Page 1


Pierwsze pi´tro zajmuje galeria u Attavantich, w której odbywajà si´ wystawy ludzi uzdolnionych, artystów, fotografów i wszystkich tych, którzy wykazujà talent twórczy.

Sercem miasta jest Rynek – plac targowy, na który przed laty zje˝d˝ali si´ kupcy z ró˝nych stron Europy. Najwa˝niejszà budowlà na Rynku jest Ratusz – obecnie

Kamienica ATTAVANTICH, w której mieÊci si´ Centrum pełniła przez cały XIX wiek wa˝ne funkcje. Po zaj´ciu ratusza przez Austriaków mieÊciły si´ tu władze gminy miejskiej, a póêniej ulokowano sàd. W wieku XX mieÊciła si´ tu szkoła ludowa oraz, wówczas utworzone, Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina. Sala lustrzana na drugim pi´trze była miejscem imprez kulturalnych i koncertów. Zało˝ycielkà szkoły muzycznej i działaczkà Towarzystwa była Maria Turzaƒska, osoba wielce zasłu˝ona i ceniona jako wspaniała pianistka, a od poczàtku XX wieku organizatorka ˝ycia muzycznego i kulturalnego w Jarosławiu.

Ostatnia kondygnacja to słynna Sala Lustrzana, w której odbywajà si´ koncerty, małe formy artystyczne, wieczory poezji oraz kameralne spotkania ludzi zafascynowanych ˝yciem kulturalnym w naszym mieÊcie.

20 czerwca 2009 roku o godz.13.00 Burmistrz Miasta Jarosławia p. Andrzej Wyczawski uroczyÊcie przeciàł wst´g´ otwierajàc tym samym Centrum Kultury i Promocji. Zadania i funkcje jakie spełnia Centrum majà podnieÊç jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców i sprawiç, aby poziom sfery kulturalnej był na jak najwy˝szym poziomie. Centrum podzielone jest na trzy kondygnacje, na parterze znajduje si´ punkt informacji turystycznej, w którym mo˝na uzyskaç wszystkie informacje na temat miasta, a tak˝e nabyç gad˝ety, pamiàtki, jarosławskie wydawnictwa, obrazy oraz widokówki. Do dyspozycji turystów sà przewodnicy którzy oprowadzà i przybli˝à nasze pi´kne miasto w taki sposób, aby zwiedzajàcy wracali ch´tnie za jakiÊ czas.

siedziba władz miasta. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z koƒca XV wieku. Rynek okrà˝ony jest zwartà zabudowà, głównie jednopi´trowych kamienic majàcych swoje poczàtki w XV wieku. Jednà z najokazalszych jest kamienica Orsettich zbudowana w koƒcu XVI wieku. Jej właÊcicielem był Włoch; nale˝y do najpi´kniejszych póênorenesansowych kamienic mieszczaƒskich w Polsce. Włochem tak˝e był właÊciciel kamienicy Attavantich, gdzie obecnie mieÊci si´ Centrum Kultury i Promocji. Jarosław jest miastem, które warto odwiedziç – tutaj historia łączy się z teraźniejszością. AtrakcyjnoÊç Jarosławia niewàtpliwie podnoszà odbywajàce si´ tu liczne wydarzenia kulturalne, a wÊród nich imprezy cykliczne:

Jarosław jest pi´knym, urzekajàcym miastem, le˝àcym we wschodniej cz´Êci województwa podkarpackiego na pograniczu odznaczajàcego si´ łagodnymi wzniesieniami Pogórza Rzeszowskiego (zwanego w tej cz´Êci Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu.

Festiwal Fotografii Młodych w Jarosławiu (06.08–14.08), Dni Jarosławia na płycie Rynku (25, 26.06) oraz Festiwal Pieśni Naszych Korzeni (22.08 – 29.08). oprac. El.P.


