Wageningen World 2017 04

Page 34

Leven in een windpark Windparken veranderen het ecosysteem van de Noordzee. Welke gevolgen heeft dat voor zeevogels, poliepen, zeehonden, bruinvissen en vleermuizen? ‘We staan voor een heel snelle, grootschalige verandering. Daar passen wel zorgen bij.’ TEKST MARION DE BOO ILLUSTRATIE JEROEN MURRÉ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.