__MAIN_TEXT__

Page 1

Waerbekehuis

samen werken aan stilte, rust, ruimte


Stiltegebied Dender-Mark, zicht op de Congoberg


‘Een stiltegebied wijst op een cultuur van respect. Het is een begin. […] Beleidsmakers zijn het belang van stilte en rust gaan waarderen. Bij de afwezigheid ervan hebben ze geen baat. Stilte wordt beleid.’ — Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

‘Stilte is geen koopwaar. Het is ook niet louter een middel ter bevordering van innerlijke rust en persoonlijke groei. Het is ook een “publieke kwestie”. Dat wil zeggen, een aangelegenheid die ons als samenleving aanbelangt, waarvoor we als gemeenschap moeten zorg dragen en die we in de publieke sfeer bespreekbaar moeten maken.’ — prof. dr. em. Danny Wildemeersch, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven

‘De wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat depressie, tegen 2020, wereldwijd de tweede grootste ziekteoorzaak zal zijn. Hierover piekeren helpt niet. Concrete handelingen en activiteiten, fysieke beweging en stiltebeleving helpen wel.’ — Erik P.A. Stevens, voormalig directeur van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo, Gent

‘We hebben allen in ons een kern van verstilling, omringd door stilte. Dit huis – gewijd aan werk en debat in dienst van vrede – zou één ruimte moeten hebben, die is opgedragen aan hoorbare stilte en aan verstilling naar binnen toe.’ — Dag Hammerskjöld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, A Room of Quiet, VN-hoofdkwartier, New York


inhoud De ontwikkeling van het Waerbekehuis komt tot stand i.s.m. Waerbeke vzw Waarbekeplein 19 9506 Waarbeke (Geraardsbergen) Iris Steen (voorzitter): 0479-818004 Yves Callens – accountant van Waerbeke vzw, deskundig op het vlak van facilitaire samenwerking tussen cvba en vzw en succesvol betrokken bij verschillende gelijkaardige initiatieven. Yves Callens: 0473-762134

Maatschappelijk bewegen vanuit een stiltegebied

5

Het Waerbekehuis: vroeger en nu

6

Toekomstvisie: een multifunctioneel coördinatiecentrum 7 Een coöperatief project

8

Architecturale visie

9

Renovatie – fase 1: gerealiseerd

10

Renovatie – fase 2: 2019

12

Aandeelhouder worden van Waerbekehuis cvba16 VDK Spaarbank Bart Romanus: 0471-790510 GWM Architecten, Gent Gustavo Mulhall: 0475-802401 Touch 2 Switch bvba, Gavere Paulus De Keyser: 0475-261765

Wie, wat en hoe?

17

Een gemeenschap van aandeelhouders

18

Gefaseerde aanpak

19

Contact20

© Waerbekehuis cvba, 2019 i.s.m. Waerbeke vzw & GWM Architecten alle rechten voorbehouden


maatschappelijk bewegen vanuit een Stiltegebied 5

Het Waerbekehuis ligt in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark. Dit eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen is de uitvalsbasis van Waerbeke vzw, een dynamische organisatie die zich inzet voor de bevordering van de kwaliteiten stilte, rust, ruimte in de samenleving. Het stiltegebied tussen Dender en Mark omvat een waardevol cultuurlandschap van ongeveer 28 km2. Het ligt op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, waar de Vlaamse Ardennen overgaan in het Pajottenland. In de loop der eeuwen gaf
de mens deze rijke landbouwstreek vorm. Het is er heerlijk zwerven over stiltepaden: het ene moment een adembenemend vergezicht, het andere ogenblik een
holle weg met metershoog struikgewas. Onverharde wandelwegen zetten aan tot verlangzaming. In 2002 richtten enkele bewoners en ‘stiltevrienden’ Waerbeke op. Het jaar daarop wist de vzw
–

met behulp van mecenaatsmiddelen
en met de medewerking van de Koning Boudewijnstichting – de leegstaande pastorie van het dorp Waarbeke (Geraardsbergen) te verwerven. De buitenzijde van het gebouw kreeg
in 2006 – met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Europese Unie – een grondige opknapbeurt om op termijn uit te groeien tot een plek voor ontmoeting, inspiratie, overleg en coördinatie. Sinds 2011 geniet Waerbeke vanwege de Vlaamse overheid structurele erkenning als landelijke sociaalculturele beweging. Met die ruggensteun werkt Waerbeke aan
een ‘open praktijkgemeenschap’ die leefkwaliteit, duurzame ontwikkeling, diversiteit en dialoog behartigt vanuit het creatieve vermogen van stilte, rust en ruimte. Waerbeke informeert en sensibiliseert, biedt vorming en ondersteuning aan, zet met anderen projecten op en voert actie naar verschillende doelgroepen in heel Vlaanderen en Brussel.


