgeiddig Fictoraidd, lle bu’r ‘Dambusters’ yn ymarfer. Olion cynhanesyddol i’w darganfod yn y tirwedd. Un ymwelydd â Stâd Elan oedd y bardd Shelley. A series of elegant Victorian reservoir dams, where the ‘Dambusters’ used Nant y Gro Dam to test the bouncing bomb. Prehistoric cairns scattered across the landscape. Lyric poet Shelley visited the Elan Estate.

3

Rhaeadr Gwy/Rhayader Cofeb ryfel yw cloc y dref. Chwiliwch Eglwys Sant Ffraid am gofeb i Emmeline Lewis Lloyd - dringwr mynyddoedd a’r fenyw gyntaf o Gymru i ddringo Mont Blanc. Cewch gelf a hanes yng Nghanolfan CARAD. Rhayader’s town clock is also its war memorial. Find a memorial to alpinist and first Welsh woman to climb Mont Blanc, Emmeline Lewis Lloyd at St Bride’s Church. Discover craft and history at CARAD.

4

Llanwrtyd/Llanwrtyd Wells/Cilmeri Cyfansoddwyd y gân adnabyddus “Sosban Fach” yma. Galwch heibio’r Ganolfan Treftadaeth am yr hanes. Lleoliad digwyddiadau amgen iawn. Cilmeri: cofeb i Lywelyn ap Gruffydd. The popular song “Sosban Fach” was composed at Llanwrtyd. Call at the Heritage Centre for the story. Quirky ‘World Alternative Games’. Memorial at Cilmeri to Llywelyn ap Gruffydd.

5

Llanymddyfri/Llandovery/Cynghordy Castell â hanes cythryblus. Cofeb Llywelyn ap Gruffydd Fychan. Tref porthmyn a Banc yr Eidion Du. Gerllaw mae cartref yr emynydd William Williams, Pantycelyn, a phont rheilffordd Cynghordy. A castle steeped in history. Poignant memorial to Llywelyn ap Gruffydd Fychan. Inns recall the droving trade. Bank of the Black Ox. Nearby is the home of the hymnist William Williams, Pantycelyn; also the Cynghordy railway viaduct.

6

Pumsaint & Dolaucothi Archwiliwch diroedd Stâd Dolaucothi a chloddfa aur Rhufeinig i weld carreg y pum sant. Gerllaw mae Sarn Helen, ffordd Rufeinig sy’n cysylltu Llanymddyfri a Llanddewi Brefi. Explore the Estate of Dolaucothi, its Roman goldmines and find the legendary stone of the ‘five saints’. Nearby is Sarn Helen Roman road linking Llandovery to Llanddewi Brefi.

5

Mwy o wybodaeth o/More information visit thecambrianmountains.co.uk/discover-heritage


7

Cilycwm/Mynydd Mallaen/Rhandirmwyn/Llyn Brianne Cymuned y mwyngloddio. Yma mae derwen a enillodd wobr genedlaethol yn ddiweddar. Mae ogof Twm Siôn Cati a chronfa ddŵr Llyn Brianne gerllaw. A proud lead-mining community. Here a local oak recently won a national award. Find Twm Siôn Cati’s cave and Llyn Brianne reservoir nearby.

Pontrhydfendigaid/Abaty Ystrad Fflur Abbey

14 Adfeilion abaty Sistersiaidd. Heddiw mae technoleg

archaeoleg newydd yn datgelu gorffennol. Bryngaer Pen y Bannau. Bro mebyd Caradoc Jones, y Cymro cyntaf i ddringo Everest. Romantic ruins of a great Cistercian Abbey the ‘Westminster Abbey of Wales’. Modern archaeological digs unearthing abbey’s history. Pen y Bannau hillfort. Childhood home of Caradoc Jones, first Welshman to climb Everest.