Złota linia Po∏àczy∏ ich niepokój. Dzieli – niemal wszystko. Rozrzucone po Êwiecie g∏odne dusze. Odleg∏e o setki i tysiàce kilometrów. Rozdzielone dziesiàtkami lat. Malarze, rzeêbiarze, fotograficy i poeci. I nie tylko. Poznali si´ przez Internet. Wypowiadali si´ na forach dyskusyjnych, prezentowali swoje prace, dzielili doÊwiadczeniem, wspierali i krytykowali... Wreszcie – postanowili zorganizowaç wspólnà wystaw´. Jej wernisa˝ mia∏ byç te˝ okazjà, by, po latach kontaktów wirtualnych, spotkaç si´ w Êwiecie nieco bardziej rzeczywistym. Wystawa okazała si´ sukcesem. Wielkim atutem Grupy okazała si´ jej ró˝norodnoÊç. Wspó∏czesny Êwiat pe∏en jest kontrastów. Jego pi´kno i harmonia opierajà si´ na zbiorze niejednorodnych elementów, których zestawienie buduje nowà jakoÊç. Analogicznie, zbiorowe wystawianie prac Twórców tak odmiennych, z których ka˝dy z pasjà realizuje si´ w swojej dziedzinie sztuki, wzmaga oddzia∏ywanie pojedynczych dzie∏, a rodzàca si´ ca∏oÊç zadziwia Êwie˝oÊcià oddzia∏ywania i potencja∏em wzbudzanych emocji. Barwna, artystyczna mozaika. W 2009 roku goÊci∏a w „Folwarku Sztuk“ w Mszanie Dolnej, a nast´pnie w Muzeum Regionalnym w Limanowej. Maj 2010 to wystawa w Centrum Kultury i Promocji w Jaros∏awiu. Có˝: artysta, tworzàc, jest nieskoƒczenie samotny. Ale poza tym jest te˝ cz∏owiekiem, i ∏aknie czasem kontaktu z innymi, szczególnie spalanymi podobnym, jak on, niepokojem. „Z∏ota linia“ wybiera na swe wystawy miejsca pi´kne, w malowniczych okolicach. Wernisa˝e stajà si´ kilkudniowym wspólnym spotkaniem artystów i sympatyków, czasem wspólnego prze˝ywania, inspirowania i poszerzania swego widzenia. Otwierajàc na ró˝norodnoÊç, otwierajà na ˝ycie. Pog∏´biajà wra˝liwoÊç i dodajà energii. A nade wszystko – sà êród∏em radoÊci i satysfakcji. „Z∏ota linia“ jest grupà nieformalnà, spajanà wy∏àcznie dobrà wolà artystów, sympatyków i mecenasów sztuki z nià zwiàzanych. W katalogu prezentujemy sylwetki Twórców bioràcych udzia∏ w trzeciej, zbiorowej wystawie Grupy – w Jaros∏awiu, w maju 2010. oprac. mL.B.


Waldemar Dąbrowski

Piotr Fajfer

www.dabrowskimw.free.art.pl

www.photoheaven.net

Wrocław

Poznaƒ

Zajmuje si´ malarstwem, rysunkiem i grafikà komputerowà. DziałalnoÊç artystycznà rozpoczàł w przedostatniej dekadzie XX wieku. W latach 1985-89 pracował we wrocławskim Biurze Wystaw Artystycznych. Uczestniczył w kilkudziesi´ciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdujà si´ w prywatnych zbiorach polskich i zagranicznych. Inspiracj´ twórczà czerpie z otaczajàcego Êwiata, przede wszystkim z obserwacji przyrody. Z drugiej strony, chwyta ulotne, subiektywne wizje i prze˝ycia, nadajàc im gł´bokà indywidualnà ekspresj´.

Jego płótna przedstawiajà fantastyczne obrazy, jakby ze snu, zawieszone w iluzyjnych przes trze niach. Pełno tu wyrafinowanych kształtów i twarzopodobnych zjaw – sprawia to wra˝enie osobistych „wariacji na temat“ ró˝nych form, niekiedy ogólnie znanych. Ponadto maluje na kartonie, jest autorem cyklu obrazów pt. „Kraina utraconych tajemnic; zagubionych myÊli; bez powrotu“ (ich motywem przewodnim sà anonimowe twarze-maski, pozbawione estetyzujàcego retuszu, wydajàce si´ byç bli˝sze metaforycznym obliczom „alter ego”). W swojej twórczoÊci si´ga te˝ po nowy, samodzielnie wypracowany Êrodek wyrazu plastycznego – elektroniczny zapis połàczenia technik tradycyjnych z grafikà generowanà komputerowo. bez tytułu, 81 x 100 cm, olej na płótnie

oprac. W.D./I.K./K.K.

Princess of ravens, 60 x 74 cm, fotografia

Informatyk, fotograf, ˝eglarz. Zajmuje si´ szeroko poj´tà fotografià reklamowà, specjalizuje si´ te˝ w fotografii mody i aktu. Zdj´cia „u˝ytkowe” traktuje jako twórcze wyzwanie – w niebanalny sposób łàczy ich artyzm (wynikajàcy z osobistego podejÊcia do fotografowania jako procesu twórczego zakorzenionego w sztuce) z powszechnym podejÊciem do reklamy wizualnej. Jest twórcà

autorskich wystaw aktu oraz laureatem presti˝owych konkursów fotograficznych. Prezentowana w katalogu praca zdoby∏a pierwszà nagrod´ w kategorii profesjonalistów „Moda”, na Sony World Photography Awards 2009, w Cannes. oprac. P.F./I.K./K.K.


Paweł M. Falcman

Tadeusz Iwańczuk

www.projekt.xtrem.com.pl

www.zaiprzeciw.prv.pl

Warszawa

Gliwice

Projektant, grafik, fotograf. Fotografuje od ok. 30 lat. Głównie z potrzeby wewn´trznej, ale te˝ i zawodowo. Portret, dzieła sztuki i bi˝uteria, oraz – jak to okreÊla – „rzeczy wypatrzone”. Detale, szczegóły, wycinki rzeczywistoÊci. Przyznaje si´ do ulegania wpływom m. in. formizmu, minimal artu i myÊlenia „plakatowego” – płaski obraz i jak najmniej elementów.

Architekt, artysta plastyk. Członek Zwiàzku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Autor wielu realizacji architektonicznych oraz uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicà. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafik´, pastel, akwarele. Kierunek, w którym najlepiej si´ czuje, to „art informel“.