het waerbekehuis: vroeger en nu 6

Vandaag vormt Waarbeke – met ruim tweehonderd inwoners – de kleinste dorpsgemeenschap van de zestien deelgemeenten van Geraardsbergen. Eeuwenlang lag Waarbeke op de grens van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Het vormde een eenheid met het naburige dorp Nieuwenhove en behoorde tot het kerngebied van de baronie van Boelare. Van 1658 tot aan de Franse Revolutie waren beide parochies in handen van de adellijke familie de Steenhault. Van 1961 tot 1991 had Waarbeke een merkwaardige attractie. De dierentuin van pastoor De Wolf was bekend in binnen- en buitenland. In 1961 deed de nieuwe parochiepriester zijn intrede met zijn ‘tamme’ leeuw Jakka. Vrij vlug werd de pastorietuin een Ark van Noah, waar de meest uiteenlopende dieren uit de hele wereld samenspoelden. Het ‘Rijk van Lobo’ was een toeristische topper in de regio en zorgde voor veel animo in het dorp. In 1990 ontsnapten twee poema’s, die enkele dagen later – na een klopjacht – konden worden gevat. Kort daarop ging de zoo voorgoed dicht. Na het overlijden van de pastoor in 1998 stond de pastorie bijna vijf jaar leeg en de tuin (met verlaten kooien) verwilderde. Tot de stad Geraardsbergen het pand in 2003 aan Waerbeke vzw verkocht. In 2009 werd van de kerkfabriek Sint-Amandus ook nog het bronbos gekocht. Even later werd met de plaatselijke afdeling van Natuurpunt een hoogstamboomgaard aangelegd.


Toekomstvisie: een multifunctioneel coördinatiecentrum 7

Het Waerbekehuis wil ruimte bieden voor inspiratie, intervisie en ontmoeting op een waardevolle symbolische plek. Op termijn zal dit patrimonium uitgroeien tot een kleinschalige conferentieruimte voor allerlei groepen, waarvan ook de tuin en het omliggende landschap deel uitmaken. Tegelijk wil het Waerbekehuis een anker zijn voor verstilling – individueel en in groep – met een bibliotheek en een eenvoudig gastenverblijf. Op de stemmige, reeds afgewerkte zolder vinden nu al maandelijks stilteavonden plaats. Het Waerbekehuis fungeert als coördinatiecentrum van de sociaal-culturele beweging Waerbeke. In de geplande renovatie wordt dan ook voldoende kantoor- en vergaderruimte voorzien. Dit biedt in de toekomst de bijkomende mogelijkheid om deze accomodatie te verhuren aan andere verwante organisaties. Het Waerbekehuis wil een poort zijn voor de ontsluiting van het Stiltegebied Dender-Mark. Als vertrek- of eindpunt van stiltewandelingen kan het ook een rol spelen voor bijvoorbeeld coaching, vorming of duurzame recreatie. Huis, tuin en boomgaard bieden bovendien tal van mogelijkheden voor het ontplooien van de talenten van de groeiende groep vrijwilligers.

Vertrouwend op de kracht van mensen en het vermogen tot samenwerken werd in Waarbeke in 2010 een dorpsraad opgericht. Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers slaan er de handen in elkaar om van onderop tot actie over te gaan. Met het stadsbestuur gaan ze in overleg over thema’s die iedereen aanbelangen. In het dorp van morgen staan leefkwaliteit en betrokkenheid voorop.


een coöperatief project 8

behoefte aan een goed uitgeruste plek om de werking verder uit te bouwen. Het ontwikkelen van het Waerbekehuis tot een multifunctioneel ontmoetings- en coördinatiecentrum gaat de middelen en taakomschrijving van de vzw echter te boven. Daarom heeft de Raad van Bestuur, op advies van het team, medio 2015 besloten de pastorie te verkopen aan een daarvoor speciaal opgerichte coöperatieve vennootschap Waerbekehuis cvba. Het is de taak van de cvba het Waerbekehuis zo snel mogelijk geschikt te maken als kantoor en coördinatiecentrum van Waerbeke vzw en als multifunctionele ontmoetings- en conferentieruimte. Dit alles ten dienste van een breed gedragen maatschappelijke beweging rond stilte, rust en ruimte.

