Page 1

Dankzij een goed samenspel van onderwijs, onderzoek en voorlichting op het gebied van houderij, fokkerij, voeding en diergezondheid kan de Nederlandse veehouderij tot de modernste ter wereld worden gerekend. De kennis van Wageningen UR heeft daarbij een grote rol gespeeld. Tegelijkertijd zien we dat de eisen die aan de veehouderij worden gesteld veranderen. Milieu-impact, productkwaliteit en dierenwelzijn vragen steeds meer aandacht. Consumenten en belangenorganisaties krijgen een duidelijkere stem en willen meebepalen hoe de veehouderij wordt vormgegeven. Dat vraagt om nieuwe en andere kennis. Naast cursussen over diervoeding, houderij en fokkerij, bieden wij u daarom ook cursussen aan op het gebied van bedrijfsmanagement, antibioticareductie,

Professionele vaardigheden

diergedrag en dierlijke productiesystemen.

Wageningen Academy biedt naast inhoudelijke cursussen ook een breed pakket aan trainingen

'Wat me tijdens verschillende cursussen opviel was de goede balans tussen les- en pauzemomenten om ervaringen uit te wisselen. De diversiteit in docenten geeft bovendien een zeer brede kijk op de cursusonderwerpen.'

en workshops om uw professionele vaardigheden

Angelo Lauwaerts, New Business Developer Feed

ook graag over de inbedding van geleerde

Additives bij Taminco

vaardigheden in de praktijk.

te versterken. Voorbeelden zijn proces- en projectmanagement, stakeholdermanagement, netwerkvaardigheden, vaardigheden voor het faciliteren van workshops, schrijfvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en statistiek. De trainingen worden zowel open als in company aangeboden. Wageningen Academy adviseert u daarbij

Markt & beleid

Voedsel

Duurzame leefomgeving

Dier

Plant

Kennis voor de praktijk


Cursusaanbod

Incubation biology and management Recent wetenschappelijk onderzoek heeft

Hiernaast vindt u ons reguliere cursusaanbod

laten zien dat er winst te behalen is door

binnen het thema Dier. Op onze website

veel bewuster naar het broedproces te kijken.

www.wageningenacademy.nl vindt u meer

In deze cursus wordt onder andere aandacht

informatie over het cursusprogramma,

besteed aan de factoren die invloed hebben

de kosten en aanmeldingsmogelijkheden.

op de ontwikkeling van het embryo, de

Ons cursusaanbod wordt regelmatig uitgebreid

biologische processen die zich afspelen

met nieuwe cursussen. Houd onze nieuwsbrief

in het ei en het effect van veranderingen

en de website dus in de gaten.

in de broedomstandigheden. Nutrition and climate

Gezond produceren

Deze cursus gaat over de interactie tussen het

Het hoge antibioticagebruik in de intensieve

stalklimaat en voeding en het effect daarvan

veehouderij en daarbij het verhoogde risico op

op de ontwikkeling van pluimvee. Er wordt

antibioticaresistentie, heeft de overheid doen

gekeken naar de invloed van voeding en klimaat

besluiten maatregelen te nemen. Preventieve

op immunologie, stress en het ontstaan van

gezondheid, zoals aandacht voor voeding,

metabolische ziekten. Ook het belang van

klimaat en bedrijfsmanagement en de wissel-

voeding en klimaat voor het eindproduct krijgt

werkingen daartussen wordt daardoor veel

veel aandacht. Ten slotte komen alternatieve

belangrijker. Tijdens de themadag Gezond

productiesystemen aan bod.

produceren wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied

Pluimveevoeding en -management

van preventieve gezondheid.

Recente ontwikkelingen op het gebied van voeding in relatie tot gezondheid en welzijn

Advances in feed evaluation science

staan centraal in deze cursus. Er wordt aandacht

De kennis over de invloed van specifieke

besteed aan de samenstelling van het voer en

nutriĂŤnten op de stofwisseling van dieren heeft

de relatie met managementfactoren. In relatie

zich zeer snel ontwikkeld. Deze kennis heeft

tot de gezondheid van het dier worden de

veel invloed op de manier waarop diervoeders

invloeden van stress, darmgezondheid en

worden samengesteld. Ook zijn er nieuwe

metabole aspecten van voertoevoegingen

chemische analyses en methoden ontwikkeld

besproken.

om de nutriĂŤnt content en -beschikbaarheid te analyseren. In deze cursus wordt u weer

Rundveevoeding

op de hoogte gebracht.

Deze cursus gaat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rundveevoeding. Onderwerpen die aan bod komen zijn de met

Bent u op zoek naar specifieke informatie over

voeding samenhangende gezondheidsaspecten,

bijvoorbeeld fokkerij en genetica, duurzame houderij-

voerstrategieĂŤn tijdens lactatie en droogstand

systemen, epidemiologie, aquacultuur, visserij of

en de (vermindering van) excretie van minera-

ketenmanagement neem dan gerust contact met ons

len en methaan naar het milieu. Er is veel

op. We kijken graag samen met u naar de mogelijk-

aandacht voor toepassing van de informatie

heden om een cursus op maat samen te stellen.

in de praktijk. Varkensvoeding in de praktijk Deze cursus gaat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van varkensvoeding. Naast de

Contactpersoon

technische aspecten van voeding, wordt ook

ir. Malou Gosselink

stilgestaan bij voersystemen, gezondheid en

Programma manager

vruchtbaarheid. Deze cursus vindt gedeeltelijk

Dier

plaats op het Varkens Innovatie Centrum Sterksel.

Wageningen Academy 0317 48 23 09 malou.gosselink@wur.nl www.wageningenacademy.nl

Wageningen academy domein dier  

Dankzij een goed samenspel van onderwijs, onderzoek en voorlichting op het gebied van houderij, fokkerij, voeding en diergezondheid kan de N...

Advertisement