Page 1

ADOLYGIAD BLWYDDYN 2018 / 2019


2


NI YW CANOLFAN MILENIWM CYMRU TANWYDD I’R DYCHYMYG Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl. Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n darnau adloniadol, pryfoclyd a ffres ein hunain, wedi’u gwreiddio yn niwylliant Cymru. Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy ddod â chynyrchiadau amrywiol o safon fyd-eang i Gymru. Ac rydyn ni’n sbarduno brwdfrydedd dros y celfyddydau ymhlith pobl ifanc gyda phrofiadau dysgu sy’n newid bywydau a chyfleoedd i ddisgleirio o dan y goleuadau. 3


165

CYNHYRCHIAD

568

PERFFORMIAD GYDA THOCYNNAU

1.6 MILIWN O YMWELWYR DRWY’R DRYSAU

442,654 O AELODAU YN Y GYNULLEIDFA

£16.3 MILIWN O WERTHIANT TOCYNNAU

Rhif elusen: 1060458 4


PETER SWINBURN

Cadeirydd Canolfan Mileniwm Cymru

Anghofia i byth mo’r teimlad o weld awditoriwm llawn dop a phawb yn codi ar eu traed i gymeradwyo cast Tiger Bay y Sioe Gerdd; cynhyrchiad a wnaed yng Nghymru, am Gymru gyda’r gorau o ddoniau Cymru. Roedd hon yn eiliad arbennig i bawb yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gan ei bod yn enghraifft wych o’n gweledigaeth ar waith: Creu Ysbrydoliaeth i Gymru a Chreu Argraff ar y Byd. Yn dynn ar sodlau’r llwyddiant yma, rydyn ni’n creu rhagor o waith arloesol sy’n arddangos creadigrwydd a diwylliant cartref. Yn ein gŵyl gelfyddydol ryngwladol, Gŵyl y Llais 2018, cyffrowyd y gynulleidfa gan dri chomisiwn theatr, ac fe deithiodd A Mirror Crack’d Agatha Christie o gwmpas gwledydd Prydain ac Iwerddon gan gyrraedd 28,000 o bobl. Yn y cymoedd mae fy ngwreiddiau i, ond rydw i’n angerddol am ein cenhadaeth o godi dyheadau pobl ifanc ddifreintiedig ledled

MATHEW MILSOM Rheolwr Gyfarwyddwr

Cymru. Mae nifer o bocedi o dlodi plant yng Nghymru; dyna pam rydyn ni’n buddsoddi’n ddwys yn ein rhaglen dysgu ac addysg sy’n rhoi cyfleoedd creadigol i bobl ifanc wella eu hyder, eu sgiliau a’u rhagolygon. Fel canolfan gelfyddydau perfformio genedlaethol Cymru ac fel elusen, rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad at ein rhaglen. Rydyn ni’n dal i wahodd cynulleidfaoedd amrywiol i rannu’r llawenydd sydd i’w gael mewn digwyddiad byw, boed hynny’n golygu mynd i berfformiad ymlaciedig o sioe deuluol, cymryd rhan mewn taith gyffwrdd ar gyfer pobl â nam ar eu golwg neu ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Mae’r adolygiad yma’n dangos maint ein hangerdd dros gyflawni ein gweledigaeth. Wrth gwrs, fyddai dim o hyn yn bosib heb gefnogaeth hael arianwyr, cyfranwyr, partneriaid strategol a chynhyrchu, staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr. Felly diolch yn fawr i chi gen i.

GRAEME FARROW Cyfarwyddwr Artistig

Wrth i Ganolfan Mileniwm Cymru baratoi i ddathlu ein pen-blwydd yn bymtheg oed ym mis Tachwedd 2019, rydyn ni wedi bod yn ystyried ein lle yn niwylliant cenedlaethol Cymru. Rydyn ni’n sylweddoli’r fraint sydd ganddon ni o ran cael meithrin calonnau, meddyliau a llesiant y genedl. Ein nod yw tanio’r dychymyg ym mhob agwedd ar ein gwaith. Er enghraifft, roedd dod â War Horse i Gymru yn rhoi cyfle i gannoedd o blant ysgol weld hufen theatr fodern, ac fe gafodd ein prentisiaid technegol ifanc gyfle i ddysgu rigio’r llwyfan ar yr un cynhyrchiad. Rydyn ni’n teimlo’r un balchder wrth wrando ar y gantores ddigyffelyb Patti Smith yn rocio allan ar ein llwyfan ac wrth weld plentyn o’r gymuned ofal yn canu mewn côr bob wythnos. Mae ymarfer y dychymyg yn gwella llesiant ac yn agor pob un ohonon ni i bosibiliadau cyffrous a newydd yn y dyfodol. Er hynny, rydyn ni wedi bod yn holi ein hunain, fel canolfan gelfyddydol sy’n arwain y byd, sut allwn ni wneud rhagor? Rydyn ni eisiau creu profiadau sy’n gwella bywydau y gall pawb eu mwynhau, annog syniadau newydd gydag artistiaid lleol a rhoi’r hyder sydd ei angen ar y genhedlaeth nesaf i gael dyfodol hapus a chadarnhaol. Wrth i’n huchelgais losgi, rydyn ni’n teimlo newid yn yr awyr. Gobeithio y gwelwch chi fod y sylfeini wedi’u gosod ar gyfer dyfodol disglair... 5


