Page 1


FLESZ oscary ABC

1/16/09

11:24 PM

Page 162

FLESZ@MULTICO.PL

OSKARY FASHION 2008 „Fashion Magazine” po raz siódmy przyzna∏ Oskary Fashion. To konkurs promujàcy m∏ode talenty w dziedzinie mody. Patronowa∏ mu miesi´cznik „Sukces”. Podczas grudniowej gali jurorzy, m.in. Maciej Zieƒ, Gosia Baczyƒska, Dawid Woliƒski, Marcin Tyszka, Joanna Horodyƒska, Ilona Felicjaƒska, przyznali nagrody w trzech kategoriach. WÊród projektantów zwyci´˝y∏a Peggy Paw∏owski, wÊród fotografików Jacek Kochaƒski, wÊród modelek – Pamela KoleÊnik.

Katarzyna Kultys-Jab∏oƒska, naczelna „Fashion Magazine”, Beata Sadowska, Robert Kupisz i Paulina Smaszcz

Anja Rubik i Robert Kupisz Gra˝yna Torbicka

Krzysztof Jab∏oƒski


FLESZ oscary ABC

1/16/09

11:24 PM

Page 163

KATEGORIA FILM Za najlepiej ubranà polskà aktork´ uznana zosta∏a Ma∏gorzata Ko˝uchowska. Na oskarowej gali wystàpi∏a w sukni z najnowszej kolekcji Dawida Woliƒskiego. Zdaniem organizatorów najlepiej wyglàdajàcym aktorem jest Rafa∏ Królikowski.

Jacek Kochaƒski

Marcin Tyszka

Micha∏ Koterski i Beata Sadurska

„Fashion Magazine” wraz z czytelnikami przyzna∏ te˝ nagrod´ za „Karier´ w dobrym stylu” najlepszego projektanta, fotografika i modelki. Laureatami zostali: Gosia Baczyƒska, Marcin Tyszka, Anja Rubik.

Ma∏gorzata Ko˝uchowska

Rafa∏ Królikowski

KATEGORIA MEDIA W kategorii Media laureatami za swoje wyczucie i styl zostali: Maciej Kurzajewski, dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej, oraz Magda Mo∏ek, prezenterka TVN i felietonistka miesi´cznika „Sukces”. Na gali zaskoczy∏a wszystkich oryginalnymi czarnymi oprawkami okularów.

Gosia Baczyƒska

Magda Mo∏ek Peggy Paw∏owski

Tomasz Ossoliƒski

163 Maciej Kurzajewski


FLESZ oscary ABC

1/16/09

11:25 PM

Page 164

KATEGORIA MUZYKA Nagrod´ dla najlepiej ubranego muzyka odebra∏ Andrzej Smolik. Pokona∏ ¸ukasza Zagrobelnego, Tomka Makowieckiego, Leszka Mo˝d˝era i Czes∏awa Mozila. Natomiast za najlepiej ubranà piosenkark´ uznano Reni Jusis. W tej kategorii nominowano te˝: Natali´ Kukulskà, Natasz´ Urbaƒskà, Monik´ Brodk´ i Agnieszk´ Chyliƒskà. Andrzej Smolik

KATEGORIA INFORMACJA Reni Jusis

KATEGORIA BIZNES

Mateusz Borek, komentator sportowy Polsatu, w kategorii Informacje/Publicystyka pokona∏ m.in. Tomasza Lisa i Kamila Durczoka. WÊród dziennikarek zwyci´˝y∏a prowadzàca „WiadomoÊci” TVP 1 Hanna Lis. Nie odebra∏a osobiÊcie nagrody na oskarowej gali.