Jak charakteryzuje jego twórcze dokonania Joanna Korsan: „(...) Wpisuje si´ to wszystko w dzisiejsze tendencje pokazywania mikroÊwiata, odchodzenia od ładnoÊci w stron´, hmm… zu˝ycia. Nie chc´ powiedzieç brzydoty, bo to jest inne spojrzenie na rzeczywistoÊç – dostrze˝enie pi´kna tam, gdzie tzw. sztuka wysoka go nie widziała. Takie przełamywanie wszelkich konwencji i wzorców, charakterystyczne dla postmodernizmu …“

oprac. T.I.

oprac. P.M.F.

bez tytu∏u, 40 x 30 cm, fotografia

Oko historii, 90 x 110 cm, akryl


Edyta Ślączka-Poskrobko

Artur Kardamasz Junior

posesmart@gmail.com

artu_ditu@poczta.onet.pl

Białystok

Jarosław

Poezja, plastyka (praca w korze sosnowej). Wiersze ukazujà si´ w „Goƒcu Kresowym”, w „Pami´ci i trwaniu”, „Czasie Miłosierdzia” oraz kolejnych wydaniach „Epei”. Ostatnio te˝ w „Jachtingu”. Wydałam trzy zbiorki poetyckie – „MiłoÊnik” „Gwiezdnik” oraz ostatnio we współpracy z WOAK w Białymstoku – „ Podró˝ na ksi´˝yc” – wiersze moje towarzyszyły otwarciu wystawy Czesława Zdanowicza „ A kto ciebie wierzbino...” wypełniły przestrzeƒ wystawienniczà dotyczàcà rzeêby Dionizego Purty w DK w Sokółce, Białymstoku oraz w Lublinie. Jestem pomysłodawcà akcji poetyckiej – „Wiersze wychodzà do ludzi”, która swojà inauguracj´ miała w 2005 r. i powstała przy współpracy z Michałem Zabłockim. Jestem twórcà autorskiego pomysłu pisania wiersza w gazecie wraz z mieszkaƒcami – projekt „Miasto pisze wiersz” – którego inauguracja odbyła si´ w ramach akcji: „Wiersze wychodzà do ludzi”. Bajki dla dzieci były emitowane na antenie Radia Piekary w 2006 r., oraz radia Białystok w styczniu roku 2008. Czytane na spotkaniach autorskich w ró˝nych miastach. Jestem współautorkà wystawy – „Zjawiska Êwietlne w atmosferze” polegajàcej na współistnieniu wiersza i fotografii w tej samej przestrzeni wystawienniczej (artpack). Wystawa była prezentowana w Białymstoku i w Szczyrku, zawitała do Katowic i L´borka.

Jestem współautorkà i współorganizatorkà mi´dzymiastowego projektu poetyckiego – „Jesienny liÊç poetycki”. W projekcie tym brało udział 14 miast – 2007 r. W tym samym roku wraz z Monikà Dziowgo miałyÊmy wystaw´ bi˝uterii w DK „Zenit“ w Białymstoku. Pomagałam w organizacji i zasiadałam w jury konkursu ogólnopolskiego z okazji 10-lecia portalu artystycznego – wywrota.pl – 2008 r. Opracowałam monodram „PieÊni pragnienia“ prezentowany w Szczyrku, Białymstoku, Mszanie, Warszawie. Wraz z artystami Złotej Linii z wierszami oraz monodramem „PieÊni pragnienia“ zawitałam do Mszany Dolnej i Limanowej w 2009 r. Ostatnio współpracuj´ z herbaciarnià TeaLady w stolicy. oprac. E.Â-P.

Kompozycja multiwertykalna, 65 x 50 cm, monotypia

I Nagroda za rysunek VII Ogólnopolskiego Konkursu na rysunek satyryczny „ZAGRO˚ENIA ÂRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA“

Współtworzyłam wraz z Elà Grzybek (artystà plastykiem) mix sztuk pod hasłem „Czar Mody Letniej” w lipcu 2006 r. w ogrodzie Muzeum Karnego oraz wystaw´ poplenerowà owej akcji w galerii „ElaMont-parnass”. W Sokółce równie˝ z Elà Grzybek organizowałam wieczór kobiecy okraszony poezjà i modà 2007 r.

I Nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym GRAFIKA MŁODYCH w Krakowie Nagroda na V Karpackim BIENNALE Grafiki Dzieci i Młodzie˝y w PrzemyÊlu Kadr z monodramu PieÊni pragnienia

III Nagroda w Konkursie na ilustracje do wierszy Ks JANA TWARDOWSKIEGO w Jarosławiu oprac. A.K.J.