RHOI LLAIS I GYMRU Mae ein gweledigaeth yn golygu nid yn unig cyflwyno’r cynyrchiadau teithiol gorau ond dod yn ffwrnes ar gyfer cynyrchiadau newydd; bod yn llwyfan ar gyfer adrodd straeon o bell ac agos sydd â’r grym i danio’r dychymyg. Rydyn ni eisiau bod yn llwyfan sy’n rhoi cyfle i leisiau newydd ac sy’n ysbrydoli ffyrdd newydd o feddwl. Drwy greu ein cynyrchiadau theatr ein hunain sy’n diddanu’r dorf ac yn procio’r meddwl, byddwn yn dathlu Cymru yn ei holl amrywiaeth. Roedd Tiger Bay y Sioe Gerdd, a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad ag Opera Cape Town, yn adrodd hanes dociau amlddiwylliannol Caerdydd yn y 1900au cynnar. Ym mis Tachwedd 2018, daeth dros 26,000 o bobl i fwynhau’r sioe gerdd o dan arweiniad John Owen Jones fel Ardalydd Bute a’r seren leol Vicki Bebb fel yr arwres ddi-ildio Rowena. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gweld cnwd newydd o gynyrchiadau wedi’u gwneud yng Nghymru, ar gyfer Cymru ac wedi’u hysbrydoli gan Gymru. Cewch eich ysbrydoli: wmc.org.uk/rhaglen-artistig

6


Mae ein cynhyrchiad theatraidd mawr ar gyfer 2019, sydd wedi’i gydgynhyrchu gyda Wiltshire Creative, yn seiliedig ar un o glasuron dirgelwch Miss Marple Agatha Christie, The Mirror Crack’d from Side to Side. Dyma’r tro cyntaf i’r nofel boblogaidd yma gael ei haddasu ar gyfer y llwyfan yn Saesneg. Fe gawson ni anogaeth gan ystâd Christie i fod yn feiddgar ac yn ddewr wrth addasu’r ddrama seicolegol gref yma. Aeth y tîm creadigol ati, o dan arweiniad y dramodydd Rachel Wagstaff a’r cyfarwyddwr Melly Still, i dynnu ar themâu dirnadaeth a thuedd anymwybodol, ynghyd â gwahaniaethu anfwriadol yn erbyn pobl hŷn a swyddogaeth merched, er mwyn cyflwyno Miss Marple (yn cael ei chwarae gan Susie Blake) sy’n wahanol i bob un a ddaeth o’i blaen.

“DRAMA WEDI’I SAERNÏO’N GREFFTUS A’I LLWYFANNU GYDA HIWMOR SY’N DANGOS MOR DDA MAE BRENHINES TROSEDDAU’N GALLU BOD” Wales Arts Review

“RYDW I WEDI BOD YN AROS AM GYFLE I GAEL CHWARAE RHAN FEL HON DRWY GYDOL FY NGYRFA” Susie Blake, oedd yn chwarae rhan Miss Marple

Aeth dros 28,000 o bobl i weld un o’r 55 perfformiad a ddangoswyd mewn pedair dinas, sef Caersallog, Dulyn, Caergrawnt a Chaerdydd.

THE MIRROR CRACK’D 7


“I BOB PWRPAS, COMISIWN GAN ŴYL Y LLAIS OEDD BABELSBERG FY RECORD HIR I. FYSWN I DDIM WEDI GALLU EI RHOI HI EFO’I GILYDD HEBDDYN NHW; DYNA SUT NES I LWYDDO I GAEL Y GERDDORFA AR Y RECORD HIR”

GŴYL Y Gruff Rhys

8


Gŵyl y Llais yw gŵyl aml-gelfyddydol ryngwladol Caerdydd sy’n dathlu’r llais yn ei holl ffurfiau. Mae’r ŵyl yn cynnwys lleisiau grymus ac amrywiol o fyd cerddoriaeth a’r celfyddydau, gan groesawu lleisiau lleol a rhyngwladol drwy raglen o berfformwyr sydd wedi ennill gwobrau Grammy, digwyddiadau untro, cyweithiau artistig unigryw a phrosiectau cyfranogi cymunedol.

Yn 2018 gwerthwyd dros 26,000 o docynnau i weld artistiaid fel Patti Smith, Billy Bragg ac Angelique Kidjo yn ogystal â gwaith newydd gan Gruff Rhys gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Roedd y cyfranwyr eraill o Gymru yn cynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Gareth Bonello a Gwenno, ynghyd â rhaglen gref o theatr wedi’i chreu’n lleol.

