Page 1

samen werken aan

Waerbekehuis stilte, rust, ruimte

investeren in leefkwaliteit

1


Stiltegebied Dender-Mark, zicht op de Congoberg


2


‘Een stiltegebied wijst op een cultuur van respect. Het is een begin. […] Beleidsmakers zijn het belang van stilte en rust gaan waarderen. Bij de afwezigheid ervan hebben ze geen baat. Stilte wordt beleid.’ — Jo Vandeurzen Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

‘Stilte is geen koopwaar. Het is ook niet louter een middel ter bevordering van innerlijke rust en persoonlijke groei. Het is ook een “publieke kwestie”. Dat wil zeggen, een aangelegenheid die ons als samenleving aanbelangt, waarvoor we als gemeenschap moeten zorg dragen en die we in de publieke sfeer bespreekbaar moeten maken.’ — prof. dr. em. Danny Wildemeersch Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven

‘De wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat depressie, tegen 2020, wereldwijd de tweede grootste ziekteoorzaak zal zijn. Hierover piekeren helpt niet. Concrete handelingen en activiteiten, fysieke beweging en stiltebeleving helpen wel.’ — Erik P.A. Stevens voormalig directeur van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo, Gent

‘We hebben allen in ons een kern van verstilling, omringd door stilte. Dit huis – gewijd aan werk en debat in dienst van vrede – zou één ruimte moeten hebben, die is opgedragen aan hoorbare stilte en aan verstilling naar binnen toe.’ — Dag Hammerskjöld voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, A Room of Quiet, VN-hoofdkwartier, New York


inhoud

De ontwikkeling van het Waerbekehuis komt tot stand i.s.m.

Maatschappelijk bewegen vanuit een stiltegebied

5

Waerbeke vzw Waarbekeplein 19 9506 Waarbeke (Geraardsbergen) Iris Steen (voorzitter): 0479-818004

Het Waerbekehuis: vroeger en nu

6

Yves Callens – accountant van Waerbeke vzw, deskundig op het vlak van facilitaire samenwerking tussen cvba en vzw en succesvol betrokken bij verschillende gelijkaardige initiatieven. Yves Callens: 0473-762134

Een coöperatief project

8

Architecturale visie

9

VDK Spaarbank Bart Romanus: 0471-790510

Wie, wat en hoe?

17

Een gemeenschap van aandeelhouders

18

Een renovatie in stappen

19

GWM Architecten, Gent Gustavo Mulhall: 0475-802401 Touch 2 Switch bvba, Gavere Paulus De Keyser: 0475-261765

© Waerbekehuis cvba, 2016 i.s.m. Waerbeke vzw & GWM Architecten alle rechten voorbehouden

Toekomstvisie: een multifunctioneel coördinatiecentrum7

Aandeelhouder worden van Waerbekehuis cvba16

Contact24


maatschappelijk bewegen vanuit een Stiltegebied

Het Waerbekehuis ligt in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark. Dit eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen is de uitvalsbasis van Waerbeke vzw, een dynamische organisatie die zich inzet voor de bevordering van de kwaliteiten stilte, rust, ruimte in de samenleving. Het stiltegebied tussen Dender en Mark omvat een waardevol cultuurlandschap van ongeveer 28 km2. Het ligt op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, waar de Vlaamse Ardennen overgaan in het Pajottenland. In de loop der eeuwen gaf
de mens deze rijke landbouwstreek vorm. Het is er heerlijk zwerven over stiltepaden: het ene moment een adembenemend vergezicht, het andere ogenblik een
holle weg met metershoog struikgewas. Onverharde wandelwegen zetten aan tot verlangzaming. In 2002 richtten enkele bewoners en ‘stiltevrienden’ Waerbeke op. Het jaar daarop wist de vzw
– met behulp van mecenaatsmiddelen
en met de medewerking van de Koning Boudewijnstichting – de leegstaande pastorie van het dorp Waarbeke (Geraardsbergen) te verwerven. De

