Page 1

cursus

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Wageningen Academy Datum: 13 en 14 november 2013 Cursusleiding: dr. Dick Melman, Alterra - Wageningen UR Er wordt aandacht besteed aan de verschillende perspectieven van stakeholders. Samen met andere per deelnemers gaat u concreet aan de slag met een casus en dee doet u ervaring op met het opstellen en beoordelen van doe een gebiedsofferte. Diverse experts uit het veld beoordelen het resultaat en gaan met u in discussie over beo de kansen en valkuilen van de nieuwe werkwijze die wordt voorgestaan voor het agrarisch natuur- en voo landschapsbeheer. lan

Een nieuwe toekomst

Na afloop van de cursus: •

heeft u inzicht in de stand van zaken met betrekking

heeft u een beeld van de perspectieven van

tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer;

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer staat volop in de belangstelling. Er is veel discussie over de vraag of de

verschillende stakeholders;

huidige werkwijze wel effectief is en hoe de toekomst van het agrarisch natuurbeheer er uit moet zien. Tegelijkertijd

bent u op de hoogte van de voorgestane

is duidelijk dat het agrarisch natuurbeheer wel nodig blijft.

beleidswijzigingen en heeft u kennisgemaakt met de

De nieuwe beleidslijnen worden stap voor stap duidelijker.

vertaling naar uw eigen werkpraktijk.

Collectieven gaan een belangrijke rol spelen bij het opstellen van offertes en samenwerking tussen verschillende partijen wordt meer en meer van belang om initiatieven van de grond te krijgen. Provincies krijgen een belangrijke rol in het monitoren van beleid en afgesproken beheermaatregelen. Partijen zullen opnieuw hun rol moeten vinden en op een nieuwe manier met elkaar moeten gaan samenwerken. De vernieuwde cursus Agrarisch natuur- en landschapsbeheer geeft u de inspiratie en handvatten om dat te doen!

De cursus behandelt In deze cursus wordt ingegaan op de actualiteit en het nieuwe toekomstperspectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek en actuele beleidsdiscussies krijgt u een goed inzicht in huidige ontwikkelingen.

Doelgroep De cursus richt zich op mensen die op hbo/wo-niveau meer inzicht willen krijgen in de nieuwste ontwikkelingen in agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, natuurorganisaties, ingenieurs- en adviesbureaus, direct of indirect betrokken bij beleidsontwikkeling, planvorming, beheer en/of uitvoering van natuur- en landschapsbeheer vallen binnen de doelgroep van deze cursus.


Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Sprekers

Programma

Drs. Tom Bade

Dag 1 Woensdag 13 november 2013

Kenniscentrum Triple E Een introductie op agrarisch natuur- en

Dr.ir. Maarten Hens Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, België Drs.ing. Franck Kuiper Provincie Noord-Holland

landschapsbeheer Dick Melman Ervaringen en ontwikkelingen vanuit Rijk en provincies Franck Kuiper

Dr. Dick Melman Alterra, Wageningen UR

Innovatief denken over natuurbeheer Gerard Migchels

Ir. Gerard Migchels Livestock Research, Wageningen UR

De kracht van het collectief Aard Mulders

Drs. Aard Mulders Ministerie van Economische Zaken

Een nieuwe visie: de introductie van ‘moderne heerlijkheden’

Teunis Jacob Slob Biologisch melkveehouder en voorzitter Veelzijdig

Tom Bade

Boerenland

Dag 2 Donderdag 14 november 2013

Ir. Paul Terwan

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in

Terwan Onderzoek & Advies

Vlaanderen Maarten Hens Natuurbeheer als kans voor landbouw Teunis Jacob Slob Praktijkervaringen met gebiedscollectieven en gebiedsoffertes Paul Terwan Casus: ontwikkeling en beoordeling van een gebiedsofferte Paneldiscussie en afsluiting

Prijs

€ 1.195,-

Max. deelnemers

21

Data

13 en 14 november 2013

Inschrijven voor

19 oktober 2013

Voor meer informatie, neem a.u.b. contact op met Wageningen Academy Saskia Aarninkhof

Postbus 226 6700 AE Wageningen

@SAarninkhof www.facebook.com/WageningenAcademy

T 0317 48 26 82 E info.wageningenacademy@wur.nl I www.wageningenacademy.nl

Wageningen Academy | Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Cursus Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2013  

Deze cursus richt zich op mensen die op hbo/wo-niveau meer inzicht willen krijgen in de nieuwste ontwikkelingen in agrarisch natuur- en land...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you