Y LLAIS Darganfod mwy: wmc.org.uk/gwyl-y-llais 9


MEITHRIN DONIAU CYMRU Yn ganolog i’n gwaith fel peiriant diwylliant cenedlaethol mae helpu i ddatblygu a chefnogi artistiaid lleol. Rydyn ni’n rhoi gofod i wneuthurwyr theatr wyntyllu syniadau ac ymarfer, gan gynnig adborth ar sgriptiau a pherfformiadau, eu cysylltu â gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant a helpu i sicrhau cyllid. Mae’r gwaith mentora cynhyrchu a chreadigol yma’n gosod y sylfeini drwy baratoi artistiaid i wneud gwaith o ansawdd y gellir ei berfformio ar ein llwyfannau. Rydyn ni’n creu amrywiaeth o gynyrchiadau mewnol o wahanol feintiau sy’n cefnogi doniau Cymru ac yn annog artistiaid i gymryd risgiau creadigol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi cyd-gynhyrchu gwaith newydd gyda chwmnïau theatr o Gymru, sef GaggleBabble ac August 012. Fe wnaethon ni hefyd gefnogi gwaith arloesol yn Gymraeg gan y cwmni dwyieithog Neontopia a gweithio gydag Angharad Lee ar The Last Five Years oedd yn cyfuno’r sgôr rymus gydag Iaith Arwyddion Prydain.

10


Rydyn ni’n helpu artistiaid fel yr awdur a’r perfformiwr Carys Eleri i adrodd eu straeon a chynhyrchu eu gwaith. Daeth Carys aton ni gyda syniad newydd ffres, sef sioe un fenyw am gemeg cariad a pherthnasau. Cynhaliwyd perfformiad ei sioe Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff), yng Ngŵyl y Llais 2018, ac fe aeth i Ŵyl Ymylon Caeredin yn yr un flwyddyn.

Enillodd Wobr yr Enillydd Wythnosol am y Cabaret Gorau yng Ngŵyl Ymylon Adelaide 2019 ac roedd yn rhan o raglen cynhadledd ryngwladol gan yr Ymgyrch i roi Diwedd ar Unigrwydd. Mae Carys bellach yn creu fersiwn Gymraeg o’r sioe a bydd yn teithio o gwmpas Cymru yn 2019 ac yn dychwelyd i Ŵyl Ymylon Caeredin yn dilyn gwahoddiad i fod yn rhan o raglen y lleoliad enwog, Underbelly.

“MAE CANOLFAN MILENIWM CYMRU YN MEITHRIN DONIAU CYMREIG SY’N GWEITHIO’N GALED AC YN RHOI LLWYFAN RHYNGWLADOL I NI YN EIN PRIFDDINAS NI EIN HUNAIN” Carys Eleri

11


Fel cartref ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru, rydyn ni’n cyflwyno cynyrchiadau teithiol o safon fyd-eang, o theatr gerdd a chomedi i ddawns, cabaret a mwy, yn ogystal â churadu a datblygu profiadau sydd wedi’u gwreiddio yn ein diwylliant cenedlaethol.

33,888 53,272 80,482 O BOBL WEDI GWELD WAR HORSE

O BOBL WEDI GWELD WICKED

RHAGLEN I O BOBL WEDI GWELD MATILDA

12

Theatr Donald Gordon yw’r llwyfan mwyaf ond un yn Ewrop, ac mae’n croesawu cynyrchiadau llwyddiannus yn syth o’r West End. Ar ôl syfrdanu dros saith miliwn o bobl o gwmpas y byd, roedd War Horse yn boblogaidd iawn gyda’r gynulleidfa yma, gan gynnwys 50 o grwpiau ysgol o bob rhan o’r wlad, wrth iddi ddychwelyd i’n llwyfan ym mis Gorffennaf. Taflodd Wicked ei hud dros y gynulleidfa hefyd, gyda pherfformiadau prynhawn a nos a swynodd dros 53,000 o bobl. Ac roedd Matilda the Musical yn hynod boblogaidd gyda thros 80,000 o bobl o bob oedran. Cyflwynodd Opera Cenedlaethol Cymru raglen o ansawdd anhygoel i dros 25,000 o brynwyr tocynnau, gan gynnwys War and Peace, The Magic Flute a La Traviata. Daeth y National Theatre â’u cynhyrchiad o Macbeth tra bod Music Theatre Wales a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru wedi perfformio Passion gan asio dawns ac opera.

Yn ystod y gwanwyn, fe lansion ni Perfformiadau i’r Chwilfrydig, rhaglen dymhorol o waith llwyddiannus a gwaith arbrofol gan y goreuon ym maes theatr a pherfformio cyfoes. Cynhaliwyd y rhaglen yma o gomedi, cabaret, cerddoriaeth, gair llafar, nosweithiau gwaith ar waith a nosweithiau talwch fel y mynnwch yn Stiwdio Weston ac yn ein lleoliad cabaret, Ffresh.

Nid dim ond y niferoedd mawrion sy’n bwysig; mae ein rhaglen ehangach hefyd yn adlewyrchu ein cenedl amrywiol.

