Page 1

Celfyddydau Gweledol Cymru Visual Arts in Wales wales arts international celfyddydau rhyngwladol cymru


1 Drift, DVD llun llonydd 2011 gan Tim Davies. 54fed Biennale Fenis. Gyda chaniatad yr artist a Tom Rowland Fine Art. © Tim Davies Mae Tim Davies yn cynrychioli Cymru yn yr 54fed Biennale Gelf Fenis. Roedd Tim Davies yn un o’r artistiaid ar restr fer arddangosfa a gwobr agoriadol Artes Mundi yn 2004 Drift, DVD still 2011 by Tim Davies. 54th Venice Biennale. Courtesy of the artist and Tom Rowland Fine Art. © Tim Davies. Tim Davies represents Wales at the 54th Venice Biennale of Art. Tim Davies was a shortlisted artist in the inaugural Artes Mundi exhibition and prize 2004

02

04 — Rhagair Foreword 06 — Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth Aberystwyth Arts Centre 08 — Artes Mundi 10 — Bloc 12 — Chapter 14 — MeddWL/THOUGHT ­– Chris Brown 16 — DASH-Art 18 — Ffotogallery 22 — g39 26 — Oriel Gelf Glynn Vivian Glynn Vivian Art Gallery 30 — MeddWL/THOUGHT – Johannes Saar 32 — ORIEL Howard Gardens Gallery 34 — Locws Rhyngwladol/International 36 — Bydded i Chi Fyw Mewn Cyfnod Diddorol May You Live in Interesting Times 38 — Mermaid and Monster 40 — Mostyn 44 — MeddWL/THOUGHT – Angharad Pearce Jones 48 — Amgueddfa Gelf Genedlaethol National Museum of Art 50 — Artistiaid ointment ointment artists 52 — Oriel Davies GAllery 54 — TactileBosch 56 — Trace Collective 60 — Rhestr Adnoddau/Resource listings 64 — Cyngor Celfyddydau Cymru Arts Council of Wales 64 — British Council 65 — Celfyddydau RHYNGWLADOL Cymru Wales Arts International

03


rhyngwladol di-ben-draw sy’n parhau drwy’r flwyddyn gyfan. O’r cyfnewidiadau byr mewn digwyddiadau rhyngwladol ysblennydd i’r partneriaethau tymor hir sy’n gwlwm rhwng canolfannau diarffordd yr arfer greadigol, bydd artistiaid a chynhyrchwyr o Gymru yn rhoi i’r cyfan eu hymrwymiad personol a’u haelioni proffesiynol.

Rhagair Foreword Ceri Jones gweithiwr maes fieldworker

Yn hael ei hysbryd, yn reddfol chwilfrydig ac yn greadigol ddiflino. Dyna un olwg yn unig ar y genedl Gymreig fel yr amlygir hi gan gymuned y celfyddydau gweledol. Un perspectif yn unig o wlad a allai gynnig i chwi gymaint o ddewisiadau eraill â’i thair miliwn o drigolion.

Generous of spirit, instinctively inquisitive and tirelessly creative. This is just one perspective of the Welsh nation as exemplified by its visual arts community. One perspective from a country that might offer you as many alternatives as its three million inhabitants.

Un adnodd na ellid ei wadu yw cyfoeth ein palet diwylliannol parhaus. Caiff hwn ei ddathlu a’i archwilio yn flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gwˆ yl beripatetig sy’n denu cynulleidfaoedd amrywiol ac yn cyflwyno’r Lle Celf. Mae hon yn arddangosfa helaeth ac eclectig sy’n cynnig cyfle i gyhoeddi a thrafod ein barn am y celfyddydau gweledol yng Nghymru bob blwyddyn.

A mutual resource that few would deny is the richness of our enduring cultural palette. A celebration and exploration of this takes place annually at the National Eisteddfod, a peripatetic festival that draws a shifting audience and which presents Lle Celf (literally Art Place). This is an extensive and eclectic exhibition that provides an opportunity to proclaim and dispute the measure of the visual arts in Wales each and every year.

A’r un mor werthfawr â’r astudiaeth deuluol hon yw’r cydweithrediad a’r cydadwaith

04

Just as valuable as this familial study is the boundless

Mae lluosedd yr arfer a lluosogrwydd creadigol yr artistiaid hyn yn nodwedd drawiadol o’r sector yng Nghymru ac, ynghyd â’r synnwyr cryf o le, mae’n helpu i gynnal ein momentwm creadigol. Artistiaid yn troi’n gynhyrchwyr, yn troi’n guraduron, yn troi’n weinyddwyr. nid yw’r fath luosedd at ddant pawb, ond i’r rhai hynny sydd â’r egni a’r weledigaeth, gall amlygu digwyddiadau o’r fath eglurder â’r prosiect rhyng-ddisgyblaethol ac ymatebol En Residencia, a luniwyd ac a guradwyd gan Marc Rees a’i gomisiynu gan Laboral, Cludad de la Cultura yn Asturias; neu fentrau sy’n rhoi cymaint cyfle i ni â g39, gofod celf gyfoes dros dro Chris Brown ac Anthony Shapland. Gall y rhai hynny sydd â’r cyfleuster technegol ganddynt elwa ar drafodaethau hir a phell, trafodaethau sy’n gallu effeithio ar nifer o ardaloedd cyfranogol, megis symbylydd syniadau ar-lein Getping gan Emma Posey, neu bartneriaeth Ping gan Simon Whitehead. Boed dros dro neu’n daith bell, rydym yn dda am greu cysylltiadau a gwybod beth yw gwerth ein partneriaid. Rwy’n gobeithio y bydd y ciplun a gyflwynir yn y cyhoeddiad hwn yn eich denu i’n Lle Celf.

05

international collaboration and interaction that persists year round. From fleeting exchanges at opulent international events to long-term partnerships that bond remote centres of creative practice, artists and producers from Wales approach all with personal commitment and professional generosity. The multiplicity of practice and the creative multiplicity of roles undertaken is a telling characteristic of the sector in Wales and, together with a strong sense of place, helps drive our creative momentum. Artists turn producers turn curators turn administrators. This multiplicity isn’t for everyone, but for those that have the energy and vision it can manifest happenings of such clarity as the site responsive inter-disciplinary project En Residencia, conceived and curated by Marc Rees and commissioned by Laboral, Ciudad de la Cultura in Asturias; or initiatives that are as enabling as Chris Brown’s and Anthony Shapland’s contemporary temporary artspace g39. Those with technological facility can benefit from prolonged and distant discourse that can impact on any number of participatory locales, such as Emma Posey’s Getping on-line ideas generator, or Simon Whitehead’s Ping partnership. Transient or long haul, we’re good at forging connections and know the value of our partners. I trust that the snapshot presented in this publication engages you with our Lle Celf.


2 Unedau Creadigol dyluniwyd gan Thomas Heatherwick. Llun gan James Morris Creative Units designed by Thomas Heatherwick. Photo James Morris

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Mae Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth hefyd yn trefnu rhaglen flynyddol lawn o breswyliadau i artistiaid – i ymarferwyr o’r DU a phob rhan o’r byd – gyda’r artistiaid yn gweithio mewn unedau creadigol newydd a ddyluniwyd gan yr arobryn Thomas Heatherwick. Yn ddiweddar, bu’r artistiaid canlynol ar breswyliad yma: Haider Ali o Bacistan, Jean Yves Vigneau a Michel Huneault o Québec a Riikka Makikoskel o’r Ffindir. Trefnir y rhaglen breswyliadau mewn ysbryd o gydweithrediad ac mae hyn yn gymorth i feithrin perthynas rhwng y ganolfan a’r artistiaid – perthynas sy’n tyfu ac sy’n gynaliadwy. Mae’r Ganolfan yn agored iawn i ddatblygu partneriaethau a chysylltiadau rhyngwladol newydd.

www.aberystwythartscentre.co.uk www.internationalceramicsfestival.org www.ceramics-aberystwyth.com

Mae Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth yn gyfadeilad celfyddydau cyfoes sy’n cynnwys dwy oriel ac adeilad i artistiaid wylio ffilm, ochr yn ochr â theatr, sinema, neuadd gyngerdd, stiwdios dawns a stiwdios i artistiaid. Mae’r Ganolfan yn gweithio gydag artistiaid i gyflwyno ystod eang o arfer ac arddangosfeydd cyfoes, gyda chefnogaeth rhaglen addysgol weithgar. Y Ganolfan hon sydd hefyd ˆ yl Serameg Ryngwladol yn cynnal yr W eilflwydd ac yn arddangos casgliad serameg stiwdio rhyngwladol eang y Brifysgol. Mae’r rhaglen ddiweddar o arddangosfeydd wedi cynnwys gwaith pryfoclyd Miranda Whall, gwaith fideo Ellie Rees, serameg Sandy Brown, gwaith ffilm Jordan Baseman, darnau o ffilm gan William Kentridge, paentiadau atgofus Lubaina Himid a ffilmiau gan yr artistiaid Tsieineaidd Cao Mengqin, Yang Jian a Yang Zhifei. Amlygwyd asbri’r gwaith ffotograffig yng Nghymru gan arddangosfeydd o waith David Hurn, Sue Packer, Rhodri Jones a delweddau myfyrgar James Morris yn yr arddangosfa Tirwedd Cymru yn 2010.

06

Aberystwyth Arts Centre is a contemporary arts complex that includes two galleries and an artists’ film viewing room alongside a theatre, cinema, concert hall, dance studios and artists’ studios. The Centre works with artists to present a wide range of current practice and exhibitions are supported by an active educational programme. The Centre also holds the biennial International Ceramics Festival and displays the University’s extensive international studio ceramics collection. Recent exhibitions have included the provocative work of Miranda Whall, Ellie Rees’ video work, Sandy Brown ceramics, Jordan Baseman filmed work, William Kentridge film pieces, Lubaina Himid’s evocative paintings and films by Chinese artists Cao Mengqin, Yang Jian and Yang Zhifei. The vitality of photographic work in Wales has been evidenced through exhibitions of work by David Hurn, Sue Packer, Rhodri Jones and James Morris’s reflective imagery in the 2010 exhibition A Landscape of Wales.

07

Aberystwyth Arts Centre also organises a year round programme of artists’ residencies for both UK and international practitioners, with artists based in the new creative units designed by award-winning Thomas Heatherwick. Artists Haider Ali from Pakistan, Jean Yves Vigneau and Michel Huneault from Québec, and Riikka Makikoskel of Finland have recently undertaken residencies. The residency programme is approached with a real sense of collaboration, enabling relationships between the Centre and the artists in residence to grow and be sustained. The Centre is actively open to developing new international partnerships and conversations.


3 Xu Bing, enillydd Artes Mundi 1, 2004. Llun gan Jeff Morgan Xu Bing, Winner of Artes Mundi 1, 2004. Photo by Jeff Morgan

ARTES MUNDI www.artesmundi.org

Mae Artes Mundi yn darganfod ac yn cefnogi artistiaid gweledol cyfoes y mae â wnelo eu gwaith â realaeth gymdeithasol, y profiad o fyw a’r cyflwr dynol. Bob dwy flynedd bydd Artes Mundi yn rhoi gwahoddiad agored am enwebiadau – artistiaid o bob rhan o’r byd – ac yn gwahodd dau guradur rhyngwladol i ddethol artistiaid ar gyfer arddangosfa thematig yng Nghaerdydd. Daw’r broses i ben gyda dyfarnu Gwobr Artes Mundi, sef £40,000 – un o wobrau rhyngwladol mwyaf y byd am gelf weledol.

Artes Mundi identifies and supports contemporary visual artists whose work engages with social reality, lived experience and the human condition. Every two years Artes Mundi makes an open call for nominations of artists from anywhere in the world and invites two international curators to make a selection of artists for the thematic exhibition in Cardiff. The process concludes with the awarding of the Artes Mundi Prize which, at £40,000, is one of the world’s largest international visual arts prizes.

Nod pob agwedd ar waith Artes Mundi yw adeiladu perthynas gynaliadwy gydag artistiaid, cynulleidfaoedd a chymunedau a dangos gymaint yw gallu’r celfyddydau gweledol i symbylu dialog yn lleol ac yn rhyngwladol trwy gyfathrebu ar draws ffiniau iaith, daearyddiaeth a hanes.

Every aspect of Artes Mundi’s activity aims to build sustained relationships with artists, audiences and communities and to demonstrate the capacity of the visual arts to stimulate dialogue locally and internationally by communicating across the boundaries of language, geography and history.

Yn 2010 dyfarnwyd Gwobr Artes Mundi i’r artist Yael Bartana o Israel. Enillwyr blaenorol Gwobr Artes Mundi yw Xu Bing, Eija-Liisa Ahtila ac N S Harsha.

In 2010 the Artes Mundi prize was awarded to the Israeli artist Yael Bartana. Previous winners of the Artes Mundi Prize have been Xu Bing, Eija-Liisa Ahtila and N S Harsha.

