Page 1


กวา 30 ปของการดําเนินงาน สํานักหอสมุดคํานึงถึงประโยชนของผูใชบริการเพื่อใหไดสารสนเทศที่ถกู ตอง ทันสมัย และตรงตามความตองการของผูใชเปนสําคัญ รวมทั้งไดปรับปรุงพื้นที่ใหบริการใหสอดคลองกับยุคสมัยของผูใชโดยได พัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่สงเสริมการเรียนรู (Learning Space) ภายใตชื่อ "KLINICS" เพื่อใหเปน "บานหลังทีส่ องแหงการเรียนรู A home away from home for learning" จากการติดตามประเมินผลการใชงานของพื้นที่หอง KLINICS พบวา การจัดสภาพแวดลอมแบบ Learning Space สามารถกระตุนใหผูใชเกิดความคิดแบบสรางสรรค (Exploration) ทําใหพบวิธีการแกปญ  หาแบบใหมและไดความรูใหม เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น (Discussion) ระหวางเพื่อนในกลุม รวมทั้งทําใหเกิดเครือขาย (Networking/Collaboration) กันมากขึ้น อีกทัง้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญของการปรับสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู จึงมีการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 สวนที่เหลือใหเปนพื้นที่แบบ Learning Space การปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวจะเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการสรางทักษะดานการเรียนรูและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบ มจธ. เพื่อบมเพาะและสรางใหเปนผูที่สามารถเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว และนําความรู ไปใชใหทันตามความตองการ (Just in time Knowledge Provider) โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ How

Target

Service

Outcome

1. มจธ. เปนแหลงเรียนรูท าง S&T ซึ่ง ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

นักเรียน

เตรียมองคความรูพื้นฐาน กอนเขามหาวิทยาลัย

วางรากฐาน ทางการศึกษา ใหกบั ประเทศ

2. สรางความเปนพลเมืองโลกทีด่ ีทั้งดาน วิชาการและ สังคม ซึ่งจะทําใหเกิด knowledge spiral

ผูใชบริการ/ชุมชน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูi ระหวางชุมชนกับ มหาวิทยาลัย

- ตอบสนอง การเรียนรูดวย ตนเองของ ชุมชนเพิ่มขึ้น - ภูมิปญ  ญา ชาวบาน

นักศึกษา มจธ.

เวทีถายทอด/แลกเปลีย่ น เรียนรูระหวางกัน

เปนบัณฑิตที่ เกงและดี อยูใน สังคมไดอยางมี ความสุข

ภายใตกรอบแนวคิดและการทําใหหอ งสมุดเปนบานหลังทีส่ องแหงการเรียนรู บวกกับโจทยทสี่ รางความทาทายเรื่องการ กระตุนใหนักศึกษา และผูใชบริการเกิดความรวมมือ ความคิดสรางสรรค และนําไปสูการสรางนวัตกรรม (Collaborative, Creative & Innovative) อีกทั้งปจจัยดานการเปลีย่ นแปลงของนักศึกษาและผูใชบริการยุค Net Generation ดังนั้น ขอมูลเขา (Input) คือ ความตองการของผูใชบริการยุค Net Generation ผลลัพธ (Output) คือ ผูใชบริการเกิดความรวมมือ ความคิดสรางสรรค และนําไปสูการสรางนวัตกรรม กระบวนการ (Process) คือ หองสมุดตองสรางบรรยากาศ ตองดึงความรู สิ่งแปลกใหม แลวรวบรวมใหเปนหมวดหมู สื่อและกิจกรรมตางๆ ที่จะนํามาใชตองชวยกระตุนใหผูใชบริการเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความอยากรูอยากเห็น หองสมุดตอง เปนผูชวยเปดโลกทัศนของผูใชบริการใหกวางขึ้นกวาที่ผูใชบริการเรียนอยูในหองเรียน แลวหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ ทันสมัยและเหมาะสมมาใหบริการ รวมถึงบรรณารักษทที่ ําหนาที่เปนผูชวยสนับสนุนขอมูล และคัดสรรสารสนเทศที่ ถูกตอง เพื่อรวมขับเคลื่อน ใหความคิดและจินตนาการของผูใชบริการบรรลุเปาหมาย


การถอดความคิดเรื่องการออกแบบ (Design) และฟงกชันการใชงาน (Function) สูพื้นที่สงเสริมการเรียนรูชั้น 1 แบงไดเปน 7 โซน ภายใต KLINICS 4 : The Idea ดังนี้

1. Library in the garden : เรียนรูในสวน มุมอานหนังสือในสวน เพื่อใหมบี รรยากาศของธรรมชาติ เปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทํางาน รวมกันเปนทีม

2. Knowledge Station : สถานีจายความรู สถานีเพื่อใหบริการสารสนเทศหลากหลายทั้งอิเล็กทรอนิกส(e-book) ซึ่งสํานักหอสมุดบอกรับ นิตยสาร อิเล็กทรอนิกส KM e-Magazine


3. Sparking Station : สถานีจุดประกายความคิด สถานีจุดประกายความคิดโดยใหบริการดานความบันเทิงในรูปแบบของเกมที่แฝงดวยความรูทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี รวมทั้งเกมประลองความคิดอื่น ๆ

4. Help Station : สถานีคนหาความรู เคานเตอรชวยคนควาวิจัยและสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางบรรณารักษและผูใชบริการ โดยใหบริการขอมูล สารสนเทศและอุปกรณ แนะนําบริการของหองสมุด ขอมูลและการใชบริการพืน้ ที่ Learning Space บริการตอบคําถามและชวย คนควางานวิจัย รวมทั้งชวยเหลือประสานความรวมมือกับผูใชบริการในการทํากิจกรรม

5. Active Classroom : หองเรียนเสริมความคิด หองเรียนรูปแบบใหมเนนการเรียนการสอนโดยวิธีแกปญ  หา(Problem-based Learning) โดยนักศึกษาฝกทักษะการ คิด วิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแกปญ  หาและตอยอดความรูเดิม ทั้งนี้บรรณารักษจะมีสวนรวมในการเปนผูชวย สนับสนุนขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน


6. Open Theatre: ลานแสดงความคิด เวทีสรางสรรคกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมเพื่อความสุนทรียะ โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งการแสดง เสวนา ประกวด ฯลฯ เพื่อใหนักศึกษา และบุคลากรไดถายทอดความรูและประสบการณ เปนการแสดงความสามารถและฝกทักษะการเปนผูนํา

7. Charging : เติมพลัง มุมอาหารวางและเครื่องดื่มที่ใหความอิ่มอรอยและความรูควบคูกัน รวมทั้งมุมสุนทรียะ สําหรับผูทรี่ ักในเสียงดนตรีเพื่อ นําไปสูความคิดริเริ่มใหม ๆ และมุมสมาธิเพื่อคิดคนและสรางสรรคงาน

KLINICS 4 เปนพื้นที่สาธารณะสําหรับการเรียนรูรวมกันของนักศึกษาและผูใชบริการ ซึ่งจะนําไปสูการสรางความ รวมมือ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรมเพื่อประโยชนของชุมชน สังคม และประเทศตอไป เมษายน 2553 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี


ภาพกิจกรรม @ KLINICS 4


ภาพกิจกรรม @ KLINICS 4

KLINICS4  

KLINICS 4 the Idea