Talyllychau/Talley Ponterwyd/Pontarfynach/Devil’s Bridge Abaty sydd werth ymweld ag ef. Ger y llyn eglwys digyffro 15 Olion mwyngloddio arian a phlwm. Argae Nant y Moch St. Michael ac ynddi eisteddleoedd ‘bocs’. Mae un o goed ger Pumlumon Fawr. Chwedl y pontydd dros yr Afon onnen mwyaf Prydain i’r gogledd-ddwyrain o’r abaty. Mynach. Trên stem Rheilffordd Dyffryn Rheidol. Gerllaw Superb abbey that is worthy of a visit. Lakeside church mae’r Bwa. Remains of lead and silver mining. Nant y of St Michael including its original box pews. One of the Moch reservoir and Pumlumon Fawr nearby. Legend of largest ash trees in Britain stands north-east of the abbey. the three bridges. Vale of Rheidol steam train. Woodland landscape at the Arch. Brechfa Forest/Mynydd Llanllwni a Llanfihangel 9 Rhos-y-Corn Talybont/Tre’r ddôl/Ffwrnais 16 Mwyngloddio o’r cyfnod Neolithig a Rhufeinig. Ffwrnais Coedwig hela frenhinol; eglwys pererinion yn Llanfihangel Rhos-y-Corn gerllaw; man geni’r ymgyrchwr Dyfi o’r 18fed ganrif. Bedd Taliesin, bardd chwedlonol Gwilym Marles - hen ewyrth Dylan Thomas; Bob y y 6ed ganrif. Cartref gwasg Y Lolfa. Mining dating back gigfran gellweirus. Norman Royal Forest; Pilgrim church to Neolithic and Roman times. 18th century furnace at Llanfihangel Rhos-y-Corn; birthplace of Gwilym Marles, and waterwheel. Hilltop cairn linked to 6th century poet, preacher and social campaigner-Dylan Thomas’ great Taliesin. Home of Welsh printing press, y Lolfa. uncle. Mischievous raven called Bob at the pub. Dylife/Penffordd Las/Staylittle 17 Caer Rufeinig uwchlaw gweithfeydd mwyn yw Pen Llanybydder 10 Tref farchnad hanesyddol ar yr Afon Teifi. Yn enwog yn y Crocbren – atgof o ffawd greulon Siôn y Gof. Ym rhyngwladol am ei farchnad geffylau. Safle bryngaer Mhenffordd Las ganwyd Sir David Brunt, sylfaenydd Oes Cerrig Pen y gaer yn agos i’r dref. Historic market astudiaethau tywydd. A Roman fortlet overlooks the town on the River Teifi. Known internationally for its mining remains. The hill’s name, Pen y Crocbren, monthly horse fair. Site of an Iron Age hillfort, Pen y gaer. recalls the gruesome fate of Siôn y Gof. Distinguished meteorologist, Sir David Brunt was born in Staylittle. Llanbedr Pont Steffan/Lampeter 11 Man geni rygbi yng Nghymru yn ei Choleg Prifysgol Llanbrynmair 18 Bro mebyd Iorwerth C Peate, sylfaenydd Amgueddfa hynaf. Sail Normanaidd. Bu Dylan Thomas yma. Werin Cymru-Sain Ffagan. Samuel Roberts (S.R.) yr Canolfan Gwiltiau yn Neuadd y Dref. Amgueddfa gerllaw. heddychwr. Welwch chi’r ddraig yn y tŵr? Birthplace of Birthplace of Welsh rugby at the oldest University College Iorwerth C Peate, founder of the Welsh Folk Museum-St in Wales. Norman foundations, elegant Georgian and Fagan’s; also of Samuel Roberts (S.R.), pacifist. Can you Victorian buildings. Dylan Thomas came here. Quilt see the dragon in the tower? Centre at the Town Hall. Visit the Museum.