Kamil „Hamlet” Kromolicki

Aleksander Majerski

www.hamlet1987.blogspot.com

www.majerskiart.eu

Poznaƒ

Limanowa

Samouk z wyboru od zawsze, niepokorny marzyciel i romantyk, wizjoner, surrealista, ekscentryk. Malarstwem trudni si´ bardzo krótko, bo zaledwie pół roku. Wi´kszoÊç jego twórczoÊci opiera si´ na rysunku i grafice warsztatowej. Trudno zaszufladkowaç wykonywane przez niego prace. Zawsze powtarza, ˝e to, co wychodzi spod jego ràk, jest odzwierciedleniem jego uczuç, myÊli, duszy i serca. Swoimi idolami nazywa Salvadora Dalego i Zdzisława Beksiƒskiego. Ulubione nurty w sztuce to surrealizm, minimalizm, symbolizm i elementy pop-artu. oprac. K.H.K

A ja szukam odcieni cieni kolorowych marzeƒ znaczenia snów barwy wiosennych majowych kwiatów we włosach i w oczach... a na jawie wykuwam zapach lipowych słojów i zapisanych pozaczasowych ksiàg... i tak zakl´te pomi´dzy wierszami... pomi´dzy materii natchnieniem lecà wióra jak iskry goràce tajemne znaki pami´ci Jesienna symfonia, 157 cm, podhalaƒskie lipowe drewno

Pod pràd, 100 x 70 cm, olej na kartonie

A.M.


Andreas A. Malecki

Dorota Narwojsz-Szal

aamalecki@wp.pl

www.czas-o-przestrzen.blogspot.com

Neuss (Niemcy)

PrzemyÊl

Urodzony na Âwi´tej Warmii (w I-szej połowie XX w.) nale˝àcej znowu do Polski. W dzieciƒstwie uwiedziony przez ciotk´ erotomank´, nigdy nie powrócił do normy psychicznej. Ju˝ jako pachol´ wyró˝niał si´ niebywałym talentem plastycznym, objawiajàcym si´ dorysowywaniem zarostu i okularów na wszystkich dost´pnych mu obrazkach i fotografiach. Lata młodzieƒcze sp´dził peregrynujàc pomi´dzy ró˝nymi placówkami oÊwiatowymi, z których ˝adnej nie udało mu si´ ukoƒczyç. Z powodu trudnoÊci z czytaniem i pisaniem, nie mógł znaleêç sensownego zaj´cia, postanowił wi´c zostaç artystà. Malarstwa i rysunku uczył si´ u anonimowych mistrzów, których kunszt podrabiania dzie∏ sztuki osiàgnà∏ perfekcj´.

w oddali Muzy przypominały mu o powinnoÊciach wobec Sztuki. Powstawały zatem rysunki i rzadziej obrazy. Niektóre z tych rysunków odniosły sukcesy na konkursach satyrycznych. Mo˝na było je oglàdaç na wystawach tu i tam (w Olsztynie, Warszawie, Gubinie, Kempen, Neuss, Orsay, Knocke, Presov, Mszanie czy Limanowej). Znany miłoÊnik zacnych trunków, herbaty oraz pi´knych kobiet, ostatnio uprawia poezj´ w formie dosyç nietypowej, jakà jest haiku, w hołdzie nie do koƒca poznanej Muzie.

oprac. A.A.M.

Urodziłam si´ w 1974 roku w Ornecie na Warmii. I do ukoƒczenia szkoły podstawowej mieszkałam w warmiƒskim miasteczku o pi´knej nazwie – Dobre Miasto. Wtedy te˝ wyobra˝ałam siebie w ka˝dym zawodzie, tylko nie jako artyst´. Na szcz´Êcie wizja bycia astronomem, fizykiem czy marynarzem upadła i rozpocz´łam nauk´ w Liceum Plastycznym w Gdyni – Orłowie. Po maturze po˝egnałam si´ z morskà bryzà, siarczystym wiatrem od północy, rzeÊkimi, mazurskimi porankami i wyjechałam na suche południe, gdzie czasem halny odbiera dech. Zamieszkałam w Krakowie, gdzie ukoƒczyłam studia artystyczne na Wydziale Architektury Wn´trz Akademii Sztuk Pi´knych w 1999 roku, uzyskujàc dyplom z wyró˝nieniem w pracowni prof. Andrzeja Głowackiego. W latach 1998/99 byłam stypendystkà Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 roku ukoƒczyłam Podyplomowe Studia Pedagogiczne. Swoje prace prezentowałam na wystawach

Od nieuchronnego upadku ocalił go przypadek. Po debiucie na łamach regionalnej gazety w charakterze rysownika, Eryk Lipiƒski zaprosił go na zjazd zało˝ycielski S.P.A.K. Tym samym został członkiem-zało˝ycielem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Zmiany ustrojowe w RP nie wzbudziły jego entuzjazmu, wi´c korzystajàc z koneksji rodzinnych udał si´ tropem dziadka z Wehrmachtu do RFN-u, gdzie postanowił rozpoczàç wszystko ad novo.

indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicà. Poczàtkowo wraz z m´˝em Markiem Szal tworzyłam ilustracje do ksià˝ek dla dzieci i młodzie˝y. W miejscu, gdzie San z rzeki górskiej staje si´ nizinnà, nad jego tarasami zasadziłam swój pierwszy ogród, który ostatecznie Êciàgnàł mnie pod PrzemyÊl. Skàd ju˝ blisko do wyludnionego Pogórza Przemyskiego, w którego fałdkach poroÊni´tych grabem i bukiem kryjà si´ zapomniane cerkiewki. DziÊ nadal tu jestem. Projektuj´ wn´trza, zajmuj´ si´ grafikà projektowà. Latem patrz´ z ogrodu na miasto na wzgórzu, zimà z okna na poddaszu. Czasem chc´ byç gdzieÊ indziej, gdzieÊ „bli˝ej siebie”, czasem „jestem u siebie” i za niczym nie goni´. A kiedy bardzo zat´skni´, wtedy maluj´ pastelami olejnymi, fotografuj´ i pisz´... do szuflady. Składam w całoÊç rozsypane cz´Êci układanki, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e zło˝ony obraz nie da odpowiedzi na moje pytania. oprac. D.N-Sz.

