Page 1

Training

Faciliteren van workshops Van uiteenlopende belangen naar enthousiast aan de gang

Wageningen Academy Data: 8, 9 en 10 oktober 2013 Cursusleiding: Brendan Hickling en Rolf Müller

Energie en betrokkenheid creëren De crisis trekt zijn sporen: belangen en onderlinge relaties zijn veranderd en de gebruikelijke aanpak blijkt in veel gevallen niet meer succesvol. In dit veranderende speelveld moet u meer dan ooit zelf vertrouwen kweken tussen belanghebbenden in uw project of opgave. Om tot resultaten te komen moet u anderen bewegen elkaar over en weer wat te gunnen. Het samenbrengen van partijen in een workshop is daarbij een waardevol hulpmiddel. De voorbereiding en begeleiding roepen echter bij velen vragen en twijfels op. Hoe laat u bijvoorbeeld iedereen een actieve rol spelen en houdt u er de stemming in, ondanks verborgen agenda's? Tijdens deze training gaan we in op dergelijke vragen. In de training is volop ruimte voor persoonlijke leervragen, eigen projecten en voorbeelden. U gaat hiermee aan de slag op een manier die voor u comfortabel aanvoelt. U krijgt inzicht in waar juist úw kracht ligt bij het leiden van een workshop en vergroot zo uw vertrouwen in eigen kunnen.

De training behandelt De training biedt u een overzicht van wel 60 tools om écht interactief te werken, transactie- en resultaatgericht. Door oefening met materiaal van uw eigen projecten levert de training u direct resultaat op voor uw eigen werkpraktijk.

U gaat werken met een auditinstrument waardoor u snel in staat bent de vinger op de goede plek te leggen en concrete verbeteringen aan te brengen in uw aanpak. Hiervoor krijgt u ook concrete tools aangereikt: tools die leiden tot meer enthousiasme van • anderen om mee te doen; •

tools die doorbraken kunnen veroorzaken;

tools die “lastige mensen” doen ontdooien;

tools die passen in de “energieboog” van een bijeenkomst; tools die gedurende de workshop zelf kunnen worden gebruikt; tools die gedurende een geheel interactief proces kunnen worden ingezet.

• •

Doelgroep De training is nuttig voor iedere professional die zijn/ haar impact in interactieve processen wil vergroten. Deelnemers die u voorgingen zijn afkomstig uit zowel Nederland als Vlaanderen en o.a. werkzaam in de domeinen van het landelijk gebied en infrastructurele werken (waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en daaraan verbonden private partijen, Agentschap NL, TNO, Deltares, Vlaamse overheidinstanties en instituten). Ook medewerkers van overheden die hun beleidsdomein hebben bij justitie, sociaal-medische hulpverlening, stedenbouw en binnenstedelijke herstructurering blijken baat bij deze training te hebben.

Extra service De trainers bieden de cursisten de mogelijkheid vragen of situaties waar ze voor staan na de training per mail voor te leggen. Eventueel kan een trainer ook in de werksituatie van een cursist ondersteuning bieden.


Training Faciliteren van workshops Trainers

Programma

Brendan Hickling is als consultant en trainer

In twee dagen leren wij u de beginselen en gaat u

internationaal werkzaam op het gebied van mediation

concreet met voorbeelden een workshop opzetten en

en het ontwerpen en faciliteren van stakeholderdebatten

zelf begeleiden. Wij geven u inzicht in de verschillende

en interactieve processen. Drs. Rolf Müller is onafhankelijk adviseur en trainer en op directieniveau werkzaam geweest binnen Dienst Landelijk Gebied, Bureau Bestuursraad ministerie LNV

rollen, die u als begeleider van een workshop kunt invullen. U maakt kennis met een groot aantal tools. Na elke ronde van oefenworkshops kijken wij terug op: •

interventies;

en Arcadis. •

Gastdocenten

effectiviteit van de ingezette tool en uw rolverdeling tussen u als begeleider en de participanten;

Marga van der Tol neemt u mee in de digitale wereld. Hoe krijgt u beter grip op uw digitale werkomgeving en hoe organiseert u eigenlijk een digitaal seminar? Astrid Meier laat u zien hoe u écht luistert en doorvraagt naar de waarden en belangen van uw gesprekspartners en voorkomt dat u in hun antwoorden uw eigen ideeën projecteert. Co Verdaas weet vanuit zijn bestuurlijke ervaring als geen ander welke voordelen er optreden als partijen elkaar wat gunnen. Hij leert u deze voordelen te zien en bestuurlijke bruggen te slaan.

vormgeving van processen. De eerstvolgende trainingsdata zijn 11, 12 en 13 maart 2014.

luistervaardigheden en wijze van vraagstelling;

inzet van uw lichaamshouding in relatie tot beoogde interventies;

mogelijke alternatieve aanpakken.

De derde dag wordt grotendeels ingevuld met uw eigen leervragen=RZRUGHQGHSXQWMHVRSXZµL¶JH]HW •

Waar liggen persoonlijke barrières en hoe doorbreekt u die?

Hoe liggen de machtsverhoudingen in

Wat is uw wijze van vraagstelling en

:HONHSHUVRRQOLMNKHLGVNHQPHUNHQKHHIW

Hoe ontwikkelt u een geheel nieuwe tool?

welke reacties roept die op?

Wageningen Academy biedt tevens ieder voorjaar de processen aan. In deze training ligt de nadruk op

organisatie van hulpmiddelen en room layout;

een groep en hoe gaat u daarmee om?

Vervolgtraining: Procesarchitectuur van transactiegerichte processen training Procesarchitectuur voor transactiegerichte

XHQKRHNXQWXGLHHIIHFWLHYHULQ]HWWHQ"

Bijzonderheden Deze training wordt gedeeltelijk in het Engels

Prijs

€1.795,-

gegeven. Brendan Hickling spreekt Engels en verstaat

max. deelnemers

21

Nederlands. In de praktijk gaat dat prima, omdat Rolf

Data

8, 9 en 10 oktober 2013

Müller in het Nederlands herhaalt, verduidelijkt en

inschrijven voor

16 september 2013

samenvat.

Voor meer informatie, neem a.u.b. contact op met Wageningen Academy Saskia Aarninkhof @SAarninkhof www.facebook.com/WageningenAcademy

Wageningen Academy | Faciliteren van workshops

Postbus 226 6700 AE Wageningen T 0317 48 26 82 E info.wageningenacademy@wur.nl I www.wageningenacademy.nl

Flyer Faciliteren van Workshops  

Deze training is nuttig voor iedere professional die zijn/haar impact in interactieve processen wil vergroten. Naast de theoretische grondsl...

Flyer Faciliteren van Workshops  

Deze training is nuttig voor iedere professional die zijn/haar impact in interactieve processen wil vergroten. Naast de theoretische grondsl...

Advertisement