wa er bek ehuis

buitenzijde van het gebouw kreeg
in 2006 – met de steun van de Provincie OostVlaanderen en de Europese Unie – een grondige opknapbeurt om op termijn uit te groeien tot een plek voor ontmoeting, inspiratie, overleg en coördinatie. Sinds 2011 geniet Waerbeke vanwege de Vlaamse overheid structurele erkenning als landelijke sociaal-culturele beweging. Met

die ruggensteun werkt Waerbeke aan
een ‘open praktijkgemeenschap’ die leefkwaliteit, duurzame ontwikkeling, diversiteit en dialoog behartigt vanuit het creatieve vermogen van stilte, rust en ruimte. Waerbeke informeert en sensibiliseert, biedt vorming en ondersteuning aan, zet met anderen projecten op en voert actie naar verschillende doelgroepen in heel Vlaanderen en Brussel. 5


het waerbekehuis: vroeger en nu

Vandaag vormt Waarbeke – met ruim tweehonderd inwoners – de kleinste dorpsgemeenschap van de zestien deelgemeenten van Geraardsbergen. Eeuwenlang lag Waarbeke op de grens van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Het vormde een eenheid met het naburige dorp Nieuwenhove en behoorde tot het kerngebied van de baronie van Boelare. Van 1658 tot aan de Franse Revolutie waren beide parochies in handen van de adellijke familie de Steenhault. Van 1961 tot 1991 had Waarbeke een merkwaardige attractie. De dierentuin van pastoor De Wolf was bekend in binnenen buitenland. In 1961 deed de nieuwe parochiepriester zijn intrede met zijn

6

‘tamme’ leeuw Jakka. Vrij vlug werd de pastorietuin een Ark van Noah, waar de meest uiteenlopende dieren uit de hele wereld samenspoelden. Het ‘Rijk van Lobo’ was een toeristische topper in de regio en zorgde voor veel animo in het dorp. In 1990 ontsnapten twee poema’s, die enkele dagen later – na een klopjacht – konden worden gevat. Kort daarop ging de zoo voorgoed dicht. De pastorie stond ruim tien jaar leeg en de tuin (met verlaten kooien) verwilderde. Tot de stad Geraardsbergen het pand in 2003 aan Waerbeke vzw verkocht. In 2009 werd van de kerkfabriek Sint-Amandus ook nog het bronbos gekocht. Even later werd met de plaatselijke afdeling van Natuurpunt een hoogstamboomgaard aangelegd.


Toekomstvisie: een multifunctioneel coördinatiecentrum

Het Waerbekehuis wil ruimte bieden voor inspiratie, intervisie en ontmoeting op een waardevolle symbolische plek. Op termijn zal dit patrimonium uitgroeien tot een kleinschalige conferentieruimte voor allerlei groepen, waarvan ook de tuin en het omliggende landschap deel uitmaken. Tegelijk wil het Waerbekehuis een anker zijn voor verstilling – individueel en in groep – met een bibliotheek en een eenvoudig gastenverblijf. Op de stemmige, reeds afgewerkte zolder vinden nu al maandelijks stilteavonden plaats.

Het Waerbekehuis fungeert als coördinatiecentrum van de sociaal-culturele beweging Waerbeke. In de geplande renovatie wordt dan ook voldoende kantoor- en vergaderruimte voorzien. Dit biedt in de toekomst de bijkomende mogelijkheid om deze accomodatie te verhuren aan andere verwante organisaties. Het Waerbekehuis wil een poort zijn voor de ontsluiting van het Stiltegebied Dender-Mark. Als vertrek- of eindpunt van stiltewandelingen kan het ook een rol spelen voor bijvoorbeeld coaching, vorming of duurzame recreatie. Huis,

tuin en boomgaard bieden bovendien tal van mogelijkheden voor het ontplooien van de talenten van de groeiende groep vrijwilligers. Vertrouwend op de kracht van mensen en het vermogen tot samenwerken werd in Waarbeke in 2010 een dorpsraad opgericht. Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers slaan er de handen in elkaar om van onderop tot actie over te gaan. Met het stadsbestuur gaan ze in overleg over thema’s die iedereen aanbelangen. In het dorp van morgen staan leefkwaliteit en betrokkenheid voorop. 7