Mateusz Borek

KATEGORIA MODELKA

Robert Kozyra

WÊród ludzi biznesu za najlepiej ubranych uznano: Bo˝en´ Batyckà, w∏aÊcicielk´ firmy Batycki, oraz Roberta Kozyr´, prezesa Radia Zet. 164

Bo˝ena Batycka

Pamela KoleÊnik

Zdj´cia: materia∏y prasowe

Laureatkà Oskarów Fashion 2008 w kategorii Modelka zosta∏a Pamela KoleÊnik. Drugie miejsce zaj´∏a Anna K´dzior, a trzecie Alina G∏owacka.


promocja Organizatorka Oskarów Fashion Katarzyna Kultys Jabłońska

NA GALI ROZDANIA OSKARÓW FASHION 2008 POJAWIŁA SIĘ PLEJADA GWIAZD, DZIENNIKARZY, FOTOGRAFÓW, MODELEK I PROJEKTANTÓW MODY. BYŁ TO BARDZO ELEGANCKI I WYSMAKOWANY WIECZÓR Agnieszka Martyna i Joanna Horodyńska

Robert Kupisz i Gosia Baczyńska

SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA Oskary Fashion 2008

c

Natalia Kukulska nominowana w kategorii Muzyka

Ilona Felicjańska, modelka, wicemiss Polonia 1993

90 ( L U T Y

2009)

zytelnicy „Fashion Magazine” nagrodzili najlepiej ubranych przedstawicieli polskiego ˝ycia publicznego. Plebiscyt magazynu zosta∏ rozstrzygni´ty podczas gali Oskary Fashion 2008. Kto zatem okaza∏ si´ doceniony? W kategorii Media statuetk´ otrzymali Maciej Kurzajewski i Magda Mo∏ek. Jak przyzna∏a prezenterka, to nie jej zas∏uga, ale stylistów, bo w∏aÊnie oni dbajà o jej wyglàd. „Ciesz´ si´, ˝e jestem po trzydziestce, dopiero wtedy kobieta nabiera pewnoÊci w kwestiach ubioru – mówi Magda Mo∏ek. Kategoria Muzyka okaza∏a si´ najbardziej barwnà, bowiem muzycy mogà pozwaliç sobie na wi´cej ekstrawagancji na scenie. Statuetki otrzymali Andrzej Smolik i Reni Jusis. „Tegoroczni nominowani w kategorii Muzyka byli najbardziej wyrazistà grupà – mówi Katarzyna Kultys Jab∏oƒska, organizatorka konkursu Oskary Fashion i redaktor naczelna „Fashion Magazine”. „Gdybym mia∏a podjàç decyzj´, to nie ukrywam, ˝e mia∏abym k∏opot, bo ka˝dy z nich ma swój styl i wyglàda rzeczywiÊcie Êwietnie. Andrzej Smolik w zderzeniu z Czes∏awem Mozilem, Leszkiem Mo˝d˝erem, ¸ukaszem Zagrobelnym i Tomkiem Makowieckim jest chyba najwi´kszym indywidualistà. Jest spójny, ka˝de kolejne wcielenie jest zachowane w po-


