Page 1

เปิดตัว แอทแทค คัลเลอร์ สูตรดับเบิ้ล ไบร์ท 30 มีนาคม 2551

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด

จัดกิจกรรม

แอทแทค คัล

เลอร์ “ คัลเลอร์ เอฟเฟค เวิร์คชอป ” เพื่อเปิดตัว แอทแทค คัลเลอร์ สูตร ดับเบิ้ล ไบร์ท ผลิตภัณฑ์ใหม่ ล่าสุดสูตรเข้มข้นสาหรับผ้าสี ที่ผสานพลังแอคติเทค และไบโอแอคทีฟ สามารถลอกสลายคราบหมองคล้า ให้สีผ้าสว่างสดใส ดับเบิ้ลขึ้นเป็นสองเท่า จึงให้ผ้าสีสวยสดใสขึ้น และผ้าขาวก็สว่างสะดุดตา ยิ่งขึ้น โดยไม่ทาลายสีผ้า ภายในงานมี

คุณเก๋ ชลดา เมฆราตรี พรีเซนเตอร์คนล่าสุด, เอก

กมล อรรถกมล สไตลิสต์ชื่อดัง และ ก้อย Saturday Seiko ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมแอทแทค คัลเลอร์ “คัลเลอร์ เอฟเฟค เวิร์คชอป”

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เรียนรู้ถึงเทคนิค ต่างๆ ในการแต่งตัวต้อนรับแฟชั่นเสื้อผ้าสี รวมถึงให้คาแนะนาในการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้คงสีสันสดใส ได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายแฟชั่นเซ็ทพิเศษ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูสวย โดดเด่นในชุดสีสันสดใส มั่นใจในสไตล์ของตัวเองอีกด้วย สัมผัสแอทแทค คัลเลอร์ สูตรดับเบิ้ล ไบร์ท ซึ่งมีให้เลือก 5 ขนาดได้แล้ววันนี้ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วไป


ประกาศผลรายชือ ่ ผู้โชคดีรายการ " แอทแทค อี่ซี่ รักน้องคนดี ขยี้ นี้เพื่อเธอ " พร้อม 10 คู่เลิฟโดนใจที่จะไปสวีทกันที่เกาหลีและรายชือ ่ ผู้โชคดีที่ ได้รับเสื้อ “ อี่ซี่ เลิฟ ” 18 เมษายน 2551

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีรายการ " แอทแทค อี่ซี่ รักน้องคนดี ขยี้นี้เพื่อเธอ " พร้อม 10 คู่เลิฟโดนใจที่จะไปสวีทกันที่เกาหลี

ความรักเหมือนอากาศที่ขาดไม่ได้ คุณนฤพร อรรถธรรม จ.อยุธยา

ชีวิตรักง่ายๆ สไตล์อีซี่ คุณทนงศักดิ์ สันธิ จ.เชียงราย


กิ่งทอง ใบหยก คุณวานี เทพศร จ.กรุงเทพฯ

“ผสมผสาน” คือ เรามีกันและกัน คุณสุธาวรรณ ดอกแย้ม จ.กรุงเทพฯ

ความรัก คือ พลังมหัศจรรย์ คุณศิราภรณ์ แต่งอักษร จ.กรุงเทพฯ

รัก คือ การให้ คุณเจนวิทย์ บัวแสงจันทร์ จ.นครปฐม

ความรักไม่มีที่สิ้นสุด แล้วจะหยุดรักได้ไง คุณธนาศาสตร์ วัฒนพันธุ์ จ.สงขลา

ถึงจะแก่ แต่ก็เก๋า คุณภิญโญ พินิจ จ.ลาพูน


รักนี้มีปาฏิหาริย์ คุณพุดซ้อน วรรณสอน จ.หนองคาย

คู่รักแสนสุขขี พี่ขยี้น้องขยา คุณสุชีวี ฟองจ่าน จ.กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อ “อี่ซี่ เลิฟ” ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ท1ี่ 8 เมษายน 2551 จ.กรุงเทพฯ : คุณณัฏฐณิชา