8

Llanddewi Brefi/Llanio

12 Chwedloniaeth gyfoethog. Tirwedd yr Ychen Bannog;

gwyrth enwocaf Dewi Sant; llwybrau porthmyn y 19eg ganrif a safle caer Rhufeinig Bremia gerllaw yn Llanio. Rich in history and legend. The landscape of mythical beasts; St David’s most famous miracle; 19th century drovers’ routes and nearby Bremia Roman Fort at Llanio. Tregaron/Soar y Mynydd

13 Man geni Thomas Jones (Twm Siôn Cati) a Henry

Richard AS. Cewch yr hanes yn Amgueddfa a Chanolfan Y Barcud. Gerllaw, Soar y Mynydd. Claddwyd eliffant tu ôl i’r gwesty. Birthplace of Thomas Jones alias Twm Siôn Cati, outlaw and genealogist, and Henry Richard MP. Nearby Soar y Mynydd chapel. Visit the Kite Centre and Museum. An elephant is buried behind hotel.

Caersws

19 Caerau yn gwarchod yr Afon Hafren a sawl ffordd

Rhufeinig. Saif gorsaf y rheilffordd, lle bu Ceiriog yn orsaf-feistr, yng nghanol un o’r caerau. Two forts guard the River Severn and several Roman road routes. The railway station, where poet Ceiriog was once stationmaster, lies at the centre of one of the forts.

20 Llanidloes

Tref gyntaf yr Afon Hafren. Marchnad a’r diwydiant gwlan yn ganolog i’w thwf; neuadd farchnad unigryw; casgliad arbennig o gwiltiau yng Nghanolfan Minerva. Gerllaw mae adfeilion mwynglawdd Bryn Tail a chronfa ddŵr Clywedog. First town on the River Severn. Historical market place building. HQ of the Quilt Association at Minerva Arts Centre. Remains of 18th century Bryn Tail mine at Clywedog Reservoir.

6


TRAILS in the Cambrian Mountains

LLWYBRAU ym Mynyddoedd Cambrian

Eryri Snowdonia

Mae’r map hwn at ddibenion darluniadol yn unig. Rydym wedi gosod y safleoedd mor agos â phosib i’w lleoliadau.

Ffordd Cambria The Cambrian Way

Ffordd yr Arfordir The Coastal Way

0 95

Cronfa Ddŵr Claerwen Reservoir

Garn Gron

7 A48 2

Drygarn Fawr

5

A486

A47

5 A48

A484

Talley

15

Llandeilo

Afon River ToTywi wy

A483

A48

10

Sugar Loaf Cynghordy

Llandrindod Wells

4

Cilmeri

Worcester

A44

81

A4

Llanfair ym Muallt Builth Wells

5

Llanwrtyd Wells

A438

Henffordd Hereford

Y Gelli Hay-on-Wye

Mynydd Epynt

13 Llanymddyfri Llandovery A40

Llanwrda

A40

Rhandirmwyn

Trefyclawdd Knighton

8

A48

Cronfa Ddŵr Wysg Usk Reservoir

Bannau Brycheiniog Brecon Beacons

Aberhonddu Brecon

Ffordd Cambria The Cambrian Way

A484

Caerdydd / Cardiff

A479

B4310

12

Llansawel

9

A40

Mynydd Mallaen Pumsaint Cilycwm

6 A40

Nantgaredig

8

Afon Cothi River Cothi

2

Llanllwni Llanfihangelrhos-y-corn

8 A4

Llandysul

Llanybydder

Gorllwyn

83

Bryn Mawr

Llanwnnen

ifi Afon Te ifi River Te

Cronfa Ddŵr Caban Coch Reservoir Cronfa Ddŵr Garreg Ddu Y Gamriw Reservoir

Beulah Abergwesyn

Rhaeadr Gwy Rhayader

11

Cronfa Ddŵr Llyn Brianne

Llanfair Clydogau

A483

9

Elan Valley

Llanddewi Brefi

Llangybi

Pegwn Mawr

Llangurig

A4

Llanbedr Pont Steffan Lampeter

Y Drenewydd Newtown

0

A48

7

1

Pontrhydfendigaid

A48

Cribyn

Brechfa

A40

Afon Ystwyth River Ystwyth

Tregaron

A487

Caerfyrddin Carmarthen

Cwmystwyth

2

Llanidloes

A44

Cronfa Ddŵr Craig Goch Pontrhydygroes Reservoir Llynnoedd Cronfa Ddŵr Teifi Pools Penygarreg Reservoir