ZDJ¢CIA: MATERIA¸Y PROMOCYJNE

dobnym klimacie, tworzy jego w∏asny styl. Reni Jusis ma w sobie pewnà subtelnoÊç i dziewcz´cà elegancj´. Widaç, ˝e lubi mod´ i Êledzi trendy z zami∏owaniem”. Obok Reni nominowane by∏y: Agnieszka Chyliƒska, Monika Brodka, Natalia Kukulska i Natasza Urbaƒska. Presti˝owe nagrody trafi∏y tak˝e w r´ce aktorów. Najlepiej ubranymi okazali si´ Rafa∏ Królikowski i Ma∏gorzata Ko˝uchowska. Nagroda dla aktorki zapewne nie by∏a zaskoczeniem. Od dawna trafia do wszelkich rankingów dobrze ubranych kobiet. Statuetki otrzymali te˝ dziennikarze nagrodzeni w kategorii Informacja/Publicystyka – Hanna Lis i Mateusz Borek. „Otrzyma∏em w ˝yciu kilka nagród za prac´ zawodowà, ale nie podejrzewa∏em, ˝e mo˝na dostaç nagrod´ za to, ˝e cz∏owiek po prostu si´ ubra∏” – powiedzia∏ Mateusz Borek. Strój biznesowy kojarzy si´ przede wszystkim z klasycznym kostiumem i garniturem. S∏owem, nuda. Jak w ka˝dej innej dziedzinie, i tutaj, mimo kanonów, nale˝y szukaç w∏asnego stylu. Czytelnicy „Fashion Magazine” nagrodzili Oskarem Bo˝en´ Batyckà – prezes firmy Batycki oraz prezesa Radia Zet, Roberta Kozyr´. „W przypadku biznesmenów sprawa jest nieco trudniejsza – mówi Katarzyna Kultys Jab∏oƒska. – Nie mogà sobie pozwoliç na tak wiele jak muzycy czy aktorzy. Robert Kozyra jest bardzo wyrazisty i zdecydowany, si∏´ charakteru widaç te˝ w wizerunku. Prze∏amuje standardy, ale zawsze z wielkà klasà. Mimo m∏odzieƒczego luzu jest bardzo elegancki. Bo˝ena Batycka od lat podkreÊla klasyczne i skromne stroje wyszukanà bi˝uterià. Jej konsekwencja wynika z mi∏oÊci do bursztynu, który dodaje jej blasku”. „Fashion Magazine” nie zapomnia∏ te˝ o w∏asnym podwórku, czyli Êrodowisku mody. Skoro pokusili si´ o ocen´, to nominowali tak˝e swoich i oddali w r´ce czytelników poch∏oni´tych tematem mody. W tej kategorii triumfowali modelka Anja Rubik i fryzjer, który bywa modelem, Robert Kupisz. M∏odziutka modelka wcià˝ szuka w∏asnego stylu, trzeba jednak przyznaç, ˝e z doskona∏ym skutkiem. Anja ma dopiero 23 lata, ale wzorce zaczerpni´te prosto z wybiegów najwi´kszych Êwiatowych marek. Robert Kupisz to cz∏owiek z niezwyk∏ym wyczuciem mody. Coraz cz´Êciej pojawia si´ na wybiegach, a u projektanta Tomasza Ossoliƒskiego jest ju˝ gwiazdà pokazów. Na gal´ Oskarów Fashion 2008 przyszed∏, nie wiedzàc o nominacji, jak˝e wielkie by∏o jego zaskoczenie, gdy okaza∏o si´, ˝e wygra∏. Odbierajàc nagrod´, poprosi∏ publicznoÊç o wybaczenie, bo gdyby wiedzia∏, to pewnie ubra∏by si´ inaczej, co wszystkich niezwykle rozbawi∏o, bo nawet nieprzygotowany wyglàda∏ doskonale. Nie zapominajmy, ˝e Oskary Fashion to przede wszystkim nagrody dla m∏odych, dopiero wkraczajàcych w skomplikowany Êwiat mody. Nagrody otrzymali projektantka Peggy Paw∏owski, modelka Pamela KoleÊnik i fotograf Jacek Kochaƒski. Tu˝ obok nich na scenie pojawili si´ klasycy gatunku, którzy osiàgn´li ju˝ niemal wszystko na swoich modowych Êcie˝kach kariery. Statuetki za ca∏okszta∏t otrzymali: projektantka Gosia Baczyƒska, modelka Anja Rubik i fotograf Marcin Tyszka.

Magda Mołek i Misiek Koterski

Oklaskiwana Peggy Pawłowski, laureatka Oskara Fashion za kolekcję „Gavroche”

Sponsorzy:

Partnerzy:

attitude for hair.

Na górze: Reni Jusis Obok po lewej: Katarzyna Gintrowska, wiceprezes zarządu PMPG, członkini jury konkursu

Patroni:

(LUTY

2009)