Manylion llawn am y rhaglen: wmc.org.uk/digwyddiadur

Mae hygyrchedd ac amrywiaeth wrth galon y rhaglen; dyna pam roedd 30% o archebwyr tymor un yn bobl oedd yn ymweld am y tro cyntaf. Mae’r tymhorau’n croesawu perfformwyr o gymunedau lleol, dwyieithog ac LHDTQ+ yn ogystal â sicrhau bod anghenion grwpiau penodol yn cael eu diwallu drwy ddehongliad Iaith Arwyddion Prydain, perfformiadau ymlaciedig a disgrifiadau sain.


YSBRYDOLI

13


CEFNOGI’R GYMRAEG Fel y ganolfan celfyddydau perfformio genedlaethol, mae’r iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ganolog i’n gwaith. Roedd hi’n anrhydedd cael bod yn gartref i Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yr ŵyl ddiwylliannol fwyaf yn Ewrop. Ym mis Awst 2018, cynhaliwyd cannoedd o berfformiadau, defodau a chystadlaethau Cymraeg ar ein llwyfannau ac ar y maes di-ffiniau y tu allan i’n drysau. Daeth dros 300,000 o

ymwelwyr i gyd, o eisteddfodwyr pybyr, pobl leol a thwristiaid chwilfrydig yn dod ynghyd i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant cenedlaethol. Rydyn ni’n angerddol ynghylch cynnig profiad dwyieithog o ansawdd i’n holl gwsmeriaid, ymwelwyr a staff. Mae ein staff yn cael cynnig cyrsiau Cymraeg am ddim ar wahanol lefelau, ac mae 60% o’n staff yn siarad rhyw gymaint o Gymraeg.

“RYDW I WRTH FY MODD YN HELPU’R AMRYWIAETH ENFAWR O GWSMERIAID RYDYN NI’N EU CROESAWU BOB DYDD. ROEDDWN I’N AWYDDUS I ALLU DARPARU GWASANAETH YN GYMRAEG AC YN SAESNEG ACHOS RWY’N CREDU EI BOD YN BWYSIG BOD POBL YN GALLU DOD AT Y CELFYDDYDAU YN EU HIAITH EU HUNAIN” Kirsty Alexander, Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid sydd wedi cwblhau’r cwrs Cymraeg dwys 14


Mae galluogi artistiaid i greu naratifau newydd ac adrodd eu stori yn eu dewis iaith yn hanfodol i fywyd diwylliannol Cymru ac yn ganolog i’n gweledigaeth artistig. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf roedd y rhain yn cynnwys Tuck gan Neontopia, oedd yn agor tymor yr hydref 2018 o raglen Perfformiadau i’r Chwilfrydig. Roedd yr asiad dwyieithog yma o gomedi a gofid yn mynd i grombil sin ddrag Caerdydd, ac mae’r tîm cynhyrchu’n dal i ddatblygu’r cynhyrchiad ymhellach. Roedd Gŵyl y Llais 2018 yn cynnwys rhaglen gref o waith gan artistiaid

oedd yn perfformio yn Gymraeg, gan gynnwys gwaith newydd wedi’i gomisiynu gan yr artist amlieithog Gwenno, ac Epilog – sioe yn seiliedig ar operâu roc Cymraeg rhyfeddol y saithdegau a’r wythdegau. Rydyn ni hefyd yn falch o gefnogi Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru. Nod y rhaglen hyfforddi yma ar gyfer dramodwyr newydd a dramodwyr lled brofiadol yw meithrin doniau’r dyfodol o ran ysgrifennu gwaith theatr Cymraeg, gan sicrhau bod lleisiau newydd ac amrywiol yn ffynnu.

15


GOLEUO B 16


Ein cenhadaeth yw ehangu gorwelion a chynnig mynediad at y celfyddydau i bob person ifanc yng Nghymru. Rydyn ni’n credu bod diwylliant yn gallu codi dyheadau’r rhai sydd wedi cael bywyd caletach na’r rhan fwyaf ohonon ni a chreu profiadau sy’n gwella bywydau. Mae dros 75,000 o blant Cymru’n byw mewn amddifadedd sylweddol ac mewn cartrefi gydag incwm isel, ac mae’r bwlch addysg yn tyfu’n gyflym. Felly rydyn ni’n canolbwyntio ein gwaith ar y cymunedau sy’n wynebu heriau. Mae ein hymyraethau ni’n helpu i ddatgloi potensial ac i newid trywydd bywydau pobl ifanc, gan annog hunan-gred ac agwedd gadarnhaol. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy greu profiadau dysgu digidol, cyrsiau a gweithdai sgiliau ymarferol, uno mewn partneriaeth â gwyliau o dan arweiniad pobl ifanc a rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn cynyrchiadau theatr o ansawdd byd-eang.