08

“Mae Artes Mundi yn credu mewn artistiaid sy’n cynnig sylwadau ar drawsnewid gwleidyddol byd-eang ac yn arddangos eu gweithiau heb unrhyw betruster. Dyma wir gartref y zeitgeist heddiw.” “Artes Mundi believes in artists who comment on global political transformation and exhibit their works without hesitation. It is the home of the zeitgeist of today.” Levent Çalikogˇlu Detholydd i Artes Mundi 4 Selector of Artes Mundi 4

09


Craidd o grewyr, cynhyrchwyr, gwneuthurwyr a meddylwyr rhyngwladol sydd wedi ei leoli yng Nghymru yw bloc. Mae’r sefydliad hwn yn dyfeisio a chynhyrchu comisiynau a gwyliau i herio ac ymchwilio i dechnoleg greadigol. Trwy gyfrwng ei brosiectau, mae bloc yn dod ag unigolion sydd ag amrywiaeth o sgiliau ganddynt at ei gilydd i greu, sgwrsio, amau, ailfeddwl a dychmygu’r defnydd o dechnoleg ac i fyfyrio ar hyn o fewn diwylliant ac amgylchedd penodol Cymru. Mae cyfranogaeth yn allweddol ac mae technolegau cyfathrebu yn galluogi prosiectau lleol bloc i elwa ar gyfraniadau byd-eang. Bu Performing Pixels, a arweiniwyd o Sinema a Chanolfan Celfyddydau y Scala yng Ngogledd Cymru, yn dod â thechnolegwyr a phobl greadigol o Ogledd a De America, Ewrop, Asia ac Awstralia at ei gilydd i ddathlu arfer digidol ar draws ffilm, cydadweithio a pherfformiad. Archwiliwyd ystod o ddisgyblaethau trwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu, a’r cyfan mewn amser real. Atgyfnerthwyd yr angen am ddatblygu a chyfnewid syniadau yn ddiweddar i dechnolegwyr creadigol bloc – Emma Posey, Stefhan Caddick, Paul Granjon a Peter Hathaway – trwy ymweliadau ymchwil a chyfranogaeth mewn prosiectau yn Cenia a Ghana. Mae Maker Faire Africa yn dathlu dyfeisgarwch a bu bloc yn cydweithio â chrewyr Affricanaidd i ddatblygu amryw o atebion dyfeisgar, o stofiau tanwydd solet a phympiau dwˆ r i newyddiaduraeth bwrdd du.

bloc is a Wales based hub of international creators, producers, makers and thinkers. The organisation devises and produces commissions and festivals to challenge and investigate creative technology. Through its projects, bloc brings together individuals with a range of skills to create, talk, doubt, rethink and imagine use of technology and to reflect upon this within the specific culture and environment of Wales. Participation is key and communication technologies enable global contributions to local bloc projects. Performing Pixels, conducted from Scala Cinema and Arts Centre in north Wales, brought together technologists and creatives from North and South America, Europe, Asia and Australia to celebrate digital practice across film, interaction and performance. A range of disciplines was explored via a diversity of communication means, all in real time. Recognising the need for idea development and exchange has recently been reinforced for bloc creative technologists Emma Posey, Stefhan Caddick, Paul Granjon and Peter Hathaway through research visits and project participation in Kenya and Ghana. Maker Faire Africa celebrates ingenuity and bloc collaborated with African creatives to develop various inventive solutions, from solid-fuel stoves and water pumps to blackboard journalism.

bloc:

Technoleg Greadigol Cymru Creative Technology Wales www.bloc.org.uk www.makesfaireafrica.com diykenya.wordpress.com

4 Angharad Harrop a Megan Henderson yn Molecular by SURGERY – Digital Art Research. Perfformiad Performing Pixels Angharad Harrop and Megan Henderson in Molecular by SURGERY – Digital Art Research. A Performing Pixels event

10

11


Mae’r arddangosfeydd yn yr oriel yn amrywio o’r sioe gyntaf yn y DU ar gyfer artistiaid rhyngwladol sydd wedi hen ymsefydlu, i sioeau thematig i grwpiau, i gyflwyniadau un person i artistiaid Cymreig sydd wedi hen ymsefydlu, megis er enghraifft, Anthony Shapland, S Mark Gubb a Sean Edwards.

5 Free For All Forever gan S Mark Gubb 2010 Comisiynwyd ar gyfer Chapter Lightbox. Llun gan Phil Babot Free For All Forever by S Mark Gubb 2010. Commission for Chapter lightbox. Photo by Phil Babot 6 A Setting (llun llonydd o’r ffilm) gan Anthony Shapland 2007. Comisiynwyd gan Chapter A Setting (film still) by Anthony Shapland 2007. Commissioned by Chapter

O fynd y tu hwnt i’r brif ganolfan, datblygir mwy a mwy o brosiectau oddi ar y safle, megis gwaith oddi ar y safle Hassan Hajjaj fel rhan o raglen Gofodau Cymdeithasol Chapter, ac yn aml mewn cydweithrediad â phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol. Mae comisiynau diweddar wedi cynnwys Luna Park gan Heather ac Ivan Morison, sy’n teithio’r DU, ac arddangosfa gan grwˆp o artistiaid o Gymru yn CAC yn Vilnius, oedd yn cynnwys gwaith gan Bedwyr Williams a Tim Davies.

CHAPTER www.chapter.org

Chapter yw un o ganolfannau aml-gelfyddydol mwyaf Ewrop, gyda sinemâu, theatrau, gofodau arddangos, caffi, bar a mwy na hanner cant o stiwdios. Mae’r ganolfan yn denu mwy na 1,500 o ymwelwyr bob dydd ac mae’n ofod cymdeithasol unigryw yng Nghaerdydd.

Chapter is one of Europe’s largest multiartform venues with cinemas, theatres, exhibition spaces, a café, a bar and over fifty studios. The centre has more than 1,500 visitors a day and is an unique social space in Cardiff.

Mae gan Oriel Chapter enw da am flaengaredd, rhyng-genedlaetholdeb a rhagoriaeth, gyda’i phwyslais ar gomisiynu gwaith newydd, datblygu preswyliadau i artistiaid, teithio, cyhoeddi a chreu fforymau ar gyfer myfyrdod beirniadol trwy gyfrwng rhaglen ddeinamig o sgyrsiau, digwyddiadau, datblygiad proffesiynol a gweithgareddau addysgol.

Chapter Gallery has a reputation for innovation, internationalism and excellence with emphasis on commissioning new work, developing artists’ residencies, touring, publishing and creating fora for critical reflection via a dynamic programme of talks, events, professional development and educational activity.

12

13

Exhibitions in the gallery range from the first UK show for established international artists, to large thematic group shows, to major solo presentations for established artists from Wales including, for example, Anthony Shapland, S Mark Gubb and Sean Edwards. Beyond the main venue projects are increasingly developed off-site, such as Hassan Hajjaj’s off-site work as part of Chapter’s Social Spaces Programme, and often in collaboration with national and international partners. Recent commissions have included Luna Park by Heather & Ivan Morison, touring the UK, and a group exhibition of artists from Wales at CAC in Vilnius, which included Bedwyr Williams and Tim Davies.


7 Ar y Maes (manylyn) gan Carwyn Evans. Gosodiad safle penodol, Comisiwn Cywaith Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd a’r Cylch. Llun gan Gary Bevan On The Maes (detail) by Carwyn Evans. Site specific installation, Artworks Wales commission, National Eisteddfod of Wales Newport and District. Photo by Gary Bevan

Symudiad Movement Chris Brown artist, cerddor ac awdur artist, musician and writer

Nid yw artistiaid yn sefydlog. Mae eu harfer yn symud, yn ail-leoli, yn ailosod, yn trawsnewid. Mae eu diddordebau yn newid. Mae artistiaid yn naturiol gymdeithasol; teimlant yn gyffyrddus a dilys pan yng nghwmni artistiaid eraill. Datblygant deyrngarwch yn rhwydd (a gelyniaethau). Maent yn chwilio am grwpiau newydd. Mae eu hysgogiad creadigol yn ymgais i fynd y tu hwnt i drothwy ein profiad cyfunol. Nid yw cenhedloedd ychwaith yn sefydlog. Mae rhai yn llifo yn esmwyth y naill i’r llall, ac mae eraill yn cyrraedd heb wahoddiad. Llanw a thrai sydd yna i’w tuedd i gydweithio. Mae eu credoau yn newid; sefydlir ymddiriedaeth a drwgdybiaeth. Bydd eu ffiniau yn symud a newidir eu henwau. Gall y pethau sy’n ennyn eu balchder heddiw ddiflannu yn ddiweddarach. Mae ieithoedd yn gwaedu y naill i’r llall ac yn tra-arglwyddiaethu; bydd eraill yn cael eu gwthio ymaith. Rywle o fewn y broses hon y mae diwylliant gweledol cenedl yn bodoli. Mae’n greiddiol i’r broses honno, ac mae cenedl y Cymry yn arbennig felly yn tystio i hyn. Bu diwylliant wrth galon bywyd bob dydd pobl Cymru ers cenedlaethau, ac mae artistiaid heddiw yn parhau i egluro i ni beth mae’n ei olygu i fod o’r fangre hon. Maent yn rhoi ffocws i’n tirwedd (gwledig a threfol) a’n cyflwr dynol ac yn ei helaethu. Gan weithio yn aml y tu allan i gefnogaeth sefydliadau traddodiadol, maent yn creu partneriaethau o waddol, yma a thramor. Artistiaid yw ein diplomyddion diwylliannol. Gyda’u portreadau o brofiad eu cenedl ânt y tu hwnt i derfynau iaith, ffiniau, drwgdybiaethau a chredoau; ânt â ni i le sydd y tu hwnt i’n profiad diwylliannol. Gallant hyrwyddo goddefgarwch a golwg eang ar y byd. Byddai mygu’r symudiad hwn yn beryglus.

14

15

Artists are not static. Their practice moves, relocates, realigns, transforms. Their interests shift. Artists are naturally social, they feel comfortable and validated when in the company of other artists. They readily develop allegiances (and animosities). They seek new groupings. Their creative impulse is an endeavour to exceed the threshold of our collective experience. Nations are also not static. Some flow freely into one another, others arrive uninvited. Their tendency to cooperate waxes and wanes. Their beliefs alter, trusts and mistrusts are made. Their borders move and their names change. The things they hold up with pride may later disappear. Languages bleed into one another and dominate, others are crowded out. Somewhere within this process exists a nation’s visual culture. It is inherent in that process, and the nation of Wales in particular testifies that. Culture has been at the heart of daily life for generations of people in Wales, and today’s artists continue to clarify for us what it means to be of this place. They focus and amplify the landscape (rural and urban) and our human condition. Often working outside the support of traditional institutions, they create legacy partnerships at home and afield. Artists are our cultural diplomats. With their portrayals of their nations’ experience they transgress language, borders, mistrusts, beliefs; they fasttrack to a place beyond our cultural experience. They can promote a world view and tolerance. To stifle this movement is perilous.


8

Absence/Substance

DASH-Art

Documentary Art Space Harlech www.dash-art.co.uk www.harlech-biennale.co.uk

Prif fwriad DASH-Art yw datblygu dulliau newydd a blaengar o sefydlu perthynas rhwng artistiaid a chynulleidfaoedd. Ei nod yw defnyddio technolegau digidol i gysylltu artistiaid â’u cynulleidfaoedd a chreu cynnwys aml-gyfrwng ar gyfer llwyfannau symudol. Datblygodd y fenter o’r cynllun blaenorol, ICAW Harlech Biennale sydd wedi bod yn curadu digwyddiadau ac yn hybu dialog ryngwladol ers 1994, gan wahodd artistiaid o bob rhan o’r byd i ddod â’u harfer i Ogledd Cymru wledig. O’r awydd cynyddol am lai o ôl troed carbon, tyfodd y syniad o weithiau yn cael eu gwneud trwy broses ostyngol neu dynnol ei natur. Mae prosiect cyfredol DASH-Art, Absence/

16

DASH-Art has the primary intent of developing new and innovative ways of engaging artists and audiences. Its aim is to utilise digital technologies to interconnect artists and audiences and to create real-time multimedia content for associated mobile platforms. The initiative has evolved from the antecedent ICAW Harlech Biennale which has been curating events and enabling international dialogue since 1994, inviting artists from worldwide to bring their practices to rural north Wales. The growing desire for a diminished carbon footprint gave rise to the idea that works can be constructed by a process that is reductive or subtractive in nature. DASH-Art’s current project,

17

Substance, yn anelu at wneud syniadau yn fwy hygyrch trwy gyfrwng profiadau uniongyrchol.

Absence/Substance, aims to make ideas accessible through the experience of virtual encounters.

Mae Absence/Substance yn rhagdybio’r posibilrwydd bod pethau gwerthfawr, byrhoedlog yn aml, wedi eu plannu yn ein hymwybod a’u bod yn ddarfodedig neu’n ideolegol yn hytrach nag yn faterol. Mae’r prosiect yn defnyddio Skype fel technoleg ddemocrateiddiol sy’n galluogi’r gwyliwr i gael ei gludo trwy’r rhyngrwyd i leoliadau ar draws Ewrop a thu hwnt. Yr artistiaid John Brown a Neil Powell sy’n arwain ar ddatblygiad y prosiect.

Absence/Substance posits the possibility that precious, often transient things are embedded in our consciousness and are ephemeral or ideological rather than material. The project uses Skype as a democratising technology that enables the viewer to be transported by the internet real-time to locations across Europe and beyond. Artists John Brown and Neil Powell are leading project development.