De oude pastorie van Waarbeke was tot midden 2015 eigendom van Waerbeke vzw. Met inzet van mecenaatsbijdragen en plattelandsmiddelen van de provincie Oost-Vlaanderen en de Europese Unie is in 2006 de buitenzijde van het gebouw gerenoveerd en is er een begin gemaakt met de sanering van de omliggende tuin. Voor de renovatie van het interieur waren echter jarenlang geen middelen beschikbaar. Vandaar dat kantoor- en onthaalfuncties slechts rudimentair en in uiterst beperkte omstandigheden konden worden vervuld. Nu er vaker een beroep wordt gedaan op de expertise en inspiratie van Waerbeke, is er dringend

Het bestuur van de cvba (zie p. 24) heeft, dankzij de ingebrachte middelen van een groeiende groep aandeelhouders, fase 1 van de geplande renovatie afgerond (voor de fasering van het project zie p. 19). In samenwerking met GWM Architecten (Gent) en T2S aannemers (Gavere) is in 2016 de zolderverdieping verbouwd tot stille ruimte annex gastenkamer. Hier vinden o.a. de maandelijks stilteavonden plaats. In de zomer van 2017 is de eerste verdieping gerenoveerd en in gebruik genomen als kantoor- en vergaderuimte. De exploitatie van deze geheel vernieuwde accomodatie wordt gefinancierd d.m.v. de ‘terbeschikkingstelling’ aan Waerbeke vzw, Milinda Uitgevers bv en occasionele gebruikers. Voor de voltooing van de renovatie ( fase 2) is een kapitaalsverhoging nodig van ± €400.000. Architecturaal wordt daarnaast rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van de bestaande ruimtes d.m.v. nieuwbouw in de tuin.


architecturale visie Als voormalige pastorie ligt het Waerbekehuis centraal in de dorpskern van Waarbeke, recht tegenover de Sint-Amanduskerk. De opnieuw te ontwerpen tuin – met bron en bronbos – gaat via allerlei wandelpaden subtiel over in het omliggende landschap. Opzet is om het statige 19e-eeuwse bakstenen gebouw op een eigentijdse manier karaktervol en laagdrempelig, functioneel en architecturaal nog meer in zijn onmiddellijke omgeving in te bedden. Schaal en inrichting van de bestaande kamers zijn geschikt om een thuisgevoel te versterken. Door materiaalkeuze en detaillering, eventuele ruimtelijke ingrepen en toevoegingen zal deze sfeer worden bestendigd en versterkt. Er wordt gestreefd naar polyvalente ruimtes, die door hun organische schikking en inrichting een optimaal gebruik en circulatie mogelijk maken, en tegelijk – via zichtassen – voortdurend in contact staan met de buitenwereld. Zo wordt via de architectuur gestalte gegeven aan de sociaal-culturele dynamiek van Waerbeke. Dit ontplooit zich dan verder in de onmiddellijke omgeving van huis en tuin.

9

boomgaard (natuurpunt) waerbeek

bronbos

• bron

vijver

tuin

wa er bek ehuis

dorpszaal lobo dorpsplein

dorpskerk met begraafplaats

lokale situering van het Waerbekehuis


een renovatie in stappen – fase 1: gerealiseerd 2016-’17 10

De renovatie van de voormalige pastorie voltrekt zich in twee fasen, waarvan de eerste (zolderruimtes en eerste verdieping) al is voltooid. Fase twee staat gepland voor 2019. Beide fasen zijn gericht op het optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van het bestaande gebouw (sanitair, kantoor, werk- en vergaderkamers, bibliotheek, archief, keuken, polyvalente ontmoetingsruimte, onthaal…) als instrument voor het sociaal-culturele bewegingswerk van Waerbeke vzw. Een mogelijk derde fase werpt een meer ambitieuze blik op de toekomst waarin de bestaande accomodatie op termijn kan worden uitgebreid met een extra conferentiezaal (met bijhorende ondersteunende en technische ruimtes). Parallel aan de renovatie van het gebouw vindt een geleidelijke herinrichting plaats van de buitenruimte (voor- en achtertuin) als toegangspoort tot het landschap.