een coöperatief project

De oude pastorie van Waarbeke was tot midden 2015 eigendom van Waerbeke vzw. Met inzet van mecenaatsbijdragen en plattelandsmiddelen van de provincie OostVlaanderen en de Europese Unie is in 2006 de buitenzijde van het gebouw gerenoveerd en is er een begin gemaakt met de sanering van de omliggende tuin. Voor de renovatie van het interieur waren echter jarenlang geen middelen beschikbaar. Vandaar dat kantoor- en onthaalfuncties slechts rudimentair en in uiterst beperkte omstandigheden konden worden vervuld. Nu er vaker een beroep wordt gedaan op de expertise en inspiratie van Waerbeke, is er dringend behoefte aan een goed uitgeruste plek om de werking verder uit te bouwen. Het ontwikkelen van het Waerbekehuis tot een multifunctioneel ontmoetings- en coördinatiecentrum gaat de middelen en taakomschrijving van de vzw echter te boven. Daarom heeft de Raad van Bestuur, op advies van het team, medio 2015 besloten de pastorie te verkopen aan een daarvoor speciaal opgerichte coöperatieve vennootschap Waerbekehuis cvba. Het is de taak van de cvba het Waerbekehuis zo 8

snel mogelijk geschikt te maken als kantoor en coördinatiecentrum van Waerbeke vzw en op termijn als multifunctionele ontmoetings- en conferentieruimte. Dit alles ten dienste van een breed gedragen maatschappelijke beweging rond stilte, rust en ruimte. Het bestuur van de cvba (zie p. 24) heeft inmiddels – op basis van een solide begroting die is afgestemd op de draagkracht van de vzw – fase 1 van de renovatie afgerond (voor de fasering van het project zie p. 19). In samenwerking met GWM Architecten (Gent) en T2S aannemers (Gavere) is de zolderverdieping in orde gemaakt en doet op dit moment tijdelijk dienst als kantoor. Hier vinden maandelijkse oon de stilteavonden plaats. Met VDK Spaarbank zijn hypothecaire afspraken gemaakt die het kader vormen voor het totale renovatieproject ( fase 1 én 2). De financiering van fase 2 (begane grond en eerste verdieping) houdt rekening met een bijkomend kapitaal van minimaal €150.000, in te brengen door nieuwe aandeelhouders van Waerbekehuis cvba.


architecturale visie boomgaard (natuurpunt) waerbeek

Als voormalige pastorie ligt het Waerbekehuis centraal in de dorpskern van Waarbeke, recht tegenover de SintAmanduskerk. De opnieuw te ontwerpen tuin – met bron en bronbos – gaat via allerlei wandelpaden subtiel over in het omliggende landschap. Opzet is om het statige 19e-eeuwse bakstenen gebouw op een eigentijdse manier karaktervol en laagdrempelig, functioneel en architecturaal nog meer in zijn onmiddellijke omgeving in te bedden. Schaal en inrichting van de bestaande kamers zijn geschikt om een thuisgevoel te versterken. Door materiaalkeuze en detaillering, eventuele ruimtelijke ingrepen en toevoegingen zal deze sfeer worden bestendigd en versterkt. Er wordt gestreefd naar polyvalente ruimtes, die door hun organische schikking en inrichting een optimaal gebruik en circulatie mogelijk maken, en tegelijk – via zichtassen – voortdurend in contact staan met de buitenwereld. Zo wordt via de architectuur gestalte gegeven aan de sociaal-culturele dynamiek van Waerbeke. Dit ontplooit zich dan verder in de onmiddellijke omgeving van huis en tuin.

bronbos

• bron

vijver

tuin

wa er bek ehuis

dorpszaal lobo dorpsplein

dorpskerk met begraafplaats

lokale situering van het Waerbekehuis 9


De concrete architecturale realisatie spreidt zich over drie fasen, waarvan de eerste al is voltooid (basisvoorzieningen, polyvalente zolderruimte en gastenverblijf).