Fel yr asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau’r lens yng Nghymru, mae gwaith Ffotogallery yn cynnwys arddangos, addysgu, cyfranogi a chydweithredu. Mae’r ystyriaeth, y rhagofal, y gydymddibyniaeth a’r diddordeb personol sy’n rhan o unrhyw bartneriaeth yn hwb i hirhoedledd y gweithio a’r datblygu creadigol; mae’r gydgyfnewidiaeth hon hefyd yn greiddiol i onestrwydd y gwaith.

As the national development agency for photography and lens based media in Wales, the work of Ffotogallery embraces exhibition, education, participation and collaboration. The consideration and forethought, mutuality and personal interest with which partnerships are approached encourage a longevity of working and creative development and a reciprocity that aspires to enable and produce work of integrity.

Dangosir hyn gan y cydweithrediad a gynhyrchodd Condition Report. Anogwyd Ffotogallery gan yr artistiaid Helen Sear a Ken Grant, o Ganolfan Ewropeaidd Ymchwil Ffotograffig, Prifysgol Cymru, Casnewydd i sefydlu partneriaeth gyda FAMU, yr academi gelf genedlaethol ym Mhrâg. Bu’r ddialog a ddeilliodd o hyn yn archwilio dylanwadau globaleiddio a sut y gellir rhannu symudiadau diwylliannol rhwng gwledydd, ond hefyd yr hanesion a’r synwyrusrwydd yn y gwaith ffotograffig newydd a arddangoswyd yn Condition Report, elfennau sy’n nodweddiadol o bobl a lle.

The collaboration that generated Condition Report illustrates this. Artists Helen Sear and Ken Grant, from the European Centre of Photographic Research at University of Wales Newport, encouraged Ffotogallery to partner with FAMU, the national art academy in Prague. The ensuing dialogue explored the influences of globalisation and how cultural movements may be shared across countries, but also the particular narratives and sensibilities in the new photographic work exhibited in Condition Report that are distinctive to people and place.

Mae un arall o gomisiynau ac arddangosfeydd diweddar Ffotogallery, The Silent Village, yn croesi cenedlaethau, gwledydd, ffurfiau celfyddydol a hanesion. Bu’r artistiaid Peter Finnemore a Paolo Ventura yn cydweithio gyda’r awdur Rachel Trezise i fyfyrio ac ymateb i’r ffilm fer wnaed yn wreiddiol yng Nghymru ym 1943 ac sy’n coffau’r echryslonderau wnaed mewn pentref bychan yn Tsiecoslofacia. Bu’r ddau artist cyfoes yn ail-greu’r ffilm, ei chyfeiriadaeth a’i chyfeiriadau, gan ailgysylltu ar draws amser.

Ffotogallery www.ffotogallery.org www.newport.ac.uk/research/researchcentres www.famu.cz

9 TSV radio gan Peter Finnemore allan o The Silent Village TSV radio by Peter Finnemore from The Silent Village

18

19

Another of Ffotogallery’s recent commissions and exhibitions, The Silent Village, crosses generations, countries, artforms and histories. Artists Peter Finnemore and Paolo Ventura collaborated with writer Rachel Trezise to reflect and respond to the original 1943 short film made in Wales that memorialised the atrocities wreaked upon a small Czechoslovakian village. The contemporary artists reconstructed the film, its references and allusions, drawing reconnections across time.


Roedd Vision On yn cynnwys tymor helaeth o weithgareddau oedd yn dathlu’r defnydd creadigol o dechnoleg ddigidol. Wedi ei sefydlu gan Ffotogallery, gwahoddodd Vision On gyfranwyr o bell i archwilio’r potensial digidol trwy gyfrwng cyflwyniadau, gosodiadau, gweithdai ac ymyriadau. Daeth gofod oriel yn ofod labordy, daeth arsylwi yn gydadwaith, ac arweiniodd yr archwilio hwn at syniadau mor bellgyrhaeddol â rhaglen Jamie Thomas, The Karman Cube. Roedd y sianel ar-lein Switchboard yn dangos digwyddiadau a data Vision On yn fyw.

Vision On comprised an extensive season of activities that celebrated the creative use of digital technology. Initiated by Ffotogallery, Vision On invited contributors from afar to explore digital potential through presentations, installations, workshops and interventions. Gallery space became laboratory space, observation became interaction, and experimentation generated such boundary breaking ideas as Jamie Thomas’s motiontracking programme The Karman Cube. The online channel Switchboard captured live Vision On happenings and data.

Bydd cydweithio o’r fath yn greiddiol i wˆyl ryngwladol ffotograffiaeth a drefnir gan Ffotogallery ar gyfer 2013. Fe’i cynhelir mewn canolfannau ar draws dinas Caerdydd a bydd yn rhannu momentwm gyda phartneriaid Ewropeaidd megis gwˆyl In Focus, Vilnius a Fotosommer yn Stuttgart.

Such interactivity will be integral to Ffotogallery’s 2013 international festival of photography that will unfold at venues across the city of Cardiff and will share momentum with European partners such as Vilnius’s In Focus festival and Fotosommer Stuttgart.

10 The Karman Cube gan/by Jamie Thomas

“Yn fy marn i roedd y sioe wedi ei pharatoi yn fanwl iawn.” “In my point of view the show was meticulously prepared.”

20

Robert Silverio Pennaeth Adran Ffotograffiaeth, FAMU, Prâg Head of the Department of Photography, FAMU, Prague

ar/on Condition Report gan/by Ffotogallery

21


11 Blaenau Vista Social Club gan/by Bedwyr Williams

g39 www.g39.org

Mae g39 yn sefydliad deinamig dan arweiniad artistiaid; mae wedi ei leoli yng Nghaerdydd ond gyda dylanwad pellgyrhaeddol iddo. Yn rhannol fel oriel, yn rhannol fel cymuned ac yn rhannol fel adnodd, mae g39 yn ofod croesawgar i gynulleidfaoedd gael profi detholiad o gelf gyfoes fwyaf cyffrous a pherthnasol Cymru. Er mai cymharol fychan yw ei faint, mae’r gofod cyhoeddus hwn yn rhan annatod o’r llwyfan celf sydd dan arweiniad artistiaid yn y DU. Mae hefyd yn ganolbwynt i gymuned greadigol y wlad yn ogystal â bod yn gyfle uniongyrchol i gynulleidfaoedd gael mynediad i fywyd diwylliannol Caerdydd. Mae g39 yn aml yn cydweithredu gydag orielau eraill ar draws y byd i arddangos gweithiau artistiaid o Gymru mewn gwledydd tramor, yn ogystal â dangos arddangosfeydd a gyd-guradwyd o wledydd eraill, gan gynnwys Canada, Québec, Croatia, Y Weriniaeth Tsiec, Yr Almaen, Ffrainc ac Estonia. Erbyn hyn mae gan nifer o artistiaid g39 enw da rhyngwladol, artistiaid megis Bedwyr Williams, Jennie Savage, Richard Bevan, Nadia Hebson, Awst & Walther, James Richards a Sean Edwards. O’r cychwyn cyntaf, bu g39 yn gyson yn comisiynu a chyflwyno gwaith blaengar a heriol i gynulledifa amrywiol; hyd yma, mae g39 wedi dangos gwaith bron i 700 o artistiaid i fwy na 70,000 o ymwelwyr. Gwêl g39 ei swyddogaeth fel un o weithredu fel pont rhwng yr artist a’r cyhoedd, ac elfen allweddol o’r rhesymeg guradurol yw dod â gwaith cyfoes i sylw ehangach. Cydnabyddir gwaith yr oriel am ei chyfraniad dylanwadol i rwydweithiau diwylliannol llewyrchus Cymru a’r DU. Gwerthfawrogir gwaith g39 o gynorthwyo a hwyluso artistiaid gweledol sy’n codi i’r brig yng Nghymru. Gwnânt waith arwyddocaol wrth ddarparu gwybodaeth a chyngor. Yn 2008 sefydlodd g39 Raglen Adnoddau Artistiaid Cymru.

22

23

g39 is a dynamic artist-led organisation, Cardiff based with national reach. Part gallery, part community and part resource, it is a welcoming space for audiences to experience a selection of Wales’ most exciting and relevant contemporary art. Despite its small size, the public space has become an integral component of the UK artist-led scene, and is a hub for the country’s creative community as well as a direct line for audiences to access Cardiff’s cultural scene. g39 often works in collaboration with other galleries across the world to show Welsh artists abroad, as well as hosting co-curated exhibitions from other nations including Canada, Québec, Croatia, Czech Republic, Germany, France and Estonia. Many of g39’s artists are gaining significant international reputations, artists such as Bedwyr Williams, Jennie Savage, Nadia Hebson, Richard Bevan, Awst & Walther, James Richards and Sean Edwards. From its inception, g39 has consistently commissioned and presented innovative and challenging work to broad ranging audiences; to date, g39 has shown the work of nearly 700 artists to over 70,000 visitors. The organisation sees its role as a bridge between the artist and the public, and a key component of the curatorial rationale is bringing contemporary work into wider view. Its activity is recognised for the influential furrow it ploughs in the flourishing cultural networks of Wales and the UK. g39 is valued as a major supporter and enabler of emerging visual artists in Wales, it undertakes significant work in providing information and advice, in 2008 establishing WARP – Wales Artist Resource Programme.


12 The Reference, Maelfa, gosodiad gan Sean Edwards 2011. Delwedd gyda chaniatâd yr artist, Spike Island, Limoncello, Tanya Leighton Gallery. Llun gan Jamie Woodley The Reference, Maelfa installation by Sean Edwards 2011. Image courtesy the artist, Spike Island, Limoncello, Tanya Leighton Gallery. Photo by Jamie Woodley

“Ar sawl achlysur rydw i wedi dod i Gymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau i feithrin ewyllys da rhwng curaduron rhyngwladol ac artistiaid gweledol a chydweithfeydd Cymreig. Rhaid i mi gydnabod bod brwdfrydeddd a chynhesrwydd y gweithwyr diwylliannol y cyfarfum â hwy a natur hyblyg cynhyrchu celf Gymreig yn rhywbeth oedd y tu hwnt i’m disgwyliadau. Rwy’n gobeithio y bydd y dyfodol yn dod â hyd yn oed mwy o gyfleoedd i gydweithio’n gynhyrchiol.” “On several occasions I’ve been to Wales to participate in activities to foster mediation between international curators and Welsh visual artists and collectives. I have to admit that the enthusiasm and warmth of cultural workers I met and the versatile character of Welsh art production was something beyond my expectations. I hope that the future will bring even more opportunities for productive collaborations.” Leila Topic´ Curadur, Amgueddfa Celf Gyfoes Zagreb Curator, Zagreb Museum of Contemporary Art

24

25


oedd yn cynnwys gwaith Oscar Munoz, Humberto Junca, José Alexandra Restrepo, Maria Elvira Escallon, Miguel Angel Rojas a Nadin Ospina ymysg eraill. Cyd-guradwyd yr arddangosfa gan Karen MacKinnon o Oriel Gelf Glynn Vivian a Maria Clara Bernal, curadur ac academydd o Bogota.

13 Paul Emmanuel Seico berfformiad yn Taipei Paul Emmanuel Psycho performance in Taipei 14 Blaencar, paentiad ar gnu gan Paul Emmanuel Blaencar, fleece painting by Paul Emmanuel

Mae’r Oriel yn gweithio ar nifer o fentrau rhyngwladol newydd, gan gynnwys cydweithrediad gydag artistiaid o Tsieina ac o Gymru: Tim Davies, Paul Emmanuel, Owen Griffiths, Zeng Huanguang, Maleonn Ma a Fern Thomas yn Let’s See What Happens ... Mae’r Oriel hefyd yn gweithio ar brosiect gyda’r artist Maria Pask o Amsterdam. Penllanw’r ddau brosiect fydd arddangosfeydd a chyhoeddiadau yn ystod 2012/13.

Oriel Gelf Glynn Vivian Art Gallery www.swansea.gov.uk/glynnvivian

Craidd y rhaglennu rhyngwladol yw cydweithredu, datblygu rhwydweithiau parhaol a dialogau ystyrlon rhwng artistiaid, ar draws gwahanol ddiwylliannau a chyfandiroedd. Mae’r rhaglen hon a’i datblygiad yn creu trafodaethau sy’n berthnasol i le ac ardal arbennig mewn cyd-destun rhyngwladol.

Dros nifer o flynyddoedd, bu Oriel Gelf Glynn Vivian yn datblygu ei rhwydweithiau rhyngwladol ac yn croesawu cydweithrediad traws-ddiwylliannol. O edrych ar hyn yn hanesyddol, bu’r berthynas rhwng y lleol a’r byd-eang yn gyson wrth wraidd gweithgareddau’r oriel. Gellir gweld hyn yng nghasgliad amrywiol Richard Glynn Vivian o baentiadau a gwaith serameg, ei rodd i ddinas Abertawe yn 1911. Gwêl Oriel Gelf Glynn Vivian ei hun fel oriel leol mewn cyd-destun rhyngwladol ac, yn hynny o beth, mae’n arddangos gwaith o Gymru, o’r DU ac o rannau eraill o’r byd. Mae prosiectau rhyngwladol diweddar wedi cynnwys gwaith Shimabuku, Swansea Jack Memorial Dog Swimming Competition a Displaced, Celfyddyd Gyfoes o Colombia,

26

Glynn Vivian Art Gallery has, for many years, developed its international networks and welcomed cross cultural collaboration. From an historical perspective the relationship between local and global has always been at the heart of the gallery’s activities, this can be seen in Richard Glynn Vivian’s diverse collection of paintings and ceramics, his gift to the city of Swansea in 1911. Glynn Vivian Art Gallery sees itself as a local gallery in an international context and, as such, shows work from Wales, UK and elsewhere. Recent international projects have included Shimabuku’s Swansea Jack Memorial Dog Swimming Competition and Displaced, Contemporary Art from Colombia that included the work of Oscar Munoz, Humberto Junca, José Alexandra

27

Restrepo, Maria Elvira Escallon, Miguel Angel Rojas and Nadin Ospina, amongst others. The exhibition was co-curated by Karen MacKinnon of Glynn Vivian Art Gallery with Maria Clara Bernal, a curator and academic from Bogota. The Gallery is working on a number of new international initiatives including a collaboration with artists from China and from Wales, Tim Davies, Paul Emmanuel, Owen Griffiths, Zeng Huanguang, Maleonn Ma and Fern Thomas in Lets See What Happens…. The Gallery is also working on a project with Amsterdam based artist Maria Pask. Both projects culminating in exhibitions and publications in 2012/13. The international programming is very much about collaboration, developing lasting networks and meaningful dialogues between artists, across different cultures and time zones. The programme, and development of it, creates conversations that relate to particular place and locality in an international context.