BYWYDAU Darganfod mwy wmc.org.uk/dysgu 17


TROI’R SŴN I FYNY Gorsaf radio o dan arweiniad pobl ifanc yw Radio Platfform, a rhaglen hyfforddi sy’n rhoi llwyfan i bobl ifanc 14-25 oed fagu eu hyder, canfod eu llais a mynegi eu hunain. Mae’r orsaf yn cael ei rhedeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; popeth o gynhyrchu a chyflwyno sioeau byw i’r gwaith marchnata a chyfryngau cymdeithasol. Mae’r cwrs achrededig, dwyieithog, chwech wythnos o hyd yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Promo Cymru. Yn sgil ymgyrch codi arian lwyddiannus, fe gawson ni gyfle ym mis Tachwedd 2018 i fynd â chyrsiau hyfforddi Radio Platfform at grwpiau penodol sydd ar y cyrion yn eu cymunedau. Diolch i’n holl gefnogwyr am eu rhoddion tuag at y prosiect yma.

Tiwniwch mewn: wmc.org.uk/radioplatfform

18


“MAE’R STIWDIO YN LLE CADARNHAOL, LLE MAE ANOGAETH I DDYCHMYGU A LLE GALL CYFEILLGARWCH DYFU FEL TEULU” Asha

Mae Asha wedi cael ffrindiau, hyder a gwaith drwy gymryd rhan yn ein gorsaf radio o dan arweiniad pobl ifanc. Erbyn hyn mae’n gweithio’n rhan amser yn yr orsaf fel Pennaeth Cerddoriaeth.

19


I’R CYMOEDD Ers dwy flynedd rydyn ni wedi bod yn gweithio gydag elusen o’r Rhondda, Plant y Cymoedd, sy’n rhannu ein cred ni y dylai dyfodol pob person ifanc fod yn gadarnhaol ac yn greadigol. Gyda chymorth hael Sefydliad Paul Hamlyn, mae rhaglen Yn Gryfach Ynghyd wedi gallu meithrin pobl ifanc ledled y Rhondda drwy weithgareddau, digwyddiadau a sesiynau blasu; o hyfforddiant darlledu radio i weithdai theatr.

“MAE’N BOSIB IAWN NAD YW POBL IFANC YN DYMUNO CYCHWYN GYRFA YN Y CELFYDDYDAU, OND MAE’N EU HELPU NHW I DDATBLYGU’N GYMDEITHASOL, GWNEUD FFRINDIAU A CHAEL HWYL” Un o Weithwyr Ieuenctid Plant y Cymoedd

ASTUDIAETH ACHOS: JENNY Fel person ifanc gydag anabledd dysgu, mae Jenny wedi wynebu sawl her yn ystod ei bywyd ac mae wedi cael trafferth ymwneud â’r celfyddydau erioed, yn enwedig gyda phrofiadau newydd oedd yn aml yn ei gwneud yn dawedog ac yn swil.

Ar ôl cymryd rhan yng ngweithdy sgiliau syrcas Yn Gryfach Ynghyd yn ei chlwb ieuenctid lleol, cafodd Jenny anogaeth ac amser un-i-un hanfodol gyda gweithwyr ieuenctid a helpodd i fagu ei hyder. Penllanw hyn oedd iddi ganu a pherfformio o flaen ei chyfoedion.

“MAE YN GRYFACH YNGHYD WEDI GALLUOGI JENNY I HERIO EI HUNAN I ROI CYNNIG AR BETHAU NEWYDD A DARGANFOD BOD Y CELFYDDYDAU’N GALLU BOD YN RHYWBETH IDDI HI” Claire Hathway, gweithiwr datblygu celfyddydau ieuenctid

20


“FE DDYSGAIS I GYMAINT; GWNEUD CAIS AM BRENTISIAETH OEDD Y PENDERFYNIAD GORAU WNES I ER MWYN RHOI HWB I FY NGYRFA YN Y BYD THEATR DECHNEGOL” Gadawodd Rowan ni’n ddiweddar er mwyn ymuno â chriw War Horse fel Technegydd Swing

RHOI POBL AR BEN FFORDD Mae ein prentisiaethau technegol yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau cynhyrchu technegol ac yn eu paratoi ar gyfer eu swydd gyntaf yn y theatr neu yn y diwydiant digwyddiadau byw. Mae graddedigion yn cael prentisiaeth Lefel 3 wedi’i hachredu gan Goleg Caerdydd a’r Fro a Dyfarniad Efydd gan Gymdeithas Technegwyr Theatr Prydain. Mae sawl un wedi llwyddo i gael swyddi gwych mewn canolfannau a chwmnïau cynhyrchu adnabyddus fel Theatr y Torch a Mainhouse Repertoire.

“ALLA I DDIM DIOLCH DIGON I’R STAFF A’R CRIW TECHNEGOL YNG NGHANOLFAN MILENIWM CYMRU AM ROI CYCHWYN I FI YN Y DIWYDIANT THEATR” Graddiodd Lewys yn 2018 ac erbyn hyn mae’n gweithio yn saith canolfan leol Theatrau Sir Gâr

21


Mae Behind the Label, mewn partneriaeth â’r Wallich a Theatr yn erbyn Gormes, yn gweithio gydag oedolion sydd wedi profi helyntion fel digartrefedd, trawma, dibyniaeth a phroblemau iechyd meddwl. Mae’r rhaglen yn rhoi llais i bobl sy’n byw ar gyrion cymdeithas, a’i nod yw dangos eu bod nhw’n fwy na’r labeli sy’n cael eu gosod arnyn nhw. Dros gyfnod o bedwar mis, dysgodd y grŵp amrywiaeth o sgiliau a olygai eu bod yn gallu creu, cynhyrchu a hyrwyddo eu cynhyrchiad theatr eu hunain o’r newydd a berfformiwyd ganddyn nhw dros ddwy noson.