voortuin

De eerste twee fasen concentreren zich vooral op het optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van het bestaande gebouw (sanitair, open kantoor, werkkamer, vergaderruimte, bibliotheek, archief, keuken, polyvalente ontmoetings- en conferentieruimte, toeristische balie…).

toeristische balie sanitair

polyvalente ruimte

keuken polyvalente ruimte foyer

terras

De derde fase werpt een meer ambitieuze blik op de toekomst. Het gelijkvloers zal achteraan worden uitgebreid met een foyer en een (deels zwevende) ‘mirador’, met aansluitend de herinrichting van de buitenruimte (voortuin, tuinplein, terras…) en de tuin als toegangspoort tot het landschap.

renovatie fase 2: sanitair, open kantoor, werkkamer, vergaderruimte, bibliotheek, archief, keuken, polyvalente ontmoetings- en conferentieruimte, toeristische balie, 2017 10


gastenverblijf vergaderruimte bibliotheek open kantoor

polyvalente ruimte

werkkamer

11


renovatie fase 2: bibliotheek, eerste verdieping, 2017 12


renovatie fase 1: polyvalente zolderruimte en gastenverblijf, najaar 2015 13


renovatie fase 3: uitbouw conferentieruimte (mirador) en terras-‘omarming’ 14


impressie gerealiseerde fase 3 15


aandeelhouder worden van Waerbekehuis Cvba

Waerbekehuis cvba is op zoek naar nieuwe aandeelhouders die – naast een financieel engagement – door middel van expertise, relaties of tijd een duurzame bijdrage willen leveren aan de uitbouw en de werking van Waerbeke. De cvba geeft uitdrukking aan haar maatschappelijke betrokkenheid door middel van het ontwikkelen en het beheren van het Waerbekehuis. Aandeelhouders worden dus mede-eigenaar van de voormalige pastorie van Waarbeke en de bijbehorende tuin. Hun financiële inbreng verschaft de cvba de nodige middelen om de ingezette renovatie te realiseren en te voltooien. Aandeelhouders geven Waerbeke vzw, als belangrijkste huurder en gebruiker van het gebouw, bovendien de geschikte accomodatie om haar sociaal-culturele opdracht optimaal te vervullen.

Elke aandeelhouder van de cvba: • ondersteunt de werking van Waerbeke vzw waardoor de waarde en betekenis van stilte, rust en ruimte duurzaam kunnen worden verankerd in onze snel veranderende samenleving; • is mede-eigenaar van een uniek en waardevast patrimonium in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark; • draagt bij tot het creëren van meerwaarde van het patrimonium als gevolg van een architecturaal verantwoorde renovatie van het gebouw en een professionele aanleg van de omliggende tuin.

16


wie, wat en hoe?

De ontwikkeling van het Waerbekehuis verloopt in een aantal fasen. In 2015 werd de cvba opgericht, de pastorie aangekocht en de eerste fase van de renovatie (zolderverdieping) gerealiseerd. 2016 staat geheel in het teken van het samenbrengen van aanvullend (variabel) kapitaal door toetredende aandeelhouders. Hebt u belangstelling om aandeelhouder te worden van Waerbekehuis cvba, kunt u contact opnemen met één van de bestuurders (zie p. 24). In een vrijblijvend persoonlijk gesprek zal het bestuur, samen met de betrokken accountant, alle aspecten van het aandeelhouderschap gedetailleerd met u doornemen. Het zal u ook zo goed en volledig mogelijk informeren over de wijze waarop de door u ingebrachte middelen zullen worden ingezet. Elke aanvraag om aandeelhouder te worden dient door het bestuur te worden goedgekeurd. Aandeelhouders ontvangen bij toetreding tot de vennootschap een persoonlijke aandeelhoudersovereenkomst.