15 Xiamen Delwedd Ymchwil gan Fern Thomas 2010 Xiamen Research Image by Fern Thomas 2010

“Mae creu celf yn waith unig. Mae pob un ohonom fel seren yn y bydysawd. Allwn ni fyth newid lle oherwydd bod ein gwaith yn golygu rhywbeth i’r byd hwn, dim ond os gallwn gynnal ein purdeb. Ond roeddwn i’n gwir werthfawrogi y daith hon [i Gymru], gan ei bod yn gyfle mor wych i mi ddod i adnabod sêr eraill, sut y mae nhw’n cadw at eu safleoedd ac yn lledaenu goleuni.” “Art creation is a sort of lonely job. Each of us is like a star in the universe. We can never move our place because our work means something to this world only if we maintain the purity of ourselves. But I really appreciate this journey [to Wales], such a wonderful chance for me to know other stars, how they stick to their positions and emit light.”

Maleonn Ma artist

ar ymchwil ar gyfer / on research for Let’s See What Happens gan/by Oriel Gelf Glynn Vivian Art Gallery

“Ar y dechrau ymddangosai bron yn amhosibl darganfod tir cyffredin o ddealltwriaeth rhwng y mannau pell a gwahanol hyn. Ond wedi i ni sefydlu dialog, daethom i ddeall bod yna nifer o bethau oedd yn gyffredin rhyngom…” “At the beginning it seemed almost impossible to find common grounds of understanding between these distant and different places. As we established a dialogue we understood that there were many things in common...” Maria Clara Bernal academydd a chyd-guradur / academic and co-curator of Displaced: Contemporary Art from Colombia

28

29


Mae pobl yn tueddu i graffu’n rhy fanwl i’r hyn sydd o’u cwmpas, ond dyna’r hil ddynol i chi. Mae darllenydd fel fi, gyda llygaid ymwelydd a chefndir ôl drefedigaethol, bob amser yn edrych am adlewyrchiad o’i orffennol ei hun. Yn hyn o beth mae tirwedd Cymru yn hawdd iawn ei ddarllen, yn ddengar a dweud y gwir. Mae’n meithrin hanesion am yr hyn sy’n wahanol a’r hyn na ellir cytuno arno. Mae yna rwydwaith o storïau yn gorchuddio’r bryniau, y dyffrynoedd a’r glannau, fel ffilm felfedaidd lefn. Heb fod yn benodol a heb fod yn groyw, mae o hyd yn dybiedig, yn cael ei gymryd yn ganiataol fel fframwaith sylfaenol i sgwrsio bob dydd. Rhagdybio anghytundeb. Mae’n sefydlu tôn y sgwrs. Ac mae’r dôn yn felancolaidd. Mae yna synnwyr digrifwch penodol yn tyfu yng Nghymru, un o agweddau amddiffynnol sy’n edwino ac yn dychwelyd dan gochl gweithredu artistig sy’n llwythog â synnwyr yr abswrd; mynegiant o’n hunaniaeth ac o’r adlewyrchiad ohonom. Mae yna elfen o hunanymholi yn amlwg, ond wedi ei dymheru gan eironi, yn hamddenol ar brynhawn mwynaidd.

Darllen READING Johannes Saar Cyfarwyddwr, Canolfan y Celfyddydau Cyfoes, Tallinn, Estonia Director, Center for Contemporary Arts, Tallinn, Estonia

Ond rhaid i rywun ollwng gafael er mwyn goroesi; mae pobl yn fy ngwlad i yn ei chael yn anodd dysgu hyn. Fel gwystlon i’r gorffennol, maent o hyd yn edrych am gyfiawnder i’r diflanedig. Ond mae Cymru yn llwyddo i gymodi rhwng y gwrthdrawiadau hyn ac yn gwneud hynny mewn modd cynhyrchiol iawn. Dyna yw’r wers i’w dysgu.

www.cca.ee

16 Heart Beat Machine gan/by Paul Granjon 2006

30

31

People tend to read far too much into the surroundings they confront, it’s human. A reader like me, armed with a tourist’s eye and post-colonial background, always looks for the reflection of his own past. Wales is an easily legible landscape in this regard, temptingly. It encourages narrations of both difference and dissidence. A net of stories covers the hills, valleys and shores as a smooth velvet film. Not that explicit, not that articulated, it is still always presumed, taken for granted as a grounding framework of daily discourse. Presumption of dissidence. It sets the tone of conversation. And the tone is blueish. A specific sense of humour grows in Wales, one of fading protectionist attitudes returning in the guise of artistic actions loaded with a sense of absurdity; competing articulations of one’s identity and self-reflection. A certain introvert soul searching is evident, but tempered with irony, laid back in a mellow afternoon. One has to let go to live on, people in my country are having hard times learning this. Hostages of the past, they still look for justice for bygones. But Wales compromises these clashes through art in a most productive way. The lesson to be learned.


17 Bill Chambers o Arddangosfa Gyfnewid Cymru Rajasthan. Llun gan Richard Cox Bill Chambers, from Wales Rajasthan Exchange Exhibition. Photo Richard Cox 18 Panna Meena Ka Kund gan Richard Cox o arddangosfa deithiol Pensaernïaeth Danddaearol Panna Meena Ka Kund by Richard Cox from Subterranean Architecture touring exhibition

Mae Oriel Howard Gardens wedi ei lleoli ar brif gampws Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac mae ei rhaglen yn adlewyrchu natur aml-ddisgyblaethol strwythur cyrsiau’r coleg. Mae Oriel Howard Gardens yn weithgar yn estyn allan i’w chynulleidfaoedd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â gwasanaethu staff a myfyrwyr y coleg.

Oriel Howard Gardens Gallery

Prifysgol Metropolitan Caerdydd University of Wales Institute Cardiff www.csad.uwic.ac.uk www.virtually-6.com

32

Roedd Arddangosfa Gyfnewid Cymru Rajasthan, a welwyd yn yr Oriel yn ystod Gwanwyn 2011, yn dangos gwaith deg artist gweledol o’r India a gwaith wyth artist o’r coleg, Annie Giles Hobbs, Sue Hunt, Tom Piper, Chris Lloyd, Richard Cox, David Ferry, Bill Chambers a Tom Martin, gyda’r rhan fwyaf o’r wyth yn aelodau o V-6. Grwˆp o wneuthurwyr printiadau yw V-6 ac maent wedi arddangos eu gwaith yn UDA, Awstralia ac India. Cynhaliwyd yr arddangosfa agoriadol yn Jawahar Kala Kendra, Canolfan y Celfyddydau Rhyngwladol yn Jaipur, y ganolfan gelfyddydol ail fwyaf yn Asia. Mae canolfannau eraill taith 2011 yn cynnwys orielau yn New Delhi, Deradun a Chandigarh. Fel Cyfarwyddwr Oriel Howard Gardens, mae’r artist Richard Cox wedi meithrin cydweithrediad gydag artistiaid yn Rajasthan dros nifer o flynyddoedd a thrwy gyfrwng ymweliadau ymchwil â’r rhanbarth, mae wedi datblygu gwaith ar gyfer ei arddangosfa ddiweddaraf o ffotograffau, Pensaernïaeth Danddaearol Pydewau â Grisiau yng Ngorllewin India, sy’n teithio i orielau yn yr India, UDA a’r DU.

33

HG Gallery is situated on the main campus of Cardiff School of Art and Design, its programme reflects the multidisciplinary nature of the college course structure. HG Gallery actively reaches out to audiences locally, nationally and internationally as well as serving the staff and student population. The Wales Rajasthan Exchange exhibition seen at HG Gallery during Spring 2011 showcased the work of ten visual artists from India together with eight from the college – Annie Giles Hobbs, Sue Hunt, Tom Piper, Chris Lloyd, Richard Cox, David Ferry, Bill Chambers, Tom Martin – who are mostly members of V-6. V-6 is a group of printmakers who have toured work to the USA, Australia and India. The opening exhibition took place at Jawahar Kala Kendra, International Arts Centre in Jaipur, the second biggest Arts centre in Asia. 2011 tour venues also include galleries in New Delhi, Deradun and Chandigarh. As director of HG Gallery, artist Richard Cox has nurtured collaboration with artists in Rajasthan over many years and, through research visits to the region, has developed work for his latest photographic exhibition Subterranean Architecture Stepwells in Western India, which is touring to galleries in India, the USA and the UK.


19 …it is 89 days this morning since we left the Mumbles Head gan/by Jackie Chettur 2010 20 Ship-Shape gan/by Megan Broadmeadow 2009

LOCWS Rhyngwladol LOCWS International www.locwsinternational.com

34

Sefydliad sy’n cael ei arwain gan artistiaid yw LOCWS Rhyngwladol. Mae’n gweithio gydag artistiaid o’r DU ac artistiaid rhyngwladol i greu prosiectau gweledol dros dro ar gyfer gofodau cyhoeddus ar draws Dinas Abertawe.

LOCWS International is an artist led organisation that works with UK based and international artists to create temporary visual art projects for public and accessible spaces across the City of Swansea in South Wales.

Gyda phob prosiect, mae lle a chyd-destun yn greiddiol i’r gwaith a, thrwy ddefnyddio amrywiaeth eang o leoliadau, mae LOCWS Rhyngwladol yn darparu llwyfan unigryw lle gall cynulleidfa eang fwynhau celf gyfoes newydd. Mae LOCWS Rhyngwladol yn gwthio ffiniau yr hyn a ddisgwylir gan gelf mewn mannau cyhoeddus ac yn annog gwaith i fod yn berthnasol, gan gomisiynu artistiaid i wneud darnau o waith sy’n ymateb yn uniongyrchol i agweddau ar ddiwylliant a threftadaeth lleol.

In each project, place or context is integral to the work and, through the use of a broad variety of locations, LOCWS International provides an unique platform in which a wide audience can experience new contemporary art. LOCWS International pushes the boundaries of what is expected of art in the public domain and encourages work to be relevant and engaging, commissioning artists to make pieces that respond directly to aspects of local culture and heritage.

Mae LOCWS Rhyngwladol yn darparu cyfleoedd newydd i artistiaid ac yn gweithredu o fewn fframwaith hyblyg a chynhaliol, er mwyn gallu creu gwaith deinamig a blaengar. Mae partneriaethau yn allweddol i brosiectau ac mae LOCWS Rhyngwladol yn cydweithio gydag ystod eang o artistiaid, canolfannau, busnesau ac unigolion i ddatblygu a gwneud y gorau o gyfleoedd creadigol.

LOCWS International provides new opportunities for artists and operates within a flexible and supportive framework to enable the production of progressive and dynamic work. Partnerships are key to projects and LOCWS International collaborates with a broad range of artists, venues, businesses and individuals to develop and maximize creative opportunities.

Gwahoddodd LOCWS Rhyngwladol grwˆp amrywiol o artistiaid o bob rhan o Ewrop ac o Qatar i ymchwilio ac ymateb i ddiwylliant a thirwedd y ddinas ac i ddatblygu gweithiau celf dros dro newydd i’w gosod mewn lle am un mis yn unig.

LOCWS International 2011 invited a diverse group of artists from across Europe and from Qatar to research and respond to the culture and landscape of the city and to develop new temporary artworks to be sited for one month only.

35


Bydded i Chi Fyw Mewn Cyfnod Diddorol May You Live in Interesting Times www.mayyouliveininterestingtimes.org.uk

Lansiwyd Bydded i Chi Fyw Mewn Cyfnod Diddorol: Gwˆyl Technoleg Greadigol, Caerdydd yn 2005 ac mae’n ddigwyddiad o bwys a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng bloc: Technoleg Greadigol Cymru a Chapter. Roedd gwˆyl 2009 yn cynnwys mwy na deugain o ddigwyddiadau dros dri diwrnod, gan gynnwys nifer o gomisiynau, preswyliadau ac arddangosfeydd rhyngwladol.

May You Live in Interesting Times: Festival of Creative Technology, Cardiff was launched in 2005 and is a major event developed in partnership between bloc: Creative Technology Wales and Chapter. The 2009 festival featured more than forty events across three days including a number of international commissions, residencies and exhibitions.