Po licznych niepowodzeniach, tak osobistych jak i zawodowych, stoczył si´ w nihilizm i alkoholizm (o nikotynizmie nie wspominajàc). Jednak˝e krà˝àce „O Magdaleno”, 50 x 70 cm, olej na p∏ótnie

Miałam sen... 6, 50 x 70 cm, pastele olejne


Agnieszka Niechciał

Niralamba magdaLena Bajtlik

www.naviculus.pl

www.niralamba.pl

Sosnowiec

Warszawa

Zajmuje si´ rysunkiem i malarstwem (akryl, techniki mieszane). Na drugim biegunie jej artystycznych fascynacji znajduje si´ fotografia. Inspiracji twórczej

szuka przede wszystkim w człowieku i jego otoczeniu oraz w chwili bie˝àcej, którà da si´ uchwyciç w plamie Êwiatła lub kresek. oprac. A.N./I.K./K.K.

Chciałabym stworzyç dzieło totalne. Poruszajàce widza po sam rdzeƒ jego zamro˝onego, sztywnego ciała. Docierajàce gł´boko; poza powieki rz´sy okulary schematy filtry wzorce i złudzenia. Chciałabym stworzyç dzieło podst´pne, wobec którego nie mo˝na pozostaç tylko widzem; które trzeba prze˝yç, którego trzeba u˝yç, z którym koniecznie trzeba wejÊç w Êcisły kontakt, wobec którego nie jest mo˝liwe zachowanie dystansu. Chciałabym stworzyç dzieło absolutnie nowe, które uràgałoby wszelkiej jednoznacznoÊci, które wcià˝ prowokowałoby do pytaƒ i które nie dawałoby ˝adnej odpowiedzi. Chciałabym Ci´ poruszyç i wzruszyç, wciàgnàç w kràg wiecznych poszukiwaƒ, jasnoÊci i cienia, faktury kształtu smaku zapachu; pulsujàcej krwi. Chciałabym, by ÊwiadomoÊç ostra niczym płomieƒ porzuciła pustk´, porzuciła form´ i poznała rzeczywistoÊç w jej pierwotnej naturze. Chciałabym. mL.B.

Smoczy pazur, 21 x 30 cm, technika w∏asna

Drzewo niewiadomoÊci /fragment/, 110 x 60 x 200 cm, technika w∏asna


Ewa Piasecka

Maria Piśko

www.lumisfera.pl/gallery/31310/Lilyjets

www.ceramicznenotatki.blogspot.com

Longva (Norwegia)

Jarosław

Ânie˝na chmura, 40 x 30 cm, fotografia

W stron´ Êwiatła, 90 cm, 90 cm, masa szamotowa, angoby i szkliwa

Fotografià interesuj´ si´ od niedawna. Co skłoniło mnie do tego, ˝eby zgł´biç swojà wiedz´ w tej dziedzinie? Otó˝ moje nowe miejsce zamieszkania, pi´kno otaczajàcej mnie przyrody.

Jej motto brzmi: „Ceramika jest moim Królestwem, Młodzie˝ moim ˝yciem, i jeszcze do tego mam Rodzin´”. Uprawia sztuk´ w kilku dziedzinach: grafice, rysunku, ceramice i tkaninie.

Wi´kszoÊç moich zdj´ç pochodzi z jednego regionu, z norweskiej wyspy, to właÊnie tu odkryłam swojà nowà pasj´ jakà jest fotografia. Pomimo tego, ˝e wcià˝ poruszam si´ po jednym terenie, to nadal mam tutaj coÊ do zrobienia. Ciàgle poznaj´ nowe mo˝liwoÊci, szukam ciekawych miejsc i scenerii, a ka˝dy dzieƒ jest inny i niepowtarzalny.

Absolwentka renomowanego Paƒstwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. St. Wyspiaƒskiego w Jarosławiu. Studiowała w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk Pi´knych (obecnie Akademia Sztuk Pi´knych) we Wrocławiu, uzyskujàc dyplom na Wydziale Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła (1978 r.). Pracuje w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu jako nauczyciel ceramiki, technik graficznych i podstaw projektowania. Nale˝y do Zwiàzku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeêby (ZAPCiR).

oprac. E.P.

oprac. M.P./I.K./K.K.


Helena Płoszaj-Wodnicka

SAGA Dana Tomaszewska

www.helenaploszajwodnicka.pl

www.tomaszewska.atol.com.pl

PrzemyÊl, Jarosław

Sieraków Wlkp, Poznaƒ

Urodziłam si´ w Tomaszowie Lubelskim. Od 1971 roku zajmuj´ si´ malarstwem, technikà pastelu i nie tylko. Kiedy zaczynałam swoje kredowanie, nikt tak naprawd´ w tym czasie nie uprawiał tej techniki. Malarstwo było razem ze mnà zawsze, z lepszym lub gorszym skutkiem.

