Page 1,QIRUPDWLHHQUHJLVWUDWLH &XUVXVNRVWHQ

,QVFKULMIWHUPLMQ

'HFXUVXVNRVWHQEHGUDJHQ¼SHUSHUVRRQ LQFOXVLHI

'HLQVFKULMIWHUPLMQYDQGHFXUVXVHLQGLJWRSDSULO

V\OODELOXQFKHVNRIILHWKHHIULVGUDQNHQQHWZHUNERUUHO

1DGH]HGDWXPRQWYDQJWXHHQEHYHVWLJLQJVEULHIPHW LQIRUPDWLHRYHUORFDWLHHQEHWDOLQJVZLM]HKHWSURJUDPPD

$QQXOHULQJVNRVWHQ

HQGHGHHOQHPHUVOLMVWHHQURXWHEHVFKULMYLQJHQRYHULJH

(HQPDDOJHGDQHLQVFKULMYLQJNDQXLWVOXLWHQGVFKULIWHOLMN

FXUVXVLQIRUPDWLH

ZRUGHQJHDQQXOHHUG6WDQGDDUGDQQXOHULQJVUHJHOLQJYDQ :DJHQLQJHQ85:DJHQLQJHQ%XVLQHVV6FKRROLVYDQ

9RRUZDDUGHQ

WRHSDVVLQJ=LHRQ]HZHEVLWHZZZZDJHQLQJHQ85QOZEV

2SDOOHDFWLYLWHLWHQYDQ:DJHQLQJHQ%XVLQHVV6FKRRO]LMQ GH$OJHPHQH 9RRUZDDUGHQYDQ:DJHQLQJHQ85 8QLYHUVLW\ 5HVHDUFKFHQWUH YDQ WRHSDVVLQJ'H]H YRRUZDDUGHQ]LMQJHGHSRQHHUGELMGH.DPHUYDQ

SULMV

¼

.RRSKDQGHO*HOGHUODQG0LGGHQWH$UQKHP1DDVWGH]H

PD[DDQWDOGHHOQHPHUV$OJHPHQH 9RRUZDDUGHQLVHHQDDQWDODDQYXOOHQGH

GDWD

HQDSULO

LQVFKULMYHQYRRU

DSULO

:DJHQLQJHQ%XVLQHVV6FKRRO YRRUZDDUGHQYDQ WRHSDVVLQJ 8YLQGWGH]HYRRUZDDUGHQRS ZZZZDJHQLQJHQ85QOZEV

FXUVXV &RQWDFWSHUVRRQ

,QVFKULMYHQ

6DVNLD$DUQLQNKRISURJUDPPDPDQDJHU

:DJHQLQJHQ%XVLQHVV6FKRRO

:DJHQLQJHQ%XVLQHVV6FKRRO

:DJHQLQJHQ85

:DJHQLQJHQ85

3RVWEXV

%LRPDVVDYRRU(QHUJLHHQ&KHPLH

$(:DJHQLQJHQ

+RHYLQGHQGHDDQELHGHUVHQDIQHPHUVHONDDULQGH%LREDVHG(FRQRP\"

7   ( VDVNLDDDUQLQNKRI#ZXUQO

7  

 :DJHQLQJHQ%XVLQHVV6FKRRO

(LQIRZEV#ZXUQO ,ZZZZDJHQLQJHQ85QOZEV

:DJHQLQJHQ HQDSULO


Programma

Introductie In de Biobased Economy wordt biomassa zo optimaal mogelijk ingezet als grondstof voor productie van elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen en

Dag 1 17 april 2013

Dag 2 18 april 2013

Welkom en introductie

Algen en Wieren voor de Biobased Economy

Johan Sanders

Maria Barbosa

Inleiding tot de Biobased Economy en energie: kernbegrippen en toelichtingen

Ontwikkeling en toepassing van biobased producten en chemicaliën in Nederland en Europa

Johan Sanders

Harriette Bos

Drivers, duurzaamheid en biomassa beschikbaarheid

Anaerobe vergisting in tijden van Biobased Economy

Wolter Elbersen

René Rozendal

Thermische conversie

Beleid en regels in de Biobased Economy

Jan Pels / Mariusz Cieplik

Edward Pfeiffer

Agronomische aspecten van biomassa voor energie en chemie

Casus: Investeringsbeslissing Bioraffinage, hoe verdienen we geld aan biobased in een duurzame wereld?