11

renovatie fase 1: polyvalente zolderruimte en gastenverblijf, 2015-’16, open kantoor, vergaderkamer en technische ruimte/kitchenette op 1ste verdieping: voorjaar 2017


een renovatie in stappen – fase 2: 2019 12

renovatie fase 2: gelijkvloers gereedmaken tot polyvalente ontmoetingsruimte voor ± 20-25 personen (2019)

Met de realisatie van fase 2 komen alle bestaande ruimtes beschikbaar voor het sociaal-cultureel werk van Waerbeke: • zolder: verstilling & inspiratie • 1e verdieping: planning & organisatie • gelijkvloers: ontmoeting & intervisie Hiermee gaat niet alleen een lang gekoesterde wens in vervulling, maar komt een ontwikkeling van 14 jaar tot voltooing. De beschikbaarheid van de multifunctionele benedenverdieping markeert tevens het startpunt van een nieuwe fase in de werkzaamheid van Waerbeke. Na

een periode waarin Waerbeke vanuit zichzelf de inspiratie en het gedachtengoed rond stilterust-ruimte tot ontwikkeling bracht, verfijnde en op een aantal plaatsen in Vlaanderen en Brussel presenteerde, breekt een fase aan waarin Waerbeke vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke domeinen in eigen huis kan ontvangen en d.m.v. intervisie het gedachtengoed actief kan overdragen. Waerbeke wil op deze wijze bijdragen aan het creëren en onderhouden van een breed netwerk van organisaties en individuen die elk op eigen terrein actief werkzaam zijn met stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit.


13


14


15


aandeelhouder worden van Waerbekehuis Cvba 16

Waerbekehuis cvba is op zoek naar nieuwe aandeelhouders die – naast een financieel engagement – door middel van expertise, relaties of tijd een duurzame bijdrage willen leveren aan de uitbouw en de werking van Waerbeke. De cvba geeft uitdrukking aan haar maatschappelijke betrokkenheid door middel van het ontwikkelen en het beheren van het Waerbekehuis. Aandeelhouders worden dus mede-eigenaar van de voormalige pastorie van Waarbeke en de bijbehorende tuin. Hun financiële inbreng verschaft de cvba de nodige middelen om de ingezette renovatie te realiseren en te voltooien. Aandeelhouders geven Waerbeke vzw, als belangrijkste huurder en gebruiker van het gebouw, bovendien de geschikte accomodatie om haar sociaal-culturele opdracht optimaal te vervullen.

Elke aandeelhouder van de cvba: • ondersteunt de werking van Waerbeke vzw waardoor de waarde en betekenis van stilte, rust en ruimte duurzaam kunnen worden verankerd in onze snel veranderende samenleving; • is mede-eigenaar van een uniek en waardevast patrimonium in het hart van het Stiltegebied Dender-Mark; • draagt bij tot het creëren van meerwaarde van het patrimonium als gevolg van een architecturaal verantwoorde renovatie van het gebouw en een professionele aanleg van de omliggende tuin.


wie, wat en hoe? De ontwikkeling van het Waerbekehuis verloopt in een aantal fasen. In 2015 werd de cvba opgericht, de pastorie aangekocht en de eerste fase van de renovatie opgestart. In 2016 werd door toetredende aandeelhouders voldoende aanvullend (variabel) kapitaal samengebracht om in 2017 de eerste fase te voltooien. Hebt u belangstelling om aandeelhouder te worden van Waerbekehuis cvba, kunt u contact opnemen met één van de bestuurders (zie p. 2o). In een vrijblijvend persoonlijk gesprek zal het bestuur, samen met de betrokken accountant, alle aspecten van het aandeelhouderschap gedetailleerd met u doornemen. Het zal u ook zo goed en volledig mogelijk informeren over de wijze waarop de door u ingebrachte middelen zullen worden ingezet. Elke aanvraag om aandeelhouder te worden dient door het bestuur te worden goedgekeurd. Aandeelhouders ontvangen bij toetreding tot de vennootschap een persoonlijke aandeelhoudersovereenkomst. De waarde van één Waerbekehuis-aandeel (variabel kapitaal) is vastgesteld op € 100. Belangstellenden dienen minstens 10 aandelen te verwerven. In nauw overleg met de nieuwe aandeelhouders zal in 2019 de tweede renovatiefase (kelder en gelijkvloers) worden gerealiseerd. Waerbekehuis cvba biedt elke aandeelhouder een veilige, waardevaste en vooral duurzame, maatschappelijk uiterst relevante investering. Elke aandeelhouder van Waerbekehuis cvba wordt uiteraard ook inhoudelijk op de hoogte gehouden van de werking van Waerbeke vzw. Minstens eenmaal per jaar organiseert de vzw een speciale aandeelhoudersbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om u als aandeelhouder te informeren over de ontwikkelingen van Waerbeke als sociaal-culturele beweging, maar ook – en vooral – om u de kans te geven ook zelf inhoudelijk bij te dragen aan de koers en de invloed van de vzw.