Mae’r wˆyl yn dathlu ac yn archwilio y defnydd arloesol o dechnoleg, gyda gwˆyl 2009 yn canolbwyntio ar arloesedd cymdeithasol. Mae’r rhaglen yn codi momentwm drwy’r nifer sylweddol o weithgareddau cyfranogol a gynhwysir ynddi. Y catalyddion allweddol yw rhannu syniadau a chynnal trafodaeth a goroesodd sawl menter a ddatblygwyd ar gyfer yr wˆyl gan dyfu y tu hwnt iddi.

The festival celebrates and explores innovative uses of technology, 2009’s festival focused on social innovation. The programme builds momentum through the significant amount of participatory activities scheduled. Sharing ideas and sustained dialogue are key catalysts and many initiatives developed for the festival endure and grow beyond it.

Roedd gw ˆ yl 2009 yn cynnwys comisiynau gydag Alfred Sirleaf, entrepreneur cymdeithasol o Liberia a ail-gyflwynodd ei flog analog; Eddo Stern o UDA gyda’i arddangosfa un dyn gyntaf yn y DU; The People Speak a drefnodd noson o berfformiad a chydadwaith ddemocrataidd; y Ghana Think Tank, cydweithfa sy’n ceisio datrys problemau bob dydd trwy ymgynghori â’u grw ˆ p eclectig o arbenigwyr ar draws y byd.

21

36

37

The 2009 festival included commissions with Alfred Sirleaf, a Liberian social entrepreneur who re-presented his analogue blog; US based Eddo Stern with his first solo exhibition in the UK; The People Speak who initiated an evening of democratic performance and interaction; and Ghana Think Tank, a collective who attempt to solve everyday problems by consulting their eclectic group of advisors across the world.

The People Speak


Wedi ei leoli yng Nghaerdydd, mae Mermaid and Monster yn cynrychioli nifer o artistiaid ar draws y DU ond gan ganolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd i artistiaid o Gymru, trwy werthu eu gwaith yn y farchnad gelfyddydol ryngwladol. Sefydlwyd Mermaid and Monster yn 2007 gan yr artist/guradur Gordon Dalton a’r artist Richard Higlett, gyda’r tîm yn cynyddu i dri yn 2010 pan ymunodd yr ymgynghorydd celfyddydol Emma Price â’r prosiect. Prif ffocws Mermaid and Monster yw hyrwyddo gwaith artistiaid cyfoes, egin artistiaid ac artistiaid sydd wedi hen ymsefydlu, mewn ffeiriau celf rhyngwladol, megis Art Basel a Scope Miami. Mae eu gweithgareddau eraill yn cynnwys prosiectau a guradwyd, argraffiadau, mentrau ym maes datblygiad proffesiynol ac eiriolaeth ar y llwyfan rhyngwladol i gelf cyfoes a grewyd yng Nghymru. Yn fwy diweddar, tua diwedd 2010, gwahoddwyd Mermaid and Monster i gyflwyno gwaith yn y Manchester Contemporary Art Fair, gan arddangos gwaith artistiaid megis Helen Sear, Anthony Shapland a Neal Rock, ochr yn ochr ag egin artistiaid megis Alistair Owen a Lauren Jury.

Mermaid and Monster www.mermaidandmonster.com 22 Inside the View gan/by Helen Sear 23 Plat du Jour – Starter gan/by Michael Cousin 24 Plat du Jour – Main Course gan/by Michael Cousin

38

39

Based in Cardiff, Mermaid and Monster represents a number of artists from across the UK but with a focus to develop opportunities for artists from Wales through selling in the international art market. Initiated in 2007 by artist/curator Gordon Dalton along with artist Richard Higlett, Mermaid and Monster’s team became three in 2010 with Arts consultant Emma Price joining the project. Mermaid and Monster’s main focus is promoting the work of emerging and established contemporary artists at international art fairs, such as Art Basel and Scope Miami. Other activities include curated projects, editions, professional development initiatives and advocacy on the international stage of contemporary art created in Wales. Most recently, in late 2010, Mermaid and Monster was invited to present at the Manchester Contemporary Art Fair, exhibiting established artists such as Helen Sear, Anthony Shapland and Neal Rock alongside emerging artists such as Alistair Owen and Lauren Jury.


Mostyn www.mostyn.org Yn gonglfaen egnïol i’r celfyddydau gweledol cyfoes yng Nghymru, mae estyniad diweddar Mostyn yn cyd-blethu’n hyfryd i orielau gwreiddiol 1901 (y gyntaf yn y byd i’w hadeiladu i arddangos gwaith artistiaid benywaidd) gyda gofodau newydd sydd wedi eu dylunio’n drawiadol. Mae’r bensaernïaeth arobryn yn darparu gofod syfrdanol ar gyfer mwynhau’r gelfyddyd a chymdeithasu. Mae hefyd yn llwyfan ar gyfer gweledigaeth artistig yr oriel, gweledigaeth sy’n cael ei gyrru gan gred mewn rhagoriaeth, creadigrwydd, dychymyg, y llais gwahaniaethol, y meddwl gwreiddiol, bod o ddifrif am y cyflwr dynol a mynediad rhwydd i gelfyddyd sy’n seiliedig ar natur amrywiol ond gyfrannol y profiad dynol. Mae Mostyn yn fan arddangos i rai o’r gweithiau celf gorau a gynhyrchir yng Nghymru ac i weithiau celf pwysig a gynhyrchir mewn rhannau eraill o’r byd. Mae’n trefnu arddangosfeydd unigol gan artistiaid Cymreig ar gyfnodau allweddol yn eu gyrfaoedd ac arddangosfeydd grwˆp sydd o ddiddordeb arbennig i Gymru. Roedd y brif sioe ar gyfer ail-agor Mostyn, Gennym Ni Mae’r Drychau, Gennym Ni Mae’r Cynlluniau, yn sioe grwˆp amrywiol a chyffrous o waith pump ar hugain o artistiaid a phartneriaethau oedd yn treiddio a dathlu celf gyfoes sy’n gynnyrch Cymru heddiw. Yn unigryw yn y DU, mae Mostyn yn rheolaidd yn dangos gwaith artistiaid cyfoes o fri o Affrica. Mae Amarachi Okafor a Dilomprizulike o Nigeria, yr olaf yn galw ei hun yn Kunkman from Africa, wedi arddangos sioeau unigol yn ddiweddar yn Mostyn, gyda Dilomprizulike yn treulio tri mis preswyl yn Mostyn i adeiladu The Junkyard Museum of Awkward Things, y tro cyntaf i’r gwaith gael ei weld y tu allan i Nigeria.

40

A vibrant cornerstone of contemporary visual art in Wales, Mostyn’s recent expansion beautifully integrates the original 1901 galleries (the first in the world built to show the work of women artists) with strikingly designed new areas. The award-winning architecture provides a stunning space for the enjoyment of art and for socialising. It is also the platform for the gallery’s artistic vision, one driven by a belief in excellence, creativity, imaginativeness, the distinctive voice, original thought, seriousness about the human condition and the accessibility of art based on the diverse yet shared nature of human experience. Mostyn is a showcase for some of the best art being produced in Wales and for important art being made elsewhere in the world. It organises solo exhibitions by Welsh artists at key stages of their careers and group exhibitions of particular interest to Wales. The major reopening show for Mostyn, We Have the Mirrors, We Have the Plans, was a diverse and stimulating group show of work by twenty five artists and artist partnerships that probed and celebrated contemporary art currently being made in Wales. Uniquely in the UK, Mostyn regularly shows leading contemporary artists from Africa. From Nigeria, Amarachi Okafor and Dilomprizulike, the self-styled ‘Junkman from Afrika,’ have both had solo shows recently, with Dilomprizulike spending three months in residence at Mostyn constructing the Junkyard Museum of Awkward Things, the first time for it to be seen outside Nigeria. 25 Red Cuts gan David Nash a Model of An Abandoned Lighthouse gan David Hastie, yn Gennym Ni Mae’r Drychau, Gennym Ni Mae’r Cynlluniau. Llun gan Hélène Binet Red Cuts by David Nash and Model of An Abandoned Lighthouse by David Hastie, in We Have The Mirrors, We Have The Plans. Photo by Hélène Binet

41


“I mi, hon oedd un o’r orielau mwyaf godidog y bum ynddi erioed ac rwy’n hapus o fod yn gweithio gyda’r tîm yn Mostyn.” “To me it was one of the most magnificent galleries I have ever visited and I’m happy to be working with the Mostyn team.” 26 The Opposite of All Those Things gan Heather ac Ivan Morison yn Gennym Ni Mae’r Drychau, Gennym Ni Mae’r Cynlluniau. Llun gan Martin Barlow

Romuald Hazoumè artist o Weriniaeth Benin fydd yn arddangos yn Mostyn artist from the Republic of Benin with forthcoming exhibition at Mostyn

The Opposite of All Those Things by Heather & Ivan Morison in We Have The Mirrors, We Have The Plans. Photo by Martin Barlow

42

43


27 Ymddangosodd popeth mor syml a phrydferth gan Carwyn Evans Everything seemed so simple and beautiful by Carwyn Evans

Yng ngeiriau’r hanesydd Cymreig, Gwyn A Williams,

“Nid yw tirwedd yn gwneud hanes, dynion a merched sy’n gwneud hynny...” In the words of Welsh Historian, Gwyn A. Williams,

“Landscape does not make history, men and women do…”

Pwy yw Cymru? Who is Wales? Angharad Pearce Jones artist a sylwebydd diwylliannol artist and cultural commentator

44

... a does unman lle mae hynny’n fwy gwir nag yng Nghymru. Yn gyfansoddiadol, nid oes gan Gymru mwy o ymreolaeth na gwladwriaeth ffederal ac mae’n brwydro yn erbyn goruchafiaeth dylanwadau EinglAmericanaidd. Heb ystyried chwyldro diwydiannol anferth gorffennol Cymru, chwyldro a ail-luniodd ei thirwedd a’i godro o’i chyfoeth, bu’n rhaid i bobl Cymru, gyda meddylfryd bod dan warchae, ddyfeisio ac ail-ddyfeisio eu hunain dro ar ôl tro, a pharhânt i wneud hynny heddiw gyda’r cyfrwng gorau sydd ganddynt, sef diwylliant.

45

…and nowhere is this more true than in Wales. Constitutionally, it has little more autonomy than a federal state and strives against the dominance of Anglo-American influences. Regardless of the huge industrial upheavals of its past, that re-sculpted the landscape and syphoned it’s riches, the people of Wales, with an almost siege mentality, have had to invent and re-invent themselves time after time, and are still doing so today with the best means they know, culture.


Mae ein cantorion, ein hactorion a’n hawduron yn enwog drwy’r byd a, chyda cefnogaeth parhaus y wladwriaeth a chael eu cynnwys mewn digwyddiadau rhyngwladol, mae artistiaid gweledol Cymru yn ffynnu. Ond a oes yna’r fath beth â Chelfyddyd Weledol Gymreig? Wn i ddim ... ond mae brwydr gyson diwylliant lleiafrifol yn erbyn difodiant yn rym pwerus a chreadigol. Ymddengys bod hyn yn treiddio drwy’r celfyddydau yng Nghymru, gan eu gosod ychydig ar wahân i’w cymydog agosaf, gan orfodi’r gwaith i fod yn fwy rhyngwladol berthnasol. Boed yn gynhenid i Gymru ai peidio, mae’r ewyllys heintus hon i oroesi yn gyffredin ym mhawb sy’n gweithio’n ddiflino o fewn teulu’r celfyddydau gweledol yng Nghymru ar hyn o bryd. Os mai dyna sy’n diffinio Celfyddyd Weledol Gymreig, hwyrach ein bod wedi darganfod yr ateb. Felly, os nad yw cenedl wedi ei diffinio gan ddaearyddiaeth yn unig, ond gan ymateb ei phobl i’r hyn y mae’r byd yn ei daflu atynt, mae’r unigolion hynny sy’n ail-ddyfeisio ac yn ail-greu Cymru heddiw yn sicr yn haeddu cyfle i ymddangos ar lwyfan byd eang y celfyddydau gweledol, megis Biennale Fenis.

28 Ymddangosodd popeth mor syml a phrydferth gan Carwyn Evans Everything seemed so simple and beautiful by Carwyn Evans

46

47

Our singers, actors and writers are world renowned and, with continued state support and inclusion at international events, the visual artists in Wales are burgeoning. But is there such a thing as Welsh Visual Art? I don’t know… but a minority culture’s continual fight against extinction is a powerful and creative force. This seems to permeate through the arts in Wales, setting it slightly apart from its immediate neighbour, and driving the work to be internationally pertinent. Indigenous to Wales or not, this infectious will to survive is common in all who work tirelessly within the current visual arts family of Wales. If that’s what defines Welsh Visual Art, I may be closer to the answer. So if a nation is not defined by geography alone, but by its people’s response to what the world throws at them, those individuals visually reinventing and re-creating Wales today certainly deserve an opportunity to be featured at global visual arts events such as The Venice Biennale.