91


1/19/09

5:00 PM

Page 78

film | OSKARY FASHION 2008

Robert Kupisz

Anja Rubik

Maciej Kurzajewski

Gosia Baczyńska

Tomasz Jacyków

Rafał Królikowski

ARTYŚCI SĄ DO OGLĄDANIA Małgorzata Kożuchowska

78 FILM luty 2009

Marcin Tyszka

Reni Jusis

Magda Mołek

Peggy Pawłowski

Mateusz Borek


1/19/09

5:00 PM

Page 79

DLA WSPÓŁCZESNEGO WIDZA CORAZ ISTOTNIEJSZE STAJE SIĘ NIE TYLKO TO, KTÓRZY AKTORZY GRAJĄ NAJLEPIEJ, ALE I KTÓRZY NAJLEPIEJ SIĘ UBIERAJĄ. BO AKTOREM DZIŚ NIE PRZESTAJE SIĘ BYĆ PO ZEJŚCIU Z PLANU FILMOWEGO LUB ZE SCENY. WRĘCZ PRZECIWNIE... TYCH, KTÓRZY SPOŚRÓD POLSKICH AKTOREK I AKTORÓW FILMOWYCH UBIERAJĄ SIĘ NAJLEPIEJ, WYRÓŻNIONO W KONKURSIE OSKARY FASHION ORGANIZOWANYM PRZEZ MIESIĘCZNIK „FASHION MAGAZINE”

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE „FASHION MAGAZINE”

Katarzyna Kultys-Jabłońska – organizator imprezy

Wygląd jest jednym z podstawowych elementów wizerunku aktora. Im wi´ksza popularnoÊç, tym wi´kszy ci´˝ar odpowiedzialnoÊci za nienaganny styl. Dla siebie mamy taryf´ ulgowà, dla aktorów ˝adnego pob∏a˝ania. Im bardziej gwiazdy kochamy, tym wi´cej od nich wymagamy i tym uwa˝niej przyglàdamy si´ ich strojowi. Czasem ludzie kina stajà si´ ikonami mody – takimi, które ch´tnie naÊladujemy. Dlatego ka˝da gwiazda chce wyglàdaç doskonale i oryginalnie. Jedni, by osiàgnàç ten cel, stawiajà na ekstrawagancj´ – budujàc swój wizerunek z tym dziwniejszych elementów, im wi´cej po˝àdanego szumu i zainteresowania wokó∏ chcà wzbudziç. Inni preferujà klasycznà elegancj´, która zawsze jest na czasie. Na szcz´Êcie wy∏àcznie jedna zasada pozostaje bezdyskusyjna – na wielkà gal´ nie wolno za∏o˝yç tego samego dwukrotnie, bo media tylko czekajà na takà „wpadk´”. Podstawà kreowania indywidualnego stylu jest wyczucie estetyki i realizowanie w∏asnej wizji tego, co modne. W tej bran˝y indywidualizm jest przecie˝ najwa˝niejszy. „Zwrócenie na siebie uwagi wcale nie jest ∏atwe – mówi organizatorka konkursu Oskary Fashion i redaktor naczelna „Fashion Magazine”, Katarzyna Kultys-Jabłońska. – Z jednej strony mo˝na sobie pozwoliç na niemal wszystko, z drugiej – trzeba uwa˝aç, by nie naraziç si´ na ÊmiesznoÊç. Artysta na wieczorowà gal´ mo˝e przyjÊç w modnej czapce i tenisówkach. Ale, oczywiÊcie, sà granice dobrego smaku”. W tym roku czytelnicy „Fashion Magazine” po raz kolejny wybrali najlepiej ubranych