Absolwentka Ochrony Prawnej Dóbr Kultury i Wydziału Artystycznego Wy˝szej Szkoły Umiej´tnoÊci Społecznej w Poznaniu, studentka Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu.

W zasadzie było i jest kronikà mojego ˝ycia. Syntezà zdeformowanego sensu pi´kna w ciàgu zdarzeƒ. Uderzam kolorem kiedy wàtpie i kiedy si´ Êpiesz´, a Êpiesz´ si´ ciàgle. Łapi´ momenty zadumy ostatnio w pejza˝u i w człowieku pi´knym, bo dobrym i kruchym.

Obszary działalnoÊci artystycznej: rzeêba, ceramika, instalacje plastyczne, malarstwo niekonwencjonalne, tyflografika (rysunki dla niewidomych). Inspiracje w twórczoÊci: człowiek i Êwiat oraz mitologie – skandynawska, germaƒska, celtycka i słowiaƒska.

oprac. H.P-W.

Ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Brała udział w mi´dzynarodowych plenerach ceramicznych, jest autorkà graficznych opracowaƒ ksià˝eczek edukacyjnych dla dzieci niewidomych. Jej prace znajdujà si´ w kolekcjach polskich i zagranicznych. oprac. S.D.T./I.K./K.K.

Jesienny Krzemieniec, 60 x 47 cm, pastel na papierze

Uwi´ziony, 40 cm, szamot


Lucyna Szpuniar

Marta Wasilczyk

www.zaiprzeciw.prv.pl

picasaweb.google.com/wasilczyk1marta

Gliwice

Lublin

Moje małe resume powinno byç napisane stosownie do mojego sposobu na ˝ycie. Informacja na temat ukoƒczonych szkół powinna brzmieç tak: „ukoƒczyła wszystkie szkoły potrzebne w odpowiednim czasie i odpowiedniej iloÊci”. Ukoronowaniem mojej edukacji było przyj´cie mnie w szeregi Zwiàzku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, był to najwa˝niejszy egzamin mojego ˝ycia twórczego.

Historyk sztuki, artysta ceramik, garncarz, nauczyciel tkaniny artystycznej w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie, członek Zwiàzku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeêby (ZAPCiR). Od 1994 roku prowadzi własnà pracowni´ ceramiki artystycznej. Stosujàc jako materiał wyjÊciowy glin´ lub szamot (wypalona glina ogniotrwała, zmielona i spieczona), wykonuje swoje dzieła zarówno na kole garncarskim, jak i z „wolnej r´ki”.

Słysz´ cz´sto pytania skàd bior´ pomysły do obrazów i jak ka˝dy z artystów odpowiadam: „z ˝ycia“, ale tak˝e bywa tak, ˝e wiersz jest inspiracjà do obrazu lub odwrotnie obraz był inspiracjà oprac. L.Sz. do powstania wiersza.

Czerpiàc w swojej twórczoÊci inspiracj´ z naczyƒ – wytworów kultury ludowej i antycznej, łàczy osiàgni´cia minionych wieków ze współczesnymi uwarunkowaniami estetycznymi. Jest przy tym mocno zaanga˝owana w działania edukacyjne, majàce na celu zachowanie w pami´ci potomnych ginàcego rzemiosła, jakim jest garncarstwo.

Dorobek Naukowy: • „Ceramika chodlikowska” – rekonstrukcja procesu wytwarzania wczesnoÊredniowiecznej ceramiki naczyniowej” (2007). • „Zrodzona z ˝ywiołów – ceramika chodlikowska” – film edukacyjny (2006). Osiàgni´cia artystyczne: • I nagroda w ogólnopolskim konkursie ceramicznym „Struny Êwiatła” – Zakopane 2009. • II nagroda w ogólnopolskim „Przeglàdzie Garncarstwa i rzeêby ceramicznej ’98”, zorganizowanym przez Fundacj´ „Cepelia” – Polska Sztuka i R´kodzieło, • Nagroda Indywidualna Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (w 2004 i 2007 roku). oprac. M.W./I.K./K.K.

Nie zatrzymasz wiatru umknie myśl kolejny odejdzie świt ostatni odjedzie pociąg zostaną wspomnienia na pewno jest śmierć ptaków śpiew tu i teraz umarł poeta został wiersz zapisana nuta na płótnie kwiat

DziÊ wiem, ˝e mog´ dawaç radoÊç i wymazywaç smutki... L.Sz.

Autoportret, 68 x 80 cm, technika własna

Muszla, 45 x 40 x 40 cm, szamot szkliwiony


Tina Wieczorek

Judyta Julia Wodnicka

www.tina.forma.pl

judytawodnicka@wp.pl

Poznaƒ (ur. w Dolinie Kolchidy, Gruzja)

PrzemyÊl

myÊli w piwnicy na kłódk´ zamkn´ stamtàd ich nikt nie usłyszy w kàcie usiàd´ w cisz´ si´ wsłucham pozwol´ si´ porwaç tej ciszy zapomn´ o wszystkim a wtedy boso zataƒcz´ w Izary ogrodach w sercu Monachium do nut Wagnera tam zawsze zostan´ m∏oda