Llanerchaeron Llwynygroes

Ffordd yr Arfordir The Coastal Way

Castell Newydd Emlyn Newcastle Emlyn

Pontarfynach Devil’s Bridge

Llanafan

Penuwch

Caersws

A470

B4577

Y Cei Newydd New Quay

Aberteifi Cardigan

Cnwch Coch

n afre n H ern Afo er Sev Riv

Staylittle

lyn Cly Bryn y Fan we dog Trefeglwys

Ponterwyd

Pisgah

A485

Aberaeron

6

A44 Capel Bangor 120

16L

Aberriw Berriew

Carno Garreg-hir

Afon Rheidol heidol 2468ft/752m Rheidol River

7 A4

Lledrod

Dylife

wy n G ye Afo iver W R

BA CA E CER R D E DI G IO IGA N BA N Y

Y Borth Tal-y-bont y-b

Llanilar

0

Eglwysfach Foel Fadian Furnace Cronfa Ddŵr Tre’r Ddol Nant y Moch Reservoir Bont-goch Pumlumon (Elerch) Fawr

Ynyslas

8

A45

Y Trallwng Welshpool

Llanfair Caereinion

A47

A

A493

Llangadfan

Llanbrynmair

489

Amwythig Shrewsbury

A458

A47 0

7

A48

14 yfi nD y Afo r Dove Rive

Machynlleth

Aberystwyth

3

Mallwyd

Pantperthog

Aberdyfi

A4

Dolgellau

Abermaw Barmouth

Tywyn

A483

7

A47

A48

Cambrian Line

This map is for illustration purposes only. We have located the sites as close as possible to their location.

A4 7

Cymuned Croeso i Gerddwyr Walkers are Welcome Community Lein y Cambrian

A40

Y Fenni Abergavenny

M4 Abertawe / Caerdydd Swansea / Cardiff

7

Mwy o wybodaeth o/More information visit thecambrianmountains.co.uk/discover-trails


1. Llwybr Ystwyth | Ystwyth Trail discoverceredigion.wales 2. Llwybr Hafren | Severn Way ldwa.org.uk 3. Llwybr Glyndŵr | Glyndŵr’s Way nationaltrail.co.uk/glyndwrs-way 4. Llwybr Y Gwy | Wye Valley Walk wyevalleywalk.org 5. Llwybr Lein Calon Cymru | Heart of Wales Trail heart-of-wales.co.uk/experiences 6. Parc Sgiliau + Llwybrau Nant yr Arian | Bwlch Nant Yr Arian Skills Park + Trails naturalresources.wales/days-out 7. Llwybr Feicio Rheidol | Rheidol Cycling Trail discoverceredigion.wales 8. Llwybrau Brechfa | Brechfa Trails naturalresources.wales/days-out 9. Pump Track Wales, Rhayader pumptrackwales.co.uk 10. L lwybrau Cwm Rhaeadr | Cwm Rhaeadr Trails, Cilycwm naturalresources.wales/days-out 11. L lwybr Cwm Elan | Elan Valley Cycle Trail elanvalley.org.uk/explore 12. T aith Feicio Gwylltir y Gorllewin | Big Wilderness Adventure, Llandovery discovercarmarthenshire.com/explore/ road-cycling/big-wilderness-adventure/ 13. C oedwig Crychan Forest, Cynghordy crychanforest.org.uk neu/or naturalresources.wales/days-out 14. T aith Cambria | The Cambrian Way cambrianway.org.uk 15. C oedtiroedd Talyllychau | Talley Woodlands naturalresources.wales/days-out 16. C oedwig Hafren Forest ger/near Llanidloes naturalresources.wales/days-out

Gwnewch diwrnod da yn ddiwrnod gwell/ Make your good day better: adventuresmart.uk #beadventuresmart 8


Darganfod yr Wybren Dywyll/Discover the Dark Skies Lleoliadau Darganfod yr Wybren Dywyll a Pharc Rhyngwladol yr Wybren Dywyll/Dark Sky Discovery Sites and the International Dark Sky Park.