przedstawicieli ˝ycia publicznego, w tym równie˝ wÊród gwiazd kina. Oskary Fashion 2008, rozdane po raz siódmy, trafi∏y m.in. do Rafała Królikowskiego i Małgorzaty Kożuchowskiej. Rafa∏ Królikowski znany jest z filmów: „Superprodukcja”, „Nigdy w ˝yciu”, „Lejdis” oraz z wielu ról serialowych. „MyÊl´, ˝e czytelnicy docenili Rafa∏a Królikowskiego za jego pogod´ ducha, która przejawia si´ równie˝ w jego wizerunku – mówi Katarzyna Kultys-Jab∏oƒska. – Zazwyczaj ubiera si´ na luzie, niezobowiàzujàco, ale elegancko i modnie. Nie jest przestylizowany. Zachowuje dystans do mody, do siebie i dzi´ki temu jest prawdziwy. Jego wyglàd harmonizuje z jego niepokornym charakterem”. Królikowski potwierdza te spostrze˝enia: „Mój styl kszta∏towa∏ si´ dzi´ki spotkaniom zawodowym – mówi aktor. – Mam na myÊli prac´ z kostiumografami, charakteryzatorami czy stylistami. I zmieni∏ si´ na przestrzeni lat, bo ja si´ zmieni∏em. Chocia˝ nie strój zdobi cz∏owieka, to na pewno wspó∏gra z tym, co jest w nas”. Oprócz Rafa∏a Królikowskiego nominowani byli: Jan Wieczorkowski – „za m∏odzieƒczy styl, który wcià˝ budzi w nim ch∏opca”; Michał Żebrowski – „za niebywa∏à elegancj´, która towarzyszy mu w ka˝dym kolejnym wcieleniu”; Rafał Mohr – „za fantazj´ w kszta∏towaniu w∏asnego wizerunku i odwag´, dzi´ki której buduje swój indywidualny styl”; oraz Bartek Świderski – „za doskona∏e po∏àczenie klasyki z urwisowskim lookiem, który odzwierciedla jego charakter”. W rywalizacji do Oskarów Fashion 2008 z Ma∏gorzatà Ko˝uchowskà zmierzy∏y si´:

Katarzyna Figura – „za fantazj´ i bez wàtpienia indywidualizm. W ka˝dej kreacji widaç pazur i nieposkromiony charakter”; Maja Ostaszewska – „za dziewcz´cà elegancj´, skromnoÊç i subtelnoÊç widocznà w ka˝dej stylizacji”; Magdalena Cielecka – „za niezwyk∏à kobiecoÊç, którà wyra˝a ka˝dà noszonà przez siebie kreacjà. Lubi eksperymentowaç, a jej metamorfozy sà trafione w dziesiàtk´”; Alicja Bachleda-Curuś – „za klasyczny styl w m∏odzie˝owym wydaniu”. „Werdykt czytelników »Fashion Magazine« nie by∏ dla mnie zaskoczeniem – przyznaje Katarzyna Kultys-Jab∏oƒska. – Ma∏gorzata Ko˝uchowska od dawna uwa˝ana jest za jednà z najlepiej ubranych polskich aktorek. Sàdz´, ˝e kobiety Êmia∏o mogà si´ na niej wzorowaç i pewnie ju˝ to robià. Gdy mo˝na, jest na luzie, gdy trzeba, b∏yszczy elegancjà. Ma niebywa∏e wyczucie estetyki”. W tym roku Oskary Fashion w kategorii Media otrzymali: Magda Mołek i Maciej Kurzajewski. W kategorii Biznes czytelnicy „Fashion Magazine” nagrodzili Bożenę Batycką i Roberta Kozyrę. WÊród przedstawicieli Êwiata mody nagrody odebrali Anja Rubik i Robert Kupisz. W kategorii Muzyka nagrodzeni zostali Reni Jusis i Andrzej Smolik, natomiast w kategorii Informacja/Publicystyka – Hanna Lis i Mateusz Borek. Oskary Fashion 2008 to równie˝ konkurs debiutantów. Pierwsze miejsce w kategorii Modelka otrzyma∏a Pamela Koleśnik, najlepszà projektantkà okaza∏a si´ Peggy Pawłowski, najzdolniejszym fotografikiem zaÊ – Jacek Kochański.

Jacek Kocurek


Patronat

Oskary dla trendsetterów i młodych talentów mody

O

skary Fashion 2008 – nagrody dla młodych talentów w dziedzinie mody – zostały rozdane 15 grudnia 2008 r. na finałowej gali konkursu. Jej głównym organizatorem był „Fashion Magazine”. Wśród gości nie zabrakło największych polskich projektantów, fotografików, modelek, aktorów i dziennikarzy. Najlepszym polskim kreatorem mody została Peggy Pawłowski, absolwentka Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, laureatka Cracow Fashion Awards i konkursu Złotej Nitki. Peggy Pawłowski stworzyła kolekcję „Gavroche” nawiązującą do klimatu ulic Paryża. Za najlepszego fotografika uznano Jacka Kochańskiego, właściciela agencji reklamy, fotografii i designu Media Garden, a Pamelę Koleśnik za najbardziej obiecującą młodą modelkę w Polsce. Wyróżnienia wręczono również dla najlepiej ubranych