เกียรติเสริมขจร, คุณชนัดดา สิทธิบูรณะ, คุณรัตนา ยิ่งยง ธวัช, คุณสุชาวี จรุงพันธ์วัฒนา, คุณณัฏฐพล ศรีสุขเจริญยิ่ง, คุณสุคนธา นงนุช, คุณจุไรรัตน์ พละเลิศ, คุณวรเศรษฐ์ วงษ์สวัสดิ์, คุณชนานาถ พยุหะ, คุณสุธินี พลเยี่ยม , คุณสิทธิชัย ศรีจรัสวัฒนชัย, คุณสุธามาศ สบายพร, คุณอริษา ห่อทอง, คุณสุประวีณ์ มีมา, คุณสมหวัง เรืองอภิรักษ์, คุณสุภัชญา ดิษฐ์พลขันธ์, คุณวณิชชา ชานาญปืน, คุณศักดิ์ชัย องค์สุทธิสวัส, คุณชวนพิศ บุนนาค, คุณรัชนีวรรณ บุญประสิทธิ์, คุณบุษรา เตมีย์กาจรเกียรติ, คุณทักษพร สวรรค์ศิลา, คุณสุรีย์พร แซ่โค้ว, คุณธวัชวงศ์ รุจวิชัย, คุณชวัลลัตน์ เวียงอินทร์, คุณพิทวัส นิลไพรัช, คุณพลกฤณ์ ตั้งเจริญ, คุณธันยาภรณ์ อรัญวาลัย, คุณสรัญญา อัตถศาสตร์, คุณอัญพัชร์ หงสกุล, คุณภาษิวัต สุทธิรักษ์, คุณรัตน์พร ปิ่นทอง, คุณลีนา จรัสเลิศสุวรรณ, คุณณรงค์ฤทธิ์ พันธุ์ออน, ค ุณสุนันท์ ลีลาวชิโรภาส, คุณอภิศักดิ์ อาสายุทธ์, คุณชัยโย เตโชนิมิต, คุณวิรัตน์ ทองสอาด, คุณสุจินต์ ไวยศิลป์, คุณสุรีย์ สบายพร, คุณอนุศิษย์ สุขประเสริฐ, คุณชัฏศรัย ปิยมาภรณ์

จ.กาแพงเพรช : คุณสุดใจ พิลึก, คุณอรวรรณ ปิยะเจริญวัฒนา, คุณเฉลิม ใหญ่สถิตย์, คุณ กนกวรรณ ศิริวาโภจ.ขอนแก่น : คุณเสกสรรค์ จันสนิท, คุณวรรณา พินิจการุณเนตร, จ.ฉะเชิงเทรา: คุณมนัส ยอมิน จ.ชลบุรี : คุณนงลักษณ์ ฐิติรุ่งเรือง, คุณสมบัติ เพ็งน้อย, คุณนลินรัตน์ ทวีทรัพย์ล้าเลิศ, จ.เชียงใหม่ : คุณพรเทพ ศิรินภาพันธ์, คุณกษิดิ์เดช สุรคุปต์, คุณทัศนาวลัย วัฒนถาวรกิจ จ.ชัยนาท : คุณยงยุทธ มูลเทพ, คุณศจี โรจนอุดมวุฒิกุล จ.ตาก : คุณยงยุทธ ปานขลิบ จ.ตราด : คุณภัทราพร จีนากาเนิด จ.นครปฐม : คุณอุมาภรณ์ คูศรีเทพประทาน, จ.นครราชสีมา : คุณเกวรีย์ ยิ่งเจริญ, คุณเอกลักษณ์ ดิเรกกุล จ.นครสวรรค์ : คุณมรินทรา นัยชิต, จ.นครศรีธรรมราช : คุณ ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ จ.นนทบุรี : คุณจินตนา อินวงค์วรรณ, คุณธิติพงศ์ ทรัพย์ยืนยง


จ.ปทุมธานี : คุณสายพิณ

ฉายารัตนศิลป์, คุณสุวภา มาตย์ชาวนา, คุณเปรมฤดี เพ็งพล, คุณนภัส ขนุน

ก้อน

จ.ปัตตานี : คุณดอเลาะ สาเมาะ จ.พิษณุโลก : คุณนาฏลดา แก้วกล่อม จ.ยะลา : คุณซูบายดะห์ สาแหละ จ.ยโสธร : คุณอิศรา โพธิศ์ ิร ิจ.ราชบุรี : คุณอาวุธ แผนพยงค์, คุณสุริยา อะละมาลา จ.ระยอง : คุณสุวิทย์ ฤทธิ์จรูญ, คุณกาย โพธิ์งาม จ.ลพบุรี : คุณสุพัตรา บุญประเสริฐ จ.สตูล : คุณดวงกมล หนูแก้ว จ.สงขลา : คุณศิริวรรณ อภิรัตน์ไพบูลย์ จ.สิงห์บุรี : คุณวันวิสาห์ แสงดาว จ.สมุทรปราการ : คุณนิภาพร สุวรรณทศ, คุณศรินรัตน์ พงศ์บุปผาชาติ, คุณประนอม ดา เปรมอ้น, คุณธิดา