van de renovatie (2017) zal pas worden begonnen als minimaal 1.000 aandelen zijn toegewezen. In nauw overleg met de nieuwe aandeelhouders zal in 2017 de tweede renovatiefase (gelijkvloers en eerste verdieping) worden gerealiseerd. Waerbekehuis cvba biedt elke aandeelhouder een veilige, waardevaste en vooral duurzame, maatschappelijk uiterst relevante investering. Elke aandeelhouder van Waerbekehuis cvba wordt uiteraard ook inhoudelijk op de hoogte gehouden van de werking van Waerbeke vzw. Minstens eenmaal per jaar organiseert de vzw een speciale aandeelhoudersbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om u als aandeelhouder te informeren over de ontwikkelingen van Waerbeke als sociaalculturele beweging, maar ook – en vooral – om u de kans te geven ook zelf inhoudelijk bij te dragen aan de koers en de invloed van de vzw.

De waarde van één Waerbekehuis-aandeel (variabel kapitaal) is vastgesteld op € 100. Belangstellenden dienen minstens 10 aandelen te verwerven. Met fase 2 17


een gemeenschap van aandeelhouders

In onze voortdurend versnellende, op nut en meetbaarheid gerichte samenleving staan stilte, rust en ruimte onder druk. Het zijn van nature ‘zachte’ kwaliteiten die snel uit de aandacht kunnen verdwijnen, maar niettemin voorzien in essentiële menselijke behoeften. Als aandeelhouder van Waerbekehuis cvba bent u zich hiervan scherp bewust en zet u zich naar vermogen in om de beschikbare maatschappelijke krachten op een zorgvuldige en verantwoorde manier te bundelen om een kwaliteitsvolle stilte- en rustbeleving ook concreet mogelijk te maken. Als aandeelhouder van Waerbekehuis cvba draagt u bij aan het vrijwaren van stilte, rust en ruimte als een van de belangrijkste voorwaarden voor leefkwaliteit. Tegelijk bent u verzekerd van een zinvolle en duurzame investering. Waerbekehuis cvba faciliteert Waerbeke vzw. De verdere ontwikkeling van het Waerbekehuis draagt bij aan het consolideren van wat er de afgelopen tien jaar is gerealiseerd. Het voorziet tevens in de materiële voorwaarden om nieuwe, eigentijdse initiatieven te ontplooien. De sensibiliserende, wijdvertakte werking van 18

Waerbeke strekt zich uit tot in alle aspecten van de samenleving en is er op gericht zo effectief mogelijk openheid te creëren voor een zorgzame en intelligente omgang met kwetsbare, maar levensbelangrijke kwaliteiten als stilte, rust en ruimte.

Als aandeelhouder van Waerbekehuis cvba maakt u deze werkzaamheid mee mogelijk en draagt u zo – in stilte – bij aan het leefbaar houden van onze complexe, snel veranderende samenleving.


een renovatie in stappen

De renovatie van het Waerbekehuis wordt stapsgewijs uitgevoerd. In de loop van 2015 heeft het bestuur van de cvba, samen met GWM Architecten (Gent), een masterplan ontwikkeld dat een renovatie in drie fasen voorziet. Dit gebeurt natuurlijk binnen de grenzen van een scherp te bewaken budget.

Fase 1 (najaar 2015 – gerealiseerd)

Fase 2 (2017)

Fase 3 (afhankelijk van beschikbare

middelen cvba en draagkracht vzw) inrichten van de zolderverdieping (tijdelijke kantoorfunctie, ontmoetingsruimte voor stilteavonden, gastenkamer en toilet) | plaatsen van gastank in de achtertuin in functie van verwarmingsinstallatie | aanzet technische ruimte (verwarming, elektriciteit en ict) op eerste verdieping

renovatie kelder, gelijkvloers (sanitair, conferentieruimte, keuken, foyer en toeristische balie) en eerste verdieping (vergaderkamer, kantoorruimte, werkkamer 1 & 2) | sanering riolering, aanleg voortuin en verfraaien Intergem-elektriciteitscabine in de voortuin

uitbreiding van de conferentieruimte met mirador | aanleg buitenterras en omarming van het gebouw | aanleg tuin en aansluiting op wandelnetwerk

19


Balans

2015

2016

2017

2018

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

1.120,91

840,68

560,45

280,22

Terreinen

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Gebouwen en verbouw.

