Page 16

‘VOOR JE HET WEET GAAT EEN HYPOTHESE EEN EIGEN LEVEN LEIDEN’

Verwarrende wetenschap Honderd jaar wetenschap betekent honderd jaar voortschrijdend inzicht. Soms worden oude inzichten radicaal herzien. Dat hoort misschien bij wetenschap, maar kan ook voor verwarring zorgen, zeker in de huidige snelle, digitale wereld. ‘Het tast onze geloofwaardigheid aan.’ TEKST ASTRID SMIT ILLUSTRATIE RHONALD BLOMMESTIJN

D

e voedingswetenschap is een vakge­ bied waarvan de resultaten het leven van ieder mens dagelijks beïnvloe­ den. Als de inzichten veranderen, zoals de afgelopen decennia een aantal maal gebeur­ de, kan dat bijvoorbeeld leiden tot aangepas­ te voedingsadviezen aan de consument. Zo beschreef De Gezondheidsraad in de voe­ dingsrichtlijn van 2006 nog de positieve werking van alcohol. Een glas per dag voor de vrouw en twee glazen voor de man zou waarschijnlijk de sterftekans verlagen. In de voedingsrichtlijn van 2015 is juist het advies geen alcohol te drinken of hooguit een glas per dag. Alcohol verhoogt de kans op diver­ se vormen van kanker, aldus de Gezond­ heids­raad. Het zijn bijstellingen die de consumenten in de war kunnen brengen. Helemaal niet erg,

meent Frans Kok, emeritus hoogleraar Voeding en Gezondheid bij Wageningen University & Research. Dat is voortschrijdend inzicht en hoort nu eenmaal bij de weten­ schap. Ieder vakgebied heeft daarmee te ma­ ken. ‘Kijk naar de geneeskunde: in de jaren zeventig moesten patiënten na een hartinfarct absolute rust houden. Nu worden ze gesti­ muleerd zo snel mogelijk uit te bed te komen om de vorming van bloedklontjes te voorko­ men. Vroeger werd je geopereerd bij een her­ nia of moest je zes weken plat. Nu opereren artsen een hernia niet meer zo snel en advise­ ren ze juist zo veel mogelijk te bewegen.’ Toch is daarover veel minder discussie. ‘Dat komt waarschijnlijk doordat je als patiënt in een afhankelijke positie zit’, verklaart Kok. ‘Bovendien gaat een geneeskundig advies veel minder mensen aan. Met voeding heeft >

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...

Wageningen World 01 2018  

Wageningen World is het kwartaalblad voor externe relaties en alumni van Wageningen UR (University & Research centre) en leden van KLV , het...