Amgueddfa Gelf Genedlaethol National Museum of Art www.museumwales.ac.uk www.amgueddfacymru.ac.uk

O fis Gorffennaf 2011 ymlaen, bydd gan Gymru ei Hamgueddfa Gelf Genedlaethol ei hun. Gydag estyniad i ofodau sydd wedi eu hadnewyddu, bydd chwe oriel newydd sylweddol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Am y tro cyntaf, bydd modd arddangos casgliad anhygoel yr Amgueddfa Genedlaethol o gelf gain a chelf gymhwysol, o 1500 i’r cyfnod presennol, a hynny mewn cyfres gyfunol o orielau. Bu’r Amgueddfa Genedlaethol yn gweithio ar ystod o fentrau rhyngwladol. Bu’n chwarae rhan i sefydlu presenoldeb Cymru yn Biennale Fenis a bu’n gartref i arddangosfa a gwobr ryngwladol Artes Mundi. Mae wedi datblygu rhaglen o deithio rhyngwladol, yn fwyaf arbennig gyda’r daith hynod lwyddiannus yn UDA o Turner i Cezanne, campweithiau o Gasgliad Davies. Hefyd, yn ddiweddar bu’n arddangos casgliad o gerfiadau o safle treftadaeth byd Dazu yn Tsieina. Mae gweithiau o bwys a ychwanegwyd yn ddiweddar at y casgliad yn cynnwys gweithiau gan Eija Liisa Ahtila, Dias a Riedweg, Lida Abdul a Berni Searle, y gweithiau hyn i gyd wedi eu dangos yn arddangosfeydd Artes Mundi, yn ogystal â gweithiau o brosiectau Cymru yn Fenis gan Paul Seawright, Peter Finnemore a Merlin James. Mae’r rhain ochr yn ochr â gweithiau hanesyddol a chyfoes, o Francesco Guardi i James Turrell. Bydd gofod yr oriel newydd yn agor gydag arddangosfa thematig o’r casgliad. Dangosir gwaith rhyngwladol ochr yn ochr a gwaith o Gymru, o Josef Herman i Bedwyr Williams, o Francis Bacon i Richard Long. Mae Dyddiau Du/Dark Days, John Cale, ag arddangoswyd gyntaf ym mhafiliwn Cymru yn Biennale Fenis 2009, hefyd wedi ei gynnwys yn y rhaglen ar gyfer oriel newydd.

From July 2011, Wales has its own National Museum of Art. Completely refurbished spaces are complemented by six impressive new galleries at National Museum Cardiff. The National Museum’s extraordinary mix of fine and applied art, from 1500 to the present day, can be shown for the first time in a single series of integrated galleries. The National Museum has worked on a range of international initiatives. It has played a part in establishing Wales’ presence at the Venice Biennale and hosts the international Artes Mundi exhibition and prize. It has developed international touring, most prominently in the hugely successful tour in the USA of Turner to Cezanne: masterpieces from the Davies Collection and recently hosted a show of carvings from the remarkable Dazu world heritage site in China. Major new acquisitions include works by Eija Liisa Ahtila, Dias and Riedweg, Lida Abdul and Berni Searle, all shown at Artes Mundi exhibitions, as well as works from Wales’ Venice projects by Paul Seawright, Peter Finnemore and Merlin James. These are alongside historic and contemporary acquisitions from Francesco Guardi to James Turrell. The new gallery space opens with a major themed display from the collection. International work is featured alongside work from Wales, from Josef Herman to Bedwyr Williams, from Francis Bacon to Richard Long. John Cale’s Dyddiau Du/Dark Days, first shown in Wales 2009 Venice Biennale exhibition, is also programmed for the new gallery.

29 Gofodau newydd yn Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd New spaces at National Museum, Cardiff

48

49


30 Stills from Pings archive gan/by Simon Whitehead a/and Barnaby Oliver

amgycheddol a gwledig, mewn trafodaeth gydag artistiaid eraill a chynulleidfaoedd. Bu archwilio cydweithrediadol agos gyda’r grwˆp cyfunol yn Québec, Boréal Art / Nature yn gyfrifol am ddechrau sawl cyfarfyddiad yn y cynllun cyfnewid Crwydro / Marcheurs des bois. Daeth gwenoliaid oedd yn gaeafu mewn purfa olew yng ngorllewin Cymru yn destun ymateb cydweithrediadol gan weithwyr ac adaregwyr, artist byw a cherddor ym mhrosiect ointment, Gwenoliaid Aberdaugleddau, 2009. Mae un o sefydlwyr ointment, yr artist symudiad Simon Whitehead, yn parhau gyda chydweithrediad cyson sy’n bodoli cyn dyddiau ointment ac sy’n dangos y cymhelliad sydd wedi helpu i lunio athroniaeth ointment.

Artistiaid ointment ointment artists www.ointment.org.uk Deunydd archif Pings/Pings archive material:

www.untitledstates.net/pings Mae yna ddigwyddiadau a phrosiectau sy’n ymwneud yn benodol â’r ardal leol ond sy’n cysylltu â’r byd mawr y tu allan wedi tyfu allan o grwˆp cyfunol o artistiaid crwydrol sy’n gweithio mewn sawl arfer rhyng-ddisgyblaethol yng ngorllewin gwledig Cymru. Mae ointment, grwˆp cyfunol sy’n cael ei arwain gan artistiaid, wedi creu cyfleoedd i waith celf byw yn y rhanbarth, gan sefydlu a chynhyrchu digwyddiadau, cyfnewidiadau a phreswyliadau sy’n archwilio ymatebion unigryw i newidiadau

50

Growing from an itinerant collective of artists working in interdisciplinary practices in rural west Wales are events and projects that relate explicitly to the immediate locale but that connect with an ever-expanding glocale. Artist led collective ointment has generated opportunities for live art practice in the region, initiating and producing events, exchanges and residencies that explore unique responses to environmental and rural change in conversation with other contributing artists and with audiences.

Mae Pings yn pontio’r pellter daearyddol rhwng Simon Whitehead, sydd yn gweithio yn Abercych yng ngorllewin Cymru, a’r artist sain Barnaby Oliver sy’n byw ym Melbourne, Awstralia. Mae’r artistiaid yn archwilio’r gofod sydd rhyngddynt, trwy ddwˆr, tir ac awyr ac yn cysylltu â’i gilydd trwy amrywiaeth o sianelau, gan gynnwys y wê, ffôn a phost a chysylltiadau llai cyffyrddiadwy y côf a chydamseredd.

Close collaborative exploration with Quebecois collective Boréal Art/Nature instigated intimate encounters with diverse wildernesses in the Crwydro / Marcheurs des bois exchange. Over-wintering swallows at a west Wales oil refinery became the focus for a collaborative response by workers and ornithologists, a live artist and musician in ointment’s Milford Swallows project, 2009. A founding member of ointment, movement artist Simon Whitehead continues a sustained collaboration that precedes ointment and which is illustrative of the motivation that has helped to shape ointment’s approach. Pings engages with the geographical distance between Simon Whitehead, based in Abercych in west Wales, and sound artist Barnaby Oliver who is living in Melbourne, Australia. The artists explore the physical space between them through water, land and air and engage with each other through various channels, including the web, phone, post and the less tangible links of memory and synchronicity.

Ym mis Ionawr 2008 dechreuasant gyfnewid deunydd perfformio fel dull o fapio allan eu priod fröydd, gan weithio ar yr un amser o afonydd gerllaw. Er iddynt fod rhai miloedd o filltiroedd oddi wrth ei gilydd, roeddent yn rhannu’r bwriad o ‘gyfarfod’ ar amser penodol bob wythnos, gan ystyried eu hafonydd fel corff annhoredig o ddwˆr y gallent gyfathrebu drwyddo. Trwy weithio’n fyrfyfyr, buont yn adeiladu corff cynyddol o ddeunydd o’r cyfarfodydd hyn. Mae’r deunydd hwn (sy’n cynnwys fideo, sain a delwedd) yn dechrau creu ei gymeriad ei hun, yn ymateb i’r tymhorau, i’r amser o’r dydd, i lefel y dwˆr ac i bresenoldeb troellog y ddau artist.

In January 2008 they began an exchange of performance material as a means of mapping their respective locales, often working simultaneously from nearby rivers. Although a few thousand miles apart they shared the intention to ‘meet’ at a particular time each week by approaching their rivers as an unbroken body of water through which they would correspond. Through improvisational approaches they have been building a cumulative body of material from these meetings. This material (including video, sound and image) begins to create its own character, responsive to season, time of day, level of water and the meandering presence of each artist.

Tua diwedd 2010, dechreuodd Pings ar ail ddialog blwyddyn gyfan o berfformiad a deunydd sain-weledol. Cyhoeddir y deunydd hwn mewn fideo a sain nas golygwyd trwy gyfrwng YouTube, Twitter a Blogger.

Late in 2010 Pings began a second yearlong dialogue of performance and audiovisual material. This unedited material in video and sound is published through YouTube, Twitter and Blogger.

51


31 Interventions, Kettle Choir gan Tom Gilhespy, Vestjyland, Denmarc, 2010. Llun gan Ruth Carter Interventions, Kettle Choir by Tom Gilhespy, Vestjyland, Denmark, 2010. Photo by Ruth Carter

Oriel Davies Gallery www.orieldavies.org

Mae Oriel Davies wedi ei lleoli yng nghanolbarth gwledig Cymru, yn agos i’r ffin â Lloegr. Fel canolfan allweddol, mae Oriel Davies yn trefnu arddangosfeydd o gelf gyfoes flaengar o Gymru, ac o rannau eraill o’r DU a gweddill y byd. Mae’r rhaglen ddiweddaraf o gomisiynau newydd gan artistiaid o Gymru yn cynnwys gwaith gan Carwyn Evans, Simon Whitehead ac Awst & Walther, a aeth wedi hynny ar breswyliad i Kunstlerhaus, Bethaninen, Berlin. Yn 2010 bu Oriel Davies yn cydweithio gydag ArtSway ac Autograph ABP, gan gomisiynu’r artist cyfrwng lens, Dave Lewis i wneud Gwaith Maes. Parhaodd y bartneriaeth yn 2011, gan gefnogi Dave Lewis i wneud gwaith newydd ar gyfer y New Forest Pavilion, yn yr hanner canfed a phedair Arddangosfa Gelf Ryngwladol Biennale Fenis. Mae rhaglen arfaethedig Oriel Davies yn cynnwys Oriel Factory, sioe bwysig o waith newydd gan Paul Granjon. Bu’r artist Ffrengig Paul Granjon yn gweithio yng Nghaerdydd am fwy na phymtheng mlynedd ac, ynghyd â Laura Ford a Peter Finnemore, bu’n cynrychioli Cymru yn yr hanner canfed ac un arddangosfa Gelf Biennale Fenis 2005 2005. Mae’n disgrifio ei arfer artistig fel ‘cyd-esblygiad yr hil ddynol a pheiriannau’, gan greu robotiaid, automata, offerynnau a pherfformiadau cerddorol er mwyn

52

Oriel Davies is situated in rural mid Wales, near the English border. A key venue, Oriel Davies originates exhibitions of innovative contemporary art from Wales, other parts of the UK and internationally. The recent programme of new commissions by Wales based artists includes Carwyn Evans, Simon Whitehead and Awst & Walther, who went on to undertake a residency at the Kunstlerhaus Bethanien, Berlin.

archwilio’r berthynas â thechnoleg. Ar gyfer prosiect Oriel Factory, bydd Granjon yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i ailgylchu gwastraff technolegol ac electronig sydd bellach yn ddiwerth, ac adeiladu cyfres o ddyfeisiau robotaidd newydd ac anarferol. Gwahoddodd Oriel Davies chwe artist o Ddenmarc i ddod i Gymru – Hartmut Stockter, Marianne Jorgensen, Jette Ellgaard, Klavs Weiss, Karen Havskov Jensen a Thomas Wolsing. Mae tri ohonynt yn byw a gweithio yn Vestjyland, ardal o dwyni tywod, corstiroedd, mân bentrefi a ffermydd gwynt. Gan weithio mewn ffilm, gosodiadau, celf tirwedd a thecstiliau, mae’r artistiaid yn edrych wysg eu hochr fel petai ar y cyflwr gwledig, o ddiboblogi a thranc economaidd Vestjyland i ymdrechion cellweirus i ddal gafael ar y rhamant bugeiliol. Bydd diwrnod agor yr arddangosfa yn cynnwys perfformiad awyr agored gan yr artist Tom Gilhespy o’i Kettle Choir, gwaith a berfformiwyd gyntaf yn Vestjyland yn 2010.

In 2010 Oriel Davies collaborated with ArtSway and Autograph ABP, commissioning lens-based artist Dave Lewis to make Field Work. The partnership continued in 2011, to support Dave Lewis to make new work for the New Forest Pavilion, 54th International Art Exhibition, Venice Biennale. Oriel Davies’ planned programme includes Oriel Factory, a major show of new work by Paul Granjon. French artist Paul Granjon has been based in Cardiff for over fifteen years and, together with Laura Ford and Peter Finnemore, represented Wales at the 51st Venice Biennale of Art, 2005. He describes his practice as ‘the co-evolution of humans and machines,’ creating robots, automata, musical instruments and performances to explore our relationship with technology. For Oriel Factory, Granjon works with volunteers to recycle redundant technological and electronic waste, constructing a gamut of extraordinary new robotic contraptions.

53

Oriel Davies has invited Six Artists from Denmark to Wales – Hartmut Stockter, Marianne Jorgensen, Jette Ellgaard, Klavs Weiss, Karen Havskov Jensen and Thomas Wolsing. Three of the artists live and work in Vestjyland, a land of sand dunes, marshland, small villages and wind farms. Working in film, installation, land art and textiles, the artists take a sideways look at rurality, from the depopulation and economic demise of Vestjyland through to tongue-in-cheek attempts to capture the pastoral idyll. The opening day of the exhibition sees an outdoor performance by Wales-based artist Tom Gilhespy of his Kettle Choir, first performed in Vestjyland in 2010.


