Page 45

UNIVERSITEITSFONDS WAGENINGEN

Vrienden van de in 1877 overleden geoloog Winand Staring richtten in 1884 het Staring Fonds op.

drijven, naar het voorbeeld van de VS, waar universiteiten bij alumni tientallen miljoe­ nen ophalen; soms doneren alumni daar zelfs een gebouw. Door een economische dip en gebrek aan voor bedrijven interessan­ te projecten komt het WIF echter nooit goed van de grond. De Stichting Redelijk Studeren, voorloper van het Anne van den Ban Fonds voor stu­ denten uit ontwikkelingslanden, weet in die tijd door enthousiasme en inspanningen van de oprichters wel een groeiend aantal men­ sen aan zich te binden. De eerste tien jaar haalt het fonds ruim een half miljoen gulden op (267 duizend euro) en krijgen 16 buiten­ landse studenten een volledige beurs voor een studie in Wageningen, en 21 een bijdrage. De oprichting in 2003 van het netwerk met prominente alumni, de Wageningen

Ambassadors, markeert een nieuw tijdperk. De ambassadors zetten hun netwerk en fi­ nanciële middelen in voor de groei en bloei van Wageningen. De universiteit en alumni­ vereniging KLV maken samen meer werk van alumnibinding. Wat de fondsenwerving ook helpt, is dat het aantal alumni flink toe­ neemt en er meer Wageningse afgestudeer­ den carrière maken in het bedrijfsleven. De eerste grote fondsenwervingscampagne Food for Thought (2012-2014) levert 15 mil­ joen op voor baanbrekende onderzoekspro­ jecten waarvoor geen reguliere financiering is te vinden. MEEBEPALEN Waarschijnlijk zal het belang van filantropie verder groeien. De overheid doet in toe­ nemende mate een beroep op burgers en organisaties voor ondersteuning van maat­

schap­pe­lijke doelen. Daarbij is de naoorlog­ se generatie (babyboomers) rijker en heeft minder kinderen dan eerdere generaties. Onderzoek van de Erasmus University en de VU laat zien dat Nederlanders eerder aan cultuur geven dan aan onderwijs en onder­ zoek, omdat die laatste twee vooral als taak van de overheid worden gezien. Toch ziet het UFW een groeiende interesse in het schenken aan onderwijs en onderzoek en in mengvormen van geven en investeren, ver­ telt UFW-directeur Delia de Vreeze, en het fonds wil daar graag aan meewerken. ‘Wageningen is bovendien voor velen een aantrekkelijke partner omdat gewerkt wordt aan de grote vraagstukken in de wereld, zo­ als voeding, grondstoffen en energie. Je do­ natie heeft hier maatschappelijke impact.’ W www.wur.nl/wuf

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...