Pokaz mody Grzegorza Kaszubskiego, zdobywcy 3. miejsca konkursu Oskary Fashion 2008, nagrodzono wielkimi brawami. Kreator pokazywał m.in. stroje w barwach morskiej zieleni

Polaków, w kategoriach: film, muzyka, media, moda, biznes, informacja/publicystyka. W tym gronie znaleźli się m. in.: Edyta Bartosiewicz, Rafał Królikowski, Kuba Wojewódzki.

– Oskary wyróżniają ludzi żyjących estetycznie. To ważne w naszym szarym kraju, gdzie przeciętność czasem jest wręcz pożądana – podsumowała Kayah. www.oskaryfashion.pl


E KS T R A | oskary fashion

oskary fashion | E KS T R A

foto: EAST NEWS

Magda Mołek – Śledzę

trendy, ale nie jestem ofiarą mody. Staram się nie kombinować, im prościej tym lepiej. Zawsze kiedy się ubieram staram się nie obrażać odbiorcy, nie chce być nadmiernie wyzywająca i nie chcę by strój mnie przytłaczał. Wiem, że to jest możliwe.

Maciej Kurzajewski – Ostatnie lata sporo we mnie zmieniły. Pracując w telewizji zawsze musiałem nosić garnitur, ale gdy tyko schodziłem z anteny natychmiast zrzucałem uniform, teraz pozwalam sobie nosić go także w innych sytuacjach.

INFORMACJA/PUBLICYSTYKA

Hanna Lis Mateusz Borek

Mateusz Borek – Nie mam stylisty, prawie wszystko w czym występuję to moje prywatne ubrania. Mam prosty klucz. Staram się nadmiernie nie koncentrować na stroju.Sądzę, że gust najbardziej kształci ulica i miejsca, w których się bywa.

MEDIA

BIZNES

Magda Mołek Maciej Kurzajewski

Bożena Batycka Robert Kozyra

Najlepiej ubrani Polacy

MUZYKA

Reni Jusis Andrzej Smolik MODA

Anja Rubik Robert Kupisz

Anja Rubik – modelka.

Nagroda za całokształt. Mój gust wciąż bardzo się zmienia i nadal kształtuje. W jednym sezonie lubię ciężkie buty, w drugim już delikatne. Z czasem nabieram pewności siebie i odwagi by eksperymentować. 2

Już po raz ósmy rozdaliśmy „Oskary Fashion” najbardziej obiecującym, młodym twórcom. Statuetki otrzymali projektantka Peggy Pawłowski, modelka Pamela Koleśnik oraz fotografik Jacek Kochański. Fashion Magazine nagrodziło również najlepiej ubranych Polaków. Gala odbyła się w siedzibie Mercedesa.

Marcin Tyszka – fotografik

Nagroda za całokształt.

Robert Kupisz – Ostat-

nio bardzo się podkręciłem stylem rockowym lat 60-tych i 70- tych. Przerobiłem stare t-shirty z zespołami heavy metalowymi, dżinsy mam już tak wąskie, że stopy nie mogę przecisnąć. Rafał Królikowski – Mój

Gosia Baczyńska – projektantka mody. Nagroda za całokształt. FASHION MAGAZINE / Nr 30 / 2009

Krzysztof Jabłoński wydawca Fashion Magazine i Katarzyna Kultys-Jabłońska,

redaktor naczelna Fashion Magazine i organizatorka konkursu Oskary Fashion

wizerunek, to wypadkowa zawodowych spotkań w obrębie różnych dziedzin sztuki. Garderoba zmienia się wraz z człowiekiem. Najważniejsze by strój współgrał z naszym wnętrzem.

