Page 5

100 JAAR WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

BOEK

Journalisten beschrijven de redding van WUR In de jaren negentig leek het einde van de Landbouwuniversiteit nabij. Maar Wageningen herrees, onder meer door een fusie met de Dienst Landbouw­ kundig Onderzoek (DLO). Twee journalisten schreven er een boek over.

FOTO WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS

Eind vorige eeuw had de Landbouw­ universiteit te lijden onder dalende studen­ tenaantallen. In Metamorfose beschrijven Joost van Kasteren en Martijn de Groot hoe de kwakkelende instelling veranderde in de almaar groeiende WUR van nu. De titel van het boek slaat volgens De Groot niet alleen op de fusie tussen de Landbouwuniversiteit en DLO. ‘De uni­ versiteit heeft haar blikveld verruimd’,

legt hij uit. ‘Van oudsher was WUR één op één verbonden aan de landbouwsector en onderzoek was sterk gericht op produc­ tiviteitsverhoging en schaalvergroting. Inmiddels heeft WUR meer oog voor wat er in de samenleving speelt, bijvoorbeeld in het voedingsonderzoek. De derde meta­ morfose is de concentratie van onderzoeks­ activiteiten op een supermoderne campus waar iedereen elkaar tegenkomt.’ Anders dan de drie be­ staande boeken over de eerste jaren van het landbouwonderwijs in Wageningen, die vooral waren gebaseerd op ar­ chiefonderzoek, heeft Metamorfose een journalis­ tieke invalshoek. De Groot en Van Kasteren deden tientallen interviews. 'Het doel was om een goed lees­ baar en verhalend boek te schrijven’, aldus De Groot. Op 19 maart wordt Metamorfose gepresen­ teerd. Het boek is ook online te bestellen via www. wageningen­academic.com Info simon.vink@wur.nl

PHIL HOGAN, Eurocommissaris Landbouw en plattelandsontwikkeling ‘Mijn felicitaties aan WUR voor honderd jaar innovaties in de land­ bouw. Ik heb zelf het geweldige werk van WUR gezien op het gebied van voedselzekerheid, klimaatveran­ dering, circulaire economie en be­ houd en gebruik van biodiversiteit. Het vergroot de kansen voor succes van de Europese agrofoodsector.’ FEEST

Publieksfestival Wisdom & Wonder Op zaterdag 15 september is iedereen op Wageningen Campus welkom voor het festival Wisdom & Wonder. ’s Middags is het programma vooral gericht op kin­ deren met onder meer kinder­laboratoria en sspeelactiviteiten. ’s Avonds zijn er workshops, optredens en eten en drin­ ken bij foodtrucks met duurzame ge­ rechten en een groot feest met artiesten en een dj. Info: www.wur.nl/100years

WAGENINGEN ACADEMY

Postacademisch onderwijs door de jaren heen Kent u het begrip postacademisch onderwijs nog? Sinds 1950 worden in Wageningen nascholingscursussen gegeven aan alumni. In 1972 wordt de stichting Postacademisch Onderwijs van de Landbouw Hogeschool (PAO-LH) opgericht, met als doel het bevorderen van verdere educatie van de afgestudeerden en alge­ hele nascholing van de hogere agrarische sector. Binnen tien jaar groeide het aanbod naar honderd cursussen. Door de jaren heen

wisselde de organisatie enkele malen van naam en bedrijfsvorm, om tegenwoordig als Wageningen Academy bekend te staan met nog altijd als doelstelling de Wageningse afgestudeerden, en andere hoger opgeleiden in de sector te ondersteunen bij hun car­ rière. Wageningen Academy biedt cursussen aan en maatwerkt­ rajecten voor bedrijven, online-learningmogelijkheden, summer schools en study visit programma's. www.wageningenacademy.nl

WAGENINGENWORLD

5

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...