Page 1

PATTAMAPORN G R A P H I C

D E S I G N E R


INFORMATION

WORK EXPERIENCE

NAME

WORK 2007-2010 / GRAPHIC DESIGN

PHOTSHOP.........................

N.S.P. SUESAMUT PARTNERSHIP LINERS. COMPANY PROFILE : DEALER TRADE PUBLI-

ILLUSTRATOR ....................

PATTAMAPORN NAMTAWEE

BIRTH DATE 27 FEBUARY 1986

AGE 26

HOMETOWN 81/72 SOI PRACHAUTID 72 PRACHAUTID ROAD THUNGKRU BKK

EDUCATION HIGH SCHOOL 1998-2003 / MATTAYOM 6 ISLAMMIC COLLEGE OF THAILAND MATHEMETICS-ENGLISH PROGRAM

COLLEGE 2011-2013 / B.F.A. RANGSIT UNIVERSITY BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM VISUAL COMMUNICATION DESIGN

SHING NEWSPAPER. ADDRESS: 27/5 MOO 14 SAMUTPRAKARN 10130 MY WORK : PAGE MAKER LAYOUT BOOK , WEB DESIGN , ADVERTISING DESIGN

WORK 2011-2012 / GRAPHIC DESIGN TALENT CREATION (THAILAND).CO.LTD EVENT&ORGANIZER DESIGN LADPRO 64/2 WANGTHONGLANG BANGKOK MY WORK : GRAPHIC DESIGN , LOGO , PRINT AD,

SKILLS

INDESIGN............................ FLASH................................. AFTER EFFECT..................... DREAMWAWER................... JOOMLA............................. MICROSOFT OFFICE............ MACINTOSH.......................

ETC.

walaina_n@hotmail.com

080 081 5004

@walaina


M Y W o R K


C HARACTOR

DESIGN

Cartoon charactor desing project made by Adobe illustrator program.


P icture

illustrate Esop’fables illustration desing Project . book for children.


W EB TEMPLATE My template website design. and website made by joomla.

DESIGN


D RAWING

STORYBOARD

The Storyboard 2 project design from my study subject.


Storyboard : โครงการรณรงคงดสูบบุหรี่ “เทห...ไดอีก” ?

ทำไมคุณถึงสูบบุหรี่ : ÀÒ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁ LS Video Audio :

àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒ¶ÒÁ”·ÓäÁ¤Ø³¶Ö§ÊÙººØËÃÕè?”

: ¼ÙŒªÒ¤¹Ë¹Õ觡ÓÅѧËÂÔººØËÃÕè¢Öé¹ÁÒ MS Video Audio : àÊÕ§á͍¤ªÑè¹

Video : áŌǻŋͤÇѹÍÍ¡ Audio : à§Õº

Video : ¼ÙŒªÒ¡ÓÅѧ¨Ø´ºØËÃÕè Audio : àÊÕ§¨Ø´ä¿áªŒ¤

: à¢Ò´Ù´ºØËÃÕ贌ǤÇÒÁÁÑè¹ã¨ MS Video Audio : àÊÕ§á͍¤ªÑè¹

MS

: ¢³Ð·ÕèÊٺ˹ŒÒà¢ÒàÃÔèÁᡋŧ MS Video Audio : à§Õº

: ˹ŒÒá¡‹áÅÐâ·ÃÁŧàÃ×èÍÂæ MS Video Audio : à§Õº

: à¢ÒàÍÒºØËÃÕèÍÍ¡ ¾‹¹¤Çѹ áÅÐÂÔéÁ MS Video ẺäÁ‹á¤Ã·Õè˹ŒÒᡋŧ Audio : à§Õº

MS

เท่ห.์ . : à¢ÒÂÔéÁáŌǷÓ˹ŒÒ෋ˏæÍ‹ҧÁÑè¹ã¨ : à¢ÒÊÙººØËÃÕ赋Íä»Í‹ҧÁÑè¹ã¨ MS Video MS Video Audio : àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒ¾ٴ¡Ç¹æ “෋ˏ¤ÃѺ” Audio : à§Õº

เท่ห.์ .?

: ÀÒ¾«ØÁࢌÒä»·Õ还¹ CU Video Audio : àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒ¾ٴ¢Öé¹ÍÕ¡ “Âѧ෋ˏÍÂÙ‹”

: ÊÙººØËÃÕ赋ÍÍ‹ҧʺÒÂ㨠MS Video Audio : àÊÕ§á͍¤ªÑè¹

: à¢Òäͨ¹ÃÙŒÊÖ¡àËÁ×͹¨ÐÍÒà¨ÕÂà : à¢Ò¾‹¹¤ÇѹÍÍ¡ÁÒáÅÐäÍÍ‹ҧ˹ѡ MS Video MS Video Audio : àÊÕ§á͍¤ªÑè¹ Audio : àÊÕ§äÍËÅÒ¤ÃÑé§

เท่ห.์ .?

: »Í´¢Í§à¢ÒÍÍ¡ÁÒËÒÂã¨ÍÂÙ‹¢ŒÒ§ CU Video ¹Í¡à¾ÃÒз¹¤ÇѹäÁ‹äËÇ Audio : àÊÕ§ËÒÂã¨Í‹ҧà˹×èÍÂËͺ

CU

Video : à¢Ò¡ŒÁŧÁͧáŌǵ¡ã¨µÒâµ Audio : àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒ¶ÒÁ”·ÓäÁ¤Ø³¶Ö§ÊÙººØËÃÕè?”

สูบบุหรี่

: ÀÒ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁ “ÊÙººØËÃÕè” : à¢Òà§Â˹ŒÒ¢Öé¹ÁͧáŌǡÅ×¹¹éÓÅÒ LS Video MS Video Audio : àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒÂÍ‹Ò¹ Audio : àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒ¾ٴµ‹Í “¡ŒÍÁѹ෋ˏ”

: à¢ÒÍÒà¨ÕÂÃÍÍ¡ÁÒáÅÐÁÕÍÐäúҧ Í‹ҧËÅØ´ÍÍ¡ÁÒ´ŒÇ CU Video Audio : àÊÕ§ÍÒà¨ÕÂÃ

เท่ห์?...ได้อีก : ¢ŒÍ¤ÇÒÁ “෋ˏ䴌ÍÕ¡” áÅÐà¤Ã´Ôµ LS Video âÅâ¡Œ Audio : àÊÕ§¼ÙŒºÃÃÂÒ¾ٴµ‹Í “෋ˏ䴌ÍÕ¡¤ÃѺ”


LOGO DESIGN


P HOTO

RETOUCH


B EFORE&AFTER


P ACKAGE D E S I G N


Leaflet D E S I G N


P ROJ E CT D E S I G N

Thesis exibition.The Instructional media project designed of basic Arabic learning for kids "Learning Arabic".


Sketch D E S I G N

befor artwork i will thinking and sketching in my pocket notebook for my good job


Portfolio  
Portfolio  
Advertisement