CYRRAEDD Y CYRION “MAE ANGEN HOBI AR BAWB – A HOBI NID ARFER. FE WNAETH FY NGHREADIGRWYDD A FY NGHELF FY HELPU I DROI’R ARFER YN HOBI” Heidi, cyfranogwr yn 2016 a mentor cyfoedion yn 2018 22

“RYDW I WEDI DYSGU SGILIAU NEWYDD, WEDI GWNEUD FFRINDIAU NEWYDD AC WEDI MAGU LLAWER O HYDER YN OGYSTAL Â DYSGU AM OLEUO A SAIN” Tony, cyfranogwr yn 2018


SING PROUD CYMRU

Cywaith gyda Voices From Care Cymru yw Sing Proud Cymru, sydd â’r nod o roi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd o’r gymuned sydd wedi profi gofal i fynegi eu hunain drwy gân. Mae’r côr yma sy’n pontio’r cenedlaethau yn tynnu pobl ifanc a’r rhai sy’n eu cefnogi ynghyd; gan gynnwys gweithwyr cymorth, teuluoedd maeth a phobl sy’n gadael gofal.

“MAE’R CÔR YN DDIDDANWCH HYFRYD AC YN OFFERYN DYSGU GWYCH O RAN CAEL PAWB I WNEUD RHYWBETH NEWYDD. MAE’N RHOI CYFLE I BOBL SYDD Â PHROFIAD O OFAL GWRDD Â PHOBL ERAILL SYDD WEDI BOD MEWN SEFYLLFA DEBYG IDDYN NHW” Ruth Morris, arweinydd y côr

O DAN Y GOLEUADAU Rydyn ni’n cynnal cyfres o brosiectau sydd â’r nod o ddatblygu llesiant a sgiliau bywyd pobl ifanc drwy weithdai celfyddydau perfformio sydd wedi’u hanelu at bobl 11-16 oed. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn gweithio tuag at gyflwyno eu sioe eu hunain o dan arweiniad mentoriaid o’r diwydiant. Yn 2018, fe fuon ni’n cydweithio gyda’r Royal Shakespeare Company fel rhan

o Brosiect Ysgolion Hyrwyddo’r cwmni. Bu pobl ifanc yn dyfeisio eu fersiwn 45 munud eu hunain o Matilda the Musical, gan weithio gydag amrywiaeth o ymarferwyr i ddatblygu disgyblaethau newydd fel y syrcas, canu a gwneud propiau. Fe fuon ni hefyd yn cefnogi plant ysgolion cynradd ac uwchradd i ddyfeisio eu haddasiadau eu hunain o’r sioe gerdd.

“RYDW I WIR WEDI MWYNHAU CWRDD Â PHOBL NEWYDD, GWELLA FY HYDER A HELPU I GYFLAWNI FY NOD YN TGAU DRAMA” Holly, 16 oed 23


Mae ein rhaglen mynediad yn creu cyfleoedd i bobl o bob cefndir brofi a mwynhau adloniant a theatr fyw. Rydyn ni’n cynnwys nosweithiau gwaith ar waith sy’n cael eu cynnal gan Gelfyddydau Anabledd Cymru yn ein rhaglenni, yn ogystal â gwaith gan Baragerddorfa Prydain, a Hijinx, cwmni theatr preswyl sy’n arbenigo mewn castio actorion gydag anableddau neu hebddynt. Fe gyflwynon ni sawl sioe deuluol oedd wedi’u hanelu at blant bach a’r rhai sydd ag anableddau dysgu difrifol. Fe wnaethon ni hefyd gynnal Gŵyl Gelfyddydau i Bobl Ifanc Fyddar

Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod ein tocynnau yn fforddiadwy neu am ddim i’r rhai sydd eu hangen fwyaf. Y llynedd, rhoddwyd tocynnau rhatach neu am ddim i ryw fil o grwpiau cymunedol ac unigolion, a daeth 6,500 o blant ysgol ac athrawon i weld sioe ar un o’n llwyfannau gyda thocyn am bris gostyngol. Mae agor yr adeilad i bawb gael ei ddefnyddio yn ffordd bwysig i ni ddenu cynulleidfaoedd newydd a chwalu rhwystrau. Mae llawer o bobl sy’n byw’n agos at yr adeilad heb fod i weld sioe theatr erioed, felly rydyn ni’n gwneud

CELFYDDYD gyda Chanolfan Byddar Caerdydd oedd yn croesawu plant o bob rhan o’r wlad. Rydyn ni’n arloesol yn ein gwaith gydag artistiaid anabl ac rydyn ni eisiau cynrychioli amrywiaeth ar ein llwyfannau, o weithio gyda pherfformwyr sydd â nam ar eu golwg fel rhan o Double Vision Gagglebabble i fersiwn o The Last Five Years yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydain. Nid yn unig rydyn ni’n sicrhau bod y rhaglen yn gynhwysol ac yn cynrychioli amrywiaeth ein cenedl, rydyn ni’n cynnig perfformiadau ymlaciedig a gyda chymorth pan allwn ni. Yn hydref 2018, gwnaed pob cynhyrchiad yn Stiwdio Weston yn rhai hygyrch drwy berfformiadau ymlaciedig neu gyda chymorth, dehongliad Iaith Arwyddion Prydain a chapsiynau.