Para w oknie, 21 x 30 cm, tusz

Przez 20 lat pracowała z młodzie˝à i małymi dzieçmi jako pedagog. Groêny wypadek, który przerwał karier´ zawodowà, paradoksalnie otworzył jej mo˝liwoÊç pełnej samorealizacji w dwóch innych gł´bokich pasjach – grafologii i sztuce. Owocem tej drugiej aktywnoÊci jest szereg interesujàcych obrazów, grafik oraz ilustracji do ksià˝ek i wierszy. Jest te˝ autorkà szkiców erotycznych, w których bardzo wyraênie widaç ogromnà pasj´ twórczà połàczonà z delikatnym wyczuciem nastroju. Edukacj´ plastycznà rozpocz´ła ju˝ podczas dzieci´cych, twórczych zabaw z dziadkiem Władysławem Skotarkiem – ekspresjonistà, współtwórcà Poznaƒskiej Grupy Ekspresjonistów „Bunt”. Du˝e znaczenie dla rozkwitu wczesnych zainteresowaƒ artystycznych miały te˝ przyjacielskie relacje jej rodziny ze słynnym rysownikiem Janem Marcinem Szancerem. Âwiadomà kontynuacjà plastycznych fascynacji była decyzja o studiowaniu drugiego fakultetu (o tym profilu) na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pogł´bia swoje pasje, uczestniczàc w zaj´ciach na Wydziale Grafiki U˝ytkowej Wy˝szej Szkoły Umiej´tnoÊci Społecznych w Poznaniu. oprac. T.W./I.K./K.K.

bez tytułu, 9 x 12 cm, technika własna

J.J.W.


Bogumiła Grabowska

Aneta Herod

Iwona Koptewicz

www.eireann.fotosik.pl

herod.aneta@gmail.com

iwona.koptewicz@gmail.com

Warszawa

Warszawa

Wrocław

Inspiracje: natura; to, co mnie otacza, co wpadnie mi w oko. Osiàgni´cia: wystawa pokonkursowa zorganizowana przez Urzàd Dzielnicy Ursynów.

Niedoszły naukowiec, pracownik administracji rzàdowej, amator fotografii. Widz´ „drobiazgi” i detale. Zdj´cia? Ciàgle si´ ucz´...

„Człowiek-orkiestra” o niespo˝ytej energii i pasji twórczej. Realizujàc si´ zawodowo w dziedzinie marketingu produktowego i strategicznego w du˝ej korporacji, swoje doÊwiadczenia przekłada na inne obszary aktywnoÊci ˝yciowej. Stanowi wzór doskonałego połàczenia praktycyzmu z cechami osobowoÊciowymi „człowieka renesansu”. Otaczajàcy Êwiat interesuje jà w ró˝norodnych odmianach, aktualnie zaÊ najgł´bszà fascynacjà wydaje si´ podró˝owanie. To zjawisko postrzega jednak wieloznacznie, przyjmujàc wewn´trznà i zewn´trznà perspektyw´, traktujàc je zarówno w wymiarze dalekim, jak i bliskim. Z podobnà satysfakcjà potrafi wyjÊç z domu na zakupy w pogodny dzieƒ oraz wsiàÊç do samolotu odlatujàcego do Chin. Co wa˝niejsze, potrafi podzieliç si´ z otoczeniem swoimi prze˝yciami i wra˝eniami. Jej opowieÊci mo˝na zaklasyfikowaç do pierwszej ligi sprawozdaƒ z podró˝y w czasie i przestrzeni.

oprac. A.H.

Taƒcem irlandzkim zajmuj´ si´ od ponad 6 lat. Zacz´ło si´ w dzieciƒstwie od słuchania Mike'a Oldfielda, bezpoÊrednim zaÊ impulsem był nieistniejàcy ju˝ cykl Echa Celtyckie. W kwietniu 2003 r. przeczytawszy notk´ w gazecie poszłam na koncert, zobaczywszy zaÊ taƒczàcych ludzi, stwierdziłam ˝e te˝ tak musz´ si´ nauczyç. Zachwycona lekkoÊcià, skocznoÊcià i urokiem taƒca irlandzkiego we wrzeÊniu zapisałam si´ do Szkoły Taƒca Irlandzkiego „Ua Niall”, która w styczniu 2010 zmieniła nazw´ na „Rince na Colman” (www.colman.za.pl). Staram si´ dzieliç mojà pasjà taƒczàc, gdzie tylko mog´. Bowiem wobec tej muzyki nie mo˝na pozostaç oboj´tnym.

Z powodzeniem mogłaby pracowaç jako mened˝er kultury, tym bardziej, ˝e młodzieƒcze zamiłowanie do rysunku i malarstwa wcià˝ pulsuje pod skorupà czasu. Âwiadczy o tym jej skuteczne zaanga˝owanie w inicjatywy kulturalne i wystawiennicze, podejmowane przez internetowà społecznoÊç Golden Line. Wirtualny Êwiat to jeszcze jeden wymiar podró˝owania Iwony Koptewicz przez ˝ycie. Status właÊciciela firmy tworzàcej oprogramowania informatyczne jest tego dobitnym podkreÊleniem.

oprac. B.G.

oprac. K.K.

