Page 1

Het landschap staat onder druk. Wonen, werken, voedselproductie, transport, natuur, recreatie en ruimte voor water, steeds vaker komen de verschillende bestemmingen met elkaar in conflict. Ook het overheidsbeleid is aan verandering onderhevig en brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Gebiedsinrichting, landschapsplanning en natuurbeheer gaan dan ook steeds meer over het managen van verschillende belangen en het zoeken naar oplossingen waar meerdere partijen mee uit de voeten kunnen. De cursussen binnen het thema Duurzame

Professionele vaardigheden

leefomgeving richten zich op dit soort vragen

Wageningen Academy biedt naast inhoudelijke

en gaan specifiek over een duurzame bodem,

cursussen ook een breed pakket aan trainingen

gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik, natuur

en workshops om uw professionele vaardigheden

en biodiversiteit, waterbeheer en governance

te versterken. Voorbeelden zijn proces- en project-

en over klimaat en leefomgeving.

management, stakeholdermanagement, netwerkvaardigheden, vaardigheden voor het faciliteren

'De cursus heeft mij geholpen om de doelen en belangen van het Nederlands natuurbeheer in perspectief te zien. Het kan zoveel beter en duurzamer, weet ik nu.' Natascha Groot, Provincie Gelderland, over de cursus ‘Agrarisch natuur- en landschapsbeheer’

van workshops, schrijfvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en statistiek. De trainingen worden zowel open als in company aangeboden. Wageningen Academy adviseert u daarbij ook graag over de inbedding van geleerde vaardigheden in de praktijk.

Markt & beleid

Voedsel

Duurzame leefomgeving

Dier

Plant

Complexe vraagstukken, verschillende belangen


Cursusaanbod

Gebiedsgerichte ontwikkeling Steeds vaker zijn er bij de inrichting van een

Hiernaast vindt u ons reguliere cursusaanbod

gebied veel verschillende partijen met soms

binnen het thema Duurzame leefomgeving. Op

tegenstrijdige belangen betrokken. Doel van

onze website www.wageningenacademy.nl vindt

de cursus Gebiedsgerichte ontwikkeling is het

u meer informatie over het cursusprogramma,

versterken van de kennis en vaardigheden om

de kosten en aanmeldingsmogelijkheden.

complexe processen rondom gebiedsontwikke-

Ons cursusaanbod wordt regelmatig uitgebreid

ling te begeleiden. In de leergang wordt zeer

met nieuwe cursussen. Houd onze nieuwsbrief

concreet ingegaan op uw eigen project(en).

en de website dus in de gaten. Leisure in gebiedsontwikkeling Vrijetijdsvoorzieningen zijn belangrijk voor de Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

beleving van de kwaliteit van onze omgeving.

Vandaag de dag heeft het agrarisch natuur-

Overheden en terreinbeheerders hebben steeds

en landschapsbeheer zich ontwikkeld tot een

minder budget voor aankoop, aanleg, beheer en

professionele activiteit op het platteland, waar

onderhoud van publieke recreatievoorzieningen.

een groot deel van de Nederlandse boeren bij

Deze studiedag biedt u inzicht in de toegevoeg-

betrokken is. Voor een rijke natuur in een divers

de waarde die vrijetijdsvoorzieningen kunnen

landschap zullen alle partijen moeten samen-

spelen in gebiedsontwikkeling.

werken. Deze cursus geeft u de inspiratie en handreikingen om dat te bereiken.

Biomassa voor energie en chemie In de biobased economy wordt biomassa zo

Natura 2000 en het regionale beleid

optimaal mogelijk ingezet als grondstof voor

De verschuiving van de verantwoordelijkheid

de productie van elektriciteit, warmte,

voor natuurbehoud en natuurontwikkeling van

transportbrandstoffen en chemicaliĂŤn. Deze

het Rijk naar de regio en het private domein

inleidende cursus geeft u een breed inzicht in

creĂŤert nieuwe uitdagingen en kansen. Deze

de biobased economy en de biomassaketen.

cursus gaat in op het nieuwe beleid en op mogelijkheden om die kansen te benutten.

Werken aan Water i.s.m. Stichting PAO en Dienst Landelijk Gebied Er verandert veel in de wereld van water-

Naast het bovenstaande aanbod ontwikkelen wij ook

systemen en ruimtelijke ordening. Klimaat-

kennisactiviteiten rondom de volgende onderwerpen:

verandering, groei en krimp van de bevolking,

ecologie, instrumentarium in het landelijk gebied,

een terugtredende overheid en de roep om

Natura 2000 in kustgebieden, ecosysteemdiensten,

duurzame, integrale oplossingen dwingen

bouwen met natuur, natuur en gezondheid, natuur-

partijen tot een andere manier van denken en

en milieueducatie, duurzame (plantaardige) productie

handelen. Deze leergang focust op het aanleren

op zee en multifunctionele stadslandbouw. Kijk op

van een andere manier van denken en handelen

onze site of neem contact op voor meer informatie

rondom complexe vraagstukken op het gebied

over de mogelijkheden.

van watersystemen in de landelijke omgeving. Mestvergisting Door de ruime beschikbaarheid van mest en de mogelijkheid om uit mest biogas te winnen, worden steeds vaker vergistingsinstallaties neergezet. Vaak worden vergunningsprocedures, door een gebrek aan kennis, uitbesteed aan Contactpersoon

externe partijen. Om de adviezen van externe

ir. Saskia Aarninkhof

bureaus goed te kunnen interpreteren en

Programma manager

beoordelen, is deze cursus opgezet. Na de

Duurzame leefomgeving

cursus zijn medewerkers van de gemeente of provincie beter in staat om de adviezen

Wageningen Academy 0317 48 26 82 saskia.aarninkhof@wur.nl www.wageningenacademy.nl

van externe bureaus op waarde te schatten.

Wageningen academy domein duurzame leefomgeving  

Het landschap staat onder druk. Wonen, werken, voedselproductie, transport, natuur, recreatie en ruimte voor water, steeds vaker komen de ve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you