24


yn siŵr eu bod yn gallu defnyddio ein hadeilad yn y ffordd sydd fwyaf o gymorth iddyn nhw; gan roi ystafelloedd am ddim i gynnal grwpiau cymunedol ac i groesawu fforymau a dathliadau fel Diwali a Mis Hanes Pobl Dduon. Mae ein rhaglen llysgenhadon yn helpu i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd tra bod ein Rhwydwaith Cymunedol yn datblygu ein Strategaeth Gymunedol newydd a gaiff ei lansio yn 2020. Drwy gyfrwng rhyw 130 o sesiynau, gan ymgysylltu â thros 7,000 o gyfranogwyr, mae ein rhaglen i deuluoedd yn costio oddeutu £50,000 y flwyddyn i gyflwyno

rhaglen fywiog o weithgareddau yn rhad ac am ddim i deuluoedd a phobl ifanc. Y rhan fwyaf o ddyddiau Sadwrn drwy’r flwyddyn rydyn ni’n cynnal gweithdai crefft i’r teulu cyfan, tra bod Amser Plantos yn ffefryn misol ar gyfer rhieni newydd a’u babanod. Yn ystod gwyliau’r ysgol, rydyn ni’n creu prosiectau celfyddydol mawr ac uchelgeisiol sy’n llenwi’r llawr gwaelod i gyd.

Manylion pellach am hygyrchedd: wmc.org.uk/hygyrchedd

DAU I BAWB

25


Rydyn ni’n hynod falch bod ein campws 7.5 erw yn gartref i wyth sefydliad diwylliannol arall; a phob un yn cyfrannu’n helaeth at fywiogrwydd, hygyrchedd ac effaith artistig yr adeilad a’r sefydliad.

EIN CAMPWS D

26

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn creu cynyrchiadau o ansawdd byd-eang ac yn credu yng ngrym opera i weddnewid bywydau. Fel cwmni cenedlaethol sydd â statws rhyngwladol, mae’r WNO wrth galon y gwaith o greu cerddoriaeth yng Nghymru.

Ers 90 mlynedd, mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi chwarae rhan hollbwysig yn ein tirlun diwylliannol, gyda’i swyddogaeth unigryw fel cerddorfa ddarlledu a cherddorfa symffoni genedlaethol.

Elusen yw Tŷ Cerdd, sy’n hybu ac yn dathlu datblygiad cerddoriaeth Cymru drwy ei stiwdio recordio fewnol, ei label recordio a’i menter gyhoeddi.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn creu gwaith dawns rhyfeddol a chynhwysol sy’n taro tant gyda chynulleidfaoedd ym mhobman.


DIWYLLIANNOL Cwmni theatr proffesiynol yw Hijinx, sy’n creu theatr gyfoes sy’n procio’r meddwl. Mae’r cwmni’n teithio’r byd ac yn castio actorion sydd ag anableddau dysgu bob amser.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn un o sefydliadau ieuenctid mwyaf Ewrop. Mae’n darparu gweithgarwch chwaraeon a diwylliannol ar gyfer 53,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithio’n ddwyieithog mewn modd cydweithredol ac mewn amrywiaeth eang o gymunedau, gan sicrhau bod llenyddiaeth yn llais i bawb. Llenyddiaeth Cymru sy’n rheoli gwobrau cenedlaethol Llyfr y Flwyddyn a chynllun Bardd Cenedlaethol Cymru.

Mae’r Touch Trust yn darparu rhaglenni dawnsio a symud creadigol yn seiliedig ar gyffyrddiad i unigolion sydd ag awtistiaeth, ymddygiad heriol ac anableddau dwys a niferus.

27


Sefydlwyd ein cynllun gwirfoddolwyr yn 2017, ac erbyn hyn mae 200 o bobl angerddol yn rhan o’r cynllun, yn gweithio gyda ni i gynnig profiad ymwelwyr unigryw a chadarnhaol. Mae ein gwirfoddolwyr yn ymdrin ag ymholiadau blaen tŷ, yn cyfeirio pobl at eu seddi, yn cadw pawb yn ddiogel ac yn codi ymwybyddiaeth am ein prosiectau dysgu a’n cynigion aelodaeth.