368.148,94

368.148,94

568.148,94

551.104,47

Installaties

2.506,80

1.880,10

2.213,40

1.986,70

Inrichtingen

1.640,22

1.230,17

820,12

3.930,07

0,00

0,00

0,00

0,00

493.416,87

492.099,89

691.742,91

677.301,46

Handelsdebiteuren

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Diverse vorderingen

0,00

800,00

1.300,00

1.600,00

Financiële middelen

26.817,59

107.978,19

26.118,50

34.193,11

26.817,59

108.778,19

27.418,50

36.793,11

520.234,46

600.878,08

719.161,41

714.094,57

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

300.000,00

350.000,00

350.000,00

00,00

-2.736,50

-10.092,88

-13.469,55

-2.736,50

-7.356,38

-3.376,67

837,66

217.263,50

309.907,12

356.530,45

357.368,11

239.540,00

239.540,00

310.000,00

297.605,33

239.540,00

239.540,00

310.000,00

297.605,33

0,00

0,00

0,00

6.290,17

4.812,89

4.812,89

6.012,89

6.212,89

58.618,07

46.618,07

46.618,07

46.618,07

63.430,96

51.430,96

52.630,96

59.121,13

520.234,46

600.878,08

719.161,41

714.094,57

Activa Vaste activa

Immateriële activa

Financiële activa Totaal Vlottende activa

Totaal Totaal activa Passiva Eigen vermogen

Vast kapitaal Variabel kapitaal Gecumuleerd resultaat Resultaat boekjaar Totaal

Langlopende vreemde middelen

Kredieten Totaal

Kortlopende vreemde middelen

Kredieten Handelscrediteuren Diverse schulden Totaal

Totaal passiva

20


Bij de oprichting van Waerbeke cvba (voorjaar 2015) heeft Waerbeke vzw 90% van de aandelen opgenomen van het vaste kapitaal. Bij de aankoop van het gebouw (najaar 2015) werd haar participatiewaarde verhoogd met € 200.000,-. Het kapitaal is op dit moment als volgt samengesteld: Vast kapitaal: Waerbeke vzw (90%, inbreng): Dirk Sturtewagen (10%, inbreng): T’Hooft Holding bv (10%, inbreng): Variabel kapitaal: Waerbeke vzw (omzetting schuld): Totaal:

€ 18.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 200.000,00 € 220.000,00

Dit bedrag is vermeld op de balans van 31 december 2015 onder de rubriek ‘Eigen vermogen’. Eveneens op de balans, onder de rubriek ‘Vaste activa’, staat de boekwaarde van het te ontwikkelen vastgoed. Deze waarde werd als volgt samengesteld: Terreinen (cfr. schattingsverslag): Gebouwen en verbouwingen: Gebouw (cfr. schattingsverslag): Aankoopkosten gebouw: Verbouwingen in 2015 ( fase 1): Totaal:

Onder de balansrubriek ‘Langlopende vreemde middelen’ wordt de financiële onderbouwing toegelicht. Ontvangen kredieten op lange termijn: Lening VDK Spaarbank: Lening Waerbeke vzw: Totaal:

€ 179.540,00 (looptijd 27 jaar) € 60.000,00 ( terugbetaalbaar naar mogelijkheden) € 239.540,00

Waerbeke cvba stelt zich als doel het gebouw verder in orde te brengen, waarna het ter beschikking zal worden gesteld aan Waerbeke vzw (en derden). De bijkomende renovatiekosten bedragen € 200.000,-. De lening wordt in 2017 uitgebreid met € 70.460,- (zie ‘Langlopende kredieten’: 2016-’17), aangevuld met een kapitaalsverhoging van € 150.000,- (zie ‘Variabel kapitaal’: 2015-’17).