“If you want to see t Milky Way and amazing visit the Cambrian Mo the darkest places in

2 Parc Rhyngwladol Wybren Dywyll Cwm Elan Elan Valley International Dark Sky Park Mynyddoedd Cambrian Mountains

Staylittle

10 3

Aberystwyth

1 4

7

Pontrhydfendigaid

6

5 8

9

Top 10

1. Pont ar Elan, Cwm Elan Valley Star gazing International Dark Sky Park SN 902715 locations 2. Y Star Inn, Dylife SN 863940 3. Y Bwa/The Arch, Cwmystwyth SN 765755 4. Coed y Bont, Pontrhydfendigaid SN 737659 5. Hostel Dolgoch, Tregaron SN 805562 6. Ty’n y cornel Hostel, Tregaron SN 750534 7. Llanerchaeron National Trust, Ciliau Aeron SN 480602 8. Llyn Brianne reservoir car park SN 793484 9. Viewpoint Mynydd Llanllwni Mountain SN 507389 10. Bwlch Nant yr Arian, Ponterwyd SN 717813

9

Mwy o wybodaeth o/M

thecambrianmountains


the stars, planets, meteor showers, ountains, one of the world.”

A wyddoch chi? Did you know? 1 Beth yw uchder Pumlumon Fawr? How high is Pumlumon Fawr? 2 Lle oedd cartref plentyndod y Cymro cyntaf i ddringo Everest? Where was the childhood home of the first Welshman to climb Everest? 3 Pa eglwys sy’n fan gorffwys ar gyfer yr wythfed fenyw i ddringo Mont Blanc? Which church is the resting place of the eighth woman to climb Mont Blanc? 4 Beth yw new cronfa ddŵr talaf Y Ddeyrnas Unedig? What is the name of the UK’s tallest dam? 5 Ffrindiau o ba wlad gwnaeth ein cynorthwyo i ddiogelu’r pâr olaf o farcutiaid yn yr 1980au? Friends from which mountainous country helped protect the last pair of red kites in the 1980s? 6 Beth yw enw’r tref gyntaf ar yr Afon Hafren? What is the name of the first town on the River Severn?

#cambrianmountainsdarkskies

More information from

s.co.uk/discover-dark-skies

7 Enwch dri metel sydd wedi’u mwyngloddio ym Mynyddoedd Cambrian? Name three metals that have been mined in the Cambrian Mountains? 8 Heddiw yn Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, ond ble oedd cartref cyntaf Sioe Frenhinol Cymru? Today located in Llanelwedd, Builth Wells, where was the first Royal Welsh Show held? 9 Tua sawl rhithwybedynod mae’r ystlum lleiaf yn ei fwyta mewn noson? About how many midges does a pipistrelle bat eat in one night? 10 Ymha dref sefydlwyd Banc Yr Eidion Du? In which town was the Black Ox Bank established? Atebion i’r cwestiynau o: Answers to the questions available from:

thecambrianmountains.co.uk/ pocket-guide

10


Rhannwch a thagiwch eich lluniau gan ddefnyddio #mynyddoeddcambrian

MYNYDDOEDD

CAMBRIAN

Share and tag us in your images and use #cambrianmountains

MOUNTAINS

Mynyddoedd Cambrian Mountains @VisitCambMtns @visit_cambrian_mountains

discoverceredigion.wales discovercarmarthenshire.com midwalesmyway.com

Lluniau/Photos: ©Dafydd Wyn Morgan/Janet Baxter/MTB Wales/Jenny Walsby/Paul Harry/Silvia Cojocaru/Sam Price/CAT/Keith Morris