HELP LLAW “MAE’N GYFLE GWYCH, HYD YN OED OS NAD YDYCH CHI’N GWIRIONI AR Y CELFYDDYDAU. RYDYCH CHI’N ELWA CYMAINT O’I WNEUD, AC MAE’N EDRYCH YN WYCH AR EICH CV CHI HEFYD” Morgan Ward, 17 oed

28


Y llynedd, roedden ni’n ddiolchgar iawn am grant hael o £3.4m (16% o’n hincwm) a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cynnal ein hadeilad eiconig, cyflwyno ein rhaglen amrywiol o waith a chyfrannu at ein gweithgareddau eraill. Fel elusen a menter gymdeithasol, rydyn ni hefyd yn ail-fuddsoddi’r elw a wneir drwy werthu tocynnau (64% o’n hincwm) a gweithgaredd masnachol megis gwerthiant bwyd a diod, cofroddion ac aelodaeth yn ogystal â nawdd ac aelodaeth (21% o’n hincwm). Diolch o galon i’n rhoddwyr unigol, ymddiriedolaethau a sefydliadau, a noddwyr corfforaethol sy’n ein helpu ni i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yng Nghymru, ac yn ein helpu ni i ledaenu ein

rhaglen ymestyn a gwaith elusennol. Yn 2018, yn rhannol oherwydd eu haelioni, roedd yn bosib i ni fuddsoddi £1.3m mewn creu gwaith artistig newydd yng Nghymru a £0.5m yn ein rhaglen ddysgu. Diolch am chwarae eich rhan yn ein gweledigaeth o Greu Ysbrydoliaeth i Gymru a Chreu Argraff ar y Byd. Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gefnogi ein gwaith sy’n cyfoethogi bywydau; gallwch wirfoddoli gyda ni, ymuno â’n cynllun aelodaeth, neu ddod yn rhan werthfawr o’n sefydliad o safon fyd-eang drwy roi rhodd. Helpwch ni gyfoethogi bywydau wmc.org.uk/ymuno-a-rhoi

DIOLCH

29


DIOLCH I’N CEFNOGWYR PRIF BARTNER

PARTNER CYSWLLT

PARTNERIAID SYLFAENOL

CEFNOGWYR CORFFORAETHOL

NI ALLWN WNEUD DIM HEB

30


NODDWR SEFYDLU

CEFNOGAETH ARBENNIG

Syr Donald Gordon

Celfyddydau a Busnes Cymru David Morgan Peter a Babs Thomas David Seligman OBE er cof am Philippa Seligman

LLYWYDD AM OES Yr Arglwydd Rowe-Beddoe

CYLCH Y CADEIRYDD Dr Carol Bell Yr Arglwyddes Mary Clancy Syr David Davies Y Fonesig Vivien Duffield DBE Diane Briere de l’Isle-Engelhardt OBE Henry Engelhardt CBE Dyfrig a Heather John Alan a Maggie Peterson Syr David Prosser Yr Arglwydd a’r Arglwyddes Rowe-Beddoe Mr Peter a Mrs Janet Swinburn

YMDDIRIEDOLAETHAU A SEFYDLIADAU Cyngor Celfyddydau Cymru The Andrew Lloyd Webber Foundation Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Clive & Sylvia Richards Charity Ernest Cook Trust Garfield Weston Foundation Moondance Foundation Paul Hamlyn Foundation PRS Foundation Ymddiried: Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig Sefydliad Cymunedol Cymru Ashley Family Foundation Anthem, Cronfa Gerdd Cymru Tŷ Cerdd The Simon Gibson Charitable Trust The Mary Homfray Charitable Trust The Dyfrig & Heather John Charitable Trust The Steel Charitable Trust The Oakdale Trust The Hobson Charity Limited The Derek Hill Foundation The Sylvia Waddilove Foundation UK The Waterloo Foundation The Worshipful Livery Company of Wales Celfyddydau Rhyngwladol Cymru WCVA Llywodraeth Cymru

RHES Y CYNHYRCHWYR Stage Entertainment

AELODAU PLATINWM Raj Kumar Aggarwal OBE, DL Ms Ayesha Al-Sabah Mr Geraint Anderson Mrs Diana Andrews Dean Barnard Dr Carol Bell Mary a David Beynon Andrea a John Bryant Bob Clark Paul Clark Mr Robert Cross Mrs Janet Davies Mr a Mr J Davies-Burrell Mr Christian Du Cann Mr P Ellis a Mrs V Wood Mrs Sigi Evans Russell Harris Q.C. a Mrs Nicola Harris Andy a Jackie Ismail Mr a Mrs Granville a Sheila John Mr a Mrs William R Jones Mr Hopkin Joseph Mrs Francesca Kitchen Dr Phillip Lane Professor Michael Levi Dr a Mrs Richard Logan Mr Peter Mathias Mr a Mrs Michael McGrane George ac Alison Menzies Dr M L Nussbaum Dr Darren Owakee Mathew a Lucy Prichard Dame Anne Pringle a Mr Bleddyn Phillips Julienne Damaris Rowlands Mr David Stevens CBE a Mrs Heather Stevens CBE Claire a Simon Wyatt 3 Dienw

Diolch hefyd i’n Haelodau Aur ac Addewid a chyfranwyr eraill am eu cefnogaeth. 31

Profile for walesmillenniumcentre

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Canolfan Mileniwm Cymru Adolygiad Blwyddyn 2018 / 2019  

Advertisement