FILM

Małgorzata Kożuchowska Rafał Królikowski 3


E KS T R A | oskary fashion

oskary fashion | E KS T R A

WE ARE THE CHAMPIONS

Tegoroczni finaliści zmierzyli się z tematem Pret-a-porter la Boheme. Kolekcje młodych projektantów zaprezentowały debiutujace modelki.

POKAZ SIMPLE

Joanna Startek Marta Wilczak

W trakcie trwania castingów wyłoniliśmy 12 modelek, by wybrać tę najlepszą podczas „Oskarów Fashion 2008”.

2

Weronika Małkiewicz

Małgorzata Kurek

Emanuel Franz

Magdalena Lenart

Grzegorz Matląg

Maja Kotala

Eliza Chojnacka

Pamela Koleśnik – 1 miejsce. Po raz pierwszy brałam udział w konkursie. Bardzo się cieszę, że wygrałam. Myślę, że ta nagroda ułatwi mi dalszą karierę w świecie mody. Chciałabym osiągnąć taki sukces jak Anja Rubik, wiem, że to wymaga wiele pracy i wysiłku, ale jestem na to przygotowana.

1

Peggy Pawłowski

Ta nagroda to dla mnie potwierdzenie, że idę w dobrym kierunku. Kolekcja, którą zaprojektowałam to nie tylko temat, wypływa z mojego wnętrza, jest mi bardzo bliska. Nie oznacza to jednak, że kolejne będą podobne. Człowiek się zmienia, ulega wpływom, inspiracjom, nastrojom, jutro mogę być kimś zupełnie innym. Inspiruje mnie otaczający świat, zapachy, filmy, ale też błędy w strojach, na które zwracam szczególną uwagę.

Natalia Wróblewska

4

Paulina Zajezierska

Marta Kwapisiewicz

3

Grzegorz Kaszubski

Paulina Zajezierska

Aleksandra Sówka

2 miejsce

Anna Kędzior FASHION MAGAZINE / Nr 30 / 2009

3 miejsce

gwiazdy pokazu Simple

Karolina Malinowska Alina Głowacka i Kamila Szczawińska z pieskami

5


E KS T R A | oskary fashion

oskary fashion | E KS T R A

Tomasz Sętowski - autor Magdalena Wójcik

wręczyła nagrodę w kat. film Piotr Szwedes z żoną

Misiek Koterski wręczył nagrodę w kat. media, na zdj z Beatą Sadurską

Ewa Braun

Agnieszka Maciąg, Robert Wolański

statuetki Oskara Fashion

Anna Popek

Bogna Sworowska

Izabela Kopeć

Monika Richardson i Andrzej Urbański

wręczyli nagrody w kat. informacja

Aleksandra Kwaśniewska

na bankiecie „Oskary Fashion” to jedna najbardziej prestiżowych imprez w roku. Każdorazowo przyciąga wielkie nazwiska polskiego show biznesu. Tutaj po prostu warto być. Monika Mrozowska, Adam Patalon

Tomasz Jacyków wręczył nagrodę w kat. moda Katarzyna Zielińska

Katarzyna Kultys - Jabłońska, Beata Sadowska

(wręczyła nagrodę w kat. media), Robert Kupisz i Paulina Smaszcz Kurrzajewska Sebastian Karpiel Bułecka

wręczył nagrodę w kat. muzyka, na zdj. z Magdą Mołek

Joanna Liszowska

Mateusz Kusznierewicz, Paulina Smaszcz Kurzajewska, Maciej Kurzajewski Marek Król z żoną

6

Natalia Przybysz wręczyła

nagrodę w kat. muzyka

Jan Nowicki wręczył nagrodę w kat. film, na zdj z Małgorzatą Potocką

Magdalena Radomska i Anja Rubik

Agnieszka Martyna Maria Korzeniowska i Anna Samusionek

Odeta Moro-Figurska i Michał Figurski

Teresa Rosati, Ilona Felicjańska i Joanna Racewicz

Elżbieta Czaplejewicz

przygotowała choreograRafał Mohr fię do pokazów FASHION MAGAZINE / Nr 30 / 2009

Marek Sowa wręczył nagrodę w kat. biznes, na zdj. z Bożeną Batycką

Galę "Oskary Fashion 2008" poprowadziła Grażyna Torbicka

Natalia Kukulska

7


E KS T R A | oskary fashion

oskary fashion | E KS T R A Ewa Minge

Agnieszka Maciejak

Andrzej Kuźniak

Agnieszka Maciejak –

Szukałam poważnego podejścia do projektowania, dojrzałej, wypowiedzi, która rokuje na resztę zawodowego życia. Wśród tegorocznych projektantów znalazłam takie podejście.