Paul Struik conversieopties? Welke fysieke eisen stellen de verschillende conversieopties? Welke duurzaamheidseisen worden er nu gesteld en welke in de toekomst? Welke chemicaliën kan je het beste uit biomassa maken? Wat

Johan Sanders en Wolter Elbersen Biobrandstoffen voor het wegverkeer: huidige status en nieuwe ontwikkelingen

Rob Bakker

zijn komende ontwikkelingen in regels en technologie?

Een duurzame Biobased Economy

Hoe moet ik op ontwikkelingen anticiperen?

Danielle de Nie

kennis en inzichten om deze afwegingen goed te kunnen

De cursus behandelt

maken.

Deze tweedaagse cursus is een inleidende cursus voor

Een visie op de huidige en toekomstige rol van biomassa en de rol van Bioraffinage

chemicaliën. Dit biedt Nederlandse ondernemers kansen, maar het kan ook lastig zijn vanwege de veelheid aan te maken afwegingen en keuzes. Deze cursus biedt u de

professionals die zich richt op het verkrijgen van een Biomassa is buitengewoon divers in voorkomen en

breed inzicht in de Biobased Economy en de

samenstelling en kan op vele manieren geproduceerd

biomassaketen van bron tot verwerking naar energie

worden. Biomassa dat niet voor voedsel of veevoer wordt

(warmte, elektriciteit), transportbrandstoffen en

gebruikt, kan voor non-food toepassingen worden ingezet.

chemicaliën en producten. Technische aspecten, beleid,

Er bestaan zeer veel verschillende manieren om biomassa

duurzaamheid en regelgeving komen ruim aan bod om u

in energie, producten en chemicaliën om te zetten.

als deelnemer in staat te stellen zelf gefundeerde

Inzichten in de technische mogelijkheden en

besluiten te nemen.

Discussie en conclusies Investeringsvoorstel Afsluiting en evaluatie

Johan Sanders Netwerkbijeenkomst  ,QQRYDWLHVPHWSRO\PHON]XXU -DQ1RRUGHJUDDI

Cursusleiding Dr.ir. Wolter Elbersen, Wageningen UR, Food &

duurzaamheid veranderen snel, evenals de regels en stimuleringsmaatregelen. Daarnaast vindt er steeds meer

U zult na afloop van de cursus in staat zijn uw eigen

Biobased Research

een verschuiving in focus plaats van inzet van biomassa

kansen en mogelijkheden in de Biobased Economy in te

Prof.dr. Johan Sanders, Wageningen UR,

voor energie, naar inzet van biomassa voor de chemie.

schatten en in staat zijn om hierin een rol te spelen.

Agrotechnology and Food Sciences Group

Doelgroep

Sprekers

Deze cursus gaat uitgebreid in op al deze ontwikkelingen en belicht de actuele aspecten. Om de kansen in de Biobased Economy optimaal te kunnen benutten is inzicht in deze ingewikkelde materie nodig. Voor de producenten en verwerkers in de agroindustrie is het van belang de biomassamarkt en de bijbehorende technologieën en regels te kennen. Dit helpt hen hun rol als potentiële leverancier van biomassa of als producent van energie, biobrandstoffen en chemicaliën te positioneren. Hoeveel biomassa is er beschikbaar? Welke energieconversie opties zijn er en wat bepaalt de kwaliteit en dus de marktprijs? Hoe werken de verschillende

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van Biobased Economy en vanuit een begrip van de technische en inhoudelijke basis in de sector actief wil zijn: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en faciliterende bedrijven en instellingen worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Dr.ir. Rob Bakker, Wageningen UR, Food & Biobased Research Dr.ir. Maria Barbosa, Wageningen UR, Food & Biobased Research Dr. Harriette Bos, Wageningen UR, Food & Biobased Research Drs. Danielle de Nie, Stichting Natuur en Milieu ,U-DQ1RRUGHJUDDI, Synbra Dr.ir. Jan Pels / Dr. Mariusz Cieplik, ECN Ing. Edward Pfeiffer, KEMA Dr.ir. René Rozendal, Paques B.V. Prof.dr.ir. Paul Struik, Wageningen UR, Plant Sciences Group

Cursus Biomassa  

Deze tweedaagse cursus is een inleidende cursus voor professionals die zich richt op het verkrijgen van een breed inzicht in de Biobased Eco...

Advertisement