Oriel a Stiwdios tactileBOSCH Gallery and Studios

Ers agor y drysau ym Mehefin 2000 mewn hen olchdy Fictoraidd oedd a drawsnewidiwyd, Oriel a Studios tactileBOSCH i fod yn lladmerydd pwysig i waith arbrofol ac yn gatalydd i ddatblygu arfer nifer o egin artistiaid.

Since opening its doors in June 2000 in a converted former Victorian laundry, tactileBOSCH Gallery and Studios in Cardiff has become a key exponent of experimental work and a catalyst in developing the practice of numerous emerging artists.

Mae tactileBOSCH, a sefydlwyd gan yr artist perfformio Simon Mitchell a’r ffotograffydd Kim Fielding, yn ymestyn dros dri adeilad. Gweledigaeth gyson tactileBOSCH fu galluogi detholiad o artistiaid rhyngwladol sydd wedi hen ymsefydlu i ymweld â phrifddinas Cymru i greu a pherfformio gwaith, yn ogystal a darparu llwyfan i egin artistiaid ac artistiaid sefydledig lleol i archwilio ac arddangos eu harfer. Fel gofod gwahanol, mae tactileBOSCH yn hyblyg a bron yn gameleonaidd ei natur. Gellir trawffurfio’r gofod hwn, sy’n mwynhau goleuni naturiol, i gydfynd â chymeriad pob sioe ac nid yw’n gosod unrhyw ffiniau ar osod gwaith, gan roi i’r artist y cyfle i arddangos ac arbrofi mewn modd nad yw’n bosibl mewn gofodau cyhoeddus eraill. Mae’r gallu hwn i drawsffurfio yn cynnig amgylchfyd byw, sy’n gallu creu dialog flaengar rhwng yr artist, y curadur, y gofod a’r gynulleidfa.

Instigated by performance artist Simon Mitchell and photographer Kim Fielding, tactileBOSCH is spread over three buildings. The enduring vision of tactileBOSCH has been to enable a selection of established international artists to visit the Welsh capital to create and perform work, as well as to provide a platform for both emerging and established local artists to explore and to showcase their practices. As an alternative gallery space, tactileBOSCH is adaptable, almost chameleonic, in nature. The naturally lit space transforms according to the character of each show and enforces no parameters on the placement of work, giving the artists the opportunity to exhibit and experiment in a way that is not always possible in other public spaces. This capacity for transformation provides a living environment, capable of producing an innovative dialogue between artist, curator, space and audience.

Mae artistiaid megis Helen Clifford, Phil Babot, Richard Huw Morgan, Sam Aldridge, Simon Fenoulhet, Andrew Cooper, Dave Shepherd, Sara Rees a MelvilleMitchell wedi cynhyrchu gosodiadau mawr a darnau perfformiadol yng ngofodau agored tactileBOSCH, tra bod corneli tywyll y ganolfan egnïol ond dreuliedig hon wedi eu bywiogi gan waith a grewyd yn y fan a’r lle gan artistiaid megis Margaret Constantas, Tiff Oben a Helene Roberts.

Artists such as Helen Clifford, Phil Babot, Richard Huw Morgan, Sam Aldridge, Simon Fenoulhet, Andrew Cooper, Dave Shepherd, Sara Rees and MelvilleMitchell have produced expansive installation and performance pieces in the open spaces of tactileBOSCH, whilst the darker corners of this vigorous and threadbare venue have been enlivened with work created in situ by artists including Margaret Constantas, Tiff Oben and Helene Roberts.

www.tactilebosch.org

32 Oriel tactileBOSCH. Llun gan Kim Fielding tactileBOSCH gallery Photo by Kim Fielding

54

55


33 TRACE Collective, Post Colonial Cluster Fuck, Artspace, Sydney, Awstralia/Australia 2009. Llun gan/Photo by Silverlake

gwâdd. Cynhaliwyd pedwar prif berfformiad gosod-gweithredu mewn pedwar lleoliad; oddi mewn i’r Tramway yn ystod y National Review of Live Art yn Glasgow 2008, yn yr awyr agored yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2008, yn yr awyr agored yn Coed Hill Rural Artspace yn Ne Cymru yn 2009 ac yn Artspace yn Sydney, Awstralia yn 2009.

TRACE Collective

Mae TRACE Collective hefyd wedi cynhyrchu prosiectau perfformiad archifyddol yn Glasgow yn y National Review of Live Art yn 2010 ac mae’n cynllunio prosiectau i’r dyfodol ym Mhatagonia a Berlin.

www.tracegallery.org

Un o nodweddion artistiaid perfformio yw eu rhwydweithiau cyfunol a’u cydadweithio cymdeithasol. Canlyniad hyn yw gwaith trefniadol a phrosiectau cyfunol sy’n rhoi’r pwyslais ar ddatblygu arfer artistig trwy ddeinameg cydadweithio grwˆp. Gall Trace Installation Artspace a TRACE Collective hawlio eu bod yn rhan o’r broses barhaus.

Gydag oriel yn ystafell ffrynt tyˆ teras, mae TRACE wedi trefnu rhaglen o waith perfformio a gwaith seiliedig ar amser ers y flwyddyn 2000. Mae pob prosiect, gyda nifer ohonynt gan artistiaid rhyngwladol, wedi cynnwys elfen o osodiad, neu olion -‘trace’. I bob pwrpas mae’r perfformiadau hyn yn newid natur y gofod fel bod olion gweithgaredd yr artistiaid yn para’n hirach. Erbyn hyn mae’r olion unigol hyn wedi ymgasglu yn archif byw, gyda’r pwyslais ar y broses, y digwyddiadau a’r profiadau.

With a gallery space in the front room of a terrace house, TRACE has produced a programme of performance and time-based work since 2000. Each project, many by visiting international artists, has involved an installation component, or trace. The performances effectively alter the space over a set duration in order that the trace of the artists’ activity has a longer life. These discrete traces have accumulated into a living archive centred on process, events and experiences.

Ers 2008, mae’r grw ˆ p o artistiaid perfformio o Gymru a ddatblygodd fel TRACE wedi canolbwyntio ar greu cydweithrediadau cyfunol a phrosiectau cyd-destunol allanol. Fel grw ˆ p sy’n diffinio ei hun erbyn hyn fel grw ˆ p cyfunol, TRACE Collective, maent wedi darganfod astudiaeth sy’n adlewyrchu’r drafodaeth sy’n codi o’r gwaith a gyflwynir gan artistiaid yn TRACE. Gan angori’r astudiaeth ddamcaniaethol hon yn y penodol, mae’r prosiect parhaus TRACE: Displaced wedi golygu bod aelodau o’r grw ˆ p cyfunol i bob pwrpas wedi ail-leoli TRACE yn gorfforol ac yn syniadol, gan drawsblannu copi pensaernïol graddfa 1:1 o’r oriel i sefyllfa gwbl newydd, ac yn y sefyllfa honno maent yn ymgymryd ag ystod o berfformiadau, ymholiadau a gweithrediadau, gan gynnwys hefyd artistiaid

Since 2008 the group of Wales based performance artists that evolved as TRACE has focused on creating collective collaborations and external contextual projects. As a group now defining themselves as a collective, TRACE Collective, they have identified an investigation that reflects the discourse arising from work presented by artists at TRACE. Anchoring this speculative investigation in the specific, the ongoing project TRACE:Displaced has seen members of the collective effectively relocate TRACE both physically and conceptually, transplanting a 1:1 scale architectural replica of the gallery space into a new situation within which to undertake a range of performance enquiries and actions, also involving guest artists. Four main

56

57

performance install-actions have taken place at four locations; inside the Tramway during the National Review of Live Art in Glasgow 2008, outdoors at the National Eisteddfod of Wales 2008, outdoors at Coed Hills Rural Artspace in south Wales 2009 and at Artspace in Sydney, Australia 2009. TRACE Collective has also produced performance archival projects in Glasgow at the National Review of Live Art in 2010 and is planning future projects in Berlin and Patagonia. A characteristic of performance artists is their collective networks and social interactions. This results in organisational work and collective projects that place emphasis on the advance of artistic practice through the dynamics of group interaction. TRACE Install-action artspace and TRACE Collective can claim to be part of this ongoing process.


“Rydw i wedi cael y pleser o weithio ar dri prosiect sylweddol gydag artistiaid o Gymru, yn fwy diweddar (2009) gyda phrosiect oedd yn cynnwys preswyliad a pherfformiad gan TRACE Collective ... cyfres o weithgareddau oedd yn seiliedig ar y defodol ac ar bethau bob dydd; roedd yr artistiaid gwâdd yn gyfrifol am ddatganiadau cyhoeddus a chyd-ymgolli mewn tasgau sylfaenol, a’r cyfan yn cael ei gynnal gan archwiliad manwl o ffurfiau ac effeithiau cyswllt trefedigaethol oedd yn amlygu ei hun – weithiau yr un fath, dro arall yn wahanol – yn hanes cenhedloedd ar y naill ochr i’r byd a’r llall.” “I’ve had the pleasure of working on three substantial projects with artists from Wales, most recently (2009) in hosting a major residency and performance project by TRACE Collective.... a series of activities based in both ritual and the everyday, public proclamation and collective self-absorption in basic labour tasks were undertaken by the visiting artists, underpinned by a research-based examination of the forms and effects of colonial contact as played out – sometimes similarly, other times not – in the histories of nations on either side of the globe.”

34 TRACE Collective, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd a’r Cylch 2009. Llun: Trace

Dr Blair French Cyfarwyddwr Gweithredol, ARTSPACE, Sydney Executive Director, ARTSPACE, Sydney

TRACE Collective, National Eisteddfod of Wales Cardiff and District 2009. Photo by Trace

58

59


Cynhwyswyd Featured

orielau a gofodau eraill other gallery spaces

Amgueddfa Gelf Genedlaethol / National Museum of Art Mike Tooby Cyfarwyddwr Dysg, Rhaglenni a Datblygiad / Director of Learning, Programmes and Development michael.tooby@ museumwales.ac.uk www.museumwales.ac.uk

DASH-Art John Brown artist visarts@btinternet.com Neil Powell artist invisiblecollege1@gmail.com www.dash-art.co.uk www.harlech-biennale.co.uk

Artes Mundi Ben Borthwick Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig / Chief Executive and Artistic Director www.artesmundi.org

Ffotogallery David Drake Cyfarwyddwr / Director +44 (0)29 2034 1667 david.drake@ffotogallery.org www.ffotogallery.org Twitter: @Ffotogallery Facebook: Ffotogallery@ Turnerhouse

bloc: Technoleg Greadigol Cymru / Creative Technology Wales www.bloc.org.uk Bydded i Chi Fyw Mewn Cyfnod Diddorol / May You Live in Interesting Times Emma Posey, Hannah Firth Cyd-Gyfarwyddwyr / Co-directors admin@ mayyouliveininterestingtimes.org.uk www.mayyouliveininterestingtimes. org.uk

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth / Aberystwyth Arts Centre Eve Ropek Curadur Arddangosfeydd/ Exhibitions Curator +44 (0)1970 622 887 etr@aber.ac.uk www.aberystwythartscentre.co.uk Chapter Hannah Firth Curadur: Pennaeth Celfyddydau Gweledol / Curator: Head of Visual Arts / +44 (0)29 2031 1055 hannah.firth@chapter.org www.chapter.org

60

g39 Yn cynnwys / Including: WARP – Wales Artist Resource Programme Anthony Shapland a/ and Chris Brown +44 (0)29 2025 5541 post@g39.org www.g39.org LOCWS Rhyngwladol / LOCWS International David Hastie Director / Cyfarwyddwr +44 (0)1792 468 979 david@locwsinternational.com www.locwsinternational.com Mermaid & Monster Richard Higlett richard@mermaidandmonster.com Gordon Dalton gordon@mermaidandmonster.com Emma Price emma@mermaidandmonster.com www.mermaidandmonster.com Mostyn Pennaeth Arddangosfeydd / Anders Pleass, Head of Exhibitions +44 (0)1492 879 201 anders@mostyn.org www.mostyn.org

ointment www.ointment.org Oriel Davies Gallery Amanda Farr Cyfarwyddwr / Director Alex Boyd Jones Curadur / Curator + 44 (0)1686 625 041 amanda@orieldavies.org alex@orieldavies.org www.orieldavies.org Oriel Gelf Glynn Vivian / Glynn Vivian Art Gallery Karen MacKinnon Curadur Arddangosfeydd / Exhibitions Curator +44 (0)1792 516 900 karen.mackinnon@ swansea.gov.uk

Albany Road Gallery Caerdydd / Cardiff www.albanygallery.com Amgueddfa Ceredigion Oriel y Colisëwm / Ceredigion Museum & Colliseum Gallery, Aberystwyth www.aberystwyth-online.co.uk/ museum.shtml Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd / Newport Museum and Art Gallery www.newportcitycentre.co.uk/ museum.aspx