Małgorzata Domagalik i Marcin Tyszka

Małgorzata Domagalik – Zawsze kieruję

się tylko jednym. Własnym gustem. Nie miałam żadnego problemu z oceną projektantów, fotografików i modelek. Oprócz pracy i talentu trzeba spotkać w odpowiednim momencie odpowiednich ludzi, Fashion wyciąga rękę do młodych twórców. Talent to jest nie tylko umiejętności, ale też wielka chęć by realizować się w tym co kochamy.

Paweł Jancewicz, Jarosław Burdek

Tajne obrady Jury spotykało się trzykrotnie nim wyłoniło finalisów. Tajne obrady odbyły się m.in. w Luxury Cafe.

Paweł Netczuk, Katarzyna Kultys-Jabłońska i Grzegorz Tomasiak

Marek Staszewski i Paweł Kapłon

Marek Straszewski

– Ważne było to jaką historię niosą ze sobą ze sobą zdjecia, co opowiadają. Interesowała mnie emocjonalność i głębia, mniej strona techniczna.

Juror Dawid Woliński z muzą Małgorzatą Kożuchowską

obrady jury

W jury zasiedli najlepsi polscy projektanci, modelki i fotograficy. Debiutantów ocenili także redaktorzy naczelni magazynów, przedstawiciele telewizji oraz luksusowych marek.

Jurorka Izabela Łapińska na zdj. z muzą Małgorzatą Foremniak Izabela Łapińska – Zwracałam uwagę na spójność, detale, wykończenia, harmonię, kolorystykę i powiązanie z tematem. Było mi niezwykle miło, gdy u jednego z projektantów zobaczyłam kolekcję inspirowaną suknią, którą pokazałam dwa lata temu.

Tomasz Sikora, Paweł Jancewicz, Ewa Minge, Paweł Kapłon i Lucyna Szymańska Ewa Beata Basiak i Elżbieta Szawarska

Ilona Felicjańska – Uważam, że 15 lat w przypadku modelek to za mało na osiągnięcie sukcesu w tym momencie. Ważne jest by modelka była "jakaś", by przykuwała uwagę, wyróżniała się.

Mariusz Przybylski

Natalia Jaroszewska

Tomasz Ossoliński, Gosia Baczyńska, Maciej Zień

Tomasz Ossoliński – Zwracałem uwagę

na to, jak rzeczy są wykonane. Obok pomysłu na kolekcję ważna jest technika i warsztat. Gosia Baczyńska – Poziom oceniam na bardzo wysoki. W modzie wydarzyło się już tak wiele, że trudno stworzyć coś nowego. Należy czerpać z tego co jest i przetwarzać dotychczasowe rozwiązania.

Katarzyna Gintrowska

Maciej Zień – Oceniałem świeżość i nowatorskie rozwiązania. Ważne było dla mnie, by stój nadawał się do noszenia. Dosyć łatwo przychodzi mi wyczucie pewnej dojrzałości i sposobu traktowania mody.

Lucyna Szymańska Sponsorzy:

Partnerzy:

attitude for hair.

Patroni:

Gwiazdą wieczoru była Reni Jusis 8

Joanna Horodyńska

Agnes Ponarska, Katarzyna Kultys Jabłońska, Ewa Łabno-Falęcka i Wojciech Sieńczyk Małgorzata Foremniak i Izabela Łapińska FASHION MAGAZINE / Nr 30 / 2009

9


fmag  

fashion magazine

fmag  

fashion magazine