17


een gemeenschap van aandeelhouders 18

In onze voortdurend versnellende, op nut en meetbaarheid gerichte samenleving staan stilte, rust en ruimte onder druk. Het zijn van nature ‘zachte’ kwaliteiten die snel uit de aandacht kunnen verdwijnen, maar niettemin voorzien in essentiële menselijke behoeften. Als aandeelhouder van Waerbekehuis cvba bent u zich hiervan scherp bewust en zet u zich naar vermogen in om de beschikbare maatschappelijke krachten op een zorgvuldige en verantwoorde manier te bundelen om een kwaliteitsvolle stilte- en rustbeleving ook concreet mogelijk te maken. Als aandeelhouder van Waerbekehuis cvba draagt u bij aan het vrijwaren van stilte, rust en ruimte als een van de belangrijkste voorwaarden voor leefkwaliteit. Tegelijk bent u verzekerd van een zinvolle en duurzame investering. Waerbekehuis cvba faciliteert Waerbeke vzw. De verdere ontwikkeling van het Waerbekehuis draagt bij aan het consolideren van wat er de afgelopen

tien jaar is gerealiseerd. Het voorziet tevens in de materiële voorwaarden om nieuwe, eigentijdse initiatieven te ontplooien. De sensibiliserende, wijdvertakte werking van Waerbeke strekt zich uit tot in alle aspecten van de samenleving en is er op gericht zo effectief mogelijk openheid te creëren voor een zorgzame en intelligente omgang met kwetsbare, maar levensbelangrijke kwaliteiten als stilte, rust en ruimte. Als aandeelhouder van Waerbekehuis cvba maakt u deze werkzaamheid mee mogelijk en draagt u zo – in stilte – bij aan het leefbaar houden van onze complexe, snel veranderende samenleving.


gefaseerde aanpak 19

De renovatie van het Waerbekehuis wordt stapsgewijs uitgevoerd. In de loop van 2015 heeft het bestuur van de cvba, samen met GWM Architecten (Gent), een masterplan ontwikkeld dat een renovatie in drie fasen voorziet. Dit gebeurt binnen de grenzen van een scherp te bewaken budget. Het bestuur streeft ernaar de renovatie te realiseren met eigen (variabel) kapitaal en zonder bijkomende hypotecaire lasten. Dit houdt de exploitatiedruk zo laag mogelijk en vrijwaart de organisatie (cvba én vzw) van een financieel-economische dynamiek die haaks staat op de basisprincipes van de werking.

Fase 1 (2016-’17 – gerealiseerd) • verbouwing van de zolderverdieping tot stille ruimte, gastenkamer en toilet • renovatie van de eerste verdieping tot open kantoor, vergaderkamer en technische ruimte/ kitchenette

Fase 2 (2019) renovatie kelder (berg- en archiefruimte), gelijkvloers (onthaal, sanitair, keuken, polyvalente ruimte, foyer en kantoor), heropbouw veranda, betonnen omarming onderbouw en verfraaing vooren achtertuin

Fase 3 (toekomstvisie) uitbreiding met nieuw te bouwen conferentiezaal met bijhorende ondersteunende en technische ruimtes, aanleg buitenterras en aansluiting tuin op wandelnetwerk


contact 20

Hebt u belangstelling in samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuurders van Waerbekehuis cvba: Paul Vandenabeele paulvandenabeele@live.be +32 479 679541 Dirk Sturtewagen dirk@waerbeke.be +32 476 592715 Gerolf T’Hooft gerolf@waerbeke.be +32 468 439212 Waerbekehuis cvba Waarbekeplein 19 9506 Waarbeke (Geraardsbergen) 054-245754 info@waerbeke.be www.waerbeke.be/waerbekehuis

Waarbekehuis cvba is een initiatief van het bestuur van Waerbeke vzw de sociaal-culturele beweging voor stilte, rust en ruimte:

Iris Steen (voorzitter) Agnes Pauwels (secretaris) Paul Vandenabeele (penningmeester) Marc Colpaert (bestuurder) Emiel De Keyser (ere-voorzitter)

samen met het Waerbeke-team: Dirk Sturtewagen (coördinator) Gerolf T’Hooft Ann Veeckman en de uitgebreide Algemene Vergadering van vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke geledingen.

Profile for Waerbeke

Waerbekehuis cvba  

Samen werken aan stilte, rust, ruimte

Waerbekehuis cvba  

Samen werken aan stilte, rust, ruimte

Profile for waerbeke
Advertisement