จ.สมุทรสาคร : คุณจิราพร วิจิตร, จ.สระบุรี : คุณอัษฏาวุธ องค์เสมา, คุณบุญยฤทธิ์

ศรีล้น, คุณเม

วัชรมัย

เผือกผ่องสุริยะ

คุณอามรรัตน์ คุณประวิทย์

จ.อยุธยา : คุณมานะ น้อมสูงเนิน จ.อุตรดิตถ์ : คุณพิตินันท์ พันถา จ.อุบลราชธานี : คุณทวีศักดิ์ วิยะชัย

จอดนอก ธนสิทธิสมบรูณ,์

คุณมะลิ

ทวีทรัพย์อัมพร,


กิจกรรม แอทแทค อีซี่ ชวนทาดีแบบง่ายๆ ปีที่ 2 31 ก.ค. 2553

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด ภายใต้แบรนด์ ATTACK EASY เชิญชวนชาวขอนแก่น

ร่วมกิจกรรม "แอทแทค อีซี่ ชวนทาดีแบบง่ายๆ ปีที่ 2" โดยการบริจาคซองเปล่าแอทแทค อีซี่ แทน ปัจจัย เพื่อนาไปปรับปรุงสร้าง "ศาลาเอนกประสงค์ และ ห้องสมุดชุมชนวัดไชยศรี" บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และด้วยความตั้งใจดีของทุกๆฝ่าย โครงการณ์นี้จึง สาเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา Mr. Nishigushi Toru, VP Marketing และ พระเอก เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ ทาพิธีเปิดและส่งมอบ ศาลาเอนกประสงค์ และ ห้องสมุดชุมชนวัด ไชยศรี ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่น ตกค่ารอบบริเวณวัดถูกเนรมิตให้กลายเป็น "งานวัด" ขนานแท้ ร่วมด้วยเวียร์ และแขกรับเชิญสุดเซ็กซี่ ไอซ์-อภิษฎา เครือคงคา และตลกอารมณ์ดี เจี๊ยบ เชิญยิ้ม... เปิด เวทีโชว์มินิคอนเสิร์ตเรียกเสียงกรี๊ดปิดท้ายวันแห่งความสุขอีกต่างหาก ดูจากสีหน้าแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่า เวียร์ ปลื้มภาระกิจนี้ขนาดไหน เห็นไหม? การทาดีเป็นเรื่องง่ายๆ ใครได้ทาก็สุขใจกันถ้วนหน้า ครั้งต่อไป ATTACK EASY จะไปช่วยทาดีที่ไหนอีกต้องติดตาม!


แอทแทค และ ไฮเตอร์ ให้แม่บ้านลั้นลา ดาราซักให้ 2 ต.ค. 2553

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 ทางแอทแทค และ ไฮเตอร์ ได้มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน คือ มีการออก

บูธกิจกรรม “แม่บ้านลั้นลา ดาราซักให้” ที่แมคโคร สาขาโคราช ซึ่งในงานมีพระเอกหนุ่มหล่อขวัญใจ แม่บ้าน เป้ อารักษ์ มาโชว์ลีลาซักผ้าและร้องเพลงกันสดๆ นอกจากนี้ยังร่วมเล่นเกมส์และแจกรางวัลให้ แม่บ้าน ผู้โชคดี 15 คน ท่ามกลางบรรยายกาศแสนอบอุ่นใครได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้กลับบ้านด้วยความรู้สึกลั้น ลากันทั่วหน้า

ถ้าใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมลั้นลากับทางแอทแทค และ ไฮเตอร์ ติดตามละเอียดวันและเวลาตามตารางด้านล่าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553 นี้

พบบูธแจกรางวัลและลุ้นถ่ายภาพแนบชิดกับ 3 พระเอกดังที่ไปซ้อมซักผ้าให้ถึงห้างร้านใกล้บ้าน

ลุ้นรางวัลพร้อมความบันเทิงอีกมากมายใน 10 คอนเสิร์ตสุดประทับใจจาก เอ ไชยา มิตรชัย


ATTACK KAO  

Attack Kao