Z ukrycia, 45 x 30 cm, fotografia

bez tytu∏u, 30 x 45 cm, fotografia

Twórca, 40 x 30 cm, fotografia


Wernisa˝ „Złotej linii” to nie tylko uroczyste otwarcie wystawy, ale te˝ liczne imprezy towarzyszące. Monodramy Edyty Âlàczki-Poskrobko i pokazy taƒca w wykonaniu Bogumi∏y Grabowskiej sà z nami od poczàtku istnienia Grupy. W maju 2010 roku wernisa˝ w Jaros∏awiu uÊwietniajà równie˝: skandaliczna prezentacja skandaliczych wierszy, publikowanych w Internecie przez członków Złotej linii od poczàtku istnienia Grupy, „PieÊni odejÊcia i powrotu“ S∏awomira Matusza, spektakl teatru ognia „Kayobi”, autorski koncert muzyki powa˝nej (Radomir Rakowski i Paweł Poskrobko) oraz otwarte zaj´cia warsztatowe dla dzieci i dla dorosłych – plastyczne, taneczne oraz literackie.

Niniejszy Katalog ukazuje si´ w druku dzi´ki wydatnej pomocy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Klubu Seniora „Batory” przy osiedlu Stefana Batorego Poznaƒskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zakres działalnoÊci Klubu jest bardzo szeroki. Od zaj´ç we własnym gronie typu imprezy okazjonalne, poprzez udział w imprezach kulturalnych, wycieczki po kraju i zagranicy, rajdy piesze, zaj´cia sportowe, do ró˝nych form kształcenia. Bardzo popularna jest nauka j´zyków. Prowadzone sà tak˝e zaj´cia plastyczne. Klub Batory ch´tnie współpracuje z innymi tego typu klubami. Bierze te˝ udział w corocznych Dniach Piàtkowa wystawiajàc ró˝ne formy teatralne. W kwietniu 2010 r. w Klubie Seniora „Batory” odbyła si´ wystawa pi´ciorga członków „Złotej linii“. Prezentowano prace z zakresu malarstwa, rzeêby, grafiki, poezji i fotografii. Otwarcia wystawy dokonał prezes Spółdzielni pan Michał Tokłowicz. Wystawa została zrealizowana pod patronatem administracji i Rady Osiedla Stefana Batorego oraz we współpracy z kierowniczkà Klubu panià Annà Szmytkowskà, wkrótce zaÊ w ofercie Klubu pojawià si´ warsztaty plastyczne, organizowane przez artystów „Złotej linii“. oprac. M.S.

Podziękowania Nie by∏oby „Z∏otej linii“ bez wspania∏ych, ˝yczliwych ludzi, których uda∏o nam si´ spotkaç na naszej drodze. Szczególne podzi´kowania chcielibyÊmy skierowaç do osób zwiàzanych z kolejnymi naszymi wystawami, a wi´c do pana Andrzeja Majchrzaka, którego Galeria „Folwark Sztuki“ w Mszanie Dolnej jako pierwsza wystawia∏a prace Grupy, do pana Jana Wielek, dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, oraz do pani El˝biety Piekarskiej, z jaros∏awskiej Galerii „U Attavantich“. Dzi´kujemy naszym Kole˝ankom i Kolegom, którzy uczestniczà w internetowym ˝yciu Grupy, wspierajà nas i inspirujà, i wreszcie dzi´kujemy Tobie, który czytasz teraz te s∏owa – za poÊwi´cenie Twego czasu i uwagi sztuce, którà pragniemy si´ z Tobà dzieliç. oprac. mL.B

A.A.M. – Andreas Andrzej Malecki, A.H. – Aneta Herod, A.K.J. – Artur Kardamasz Junior, A.M. – Aleksander Majerski, A.N. – Agnieszka Niechciał, B.G. – Bogumiła Grabowska, D.N-Sz. – Dorota Narwojsz-Szal, E.Â-P. – Edyta Âlàczka-Poskrobko, El.P. – El˝bieta Piekarska, E.P. – Ewa Piasecka, H.P-W. – Helena Płoszaj-Wodnicka, I.K. – Iwona Koptewicz, J.J.W. – Judyta Julia Wodnicka, K.H.K. – Kamil „Hamlet” Kromolicki, K.K. – Krzysztof Kita, L.Sz. – Lucyna Szpuniar, M.P. – Maria PiÊko, M.S. – Mirosław Sitarz, M.W. – Marta Wasilczyk, mL.B. – Niralamba magdaLena Bajtlik, P.F. – Piotr Fajfer, P.M.F. – Paweł M Falcman, S.D.T. – SAGA Dana Tomaszewska, T.I. – Tadeusz Iwaƒczuk, T.W. – Tina Wieczorek, W.D. – Waldemar Dàbrowski Projekt ok∏adki – AAM Opracowanie katalogu – Niralamba Sponsorzy: Centrum Kultury i Promocji w Jaros∏awiu, Osiedle Stefana Batorego Poznaƒskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Zlota Linia- katalog - Jaroslaw 2010  

II Majówka Artystyczna grupy twórców ZlotaLinia w Jarosławiu w Galerii u Attavantich - 2010

Zlota Linia- katalog - Jaroslaw 2010  

II Majówka Artystyczna grupy twórców ZlotaLinia w Jarosławiu w Galerii u Attavantich - 2010

Advertisement