Oriel Canfas Caerdydd / Cardiff www.orielcanfas.co.uk Oriel Ceri Richards / Ceri Richards Gallery Canolfan Taliesin, Abertawe / Taliesin Arts Centre, Swansea / www.taliesinartscentre.co.uk Oriel Myrddin Caerfyrddin / Carmarthen www.orielmyrddingallery.co.uk Oriel Plas Glyn-Y-Weddw www.oriel.org.uk

Bay Art Caerdydd / Cardiff www.bayart.org.uk

Oriel Q – Queens Hall Gallery, Narberth / Arberth www.orielqueenshallgallery. org.uk

Oriel Howard Gardens yng Ngholeg Celf a Dylunio Caerdydd / Howard Gardens Gallery at Cardiff School of Art & Design Richard Cox Cyfarwyddwr / Director +44 (0)29 2041 6608 rcox@uwic.ac.uk www.csad.uwic.ac.uk

Canolfan Ucheldre, Caergybi / Ucheldre Centre, Holyhead www.ucheldre.org

Oriel Tegfryn Porthaethwy / Menai Bridge www.artwales.com

Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange, Cwmbrân / Llantarnam Grange Arts Centre, Cwmbrân www.lgac.org.uk

Oriel Wrecsam Wrecsam / Wrexham www.wrexham.gov.uk/english/ community/arts_centre/ arts_centre_home.htm

tactileBOSCH Kim Fielding artist a churadur / artist and curator kim@tactilebosch.org gallery@tactilebosch.org / admin@tactilebosch.org +44 (0)7951 256255 / +44 (0)7860 558169 www.tactilebosch.org

Elysium Gallery Abertawe / Swansea www.elysiumgallery.com

Oriel Ynys Môn www.visitanglesey.co.uk

TRACE Collective c/o. André Stitt tracegallery@aol.com Archif prosiectau Oriel TRACE 2000-2008 and TRACE Collective projects / TRACE gallery projects archive: www.tracegallery.org Cyhoeddiadau / Publications: Trace 2000-2005, Seren, UK 2006. Trace Displaced, Parthian, UK 2011

Kooywood Gallery Caerdydd / Cardiff www.kooywoodgallery.com Martin Tinney Gallery Caerdydd / Cardiff www.artwales.com Mission Gallery Abertawe / Swansea www.missiongallery.co.uk Neuadd Dewi Sant, Caerdydd / St. David’s Hall, Cardiff www.stdavidshallcardiff.co.uk/ English/Exhibitions

61

Project Ten Caerdydd / Cardiff www.project-ten.co.uk Third Floor Gallery Caerdydd / Cardiff www.thirdfloorgallery.com Washington Gallery Penarth www.washingtongallery.co.uk Y Tabernacl – MOMA Machynlleth www.momawales.org.uk Yr Academi Frenhinol Gymreig / Royal Cambrian Academy, Conwy www.rcaconwy.org


mentrau a grwpiau cyfunol eraill other collectives and initiatives Argraffwyr Aberystwyth / Aberystwyth Printmakers Hyrwyddo, cynnal a gwella cyfleusterau i wneud printiadau yn Aberystwyth a’r fro / Promoting, maintaining and improving printmaking and printmaking facilities in Aberystwyth and the surrounding area www. aberystwythprintmakers.org.uk ARC – Artist Resource Cardiff Canolfan y wê, dan arweiniad artistiaid, heb rannu elw / Artistled, not-for-profit web hub www.artcardiff.com Art Station Partneriaeth celf a’r cyfryngau / Art and media partnership / www.artstation.org.uk ArtTawe Adnodd ar-lein i’r celfyddydau a diwylliant yn Abertawe / Online resource for the arts and culture in Swansea www.artawe.com Berllanderi Sculpture Workshop Hen dyˆ fferm o’r 17eg ganrif yn Nyffryn Wysg, sy’n cynnig unigedd encil i gerflunwyr / A seventeenth century farm complex in the Usk Valley offering the isolation of a retreat for practicing sculptors www.berllanderi.freeserve.co.uk Beth yw Performance yn Gymraeg? / What’s Welsh for Performance? Prosiect ymchwil sy’n datgelu ac archifo hanes Celf Berfformio yng Nghymru / Research project devoted to uncovering and archiving the history of Performance Art in Wales www.performance-wales.org

62

Blaengar Sefydliad celfyddydol yn Aberystwyth nad yw’n rhannu elw; fforwm ar gyfer dialog a chydweithredu / Aberystwyth based not-for-profit arts organisation, a forum for dialogue and collaboration www.blaengar.org Butetown Studios Stiwdios i artistiaid, Caerdydd / Artists’ studio group, Cardiff www.bayart.org.uk/artist/ ArtistCurrent.htm CASC (Central Art Studios Cymru) Grw ˆ p cyfunol o artistiaid, yn cefnogi a hyrwyddo egin artistiaid gweledol ac artistiaid sefydledig / Artists’ collective to support and promote emerging and established visual artists in North Wales www.centralartstudioscymru. blogspot.com CASW Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru / Contemporary Art Society Wales www.casw.org.uk Cerbyd Artistiaid cyfunol, yn unedig trwy deithio, gweithgaredd, cydweithrediad a dialog / Artists’ collective, united through travel, activity, collaboration and dialogue www.cerbyd.org Coed Hills Rural Artspace Canolfan ar gyfer bywyd cynaliadwy a’r celfyddydau creadigol / Centre for sustainable living and the creative arts www.coedhills.co.uk

Cymru yn Fenis Wales in Venice Comisiyna’r Cyngor ailgyflwyno Cymru yn y digwyddiad cyfochrog ym Miennale Fenis / The Arts Council of Wales commissions the re-presentation of Wales as a collateral event at the Venice Biennale David Alston Cyfarwyddwr y Celfyddydau / Arts Director david.alston@artswales.org.uk www.artscouncilofwales. org/artsinwales/venice Eisteddfod Genedlaethol Cymru Gw ˆ yl ddiwylliannol flynyddol gan gynnwys arddangosfa celf weledol Y Lle Celf / Annual cultural festival including Y Lle Celf visual arts exhibition www.eisteddfod.org.uk Elbow Room Asiantaeth ar gyfer celf mewn mannau cyhoeddus / Agency for art in the public realm www.elbowroom.org.uk Engage Cymru Sefydliad trwy aelodaeth ar gyfer addysg mewn orielau yng Nghymru / Membership organisation for gallery education in Wales www.engage.org/ projects/cymru.aspx Fforma Grw ˆ p o artistiaid sy’n byw a gweithio yn Aberystwyth / Group of artists living and working in Aberystwyth www.fforma.org.uk

Grw ˆ p56Cymru / 56GroupWales Sefydlwyd hwn ym 1956 gan nifer o artistiaid ac mae’n arddangos gwaith cyfoes ledled Prydain, Ewrop a Gogledd America / Founded in 1956 by a number of artists, the group exhibits contemporary work across the UK, Europe and North America www.56groupwales-art.co.uk

Printhaus Canolfan gyfunol i artistiaid a gweithdai print, Caerdydd / Cardiff based artist collective and print workshops www.theprinthaus.co.uk

Gweithdy Argraffu Abertawe / Swansea Print Workshop Stiwdio gwneud printiadau celf gain, dan arweiniad artist / Artist-run fine art printmaking studio www. swanseaprintworkshop.org.uk

Rêl Institiwt / Real Institute Sefydliad aml-ddisgyblaethol i’r celfyddydau gwirfoddol / Multidisciplinary voluntary arts organisation www.realinstitute.org

Helfa Gelf / Art Trail Digwyddiad blynyddol stiwdios agored yng Ngogledd Cymru / North Wales’ biggest annual open studio event www.helfagelf.org Old Library Artists Deg o stiwdios i artistiaid, gofod addysg/gweithdy ac oriel / Collective of ten artists’ studios, a workshop/ education area and gallery www.orielcanfas.co.uk Outcasting Oriel delweddau symudol ar-lein. Dewisir artistiaid, gwneuthurwyr ffilm, animeiddwyr a dogfenwyr i ddangos eu gwaith mewn tymhorau deufisol / Online moving image gallery. Artists, filmmakers, animators and documentary makers are selected for screenings of their work in bimonthly seasons. Submissions welcome www.outcasting.org

63

Print Market Workshop Gweithdai print, Caerdydd / Cardiff print workshops www.printmarketproject.com

Rhôd Digwyddiad blynyddol dan arweiniad artistiaid; gosod celf gyfoes mewn tirwedd gwledig / Artist-led annual event, siting contemporary art in a rural landscape therhod.wordpress.com Supersaurus Canolfan gyfunol i artistiaid yn Abertawe, sy’n trefnu arddangosfeydd, preswyliadau a thrafodaethau / Swansea based artists’ collective that stages exhibitions, residencies and artists’ discussions studiosupersaurus.tumblr.com/ V–6 Artistiaid, gwneuthurwyr printiadau a chyhoeddwyr. Partneriaeth o chwe artist sy’n creu a chyhoeddi portffolios mewn argraffiadau cyfyngedig, yn aml gyda chydweithredwyr gwâdd o’r DU a gwledydd tramor / Artists, printmakers and publishers. A partnership of six artists who, often with invited collaborators from the UK and overseas, create and publish limited edition print-based portfolios www.virtually-6.com

VAGW Grw ˆ p cyfunol o sefydliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru / Visual Arts Galleries Wales, a collective of Arts Council of Wales funded organisations Vyrnwy Sculpture Park Parc cerfluniau helaeth sy’n dangos gwaith Cymreig a rhyngwladol / Extensive sculpture trail of Welsh and international work www.lake-vyrnwy.com Y Grw ˆ p Cymreig / The Welsh Group Grw ˆ p ar gyfer artistiaid, sy’n hyrwyddo ac arddangos gwaith artistiaid Cymreig ac artistiaid sy’n byw a gweithio yng Nghymru / Artists’ group that promotes and exhibits art of Welsh artists, and those artists living and working in Wales www.welshgroup.co.uk Y Wladfa Newydd – Culture Colony Safle ar gyfer rhwydweithio diwylliannol, y lle ar gyfer syniadau creadigol / Cultural networking site, the place for creative ideas www.culturecolony.com


Cyngor Celfyddydau Cymru Arts Councilof Wales

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n gyfrifol am ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru. Mae’r Cyngor yn derbyn ei gyllid oddi wrth ddwy ffynhonnell wahanol: Llywodraeth Cynulliad Cymru, fel Corff Cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad a chan Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU fel dosbarthwr y Loteri. The Arts Council of Wales is responsible for funding and developing the arts in Wales. The Council receives its funding from two different sources: the Welsh Assembly Government as an Assembly Sponsored Public Body and from the UK Government’s Department for Culture, Media and Sport as a Lottery distributor.

British Council

Celfyddydau RHYNGWLADOL Cymru Wales Arts International

British Council yw asiantaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol. Rydym yn creu ymrwymiad ac ymddiriedaeth ar ran y DU drwy gyfnewid syniadau a gwybodaeth rhywng pobl ledled y byd.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru’n cefnogi hyrwyddo a datblygu ymarfer cyfoes, proffesiynol ar draws yr holl ffurfiau ar gelfyddyd, trwy annog deialog ryngwladol trwy weithio’n gydweithredol ac mewn partneriaeth. Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru’n bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a’r British Council.

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations. We work to build engagement and trust for the UK through the exchange of knowledge and ideas between people worldwide.

Wales Arts International supports the promotion and development of contemporary professional practice across all art-forms, by encouraging international dialogue through collaboration and partnership working. Wales Arts International is a partnership between the Arts Council of Wales and the British Council.

Plas Bute / Bute Place Caerdydd / Cardiff CF10 5AL

10 Spring Gardens London SW1A 2BN

Plas Bute / Bute Place Caerdydd / Cardiff CF10 5AL

+44 (0)845 8734 900 gwyb@celfcymru.org.uk info@artswales.org.uk www.celfcymru.org.uk www.artswales.org.uk

+44 (0)20 7389 3194 www.britishcouncil.org

+44 (0)29 2044 1320 info@wai.org.uk www.wai.org.uk

64

65


“O sôn am weithgareddau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru o’m safbwynt i fel curadur yng Nghroatia, does gen i ddim ond canmoliaeth i’w gynnig. Hefyd, fy marn i yw y dylai polisi diwylliannol Croatia sylwi ar eu gweithgareddau.” “Talking about activities of Wales Arts International from my position as a curator based in Croatia, I have nothing to say but superlatives. Moreover, my opinion is that Croatian cultural policy should look up to their activities.” Leila Topic´ Curadur, Amgueddfa Celf Gyfoes Zagreb Curator, Zagreb Museum of Contemporary Art

66

35 Sue Williams. Arddangosfa Small Talk, High Heels yn Oriel Genedlaethol Harare, Zimbabwe. Roedd Sue Williams yn un o’r wyth artist rhyngwladol ar restr fer arddangosfa a gwobr Artes Mundi 2 yn 2006. Sue Williams. Small Talk, High Heels exhibition at National Gallery of Harare, Zimbabwe. Sue Williams was one of only eight shortlisted international artists in the Artes Mundi 2 exhibition and prize in 2006


dylunio/design elfen.co.uk

www.wai.org.uk

68

Profile for Wales Arts International

Visual Arts in Wales / Celfyddydau Gweledol Cymru  

A small booklet to introduce a lanscape of Visual Arts in Wales 2011.

Visual Arts in Wales / Celfyddydau Gweledol Cymru  

A small booklet to introduce a lanscape of Visual Arts in Wales 2011.

Advertisement