€120.000,00 €368.148,94 €230.000,00 €45.127,26 €93.021,68 €488.148,94

21


Ondernemingsresultaat en kasstroom

2015

2016

2017

2018

Huuropbrengsten

0,00

6.000,00

12.000,00

24.000,00

Dienstverlening

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal omzet

0,00

6.000,00

12.000,00

24.000,00

Bedrijfskosten

-3.745,45

-4.019,40

-4.079,69

-4.140,89

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.316,98

-1.316,98

-1.556,98

-19.641,45

5.075,00

0,00

0,00

12.000,00

Diverse bedrijfskosten

-1.748,31

-1.820,00

-1.940,00

-2.080,00

Financiele kosten

-1.000,76

-6.200,00

-7.800,00

-9.300,00

-2.736,50

-7.356,38

-3.376,67

837,66

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.736,50

-7.356,38

-3.376,67

837,66

1.316,98

1.556,98

19.641,45

100.000,00

50.000,00

0,00

Opname lening

0,00

70.460,00

0,00

Terugbetaling lening

0,00

0,00

-6.140,50

Verbouwingen

0,00

-200.000,00

0,00

Installaties

0,00

-1.200,00

-800,00

Inrichtingen

0,00

-800,00

-4.400,00

Klanten

0,00

0,00

-1.000,00

-800,00

-500,00

-300,00

0,00

1.200,00

200,00

Diverse schulden

-12.000,00

0,00

0,00

Kasstroom

81.160,60

-81.859,69

8.074,61

Omzet

Personeelskosten Afschrijvingen Diverse bedrijfsopbrengsten

Resultaat voor belastingen Belastingen Ondernemingsresultaat Afschrijvingen Variabel kapitaal

Diverse vorderingen Leveranciers

22


De balans en de kasstroom maken een projectie, gebaseerd op een aantal aannames en keuzes. Zij bieden een realistisch en verantwoord beeld van de verwachte exploitatie. Krachtlijnen periode 2016-’18: 2016 • bijeenbrengen variabel kapitaal (min. € 100.000,-) • terugbetaling r/c Waerbeke vzw (€ 12.000,-) 2017 • aantrekken aanvullend variabel kapitaal (min. € 50.000,-) • uitbreiden hypotheek VDK van € 200.000,tot €250.000,• realiseren renovatie fase 2 (kostprijs: € 200.000,-) 2018 • eerste boekjaar met reguliere exploitatie • huurinkomsten Waerbeke vzw: € 24.000,• realiseren extra maandomzet: € 1.000,-

23


contact

Hebt u belangstelling in samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuurders van Waerbekehuis cvba:

Waarbekehuis cvba is een initiatief van het bestuur van Waerbeke vzw de sociaalculturele beweging voor stilte, rust en ruimte:

Paul Vandenabeele paulvandenabeele@live.be +32 479 679541

Dirk Sturtewagen dirk@waerbeke.be +32 476 592715

Iris Steen (voorzitter) Agnes Pauwels (secretaris) Paul Vandenabeele (penningmeester) Marc Colpaert (bestuurder) Emiel De Keyser (ere-voorzitter)

samen met het Waerbeke-team:

Gerolf T’Hooft gerolf@waerbeke.be +31 6 14652568

Dirk Sturtewagen (coördinator) Joris Capenberghs Gerolf T’Hooft

Waerbekehuis cvba Waarbekeplein 19 9506 Waarbeke (Geraardsbergen) 054-245754 info@waerbeke.be www.waerbeke.be/waerbekehuis

en de uitgebreide Algemene Vergadering van vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke geledingen.

fotoverantwoording Patrick De Spiegelaere: omslag, p. 1, 7, 16 Joke Floreal: omslag, p. 8, 21, 24 Katrijn Van Giel: p. 18, 23 24


26

www.waerbeke.be/waerbekehuis

Waerbekehuis – investeren in leefkwaliteit  
Waerbekehuis – investeren in leefkwaliteit  
Advertisement